GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett kabelschakt vid "Vita magasinet"

SND-ID: snd2163-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001911

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i maj 2007 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom kv Ranunkeln i Vadstena på grund av flyttning av ett kopplingsskåp till fastigheten Ranunkeln 7 ("Vita magasinet"), vilket skulle medföra grävning ca 10-20 m med ett schaktdjup om ca 0,4 m. Arbetsytan var belägen i det medeltida Vadstenas sydvästra utkant, direkt väster om Vasaslottet. Vid tidigare undersökningar konstaterades att den medeltida strandlinjen samt byggnadslämningar fanns inom området. Det aktuella schaktet grävdes först med grävmaskin, varefter ytan kontrollerades. Inga äldre konstruktioner påträffades i det grävda schaktet. I den västra delen av schaktet fanns ett kulturlager med en del sentida rödgods och tegelkross. Det är möjligt att kulturlagret var påfört (under 1800-1900-talen?). Det är emellertid tänkbart att det finns äldre kulturlager bevarade i den västra delen av schaktet. Tidigare undersökningar kunde påvisa lämningar på över en meters djup under dagens markyta. Möjligen har

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i maj 2007 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll inom kv Ranunkeln i Vadstena på grund av flyttning av ett kopplingsskåp till fastigheten Ranunkeln 7 ("Vita magasinet"), vilket skulle medföra grävning ca 10-20 m med ett schaktdjup om ca 0,4 m. Arbetsytan var belägen i det medeltida Vadstenas sydvästra utkant, direkt väster om Vasaslottet. Vid tidigare undersökningar konstaterades att den medeltida strandlinjen samt byggnadslämningar fanns inom området. Det aktuella schaktet grävdes först med grävmaskin, varefter ytan kontrollerades. Inga äldre konstruktioner påträffades i det grävda schaktet. I den västra delen av schaktet fanns ett kulturlager med en del sentida rödgods och tegelkross. Det är möjligt att kulturlagret var påfört (under 1800-1900-talen?). Det är emellertid tänkbart att det finns äldre kulturlager bevarade i den västra delen av schaktet. Tidigare undersökningar kunde påvisa lämningar på över en meters djup under dagens markyta. Möjligen har de äldre kulturlagren i öster skadats i samband med att magasinet uppfördes.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvariska kontrollen var i första hand att skydda eventuella fornlämningar från skada samt att dokumentera fornlämningar som kunde påverkas av grävarbetet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vadstena kommun, Vadstena socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vadstena, Kv. Ranunkeln 7

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007048

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7075-07

Producents dnr för projektet: 422-1483-2007

ProjektID: p507007

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2017-01-31