SVENSK VALUNDERSÖKNING 1960
               SSD 0001

              Primärforskare
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1960 samlades
       ursprungligen in av valundersökningsprojektet
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Bo
       Särlvik. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1960 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1960 var således den andra riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Liksom den
  tidigare undersökningen genomfördes den i samarbete mellan
  statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
  och statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyråns
  utredningsinstitut svarade för framtagning av urvalet av
  intervjupersoner, utförde fältarbetet med intervjuer samt
  verkställde insamling av vissa registerdata.
  Statsvetenskapliga institutionen hade ansvaret för
  undersökningens allmänna uppläggning, utarbetande av
  intervjuformulär samt för intervjumaterialets bearbetning
  och redovisning. Vid statsvetenskapliga institutionen
  genomfördes arbetet som ett forskningsprojekt under ledning
  av Bo Särlvik. Medel till undersökningen beviljades av
  Riksdagen.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas. Vidare har i undersökningen medtagits
  ett antal frågor beträffande programverksamheten i radio och
  television inför valet, om partiernas propagandabroschyrer
  samt om vissa andra propagandamedel, varigenom det blivit
  möjligt att sammanställa uppgifter om intresset för den
  inför valet förekommande propagandan inom skilda
  befolkningsgrupper. Dessutom finns ett antal intervjufrågor

  
  som avser att ge en bild av informationsnivån inom
  valmanskåren beträffande dels vissa allmänna politiska
  förhållanden, dels partiernas ståndpunkter i bestämda
  sakfrågor.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  De intervjuade utvaldes för att representera ett tvärsnitt
  av den svenska röstberättigade befolkningen. För framtagning
  av urval svarade statistiska centralbyråns
  utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett
  sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga
  svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1960 födda
  1880-1938. För att undvika de svårigheter som kan uppstå när
  man skall intervjua mycket gamla människor sattes en övre
  åldersgräns, vilken innebar att personer över 80 år ej
  kontaktades för intervju. Detta innebär att urvalet är
  representativt för röstberättigade i födelseårsklasserna
  1880-1938, dvs 97% av den röstberättigade befolkningen.

  Urvalet har gjorts som ett tvåstegsurval med utnyttjande av
  statistiska centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram
  har 1960 års mantalslängder begagnats, varvid individer
  utanför den undersökta populationen utsorterats. Genom
  kommunala myndigheters försorg har därefter i röstlängderna
  kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var
  röstberättigade; icke röstberättigade har uteslutits.
  Samtliga i urvalet ingående personers adresser har vidare
  kontrollerats av postanstalterna. Sedan slutligen ett antal
  personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna,
  uteslutits, omfattade urvalet 1603 individer. Av det
  slutliga urvalet har 1466 personer intervjuats (92%). Av de
  137 personer som utgör bortfallet var det 61 som vägrade att
  ställa upp för intervju och övriga kunde inte intervjuas
  beroende på andra orsaker. Bortfallsanledning finns
  redovisad i variabel 212. Bortfallet finns medtaget i
  datafilen och har valida koder för vissa variabler där data
  hämtats från register.

  Den information om individerna som man erhöll genom
  intervjusvaren kompletterades med uppgifter från
  mantalslängder och röstlängderna för 1958 års kommunalval,
  1960 års andrakammarval samt 1962 års kommunalval. Därjämte
  har 1960 års inkomsttaxeringslängd utnyttjats för
  information om intervjupersonernas inkomster; beträffande
  gifta intervjupersoner medtogs också uppgifter om
  makens/makans inkomst.

  Urvalet delades slumpmässigt upp i två lika stora delurval,
  benämnda A- och B-urvalet. Fältarbetets första etapp,
  omfattande besöksintervjuer med individerna i A-urvalet,
  påbörjades den 29 augusti. Den pågick ända fram till valet
  den 17 september, men 83% av intervjuerna ägde rum före den
  12 september. Undersökningens andra etapp, vilken
  innefattade intervjuer med individerna i B-urvalet och

  
  utsändande av brevformuläret till individerna i A-urvalet,
  började den 20 september. Av intervjuerna med B-urvalet
  utfördes 93% före den 9 oktober, medan återstoden utfördes
  under den närmast därefter följande tiden. En grupp på 21
  personer i A-urvalet kunde inte intervjuas under etapp I,
  utan intervjuades istället under etapp II (A-urvalet,
  intervjuade under etapp II).

  Genom denna undersökningsplan kunde man insamla data från
  såväl valrörelsen som från tiden närmast efter valdagen,
  vilket möjliggör studier av korttidsförändringar som äger
  rum i omedelbar anslutning till valet.

  Personer i A-urvalet ombads direkt efter valet att besvara
  ett brevformulär. Huvudsyftet med detta brevformulär var att
  få informatiom om hur dessa personer röstat vid valet, men
  formuläret innehöll även några ytterligare frågor om
  valprogram i radio och television, valmöten och
  valbroschyrer. Brevformuläret besvarades direkt av 81%, men
  genom telefonintervjuer och personliga intervjuer ökades
  svarsfrekvensen till 96%.

  För ytterligare information om undersökningen se:

  Särlvik, Bo  Intervjuundersökningen (avsnitt i)
         SOS, Allmänna val
         Riksdagsmannavalen 1959-1960, del 2
         Stockholm 1961

  Särlvik, Bo  Electoral Behavior in the Swedish
         Multiparty System
         Akad.avh, Statsvetenskapliga inst.,
         Göteborg (stencil) 1970

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). De personer intervjuade i etapp I som inte svarade på
  brevformuläret har tilldelats koden 9 (99) för variabler
  baserade på svar från brevformuläret. Kod (99) har i
  allmänhet också använts för det interna bortfallet (i
  kodboken benämnt uppgift saknas). Det externa bortfallet
  finns medtaget och för de flesta variabler har detta kodats
  som 9 (99) eftersom information saknades. I följande
  variabler har detta bortfall kod 0 (00): V152-V166 och V172.
  En del variabler innehåller information från register och
  för dessa finns uppgifter även för de personer som ingår i
  bortfallet. Variabler med valida koder för bortfallet är
  följande V1-V5, V8-V19, V148, V174, V189, V191-V193,
  V200-V202, V208-V209 och V212.

  I de fall användaren vill utesluta de 137 personer som
  aldrig intervjuades kan variabel 212 användas som
  filtervariabel. Denna variabel innehåller en klassificering
  av bortfallsorsak. Variabel 5 är också möjlig att använda
  för att utesluta det externa bortfallet.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. Frågenumreringen i kodboken syftar i de
  flesta fall till den som använts i frågeformuläret för etapp
  II. Frågans formulering kan skilja sig något i fråga om
  tempus beroende på om den ställts före eller efter valet. I
  regel har endast eftervalsversionen tagits med i kodboken,
  men ett mindre antal frågor ställdes endast i etapp I och i
  dessa fall föregås frågenumreringen av I. I de fall
  numreringen skiljer sig mellan de båda etapperna redovisas
  frågenumret för etapp I efter etapp II:s frågenummer, tex
  58/79. Om frågan endast ställts till vissa grupper anges
  denna inom parentes före frågeformuleringen eller anges i
  särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret anges
  med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  
   (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
     REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 Undersökningsidentifikation 2 UP:s ID-nummer 3 PUE-nummer 4 Delurval 5 Delurval och etapp 6 Intervjudatum 7 Brevformuläret 8 Kön 9 Civilstånd 10 År för giftermål 11 Födelseår 12 Hemortstyp 13 År för flyttning inom kommunen 14 År för flyttning in i kommunen 15 Flyttning mellan kommuntyper 16 Adressförändring 1960-1962 17 UP:s inkomstklass 18 UP:s makes/makas inkomstklass 19 Familjeinkomst - A 20 Familjeinkomst - B TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 21 Högerpartistisk storstadstidning utgiven på morgonen 22 Högerpartistisk storstadstidning utgiven på kvällen 23 Högerpartistisk landsortstidning 24 Centerpartistisk tidning 25 Folkpartistisk storstadstidning utgiven på morgonen 26 Folkpartistisk storstadstidning utgiven på kvällen 27 Folkpartistisk landsortstidning 28 Socialdemokratisk storstadstidning utgiven på morgonen 29 Socialdemokratisk storstadstidning utgiven på kvällen 30 Socialdemokratisk landsortstidning 31 Kommunistisk tidning 32 Annat partis tidning LÄSNING AV OLIKA SLAG AV TIDNINGSINNEHÅLL 33 Sport 34 Politiska ledarartiklar 35 Familjenyheter 36 Följetong eller novell 37 Politiska nyheter från utlandet 38 Nyheter om olyckor och brott VALBROSCHYRER 39 Läst valbroschyr 40 Kommunistisk broschyr 41 Socialdemokratisk broschyr 42 Centerpartistisk broschyr 43 Folkpartistisk broschyr 44 Högerpartistisk broschyr RADIO OCH TV 45 Centerpartiets presentationsprogram i TV 46 Centerpartiets presentationsprogram i TV (del) 47 Folkpartiets presentationsprogram i TV 48 Folkpartiets presentationsprogram i TV (del) 49 Högerpartiets presentationsprogram i TV 50 Högerpartiets presentationsprogram i TV (del) 51 Kommunisternas presentationsprogram i TV 52 Kommunisternas presentationsprogram i TV (del) 53 Socialdemokraternas presentationsprogram i TV 54 Socialdemokraternas presentationsprogram i TV (del) 55 Debatt i radio/TV om den ekonomiska politiken 56 Debatt i radio/TV om den ekonomiska politiken (del) 57 Partiledarintervju i radio/TV: Kommunisterna 58 Partiledarintervju i radio/TV: Kommunisterna (del) 59 Partiledarintervju i radio/TV: Socialdemokraterna 60 Partiledarintervju i radio/TV: Socialdemokraterna (del) 61 Partiledarintervju i radio/TV: Folkpartiet 62 Partiledarintervju i radio/TV: Folkpartiet (del) 63 Partiledarintervju i radio/TV: Högerpartiet 64 Partiledarintervju i radio/TV: Högerpartiet (del) 65 Partiledarintervju i radio/TV: Centerpartiet 66 Partiledarintervju i radio/TV: Centerpartiet (del) 67 Partiledardebatt i radio/TV 68 Partiledardebatt i radio/TV (del) 69 Positivt intryck av politiker i radio och TV 70 Positivt intryck av politiker från Högern 71 Positivt intryck av politiker från Centerpartiet 72 Positivt intryck av politiker från Folkpartiet 73 Positivt intryck av politiker från Socialdemokraterna 74 Positivt intryck av politiker från Kommunisterna 75 Negativt intryck av politiker i radio och TV 76 Negativt intryck av politiker från Högern 77 Negativt intryck av politiker från Centerpartiet 78 Negativt intryck av politiker från Folkpartiet 79 Negativt intryck av politiker från Socialdemokraterna 80 Negativt intryck av politiker från Kommunisterna 81 Omdöme om program i radio/TV 82 TV-innehav 1960 83 TV: tid för anskaffning 84 TV-innehav 1962 85 Besökt valmöte 86 Jämförelse mellan olika informationsmedia ÅSIKTER 87 U-hjälp 88 Statlig kontroll över näringslivet 89 Sociala reformer 90 Intresse för händelser ute i världen 91 Politik som uppmuntrar sparsamhet och enskild företagsamhet 92 Jämlikhet mellan olika grupper 93 Statens resurser för social trygghet viktigare än skattesänkning 94 Mera åt den enskilde genom skattesänkning 95 Intresse för politik 96 Partiernas vallöften 97 Partiernas inbördes kritik 98 Politiken invecklad 99 Riksdagsmännens kompetens POLITISK INFORMATION 100 Partiledare - antal korrekta svar 101 Partiledare - korrekta namn 102 Slag av val 103 Regeringspartier 104 Val till riksdagens första kammare 105 Politisk information: index A 106 Allmän omsättningsskatt: egen åsikt 107 Parti som vill införa allmän omsättningsskatt 108 Allmän tjänstepension: egen åsikt 109 Parti som vill avskaffa ATP 110 Barnbidrag: egen åsikt 111 Parti som vill avskaffa barnbidrag till första barnet 112 Försäljning av aktier i statliga bolag: egen åsikt 113 Parti som vill sälja aktier i statliga bolag 114 Folkpension: egen åsikt 115 Parti som vill höja folkpensionerna 116 Politisk information: index B FÖRTROENDE FÖR REGERINGSPOLITIKEN 117 Full sysselsättning 118 Bostadsbrist 119 Standardhöjning 120 Inflation OMDÖME OM REGERINGSPOLITIKEN 121 Till fördel för egna samhällsklassen 122 Till nackdel för någon samhällsklass 123 Till fördel för någon samhällsklass PARTIPREFERENSER OCH DISKUSSIONSFREKVENS I MILJÖN 124 Rösternas fördelning inom egna samhällsklassen 125 Störst parti inom egna samhällsklassen 126 Partival i egna samhällsklassen: två största partierna 127 Självuppskattad samhällsklass 128 Diskussion på arbetsplatsen 129 Parti med flest anhängare på UP:s arbetsplats 130 Diskussion i familjen 131 Partival i familjen 132 Diskussion bland bekanta 133 Partival bland bekanta 134 Intresse för diskussioner INSTÄLLNING TILL REGERINGSSKIFTE 135 Hur stor förändring vid regeringsskifte 136 Vunnit eller förlorat på regeringsskifte 137 UP skulle ha vunnit på en ny regering - A 138 UP skulle ha vunnit på en ny regering - B 139 UP skulle ha vunnit på en ny regering - C 140 UP skulle ha förlorat på en ny regering - A 141 UP skulle ha förlorat på en ny regering - B 142 UP skulle ha förlorat på en ny regering - C VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1960 143 Avsikt att rösta 1960 144 Partisympati före valet 145 Partival vid riksdagsmannavalet 1960 146 Partiidentifikation 147 Bästa parti för UP som inte röstat 148 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1960 149 Partival vid riksdagsmannavalet 1960 - sammanfattning ANGELÄGNA FRÅGOR 150 Frågor som legat till grund för kodningen av variablerna 151-166 151 Filterkod för variablerna 152-158 152 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - A 153 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - B 154 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - C 155 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - D 156 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - E 157 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - F 158 Frågor som UP:s parti bör arbeta för - G 159 Filterkod för variablerna 160-166 160 Frågor som UP:s parti arbetat för - A 161 Frågor som UP:s parti arbetat för - B 162 Frågor som UP:s parti arbetat för - C 163 Frågor som UP:s parti arbetat för - D 164 Frågor som UP:s parti arbetat för - E 165 Frågor som UP:s parti arbetat för - F 166 Frågor som UP:s parti arbetat för - G FÖRTROENDE FÖR POLITIKER 167 Förtroende för aktiv partiledare 168 Förtroende för icke aktiv partiledare 169 Förtroende för annan aktiv politiker (ej partiledare) 170 Förtroende för annan icke aktiv politiker (ej partiledare) POLITISK INFORMATION - VALSEDEL 171 Kännedom om namn på egna partiets valsedel 172 Politisk information: namn på valsedeln - parti VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 173 Partival vid kommunalvalet 1958 174 Valdeltagande vid kommunalvalet 1958 175 Partival vid kommunalvalet 1958 - sammanfattning 176 Partival vid riksdagsmannavalet 1958 177 Linjeval vid folkomröstningen 1957 178 Partival vid riksdagsmannavalet 1956 179 Partival vid val närmast före 1956 180 Bytt parti före 1956 181 År för partibyte 182 Partival vid första valet 183 Deltagande vid tidigare val 184 Tidpunkt för första deltagande i val 185 Faderns partisympati 186 Partibytare: beslut inför detta val 187 Partibytare: någon annan i miljön som bytt 188 Partibytare: påverkan från andra 189 Valdeltagande vid kommunalvalet 1962 YRKE OCH UTBILDNING 190 UP:s skolutbildning 191 UP:s yrkesgrupp 192 UP:s yrkesställning 193 UP:s kön och ställning till yrket 194 UP:s självuppskattade yrkesställning 195 UP: bytt yrkesställning 196 UP: år för ändring av yrkesställning 197 Facklig organisationstillhörighet 198 Medlem i politiskt parti 199 Aktivitet i organisation/parti 200 Makes yrkesgrupp 201 Makes yrkesgrupp - sammanfattning 202 Makes ställning till yrket 203 Makes yrkesställning 204 Make: bytt yrkesställning 205 Make: år för ändring av yrkesställning 206 Faders yrkesgrupp 207 Faderns yrkesställning 208 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel A 209 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel B 210 Faders socialgrupp 211 UP:s uppväxtort 212 Bortfallsanledning 213 SSDstudie NR 0001 214 SSDupplaga/datering NR 1 215 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R60001 UNDERS-ID 1960            Loc 1 width 4


