Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen

SND-ID: snd1133-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/wyaf-j958

Citering

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi rorId

Beskrivning

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-food, utifrån företagets perspektiv. Vidare att inrama resultaten i en konceptuell översikt som omfattar forskningens nyckelelement under perioden. Specifika mål med studien är att: 1) avgöra vilka variabler som är viktiga från företagets perspektiv för innovationsspridning och företagens upptag av innovationer; baserat på resultaten, föreslå områden för kunskap och förmågor i det stödjande kunskapssystemen, med syftet att öka sektorns upptag av innovationer; och; 3) diskutera implikationer för forskningen.
Studien baseras på en systematisk kartläggning av litteraturen (akademiska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter) under perioden 1997-2017. Sammanlagt 202 artiklar inkluderas i kartläggningen och analyseras med en exploration analytisk metod. En avgränsning är gjord till OECD-länder. Nio huvudkategorier av nyckelelement som studerats har identifierats i kartläggninge

... Visa mer..
Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-food, utifrån företagets perspektiv. Vidare att inrama resultaten i en konceptuell översikt som omfattar forskningens nyckelelement under perioden. Specifika mål med studien är att: 1) avgöra vilka variabler som är viktiga från företagets perspektiv för innovationsspridning och företagens upptag av innovationer; baserat på resultaten, föreslå områden för kunskap och förmågor i det stödjande kunskapssystemen, med syftet att öka sektorns upptag av innovationer; och; 3) diskutera implikationer för forskningen.
Studien baseras på en systematisk kartläggning av litteraturen (akademiska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter) under perioden 1997-2017. Sammanlagt 202 artiklar inkluderas i kartläggningen och analyseras med en exploration analytisk metod. En avgränsning är gjord till OECD-länder. Nio huvudkategorier av nyckelelement som studerats har identifierats i kartläggningen: 1) Variabler som beskriver företaget; 2) Variabler som beskriver företagaren; 3) Företagsmanagement/-styrning; 4) Beteenden relaterade till upptagandet av innovationer och lärande; 5) informationskällor; 6) Innovationernas egenskaper; 7) Nätverk och relationer; 8) Sammanhangsvariabler, och 9) Lantbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS).
Det tillgängliga datamaterialet består av ett Excelblad med de kartlagda studierna, kodning av artiklarnas sammanfattningar, en metatabell med kategoriserade nyckelorden från 202 artiklar som är identifierbara med unika referensnummer som gör dem sårbara mellan metatabellen och Excelbladet.

De kartlagda artiklarna har erhållit ett referensnummer som används både i metatabellen med kategoriserade nyckelord och i det tillhörande Excelbladet (datafilen). Datafilen visar förteckningen över artiklar inkluderade i kartläggningen, men även de artiklar som exkluderats i de senare stegen av screeningprocessen.
Datat består av:
metatabell med kategoriserad nyckelord/nyckelelement
Excelblad inklusive full information om artiklarna och de extraherade nyckelorden
Noteringar rörande proceduren, både avseende kartläggningen (sökning, screening, urval) och analysen. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Scientific journal papers

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
A systematic mapping of the literature has been made. initially 41,551 items were retrieved from the data bases Web of Science Core Collection, Scopus and CABI. Through a systematic screening process, duplicates and papers deemed irrelevant have been excluded from the mapping, first based on titles and thereafter based on full abstracts. A total of 202 papers were finally included in the mapping.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 – 2017-12-31

Antal individer/objekt

202

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD countries

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Finansiering

  • Finansiär: Formas, Nationella forskningsprogrammet för livsmedel
  • Diarienummer hos finansiär: Formas Dnr. 2017-02019
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2019-12-17
Senast uppdaterad: 2021-04-30