KOMMUNAL INFORMATIONSVERKSAMHET 1979
               SSD 0005

              Primärforskare
             Lennart Brantgärde
              Iris Alfredson
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              November 1988

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i KOMMUNAL INFORMATIONSVERKSAMHET 1979 samlades
       ursprungligen in av Lennart Brantgärde,
       statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet. Varken SSD eller
       primärforskaren bär ansvar för analyser
       och tolkningar som presenteras i denna
       publikation.

  Enligt överenskommelse mellan Lennart Brantgärde och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får KOMMUNAL
  INFORMATIONSVERKSAMHET 1979 förmedlas till och analyseras av
  forskare under förutsättning att användningen sker i
  forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska
  principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i
  skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  I de fall materialet används i undervisningssyfte vid
  universitet och högskolor och leder till producerandet av PM
  och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället
  skall en redovisning av kurser, antal användare och antal
  producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter
  avslutat läsår.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Kodboksinformation                II

      SSD dokumentation                III

  VARIABELBESKRIVNING                   IV

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  Kommunaldemokratiska kommitten var administrativt ansvarig
  för genomförandet av det forskningsprogram angående en
  utvärdering av kommunindelningsreformen, som riksdagen under
  hösten 1978 anvisade medel till (Prop 1978/79:61, Rskr 79).
  Forskningsprogrammet genomfördes under en tvåårsperiod och
  avslutades under sommaren 1981.

  Forskningsprogrammet bestod av tre delprogram. I det första
  koncentrerades intresset på de kommunaldemokratiska frågorna
  med hänsyn till medborgarnas möjligheter att delta och på
  annat sätt påverka kommunalpolitiken. I det andra
  delprogrammet var intresset inriktat på de förtroendevaldas
  situation och den kommunala förvaltningsorganisationen. Det
  tredje delprogrammet ägnades åt frågan om kommunen som
  producent av samhällsservice och som enhet för
  samhällsplaneringen. Forskningsuppgifterna var fördelade på
  de statsvetenskapliga institutionerna i Göteborg, Lund (även
  ekonomisk-geografiska institutionen), Stockholm och Umeå.

  Undersökningen om den kommunala informationsverksamheten
  ingår i delprojektet massmedier - information, vilket ingår
  i delprogram I. Syftet med undersökningen om den kommunala
  informationsverksamheten var att ge en aktuell bild av de
  svenska kommunernas åtgärder för att informera
  medborgargrupper och allmänhet. Liknande undersökningar
  genomfördes 1971 och 1974. Resultaten från dessa
  undersökningar finns presenterade i SOU 1972:52 och SOU
  1975:46.

  Enkäten, som utformades i samarbete med informationsenheten
  vid Svenska kommunförbundet, sändes i mars 1980 ut till
  samtliga kommuner i landet. I första omgången inkom svar
  från 68 procent av kommunerna, men efter ytterligare
  påminnelser uppsteg svarsfrekvensen till 99 procent. Svar
  saknas endast från tre mindre kommuner, Munkfors, Arvidsjaur
  och Arboga.

  För att möjliggöra en jämförelse över tid har ett flertal
  frågor hämtats från den enkät Kommunförbundet sände ut i
  samband med undersökningen 1974. De frågor som berör fysiska
  planfrågor skall i första hand jämföras med de frågor Örjan
  Wikforss ställer i sin undersökning "Planinformation i
  verkligheten. Om informationsrutiner i fysisk planering"
  (Statens råd för byggnadsforskning 1979).

  
  Resultaten från undersökningen Kommunal
  informationsverksamhet 1979 finns presenterade i kapitel 5 i
  rapporten "Kommunalpolitik, massmedier och medborgare", DsKn
  1981:13.

  
                 II

             KODBOKSINFORMATION

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 6   (2) INFORMATIONSTIDNING 1979 1   (3) MD=9
    REF 6   (4) LOC 19 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.1 Hade kommunen under budgetåret 1979 någon
       informationstidning, d v s periodiskt utkommande
       skrift?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    96  1.  Ja
    177  5.  Nej

     4  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken).

