GIS-material för arkeologiskt projekt: Kokgropar och härdar i närheten av skålgropslokalen RAÄ 75 - Nyuppförande av gruppbostad

SND-ID: snd2241-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002719

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i januari 2003 en förundersökning för en ny gruppbostad inom Kv Bondbönan i Pryssgården, Norrköping. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge i närheten av RAÄ 75, en av Östergötlands största skålgropshällar. Vi förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och kokgropar. Anläggningarna undersöktes och togs bort. En härd daterades till äldre romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningar i anslutning till de tidigare registrerade lämningarna i området, samt att dokumentera, typbestämma och om möjligt datera anläggningar och fynd samt peka ut fornlämningsfria ytor.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Härd, Kokgrop

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby, Kv Bondbönan 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O200228

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7331-02

Producents dnr för projektet: 422-1669-2002

ProjektID: p503009

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2013-04-26
Senast uppdaterad: 2016-07-07