Undersökningsidentifikation

  1603 1960. Undersökningsidentifikation för SVENSK
         VALUNDERSÖKNING 1960


VAR 2 R60002 ID-NUMMER Loc 5 width 5 UP:s ID-nummer Anm. Ett femsiffrigt identifikationsnummer där de två första siffrorna är PUE-numret och de tre sista UP-numret
VAR 3 R60003 PUE-NUMMER Loc 10 width 2 PUE-nummer Anm. Identifikation för urvalsområdet. Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 241 22 14 20 16 21 9 70 23 13 107 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 22 18 33 14 16 21 15 13 24 14 10 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 14 7 15 23 26 16 18 21 16 11 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 17 15 13 15 21 18 17 13 12 23 19 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 19 15 19 19 19 21 14 13 17 20 13 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 28 24 15 22 14 22 19 12 17 19 16 Kod: 67 68 69 70 Frek: 35 16 24 9
VAR 4 R60004 DELURVAL REG Loc 12 width 1 Delurval 801 1. A-urval 802 2. B-urval
VAR 5 R60005 DELURV+ETAPP REG Loc 13 width 1 Delurval och etapp 708 1. A-urval - intervjuad under Etapp I 21 2. A-urval - intervjuad under Etapp II 737 3. B-urval - intervjuad under Etapp II 137 4. Bortfall (vägrar svara, ej anträffbar mm)
VAR 6 R60006 INTERVJUDATUM REG Loc 14 width 1 MD=9 Intervjudatum 583 1. 29 aug - 11 sept 125 2. 12 sept - 17 sept 700 3. 20 sept - 9 okt 58 4. 10 okt eller senare 137 9. Bortfall
VAR 7 R60007 BREVFORMULÄR REG Loc 15 width 1 MD=9 Brevformuläret 615 1. A-urvalet, besvarade brevformuläret skriftligt 63 2. A-urvalet, besvarade brevformuläret muntligt 30 3. A-urvalet, besvarade inte brevformuläret 20 4. A-urvalet, intervjuad under Etapp II 738 5. B-urvalet 137 9. Bortfall
VAR 8 R60008 KÖN REG Loc 16 width 1 Kön 770 1. Man 833 2. Kvinna
VAR 9 R60009 CIVILSTÅND REG Loc 17 width 1 Civilstånd 1115 1. Gift 109 2. Änka/änkling 58 3. Frånskild 321 4. Ogift
VAR 10 R60010 ÅR GIFTERMÅL REG Loc 18 width 1 MD=0 or GE 9 År för giftermål 107 1. 1956 - 1960 152 2. 1951 - 1955 137 3. 1946 - 1950 117 4. 1941 - 1945 149 5. 1936 - 1940 94 6. 1931 - 1935 71 7. 1926 - 1930 122 8. 1925 eller tidigare 488 0. Ej tillämplig (Ogift, frånskild, änka/änkling) 166 9. Uppgift saknas
VAR 11 R60011 FÖDELSEÅR REG Loc 19 width 2 Födelseår Anm. De två sista siffrorna i födelseåret Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 25 34 30 28 26 37 37 31 32 39 36 34 43 44 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 41 27 35 38 32 23 35 24 38 33 43 27 27 31 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 80 81 82 Frek: 25 31 44 26 38 38 29 25 30 27 26 9 13 12 Kod: 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Frek: 10 12 7 9 20 19 11 20 16 20 24 22 23 25 Kod: 97 98 99 Frek: 20 21 21
VAR 12 R60012 HEMORTSTYP REG Loc 21 width 1 Hemortstyp Anm. Storstäder, till vilka Stockholm, Göteborg och Malmö räknas, har specificerats i koderna 1-3. Övriga städer har klassificerats efter a) befolkningsstorlek b) industrialiseringsgrad. Koderna 4-7 har erhållits genom en kombination av dessa båda indelningsgrunder 186 1. Stockholm 88 2. Göteborg 48 3. Malmö 171 4. Stora städer - hög industrialisering 155 5. Stora städer - låg industrialisering 135 6. Små städer - hög industrialisering 88 7. Små städer - låg industrialisering 732 8. Landsbygd och andra tätorter än städer
VAR 13 R60013 FLYTTN KOM ÅR REG Loc 22 width 2 MD= 0 or GE 99 År för flyttning inom kommunen Anm. 1) V13 anger årtalet för den senaste flyttningen inom den kommun i vilken UP bor för närvarande. Endast flyttning som ägt rum efter 1946 och inneburit församlingsbyte har kodats. Data angående flyttningar 1946-1960 har erhållits genom mantalskrivningsuppgifterna i röstlängderna. 2) För UP bosatt i Stockholm stad har kod 99 använts, eftersom uppgift angående flyttning ej kunna erhållas. 3) Jfr V14 206 01. 1959 85 02. 1958 53 03. 1957 57 04. 1956 49 05. 1955 74 06. 1953-1954 83 07. 1951-1952 49 08. 1949-1950 30 09. 1947-1948 727 00. Ej tillämplig (Ej flyttat inom kommunen) 190 99. UP bosatt i Stockholm
VAR 14 R60014 INFLYTTN ÅR REG Loc 24 width 2 MD= 0 or GE 99 År för flyttning in i kommunen Anm. 1) V14 anger årtalet för den senaste flyttningen in i den kommun, i vilken UP bor för närvarande, dvs flyttning som inneburit kommunbyte. 2) Jfr anm. till V13. 108 01. 1959 25 02. 1958 25 03. 1957 13 04. 1956 16 05. 1955 19 06. 1953-1954 19 07. 1951-1952 23 08. 1949-1950 13 09. 1947-1948 1152 00. Ej tillämplig (Ej flyttat in i kommunen) 190 99. UP bosatt i Stockholm
VAR 15 R60015 FLYTTN KOMTYP REG Loc 26 width 2 MD= 0 or GE 99 Flyttning mellan kommuntyper Anm. Jfr anm. till V13. 01. Till storstad från storstad 9 02. Till storstad från stad eller köping 5 03. Till storstad från landskommun 40 04. Till stad eller köping från samma kommuntyp 6 05. Till stad eller köping från storstad 64 06. Till stad eller köping från landskommun 84 07. Till landskommun från landskommun 12 08. Till landskommun från storstad 41 09. Till landskommun från stad eller köping 1152 00. Ej tillämplig (Ej flyttat in i kommunen) 190 99. UP bosatt i Stockholm
VAR 16 R60016 FLYTTN 60-62 REG Loc 28 width 1 Adressförändring 1960-1962 Anm. För att fastställa om UP, som ingick i 1960 års urval deltog i 1962 års val företogs 1962 en kontroll i folkbokföringsregistret av UP:s adress från 1960. Adressförändringen avser alltså perioden för upprättandet av urvalet för 1960 års undersökning tom tiden för kommunalvalet 1962. 1277 1. Adressen oförändrad sedan 1960 205 2. Adressen förändrad sedan 1960, men kvarbor i samma kommun 121 3. Adressen förändrad sedan 1960, har bytt kommun
VAR 17 R60017 UP INKOMSTKL REG Loc 29 width 1 UP:s inkomstklass 327 0. Gift kvinna utan inkomst 196 1. 1 - 2 999 kr 446 2. 3 000 - 9 999 kr 287 3. 10 000 - 13 999 kr 171 4. 14 000 - 19 999 kr 53 5. 20 000 - 27 999 kr 5 6. 28 000 - 29 999 kr 20 7. 30 000 - 39 999 kr 14 8. 40 000 kr eller mer 84 9. UP (som ej är gift kvinna) utan inkomst
VAR 18 R60018 MA INKOMSTKL REG Loc 30 width 1 MD GE 9 UP:s makes/makas inkomstklass 344 0. 0 kr 103 1. 1 - 2 999 kr 252 2. 3 000 - 9 999 kr 197 3. 10 000 - 13 999 kr 129 4. 14 000 - 19 999 kr 42 5. 20 000 - 27 999 kr 7 6. 28 000 - 29 999 kr 7 7. 30 000 - 39 999 kr 14 8. 40 000 eller mer 508 9. UP är inte gift; UP är gift men inte samtaxerad
VAR 19 R60019 FAMILJEINK A REG Loc 31 width 2 MD GE 99 Familjeinkomst - A Anm. V19 anger den sammanlagda inkomsten för UP och UP:s make/maka. Med inkomst avses här den sammanräknade nettoinkomsten för resp person. UP som inte är gift och UP som är gift men inte samtaxerad har givits kod 99. Jfr anm. till V20. 11 00. 0 kr 11 01. 1 - 2 999 kr 247 02. 3 000 - 9 999 kr 292 03. 10 000 - 13 999 kr 299 04. 14 000 - 19 999 kr 148 05. 20 000 - 27 999 kr 17 06. 28 000 - 29 999 kr 32 07. 30 000 - 39 999 kr 17 08. 40 000 - 49 999 kr 21 09. 50 000 kr eller mer 508 99. UP är inte gift; UP är gift men inte samtaxerad
VAR 20 R60020 FAMILJEINK B REG Loc 33 width 1 MD=9 Familjeinkomst - B Anm. V20 anger den sammanlagda inkomsten för UP och UP:s make/maka. Koderna 0-7 överensstämmer med 0-7 i V19. V20 skiljer sig från V19 i två avseenden: a) kod 99 saknas. UP som inte är gift och UP som är gift men ej samtaxerad är kodad på egen inkomst. b) Kod 8 motsvarar koderna 8-9 i V19. 73 0. 0 kr 64 1. 1 - 2 999 kr 439 2. 3 000 - 9 999 kr 352 3. 10 000 - 13 999 kr 313 4. 14 000 - 19 999 kr 143 5. 20 000 - 27 999 kr 17 6. 28 000 - 29 999 kr 34 7. 30 000 - 39 999 kr 31 8. 40 000 kr eller mer 137 9. Bortfall
VAR 21 V60021 H-MORGONTIDN 001 Loc 34 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1. Jag börjar med en fråga om tidningar: Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligen? (TILLÄGGSFRÅGA A:) Vilken eller vilka prenumererar Ni (eller någon i Er familj) på? (TILLÄGGSFRÅGA B:) Känner Ni till vilket parti som ....(TIDNINGENS NAMN) stöder? (Vilket parti?) F.1(1). (LÄSER HÖGERPARTISTISK STORSTADSTIDNING UTGIVEN PÅ MORGONEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på högerpartistisk storstadstidning utgiven på morgonen 83 11. Prenumererar på en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 48 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 3 51. Prenumererar på en tidning som stöder Högern - anger fel partifärg 5 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Högern - anger fel partifärg 1327 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 22 V60022 H-KVÄLLSTIDN 001 Loc 36 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(2). (LÄSER HÖGERTIDNING UTGIVEN PÅ KVÄLLEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på högerpartistisk storstadstidning utgiven på kvällen <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 11. Prenumererar på en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 20 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 7 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Högern - anger fel partifärg 1437 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 23 V60023 H-LANDSORTSTIDN 1 Loc 38 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(3). (LÄSER HÖGERPARTISTISK LANDSORTSTIDNING) Prenumeration samt kännedom om partifärg på högerpartistisk landsortstidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 198 11. Prenumererar på en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 58 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Högern - anger rätt partifärg 4 13. Kombination av koderna 11 och 12 76 51. Prenumererar på en tidning som stöder Högern - anger fel partifärg 17 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Högern - anger fel partifärg 1 53. Prenumererar på tidning som stöder Högern och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Högern - anger fel partifärg på båda 1112 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 24 V60024 C-TIDNING 001 Loc 40 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(4). (LÄSER CENTERPARTITIDNING) Prenumeration samt kännedom om partifärg på centerpartitidning <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. Tidningar som stöder Centerpartiet har ej delats upp i landsortstidningar resp storstadstidningar eller morgon- resp kvällstidningar. 80 11. Prenumererar på en tidning som stöder Centerpartiet - anger rätt partifärg 13 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Centerpartiet - anger rätt partifärg 18 51. Prenumererar på en tidning som stöder Centerpartiet - anger fel partifärg 10 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Centerpartiet - anger fel partifärg 1345 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 25 V60025 FP-MORGONTIDN 001 Loc 42 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(5). (LÄSER FOLKPARTISTISK STORSTADSTIDNING UTGIVEN PÅ MORGONEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på folkpartistisk storstadstidning utgiven på morgonen <Se F.1 för fullständig frågetext> 186 11. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 61 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 5 13. Kombination av koderna 11 och 12 1 31. Prenumererar på två tidningar som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den ena och fel på den andra 1 33. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den förra och fel på den senare 57 51. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 50 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 2 53. Prenumererar på tidning som stöder Folkpartiet och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg på båda 1103 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 26 V60026 FP-KVÄLLSTIDN 001 Loc 44 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(6). (LÄSER FOLKPARTISTISK STORSTADSTIDNING UTGIVEN PÅ KVÄLLEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på folkpartistisk storstadstidning utgiven på kvällen <Se F.1 för fullständig frågetext> 6 11. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 138 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 1 32. Köper lösnummer av två tidningar som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den ena och fel på den andra 1 51. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 122 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 1198 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 27 V60027 FP-LANDSORTSTIDN Loc 46 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(7). (LÄSER FOLKPARTISTISK LANDSORTSTIDNING) Prenumeration samt kännedom om partifärg på folkpartistisk landsortstidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 258 11. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 54 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg 2 13. Kombination av koderna 11 och 12 3 31. Prenumererar på två tidningar som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den ena och fel på den andra 1 32. Köper lösnummer av två tidningar som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den ena och fel på den andra 1 33. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Folkpartiet - anger rätt partifärg på den förra och fel på den senare 1 34. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg på den förra och rätt på den senare 103 51. Prenumererar på en tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 38 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg 4 53. Prenumererar på tidning som stöder Folkpartiet och köper lösnummer av en annan tidning som stöder Folkpartiet - anger fel partifärg på båda 1001 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 28 V60028 S-MORGONTIDN 001 Loc 48 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(8). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK STORSTADSTIDNING UTGIVEN PÅ MORGONEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på socialdemokratisk storstadstidning utgiven på morgonen <Se F.1 för fullständig frågetext> 84 11. Prenumererar på en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 50 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 12 51. Prenumererar på en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger fel partifärg 17 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Socialdemokraterna - anger fel partifärg 1303 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 29 V60029 S-KVÄLLSTIDN 001 Loc 50 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(9). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK STORSTADSTIDNING UTGIVEN PÅ KVÄLLEN) Prenumeration samt kännedom om partifärg på socialdemokratisk storstadstidning utgiven på kvällen <Se F.1 för fullständig frågetext> 2 11. Prenumererar på en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 82 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 25 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Socialdemokraterna - anger fel partifärg 1357 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 30 V60030 S-LANDSORTSTIDN 1 Loc 52 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(10). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK LANDSORTSTIDNING) Prenumeration samt kännedom om partifärg på socialdemokratisk landsortstidning <Se F.1 för fullständig frågetext> 204 11. Prenumererar på en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 84 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger rätt partifärg 1 13. Kombination av koderna 11 och 12 12 51. Prenumererar på en tidning som stöder Socialdemokraterna - anger fel partifärg 8 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Socialdemokraterna - anger fel partifärg 1157 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 31 V60031 K-TIDNING 001 Loc 54 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(11). (LÄSER KOMMUNISTTIDNING) Prenumeration samt kännedom om partifärg på kommunistisk tidning <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. Tidningar som stöder Kommunisterna har ej delats upp i landsortstidningar resp storstadstidningar eller morgon- resp kvällstidningar. 