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 III

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 SSDstudie NR 0005 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 KOMMUN 4 Kommun 5 Befolkning den 1 januari 1977 INFORMATIONSTIDNING 6 Informationstidning 1979 7 Tidigare försök att ge ut informationstidning 8 Tidigare regelbunden utgivning av informationstidning 9 Planerar utgivning av informationstidning 10 Antal nummer 1979 11 Kostnad för informationstidning 1979 12 Spridning av informationstidning 13 Genomsnittsupplagans storlek 14 Information på minoritetsspråk 15 Minoritetsspråk 1 16 Minoritetsspråk 2 17 Minoritetsspråk 3 18 Minoritetsspråk 4 19 Minoritetsspråk 5 20 Minoritetsspråk 6 21 Minoritetsspråk 7 22 Minoritetsspråk 8 23 Minoritetsspråk 9 24 Informationstidningens producent SAMMANSTÄLLNING ÖVER KOMMUNENS SERVICE 25 Allmän sammanställning över kommunens sevice och tjänster 26 Allmän "servicekatalog" 27 Kombinerad "servicekatalog" över kommunens och landstingets service 28 Förteckningar över föreningsliv och klubbar 29 "Riktad servicekatalog" till geografiskt område 30 "Riktad servicekatalog" till medborgargrupp 31 Annan typ av sammanställning 1 32 Annan typ av sammanställning 2 INFORMATIONSCENTRAL 33 Central informationsbutik 34 År för inrättande av informationsbutik 35 Lokal informationsbutik ANNONSERING 36 Regelbunden annonsering INFORMATION TILL INVANDRARE 37 Information till invandrare 38 Broschyr på minoritetsspråk 39 Informationscentral 40 Sida i kommunal informationstidning 41 Invandrarbyrå 42 Informationsmöten 43 Invandrarkonsulent 44 Kommunal tolkservice 45 Annan service 1 46 Annan service 2 RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET 47 Målgrupp 1 48 Målgrupp 2 49 Målgrupp 3 50 Målgrupp 4 51 Målgrupp 5 52 Målgrupp 6 53 Målgrupp 7 54 Målgrupp 8 55 Målgrupp 9 56 Målgrupp 10 57 Antal medverkande organisationer verksamhet 1 58 Antal medverkande organisationer verksamhet 2 59 Antal medverkande organisationer verksamhet 3 60 Antal medverkande organisationer verksamhet 4 61 Antal medverkande organisationer verksamhet 5 62 Antal medverkande organisationer verksamhet 6 ALLMÄN INFORMATIONSVERKSAMHET 63 Verksamhet 1 64 Verksamhet 2 65 Verksamhet 3 66 Verksamhet 4 67 Verksamhet 5 68 Verksamhet 6 69 Verksamhet 7 70 Verksamhet 8 71 Verksamhet 9 72 Verksamhet 10 BESKRIVNING AV EN RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET 73 Sakfråga 74 Målgrupp 75 Riktad verksamhet, tid 76 Riktad verksamhet, inslag 1 77 Riktad verksamhet, inslag 2 78 Riktad verksamhet, inslag 3 79 Riktad verksamhet, inslag 4 80 Riktad verksamhet, inslag 5 81 Riktad verksamhet, inslag 6 82 Riktad verksamhet, inslag 7 83 Riktad