GIS-material för arkeologiskt projekt: Tornby och Lilla Ullevi

SND-ID: snd2195-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001945

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under september-november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt kompletterande förundersökning inom ett ca 185 000 m2 stort område i Tornby, Linköping. Arbetena föranleddes av detaljplaneläggning i Linköping. Den arkeologiska utredningen etapp 1 utfördes som en detaljerad kart- och arkivstudie och den arkeologiska utredningen etapp 2 i form av grävning av sökschakt. Vid utredningsgrävningen påträffades ett antal tidigare okända fornlämningar. Inom det aktuella området har därmed förundersökts sex områden med fasta fornlämningar, i form av ett vattenhål (RAÄ 49), två förhistoriska vägar (RAÄ 466 och 471), ett härdområde (RAÄ 466), flera ytor med fossila odlingslager (bl. a. RAÄ 468, 470), boplatsspår från förromersk och romersk järnålder, spår av mesolitiska aktiviteter (RAÄ 467) och diken av varierande ålder, bl. a. medeltida. UV Öst föreslår att fornlämningarna inom område 1-6, innan de tas bort blir föremål för särskild arkeologisk undersökning samt att diken av samtliga

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under september-november 2007 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt kompletterande förundersökning inom ett ca 185 000 m2 stort område i Tornby, Linköping. Arbetena föranleddes av detaljplaneläggning i Linköping. Den arkeologiska utredningen etapp 1 utfördes som en detaljerad kart- och arkivstudie och den arkeologiska utredningen etapp 2 i form av grävning av sökschakt. Vid utredningsgrävningen påträffades ett antal tidigare okända fornlämningar. Inom det aktuella området har därmed förundersökts sex områden med fasta fornlämningar, i form av ett vattenhål (RAÄ 49), två förhistoriska vägar (RAÄ 466 och 471), ett härdområde (RAÄ 466), flera ytor med fossila odlingslager (bl. a. RAÄ 468, 470), boplatsspår från förromersk och romersk järnålder, spår av mesolitiska aktiviteter (RAÄ 467) och diken av varierande ålder, bl. a. medeltida. UV Öst föreslår att fornlämningarna inom område 1-6, innan de tas bort blir föremål för särskild arkeologisk undersökning samt att diken av samtliga kategorier undersöks och findateras i samband detta.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att fastställa om fast fornlämning fanns inom exploateringsområdet. Förundersökningen syftade till att avgränsa, datera och karaktärisera de sex fornlämningsom­råden som efter utredning etapp 1 och 2 konstaterats inom området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Fossilt odlingslager, Väg

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09 – 2007-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Skäggetorp 1:1 och Tornby 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007079

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-11248-2007

Producents dnr för projektet: 421-2148-2007

ProjektID: p507042

RAÄ-nr: Linköping 468

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2007079

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-11248-2007

Producents dnr för projektet: 421-2148-2007

ProjektID: p507042

RAÄ-nr: Linköping 468

RAÄ-nr: Linköping 469

RAÄ-nr: Linköping 470

RAÄ-nr: Linköping 471

RAÄ-nr: Linköping 465

RAÄ-nr: Linköping 466

RAÄ-nr: Linköping 467

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2016-07-08