Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Borgs säteri

SND-ID: snd2480-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002889

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med sto

... Visa mer..
Det planerade vägområdet för motorvägssträcken av E4:an och för den nya vattenverksvägen, invid Borgs säteri har varit föremål för en arkeologisk utredning samt en förundersökning i två etapper.

Platsen för Borgs säteri och Borgs gamla by ligger strategiskt i korsningen mellan land- och vattenväg och centralt placerat i den famla kulturbygden väster om Norrköping. Byn och den gamla kyrkan har tradition tillbaka till tidig medeltid. Det aktuella området har även förutsättningar att dölja omfattande bebyggelselämningar från yngre järnålder.

I provschakten inom motorvägsträckningen har framkommit lämningar som genom C14-prov och keramik kunnat dateras till främst yngre järnålder. Flertalet C14-dateringar kommer från ett kulturlager (A1), med stort innehåll av obrända ben och även keramik. Omkring 1 100 kvadratmeter av kulturlagret kommer att bli föremål för undersökning. I anslutning till detta finns oskå anläggningar av boplatskaraktär. Dessa kan på goda grunder antas vara av ungefär samma ålder som kulturlagret.

Ett hundtratal meter nordväst om kulturlagret A1, påträffades ett område med stolphål i Vattenverksvägen s nya sträckning. En ersättningsväg för en befintlig lokalväg är även planerad i detta parti. Dateringen på stolphålsområdet och dess utbredning är mycket osäker men troligen tillhör det en äldre bebyggelsefas än kulturlagret.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, samt två GeoTIFF-filer Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 5291/90, 4425/91

ProjektID: 592004

ProjektID: p592004

RAÄ-nr: Borg 276

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Vendeltid, Vikingatid

Publikationer
Publicerad: 2017-05-09
Senast uppdaterad: 2017-05-09