Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skadade fornlämningar vid Skäggestad och Smedby

SND-ID: snd2408-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002251

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Under september 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en efter-undersökning på den skadade fornlämningen RAÄ 62 vid Smedby 1:1 i Törnevalla socken och Linköpings kommun. Samtidigt gjordes återställningsarbeten på fornlämningarna RAÄ 12, 14, 16, 58, 59 och 271 belägna på fastigheterna Skäggestad 6:2 och Smedby 1:1 i samma socken och kommun. Bakgrunden var skador uppkomna vid skogsavverkning och stentäkt 1998 och 1999. Ärendet polisanmäldes av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, och detta resulterade i en fällande dom för brott mot såväl fornminneslagen som skogsvårdslagen 2001. Föreliggande undersökning är en del av denna rättsprocess. Uppdragsgivare för efterundersökningen och återställningen var Länsstyrelsen i Östergötlands län, som var målsägare i rättsprocessen. I det efterundersökta området upprättades tre schakt över de skadade fornlämningarna. I ett fall, RAÄ 62:6, påvisades skador på gravgömman och brända ben tillvaratogs. I övrigt återställdes rubbade stenar och hål efter borttagna stenar fylldes igen. I samband med att denna rapport sammanställde utfördes också en förnyad fältbesi

... Visa mer..
Under september 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en efter-undersökning på den skadade fornlämningen RAÄ 62 vid Smedby 1:1 i Törnevalla socken och Linköpings kommun. Samtidigt gjordes återställningsarbeten på fornlämningarna RAÄ 12, 14, 16, 58, 59 och 271 belägna på fastigheterna Skäggestad 6:2 och Smedby 1:1 i samma socken och kommun. Bakgrunden var skador uppkomna vid skogsavverkning och stentäkt 1998 och 1999. Ärendet polisanmäldes av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, och detta resulterade i en fällande dom för brott mot såväl fornminneslagen som skogsvårdslagen 2001. Föreliggande undersökning är en del av denna rättsprocess. Uppdragsgivare för efterundersökningen och återställningen var Länsstyrelsen i Östergötlands län, som var målsägare i rättsprocessen. I det efterundersökta området upprättades tre schakt över de skadade fornlämningarna. I ett fall, RAÄ 62:6, påvisades skador på gravgömman och brända ben tillvaratogs. I övrigt återställdes rubbade stenar och hål efter borttagna stenar fylldes igen. I samband med att denna rapport sammanställde utfördes också en förnyad fältbesiktning och fotodokumentation av de två områdena.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska efterundersökningen hade som målsättning att undersöka om den av stentäkt skadade fornlämningen RAÄ 62 hade skadats mer än bara ytligt. Dessutom var syftet att fastställa om några gravgömmor låg blottade och några begravningar och eventuella metallfynd därmed var hotade. I samband med att denna rapport sammanställdes utfördes också en förnyad fältbesiktning och en digital fotodokumentation för att följa upp hur ärendet utvecklats efter att det att det arkeologiska arbetet färdigställts.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt fyra georefererade planer/kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-09 – 2004-09-14
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Törnevalla socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Skäggestad och Smedby

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-11337-98

Organisationens dnr för undersökningen: 654/98

ProjektID: 504031

ProjektID: p504031

RAÄ-nr: Törnevalla 58:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-11337-98

Organisationens dnr för undersökningen: 654/98

ProjektID: 504031

ProjektID: p504031

RAÄ-nr: Törnevalla 58:1

RAÄ-nr: Törnevalla 59:1

RAÄ-nr: Törnevalla 271:1

RAÄ-nr: Törnevalla 62:6

RAÄ-nr: Törnevalla 12:2

RAÄ-nr: Törnevalla 62:1

RAÄ-nr: Törnevalla 62:2

RAÄ-nr: Törnevalla 62:3

RAÄ-nr: Törnevalla 62:4

RAÄ-nr: Törnevalla 62:5

RAÄ-nr: Törnevalla 62:7

RAÄ-nr: Törnevalla 62:8

RAÄ-nr: Törnevalla 12:1

RAÄ-nr: Törnevalla 14:1

RAÄ-nr: Törnevalla 16:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-10-30
Senast uppdaterad: 2020-01-24