GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravar och boplats vid Tornby

SND-ID: snd2011-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001697

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Inom fastigheten fanns innan förundersökningen två fornlämningar registrerade i Fornminnesregistret (FMIS): RAÄ 17:1 och 127:1. RAÄ 17:1 var enligt beskrivningen i FMIS, ett gravfält, cirka 130x30-60 meter stort, bestående av 32 fornlämningar. Norr därom ligger RAÄ 127:1 som utgörs av ett stensträngssystem med en sammanlagd längd av cirka 360 meter. Anledningen till undersökningen var att markägaren planerar att exploatera delar av fastigheten och att det aktuella arbetsföretaget skulle ske inom området för RAÄ 127:1 och på gränsen till RAÄ 17:1. Vid Arkeologikonsults förundersökning konstaterades att gravfältet RAÄ 17:1 är betydligt större än vad registreringen i FMIS visar och att fornlämningen sträcker sig in på det planerade exploateringsområdets skogsbeklädda delar. Därtill visade det sig att lämningar efter en boplats fanns bevarade i åkermarken

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Inom fastigheten fanns innan förundersökningen två fornlämningar registrerade i Fornminnesregistret (FMIS): RAÄ 17:1 och 127:1. RAÄ 17:1 var enligt beskrivningen i FMIS, ett gravfält, cirka 130x30-60 meter stort, bestående av 32 fornlämningar. Norr därom ligger RAÄ 127:1 som utgörs av ett stensträngssystem med en sammanlagd längd av cirka 360 meter. Anledningen till undersökningen var att markägaren planerar att exploatera delar av fastigheten och att det aktuella arbetsföretaget skulle ske inom området för RAÄ 127:1 och på gränsen till RAÄ 17:1. Vid Arkeologikonsults förundersökning konstaterades att gravfältet RAÄ 17:1 är betydligt större än vad registreringen i FMIS visar och att fornlämningen sträcker sig in på det planerade exploateringsområdets skogsbeklädda delar. Därtill visade det sig att lämningar efter en boplats fanns bevarade i åkermarken i anslutning till stensträngssystemet och gravfältet. Denna har fått RAÄ-nummer 161 i FMIS. Slutligen påträffades även en mindre husgrund med tillhörande spisröse på gravfältsdelen - dock utanför planerat exploateringsområde. Denna har fått RAÄ-nummer 160 i FMIS.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den aktuella förundersökningen är att skapa ett underlag inför ett eventuellt beslut om en särskild undersökning av fornlämningen. De frågeställningar som är aktuella rör, i enlighet med länsstyrelsens förfrågningsunderlag, fornlämningens karaktär, tidsställning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Fältarbetet genomfördes under perioden 4/9-18/9 2009. Fastigheten okulärbesiktigades den första dagen vilket kom att ligga till grund för avgränsningen med maskin. Till schaktdragning användes grävmaskin med larvfötter och planskopa. Inmätningar av fornlämningar och schakt gjordes med en GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter i öppen mark och vid fotografering av området och de berörda lämningarna användes en digitalkamera. Dokumentationsmaterial, i form av textbeskrivningar och foton, samlades i Arkeologikonsults egna dokumentationssystem SiteWorks. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad 7:40

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-10996-09

Producents dnr för projektet: 2009:2313

ProjektID: p0509012

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06