7 11. Prenumererar på en tidning som stöder Kommunisterna - anger rätt partifärg 5 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder Kommunisterna - anger rätt partifärg 1 52. Köper lösnummer av tidning som stöder Kommunisterna - anger fel partifärg 1453 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 32 V60032 ÖVR TIDNINGAR 001 Loc 56 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1(12). (LÄSER TIDNING FRÅN "ANNAT PARTI") Prenumeration samt kännedom om partifärg på tidning från "annat parti" <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. Tidningar som stöder "annat parti" har ej delats upp i landsortstidningar resp storstadstidningar eller morgon- resp kvällstidningar 17 11. Prenumererar på en tidning som stöder "annat parti" - anger rätt partifärg 2 12. Köper lösnummer av en tidning som stöder "annat parti" - anger rätt partifärg 41 51. Prenumererar på en tidning som stöder "annat parti" - anger fel partifärg 25 52. Köper lösnummer av tidning som stöder "annat parti" - anger fel partifärg 1381 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 33 V60033 SPORT 002 Loc 58 width 1 MD=9 F.2. På det här kortet finns angivet några olika slag av innehåll i dagstidningarna. Hur mycket brukar Ni läsa om de här olika sakerna i tidningarna? (VISA FRÅGEKORT) F.2(1). Sport 440 1. Varje dag 240 2. Ofta 440 3. Sällan 340 4. Aldrig 6 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 34 V60034 LEDARE 002 Loc 59 width 1 MD=9 F.2(2). Politiska ledarartiklar <Se F.2 för fullständig frågetext> 260 1. Varje dag 302 2. Ofta 620 3. Sällan 274 4. Aldrig 10 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 35 V60035 FAM NYHETER 002 Loc 60 width 1 MD=9 F.2(3). "Familjenyheter" (födelsedagar, vigslar och dyl.) <Se F.2 för fullständig frågetext> 762 1. Varje dag 264 2. Ofta 291 3. Sällan 142 4. Aldrig 7 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 36 V60036 FÖLJETONG 002 Loc 61 width 1 MD=9 F.2(4). Följetong eller novell <Se F.2 för fullständig frågetext> 129 1. Varje dag 135 2. Ofta 316 3. Sällan 868 4. Aldrig 18 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 37 V60037 UTL NYHETER 002 Loc 62 width 1 MD=9 F.2(5). Politiska nyheter från utlandet <Se F.2 för fullständig frågetext> 313 1. Läser nästan allt som står av sådana nyheter 719 2. Läser hela artiklar när någon stor händelse inträffar 273 3. Brukar inte läsa mycket mer än rubrikerna 147 4. Hoppar alltid över sådana nyheter 14 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 38 V60038 OLYCKOR/BROTT 002 Loc 63 width 1 MD=9 F.2(6). Nyheter om olyckor och brott <Se F.2 för fullständig frågetext> 687 1. Läser nästan allt som står av sådana nyheter 536 2. Läser hela artiklar när någon stor händelse inträffar 206 3. Brukar inte läsa mycket mer än rubrikerna 23 4. Hoppar alltid över sådana nyheter 14 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 39 V60039 LÄST BROSCHYR 003 Loc 64 width 1 MD=9 F.3/BF. Har Ni läst någon av de broschyrer eller andra skrifter, som partierna sände ut till väljarna före valet i år? (OM JA:) Från vilket parti kom den (eller de)? (Har Ni läst någon broschyr från något annat parti?) Anm. I V39-V44 återfinns kod för fråga 3 (Etapp II) resp för motsvarande fråga i brevformuläret (Etapp I). V39 anger om UP läste eller inte läste någon av partiernas broschyrer inför valet. I V40-V44 har broschyrerna klassificerats efter parti. 648 1. Läst broschyr 788 5. Vet inte; även: fått broschyr men vet inte från vilket parti; även: inte fått broschyr 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 40 V60040 K-BROSCHYR 003 Loc 65 width 1 MD=9 F.3(1). Kommunistisk broschyr <Se F.3/BF för fullständig frågetext> 185 1. Läst broschyr från Kommunisterna 1251 5. Inte läst broschyr från Kommunisterna; även: vet inte 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 41 V60041 S-BROSCHYR 003 Loc 66 width 1 MD=9 F.3(2). Socialdemokratisk broschyr <Se F.3/BF för fullständig frågetext> 519 1. Läst broschyr från Socialdemokraterna 917 5. Inte läst broschyr från Socialdemokraterna; även: vet inte 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 42 V60042 C-BROSCHYR 003 Loc 67 width 1 MD=9 F.3(3). Centerpartistisk broschyr <Se F.3/BF för fullständig frågetext> 372 1. Läst broschyr från Centerpartiet 1064 5. Inte läst broschyr från Centerpartiet; även: vet inte 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 43 V60043 FP-BROSCHYR 003 Loc 68 width 1 MD=9 F.3(4). Folkpartistisk broschyr <Se F.3/BF för fullständig frågetext> 447 1. Läst broschyr från Folkpartiet 989 5. Inte läst broschyr från Folkpartiet; även: vet inte 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 44 V60044 H-BROSCHYR 003 Loc 69 width 1 MD=9 F.3(5). Högerpartistisk broschyr <Se F.3/BF för fullständig frågetext> 419 1. Läst broschyr från Högerpartiet 1017 5. Inte läst broschyr från Högerpartiet; även: vet inte 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 45 V60045 C-PROGRAM 004 Loc 70 width 1 MD=9 F.4. Radio och TV hade ju en hel del program inför valet i år: Lyssnade Ni på några av de här programmen i Radio eller TV? (VISA FRÅGEKORT MED DE OLIKA PROGRAMMEN. FÖR VARJE PROGRAM STÄLLS FRÅGAN:) Lyssnade Ni på detta? (OM JA:) Lyssnade Ni på hela? Var det i radio eller TV? F.4(1). Centerpartiet, presentationsprogram i TV 22 augusti Anm. I V45-V68 återfinns kod för fråga 4. UP fick ange vilket eller vilka av radio/TV:s program inför valet som UP lyssnade på. För UP i A-urvalet bygger koden för de fem första programmen på intervjusvar och på de följande programmen på svar i brevformuläret. Varje program har kodats på två variabler. På den första anges om UP lyssnade på programmet eller ej, på den andra om UP lyssnade på hela eller del av programmet. I brevformuläret ställdes ej frågan om UP lyssnade på hela eller del av programmet. 498 1. Lyssnade på programmet i TV 968 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 137 9. Bortfall
VAR 46 V60046 C-PROGR (DEL) 004 Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(2). (LYSSNAT PÅ CENTERPARTIETS PRESENTATIONSPROGRAM) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 330 1. Lyssnade på hela programmet 115 2. Lyssnade på del av programmet 53 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 968 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 47 V60047 FP-PROGRAM 004 Loc 72 width 1 MD=9 F.4(3). Folkpartiet, presentationsprogram i TV 23 augusti <Se F.4 för fullständig frågetext> 526 1. Lyssnade på programmet i TV 940 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 137 9. Bortfall
VAR 48 V60048 FP-PROG (DEL) 004 Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(4). (LYSSNAT PÅ FOLKPARTIETS PRESENTATIONSPROGRAM) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 339 1. Lyssnade på hela programmet 122 2. Lyssnade på del av programmet 65 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 940 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 49 V60049 H-PROGRAM 004 Loc 74 width 1 MD=9 F.4(5). Högerpartiet, presentationsprogram i TV 24 augusti <Se F.4 för fullständig frågetext> 490 1. Lyssnade på programmet i TV 976 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 137 9. Bortfall
VAR 50 V60050 H-PROGR (DEL) 004 Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(6). (LYSSNAT PÅ HÖGERPARTIETS PRESENTATIONSPROGRAM) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 321 1. Lyssnade på hela programmet 114 2. Lyssnade på del av programmet 55 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 976 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 51 V60051 K-PROGRAM 004 Loc 76 width 1 MD=9 F.4(7). Kommunisterna, presentationsprogram i TV 25 augusti <Se F.4 för fullständig frågetext> 499 1. Lyssnade på programmet i TV 967 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 137 9. Bortfall
VAR 52 V60052 K-PROGR (DEL) 004 Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(8). (LYSSNAT PÅ KOMMUNISTERNAS PRESENTATIONSPROGRAM) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 328 1. Lyssnade på hela programmet 109 2. Lyssnade på del av programmet 62 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 967 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 53 V60053 S-PROGRAM 004 Loc 78 width 1 MD=9 F.4(9). Socialdemokraterna, presentationsprogram i TV 26 augusti <Se F.4 för fullständig frågetext> 538 1. Lyssnade på programmet i TV 928 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 137 9. Bortfall
VAR 54 V60054 S-PROGR (DEL) 004 Loc 79 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(10). (LYSSNAT PÅ SOCIALDEMOKRATERNAS PRESENTATIONSPROGRAM) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 354 1. Lyssnade på hela programmet 123 2. Lyssnade på del av programmet 61 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 928 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 55 V60055 EKONOMIDEBATT 004 Loc 80 width 1 MD=9 F.4(11). Debatt om den ekonomiska politiken i radio och TV 4 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 360 1. Lyssnade på programmet i TV 190 2. Lyssnade på programmet i radio 886 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 56 V60056 EK DEB (DEL) 004 Loc 81 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(12). (LYSSNAT PÅ EKONOMISKA DEBATTEN) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> Anm. I brevformuläret ställdes inte frågan om UP lyssnade på del av eller hela programmet. Kod 8 innefattar dels UP som i brevformuläret angav att de lyssnade till programmet dels UP i B-urvalet som pga misstag av loko inte fick tilläggsfrågan 186 1. Lyssnade på hela programmet 93 2. Lyssnade på del av programmet 271 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 886 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 57 V60057 K-INTERVJU 004 Loc 82 width 1 MD=9 F.4(13). Kommunisterna, partiledarintervju i radio och TV 11 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 525 1. Lyssnade på programmet i TV 244 2. Lyssnade på programmet i radio 667 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 58 V60058 K-INT (DEL) 004 Loc 83 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(14). (LYSSNAT PÅ KOMMUNISTERNAS PARTILEDARE) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 254 1. Lyssnade på hela programmet 112 2. Lyssnade på del av programmet 403 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 667 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 59 V60059 S-INTERVJU 004 Loc 84 width 1 MD=9 F.4(15). Socialdemokraterna, partiledarintervju i radio och TV 12 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 575 1. Lyssnade på programmet i TV 324 2. Lyssnade på programmet i radio 537 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 60 V60060 S-INT (DEL) 004 Loc 85 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(16). (LYSSNAT PÅ SOCIALDEMOKRATERNAS PARTILEDARE) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 302 1. Lyssnade på hela programmet 138 2. Lyssnade på del av programmet 459 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 537 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 61 V60061 FP-INTERVJU 004 Loc 86 width 1 MD=9 F.4(17). Folkpartiet, partiledarintervju i radio och TV 13 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 531 1. Lyssnade på programmet i TV 294 2. Lyssnade på programmet i radio 611 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 62 V60062 FP-INT (DEL) 004 Loc 87 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(18). (LYSSNAT PÅ FOLKPARTIETS PARTILEDARE) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 277 1. Lyssnade på hela programmet 135 2. Lyssnade på del av programmet 413 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 611 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 63 V60063 H-INTERVJU 004 Loc 88 width 1 MD=9 F.4(19). Högerpartiet, partiledarintervju i radio och TV 14 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 537 1. Lyssnade på programmet i TV 320 2. Lyssnade på programmet i radio 579 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 64 V60064 H-INT (DEL) 004 Loc 89 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(20). (LYSSNAT PÅ HÖGERPARTIETS PARTILEDARE) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 278 1. Lyssnade på hela programmet 131 2. Lyssnade på del av programmet 448 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 579 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 65 V60065 C-INTERVJU 004 Loc 90 width 1 MD=9 F.4(21). Centerpartiet, partiledarintervju i radio och TV 15 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 533 1. Lyssnade på programmet i TV 311 2. Lyssnade på programmet i radio 592 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 66 V60066 C-INT (DEL) 004 Loc 91 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(22). (LYSSNAT PÅ CENTERPARTIETS PARTILEDARE) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 284 1. Lyssnade på hela programmet 132 2. Lyssnade på del av programmet 428 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 592 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 67 V60067 PARTILEDARDEB 004 Loc 92 width 1 MD=9 F.4(23). Partiledardebatt i radio och TV 16 september <Se F.4 för fullständig frågetext> 641 1. Lyssnade på programmet i TV 372 2. Lyssnade på programmet i radio 423 5. Lyssnade ej; även: uppgift saknas i brevformuläret 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 68 V60068 PLEDDEB (DEL) 004 Loc 93 width 1 MD=0 or GE 9 F.4(24). (LYSSNAT PÅ PARTILEDARDEBATTEN) Lyssnade på hela eller del av programmet <Se F.4 för fullständig frågetext> 296 1. Lyssnade på hela programmet 178 2. Lyssnade på del av programmet 539 8. Lyssnade utan angivande om del av eller hela programmet 423 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 69 V60069 TV:POS INTRYCK 05 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.5/BF. (ALLA SOM LYSSNAT PÅ NÅGOT PROGRAM I RADIO ELLER TV) Minns Ni någon av deltagarna i Radions och TV:s program inför valet, som Ni tyckte gjorde ett särskilt gott personligt intryck? (Vem?) 725 1. Ja - nämner namn 413 5. Nej 104 8. Vet inte 194 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 70 V60070 TV-PROG:H POS 005 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(1). (POSITIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN HÖGERN) Person från Högern som gjorde ett särskilt gott intryck <Se F.5/BF för fullständig frågetext> 60 1. Högerns partiledare 12 2. Någon annan från Högern 1 3. Partiledaren och någon annan från Högern 1363 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 71 V60071 TV-PROG:C POS 005 Loc 96 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(2). (POSITIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN CENTERPARTIET) Person från Centerpartiet som gjorde ett särskilt gott intryck <Se F.5/BF för fullständig frågetext> 249 1. Centerpartiets partiledare 46 2. Någon annan från Centerpartiet 6 3. Partiledaren och någon annan från Centerpartiet 1135 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 72 V60072 TV-PROG:FP POS 05 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(3). (POSITIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN FOLKPARTIET) Person från Folkpartiet som gjorde ett särskilt gott intryck <Se F.5/BF för fullständig frågetext> 108 1. Folkpartiets partiledare 7 2. Någon annan från Folkpartiet 3. Partiledaren och någon annan från Folkpartiet 1321 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 73 V60073 TV-PROG:S POS 005 Loc 98 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(4). (POSITIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA) Person från Socialdemokraterna som gjorde ett särskilt gott intryck <Se F.5/BF för fullständig frågetext> 164 1. Socialdemokraternas partiledare 104 2. Någon annan från Socialdemokraterna 21 3. Partiledaren och någon annan från Socialdemokraterna 1147 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 74 V60074 TV-PROG:K POS 005 Loc 99 width 1 MD=0 or GE 9 F.5(5). (POSITIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN KOMMUNISTERNA) Person från Kommunisterna som gjorde ett särskilt gott intryck <Se F.5/BF för fullständig frågetext> 62 1. Kommunisternas partiledare 14 2. Någon annan från Kommunisterna 3. Partiledaren och någon annan från Kommunisterna 1360 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 75 V60075 TV:NEG INTRYCK 06 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.6/BF. (ALLA SOM LYSSNAT PÅ NÅGOT PROGRAM I RADIO ELLER TV) Minns Ni någon av deltagarna i Radions och TV:s program inför valet, som Ni tyckte gjorde ett särskilt dåligt personligt intryck? (Vem?) 535 1. Ja - nämner namn 603 5. Nej 104 8. Vet inte 194 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 76 V60076 TV-PROG:H NEG 006 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.6(1). (NEGATIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN HÖGERN) Person från Högern som gjorde ett särskilt dåligt intryck <Se F.6/BF för fullständig frågetext> 258 1. Högerns partiledare 13 2. Någon annan från Högern 1 3. Partiledaren och någon annan från Högern 1164 