GIS-material för arkeologiskt projekt: Kulturlager och smidesspår vid Smedbygravfältet - Gång- och cykelväg mellan Brånnestad och Rambodal

SND-ID: snd2030-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001717

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk slutundersökning inom Kv Skålsvampen i Smedby, f d St Johannes socken, Norr­köpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar för en gång- och cykelväg mellan Brånnestad och Rambodal. Vid en tidigare förundersökning konstaterades att det fanns förhistoriska boplatslämningar längs den planerade vägen.
Slutundersökningen utfördes i april och maj år 2003. Vid undersökningen undersöktes delar av de mycket kraftiga kulturlagren som upptäcktes vid förundersökningen. Lagren var flerskiktade och sammanlagt upp till 1,20 meter tjocka. Flera tidsskeden kunde urskiljas och i lagren fanns dessutom flera olika konstruktioner i form av stenpackningar och nedgrävningar. Lagren har tillkommit genom olika utfyllnader, genom planeringslager för bebyggelse samt genom gödsling av åkermarken. Fynden i lagren och anläggningarna bestod främst av obrända och brända ben samt några enstaka keramikskärvor. Två gropar och en stenpackning daterades till se

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk slutundersökning inom Kv Skålsvampen i Smedby, f d St Johannes socken, Norr­köpings stad och kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar för en gång- och cykelväg mellan Brånnestad och Rambodal. Vid en tidigare förundersökning konstaterades att det fanns förhistoriska boplatslämningar längs den planerade vägen.
Slutundersökningen utfördes i april och maj år 2003. Vid undersökningen undersöktes delar av de mycket kraftiga kulturlagren som upptäcktes vid förundersökningen. Lagren var flerskiktade och sammanlagt upp till 1,20 meter tjocka. Flera tidsskeden kunde urskiljas och i lagren fanns dessutom flera olika konstruktioner i form av stenpackningar och nedgrävningar. Lagren har tillkommit genom olika utfyllnader, genom planeringslager för bebyggelse samt genom gödsling av åkermarken. Fynden i lagren och anläggningarna bestod främst av obrända och brända ben samt några enstaka keramikskärvor. Två gropar och en stenpackning daterades till sen vendeltid/tidig vikingatid.
Förutom området med kulturlager undersöktes ett tiotal boplatsrelaterade anläggningar i form av gropar, härdar, och stolphål. En av groparna har troligen fungerat som en smidesässja. Fynden i dessa anläggningar bestod av keramik, bränd lera, slagg, obrända och brända ben samt i en grop även en järnkniv med tången bevarad. Träkol från gropen med kniven daterades till övergången mellan folkvandringstid och vendeltid, ca 450-610 e Kr (Cal 1 sigma).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Det övergripande syftet med slutundersökningen var att datera, dokumentera och tolka de påträffade anläggningarna samt att sätta in dessa i sitt kulturhistoriska sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplatsspår, Kulturlager, Smidesspår

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04 – 2007-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköping stad, Kv Skålsvampen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20032

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-18382-02

Producents dnr för projektet: 423-3581-2002

ProjektID: p503007

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2016-10-06