GIS-material för arkeologiskt projekt: Törnevalla-Överby - Ombyggnation av elnät i Törnevalla-Överby

SND-ID: snd2177-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001925

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid arbete med ombyggnad av elnätet i området Törnevalla-Överby, Törnevalla socken, Linköpings kommun ingår rasering av befintlig luftledning samt förläggande av ny jordkabel. För att klargöra i vilken omfattning fast fornlämning skulle beröras av arbetet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Arbetsföretaget omfattar ca 450 m schaktning för jordkabel och ungefär motsvarande sträcka för rasering. Arbetet genomfördes inom fornlämningsområdet till gravfältet RAÄ 139. Den kulturhistoriska miljön och topografin i området att möjligheten att fast fornlämning skulle beröras bedömdes som stor. Sannolikt finns lämningar utan synlig markering ovan mark. Den antikvariska kontrollen inleddes med en översiktlig kart- och arkivgenomgång. Därefter togs sökschakt upp längs kabelns sträckning invid RAÄ 139 för att konstatera i vilken omfattning fast fornlämning berördes. Sökschaktningen genomfördes i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen konstaterades att inga tidigare registrerade fornlämninga

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid arbete med ombyggnad av elnätet i området Törnevalla-Överby, Törnevalla socken, Linköpings kommun ingår rasering av befintlig luftledning samt förläggande av ny jordkabel. För att klargöra i vilken omfattning fast fornlämning skulle beröras av arbetet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Arbetsföretaget omfattar ca 450 m schaktning för jordkabel och ungefär motsvarande sträcka för rasering. Arbetet genomfördes inom fornlämningsområdet till gravfältet RAÄ 139. Den kulturhistoriska miljön och topografin i området att möjligheten att fast fornlämning skulle beröras bedömdes som stor. Sannolikt finns lämningar utan synlig markering ovan mark. Den antikvariska kontrollen inleddes med en översiktlig kart- och arkivgenomgång. Därefter togs sökschakt upp längs kabelns sträckning invid RAÄ 139 för att konstatera i vilken omfattning fast fornlämning berördes. Sökschaktningen genomfördes i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen konstaterades att inga tidigare registrerade fornlämningar berördes och inga nya fornlämningar påträffades. Arbetsföretaget kunde därför fortskrida utan ytterligare åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den antikvarisk kontrollen var att klargöra i vilken omfattning lagskyddade fornlämningar berördes av arbetsföretaget. Arbetet skulle styras på så sätt att eventuella lämningar inte berördes. Om så inte var möjligt skulle fornlämningen dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-01
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Törnevalla socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Törnevalla, Törnevalla-Överby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006118

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-12552-06

Producents dnr för projektet: 422-3087-2006

ProjektID: p507024

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-23
Senast uppdaterad: 2016-07-08