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 77 V60077 TV-PROG:C NEG 006 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.6(2). (NEGATIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN CENTERPARTIET) Person från Centerpartiet som gjorde ett särskilt dåligt intryck <Se F.6/BF för fullständig frågetext> 9 1. Centerpartiets partiledare 3 2. Någon annan från Centerpartiet 3. Partiledaren och någon annan från Centerpartiet 1424 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 78 V60078 TV-PROG:FP NEG 06 Loc 103 width 1 MD=0 or GE 9 F.6(3). (NEGATIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN FOLKPARTIET) Person från Folkpartiet som gjorde ett särskilt dåligt intryck <Se F.6/BF för fullständig frågetext> 24 1. Folkpartiets partiledare 8 2. Någon annan från Folkpartiet 3. Partiledaren och någon annan från Folkpartiet 1404 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 79 V60079 TV-PROG:S NEG 006 Loc 104 width 1 MD=0 or GE 9 F.6(4). (NEGATIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA) Person från Socialdemokraterna som gjorde ett särskilt dåligt intryck <Se F.6/BF för fullständig frågetext> 39 1. Socialdemokraternas partiledare 114 2. Någon annan från Socialdemokraterna 5 3. Partiledaren och någon annan från Socialdemokraterna 1278 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 80 V60080 TV-PROG:K NEG 006 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.6(5). (NEGATIVT INTRYCK AV NÅGON FRÅN KOMMUNISTERNA) Person från Kommunisterna som gjorde ett särskilt dåligt intryck <Se F.6/BF för fullständig frågetext> 77 1. Kommunisternas partiledare 9 2. Någon annan från Kommunisterna 3. Partiledaren och någon annan från Kommunisterna 1350 0. Frågan ej tillämplig 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 81 V60081 OMDÖME PROGR 007 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.7. Hur tycker Ni det brukar vara, när man lyssnar på program i Radio eller TV, där man får höra hur olika partier kritiserar varandra. Tycker Ni att man får en klarare uppfattning om politiken eller tycker Ni att det bara verkar mera invecklat? (OM UP SVARAR ATT UP INTE LYSSNAT PÅ NÅGOT PROGRAM, FRÅGAR LOKO HUR UP TYCKER ATT DET BRUKAT VARA VID TIDIGARE VAL.) 470 1. Man får en klarare uppfattning 128 3. Ambivalent 720 5. Det verkar mera invecklat 145 8. Vet inte 1 0. Har ej tillgång till radio 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 82 V60082 TV-INNEHAV 008 Loc 107 width 1 MD=9 F.8A. Har Ni (eller Er familj) skaffat TV? Anm. Familj = hushåll. 613 1. Ja 849 5. Nej 141 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 83 V60083 TV ANSKAFFAD 008 Loc 108 width 1 MD=0 or GE 9 F.8B. (HAR TV) Hur länge har Ni haft TV 148 1. 1960 224 2. 1959 138 3. 1958 99 4. 1957 eller tidigare 4 8. Har TV, uppgift om tid saknas 853 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 84 V60084 TV 1962 REG Loc 109 width 1 MD=0 or GE 9 TV-innehav 1962 Anm. Data har hämtats från licensregistret 710 1. Har TV 87 2. Har troligen TV (identifieringen i registret osäker) 642 5. Har inte TV 24 0. Ej tillämplig (avliden 1962) 140 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 85 V60085 VALMÖTEN 009 Loc 110 width 1 MD=9 F.9. Har Ni varit på något valmöte, som något av partierna anordnat före valet i år? (OM JA:) Vilket (eller vilka) av partierna ordnade mötet? (Har Ni varit på något annat partis möten?) (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) 1337 0. Har inte varit på något valmöte; även: vet inte 87 1. Ett partis möte(n) 10 2. Två partiers möten 1 3. Tre partiers möten 1 4. Fyra eller fler partiers möten 167 9. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 86 V60086 BÄST INFO 010 Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 99 F.10. Anser Ni för egen del att Ni fick upplysningar om valet på det bästa och klaraste sättet genom: Radio, TV, tidningar, valbroschyrer eller valmöten? (OM UP NÄMNER TVÅ ALTERNATIV SAMTIDIGT, FRÅGAR LOKO VILKET AV DE TVÅ SOM VARIT ALLRA MEST GIVANDE) Anm. 1) Variabeln anger inte i vilken ordning de olika media nämnts. 2) UP som uppgivit fler än två informationsmedia har givits kod 40 235 01. Radio 580 02. TV 287 03. Tidningar 40 04. Valbroschyrer 17 05. Valmöten 17 12. Radio och TV 22 13. Radio och tidningar 28 23. TV och tidningar 4 24. TV och valbroschyrer 1 25. TV och valmöten 8 34. Tidningar och valbroschyrer 1 35. Tidningar och valmöten 12 40. Fler än två alternativ nämnda 34 50. Annat svar: har ej påverkats 146 88. Vet inte 171 99. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 87 V60087 U-HJÄLP 011 Loc 113 width 1 MD=9 F.11. På det här kortet finns det sammanställt några olika åsikter, som förekommer i den politiska diskussionen. Jag skulle vilja veta vilka Ni instämmer med och vilka Ni inte instämmer med. (VISA UP FRÅGEKORTET. FRÅGA FÖR VARJE PÅSTÅENDE PÅ KORTET:) Instämmer Ni med den åsikten? "Vi svenskar bör ge de fattiga länderna i Afrika och Asien mycket mera hjälp än hittills, även om vi måste pruta av något på våra egna krav på förbättrade levnadsvillkor." 896 1. Instämmer 48 2. Instämmer, dock med reservation 8 3. Ambivalent 14 4. Instämmer inte, dock med reservation 348 5. Instämmer inte 152 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 88 V60088 STATLIG KONTR 012 Loc 114 width 1 MD=9 F.12. "Om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet, får de ledande i bankerna och industrin för mycket att säga till om." <Se F.11 för fullständig frågetext> 535 1. Instämmer 13 2. Instämmer, dock med reservation 11 3. Ambivalent 5 4. Instämmer inte, dock med reservation 280 5. Instämmer inte 622 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 89 V60089 SOC REFORMER 013 Loc 115 width 1 MD=9 F.13. "Det har gått så långt med sociala reformer här i landet, att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka på bidrag och stöd åt medborgarna." <Se F.11 för fullständig frågetext> 693 1. Instämmer 24 2. Instämmer, dock med reservation 122 3. Ambivalent 16 4. Instämmer inte, dock med reservation 461 5. Instämmer inte 150 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 90 V60090 INTR VÄRLDEN 014 Loc 116 width 1 MD=9 F.14. "Svenskarna är i allmänhet alldeles för litet intresserade av vad som händer och sker ute i världen." <Se F.11 för fullständig frågetext> 505 1. Instämmer 7 2. Instämmer, dock med reservation 12 3. Ambivalent 2 4. Instämmer inte, dock med reservation 585 5. Instämmer inte 355 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 91 V60091 SPARSAMHET 015 Loc 117 width 1 MD=9 F.15. "Vad vi nu behöver är en måttfull politik, som uppmuntrar sparsamhet, gör det lönande att arbeta och ger bättre villkor för enskild företagsamhet." <Se F.11 för fullständig frågetext> 1106 1. Instämmer 8 2. Instämmer, dock med reservation 6 3. Ambivalent 1 4. Instämmer inte, dock med reservation 118 5. Instämmer inte 227 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 92 V60092 JÄMLIKHET 016 Loc 118 width 1 MD=9 F.16. "I vårt land bör man sträva efter mera jämlikhet mellan företagare, tjänstemän och arbetare, också när det gäller sådant som inkomster, arbetstid och semester." <Se F.11 för fullständig frågetext> 1107 1. Instämmer 15 2. Instämmer, dock med reservation 15 3. Ambivalent 3 4. Instämmer inte, dock med reservation 164 5. Instämmer inte 162 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 93 V60093 SOC TRYGGHET 017 Loc 119 width 1 MD=9 F.17. "Viktigare än skattesänkning är att statens resurser räcker till för att ge social trygghet, full sysselsättning, goda skolor och mycket annat som ordnas bättre av samhället än av enskilda." <Se F.11 för fullständig frågetext> 941 1. Instämmer 26 2. Instämmer, dock med reservation 18 3. Ambivalent 9 4. Instämmer inte, dock med reservation 258 5. Instämmer inte 214 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 94 V60094 SKATTESÄNKN 018 Loc 120 width 1 MD=9 F.18. "Den enskilde medborgaren bör få behålla mera av sin inkomst att hushålla med själv, eftersom den enskilde ändå vet bättre än staten hur hans pengar bör användas." <Se F.11 för fullständig frågetext> 933 1. Instämmer 18 2. Instämmer, dock med reservation 24 3. Ambivalent 6 4. Instämmer inte, dock med reservation 264 5. Instämmer inte 217 8. Vet inte 141 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 95 V60095 INTRESSE POL 020 Loc 121 width 1 MD=9 F.20. Hur pass intresserad är Ni av politik? Är Ni mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 98 1. Mycket intresserad 547 2. Ganska intresserad 639 3. Inte särskilt intresserad 182 4. Inte alls intresserad 137 9. Bortfall
VAR 96 V60096 VALLÖFTEN 021 Loc 122 width 1 MD=9 F.21. Jag skall nu fråga om några åsikter om politik, som man ibland hör att folk har. Och nu vill jag höra vad Ni tycker. Instämmer Ni med den här åsikten? "Alla partier ger löften före valet, som de inte på allvar försöker hålla när valet är över." 984 1. Instämmer 35 2. Instämmer, dock med reservation 17 3. Ambivalent 35 4. Instämmer inte, dock med reservation 222 5. Instämmer inte 16 6. Annat svar: Socialdemokraterna håller sina löften, andra gör det inte/andra har inte haft tillfälle 14 7. Annat svar: Socialdemokraterna håller inte sina löften, andra gör det/andra har inte haft tillfälle 143 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 97 V60097 PARTIKRITIK 022 Loc 123 width 1 MD=9 F.22. Instämmer Ni med denna åsikt? "Det skulle vara bättre om alla partier försökte ge efter på sina krav så att de kunde bli eniga i stället för att kritisera varandra så mycket som de gör nu." 1043 1. Instämmer 26 2. Instämmer, dock med reservation 8 3. Ambivalent 3 4. Instämmer inte, dock med reservation 289 5. Instämmer inte 97 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 98 V60098 POL INVECKLAD 023 Loc 124 width 1 MD=9 F.23. Instämmer Ni för egen del med denna åsikt? "Den politiska diskussionen före det här valet blev så invecklad, att det blivit svårt för vanliga väljare, som inte är experter på politik, att sätta sig in i vad som egentligen skiljer partierna åt." 774 1. Instämmer 6 2. Instämmer, dock med reservation 5 3. Ambivalent 4 4. Instämmer inte, dock med reservation 423 5. Instämmer inte 254 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 99 V60099 RIKSDAGSMÄN 024 Loc 125 width 1 MD=9 F.24. Vilken av de här tre åsikterna stämmer bäst överens med Er uppfattning om dem som sitter i riksdagen? (LÄS UPP SVARSALTERNATIV 1-3.) 725 1. Riksdagsmännen är i allmänhet ovanligt dugliga och kunniga människor 542 2. Riksdagsmännen brukar vara ungefär lika dugliga och kunniga som folk i allmänhet 69 3. Riksdagsmännen är i allmänhet mest bara pratmakare, som varken är särskilt dugliga eller kunniga 5 4. Ambivalent 125 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 100 V60100 PARTILEDARE 025 Loc 126 width 1 MD=9 F.25. Här har jag en plansch med några bilder och frågor. Först skulle jag be Er se på de här fotografierna, som föreställer de fem partiledarna. Vilka kommer Ni ihåg namnet på? (VISA UP PLANSCHEN MED PARTILEDARPORTRÄTT.) F.25(1). Antal korrekta namn 87 0. Inte korrekt namn på någon partiledare 76 1. Korrekt namn på en partiledare 153 2. Korrekt namn på två partiledare 168 3. Korrekt namn på tre partiledare 158 4. Korrekt namn på fyra partiledare 824 5. Korrekt namn på fem partiledare 137 9. Bortfall
VAR 101 V60101 KORR PARTILED 025 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 F.25(2). (MINST ETT KORREKT NAMN) Parti <Se F.25 för fullständig frågetext> Korrekt namn på EN partiledare från: 54 10. Socialdemokraterna 3 11. Centerpartiet 13 12. Folkpartiet 6 13. Högerpartiet Korrekt namn på TVÅ partiledare från: 4 20. K+S 2 21. K+C 1 22. K+H 10 23. S+C 110 24. S+Fp 19 25. S+H 1 26. C+Fp 6 27. F+H Korrekt namn på TRE partiledare från: 1 30. K+S+C 9 31. K+S+Fp 6 32. K+S+H 2 33. K+Fp+H 27 34. S+C+Fp 2 35. S+C+H 114 36. S+Fp+H 7 37. C+Fp+H Korrekt namn på FYRA partiledare från: 3 40. K+S+C+Fp 1 41. K+S+C+H 14 42. K+S+Fp+H 1 43. K+C+Fp+H 139 44. S+C+Fp+H 824 50. Korrekt namn på alla fem partiledarna 87 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 102 V60102 SLAG AV VAL 026 Loc 129 width 1 MD=9 F.26. Vi har i regel allmänna val här i landet vartannat år, men det finns olika slags val. Vilket slags val var det i år? Anm. Om UP missförstår frågans innebörd, får Loko säga: "Vilket slag av representanter skall väljas?" Undvik att direkt nämna de båda alternativen andrakammarval och kommunalval. 1182 1. Korrekt svar (andrakammarval) 57 5. Felaktigt svar 227 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 103 V60103 REG PARTIER 027 Loc 130 width 1 MD=9 F.27. Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? 1041 1. Korrekt svar (Socialdemokraterna) 275 5. Felaktigt svar 150 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 104 V60104 1:A KAMMAREN 028 Loc 131 width 1 MD=9 F.28. Vilka väljer riksdagsmän till Riksdagens Första Kammare? 407 1. Korrekt svar (landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer) 8 2. Inte fullt korrekt svar 138 5. Felaktigt svar 912 8. Vet inte 138 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 105 V60105 POL INFO: INDEX A Loc 132 width 1 MD=9 Politisk information - index A Anm. V105 bygger på V100, V102-V104. Med "korrekt svar" avses kod 5 på V100, kod 1 på V102, kod 1 på V103 och kod 1 eller 2 på V104. 118 0. Ingen fråga korrekt besvarad 263 1. En fråga korrekt besvarad 365 2. Två frågor korrekt besvarade 411 3. Tre frågor korrekt besvarade 309 4. Alla fyra frågorna korrekt besvarade 137 9. Bortfall
VAR 106 V60106 ÅSIKT: OMS 029 Loc 133 width 1 MD=9 F.29. Sedan årsskiftet finns det ju en allmän omsättningsskatt. Anser Ni att det var riktigt eller felaktigt att införa omsättningsskatt? 464 1. Riktigt 19 2. Riktigt, dock med reservation 48 3. Ambivalent 4 4. Felaktigt, dock med reservation 793 5. Felaktigt 138 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 107 V60107 PARTI: OMS 030 Loc 134 width 1 MD=9 F.30. Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som röstade för att man skulle införa allmän omsättningsskatt? (Vilket eller vilka)? 240 1. Socialdemokraterna och Kommunisterna (korrekt svar) 976 2. Socialdemokraterna 18 3. Socialdemokraterna i kombination med annat/andra partier 39 4. Övriga partier och partikombinationer 193 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 108 V60108 ÅSIKT: ATP 031 Loc 135 width 1 MD=9 F.31. Riksdagen har beslutat en lag om allmän tjänstepension. Anser Ni att lagen om allmän tjänstepension bör stå fast eller anser Ni att det vore bäst om den avskaffades? 901 1. Beslutet bör stå fast 12 2. Beslutet bör stå fast, dock med reservation 23 3. Ambivalent 3 4. Bör avskaffas, dock med reservation 264 5. Bör avskaffas 263 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 109 V60109 PARTI: ATP 032 Loc 136 width 1 MD=9 F.32. Är det något eller några av partierna, som vill avskaffa den allmänna tjänstepensionen nu sedan den blivit beslutad? (Vilken eller vilka partier?) 67 0. Inget parti 226 1. Högerpartiet och Centerpartiet (korrekt svar) 429 2. Högerpartiet 43 3. Centerpartiet 23 4. Folkpartiet 6 5. Centerpartiet och Folkpartiet 76 6. Högerpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet; även: "de borgerliga" 82 7. Övriga partier och partikombinationer 514 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 110 V60110 ÅSIKT:BARNBIDR 33 Loc 137 width 1 MD=9 F.33. Det har föreslagits att barnbidraget till första barnet skulle avskaffas. Vad anser Ni själv: bör det avskaffas eller vara kvar? 390 1. Bör avskaffas 18 2. Bör avskaffas, dock med reservation 12 3. Ambivalent 43 4. Bör vara kvar, dock med reservation 911 5. Bör vara kvar 92 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 111 V60111 PARTI:BARNBIDR 34 Loc 138 width 1 MD=9 F.34. Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som vill att barnbidraget till första barnet skall avskaffas? (Vilket eller vilka?) 299 0. Vet inte 1092 1. Högerpartiet (korrekt svar) 7 2. Centerpartiet 20 3. Folkpartiet 4 4. Högerpartiet och Centerpartiet 24 5. Högerpartiet och Folkpartiet 1 6. Centerpartiet och Folkpartiet 9 7. Högerpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet; även: "de borgerliga" 10 8. Övriga nämnda partier och partikombinationer 137 9. Bortfall
