Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken- korridoren 1965-2012: Äldre odling och kolning i Tyttinge och Glia

SND-ID: snd2461-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002734

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odlin

... Visa mer..
I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Grödinge socken, drygt 25 km söder om Stockholm, undersöktes
1986 äldre odlingsytor, en eventuell boplatsyta och odlingsrösen (RAÄ 591:1-2). Längst i öster fanns en eventuell stensättning, RAÄ 590. Undersökningen visade att den troligen var ett odlingsröse. På impedimentmark områdets västra del fanns fyra röjningsrösen, RAÄ 591 :2. Några av dessa kan ha
varit från förhistorisk tid. I åkern norr om detta fanns rester efter äldre åkerytor,bl a sex härdar och mörkfärgningar efter kantvallar. Härdarna har daterats till romersk järnålder. Makrofossilanalys av material från härdarna styrker denna tolkning eftersom det bl a påträffades korn. Det framkom också
två milbottnar, som kunde dateras till sen tid. Öster om detta fanns en område med kulturlager och fynd, bl a krukskärvor och brända ben, MÅ 591:1-Detta har tolkats vara en förhistorisk boplatsyta, vilken dock kan ha använtsför odling i en senare skede. Det kan ha funnits ytterligare odlingsytor mellan
RAÄ 591:1 och 591:2 eftersom ploglagret här var förhållandevis tjockt och mörkfärgat. Vid Glia i Ytterjärna socken, RAÄ 150, ca 35 km söder om Stockholm har odlingsytor undersökts. En förundersökning genomfördes 1986 och samma år företogs en undersökning aven yta som låg något förskjutet österut på grund av att bansträckningen ändrades. Då bansträckningen senare flyttades tillbaka till det ursprungliga läget gjordes 1990 en komplenerande undersökning.
Undersökningarna visade an det i undersökningsområdets norra del låg det en åkerterrass med dubbla kantvallar i öster ut mot en våtmark och antydningar till kantvallar i söder och väster. I terrassens kanter framkom fyra härdar och på två ställen fanns utkastad röjningssten. Fyra skönjbara ärjlager fanns i
terrassen. HC-värdena daterar terrassen till romersk jämålder. Makrofossilanalys visar på odling av korn och att det varit öppen terräng vid något tillfälle med bl a enbuskar som vegetation. Söder om åkerterrassen låg tre välvda bandparceller från historisk tid med tre plöjskikt ovanpå varandra
Datamaterial från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmaste omgivningen.

Syfte:

Syftet med undersökningen var att fastställa karaktären på och omfattningen av den förmodade fosila åkern vid RAÄ 591:2 och om att möjligt datera denna. Ytan vid RAÄ 591:1 skulle undersökas för att fastställa om detta var en boplats eller en äldre åker. Den sentida milbotten A13 skulle undersökas som jämförelsematerial till den troligen äldre milbottnen A12 intill.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn-och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen samt en geograferad karta över utredningsområdet i Geo TIFF-format Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning, Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Fossil åker

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986 – 1990
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Ytterjärna socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 11.3919-128-86

Organisationens dnr för undersökningen: 3687/86

ProjektID: p190001

ProjektID: 190001

RAÄ-nr: Ytterjärna 150:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2015-10-13

Version 1.0: 2015-10-13

DOI: https://doi.org/10.5878/002734

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-10-13
Senast uppdaterad: 2020-01-23