verksamhet, inslag 8 84 Riktad verksamhet, inslag 9 85 Riktad verksamhet, inslag 10 BESKRIVNING AV EN ALLMÄN INFORMATIONSVERKSAMHET 86 Sakfråga 87 Allmän verksamhet, tid 88 Allmän verksamhet, inslag 1 89 Allmän verksamhet, inslag 2 90 Allmän verksamhet, inslag 3 91 Allmän verksamhet, inslag 4 92 Allmän verksamhet, inslag 5 93 Allmän verksamhet, inslag 6 94 Allmän verksamhet, inslag 7 95 Allmän verksamhet, inslag 8 96 Allmän verksamhet, inslag 9 97 Allmän verksamhet, inslag 10 UPPFÖLJNING AV INFORMATIONSVERKSAMHETEN 98 Undersökning om informationen nått ut 99 Besöksräkning 100 Intervju, enkät 101 Brevenkät 102 Urval vissa befolkningsgrupper 103 Urval hela kommunbefolkningen 104 Annan utvärdering KONTAKTER MED ORTSPRESSEN 105 Direkta kontakter 106 Arbetsmaterial tillställs pressen 107 Presskonferenser 108 Pressmeddelanden 109 Kontakter med lokalradion ANSTÄLLDA MED INFORMATIONSUPPGIFTER 110 Informationsansvariga på heltid 111 Informationsansvariga på deltid 112 Övriga uppgifter deltid 1 113 Övriga uppgifter deltid 2 114 Övriga uppgifter deltid 3 115 Kontorpersonal på heltid 116 Kontorspersonal på deltid 117 År för inrättande av informationstjänst ORGANISATION OCH KOSTNADER 118 Informationsverksamheten underställd 119 Antal ledamöter i informationsnämnd 120 Kostnad extern information 1979 121 Kostnad extern information 1980 122 Plats- och kungörelseinformation 1979 123 Plats- och kungörelseinformation 1980 124 Särskilt beslut 125 Särskilda resurser INFORMATION OM ÖVERSIKTLIG PLAN 126 Informationsblad 127 Artikel i kommunal informationstidning 128 Offentliga informations - debattmöten 129 Informationsmöten med avgränsad grupp 130 Central utställningsverksamhet 131 Lokal utställningsverksamhet 132 Diskussionsunderlag 133 Annons i ortspressen 134 Annan annonsering 135 Referensgrupp 136 Vidgat samråd 137 Remissförfarande 138 Annan rutin 139 Typ av annan rutin INFORMATION OM DETALJPLAN 140 Informationsblad 141 Artikel i kommunal informationstidning 142 Offentliga informations - debattmöten 143 Informationsmöten med avgränsad grupp 144 Central utställningsverksamhet 145 Lokal utställningsverksamhet 146 Diskussionsunderlag 147 Annons i ortspressen 148 Annan annonsering 149 Referensgrupp 150 Vidgat samråd 151 Remissförfarande 152 Annan rutin 153 Typ av annan rutin BEHANDLING AV INKOMMANDE SYNPUNKTER I FYSISKA PLANFRÅGOR 154 Arkiveras, 1979 155 Sammanfattas, 1979 156 Skriftlig rapport, 1979 157 Besvaras individuellt till förslagsställande, 1979 158 Besvaras i andra former, 1979 159 Arkiveras, 1980 160 Sammanfattas, 1980 161 Skriftlig rapport, 1980 162 Besvaras individuellt till förslagsställande, 1980 163 Besvaras i andra former, 1980 164 Andra rutiner