VAR 112 V60112 ÅSIKT: AKTIER 035 Loc 139 width 1 MD=9 F.35. Det har också föreslagits att vissa statliga bolag skulle ombildas så att staten sålde ut aktier i bolagen i småposter till enskilda personer. Gillar Ni eller ogillar Ni det förslaget? 405 1. Gillar förslaget 4 2. Gillar förslaget, dock med reservation 7 3. Ambivalent 1 4. Ogillar förslaget, dock med reservation 290 5. Ogillar förslaget 759 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 113 V60113 PARTI: AKTIER 036 Loc 140 width 1 MD=9 F.36. Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som har lagt fram det förslaget? <Se F.35 för fullständig frågetext> 1120 0. Vet inte 11 1. Högerpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet; även: "de borgerliga" (korrekt svar) 130 2. Högerpartiet 9 3. Centerpartiet 37 4. Folkpartiet 7 5. Högerpartiet och Centerpartiet 17 6. Högerpartiet och Folkpartiet 5 7. Folkpartiet och Centerpartiet 118 8. Övriga partier och partikombinationer 149 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 114 V60114 ÅSIKT:FOLKPENS 37 Loc 141 width 1 MD=9 F.37. Vid folkomröstningen om tjänstepensionsfrågan var alla partier i riksdagen överens om att folkpensionen skulle höjas steg för steg under de närmaste åren. Anser Ni att riksdagen hittills har hållit det löftet till folkpensionärerna? 666 1. Ja, riksdagen har hållit löftet 47 2. Ja, dock med reservation 3 3. Ambivalent 4 4. Nej, dock med reservation 373 5. Nej, riksdagen har inte hållit löftet 373 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 115 V60115 PARTI:FOLKPENS 38 Loc 142 width 1 MD=9 F.38. Känner Ni till vilket eller vilka av partierna, som sagt att riksdagen inte har hållit sitt löfte, och att man borde ha höjt folkpensionerna mera i redan i år? Anm. Koderna 4-6 användes för svar, som inte kan hänföras till någon av koderna 1-3,8. Alla svar som hänförs till koderna 4-6 är helt eller delvis felaktiga. Kod 4 har använts om UP nämnt sitt eget parti ensamt eller i kombination med andra i svaret. Kod 5 har använts om UP inte nämnt sitt eget parti ensamt eller i kombination med andra partier. Kod 6 har använts om UP inte uppgivit partisympati. UP:s eget parti är det parti UP röstade på enligt uppgift i eftervalsintervju eller brevformulär. 19 1. Centerpartiet och Kommunisterna (korrekt svar) 229 2. Centerpartiet 94 3. Kommunisterna 81 4. Övriga partier och partikombinationer, där den intervjuades eget parti ingår 163 5. Övriga partier och partikombinationer, där den intervjuades eget parti inte ingår 29 6. Övriga partier eller partikombinationer, där den intervjuades partisympati är okänd 846 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 116 V60116 POL INFO: INDEX B Loc 143 width 1 MD=9 Politisk information - index B Anm. V116 bygger på V107, V109, V111, V113 och V115. Med "korrekt svar" avses koderna 1-2 på V107, koderna 1-3 på V109, kod 1 på V111, koderna 1-7 på V113 samt koderna 1-3 på V115. 150 0. Ingen fråga korrekt besvarad 206 1. En fråga korrekt besvarad 371 2. Två frågor korrekt besvarade 430 3. Tre frågor korrekt besvarade 219 4. Fyra frågor korrekt besvarade 90 5. Alla fem frågorna korrekt besvarade 137 9. Bortfall
VAR 117 V60117 FULL SYSSELS 039 Loc 144 width 1 MD=9 F.39. Nu skulle jag ställa några frågor om vad Ni tycker om den politik, som förts här i landet de senaste åren. Vilka av de saker, som jag nu talar om, tycker Ni beror mest på regeringens politik fram till valet i år och vilka beror mest på andra orsaker? Vi har ju i stort sett inte haft någon arbetslöshet under efterkrigstiden. (Beror det mest på regeringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) 530 1. Mest på regeringens politik 106 3. Ambivalent 526 5. Mest på andra orsaker 299 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 118 V60118 BOSTADSBRIST 040 Loc 145 width 1 MD=9 F.40. Vi har ju bostadsbrist på många orter här i landet. (Beror det mest på regeringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) <Se F.39 för fullständig frågetext> 350 1. Mest på regeringens politik 50 3. Ambivalent 703 5. Mest på andra orsaker 357 8. Vet inte 143 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 119 V60119 STANDARDHÖJN 041 Loc 146 width 1 MD=9 F.41. De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre sedan kriget. (Beror det mest på regeringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) <Se F.39 för fullständig frågetext> 605 1. Mest på regeringens politik 118 3. Ambivalent 469 5. Mest på andra orsaker 265 8. Vet inte 146 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 120 V60120 INFLATION 042 Loc 147 width 1 MD=9 F.42. Priserna har ju stigit under efterkrigstiden och kronan har förlorat i värde. (Beror det mest på regeringens politik fram till valet i år eller mest på andra orsaker?) <Se F.39 för fullständig frågetext> 581 1. Mest på regeringens politik 69 3. Ambivalent 432 5. Mest på andra orsaker 379 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 121 V60121 FÖRD EG KLASS 043 Loc 148 width 1 MD=9 F.43. Anser Ni att den politik, som förts här i landet på senare år, på det hela taget har varit till fördel eller nackdel för folk i Er samhällsställning, alltså med ungefär samma inkomster och liknande yrken som Ni (Er man)? Anm. UP som i formuläret noterats vid "annat svar" har om möjligt förts till kod 1 resp kod 5. Om svaret innehöll uttryckliga reservationer gavs kod 2 resp kod 4. I det förra fallet ställdes därefter fråga 44 och i det senare fallet fråga 45. UP som var ambivalent gavs kod 3 och därefter ställdes både fråga 44 och fråga 45. 858 1. Till fördel 36 2. Till fördel, dock med reservation 18 3. Ambivalent 16 4. Till nackdel, dock med reservation 281 5. Till nackdel 257 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 122 V60122 NACKDEL KLASS 044 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 F.44. (TILL FÖRDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till fördel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att den varit till nackdel för någon samhällsklass? (OM "TILL NACKDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 476 01. Till fördel för alla samhällsklasser 191 02. Högre inkomsttagare, företagare i allmänhet, överklassen, rika och liknande svar 9 03. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande svar 14 04. Jordbrukare 7 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande svar 26 06. Småföretagare (om gruppen nämnts explicit) 6 07. "Sociala understödstagare" och sociala förmånstagare 8 08. Övriga speciella kategorier samt oklassificerbart 4 09. Kombinationer av koderna 2 och 3 eller 2 och 6 1 10. Kombination av koderna 3 och 5 170 88. Vet inte 554 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 123 V60123 FÖRDEL KLASS 045 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 F.45. (TILL NACKDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att den varit till fördel för någon samhällsklass? (OM "TILL FÖRDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 31 01. Till nackdel för alla samhällsklasser 16 02. Högre inkomsttagare, företagare i allmänhet, överklassen, rika och liknande svar 8 03. Medelklassen, tjänstemännen i allmänhet och liknande svar 10 04. Jordbrukare 164 05. Arbetare, mindre inkomsttagare, löntagare och liknande svar 06. Småföretagare (om gruppen nämnts explicit) 31 07. "Sociala understödstagare" och sociala förmånstagare 13 08. Övriga speciella kategorier samt oklassificerbart 1 09. Kombinationer av koderna 2 och 3 eller 2 och 6 13 10. Kombination av koderna 3 och 5 28 88. Vet inte 1151 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 124 V60124 KLASS: PARTI 046 Loc 153 width 1 MD=9 F.46. Tror Ni att de flesta i Er samhällsställning röstade på ett och samma parti vid valet i år eller tror Ni att det blev mera jämnt fördelat mellan flera partier? Anm. 1) UP som har kod 1 på V124 fick fråga 47 och har valid kod på V125 och kod 0 på V126. 2) UP som har kod 2 eller 8 på V124 fick fråga 48 och har kod 0 på V125 och valid kod på V126. Undantag: Om UP endast nämnt ett parti på fråga 48 har detta parti kodats på V125. 573 1. De flesta samlade sig kring ett av partierna 619 2. Det blev ungefär jämnt fördelat mellan flera partier 274 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 125 V60125 STÖRST PARTI 047 Loc 154 width 1 MD=0 or GE 9 F.47. (SAMLADES KRING ETT PARTI) Vilket parti tror Ni fick mest röster bland väljare i Er samhällsställning vid valet i höst? Anm. Jfr anm. till V124 1. Kommunisterna 477 2. Socialdemokraterna 56 3. Centerpartiet 39 4. Folkpartiet 39 5. Högerpartiet 19 8. Vet inte 836 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 126 V60126 2 STÖRST PART 048 Loc 155 width 2 MD= 0 or GE 99 F.48. (JÄMT FÖRDELAT MELLAN FLERA PARTIER) Vilka tror Ni blev de två starkaste partierna bland väljare i Er samhällsställning vid valet i höst? Anm. Jfr anm. till V124 25 01. Socialdemokratenar och Kommunisterna 103 02. Socialdemokraterna och Centerpartiet 235 03. Socialdemokraterna och Folkpartiet 80 04. Socialdemokraterna och Högern 52 05. Centerpartiet och Folkpartiet 41 06. Centerpartiet och Folkpartiet 106 07. Folkpartiet och Högern 3 08. Centerpartiet, Folkpartiet och Högern; även: "de borgerliga partierna" 5 09. Annan partikombination 186 88. Vet inte 630 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 127 V60127 SAMHÄLLSKLASS 049 Loc 157 width 1 MD GE 8 F.49. Man talar ju ofta om samhällsklasser eller liknande grupper i samhället. Vilken samhällsklass anser Ni att Ni själv kan räknas till? Anm. Kategorier inom citationstecken har använts mera restriktivt än övriga kategorier. 219 0. Vet inte 659 1. "Arbetarklassen" 61 2. Låglönegruppen, socialgrupp III, den lägsta samhällsklassen, småfolket, små inkomsttagare, löntagare 246 3. "Medelklassen", "mellanklassen", "mellangrupp" (inkl "lägre mellangrupp"), "socialgrupp II", "borgerlig", "medelsvensson" 114 4. "Tjänstemännen" (inkl "högre tjänstemän" och "lägre tjänstemän") 69 5. "Jordbruksbefolkningen", "landsbygdsbefolkningen", "jordbrukarna", "lantbrukarna", "småbrukarna", "bönderna" 37 6. "Fria företagarna", "egna företagarna", "arbetsgivare", "småföretagare", "företagare" 13 7. Beteckningar som avser högre ställning än medelklass: högre inkomsttagare, socialgrupp I o dyl 47 8. Oklassificerbart 138 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 128 V60128 DISK ARBETSPL 050 Loc 158 width 1 MD=0 or GE 9 F.50. (YRKESVERKSAM) Hur ofta brukar det förekomma att det blir diskussioner eller samtal om politik bland dem som Ni har mest att göra med på arbetsplatsen, alltså Era arbetskamrater (medarbetare, kolleger)? Brukar det förekomma diskussioner om politik: ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 131 1. Ofta 452 3. Bara vid något enstaka tillfälle 206 5. Inte alls 188 6. Ensam på arbetsplatsen eller endast familjemedlemmar på arbetsplatsen 489 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 129 V60129 PARTI ARBPL 051 Loc 159 width 2 MD= 0 or GE 99 F.51. (YRKESVERKSAM PÅ ARBETSPLATS DÄR FLER ÄN EN ARBETAR) Vilket parti tror Ni har flest anhängare bland dem, som Ni har mest att göra med på arbetsplatsen? 3 01. Kommunisterna 448 02. Socialdemokraterna 19 03. Centerpartiet 43 04. Folkpartiet 45 05. Högerpartiet 4 12. K+S 8 23. S+C 22 24. S+Fp 13 25. S+H 1 34. C+Fp 3 35. C+H 19 45. Fp+H 1 64. S+C+H 2 65. S+Fp+H 2 66. C+Fp+H 2 68. S+C+Fp+H 1 69. K+S+C+Fp+H 147 88. Vet inte 677 00. Frågan ej tillämplig 143 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 130 V60130 DISK I FAMILJ 052 Loc 161 width 1 MD=9 F.52. Hur ofta brukar det förekomma att Ni talar om politik i Er familj? Brukar det förekomma ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? Anm. Familj = medlemmar i hushållet. 169 1. Ofta 839 3. Bara vid något enstaka tillfälle 278 5. Inte alls 178 6. Ensamstående 2 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 131 V60131 PARTI FAMILJEN 53 Loc 162 width 2 MD= 0 or GE 99 F.53. (EJ ENSAMSTÅENDE) Hur tror Ni att de andra i Er familj röstade? (Vilket parti?) 11 01. Kommunisterna 511 02. Socialdemokraterna 117 03. Centerpartiet 120 04. Folkpartiet 134 05. Högerpartiet 2 12. K+S 4 23. S+C 10 24. S+Fp 1 25. S+H 2 34. C+Fp 1 35. C+H 12 45. Fp+H 1 65. S+Fp+H 1 66. C+Fp+H 1 69. K+S+C+Fp+H 353 88. Vet inte 178 00. Frågan ej tillämplig 144 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 132 V60132 DISK BEKANTA 054 Loc 164 width 1 MD=9 F.54. Om Ni tänker på de 3-4 bekanta utanför familjen och arbetsplatsen, som Ni brukar umgås mest med, hur ofta brukar det förekomma att man talar om politik? Brukar det förekomma: ofta, bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? 122 1. Ofta 908 3. Bara vid något enstaka tillfälle 393 5. Inte alls 41 8. Vet inte 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 133 V60133 PARTI BEKANTA 055 Loc 165 width 2 MD=99 F.55. Hur tror Ni att de (alltså Era närmaste bekanta utanför familjen och arbetsplatsen) röstade vid valet i år? (Vilket parti?) 3 01. Kommunisterna 406 02. Socialdemokraterna 92 03. Centerpartiet 73 04. Folkpartiet 81 05. Högerpartiet 15 12. K+S 1 14. K+Fp 40 23. S+C 62 24. S+Fp 24 25. S+H 11 34. C+Fp 18 35. C+H 53 45. Fp+H 3 61. K+S+Fp 4 62. K+S+H 12 63. S+C+Fp 3 64. S+C+H 27 65. S+Fp+H 10 66. C+Fp+H 2 67. K+S+C+Fp 12 68. S+C+Fp+H 3 69. K+S+C+Fp+H 511 88. Vet inte 137 99. Bortfall
VAR 134 V60134 INTRESSE DISK 056 Loc 167 width 1 MD=9 F.56. Hur brukar Ni själv göra, om Ni är med i ett sällskap där samtalet kommer in på politik. Vill Ni säga vilken av de här beskrivningarna, som Ni tycker passar bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) 138 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 507 2. Jag brukar nog lyssna men lägger mig aldrig i diskussionen 482 3. Det händer ibland men inte så ofta att jag säger ifrån vad jag själv tycker 333 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 6 8. Vet inte 137 9. Bortfall
VAR 135 V60135 REGERINGSBYTE 057 Loc 168 width 1 MD=9 F.57/76. Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle ha blivit, om vi efter valet i höst fått en regering, där bara borgerliga partier men inte socialdemokraterna varit med? (LÄS UPP SVARSALTERNATIV 1-4) 207 1. Mycket stor förändring 468 2. Ganska stor förändring 560 3. Inte särskilt stor förändring 36 4. Ingen förändring alls 192 8. Vet inte 140 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 136 V60136 NY REGERING 57B Loc 169 width 1 MD=9 F.57B/77. Om det hade kommit en ny regering efter valet i år, tror Ni att Ni själv skulle ha vunnit eller förlorat något på det? (OM JA:) På vilket sätt anser Ni att Ni skulle vinna eller förlora? 273 1. Skulle vinna, motivering angiven 17 2. Skulle vinna, ingen motivering angiven 364 3. Skulle varken vinna eller förlora 427 4. Skulle förlora, motivering angiven 39 5. Skulle förlora, ingen motivering angiven 345 8. Vet inte 138 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 137 V60137 NY REG: POS A 57B Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(1). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - A <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. 1) I V137-V142 har kodats de motiveringar som UP angett som svar på fråga 57B. Har UP svarat att han skulle ha vunnit på att det kommit en ny regering, har motiveringarna kodats på V137-V139. Har UP svarat att han skulle ha förlorat på att det kommit en ny regering, har motiveringarna kodats på V140-V142. 2) Om såväl kod 1 som kod 2 varit tillämpliga har kod 1 använts. 162 1. Skattesänkning i allmänhet, avskaffande av omsättningsskatt, förändring av sambeskattning eller annan skattelindring 7 2. Minskade statsutgifter, större statlig sparsamhet 121 3. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-2 1176 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 138 V60138 NY REG: POS B 57B Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(2). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - B <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. till V137. 19 1. Ökad frihet i det ekonomiska livet, mindre statligt tvång, för privat äganderätt resp mot socialisering 19 2. Prisstegringar eller inflation förhindras, bättre ekonomisk politik 11 3. Förbättrade pensionsförhållanden, folkpensionen ökas, ATP försvinner 241 4. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 1176 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 139 V60139 NY REG: POS C 57B Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(3). (SKULLE VINNA) Motivering för att UP skulle ha vunnit på en ny regering - C <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. 1) Kod 7 har inte använts då annan kod varit tillämplig. 2) Jfr anm. 1 till V137. 