Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data

SND-ID: snd1149-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/6dn9-yt13

Citering

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Forskningshuvudman

Högskolan i Borås rorId

Beskrivning

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Underliggande data för att producera tabeller och figurer i studien.

Språk

Metod och utfall

Population

Publikationer på lärosätesnivå

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Using the total verified set of publications from Swedish Higher Education Institutions (HEI) found in SwePub, we examined the number, distribution, and proportion of publishing in questionable journals at the national level.

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2017-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska lärosäten med publicerande forskare

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Medverkande

Theo Bodin - Karolinska Institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationsteknik (CESSDA Topic Classification)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Etik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nelhans, G. & Bodin, T. (2020): Methodological Considerations for Identifying Questionable Publishing in a National Context – the Case of Swedish Higher Education Institutions. Quantitative Science Studies (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-02-20
Senast uppdaterad: 2020-03-02