Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Utbyggt lokstall vid Johannisborg

SND-ID: snd2417-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002263

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Med anledning av en planerad utbyggnad av lokstallet på fastigheten Händelö 2:1 i Norrköping utfördes hösten 2006 en arkeologisk förundersökning. Denna gjordes i form av en antikvarisk kontroll i samband med grundschaktningen för den nya tillbyggnaden. Dessutom dokumenterades det berörda partiet av lokstallet. Lokstallet är beläget strax intill och delvis på platsen för Johannisborgs slottsruin, vilken uppfördes under första halvan av 1600-talet. Endast omrörda fyllnadsmassor fanns inom exploateringsområdet. Delar av fyllmassorna innehöll tegel och murbruk och kan härstamma från de rivna vallarna till slottet. Fyllnadsmassorna var dock blandade med modernare massor.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen

... Visa mer..
Med anledning av en planerad utbyggnad av lokstallet på fastigheten Händelö 2:1 i Norrköping utfördes hösten 2006 en arkeologisk förundersökning. Denna gjordes i form av en antikvarisk kontroll i samband med grundschaktningen för den nya tillbyggnaden. Dessutom dokumenterades det berörda partiet av lokstallet. Lokstallet är beläget strax intill och delvis på platsen för Johannisborgs slottsruin, vilken uppfördes under första halvan av 1600-talet. Endast omrörda fyllnadsmassor fanns inom exploateringsområdet. Delar av fyllmassorna innehöll tegel och murbruk och kan härstamma från de rivna vallarna till slottet. Fyllnadsmassorna var dock blandade med modernare massor.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen, som genomfördes i form av en antikvarisk kontroll, var i första hand att se till att arbetet berörde fast fornlämning i så liten utsträckning som möjligt. Fast fornlämning som framkom skulle dokumenteras avseende art och omfattning, samt om möjligt dateras. Syftet med den byggnadsarkeologiska dokumentationen var dels att dokumentera den befintliga byggnaden från 1913 före det planerade ingreppet och dels att dokumentera de konstruktionsdetaljer kopplade till befästningen som eventuellt påträffades vid schaktningarna.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt en georefererad plan/karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över undersökningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Antikvarisk kontroll, Förundersökning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-25
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10. Delar av datainsamlingen har även gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Sankt Johannes socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-18400-05

Organisationens dnr för undersökningen: 690/05

ProjektID: p506074

ProjektID: 506074

RAÄ-nr: Sankt Johannes 51:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24