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0005              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0005


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. November 1988
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 KOMMUN Loc 9 width 4 Kommun STOCKHOLMS LÄN 1 0114. Upplands-Väsby 1 0115. Vallentuna 1 0120. Värmdö 1 0123. Järfälla 1 0125. Ekerö 1 0126. Huddinge 1 0127. Botkyrka 1 0136. Haninge 1 0138. Tyresö 1 0139. Upplands-Bro 1 0160. Täby 1 0162. Danderyd 1 0163. Sollentuna 1 0180. Stockholm 1 0181. Södertälje 1 0182. Nacka 1 0183. Sundbyberg 1 0184. Solna 1 0186. Lidingö 1 0187. Vaxholm 1 0188. Norrtälje 1 0191. Sigtuna 1 0192. Nynäshamn UPPSALA LÄN 1 0305. Håbo 1 0319. Älvkarleby 1 0360. Tierp 1 0380. Uppsala 1 0381. Enköping 1 0382. Östhammar SÖDERMANLANDS LÄN 1 0428. Vingåker 1 0480. Nyköping 1 0481. Oxelösund 1 0482. Flen 1 0483. Katrineholm 1 0484. Eskilstuna 1 0486. Strängnäs ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1 0509. Ödeshög 1 0512. Ydre 1 0513. Kinda 1 0560. Boxholm 1 0561. Åtvidaberg 1 0562. Finspång 1 0563. Valdemarsvik 1 0580. Linköping 1 0581. Norrköping 1 0582. Söderköping 1 0583. Motala 1 0586. Mjölby JÖNKÖPINGS LÄN 1 0604. Aneby 1 0617. Gnosjö 1 0662. Gislaved 1 0665. Vaggeryd 1 0680. Jönköpimg 1 0682. Nässjö 1 0683. Värnamo 1 0684. Sävsjö 1 0685. Vetlanda 1 0686. Eksjö 1 0687. Tranås KRONOBERGS LÄN 1 0760. Uppvidinge 1 0761. Lessebo 1 0763. Tingsryd 1 0764. Alvesta 1 0765. Älmhult 1 0767. Markaryd 1 0780. Växjö 1 0781. Ljungby KALMAR LÄN 1 0821. Högsby 1 0834. Torsås 1 0840. Mörbylånga 1 0860. Hultsfred 1 0861. Mönsterås 1 0862. Emmaboda 1 0880. Kalmar 1 0881. Nybro 1 0882. Oskarshamn 1 0883. Västervik 1 0884. Vimmerby 1 0885. Borgholm GOTLANDS LÄN 1 0980. Gotland BLEKINGE LÄN 1 1060. Olofström 1 1080. Karlskrona 1 1081. Ronneby 1 1082. Karlshamn 1 1083. Sölvesborg KRISTIANSTADS LÄN 1 1121. Östra Göinge 1 1137. Örkelljunga 1 1160. Tomelilla 1 1162. Bromölla 1 1163. Osby 1 1165. Perstorp 1 1166. Klippan 1 1167. Åstorp 1 1168. Båstad 1 1180. Kristianstad 1 1181. Simrishamn 1 1182. Ängelholm 1 1183. Hässleholm MALMÖHUS LÄN 1 1214. Svalöv 1 1230. Staffanstorp 1 1231. Burlöv 1 1233. Vellinge 1 1260. Bjuv 1 1261. Kävlinge 1 1262. Lomma 1 1263. Svedala 1 1264. Skurup 1 1265. Sjöbo 1 1266. Hörby 1 1267. Höör 1 1280. Malmö 1 1281. Lund 1 1282. Landskrona 1 1283. Helsingborg 1 1284. Höganäs 1 1285. Eslöv 1 1286. Ystad 1 1287. Trelleborg HALLANDS LÄN 1 1315. Hylte 1 1380. Halmstad 1 1381. Laholm 1 1382. Falkenberg 1 1383. Varberg 1 1384. Kungsbacka GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 1 1401. Härryda 1 1402. Partille 1 1407. Öckerö 1 1415. Stenungsund 1 1419. Tjörn 1 1421. Orust 1 1427. Sotenäs 1 1430. Munkedal 1 1435. Tanum 1 1480. Göteborg 1 1481. Mölndal 1 1482. Kungälv 1 1484. Lysekil 1 1485. Uddevalla 1 1486. Strömstad ÄLVSBORGS LÄN 1 1504. Dals-Ed 1 1507. Färgelanda 1 1521. Ale 1 1524. Lerum 1 1527. Vårgårda 1 1552. Tranemo 1 1560. Bengtsfors 1 1561. Mellerud 1 1562. Lilla Edet 1 1563. Mark 1 1565. Svenljunga 1 1566. Herrljunga 1 1580. Vänersborg 1 1581. Trollhättan 1 1582. Alingsås 1 1583. Borås 1 1584. Ulricehamn 1 1585. Åmål SKARABORGS LÄN 1 1602. Grästorp 1 1622. Mullsjö 1 1623. Habo 1 1637. Karlsborg 1 1643. Gullspång 1 1660. Vara 1 1661. Götene 1 1662. Tibro 1 1663. Töreboda 1 1680. Mariestad 1 1681. Lidköping 1 1682. Skara 1 1683. Skövde 1 1684. Hjo 1 1685. Tidaholm 1 1686. Falköping VÄRMLANDS LÄN 1 1715. Kil 1 1730. Eda 1 1737. Torsby 