30 1. Gynnsamt för företagare 25 2. Gynnsamt för jordbrukare 10 3. Gynnsamt för annan yrkesgrupp än de vid koderna 1-2 angivna, t ex tjänstemän 6 4. Förbättrad bostadspolitik 6 5. Sociala förmåner (exkl ATP) minskas eller avvecklas; den enskilde får ta mera ansvar själv 1 6. Kombination av koderna 4 och 5 12 7. Det skulle bli bättre/bättre levnadsförhållanden utan närmare precisering; även: icke kodbara svar 200 8. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-7 1176 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 140 V60140 NY REG: NEG A 57B Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(4). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - A <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. 1 till V137. 56 1. ATP skulle avskaffas 59 2. (Första) barnbidraget skulle avskaffas, barnbidrag och andra familjesociala/studiesociala förmåner skulle försämras 20 3. Kombination av koderna 1 och 2 17 4. Försämring/avveckling beträffande sjukvård/sjukförsäkring/åldringsvård 5 5. Kombination av koderna 1 och 4 7 6. Kombination av koderna 2 och 4 5 7. Kombination av koderna 1, 2 och 4 297 8. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-7 1000 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 141 V60141 NY REG: NEG B 57B Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(5). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - B <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. 1 till V137. 72 1. Lågkonjunktur, lägre löner, arbetslöshet, sämre tider 24 2. Skatterna skulle höjas, inte fördel av utlovade skattesänkningar 9 3. Prisstegring (exkl hyror), försämrad ekonomisk politik 361 4. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 1000 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 142 V60142 NY REG: NEG C 57B Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.57B(6). (SKULLE FÖRLORA) Motivering för att UP skulle ha förlorat på en ny regering - C <Se F.57B/77 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. 1 till V137. 59 1. Arbetarna/arbetarklassen/småfolket/löntagarna/fack- föreningsrörelsen skulle missgynnas 38 2. Försämrad bostadspolitik/höjda hyror/minskade eller avvecklade bostadssubventioner 102 3. Sociala förmåner i allmänhet skulle minskas/avvecklas, sociala förmåner utan särskild kod skulle minskas/avvecklas 5 4. Kombination av koderna 2 och 3 33 5. Det skulle bli sämre/sämre levnadsförhållanden utan närmare precisering; även: icke kodbara svar 229 6. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-5 1000 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 143 V60143 AVSIKT RÖSTA 091 Loc 176 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:91. Tänker Ni rösta vid valet i år? Anm. Frågan endast ställd i Etapp I 667 1. Ja, tänker rösta 5 3. Ambivalent 14 5. Nej, tänker inte rösta 22 8. Vet inte 758 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 144 V60144 PARTISYMPATI 078 Loc 177 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:78. När vi nu talar om valet i år, skulle jag vilja fråga: Vilket av partierna tycker Ni bäst om? Anm. Frågan endast ställd i Etapp I 11 1. Kommunisterna 314 2. Socialdemokraterna 88 3. Centerpartiet 89 4. Folkpartiet 88 5. Högerpartiet 6. Annat parti 76 7. Tvekar mellan flera partier, har inte bestämt sig, gillar inget parti, känner inte till partierna 42 8. Vägrar svara 758 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 145 V60145 PARTI 1960 058 Loc 178 width 2 MD=99 F.58/BF. Röstade Ni vid valet i år? (OM JA:) Vilket parti röstade Ni på? 27 01. Kommunisterna 671 02. Socialdemokraterna 195 03. Centerpartiet 212 04. Folkpartiet 182 05. Högerpartiet 1 06. Annat parti 17 11. Röstade, men vägrar ange vilket parti (endast för UP intervjuad i Etapp II) 108 55. Röstade inte 23 88. Vägrar svara 167 99. Bortfall; även: besvarade inte brevformuläret
VAR 146 V60146 PARTIIDENT 59A Loc 180 width 1 MD=0 or GE 9 F.59A/79. (RÖSTADE OCH ANGAV PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare till sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna till Ert parti? 646 1. Ja, starkt övertygad 2 3. Ambivalent svar 573 5. Nej, inte starkt övertygad 33 8. Vet inte 207 0. Frågan ej tillämplig 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 147 V60147 BÄSTA PARTI 60D Loc 181 width 2 MD= 0 or GE 99 F.60D/86. (RÖSTADE EJ ELLER VILL EJ SVARA) Om Ni skulle säga, ett (två) av partierna, som Ni tycker verkar bättre än de andra, vilket skulle Ni då nämna? Anm. V147 bygger på två frågor som delvis är olika formulerade. Variabeln bygger för Etapp II på fråga 60D (ett av partierna som UP tycker verkar bättre), som endast ställdes till UP som på fråga 58 uppgav att han inte röstade. För Etapp I bygger variabeln på fråga 86 (två av partierna som UP tycker verkar bättre), som endast ställdes till UP som på fråga 78 tvekade, inte hade bestämt sig eller vägrade svara. 5 01. Kommunisterna 27 02. Socialdemokraterna 4 03. Centerpartiet 12 04. Folkpartiet 7 05. Högerpartiet 2 21. Socialdemokraterna och Kommunisterna 11 23. Socialdemokraterna och Centerpartiet 23 24. Socialdemokraterna och Folkpartiet 3 25. Socialdemokraterna och Högerpartiet 1 26. Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet 5 34. Centerpartiet och Folkpartiet 4 35. Centerpartiet och Högerpartiet 11 45. Folkpartiet och Högerpartiet 71 88. Vet inte 1279 00. Frågan ej tillämplig 138 99. Bortfall
VAR 148 V60148 VALDELTAG -60 REG Loc 183 width 1 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1960 Anm. Data har hämtats från röstlängderna. 1417 1. Röstade 186 5. Röstade inte
VAR 149 V60149 PARTI 1960 SMFTNG Loc 184 width 1 MD=8 or GE 9 Partival vid riksdagsmannavalet 1960 - sammanfattning Anm. V149 är en sammanfattningsvariabel för röstning 1960 och skiljer sig i några avseenden från V145 och V148: a) UP som enligt röstlängden inte röstade har oavsett svar i brevformuläret eller vid intervjun förts till kod 6. b) UP som inte besvarade brevformuläret eller inte besvarade röstningsfrågan i brevformuläret har kodats i enlighet med partisympati före valet, om UP uppgav sådan i fråga I:78. 26 1. Kommunisterna 663 2. Socialdemokraterna 194 3. Centerpartiet 212 4. Folkpartiet 181 5. Högerpartiet 142 6. Röstade inte enligt röstlängden, men intervjuad 48 8. Uppgift saknas 137 9. Bortfall
VAR 150 V60150 SAMMANF FR 59-60 Loc 185 width 1 MD=9 Variablerna 151-158 bygger på frågorna I:80/II:59B och I:84/II:60A. Frågetexterna framgår av variabel 151. Variablerna 159-166 bygger på frågorna I:81/II:59C och I:84B/II:60B. Frågetexterna framgår av variabel 159. Anm. Som framgår av frågetexterna (jfr V151 och V159) och kodschemat föreligger frågorna i olika varianter dels med avseende på vilket urval UP tillhör och i vilken etapp UP blivit intervjuad, dels med avseende på om UP uppgav vilket parti UP tänkte rösta på/röstade på, eller om UP vägrade uppge parti (V144 resp V145). Svaren på frågorna har kodats utan hänsyn till frågevarianternas formulering. 588 1. A-urvalet intervjuad under Etapp I, har angett partisympati (I:80,81) 16 2. A-urvalet intervjuad under Etapp II, har angett partisympati (II:59B,59C) 651 3. B-urvalet, har angett partisympati (II:59B,59C) 118 4. A-urvalet intervjuad under Etapp I, har ej angett partisympati (I:84,84B) 5 5. A-urvalet intervjuad under Etapp II, har ej angett partisympati (II:60A,60B) 84 6. B-urvalet, har ej angett partisympati (II:60A,60B) 141 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 151 V60151 FILTERKOD V152-58 Loc 186 width 1 MD=9 F.59B/80. Vad tycker Ni att...(DET PARTI SOM UP RÖSTADE PÅ/TYCKER BÄST OM) först och främst bör arbeta för under de närmaste åren? F.60A/84. Vad tycker Ni regeringen och riksdagen/ett parti, som Ni skulle kunna tänka Er att rösta på först och främst bör arbeta för under de närmaste åren? Anm. Jfr anm. till V150. 1210 1. Svar på någon av frågorna 251 8. Vet inte på samtliga frågor 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 152 V60152 FRAMTIDA POL A 59 Loc 187 width 1 MD=0 F.59B(1). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - A <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 84 1. Opreciserad anslutning till partiets politik ("bra som det är", "fortsätta som hittills", "genomföra vad de lovat" och liknande svar) 33 2. Socialpolitik i allmänhet (svaret formulerat utan precisering) - utvidga, förbättra 258 3. Pensionering, ålderdomsförsörjning (ATP, folkpension, änkepension, åldringsvård, även speciella önskemål inom detta område) - förbättra, utvidga, höja 4 4. Kombination av koderna 2 och 3 831 5. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-4 393 0. Frågan ej tillämplig
VAR 153 V60153 FRAMTIDA POL B 59 Loc 188 width 2 MD= 0 F.59B(2). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - B <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 20 01. Familjepolitik (barnbidrag, studiestipendier, skolmåltider, bostadsbidrag) - förbättra, utvidga 67 02. Sjukvård, sjukförsäkring - förbättra, utvidga 2 03. Kombination av koderna 1 och 2 70 04. Semester - öka, arbetstid - förkorta 05. Kombination av koderna 1 och 4 3 06. Kombination av koderna 2 och 4 07. Kombination av koderna 1, 2 och 4 8 08. Andra socialpolitiska åtgärder - genomföra förbättring, utvidgning 75 09. Socialpolitik i allmänhet eller speciell åtgärd - avveckla, begränsa, göra behovsprövad 965 10. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-9 393 00. Frågan ej tillämplig
VAR 154 V60154 FRAMTIDA POL C 59 Loc 190 width 2 MD= 0 F.59B(3). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - C <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 91 01. Full sysselsättning - åstadkomma, bevara (även: motverka arbetslöshet) 84 02. God samhällsekonomi, stabila priser - främja (även: speciella ekonomiska politiska åtgärder, såsom räntesänkning, och allmänna önskemål om att priserna skall sjunka eller förhindras att stiga 7 03. Kombination av koderna 1 och 2 30 04. Fritt näringsliv, fri konkurrens - främja, statskontroll över näringslivet - förhindra; även: uppmuntra enskild duglighet, enskilt initiativ och liknande uttryck för ekonomisk-liberal ideologi 11 05. Samverkan mellan borgerliga partier - verka för (allmän formulering) 4 06. Måttlighet i politiken - främja, överdrifter - motverka (allmän formulering) 19 07. Frihet, jämlikhet - främja; även: liberalism, socialism och liknande beteckningar på allmän ideologi 17 08. Religion, moral, nykterhet - främja 09. Rösträtt - infört, utvidgat (i fråga om tidigare åtgärder eller strävanden) 947 10. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-9 393 00. Frågan ej tillämplig
VAR 155 V60155 FRAMTIDA POL D 59 Loc 192 width 1 MD=0 F.59B(4). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - D <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 270 1. Skattesänkning (alla slag av skattesänkning) - verka för 34 2. Sparsamhet med statliga utgifter - verka för 8 3. Kombination av koderna 1 och 2 898 4. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 393 0. Frågan ej tillämplig
VAR 156 V60156 FRAMTIDA POL E 59 Loc 193 width 2 MD= 0 F.59B(5). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - E <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 145 01. Bostadspolitik (ökat bostadsbyggande, friare bostadsbyggande) - verka för 27 02. Förbättrade löner, allmänt eller för speciell kategori 10 03. Kombination av koderna 1 och 2 10 04. Vägar - förbättra, bygga; högertrafik - införa 6 05. Kombination av koderna 1 och 4 24 06. Ungdomsfrågor, exkl utbildning (ungdomsbrottslighet, fritidsverksamhet, idrott) - genomföra åtgärder 11 07. Högre utbildning, vetenskap, kulturliv - främja 6 08. Kombination av koderna 1 och 7 29 09. Skolväsen, lägre samt utbildning i allmänhet - förbättra, utvidga 9 10. Kombination av koderna 1 och 9 933 11. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-10 393 00. Frågan ej tillämplig
VAR 157 V60157 FRAMTIDA POL F 59 Loc 195 width 1 MD=0 F.59B(6). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - F <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 38 1. Företagare, småföretagare, enskilda företagsamheten - gynna, främja 32 2. Arbetare, småfolk, mindre inkomsttagare, löntagare - gynna; även: motverka företagar- eller arbetsgivarintressen 71 3. Jordbrukare, landsbygdsbefolkningen, jordbruksnäringen - gynna, främja 2 4. Tjänstemän, medelklass - gynna 9 5. Mera speciell grupp - gynna 18 6. Likalön för män och kvinnor, likställdhet, förbättrade villkor på arbetsmarknaden för kvinnor - främja, genomföra 20 7. Förbättrade levnadsförhållanden - främja, genomföra (allmänt formulerat); även: bättre standard för alla 4 8. Verka för rättvisa åt alla, inte missgynna någon grupp, inte otillbörligt gynna någon grupp 1016 9. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-8 393 0. Frågan ej tillämplig
VAR 158 V60158 FRAMTIDA POL G 59 Loc 196 width 1 MD=0 F.59B(7). Frågor som UP:s parti bör arbeta för - G <Se F.59B/80, F.60A/84 för fullständig frågetext> 19 1. Opposition mot den socialdemokratiska regeringen - verka för (allmänt och opreciserat formulerat; även: önskemål om att parti skall lägga om sin politik för att vinna mera röster åt oppositionen, effektivare opposition) 29 2. Försvar - verka för eller emot ökade försvarsutgifter 36 3. Utrikespolitik, neutralitetspolitik - slå vakt om eller förändra 13 4. Speciell politisk åtgärd som inte kan hänföras till annan kod 1113 5. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-4 393 0. Frågan ej tillämplig
VAR 159 V60159 FILTERKOD V160-6 Loc 197 width 1 MD=9 F.59C/81. Vad tycker Ni är det viktigaste som...(DET PARTI SOM UP RÖSTADE PÅ/TYCKER BÄST OM) har uträttat eller arbetat för under tidigare år? F.60B/84B. Kan Ni säga något som Ni tycker är särskilt viktigt av det som något av partierna uträttat eller arbetat för under tidigare år? Anm. Jfr anm. till V150. 1039 1. Svar på någon av frågorna 421 8. Vet inte på samtliga frågor 143 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 160 V60160 TIDIGARE POL A 59 Loc 198 width 1 MD=0 F.59C(1). Frågor som UP:s parti (något av partierna) arbetat för - A <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 13 1. Opreciserad anslutning till partiets politik ("bra som det är", "fortsätta som hittills", "genomföra vad de lovat" och liknande svar) 63 2. Socialpolitik i allmänhet (svaret formulerat utan precisering) - utvidga, förbättra 428 3. Pensionering, ålderdomsförsörjning (ATP, folkpension, änkepension, åldringsvård, även speciella önskemål inom detta område) - förbättra, utvidga, höja 21 4. Kombination av koderna 2 och 3 514 5. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-4 564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 161 V60161 TIDIGARE POL B 59 Loc 199 width 2 MD= 0 F.59C(2). Frågor som UP:s parti (något av partierna) arbetat för - B <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 111 01. Familjepolitik (barnbidrag, studiestipendier, skolmåltider, bostadsbidrag) - förbättra, utvidga 100 02. Sjukvård, sjukförsäkring - förbättra, utvidga 26 03. Kombination av koderna 1 och 2 64 04. Semester - öka, arbetstid - förkorta 18 05. Kombination av koderna 1 och 4 29 06. Kombination av koderna 2 och 4 2 07. Kombination av koderna 1, 2 och 4 2 08. Andra socialpolitiska åtgärder - genomföra förbättring, utvidgning 12 09. Socialpolitik i allmänhet eller speciell åtgärd - avveckla, begränsa, göra behovsprövad 675 10. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-9 564 00. Frågan ej tillämplig
VAR 162 V60162 TIDIGARE POL C 59 Loc 201 width 2 MD= 0 F.59C(3). Frågor som UP:s parti (något av partierna) har arbetat för - C <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 56 01. Full sysselsättning - åstadkomma, bevara (även: motverka arbetslöshet) 13 02. God samhällsekonomi, stabila priser - främja (även: speciella ekonomiska politiska åtgärder, såsom räntesänkning, och allmänna önskemål om att priserna skall sjunka eller förhindras att stiga 03. Kombination av koderna 1 och 2 20 04. Fritt näringsliv, fri konkurrens - främja, statskontroll över näringslivet - förhindra; även: uppmuntra enskild duglighet, enskilt initiativ och liknande uttryck för ekonomisk-liberal ideologi 3 05. Samverkan mellan borgerliga partier - verka för (allmän formulering) 10 06. Måttlighet i politiken - främja, överdrifter - motverka (allmän formulering) 36 07. Frihet, jämlikhet - främja; även: liberalism, socialism och liknande beteckningar på allmän ideologi 8 08. Religion, moral, nykterhet - främja 11 09. Rösträtt - infört, utvidgat (i fråga om tidigare åtgärder eller strävanden) 882 10. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-9 564 00. Frågan ej tillämplig
