Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: På gårdens slåttermark?

SND-ID: snd2426-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002278

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten till boplatserna framkom mycket få fornlämningar och fynd: tre härdar, en bit bränd lera samt två avslag av flinta respektive ultramyolit. Två av härdarna daterades till folkvandringstid. En tolkning av det förundersökta området är att det kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397. Ett annat alternativ är att området brukats av flera gårdar, t ex för betesdrift.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, ka

... Visa mer..
Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten till boplatserna framkom mycket få fornlämningar och fynd: tre härdar, en bit bränd lera samt två avslag av flinta respektive ultramyolit. Två av härdarna daterades till folkvandringstid. En tolkning av det förundersökta området är att det kan ha varit odlingsmark och betes- eller slåttermark till gården på RAÄ 397. Ett annat alternativ är att området brukats av flera gårdar, t ex för betesdrift.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa och beskriva lämningarnas utbredning, karaktär, datering, omfattning, sammansättning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Odlingsaktivitet

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-30 – 2008-10-13
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-13548-08

Organisationens dnr för undersökningen: 288/08

ProjektID: p508022

ProjektID: 508022

RAÄ-nr: Linköping 326:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-13548-08

Organisationens dnr för undersökningen: 288/08

ProjektID: p508022

ProjektID: 508022

RAÄ-nr: Linköping 326:1

RAÄ-nr: Linköping 327:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yngre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2014-11-06
Senast uppdaterad: 2020-01-24