GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby

SND-ID: snd2026-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001713

Citering

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast rensats fram och dokumenterats i fält. Sammanfattningsvis kan sägas att förunder­sökningen har kunnat avgränsa gravfältet i samtliga riktningar samt att tidigare oregistrerade stensättningar har påträffats i syd­östra delen av gravfältet. Stensättningarna ligger dock utanför vägarbetsområdet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med föreliggande undersökning var ursprungligen att säkerställa att inga ytterligare gravar eller andra anläggningar fanns inom vägarbetsområdet vid Högby RAÄ 14, d v s att avgränsa fornlämningen inom vägarbetsområdet. I samråd med Länsstyrelsen beslutades under pågående fältarbetet att en utvidgning av förundersökningsområdet skulle göras i syfte att avgränsa hela fornlämningen. Målsättningen med förundersökningen var, förutom att avgränsa hela fornlämningen, även att beskriva fornlämningens karaktär, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet.
Resultaten ska tillsammans med resultaten från slutundersök­ningen från 1992 ligga till grund för eventuella kommande beslut för Länsstyrelsen samt vara vägledande för Vägverkets vidare planering.

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05
  • Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby sn, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2430-09

Producents dnr för projektet: 2119

ProjektID: p509002

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2016-10-06