Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borg - en rik bygd under järnåldern (Borgs socken, RAÄ 168 m.fl.)

SND-ID: snd2465-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002837

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av en ny sträcking av E4:An utfördes arkeologiska undersökningar vid och i närheten av Borgs kyrka. De arkeologiska undersökningar utfördes under 1989 och föregicks av förundersökningar 1988. Undersökningsområdet är mycket rikt på fornlämningar, framför allt gravar som kan dateras till både äldre & yngre järnålder.

De äldsta fynden kan dateras till mellanneolitikum och utgörs av en tjocknackig bergartsyxa. Att det föreligger kontinuitet i bebyggelsen under neolitikum visa fyndet av en skära av flinta som kan dateras till senneolitisk tid. De flesta fynden påträffades vid undersökningen av boplatsen vid RAÄ 168. Av stort intresse är de förvaringsgropar alternative källare som undersöktes. Två typer kunde urskiljas; en med lerklinade väggar och en med brädfodring. Några huskonstruktioner framkom inte i samband med undersökningen utan den undersökta ytan får tolkas som ett utkantsområde till en större bosättning. Dateringen är sen förromersk järnålder /äldre romersk järnålder.

Undersökningen vi Eksundsvägen täckte ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar av olika karakt

... Visa mer..
Med anledning av en ny sträcking av E4:An utfördes arkeologiska undersökningar vid och i närheten av Borgs kyrka. De arkeologiska undersökningar utfördes under 1989 och föregicks av förundersökningar 1988. Undersökningsområdet är mycket rikt på fornlämningar, framför allt gravar som kan dateras till både äldre & yngre järnålder.

De äldsta fynden kan dateras till mellanneolitikum och utgörs av en tjocknackig bergartsyxa. Att det föreligger kontinuitet i bebyggelsen under neolitikum visa fyndet av en skära av flinta som kan dateras till senneolitisk tid. De flesta fynden påträffades vid undersökningen av boplatsen vid RAÄ 168. Av stort intresse är de förvaringsgropar alternative källare som undersöktes. Två typer kunde urskiljas; en med lerklinade väggar och en med brädfodring. Några huskonstruktioner framkom inte i samband med undersökningen utan den undersökta ytan får tolkas som ett utkantsområde till en större bosättning. Dateringen är sen förromersk järnålder /äldre romersk järnålder.

Undersökningen vi Eksundsvägen täckte ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar av olika karaktär. Totalt undersöktes 184 anläggningar inklusive 91 st stolphål. Några tydliga hus kunde dock inte identifieras i den stora mängden stolphål.

Bland övriga anläggningar kan en smidesgrop nämnas. Denna har daterats till tiden kring Kristi födelse.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Med anledning av en ny sträckning och ombyggnad av E4:an mellan Norsholm & Norrköping berördes flera fornlämningar. Sommaren 1988 utfördes ett antal förundersökningar av dessa. Under hösten 1989 utfördes ett antal slutundersökningar.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samy andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i GeoTIFF-format. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Borg socken

Geografisk beskrivning:
Område 1: RAÄ 168
Område 2: Borgs kyrka, området mellan en mindre grusväg och i norr nuvarande Skärsblackavägen
Område 3: Eksundsvägen, området väster om ABV-vägen
Område 4: Skärblackavägen, området söder om RAÄ243 och norr om Skärblackavägen
Område 5: område väster om delområde 2 och söder om Skärblackavägen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 4126/79

ProjektID: p180004

ProjektID: 180004

RAÄ-nr: Borg 168

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2015-12-07
Senast uppdaterad: 2020-01-23