Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fossil odlingsyta i Linga, Överjärna Socken, Södermanland. (RAÄ: 130)

SND-ID: snd2459-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002839

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h. Undersökningsytan utgjorde en fossil odlingsyta. Ca 50 anläggningar påträffades och undersöktes. Bland anläggningarna var sot- och kolfläckar samt årderspår vanligast, men här förekom också härdar, enstaka stolphål och två gravar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt sex digitaliser

... Visa mer..
Men anledning av planerad utbyggnad av väg E4 mellan Vagnhärad och Järna trafikplats, delundersöktes en sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h. Undersökningsytan utgjorde en fossil odlingsyta. Ca 50 anläggningar påträffades och undersöktes. Bland anläggningarna var sot- och kolfläckar samt årderspår vanligast, men här förekom också härdar, enstaka stolphål och två gravar.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt sex digitaliserade och georefererade planer över undersökningsområdet i geoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Delundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Område med fossil åkermark

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981 – 1981
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Överjärna socken

Geografisk beskrivning:
Sandplatå i en dalsänka strax öster om en boplats med skärvstensrösen och skålgropsförekomst (RAÄ 130). Platån
omfattade ca 4 000 kvadratmeter och var belägen på nivåer varierande mellan 30 och 35 m.ö.h.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Producents dnr för projektet: 2790/81

ProjektID: p180006

ProjektID: 180006

RAÄ-nr: 130

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2016-08-16
Senast uppdaterad: 2020-01-23