GIS-material för arkeologiskt projekt: Sviestads gamla bytomt

SND-ID: snd2166-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001914

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde hösten 2007 en arkeologisk förundersökning inom kv Hackefors 5:1, Navet 6 och 14, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av projektering för ny detaljplan rörande industrifastigheter och vägar. Områdena sammanfaller delvis med den äldre medeltida bygränsen och dess vägar och består idag av åkermark. Undersökningen utfördes genom att större ytor togs upp och att delar av områdena undersöktes via sökschaktsgrävning. Inom kv Navet 6, 14 och 15 (Omr A) påträffades lämningar i dess nordöstra del inom ett förhållandevis begränsat parti. Fornlämningsområdet sammanfaller med den äldre medeltida bystrukturen. Här påträffades lämningar från 1600-1700-talet och förhistoriska lämningar, bestående av stolphål, brunnar och några gropar som härrör från tiden omkring 1700, en ränna från romersk järnålder förmodligen hörande till en huskonstruktion samt en medeltida ugnskonstruktion. Inom del av kv Hackefors 5:1 (Omr B) påträffades stenlagda äldre körvägar som delvis sa

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde hösten 2007 en arkeologisk förundersökning inom kv Hackefors 5:1, Navet 6 och 14, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av projektering för ny detaljplan rörande industrifastigheter och vägar. Områdena sammanfaller delvis med den äldre medeltida bygränsen och dess vägar och består idag av åkermark. Undersökningen utfördes genom att större ytor togs upp och att delar av områdena undersöktes via sökschaktsgrävning. Inom kv Navet 6, 14 och 15 (Omr A) påträffades lämningar i dess nordöstra del inom ett förhållandevis begränsat parti. Fornlämningsområdet sammanfaller med den äldre medeltida bystrukturen. Här påträffades lämningar från 1600-1700-talet och förhistoriska lämningar, bestående av stolphål, brunnar och några gropar som härrör från tiden omkring 1700, en ränna från romersk järnålder förmodligen hörande till en huskonstruktion samt en medeltida ugnskonstruktion. Inom del av kv Hackefors 5:1 (Omr B) påträffades stenlagda äldre körvägar som delvis sammanfaller med det äldsta kartmaterialet över Sviestad från 1600-talet samt en sannolikt medeltida ugnskonstruktion eller ässja. Även här påträffades stolphål och någon enstaka härd från efterreformatorisk tid och eventuellt medeltid. Dessutom påträffades en större dikesliknande grop med avfall, sannolikt från 1600-1700-tal samt någon enstaka avfallsgrop från ett yngre torp. Alla lämningar inom Omr A och B kunde dokumenteras och tas bort inom ramen för förundersökningen. Ytterligare sökschakt togs upp över övriga delar av kvarteren som ska ingå i den nya detaljplanen men här hittades inga lämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att datera, tolka anläggningar, lager och konstruktioner samt att avgränsa fornlämningens utbredning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Stadslager

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09 – 2007-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds, kv Hackefors 5:1, Navet 6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007087

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-14852-07

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2286-06

Producents dnr för projektet: 422-2991-2007

Producents dnr för projektet: 422-710-2006

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007087

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-14852-07

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2286-06

Producents dnr för projektet: 422-2991-2007

Producents dnr för projektet: 422-710-2006

ProjektID: 507010

RAÄ-nr: Landeryd 383

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08