GIS-material för arkeologiskt projekt: Källhemsområdet

SND-ID: snd2031-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001718

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun och föranleddes av planerad husbyggnation. Vid denna utredning avgränsades två områden (objekt 1 och 2), som ur topografiskt hänseende bedömdes kunna innehålla dolda fornlämningar. Vid utredningen etapp 2 som genomfördes under oktober 2007 drogs sökschakt inom dessa objekt. I objekt 1 påträffades endast ett stolphål. Östergötlands länsmuseum anser således att inga ytterligare arkeologiska åtgärder var nödvändiga inom avgränsningen för objekt 1. I det område som benämndes objekt 2 påträffades rikligt med boplatslämningar. Dessa utgjordes av 162 anläggningar i form av bl a gropar, härdar, stolphål och kulturlager. Dessutom påträffades inom objekt 2 lösfynd bestående av flinta, kvarts, brända ben och slagg. Anläggningar påträffades inom hela objekt 2 och även precis vid gränsen mot det område som ligger precis nordväst om objekt 2. Detta område släpptes vid den arkeolog

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun och föranleddes av planerad husbyggnation. Vid denna utredning avgränsades två områden (objekt 1 och 2), som ur topografiskt hänseende bedömdes kunna innehålla dolda fornlämningar. Vid utredningen etapp 2 som genomfördes under oktober 2007 drogs sökschakt inom dessa objekt. I objekt 1 påträffades endast ett stolphål. Östergötlands länsmuseum anser således att inga ytterligare arkeologiska åtgärder var nödvändiga inom avgränsningen för objekt 1. I det område som benämndes objekt 2 påträffades rikligt med boplatslämningar. Dessa utgjordes av 162 anläggningar i form av bl a gropar, härdar, stolphål och kulturlager. Dessutom påträffades inom objekt 2 lösfynd bestående av flinta, kvarts, brända ben och slagg. Anläggningar påträffades inom hela objekt 2 och även precis vid gränsen mot det område som ligger precis nordväst om objekt 2. Detta område släpptes vid den arkeologiska utredningen etapp 1 eftersom man då bedömde att risken för att dolda fornlämningar inom detta område var liten. Vid schaktningen vid utredningen etapp 2 konstaterades dock att det sannolikt förekommer boplatslämningar även inom detta område. Östergötlands länsmuseum föreslår att en arkeologisk förundersökning sker inom och i anslutning till objekt 2 före vidare exploatering. Vid denna förundersökning bör även boplatslämningarnas utbredning i det vid utredning etapp 1 frisläppta området bestående av åkermark nordväst om objekt 2 klarläggas. Inom objekt 2 ligger även ett trädbevuxet område där RAÄ 122 och RAÄ 46 är belägna. Exploatören beslutade inför utredningen etapp 2 att detta trädbevuxna område inte ska exploateras och den arkeologiska utredningen etapp 2 innefattade således inte detta område.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 och 2 var att fastställa huruvida fast fornlämning kom att beröras av detaljplanen. Det samlade resultatet från utredningen skall kunna utgöra ett underlag för uppdragsgivaren i fördjupat planeringsarbete samt utgöra en grundstomme för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Källhemsområdet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Intrasisprojekt: OLM2008002

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-606-03 (etapp 1)

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-16965-07 (etapp 2)

Producents dnr för projektet: 226/03 (etapp1)

Producents dnr för projektet: 453/07 (etapp 2)

... Visa mer..

Intrasisprojekt: OLM2008002

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-606-03 (etapp 1)

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-16965-07 (etapp 2)

Producents dnr för projektet: 226/03 (etapp1)

Producents dnr för projektet: 453/07 (etapp 2)

ProjektID: p503008

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2016-10-06