1 1760. Storfors 1 1761. Hammarö 1 1762. Munkfors 1 1763. Forshaga 1 1764. Grums 1 1765. Årjäng 1 1766. Sunne 1 1780. Karlstad 1 1781. Kristinehamn 1 1782. Filipstad 1 1783. Hagfors 1 1784. Arvika 1 1785. Säffle ÖREBRO LÄN 1 1860. Laxå 1 1861. Hallsberg 1 1862. Degerfors 1 1863. Hällefors 1 1864. Ljusnarsberg 1 1880. Örebro 1 1881. Kumla 1 1882. Askersund 1 1883. Karlskoga 1 1884. Nora 1 1885. Lindesberg VÄSTMANLANDS LÄN 1 1904. Skinnskatteberg 1 1907. Surahammar 1 1917. Heby 1 1960. Kungsör 1 1961. Hallstahammar 1 1962. Norberg 1 1980. Västerås 1 1981. Sala 1 1982. Fagersta 1 1983. Köping 1 1984. Arboga KOPPARBERGS LÄN 1 2021. Vansbro 1 2023. Malung 1 2026. Gagnef 1 2029. Leksand 1 2031. Rättvik 1 2034. Orsa 1 2039. Älvdalen 1 2061. Smedjebacken 1 2062. Mora 1 2080. Falun 1 2081. Borlänge 1 2082. Säter 1 2083. Hedemora 1 2084. Avesta 1 2085. Ludvika GÄVLEBORGS LÄN 1 2101. Ockelbo 1 2104. Hofors 1 2121. Ovanåker 1 2132. Nordanstig 1 2161. Ljusdal 1 2180. Gävle 1 2181. Sandviken 1 2182. Söderhamn 1 2183. Bollnäs 1 2184. Hudiksvall VÄSTERNORRLANDS LÄN 1 2260. Ånge 1 2262. Timrå 1 2280. Härnösand 1 2281. Sundsvall 1 2282. Kramfors 1 2283. Sollefteå 1 2284. Örnsköldsvik JÄMTLANDS LÄN 1 2303. Ragunda 1 2305. Bräcke 1 2309. Krokom 1 2313. Strömsund 1 2321. Åre 1 2326. Berg 1 2361. Härjedalen 1 2380. Östersund VÄSTERBOTTENS LÄN 1 2401. Nordmaling 1 2404. Vindeln 1 2409. Robertsfors 1 2417. Norsjö 1 2421. Storuman 1 2422. Sorsele 1 2460. Vännäs 1 2462. Vilhelmina 1 2463. Åsele 1 2480. Umeå 1 2481. Lycksele 1 2482. Skellefteå NORRBOTTENS LÄN 1 2505. Arvidsjaur 1 2506. Arjeplog 1 2510. Jokkmokk 1 2513. Överkalix 1 2514. Kalix 1 2518. Övertorneå 1 2521. Pajala 1 2523. Gällivare 1 2560. Älvsbyn 1 2580. Luleå 1 2581. Piteå 1 2582. Boden 1 2583. Haparanda 1 2584. Kiruna
VAR 5 BEFOLKNING 1 JAN 1977 Loc 13 width 6 Kommunens folkmängd den 1 januari 1977. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=277 Min=4030 Max=661258 Mean=29733.5 St.Dev=0.0
VAR 6 INFORMATIONSTIDN 1979 1 Loc 19 width 1 MD=9 F.1. Hade kommunen under budgetåret 1979 någon informationstidning, dvs periodiskt utkommande skrift? 96 1. Ja 177 5. Nej 4 9. Uppgift saknas
VAR 7 INFOTIDNING TIDIGARE 1A Loc 20 width 1 MD=0 or GE 9 F.1a. (INGEN INFORMATIONSTIDNING 1979) Har kommunen tidigare på försök givit ut informationstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 20 1. Ja 151 5. Nej 96 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 8 TIDIGARE REGELBUNDET 1B Loc 21 width 1 MD=0 or GE 9 F.1b. (INGEN INFORMATIONSTIDNING 1979) Har kommunen tidigare regelbundet gett ut informationstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 7 1. Ja 163 5. Nej 96 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 9 PLANERAR UTGIVNING 1C Loc 22 width 1 MD=0 or GE 9 F.1c. (INGEN INFORMATIONSTIDNING 1979) Planerar kommunen att inom de närmaste åren ge ut informationstidning? <Se F.1 för fullständig frågetext> 32 1. Ja 136 5. Nej 96 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 10 ANTAL NUMMER 1979 1A Loc 23 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1A. (INFORMATIONSTIDNING 1979) Informationstidningen utkom med ... nummer under budgetåret <Se F.1 för fullständig frågetext> 01. 1 nummer . . 24. 24 nummer 177 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 Frek: 177 14 21 11 23 6 10 1 2 2 1 Kod: 19 20 24 99 Frek: 1 1 1 6
