Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl

SND-ID: snd2386-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002188

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades en tät men ojämn stenpackning som hade karaktären av röjningssten. De bägge förhöjningarna visade sig vara naturliga. Fornlämningen RAÄ 121:1 rensades delvis och provgrävdes, varpå fynd av bl a skärvsten och en knacksten föranledde en undersökning. Vid förundersökningen konstaterades RAÄ 121:1 vara en skärvstenshög med ett anslutande kulturlager som sannolikt fortsätter utanför undersökningsområdet. Fynd i form av bl a knackstenar, keramik och slagg påträffades. Ur topografisk synpunkt avgränsas boplatsen till

... Visa mer..
Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registrerad som en osäker stensättning. Specialinventeringen inom utredningen resulterade i att det inom utredningsområdet påträffades ett flertal odlingsrösen och två förhöjningar. Ett flertal schakt och provgropar upptogs för att undersöka förhöjningarna. I schakten påträffades varken fynd eller anläggningar som kunde tyda på förhistoriska aktiviteter. I ett schakt påträffades en tät men ojämn stenpackning som hade karaktären av röjningssten. De bägge förhöjningarna visade sig vara naturliga. Fornlämningen RAÄ 121:1 rensades delvis och provgrävdes, varpå fynd av bl a skärvsten och en knacksten föranledde en undersökning. Vid förundersökningen konstaterades RAÄ 121:1 vara en skärvstenshög med ett anslutande kulturlager som sannolikt fortsätter utanför undersökningsområdet. Fynd i form av bl a knackstenar, keramik och slagg påträffades. Ur topografisk synpunkt avgränsas boplatsen till bergsplatån och dess sydöstsluttning.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25. Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens art och utbredning, fastställa fyndtäthet och fyndens bevaringsgrad, avgöra tjocklek på eventuellt förekommande kulturlager samt konstatera eventuella anläggningar i eller under kulturlagret, samt om möjligt att tidsbestämma fornlämningen. Utredningen föranleddes av upprättandet av en detaljplan för planerad bostadsbebyggelse.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade schaktplaner och kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i geoTIFF-format . Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Skärvstenshög, Stensättning

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-05-28 – 1990-05-29
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-09-24 – 1990-09-28
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats samt georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Trosa-Vagnhärad socken

Geografisk beskrivning: Fänsåker 1:25

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen: 3759/90

ProjektID: p490002

ProjektID: 490002

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 121:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-6189-90

Organisationens dnr för undersökningen: 3759/90

ProjektID: p490002

ProjektID: 490002

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 121:1

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 121:3

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Franzén, B.-M. (1990). Arkeologisk utredning/förundersökning, Södermanland, Trosa-Vagnhärad socken, Fänsåker 1:25 m fl, Fornlämning 121:1. Archaeological report 1990. Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-11
Senast uppdaterad: 2020-01-24