Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar längs väg E4 - Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping.

SND-ID: snd2384-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002177

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en stenyxa inkilad mellan grundstenarna. I anslutning till den sydvästra långsidan låg ett spisröse. Relativt mycket tegel av olika slag påträffades intill husgrunden. Vid grävningen påträffades i alla skikt spridda fynd av järn, glas, porslin och ben. Källargropen låg ca 30 m nordväst om husgrunden. Inga fynd gjordes. Två provschakt drogs även. I det nordligaste hittades en knapp av mässing. I anslutning till schaktet grävdes ett mindre plockstensröse bort.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på gr

... Visa mer..
Inom fastigheten Gammelsta 4:3, vid Norrtorp, har en husgrund och en källargrop undersökts. Enligt muntliga uppgifter skulle husgrunden utgöra resterna av en krog. I den nordöstra långsidan av husgrunden hittades en stenyxa inkilad mellan grundstenarna. I anslutning till den sydvästra långsidan låg ett spisröse. Relativt mycket tegel av olika slag påträffades intill husgrunden. Vid grävningen påträffades i alla skikt spridda fynd av järn, glas, porslin och ben. Källargropen låg ca 30 m nordväst om husgrunden. Inga fynd gjordes. Två provschakt drogs även. I det nordligaste hittades en knapp av mässing. I anslutning till schaktet grävdes ett mindre plockstensröse bort.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på grund av en planerad ny sträckning för E4:an. Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningen innan borttagning inför vägarbetet.

ZIP-filen innehåller en shapefil med data och metadata från den arkeologiska undersökningen samt ett digitaliserat och georefererat utdrag från Gula kartan (© Lantmäteriet i2014/00696) i geoTIFF-format, vilket visar undersökningsområdet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Husgrund

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-05 – 1984-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Geografisk beskrivning: Norrtorp, Gammelsta 4:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 3643/83

ProjektID: p484001

ProjektID: 484001

RAÄ-nr: Kila 100

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Historisk tid

Publikationer

Wigren, S. Undersökningar längs väg E4. Etappen Gammelsta-Jönåker-Nyköping. Unpublished archival report. Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-02
Senast uppdaterad: 2020-01-24