GIS-material för arkeologiskt projekt: Sund och Russingstorp

SND-ID: snd2013-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001699

Citering

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelatera

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Förundersökningsområdet utgjordes av en 700 meter lång och 40-50 meter bred sträcka längs östra sidan av järnvägen, strax söder om Fågelsta. I samband med tidigare undersökningar inför utbyggnaden av järnvägen har det tidigare hittats ett flertal kultur-/odlingslager, boplatsområden och spridda anläggningar i anslutning till detta område, med dateringar som spänner från tidigneolitikum till romersk järnålder. Resultaten från förundersökningen visar att dessa områden fortsätter vidare mot öster. Fynd av en neolitisk stenyxa, keramik av bronsålders-/äldre järnålderskaraktär samt tre anläggningar som 14C-daterades till förromersk och äldre romersk järnålder ger en indikation om att aktiviteterna huvudsakligen tillhör samma perioder som de tidigare daterade fornlämningarna i området. Resultaten visar i första hand på odlings- och boplatsrelaterade aktiviteter inom både RAÄ 59 och RAÄ 60. Anläggningarna utgjordes huvudsakligen av stolphål, härdar, gropar, svårtolkade rännor och mörkfärgningar. Karaktären på några av anläggningarna indikerar dock att de nya undersökningsområden kan innehålla anläggningstyper som inte omfattades av de tidigare undersökningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen föranleddes av Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktning med maskin. Totalt grävdes 53 schakt, varav 13 i området för den tidigare sankmarken i norr, 18 inom RAÄ 59 och 22 inom RAÄ 60. Den undersökta arealen uppgick totalt till cirka 4 185 m2 (1 377 löpmeter). Schakten var 11-47 meter långa och huvudsakligen runt tre meter breda. Några av schakten utökades dock till mellan 4 och 7,5 meters bredd. Matjorden hade en tjocklek på 0,25-0,4 meter och schaktades av med maskin i tre till fyra skikt. Eventuella underliggande lager schaktades av i tunnare skikt ner till orörd mark. Några mindre områden med intakta lager fick emellertid stå kvar i ett urval av schakten för eventuell grävning av provrutor. Totalt handgrävdes sex 1 x 1 meter stora provrutor i odlings-/kulturlager där massorna torrsållades med en maskvidd på 4 mm. Alla schakt lades igen efter avslutad undersökning. Vid bedömningen av vilka anläggningar som skulle undersökas prioriterades misstänkta stolphål och svårbedömda mörkfärgningar, samt att få en översikt över olika typer av anläggningar över hela ytan. Mindre anläggningar undersöktes till hälften. Tre stolphål totalgrävdes dock för att klarlägga detaljer vid konstruktionen (A297, A531 och A3298). Större anläggningar undersöktes med hjälp av snitt genom strukturerna. Samtliga undersökta anläggningar dokumenterades med sektionsritningar och foto samt provtagning för vidare analyser där detta bedömdes som relevant. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: ÖG, Fivelsta,Sund 1:3 & 1:4, Russingstorp 1:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: KM09013

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2420-09

Producents dnr för projektet: KM09013

ProjektID: p0509009

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06