GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby 87:1 - Ett gravfält från äldre järnålder

SND-ID: snd2016-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001702

Citering

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kulturmiljövård Mälardalen (KM) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en kompletterande förundersökning av fornlämning Högby 87:1, ett gravfält från äldre järnålder. Fornlämningen ligger inom fastigheten Högby 5:12, i Högby socken, Mjölby kommun. Förundersökningen föranleddes av den planerade breddningen av väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Den västra delen av gravfältet undersöktes 1992 i samband med att väg 32 byggdes. Inför den nu aktuella ombyggnaden av vägen fanns en målsättning att den resterande östra delen av gravfältet skulle få ligga kvar och att en skyddszon skulle upprättas runt fornlämningsområdet under byggarbetstiden. Vid en förundersökning som KM utförde under sommaren 2009 visade det sig dock att gravfältet hade en betydligt större utbredning än vad som tidigare var känt. I förundersökningsschakten runt gravfältets skyddszon påträffades delar av stensättningar i sex av schakten. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en kompletterande förundersökning skulle göras i syfte att

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Kulturmiljövård Mälardalen (KM) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en kompletterande förundersökning av fornlämning Högby 87:1, ett gravfält från äldre järnålder. Fornlämningen ligger inom fastigheten Högby 5:12, i Högby socken, Mjölby kommun. Förundersökningen föranleddes av den planerade breddningen av väg 32 mellan Mjölby och Skänninge. Den västra delen av gravfältet undersöktes 1992 i samband med att väg 32 byggdes. Inför den nu aktuella ombyggnaden av vägen fanns en målsättning att den resterande östra delen av gravfältet skulle få ligga kvar och att en skyddszon skulle upprättas runt fornlämningsområdet under byggarbetstiden. Vid en förundersökning som KM utförde under sommaren 2009 visade det sig dock att gravfältet hade en betydligt större utbredning än vad som tidigare var känt. I förundersökningsschakten runt gravfältets skyddszon påträffades delar av stensättningar i sex av schakten. Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en kompletterande förundersökning skulle göras i syfte att få en uppfattning om gravfältets utbredning och omfattning. Vid de förundersökningar som nu genomförts har gravar konstaterats inom ett omkring 70 x 15-30 meter stort område.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I enlighet med länsstyrelsens förfrågningsunderlag skulle förundersökningen fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. I och med att en stor del av gravfältet redan undersökts ansåg KM att ett gott underlag redan fanns för att kunna bedöma gravfältets karaktär och datering. Den kompletterande förundersökningen kom därför att inriktas på att avgränsa gravfältet samt bedöma dess omfattning och sammansättning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

I syfte att fastställa gravfältets utbredning och omfattning inom förundersökningsområdet grävdes fyra schakt med en sammanlagd storlek på omkring 3 75 m2. Detta motsvarar ungefär 16 % av förundersökningsområdets totala storlek. Schaktningen utfördes med en larvbandsdriven maskin för att minska riskerna för att köra sönder ytligt liggande stensättningar. Ambitionen var att placera schakten så att både gravfältets utbredning och ett förväntat antal enskilda gravar skulle fångas upp. I verkligheten kom dock schaktens placering, på grund av ställvis tät vegetation, delvis att styras av tillgängligheten för grävmaskinen. Schaktningen inleddes längst i norr för att klargöra huruvida den stenpackning som framkom tidigare under året var en grav eller inte. I samband med detta återöppnades även området kring den eventuella brunnen som var belägen intill den möjliga graven. När vi konstaterat att stenpackningen var en grav och brunnen en brunn var nästa steg att binda samman de två områden där gravar nu konstaterats. Ett längre schakt togs därför upp i förundersökningsområdets längdriktning. Längden på schaktet uppgick till drygt 70 meter och bredden varierade mellan 2,8 och 3 ,9 meter. Utifrån detta schakt öppnades sedan ett något kortare schakt i öst-västlig riktning. Placeringen av detta styrdes till stor del av var det fanns tillräckt med plats för maskinen att ta sig fram. Slutligen grävdes ytterligare ett schakt norr om det förra för att även täcka in denna del av gravfältet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-11
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: KM090100

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-27545-09

Producents dnr för projektet: KM09100

ProjektID: p0509010

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06