GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplats och åker intill Toketorp

SND-ID: snd2207-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001958

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i september 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning intill RAÄ 238 vid gården Toketorp, Vist socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var arbete med detaljplan över området Norrberga intill Sturefors samhälle strax söder om Linköping, med planerad småhusbebyggelse. Boplatsen (RAÄ 238) påträffades vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, i december 2006. Området gränsar i norr till RAÄ 232 (by-/gårdstomt) och gården Toketorp. Området består till största delen av plöjd åkermark. Syftet med förundersökningen var endast att begränsa fornlämningen österut. Inga arkeologiska lämningar skulle grävas i detta skede då exploatören ville anpassa deltaljplanen till fornlämningen. De lämningar som påträffades mättes in. Sökschakten drogs i förlängningen av de schakt med fornlämningar som utredningen hade påvisat. I de två norra schakten kunde lager innehållande bränd lera, enstaka kolstänk samt förhistorisk keramik konstateras. I övriga schakt saknades förhistoriska lämningar. Fo

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i september 2008 genomfört en arkeologisk förundersökning intill RAÄ 238 vid gården Toketorp, Vist socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen var arbete med detaljplan över området Norrberga intill Sturefors samhälle strax söder om Linköping, med planerad småhusbebyggelse. Boplatsen (RAÄ 238) påträffades vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, i december 2006. Området gränsar i norr till RAÄ 232 (by-/gårdstomt) och gården Toketorp. Området består till största delen av plöjd åkermark. Syftet med förundersökningen var endast att begränsa fornlämningen österut. Inga arkeologiska lämningar skulle grävas i detta skede då exploatören ville anpassa deltaljplanen till fornlämningen. De lämningar som påträffades mättes in. Sökschakten drogs i förlängningen av de schakt med fornlämningar som utredningen hade påvisat. I de två norra schakten kunde lager innehållande bränd lera, enstaka kolstänk samt förhistorisk keramik konstateras. I övriga schakt saknades förhistoriska lämningar. Fornlämningen är därmed helt avgränsad men ej förundersökt. Om detaljplanen ändras så att fornlämningen skulle komma att beröras bör en förundersökning utföras i syfte att datera och bedöma fornlämningens karaktär och status.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att begränsa fornlämningen österut.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vists, Norrberga 1:294

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2007131

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-28706-07

Producents dnr för projektet: 422-4623-2007

ProjektID: p508001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-24
Senast uppdaterad: 2020-01-28