GIS-material för arkeologiskt projekt: En syllstensbyggnad och en medeltida ödegård vid Herstadberg - Ombyggnad av golfbana inom Herstadberg

SND-ID: snd2036-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001723

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar för industri- och vägbyggen vid Herstadberg, Kvillinge socken, Norrköpings kommun samt för flyttning och utvidgning av Ingelsta golfbana. En tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, visade att det fnns kända fornlämningar inom och i anslutning till utredningsområdet liksom flera områden med topografiskt lämpliga boplats/gravlägen (Obj I-VI). Den nu aktuella utredningen, etapp 2, kom att omfatta Obj I - III. Ett stort antal sökschakt togs upp. Här påträffades bebyggelselämningar som troligen ska dateras till 16/1700-talet, samt en sannolikt förhistorisk härdgrop/ugnskonstruktion. För att knyta lämningarna till kontext och tidsperiod gjordes en utökad analys av historiskt kartmaterial. Analysen visade att det funnits en gård på platsen samt att det i närheten av detta område finns flera byggningstomter som är övergivna redan på 1600-talet, där en medeltida ödegård, Ströbo, har legat. Dessutom visade analysen att gårdarna i Herstad inte låg samlade inom en gemensam bytomt samt att det medeltida

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun planerar för industri- och vägbyggen vid Herstadberg, Kvillinge socken, Norrköpings kommun samt för flyttning och utvidgning av Ingelsta golfbana. En tidigare arkeologisk utredning, etapp 1, visade att det fnns kända fornlämningar inom och i anslutning till utredningsområdet liksom flera områden med topografiskt lämpliga boplats/gravlägen (Obj I-VI). Den nu aktuella utredningen, etapp 2, kom att omfatta Obj I - III. Ett stort antal sökschakt togs upp. Här påträffades bebyggelselämningar som troligen ska dateras till 16/1700-talet, samt en sannolikt förhistorisk härdgrop/ugnskonstruktion. För att knyta lämningarna till kontext och tidsperiod gjordes en utökad analys av historiskt kartmaterial. Analysen visade att det funnits en gård på platsen samt att det i närheten av detta område finns flera byggningstomter som är övergivna redan på 1600-talet, där en medeltida ödegård, Ströbo, har legat. Dessutom visade analysen att gårdarna i Herstad inte låg samlade inom en gemensam bytomt samt att det medeltida jordetalet "spanns avgäld" var i bruk ännu vid mitten av 1600-talet. Förutom de ovan nämnda byggnadslämningarna hittades inga anläggningar eller fynd. De nu upptäckta lämningarna är inte tillräckligt omfattande för att motivera ytterligare arkeologiska åtgärder på platsen. En revidering och tillägg till den tidigare registreringen av Herstads gamla bytomt (UV 3) gjordes också. I avvaktan på permanent fornlämningsnummer har benämningen UV 3 behållits, men delats upp i UV 3a - c för de olika gårdar som ingått i byn. Vidare antecknades den övergivna bytomten Ströbo som UV 4, Kvillinge sn.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att konstatera om exploateringsområdet innehöll fornlämningar eller ej samt att dokumentera och om möjligt tidsbestämma anläggningar och fynd.

ZIP-filen innehåller shape-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelselämningar

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Herstadberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO20044

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13151-03

Producents dnr för projektet: 421-2607-2003

ProjektID: p504005

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal

Publikationer
Publicerad: 2014-04-08
Senast uppdaterad: 2016-10-06