GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland, del 2

SND-ID: snd2002-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001690

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Rapporten är en kompletterande del 2 som fortsätter en avrapporteringsserie av de arkeologiska undersökningar som utförts i samband med det planerade dubbelspåret mellan Motala och Mjölby i västra Östergötland. För den antikvariska och arkeologiska bakgrunden samt för övergripande problemområden hänvisas till rapporten "Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland" (se SND 2000). De nu utförda arkeologiska arbetena omfattade förundersökning i Landstorp (äldre odling, gravar och en äldre väg) och i Russingtorp (boplats från tidigneolitikum och äldre bronsålder) samt inom Skänninge stad (medeltid). I Lycketorp utfördes utredningsgrävning av ett boplatsläge och hålvägar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de påträffade boplatslämningarnas karaktär, utbredning och omfattning samt att datera dessa inför en kommande slutundersökning. Ytterligare en målsättning var att utröna huruvida omarkerade eller sönderplöjda gravar fanns inom undersökningsområdet på den västra sidan av järnvägen.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Vid undersökningen grävdes matjorden skiktvis ned till orörd mark med hjälp av grävmaskin. Ett antal sökschakt grävdes såväl längs med som tvärs över exploateringsområdet på ömse sidor av järnvägen samt landsvägen. Anläggningar påträffades företrädesvis i botten av de grävda schakten och framrensades för hand. Lös- och rensfynd tillvaratogs och registrerades. Efter handrensning mättes schakt och anläggningar in med hjälp av totalstation. Tillsammans med fynd och prover finns dessa registrerade i informationssystemet Intrasis. Ett urval av anläggningar undersöktes och dokumenterades med hjälp av sektionsritningar. Via foto dokumenterades såväl översikter som detaljer av lämningarna. Kolfragment för 14C-dateringar av utvalda anläggningar samt enstaka prover för fosfat- respektive vedartsanalyser samlades även in vid undersökningstillfället. Dessutom skickades samtliga anträffade benfragment in för en osteologisk bestämning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Mörkfärgning, Ränna, Sotfyllda gropar

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Mjölby kommun, Fivelstad socken, Mjölby socken, Motala socken, Skänninge socken, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Russingstorp omr 8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20004

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-3775-00

Producents dnr för projektet: 423-1891-2000

ProjektID: p0500002

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Neolitikum, Bronsålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2016-10-05