Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fjärrkyla i kv Palmen

SND-ID: snd2399-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002245

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att

... Visa mer..
Östergötlands länsmuseum utförde under oktober och november 2001 en arkeologisk förundersökning inom kvarteret Palmen i Linköping. Dessutom berördes gatusträckningen Hamngatan – Storgatan – Brandmannagatan. I samband med schaktningarna påträffades inga lagskyddade lämningar varmed det planerade arbetet kunde fortsätta utan vidare arkeologiska åtgärder. På den västra strandkanten av Stångån framkom yngre bebyggelserester och lager i ett schakt. Lämningarna har daterats till 1800- och 1900-talen och kan sättas i samband med de verksamheter som har bedrivits på platsen.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var i första hand att undvika att fast fornlämning berördes av arbetsföretaget. Om mindre ingrepp kom att ske skulle lämningarna undersökas och dokumenteras i avseende att fastställa deras karaktär, omfattning och datering. Om större ingrepp på lagskyddad fornlämning kom att ske skulle länsstyrelsen kontaktas för vidare beslut i ärendet. Förundersökningen utfördes i samband med schaktningar inför nedläggning av ledningar för fjärrkyla till ett nyuppfört hotell.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen och en georefererad fastighetskarta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format . Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-25 – 2001-10-31
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-09
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, kv. Draken och Palmen

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Stadsdel

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-9702-01

Organisationens dnr för undersökningen: 373/01

ProjektID: p501013

ProjektID: 501013

RAÄ-nr: Linköping 153:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-10-30
Senast uppdaterad: 2016-08-05