GIS-material för arkeologiskt projekt: Borgsmon - Inför ny detaljplan intill ett klassiskt stenåldersläge

SND-ID: snd2175-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001923

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2006 och våren 2007 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, i området Kneippen Syd (fd Borgsmon), Norrköping, Östergötland. Undersökningen föranleddes av arbete med ny detaljplan för området med nybyggnation av bostäder och mindre affärsverksamhet. Utredningen, etapp 2, omfattade ett cirka 20 hektar stort område inom vilket 195 sökschakt togs upp. Inom områdena finns flera registrerade fornlämningar som består av en boplats, RAÄ 70, flera fynd av ristningar RAÄ 114, 195 och ett par yngre torplämningar RAÄ 73, 115. Den tidigare registrerade boplatsen kunde dock ej återfinnas. Området var tydligt påverkat av gården Borgsmon och 1900-talets bebyggelse. Bebyggelserester från torpen RAÄ 73 och 115 undersöktes ej. Vid RAÄ 114 gjordes nya fynd av tidigare okända skålgropar samt intill dessa ett kulturlager. Dessa lämningar har tolkats höra till en och samma boplats (objekt I). Här påträffades också stolphål, gropar och härdar samt bearbetad kvarts. Objekt II innehöll enstaka di

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under hösten 2006 och våren 2007 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, i området Kneippen Syd (fd Borgsmon), Norrköping, Östergötland. Undersökningen föranleddes av arbete med ny detaljplan för området med nybyggnation av bostäder och mindre affärsverksamhet. Utredningen, etapp 2, omfattade ett cirka 20 hektar stort område inom vilket 195 sökschakt togs upp. Inom områdena finns flera registrerade fornlämningar som består av en boplats, RAÄ 70, flera fynd av ristningar RAÄ 114, 195 och ett par yngre torplämningar RAÄ 73, 115. Den tidigare registrerade boplatsen kunde dock ej återfinnas. Området var tydligt påverkat av gården Borgsmon och 1900-talets bebyggelse. Bebyggelserester från torpen RAÄ 73 och 115 undersöktes ej. Vid RAÄ 114 gjordes nya fynd av tidigare okända skålgropar samt intill dessa ett kulturlager. Dessa lämningar har tolkats höra till en och samma boplats (objekt I). Här påträffades också stolphål, gropar och härdar samt bearbetad kvarts. Objekt II innehöll enstaka diffusa anläggningar samt bearbetad kvarts, förmodat mesolitisk. Vid objekt III påträffades två anläggningar innehållande skärvsten och bearbetad kvarts samt ett kulturlager. Objekt IV innehöll två härdar och en grop intill ristningshällen RAÄ 195. Vissa berghällar bör eventuellt nyinventeras för om möjligt upptäcka nya ristningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1, är att ge en översiktlig bild av områdets historia och kulturhistoriska karaktärsdrag, att beskriva synliga forn- och kulturlämningar och markera dem på karta. Den arkeologiska utredningen etapp 2 syftar till att konstatera om området innehåller omarkerade lagskyddade fornlämningar eller ej.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04 – 2007-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg, Borgsmon, Kneippen Syd

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006167

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21710-06

Producents dnr för projektet: 421-4223-2006

ProjektID: p507022

RAÄ-nr: Norrköping 22

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2006167

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-21710-06

Producents dnr för projektet: 421-4223-2006

ProjektID: p507022

RAÄ-nr: Norrköping 22

RAÄ-nr: Norrköping 23

RAÄ-nr: Norrköping 24

RAÄ-nr: Norrköping 25

RAÄ-nr: Borg 114:1

RAÄ-nr: Norrköping 20

RAÄ-nr: Norrköping 21

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08