VAR 11 KOSTNAD I TKR 1B Loc 25 width 4 MD= 0 or GE 9999 F.1B. (INFORMATIONSTIDNING 1979) Informationstidningen kostade ... att framställa under budgetåret. (Alla kostnader EXKLUSIVE lokaler och egen personal) <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. Kostnad kodad i tusental kronor dvs 10=10000 kronor 0002. 2 000 kronor . . 2700. 2 700 000 kronor 178 0000. Frågan ej tillämplig 16 9999. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 7 8 9 10 Frek: 178 1 2 1 1 3 1 1 1 Kod: 11 15 20 22 24 25 26 28 30 Frek: 1 5 2 1 1 2 1 1 4 Kod: 33 35 40 45 47 50 51 54 57 Frek: 1 2 4 1 2 2 2 1 1 Kod: 60 62 64 65 70 75 80 83 88 Frek: 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Kod: 90 94 100 107 108 120 121 122 130 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 1 1 Kod: 140 142 145 160 162 180 190 236 250 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 304 345 360 400 500 2700 9999 Frek: 1 1 1 1 1 1 16
VAR 12 INFOTIDNING SPRIDNING 1C Loc 29 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1C(1). (INFORMATIONSTIDNING 1979) Informationstidningen spreds till: <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. De kommuner som under fråga 1C annat svar har angett att tidningen spreds bland kommunens anställda har kodats med intern spridning 2 01. Hushållen, intresserade, förtroendemän och internt 11 02. Hushållen, intresserade och förtroendemän 1 03. Hushållen, förtroendemän och internt 2 04. Hushållen och intresserade 1 05. Hushållen och förtroendemän 3 06. Hushållen och internt 62 07. Hushållen 1 08. Intresserade och förtroendemän 9 09. Förtroendemän och internt 4 10. Internt 177 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 13 GENOMSNITTSUPPLAGA 1D Loc 31 width 3 MD= 0 or GE 999 F.1D. (INFORMATIONSTIDNING 1979) Upplagan uppgick i genomsnitt till ca.. exemplar <Se F.1 för fullständig frågetext> Anm. Genomsnittlig upplaga kodad i tusental dvs 10=10 000 exemplar 001. 1 000 exemplar . . 418. 418 000 exemplar 177 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 177 3 4 5 9 9 9 7 7 3 3 Kod: 12 13 14 15 16 17 19 20 22 27 29 Frek: 3 3 5 2 1 1 1 3 1 2 1 Kod: 30 31 32 36 45 55 60 65 134 240 418 Frek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kod: 999 Frek: 7
VAR 14 MINORITETSPRÅK 1E Loc 34 width 1 MD=9 F.1E. (INFORMATIONSTIDNING 1979) Informationstidningen innehåller även information på på följande minoritetsspråk 23 1. Information på minoritetsspråk 250 5. Ingen information på minoritetsspråk 4 9. Uppgift saknas
VAR 15 MINORITETSSPRÅK 1 1E Loc 35 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(1). (INFORMATION PÅ MINST ETT MINORITETSSPRÅK) Det första minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 17 01. Finska 02. Turkiska 4 03. Serbokroatiska 04. Spanska 05. Grekiska 2 06. Engelska 07. Tyska 08. Ungerska 09. Polska 10. Franska 250 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 16 MINORITETSSPRÅK 2 1E Loc 37 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(2). (INFORMATION PÅ MINST TVÅ MINORITETSSPRÅK) Det andra minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 01. Finska 3 02. Turkiska 5 03. Serbokroatiska 1 04. Spanska 3 05. Grekiska 2 07. Tyska 258 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 17 MINORITETSSPRÅK 3 1E Loc 39 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(3). (INFORMATIOM PÅ MINST TRE MINORITETSSPRÅK) Det tredje minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 2 01. Finska 1 02. Turkiska 4 03. Serbokroatiska 1 04. Spanska 2 05. Grekiska 1 06. Engelska 262 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 18 MINORITETSSPRÅK 4 1E Loc 41 