GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatslämningar vid Västra Stenby

SND-ID: snd2009-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001393

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-02

DOI: https://doi.org/10.5878/001766

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Arkeologikonsult

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-2414-09) genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheterna Lårstad 1:5, 4:1 och Fågelstad 2:4, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Inom området finns en fornlämning (RAÄ 260) registrerad (Fornminnesregistret, FMIS). Förundersökningen föranleddes av Vägverkets planer på att bygga den nya riksväg 50 mellan Motala och Mjölby över nämnda fastigheter och delvis inom det område som upptas av fornlämning RAÄ 260. Vid Arkeologikonsults förundersökning avgränsades fornlämningen i sydöstlig och nordvästlig riktning, d v s utmed riksväg 50:s planerade sträckning, däremot fortsätter den utanför exploateringsområdet åt nordöst och sydväst. Anläggningarna fanns spridda över en relativt stor yta och var av järnålderskaraktär. Endast mycket sparsamt med fynd (fyra stycken) framkom och då inga kulturlager eller säkra hus kunde identifieras bör lämningarna betecknas som till största delen bortodlade och därför bevarade endast i relativt begräns

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-2414-09) genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheterna Lårstad 1:5, 4:1 och Fågelstad 2:4, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland. Inom området finns en fornlämning (RAÄ 260) registrerad (Fornminnesregistret, FMIS). Förundersökningen föranleddes av Vägverkets planer på att bygga den nya riksväg 50 mellan Motala och Mjölby över nämnda fastigheter och delvis inom det område som upptas av fornlämning RAÄ 260. Vid Arkeologikonsults förundersökning avgränsades fornlämningen i sydöstlig och nordvästlig riktning, d v s utmed riksväg 50:s planerade sträckning, däremot fortsätter den utanför exploateringsområdet åt nordöst och sydväst. Anläggningarna fanns spridda över en relativt stor yta och var av järnålderskaraktär. Endast mycket sparsamt med fynd (fyra stycken) framkom och då inga kulturlager eller säkra hus kunde identifieras bör lämningarna betecknas som till största delen bortodlade och därför bevarade endast i relativt begränsad omfattning. Inom undersökningsområdet påträffades dock en mycket välbevarad, överodlad äldre väg uppbyggd av sten och packad jord.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella förundersökningen var att skapa ett underlag för Länsstyrelsen inför ett eventuellt beslut om en särskild arkeologisk undersökning av fornlämningen samt att den skulle kunna ligga till grund för Vägverkets vidare planering. De frågeställningar som var aktuella rörde fornlämningens karaktär, tidsställning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Fältarbetet genomfördes under perioden 4 - 15 maj 2009. Vid förflyttning mellan de olika ägorna genomfördes en noggrann rengöring av grävmaskinen med högtrycksspruta för att undvika att sprida eventuella nematoder. Till schaktdragning användes en hjulburen grävmaskin med planskopa med en skopbredd på 1,5 m. Inmätningar av anläggningar, prover, fynd och schakt gjordes med en GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter och vid fotografering av området och de berörda lämningarna användes en digitalkamera. Dokumentationsmaterial, i form av textbeskrivningar och foton, samlades i rkeologikonsults egna dokumentationssystem SiteWorks. Förundersökningens totala yta uppgick till cirka 41 500 m2 och den sammantagna yta som schakten upptog var ca 2750 m2 (ca 6,5 %). Parallellt med sökschaktningen rensades påträffade anläggningar för hand. Alla anläggningar mättes in med GPS, dokumenterades skriftligen och digitalfotograferades. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Stenby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2414-09

Producents dnr för projektet: 2009:2266

ProjektID: p0509005

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2012-09-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06