Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska undersökningar i Kallerstad inför byggandet av en ny evenemangsarena

SND-ID: snd2402-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002236

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum genomförde under 2002 och 2003 fyra arkeologiska utredningar och två förundersökningar i Kallerstad industriområde i utkanten av Linköping. Undersökningarna utfördes med anledning av planerad byggnation av en evenemangsarena. Uppdragsgivare var Linköpings Sportfastigheter AB vilka även svarade för kostnaderna. Undersökningarna genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötland län. Tre utredningsområden anser Östergötlands länsmuseum inte behöva några vidare arkeologiska åtgärder. I ett fjärde område, Kallerstad 1:1 och 1:4, framkom boplatslämningar vid utredningstillfället. Platsen kom därför att bli föremål för en arkeologisk förundersökning. Vid dessa undersökningar framgick att lämningarna var mycket omfattande, innehållande ett större kulturlager, stolphål efter huskonstruktioner, härdar etc. Boplatskomplexet daterades till yngre romersk järnålder. Ytterligare ett område, Kv Paletten 1, har förundersökts. I kvarteret fanns en registrerad boplats (RAÄ 336) vilken påträffats i samband med en arkeologisk utredning 1993. Vid förundersökningen framkom anläggnin

... Visa mer..
Östergötlands länsmuseum genomförde under 2002 och 2003 fyra arkeologiska utredningar och två förundersökningar i Kallerstad industriområde i utkanten av Linköping. Undersökningarna utfördes med anledning av planerad byggnation av en evenemangsarena. Uppdragsgivare var Linköpings Sportfastigheter AB vilka även svarade för kostnaderna. Undersökningarna genomfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötland län. Tre utredningsområden anser Östergötlands länsmuseum inte behöva några vidare arkeologiska åtgärder. I ett fjärde område, Kallerstad 1:1 och 1:4, framkom boplatslämningar vid utredningstillfället. Platsen kom därför att bli föremål för en arkeologisk förundersökning. Vid dessa undersökningar framgick att lämningarna var mycket omfattande, innehållande ett större kulturlager, stolphål efter huskonstruktioner, härdar etc. Boplatskomplexet daterades till yngre romersk järnålder. Ytterligare ett område, Kv Paletten 1, har förundersökts. I kvarteret fanns en registrerad boplats (RAÄ 336) vilken påträffats i samband med en arkeologisk utredning 1993. Vid förundersökningen framkom anläggningar såsom stolphål och härdar samt ett omfattande kulturlager. Delar av området var stört av odling och av sentida aktiviteter. Lämningarna daterades till förromersk och romersk järnålder.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningarna var att fastställa om den planerade byggnationen av en eventarena i Kallerstad skulle beröra fasta fornlämningar.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fem georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696)
över undersökningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning, Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Kulturlager

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-06-25 – 2003-06-18
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-05 – 2002-11-06
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-11
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-06-25 – 2003-06-18
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-05 – 2002-11-06
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11-11
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-12-16 – 2002-12-19
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-03-19 – 2003-03-21
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-03-24
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-06-18
 • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-10642-03, 431-6642-02

Organisationens dnr för undersökningen: 333/03, 247/02

ProjektID: p502014

ProjektID: 502014

RAÄ-nr: Linköping 336:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-10642-03, 431-6642-02

Organisationens dnr för undersökningen: 333/03, 247/02

ProjektID: p502014

ProjektID: 502014

RAÄ-nr: Linköping 336:1

RAÄ-nr: Linköping 326:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-10-28
Senast uppdaterad: 2016-08-08