SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Göteborg 2017

SND-ID: snd1095-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Göteborg

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Urvalsstorlek: 5000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2099

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-09-01 – 2017-12-31

Variabler

201

Antal individer/objekt

2666

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 – 2017-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Publikationer

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-04-08
Senast uppdaterad: 2023-01-09