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(4). (INFORMATION PÅ MINST FYRA MINORITETSSPRÅK) Det fjärde minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 01. Finska 2 02. Turkiska 1 03. Serbokroatiska 4 04. Spanska 265 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 19 MINORITETSSPRÅK 5 1E Loc 43 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(5). (INFORMATION PÅ MINST FEM MINORITETSSPRÅK) Det femte minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 01. Finska 1 03. Serbokroatiska 2 04. Spanska 1 05. Grekiska 268 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 20 MINORITETSSPRÅK 6 1E Loc 45 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(6). (INFORMATION PÅ MINST SEX MINORITETSSPRÅK) Det sjätte minorietesspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 01. Finska 2 02. Turkiska 1 06. Engelska 269 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 21 MINORITETSSPRÅK 7 1E Loc 47 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(7). (INFORMATION PÅ MINST SJU MINORITETSSPRÅK) Det sjunde minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 08. Ungerska 2 09. Polska 270 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 22 MINORITETSSPRÅK 8 1E Loc 49 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(8). (INFORMATION PÅ MINST ÅTTA MINORITETSSPRÅK) Det åttonde minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 05. Grekiska 1 07. Tyska 1 08. Ungerska 270 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 23 MINORITETSSPRÅK 9 1E Loc 51 width 2 MD= 0 or GE 99 F.1E(9). (INFORMATION PÅ MINST NIO MINORITETSSPRÅK) Det nionde minoritetsspråk man angivit att informationstidningen innehåller <Se F.1E för fullständig frågetext> 1 10. Franska 272 00. Frågan ej tillämplig 4 99. uppgift saknas
VAR 24 TIDNINGENS PRODUCENT 1F Loc 53 width 1 MD=0 or GE 9 F.1F. (INFORMATIONSTIDNING 1979) Informationstidningen produceras av <Se F.1 för fullständig frågetext> 68 1. Egen personal 13 2. På konsultbasis 14 3. Egen personal och konsulter 1 4. De politiska partierna 177 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 25 ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING 2 Loc 54 width 1 MD=9 F.2. Hade kommunen under budgetåret 1979 eller tidigare givit ut någon form av ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING över kommunens service, tjänster, öppethållande, telefontider, etc? 243 1. Ja 31 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 26 ALLMÄN SERVICEKATALOG 2A Loc 55 width 1 MD=0 or GE 9 F.2A. (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) Allmän "servicekatalog" över kommunens service <Se F.2 för fullständig frågetext> 83 1. Har utgivits 160 5. Har ej utgivits 31 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 27 KOMB SERVICEKATALOG 2B Loc 56 width 1 MD=0 or GE 9 F.2B. (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) Kombinerad "servicekatalog" över kommunens och landstingets service <Se F.2 för fullständig frågetext> 119 1. Har utgivits 124 5. Har ej utgivits 31 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 28 FÖRTECKNINGAR 2C Loc 57 width 1 MD=0 or GE 9 F.2C. (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) Förteckning över föreningsliv, eller dylikt klubbar (ev.i kombination med något av ovanstående) <Se F.2 för fullständig frågetext> 145 1. Har utgivits 98 5. Har ej utgivits 31 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 29 SERVICEKAT:GEOGR OMR 2D Loc 58 width 1 MD=0 or GE 9 