VAR 163 V60163 TIDIGARE POL D 59 Loc 203 width 1 MD=0 F.59C(4). Frågor som UP:s parti (något av partierna) har arbetat för - D <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 47 1. Skattesänkning (alla slag av skattesänkning) - verka för 15 2. Sparsamhet med statliga utgifter - verka för 3 3. Kombination av koderna 1 och 2 974 4. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-3 564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 V60164 TIDIGARE POL E 59 Loc 204 width 2 MD= 0 F.59C(5). Frågor som UP:s parti (något av partierna) har arbetat för - E <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 46 01. Bostadspolitik (ökat bostadsbyggande, friare bostadsbyggande) - verka för 25 02. Förbättrade löner, allmänt eller för speciell kategori 7 03. Kombination av koderna 1 och 2 3 04. Vägar - förbättra, bygga; högertrafik - införa 3 05. Kombination av koderna 1 och 4 2 06. Ungdomsfrågor, exkl utbildning (ungdomsbrottslighet, fritidsverksamhet, idrott) - genomföra åtgärder 6 07. Högre utbildning, vetenskap, kulturliv - främja 2 08. Kombination av koderna 1 och 7 26 09. Skolväsen, lägre samt utbildning i allmänhet - förbättra, utvidga 3 10. Kombination av koderna 1 och 9 916 11. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-10 564 00. Frågan ej tillämplig
VAR 165 V60165 TIDIGARE POL F 59 Loc 206 width 1 MD=0 F.59C(6). Frågor som UP:s parti (något av partierna) har arbetat för - F <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 27 1. Företagare, småföretagare, enskilda företagsamheten - gynna, främja 55 2. Arbetare, småfolk, mindre inkomsttagare, löntagare - gynna; även: motverka företagar- eller arbetsgivarintressen 53 3. Jordbrukare, landsbygdsbefolkningen, jordbruksnäringen - gynna, främja 1 4. Tjänstemän, medelklass - gynna 5. Mera speciell grupp - gynna 7 6. Likalön för män och kvinnor, likställdhet, förbättrade villkor på arbetsmarknaden för kvinnor - främja, genomföra 38 7. Förbättrade levnadsförhållanden - främja, genomföra (allmänt formulerat); även: bättre standard för alla 2 8. Verka för rättvisa åt alla, inte missgynna någon grupp, inte otillbörligt gynna någon grupp 856 9. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-8 564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 166 V60166 TIDIGARE POL G 59 Loc 207 width 1 MD=0 F.59C(7). Frågor som UP:s parti (något av partierna) har arbetat för - G <Se F.59C/81, F.60B/84B för fullständig frågetext> 30 1. Opposition mot den socialdemokratiska regeringen - verka för (allmänt och opreciserat formulerat; även: önskemål om att parti skall lägga om sin politik för att vinna mera röster åt oppositionen, effektivare opposition) 17 2. Försvar - verka för eller emot ökade försvarsutgifter 17 3. Utrikespolitik, neutralitetspolitik - slå vakt om eller förändra 3 4. Speciell politisk åtgärd som inte kan hänföras till annan kod 972 5. Svar som inte kan hänföras till koderna 1-4 564 0. Frågan ej tillämplig
VAR 167 V60167 PARTILEDAREN 59D Loc 208 width 1 MD=9 F.59D/82. Är det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i ...(DET PARTI SOM UP RÖSTADE PÅ/TYCKER BÄST OM) som Ni har fått ett särskilt förtroende för? (OM JA:) Vem? F.60C/85. Är det någon av de nu eller tidigare ledande personerna i svensk politik, som Ni fått ett särskilt förtroende för? (OM JA:) Vem? 59D(1) Förtroende för aktiv partiledare Anm. V167 bygger dels på fråga 59D/82, som ställdes till UP med bestämd partisympati, dels på fråga 60C/85, som ställdes till UP som inte kunde eller ville ange partisympati. Om UP angav aktiv eller icke aktiv partiledare har svaret kodats på V167 resp V168. Om UP angav aktiv eller icke aktiv annan politiker än partiledare har svaren kodats på V169 resp V170. 16 1. Aktiv partiledare från Kommunisterna 140 2. Aktiv partiledare från Socialdemokraterna 77 3. Aktiv partiledare från Centerpartiet 98 4. Aktiv partiledare från Folkpartiet 73 5. Aktiv partiledare från Högerpartiet 403 6. Nämnt politiker men ingen aktiv partiledare 654 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 168 V60168 FD PARTILED 59D Loc 209 width 1 MD=9 F.59D(2). Förtroende för icke aktiv partiledare <Se F.59D, F.60C för fullständig frågetext> Anm. Jfr anmärkning till V167. 3 1. Icke aktiv partiledare från Kommunisterna 311 2. Icke aktiv partiledare från Socialdemokraterna 13 3. Icke aktiv partiledare från Centerpartiet 7 4. Icke aktiv partiledare från Folkpartiet 11 5. Icke aktiv partiledare från Högerpartiet 462 6. Nämnt politiker men ingen icke aktiv partiledare 654 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 169 V60169 ANNAN POL 59D Loc 210 width 1 MD=9 F.59D(3). Förtroende för annan aktiv politiker (ej partiledare) <Se F.59D, F.60C för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. till V167. 6 1. Annan aktiv politiker från Kommunisterna 79 2. Annan aktiv politiker från Socialdemokraterna 21 3. Annan aktiv politiker från Centerpartiet 24 4. Annan aktiv politiker från Folkpartiet 22 5. Annan aktiv politiker från Högerpartiet 655 6. Nämnt politiker men ingen annan aktiv politiker 654 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 170 V60170 ANNAN FD POL 59D Loc 211 width 1 MD=9 F.59D(4). Förtroende för annan icke aktiv politiker (ej partiledare) <Se F.59D, F.60C för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. till V167. 1. Annan icke aktiv politiker från Kommunisterna 44 2. Annan icke aktiv politiker från Socialdemokraterna 3. Annan icke aktiv politiker från Centerpartiet 1 4. Annan icke aktiv politiker från Folkpartiet 1 5. Annan icke aktiv politiker från Högerpartiet 761 6. Nämnt politiker men ingen annan icke aktiv politiker 654 8. Vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 171 V60171 VALSEDELNAMN 59E Loc 212 width 1 MD=9 F.59E. Känner Ni till namnet på någon av dem, som stod på Ert partis valsedel i den här valkretsen vid valet i år? 522 1. Ja 944 5. Nej; även: uppgift saknas 137 9. Bortfall
VAR 172 V60172 INFO: NAMN-P 59E Loc 213 width 1 MD=0 F.52E(2). (NÄMNT NAMN) Namn på valsedeln - parti <Se F.59E för fullständig frågetext> Anm. Endast namn som återfanns på partiernas röstsedlar beaktades vid kodningen. Koderna 6-9 motsvarar samtliga svarskombinationer. 15 1. Korrekt namn för Kommunisterna 220 2. Korrekt namn för Socialdemokraterna 100 3. Korrekt namn för Centerpartiet 87 4. Korrekt namn för Folkpartiet 95 5. Korrekt namn för Högerpartiet 1 6. Korrekt namn för Socialdemokraterna och Centerpartiet 2 7. Korrekt namn för Socialdemokraterna och Folkpartiet 1 8. Korrekt namn för Centerpartiet och Högerpartiet 1 9. Korrekt namn för Folkpartiet och Högerpartiet 1081 0. Frågan ej tillämplig
VAR 173 V60173 PARTI 1958K 061 Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.61. (FÖDD 1936 ELLER TIDIGARE) Jag skulle nu vilja ställa några frågor om tidigare val. Under 1958 hade vi ju två val. Det ena var på våren och det var ett extra riksdagsmannaval, det andra var på hösten och var ett kommunalval. Röstade Ni vid kommunalvalet på hösten? F.62. Vilket parti röstade Ni på vid det valet (alltså hösten 1958)? 24 1. Kommunisterna 617 2. Socialdemokraterna 159 3. Centerpartiet 179 4. Folkpartiet 187 5. Högerpartiet 63 6. Vet inte vilket parti 156 7. Röstade inte, men var röstberättigad 28 8. Vet inte om röstade 53 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 174 V60174 VALDELT 1958K REG Loc 215 width 1 Valdeltagande vid kommunalvalet 1958 Anm. V174 bygger i första hand på uppgifter från röstlängden. Om uppgift inte kunnat erhållas från denna (koderna 3-5) har UP klassificerats i enlighet med egen uppgift i intervjun. 1245 1. Röstade 282 2. Röstade inte, men var röstberättigad 1 3. Uppgift om röstning i röstlängden ej funnen på grund av flyttning el dyl - men röstade enligt egen uppgift 20 4. Uppgift om röstning ej inhämtad då röstlängden saknas - men röstade enligt egen uppgift 3 5. Uppgift om röstning ej inhämtad då röstlängden saknas - men röstade inte enligt egen uppgift 52 9. Var inte röstberättigad
VAR 175 V60175 PARTI 1958K SMFTN Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 Partival vid kommunalvalet 1958 - sammanfattning 23 1. Kommunisterna 552 2. Socialdemokraterna 151 3. Centerpartiet 167 4. Folkpartiet 176 5. Högerpartiet 245 7. Röstade inte enligt röstlängd 53 0. Frågan ej tillämplig 236 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 176 V60176 PARTI 1958R 063 Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.63. (FÖDD 1936 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid riksdagsmannavalet på våren 1958? F.64. Vilket parti röstade Ni på då (alltså riksdagsmannavalet på våren 1958)? 20 1. Kommunisterna 591 2. Socialdemokraterna 145 3. Centerpartiet 172 4. Folkpartiet 178 5. Högerpartiet 64 6. Vet inte vilket parti 189 7. Röstade inte, men var röstberättigad 53 8. Vet inte om röstade 53 0. Frågan ej tillämplig 138 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 177 V60177 LINJE 1957F 065 Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.65. (FÖDD 1935 ELLER TIDIGARE) På hösten 1957 hade vi ju en folkomröstning i pensionsfrågan. Röstade Ni vid den folkomröstningen? F.66. Minns Ni hur Ni röstade vid den folkomröstningen? (På vilket förslag?) 568 1. Linje 1 (obligatorisk tilläggspension, socialdemokraternas linje) 190 2. Linje 2 (personligt frivillig pension, centerpartiets linje) 266 3. Linje 3 (tilläggspension genom frivilliga avtal, högerns och folkpartiets linje) 5 4. Röstade blankt 92 6. Vet inte vilket förslag 198 7. Röstade inte, men var röstberättigad 62 8. Vet inte om röstade 83 0. Frågan ej tillämplig 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 178 V60178 PARTI 1956 067 Loc 219 width 2 MD= 0 or GE 99 F.67. (FÖDD 1934 ELLER TIDIGARE) Om vi går tillbaka till 1956 års val, röstade Ni då? F.68. Vilket parti röstade Ni på då? 23 01. Kommunisterna 623 02. Socialdemokraterna 138 03. Centerpartiet 190 04. Folkpartiet 157 05. Högerpartiet 2 06. Annat parti 62 66. Vet inte vilket parti 101 77. Röstade inte, men var röstberättigad 62 88. Vet inte om röstade 108 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 179 V60179 PARTI FÖRE -56 69 Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.69. (FÖDD 1932 ELLER TIDIGARE) Vilket parti brukade Ni rösta på vid valen närmast före 1956? Anm. Om UP svarar "flera olika partier" eller dyl., fråga: "Vilket parti röstade Ni på senaste gången före 1956?" 26 1. Kommunisterna 632 2. Socialdemokraterna 140 3. Centerpartiet 202 4. Folkpartiet 148 5. Högerpartiet 1 6. Annat parti 57 7. Aldrig röstat före 1956 90 8. Vet inte vilket parti 175 0. Frågan ej tillämplig 132 9. Bortfall
VAR 180 V60180 BYTT PARTI 070 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.70. (RÖSTADE VID VALEN NÄRMAST FÖRE 1956) Har Ni röstat på det partiet alla gånger förut, då Ni har röstat? 939 1. Ja, alla gånger 203 5. Nej, inte alla gånger 8 8. Vet inte 316 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 181 V60181 ÅR PARTIBYTE 071 Loc 223 width 2 MD= 0 or GE 99 F.71. (BYTT PARTI ELLER VET INTE) Kommer Ni ihåg när Ni började rösta på det partiet? (När)? 9 01. 1954 12 02. 1952 12 03. 1950 9 04. 1950-talet, obestämt 42 05. 1946-1948 eller "efter kriget" 24 06. 1940-1944 5 07. 1940-talet 43 08. 1932-1938 eller 1930-talet 57 55. Nej 1253 00. Frågan ej tillämplig 137 99. Bortfall
VAR 182 V60182 PARTI 1:A VAL 072 Loc 225 width 1 MD=0 or GE 9 F.72. (BYTT PARTI ELLER VET INTE) Kommer Ni möjligen ihåg vilket parti Ni röstade på första gången Ni röstade? (Vilket parti?) 13 1. Kommunisterna 95 2. Socialdemokraterna 34 3. Bondeförbundet 48 4. Folkpartiet 21 5. Högerpartiet 6. Annat parti 90 8. Vet inte 1163 0. Frågan ej tillämplig 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 183 V60183 RÖSTAR ALLTID 073 Loc 226 width 1 MD=0 or GE 9 F.73. (FÖDD 1932 ELLER TIDIGARE) Det är ju inte så ovanligt att man ibland avstår från att rösta. Hur har Ni själv brukat göra? Har Ni brukat rösta alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? 842 1. Alltid 312 2. Nästan alltid 67 3. Bara ibland 17 4. Aldrig 2 8. Vet inte 175 0. Frågan ej tillämplig 188 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 184 V60184 FÖRSTA VALET 074 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 F.74. (FÖDD 1932 ELLER TIDIGARE) Minns Ni ungefär vilket år det var, som Ni röstade för första gången? (När?) 5 01. 1956-1958 149 02. 1950-1954 eller 1950-talet obestämt 127 03. 1946-1948 eller "efter kriget" 150 04. 1940-1944 5 05. 1940-talet obestämt 256 06. 1932-1938 eller 1930-talet 111 07. 1926-1930 219 08. 1924 eller tidigare 216 88. Vet inte 175 00. Frågan ej tillämplig 190 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 185 V60185 FADERS PARTI 075 Loc 229 width 1 MD=9 F.75. Vet Ni vilket parti Er far brukar (brukade) rösta på? (Vilket parti?) Anm. Om fadern är död, markeras det parti som han under livstiden brukade rösta på. Om UP svarar att fadern brukat rösta på flera olika partier, så ange om möjligt vilket parti han brukat rösta på under senare år. 19 1. Kommunisterna 498 2. Socialdemokraterna 164 3. Centerpartiet 134 4. Folkpartiet 182 5. Högerpartiet 3 6. Annat parti 464 8. Vet inte 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 186 V60186 P-BYTARE: TID 088 Loc 230 width 1 MD=0 or GE 9 F.88. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Ni nämnde nyss att Ni förra gången röstade på ...(PARTI VID SENASTE VAL SOM UP DELTOG I). Kan Ni säga när Ni på allvar började fundera på att byta parti? Var det nu inför valet eller tidigare? 54 1. Nu inför valet 63 2. Tidigare 21 8. Vet inte 1321 0. Frågan ej tillämplig 144 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 187 V60187 P-BYTARE:ANNAN 89 Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.89. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Är det någon som Ni känner väl, t.ex. i familjen eller bland bekanta, som ändrat åsikt på samma sätt som Ni sedan förra valet? (OM JA:) Är det någon i familjen eller någon annan bekant. (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) 20 1. Någon i familjen har ändrat åsikt 22 2. Någon annan bekant har ändrat åsikt 2 3. Både någon i familjen och någon annan bekant har ändrat åsikt 58 5. Känner ingen som ändrat åsikt 33 8. Vet inte 1321 0. Frågan ej tillämplig 147 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 188 V60188 P-BYTARE:INFL 090 Loc 232 width 1 MD=0 or GE 9 F.90. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Tycker Ni själv att det är någon i familjen eller bland bekanta, som har påverkat eller övertalat Er att ändra åsikt? (OM JA:) Är det någon i familjen eller någon annan bekant, som Ni tänker på? (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) 10 1. Någon i familjen har påverkat 7 2. Någon annan bekant har påverkat 111 5. Ingen har påverkat 6 8. Vet inte 1321 0. Frågan ej tillämplig 148 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 189 V60189 DELT K-VAL 62 REG Loc 233 width 1 MD=0 Valdeltagande vid kommunalvalet 1962 Anm. Data har hämtats från röstlängderna. 1299 1. Röstade 265 5. Röstade inte 39 0. Ej tillämplig (avlidit)
