Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen - Riksväg 35, Östra länken

SND-ID: snd2433-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002293

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en ca 5–6 meter bred stensatt vägbank som kunde följas i nordostlig riktning genom större delen av utredningsområdet. Eftersom inga vägar finns på de historiska kartor som har studerats tolkas vägen vara äldre än det befintliga kartmaterialet, det vill säga äldre än 1600-tal.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den

... Visa mer..
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gång- och cykelväg mellan Braskens bro och Kallerstadsrodellen, Linköpings stad och kommun. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpings kommun. Arbetet skedde med hjälp av en grävmaskin som skiktvis tog upp långsmala sökschakt. Endast inom ett område påträffades en fornlämning. Lämningen utgörs av en ca 5–6 meter bred stensatt vägbank som kunde följas i nordostlig riktning genom större delen av utredningsområdet. Eftersom inga vägar finns på de historiska kartor som har studerats tolkas vägen vara äldre än det befintliga kartmaterialet, det vill säga äldre än 1600-tal.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen, etapp 2, syftade till att fastställa förekomst av forn- och/eller kulturlämningar inom områdena, samt att beskriva eventuella fornlämningar och/eller kulturlämningar, om möjligt även avseende deras karaktär, datering, utbredning och komplexitet.

ZIP-filen innehåller data i form av fem shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en MS Access-fil. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Utredning

Arkeologisk lämningstyp

Färdväg, Väg, Vägbank

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-07-10 – 2008-07-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamlingen har gjorts genom digitala inmätningar i fält.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Sankt Lars socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-6414-08

Organisationens dnr för undersökningen: 421-1663-2008

ProjektID: p508029

ProjektID: 508029

RAÄ-nr: Linköping 447

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-6414-08

Organisationens dnr för undersökningen: 421-1663-2008

ProjektID: p508029

ProjektID: 508029

RAÄ-nr: Linköping 447

RAÄ-nr: Linköping 473

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer

Carlsson, T. 2008. Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstdasrondellen - riksväg 35, östra länken: Linköpings stad och kommun, Östergötland län : arkeologisk utredning : dnr 421-1663-2008. Rapport UV Öst 2008:50. Linköping: Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris | Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-11-19
Senast uppdaterad: 2020-01-23