GIS-material för arkeologiskt projekt: Lårstad - Lårstad RAÄ 260

SND-ID: snd2335-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001577

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sensommaren 2010 utförde Arkeologikonsult slutundersökningar vid Lårstad i Västra Steneby socken, Östergötland. Uppdraget föranleddes av planerad ny sträckning av riksväg 32 genom den berörda fornlämningen Västra Stenby 260. Lämningarna var till största delen av boplatsliknande karaktär bestående av härdar, stolphål, gropar och rännor. Två gropar gav dateringar till yngre romersk järnålder medan en tredje härd daterades till vikingatid. Även ett stort antal korta, avlånga rännor påträffades och daterades till äldre romersk järnålder. Denna typ av lämning har nästan uteslutande tidigare påträffats i västra Östergötland och funktionen har inte kunnat fastställas. Utöver boplatslämningarna undersöktes en stensatt väg (Västra Stenby 265). Tre dateringar resulterade i yngre romersk järnålder. Dock daterades vägen i ett förundersökningsschakt till övergången yngre bronsålder - förromersk järnålder respektive yngre förromersk - äldre romersk järnålder. Övriga lämningar utgjordes av diken och dikesövergångar, huvudsakligen från 1700- och 1800-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med slutundersökningen var att klargöra lämningarnas utbredning, karaktär, funktion och datering. En förhoppning var att datera vägens tillkomst och brukningstid samt att kunna sätta den i samband med boplatslämningarna eller andra fornlämningar i området.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Bearbetnings har av PI gjorts i Arkeologikonsults dokumenatationssystem Siteworks, därefter av överlämnaren Uppsala univ. i Esri ArcGIS. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Färdväg

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Samtliga anläggningar, konstruktioner, lager, fynd prover och schaktområden mättes in digitalt med GPS med RTK-precision, vilket innebär en noggrannhet på omkring 0,02 m. Allt dokumentationsmaterial finns samlat i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-30 – 2010-09-24
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Motala kommun, Östergötland, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Lårstad 1:5, Lårstad 4:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-25281-09

Producents dnr för projektet: 2348 (Projektnr.)

ProjektID: p510016

RAÄ-nr: Västra Stenby 260

RAÄ-nr: Västra Stenby 265

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Arkeologikonsult

Versioner

Version 1.0. 2012-12-17

Version 1.0: 2012-12-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001577

Publicerad: 2012-12-17
Senast uppdaterad: 2020-01-24