Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatsområde i Linga, Överjärna Socken, Södermanland.

SND-ID: snd2458-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002832

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Inför utbyggnad av europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna utfördes en provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, samt en slutundersökning av 111:A, ett gravfält som överlagrade boplatslämningar.

Av de tio undersökta gravarna vid RAÄ 111:A innehöll sex st. benkoncentrationer och enstaka kamfragment. Utöver dessa påträffades fem benkoncentrationer som var placerade intill ensamliggande större stenar.

Under gravarna framkom ett 0,05-0,35 m tjockt boplatslager vilket sträckte sig utanför undersökningsområdet. Anläggningarna i detta lager utgjordes av fem härdar och fyra sotgropar. I anläggningarna påträffades förkolnade fröer. Ingen klar lagerföljd konstaterades, förutom vid härdarna, vilka överlagrades av ett 0,1 m tjockt sandlager innehållande krukskärvor. Keramiken var av tre typer, en porös röd, en svart tunn välbränd samt en grov brun välbränd typ, nästan utan magring. Dessa varianter förekom över hela området och på alla nivåer.

Ca 25 m V om detta område ligger RAÄ 111:B, terrassen , i moränbunden mark som exponerar mot SO. Vid denna undersökning påträffades en skärv

... Visa mer..
Inför utbyggnad av europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna utfördes en provundersökning av RAÄ 111:B, en terrass med boplatslämningar, samt en slutundersökning av 111:A, ett gravfält som överlagrade boplatslämningar.

Av de tio undersökta gravarna vid RAÄ 111:A innehöll sex st. benkoncentrationer och enstaka kamfragment. Utöver dessa påträffades fem benkoncentrationer som var placerade intill ensamliggande större stenar.

Under gravarna framkom ett 0,05-0,35 m tjockt boplatslager vilket sträckte sig utanför undersökningsområdet. Anläggningarna i detta lager utgjordes av fem härdar och fyra sotgropar. I anläggningarna påträffades förkolnade fröer. Ingen klar lagerföljd konstaterades, förutom vid härdarna, vilka överlagrades av ett 0,1 m tjockt sandlager innehållande krukskärvor. Keramiken var av tre typer, en porös röd, en svart tunn välbränd samt en grov brun välbränd typ, nästan utan magring. Dessa varianter förekom över hela området och på alla nivåer.

Ca 25 m V om detta område ligger RAÄ 111:B, terrassen , i moränbunden mark som exponerar mot SO. Vid denna undersökning påträffades en skärvstensfylld härd med hårt bränd keramik. Över hela terrassen framkom keramik, bränd lera och ben. En C-14 analys från A1 ger BP 2475 ± 90.

Fyndmaterialet i gravarna utgörs av en massiv liten bronsring, ett järnbleck med bronsnitar, glasflusspärlor, kamfragment, klofalanger från björn, spik, knivegg av järn samt brända ben. Gravarna kan dateras till äldre och mellersta järnålder.

Fyndmaterialet från boplatsen består av diverse järnfragment, keramik, bränd lera, järnslagg, en flathuggen flintpilspets med tånge, två flintskrapor, flintavslag, brända ben, förkolnade fröer samt kol. Lagret har daterats tillbronsålder-äldre järnålder.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Gravar

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Överjärna socken

Geografisk beskrivning:
Europaväg E4, sträckan Vagnhärad-Järna. Provundersökning av RAÄ 111:B, en
terrass med boplatslämningar, ca 15 x 30 m stor samt en slutundersökning av 111:A , ett gravfält, ca 25 x 60 m stort. Undersökningsområdet var beläget ca 31-38 m ö h.

Fornlämningsområdet är beläget i kanten av ett sluttande sandigt skogsparti och exponerar mot S och Ö.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Producents dnr för projektet: 4126/79

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2016-08-15
Senast uppdaterad: 2020-01-23