VAR 190 V60190 UTBILDNING 092 Loc 234 width 1 MD=9 F.92. Har Ni någon skolutbildning utöver folkskolan? (Vilken?) 1043 1. Enbart folkskola 90 2. Folkskola och yrkesskola, yrkesutbildning, (korrespondens-)kurser 68 3. Folkskola och folkhögskola, (lantmannaskola), lanthushållskola 165 4. Realexamen, flickskola, normalskolekompetens, kommunal mellanskola, handelsskola, tekniskt institut 65 5. Studentexamen, seminarium, tekniskt gymnasium, handelsgymnasium 33 6. Universitet, högskola 139 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 191 V60191 YRKESGRUPP 093 Loc 235 width 2 F.93. Vilket yrke har Ni? (OM UP ÄR GIFT KVINNA ELLER ÄLDRE PERSON, STÄLLES I TVEKSAMMA FALL FÖLJDFRÅGAN: Är Ni verksam i yrket för närvarande?) Anm. 1) UP som är yrkesverksam har klassificerats i enlighet med sitt nuvarande yrke. UP, som endast tillfälligt avbrutit sin yrkesverksamhet, har betraktats som yrkesverksam och placerats i tillämplig yrkesgrupp. 2) Pensionärer har klassificerats med hänsyn till tidigare yrke. 3) Icke yrkesverksamma gifta kvinnor har förts till makens yrkesgrupp. 4) Familjemedlemmar utan eget yrke har förts till hushållsföreståndarens yrkesgrupp. Änkor utan eget yrke har förts till den avlidne makens yrkesgrupp. 5) Ur grupp 36 enligt SCB:s kod har utbrutits "industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare" vilka förts till kod 40. 6) En mindre grupp intervjupersoner har pga ofullständig information förts till den yrkesgrupp, som varit närmast tillämplig eller till kategorien "övriga" inom resp. socialgrupp. Till grund för yrkeskoden ligger dels röstlängdernas yrkesuppgifter, dels information som erhållits vid intervjuerna. Det klassificeringssystem som använts bygger på den fyrsiffriga kod som SCB använt i sina valstatistiska rapporter. De två första siffrorna anger yrkesgrupp (jfr V191, V200 och V206 samt det specificerade kodschemat nedan). Den tredje siffran anger yrkesställning (jfr V192 och V201). Den fjärde siffran anger kön och ställning till yrket (jfr V193 och V202). Socialgrupp I 1 01. Godsägare m fl 17 02. Industriidkare: större företagare och företagsledare 23 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 32 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp I 7 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 2 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 8 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 166 10. Hemmansägare 12 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 70 13. Småföretagare: hantverkare, fabrikörer 55 14. Detaljhandlare 44 15. Verkmästare och förmän 129 16. Kontorspersonal i enskild tjänst 65 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 61 18. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp II 32 19. Folkskolelärare 1 20. Fartygsbefäl i enskild tjänst 12 21. Högre huslig tjänst 13 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 32 23. Näringsidkare tillhörande socialgrupp II 7 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 2 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 2 31. Torpare och lägenhetsägare 34 32. Övriga jordbruksarbetare 5 33. Sjömän 8 34. Fiskare 36 35. Skogs- och flottningsarbetare 222 36. Andra arbetare som ej kan hänföras till annan kategori inom socialgrupp III 91 37. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp III 53 38. Lägre huslig tjänst 16 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 345 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare
VAR 192 V60192 YRKESSTÄLLN 093 Loc 237 width 1 F.93(2). Yrkesställning <Se F.93 för fullständig frågetext> Anm. Tredje siffran i SCB:s klassificeringssystem 158 1. Företagare inom jordbruk med binäringar 7 2. Förvaltningspersonal inom jordbruk med binäringar 59 3. Arbetare inom jordbruk med binäringar 146 4. Företagare inom övriga näringsgrenar 424 5. Förvaltningspersonal inom övriga näringsgrenar 575 6. Arbetare inom övriga näringsgrenar 234 7. Icke yrkesutövare
VAR 193 V60193 STÄLLNING 093 Loc 238 width 1 F.93(3). Kön och ställning till yrket <Se F.93 för fullständig frågetext> Anm. Fjärde siffran i SCB:s klassificeringssystem 767 0. Manliga yrkesutövare och övriga män som inte är manliga familjemedlemmar 3 1. Manliga familjemedlemmar 459 2. Hustrur utan särskilt yrke 5 3. Kvinnliga familjemedlemmar som ej är yrkesutövare 369 4. Kvinnliga yrkesutövare och övriga kvinnor som ej är "hustrur utan särskilt yrke", eller "kvinnliga familjemedlemmar"
VAR 194 V60194 SJÄLVUPP STAT 095 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.95. (EJ TILL JORDBRUKARE MEN TILL ALLA ANDRA, SOM ÄR ELLER VARIT YRKESVERKSAMMA) Är Ni tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare? (OM UP ICKE LÄNGRE ÄR YRKESVERKSAM FRÅGAS: Var Ni tjänsteman etc.) Anm. Frågan har inte ställts till jordbrukare. Dessa har kodats med ledning av yrkesuppgiften. 335 1. Tjänsteman 743 2. Arbetare 126 3. Företagare 8 4. Fri yrkesutövare 94 5. Jordbrukare 4 8. Vet inte 141 0. Frågan ej tillämplig 152 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 195 V60195 STATUSÄNDRING 096 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.96. (ÄR/HAR VARIT YRKESVERKSAM) Har Ni någon gång bytt yrke så, att Ni tidigare varit: tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare eller jordbrukare? 36 1. Ja, har tidigare varit tjänsteman 165 2. Ja, har tidigare varit arbetare 39 3. Ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 17 4. Ja, har tidigare varit jordbrukare 1059 5. Nej, har ej bytt yrkesställning 140 0. Frågan ej tillämplig 147 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 196 V60196 ÅR FÖR BYTE 097 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.97. (BYTT YRKE) När gick Ni över till att bli ...? (DEN YRKESSTÄLLNING SOM ANGAVS I FRÅGA 95, ALLTSÅ NUVARANDE ELLER SENASTE YRKESSTÄLLNING.) 62 1. 1956-1960 42 2. 1951-1955 51 3. 1946-1950 30 4. 1941-1945 24 5. 1936-1940 23 6. 1931-1935 11 7. 1926-1930 13 8. Före 1926 1210 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 197 V60197 FACKLIG ORG 098 Loc 242 width 1 MD=0 or GE 9 F.98. (YRKESVERKSAM SOM ICKE ÄR JORDBRUKARE) Är Ni medlem i någon fackförening för arbetare/fackförening för tjänstemän/förening för företagare eller arbetsgivare/ förening för fria yrkesutövare? (Vilken?) F.99. (YRKESVERKSAM JORDBRUKARE) Är Ni medlem i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) eller någon annan förening för jordbrukare? 129 1. Förening för tjänstemän 355 2. Förening för arbetare 39 3. Förening för företagare eller fria yrkesutövare eller arbetsgivare 57 4. RLF enbart eller RLF och annan organisation samtidigt 1 5. Annan jordbruksorganisation än RLF 328 8. Ej medlem; även: vet inte 543 0. Frågan ej tillämplig 151 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 198 V60198 PARTIMEDLEM 100 Loc 243 width 1 MD=9 F.100. Är Ni medlem i något parti? (Vilket?) 4 1. Kommunistiska partiet 124 2. Socialdemokratiska partiet 57 3. Centerpartiet 22 4. Folkpartiet 51 5. Högerpartiet 2 6. Annat parti 1201 7. Inte medlem; även: vet inte 142 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 199 V60199 AKTIV MEDLEM 101 Loc 244 width 1 MD=0 or GE 9 F.101. (MEDLEM I ORGANISATION ELLER PARTI) Räknar Ni Er till de aktiva i ...? (DE ORGANISATIONER/PARTI SOM UP ÄR MEDLEM I) 44 1. Ja, aktiv i parti 47 2. Ja, aktiv i annan organisation 13 3. Ja, aktiv både i parti och annan organisation 445 5. Nej, inte aktiv i någon organisation/parti 3 8. Vet inte 772 0. Frågan ej tillämplig 279 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 200 V60200 MAKES YRKESGR 102 Loc 245 width 2 MD= 0 or GE 99 F.102. (YRKESVERKSAMMA GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Vilket yrke har (hade) Er man? Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 2 02. Industriidkare: större företagare och företagsledare 3 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 8 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp I 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 2 10. Hemmansägare 1 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 10 13. Småföretagare: hantverkare, fabrikörer 10 14. Detaljhandlare 10 15. Verkmästare och förmän 16 16. Kontorspersonal i enskild tjänst 3 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 2 18. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp II 3 19. Folkskolelärare 20. Fartygsbefäl i enskild tjänst 21. Högre huslig tjänst 1 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 1 23. Näringsidkare tillhörande socialgrupp II 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 31. Torpare och lägenhetsägare 2 32. Övriga jordbruksarbetare 33. Sjömän 34. Fiskare 2 35. Skogs- och flottningsarbetare 34 36. Andra arbetare som ej kan hänföras till annan kategori inom socialgrupp III 10 37. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 51 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare 1305 00. Frågan ej tillämplig 127 99. Bortfall
VAR 201 V60201 MAKES YRKE SMFTNG Loc 247 width 1 MD=0 or GE 9 F.102(2). Makes yrkesgrupp - sammanfattning <Se F.102 för fullständig frågetext> Anm. Tredje siffran i SCB:s klassificeringssystem 2 1. Företagare inom jordbruk med binäringar 1 2. Förvaltningspersonal inom jordbruk med binäringar 3 3. Arbetare inom jordbruk med binäringar 22 4. Företagare inom övriga näringsgrenar 46 5. Förvaltningspersonal inom övriga näringsgrenar 86 6. Arbetare inom övriga näringsgrenar 11 7. Icke yrkesutövare 1305 0. Ej tillämplig 127 9. Bortfall
VAR 202 V60202 MAKES STÄLLN 102 Loc 248 width 1 MD=9 F.102(3). Makes ställning till yrket <Se F.102 för fullständig frågetext> Anm. Fjärde siffran i SCB:s klassificeringssystem 0. Manlig yrkesutövare och övriga män som inte är manliga familjemedlemmar 298 1. Manliga familjemedlemmar 1305 9. Ej tillämplig
VAR 203 V60203 MAKES YRKESST 103 Loc 249 width 1 MD=0 or GE 9 F.103. (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR UTOM JORDBRUKARHUSTRUR) Är Er man tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare? Anm. Jordbrukarhustrur har kodats med ledning av yrkesuppgifter. 153 1. Tjänsteman 298 2. Arbetare 78 3. Företagare 3 4. Fri yrkesutövare 71 5. Jordbrukare 2 8. Vet inte 857 0. Frågan ej tillämplig 141 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 204 V60204 MAKE STATÄNDR 104 Loc 250 width 1 MD=0 or GE 9 F.104. (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR) Har Er man någon gång bytt yrke så, att han tidigare varit tjänsteman, arbetare, företagare eller fri yrkesutövare eller jordbrukare? 22 1. Ja, har tidigare varit tjänsteman 87 2. Ja, har tidigare varit arbetare 24 3. Ja, har tidigare varit företagare eller fri yrkesutövare 18 4. Ja, har tidigare varit jordbrukare 455 5. Nej, har ej bytt yrkesställning 3 8. Vet inte 857 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 205 V60205 MAKE:BYTE ÅR 105 Loc 251 width 1 MD=0 or GE 9 F.105. (GIFTA KVINNOR OCH ÄNKOR VARS MAKE BYTT YRKE) När gick Er man över till att bli ...? (DEN YRKESSTÄLLNING SOM ANGAVS AV UP VID FRÅGA 103) 29 1. 1956-1960 25 2. 1951-1955 30 3. 1946-1950 18 4. 1941-1945 16 5. 1936-1940 4 6. 1931-1935 10 7. 1926-1930 18 8. Före 1926 1316 0. Frågan ej tillämplig 137 9. Bortfall
VAR 206 V60206 FADER YRKESGR 106 Loc 252 width 2 MD=99 F.106. Medan vi nu talar om yrken skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har (hade)? Socialgrupp I 2 01. Godsägare m fl 18 02. Industriidkare: större företagare och företagsledare 5 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 24 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp I 3 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (husägare och kapitalister) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I Socialgrupp II 448 10. Hemmansägare 8 11. Arrendatorer 12. Lantbrukares hemmavarande söner 108 13. Småföretagare: hantverkare, fabrikörer 48 14. Detaljhandlare 41 15. Verkmästare och förmän 36 16. Kontorspersonal i enskild tjänst 4 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 18 18. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp II 9 19. Folkskolelärare 8 20. Fartygsbefäl i enskild tjänst 21. Högre huslig tjänst 4 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 25 23. Näringsidkare tillhörande socialgrupp II 24. Övriga tillhörande socialgrupp II Socialgrupp III 12 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 9 31. Torpare och lägenhetsägare 65 32. Övriga jordbruksarbetare 7 33. Sjömän 10 34. Fiskare 23 35. Skogs- och flottningsarbetare 185 36. Andra arbetare som ej kan hänföras till annan kategori inom socialgrupp III 62 37. Tjänstemän av lägre grad i allmän tjänst tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III 269 40. Industri-, gruv-, byggnads- och grovarbetare 152 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 207 V60207 FAR:YRKESST 106 Loc 254 width 1 MD=9 F.106(2). Faderns yrkesställning <Se F.106 för fullständig frågetext> Anm. Tredje siffran i SCB:s klassificeringssystem 477 1. Företagare inom jordbruk med binäringar 18 2. Förvaltningspersonal inom jordbruk med binäringar 88 3. Arbetare inom jordbruk med binäringar 197 4. Företagare inom övriga näringsgrenar 191 5. Förvaltningspersonal inom övriga näringsgrenar 479 6. Arbetare inom övriga näringsgrenar 1 7. Icke yrkesutövare 152 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 208 V60208 UP:S SOCGR-A 093 Loc 255 width 2 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel A <Se F.93 för fullständig frågetext> Anm. 1) V208 är en sammanfattningsvariabel som anger UP:s socialgrupp. Den bygger på den yrkesklassificering som kodats i V191. 2) I V208 har yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter eget yrke (jfr V209). 3) Observera att fria yrkesutövare i socialgrupp I klassificerats som fria företagare, medan fria yrkesutövare i socialgrupp II klassificerats som tjänstemän. Socialgrupp I 27 00. Företagare, företagsledare m m (yrkesgrupp: 1,2, 5,6) 55 01. Tjänstemän (yrkesgrupp: 3 och 4) 8 02. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 178 03. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 156 04. Hantverkare, fabrikörer, köpmän m m (yrkesgrupp: 13,14,23) 248 05. Tjänstemän m m (yrkesgrupp: 16,18-22) 109 06. Verkmästare, affärsbiträden m m (yrkesgrupp: 15 och 17) 7 07. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 346 08. Industri-, byggnads- och grovarbetare (yrkesgrupp: 40) 91 09. Stats- och kommunaltjänstemän (yrkesgrupp: 37) 296 10. Övriga arbetare utom sådana som förts till kod 11 (yrkesgrupp: 33,36,38,39) 82 11. Jordbruks-, skogs- och flottningsarbetare (yrkesgrupp: 30-32,34,35)
VAR 209 V60209 UP:S SOCGR-B 093 Loc 257 width 2 UP:s socialgrupp - sammanfattningsvariabel B <Se F.93 för fullständig frågetext> Anm. V209 överensstämmer med V208 utom i ett avseende: i V209 har yrkesverksamma gifta kvinnor klassificerats efter makens yrke. Jfr anm. till V208. Socialgrupp I 28 00. Företagare, företagsledare m m (yrkesgrupp: 1,2, 5,6) 63 01. Tjänstemän (yrkesgrupp: 3 och 4) 8 02. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 180 03. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 164 04. Hantverkare, fabrikörer, köpmän m m (yrkesgrupp: 13,14,23) 232 05. Tjänstemän m m (yrkesgrupp: 16,18-22) 90 06. Verkmästare, affärsbiträden m m (yrkesgrupp: 15 och 17) 7 07. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 383 08. Industri-, byggnads- och grovarbetare (yrkesgrupp: 40) 81 09. Stats- och kommunaltjänstemän (yrkesgrupp: 37) 282 10. Övriga arbetare utom sådana som förts till kod 11 (yrkesgrupp: 33,36,38,39) 85 11. Jordbruks-, skogs- och flottningsarbetare (yrkesgrupp: 30-32,34,35)
VAR 210 V60210 FADER SOCGR 106 Loc 259 width 2 MD=99 Faders socialgrupp - sammanfattningsvariabel <Se F.106 för fullständig frågetext> Anm. V210 är en sammanfattningsvariabel som anger faderns socialgrupp. Den bygger på den yrkesklassificering som finns i V206 (jfr V208). Socialgrupp I 23 00. Företagare, företagsledare m m (yrkesgrupp: 1,2, 5,6) 29 01. Tjänstemän (yrkesgrupp: 3 och 4) 02. Övriga tillhörande socialgrupp I (yrkesgrupp: 7) Socialgrupp II 456 03. Jordbrukare (yrkesgrupp: 10-12) 180 04. Hantverkare, fabrikörer, köpmän m m (yrkesgrupp: 13,14,23) 75 05. Tjänstemän m fl (yrkesgrupp: 16,18-22) 45 06. Verkmästare, affärsbiträden m fl (yrkesgrupp: 15 och 17) 07. Övriga tillhörande socialgrupp II (yrkesgrupp: 24) Socialgrupp III 461 08. Industri-, byggnads- och grovarbetare och övriga arbetare utom sådana som förts till kod 10 (yrkesgrupp: 33,36,38-40) 62 09. Stats- och kommunaltjänstemän (yrkesgrupp: 37) 119 10. Jordbruks-, skogs- och flottningsarbetare (yrkesgrupp: 30-32,34,35) 153 99. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 211 V60211 UPPVÄXTORT 107 Loc 261 width 1 MD=9 F.107. När Ni själv växte upp bodde Ni då på ren landsbygd, i ett samhälle på landsbygden eller en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i en storstad, alltså Stockholm, Göteborg eller Malmö? Anm. Om UP säger sig ha bott på flera orter under uppväxttiden noteras den ortstyp där UP bodde då UP slutade skolan. 809 1. På ren landsbygd 244 2. I ett samhälle 261 3. I mindre eller mellanstor stad 151 4. I en storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö) 138 9. Bortfall; även: uppgift saknas
VAR 212 V60212 BORTFALLSANL REG Loc 262 width 2 Bortfallsanledning 1466 00. Intervjuad 9 01. Fysiskt sjuk - vistas på anstalt 9 02. Fysiskt sjuk - vistas i hemmet 8 03. Sinnessjuk - vistas på anstalt 5 04. Sinnessjuk - vistas i hemmet 5 05. Ålderdomssvag 1 06. Fängelseintern 9 07. Vistas utomlands 20 08. Ej anträffad 10 09. Död 61 10. Vägrare
VAR 213 SSDSTUDIE NR 0001 Loc 264 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0001
VAR 214 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 268 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1984
VAR 215 DELSTUDIE NR 001 Loc 269 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.