GIS-material för arkeologiskt projekt: Schaktning i kv Markattan, Norrköping

SND-ID: snd2346-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001459

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj 2004 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i kvarteret Markattan, Norrköping. Undersökningen föranleddes av schaktningar för fjärrkyla och VA. Vid undersökningen påträffades lämningar från tomtreglerad bebyggelse från Norrköpings efterreformatoriska expansionsskede, ca 1550 - ca 1600.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Tidigare undersökningar antydde att det med stor sannolikhet kunde finnas mäktiga och välbevarade kulturlager inom kvarteret. Förundersökningen syftade till att dokumentera och tolka eventuella berörda äldre lämningar, samt att sätta in resultaten i ett relevant kulturhistoriskt sammanhang.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-18 – 2004-05-26
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland

Geografisk beskrivning: Kvarter Markattan, Norrköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: 200462

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-7977-04

Producents dnr för projektet: 422-1854-2004

ProjektID: p504045

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Versioner

Version 1.0. 2012-12-19

Version 1.0: 2012-12-19

DOI: https://doi.org/10.5878/001459

Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2017-01-03