Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: En järnåldersboplats vid Högby gamla tomt

SND-ID: snd2466-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002848

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt.

Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområden urskiljas. Det äldsta huset har uppförts någon gång under den romersk järnålder och därefter har boplatsen använts kontinuerligt till och med vikingatid.

Bebyggelsen get intryck att ha varit en ensamgård . Området öster om vägen, Högby I, verkar ha varit platsen för den äldsta bosättningen. I övergången mellan äldre och yngre järnålder har bosättningen flyttat till det sandigare området, Högby II.

Dessutom tillkom en ny hustyp i Högby under folkvandringstid/vendeltid - grophuset. I övergången mellan vikingatid och medeltid upphör spåren efter bebyggelse i åkermarken. Det är rimligt att tänka sig att det är vid denna tid som omnämns år 1398 anläggs uppe på impedimentet.

Syfte:

... Visa mer..
Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt.

Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområden urskiljas. Det äldsta huset har uppförts någon gång under den romersk järnålder och därefter har boplatsen använts kontinuerligt till och med vikingatid.

Bebyggelsen get intryck att ha varit en ensamgård . Området öster om vägen, Högby I, verkar ha varit platsen för den äldsta bosättningen. I övergången mellan äldre och yngre järnålder har bosättningen flyttat till det sandigare området, Högby II.

Dessutom tillkom en ny hustyp i Högby under folkvandringstid/vendeltid - grophuset. I övergången mellan vikingatid och medeltid upphör spåren efter bebyggelse i åkermarken. Det är rimligt att tänka sig att det är vid denna tid som omnämns år 1398 anläggs uppe på impedimentet.

Syfte:

Syftet med slutundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämningar berörs av den planerade exploateringen. Lämningar som påträffades vid utredningen och förundersökningen skulle dokumenteras avseende karaktär och utbredning.

Zip-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Zip-filen innehåller även 4 kartor över undersökningsområdet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse, Bebyggelserester, Grop, Hus, Hägnad

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989 – 1989

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Högby gamla tomt

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-3042/89

Organisationens dnr för undersökningen: 4251/89

RAÄ-nr: RAÄ 186

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2017-01-10
Senast uppdaterad: 2020-01-23