Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg

SND-ID: snd2460-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002840

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredninga

... Visa mer..
Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen föregicks av en förundersökning. Anläggningarna bestod av en hög- och stensättningsliknande lämning, som betecknades vara sannolika naturbildningar.

Vid förundersökningen konstaterades den högliknande lämningen vara en sentida hög. Den stensättningsliknande lämningen visade sig vara en gravgrupp bestående av en kvadratisk stensättning och 2-3 mindre stensättningar.

Vid den därpå följande undersökningen påträffades ytterligare anläggningar , sammanlagt 17 stycken.

De undersökta gravarna daterades till den äldre järnåldern.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska undersökningen var att utreda ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland. Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny anslutningsväg över järnvägen till herrgården. Undersökningen av fornlämning 185 föregicks av en förundersökning för att kunna fastställa om de tegistrerade anläggningarna var fornlämningar.

ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken

Geografisk beskrivning: Gerstaberg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 1261/87

ProjektID: p187001

ProjektID: 187001

RAÄ-nr: Ytterjärna 185:1, Ytterjärna 185:2

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Äldre järnålder

Publikationer
Publicerad: 2016-08-17
Senast uppdaterad: 2020-01-23