F.2D. (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) "Riktad servicekatalog" gällande visst geografiskt område <Se F.2 för fullständig frågetext> 11 1. Har utgivits 232 5. Har ej utgivits 31 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 30 SERVKAT:MEDBORGARGR 2E Loc 59 width 1 MD=0 or GE 9 F.2E. (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) "Riktad servicekatalog" till viss(a) medborgargrupp(er) <Se F.2 för fullständig frågetext> 40 1. Har utgivits 203 5. Har ej utgivits 31 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 31 ANNAN SAMMANSTÄLLN 1 2F Loc 60 width 2 MD= 0 or GE 99 F.2F(1). (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) Annan typ av sammanställning (ange vad) <Se F.2 för fullständig frågetext> 20 01. Sammanställning angående visst serviceområde 3 02. Statistik sammanställning 6 03. Fackfolder 4 04. Förteckningar med telefon- och öppettider 3 05. Presentation av förtroendevalda 4 06. Lokala tidtabeller 1 07. "Vad händer i X-kommun?" 1 08. Företagsregister 1 09. Den fysiska planeringen 4 10. Kalender, typ kulturkalender 1 11. Servicebilaga i informationstidning 3 12. Lokal telefonkatalog 2 13. Broschyr inom informationssystem 1 14. Industriinformation 220 00. Frågan ej tillämplig (Ingen annan typ av sammanställning) 3 99. Uppgift saknas
VAR 32 ANNAN SAMMANSTÄLLN 2 2F Loc 62 width 2 MD= 0 or GE 99 F.2F(2). (ALLMÄN SAMMANSTÄLLNING) Annan typ av sammanställning (ange vad) <Se F.2 för fullständig frågetext> 1 01. Sammanställning angående visst serviceområde 1 05. Presentation av förtrondevalda 272 00. Frågan ej tillämplig (Max. en typ av sammanställning) 3 99. Uppgift saknas
VAR 33 CENTRAL INFO-BUTIK 3A Loc 64 width 1 MD=9 F.3. Hade kommunen under budgetåret 1979 någon central "informationsbutik", informationscentral och vilket år i så fall inrättades den? F.3A(1). Central "informationsbutik", informationscentral 26 1. Ja 246 5. Nej 5 9. Uppgift saknas
VAR 34 ÅR INFORMATIONSBUTIK 3A Loc 65 width 2 MD= 0 or GE 99 F.3A(2). (CENTRAL INFORMATIONSBUTIK) År? <Se F.3 för fullständig frågetext> 1 65. 1965 2 70. 1970 2 71. 1971 1 72. 1972 3 73. 1973 3 74. 1974 2 75. 1975 1 76. 1976 2 77. 1978 5 78. 1976 2 79. 1979 246 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 35 LOKAL INFO-BUTIK 3B Loc 67 width 1 MD=9 F.3B. Hade kommunen under budgetåret 1979 någon lokal "informationsbutik", (stadsdel, kommundel)? <Se F.3 för fullständig frågetext> 11 1. Ja 251 5. Nej 15 9. Uppgift saknas
VAR 36 KOMMUNAL ANNONSERING 4 Loc 68 width 1 MD=9 F.4. Hade kommunen under budgetåret 1979 någon REGELBUNDEN ANNONSERING som syftade till att informera allmänheten om den service som kommunen tillhandahåller? (Obs. platsannonser och kungörelseannonseringen undantagen) (OM JA:) Hur ofta förekom denna annonsering? 48 1. Någon gång i veckan 28 2. Någon gång i månaden 32 3. Någon gång per år 164 5. Ingen regelbunden annonsering 5 9. Uppgift saknas
VAR 37 INFO TILL INVANDRARE 5 Loc 69 width 1 MD=9 F.5. Vilken informativ service till invandrare hade kommunen under budgetåret 1979? 142 1. Service av denna typ förekom 132 5. Service av denna typ saknades 3 9. Uppgift saknas
VAR 38 BROSCHYR PÅ MINSPRÅK 5A Loc 70 width 1 MD=0 or GE 9 F.5A. (SERVICE TILL INVANDRARE) Informationsmaterial, broschyr på minoritetsspråk <Se F.5 för fullständig frågetext> 56 1. Förekom 86 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 39 INFORMATIONSCENTRAL 5B Loc 71 width 1 MD=0 or GE 9 F.5B. (SERVICE TILL INVANDRARE) Informationscentral (som även handhar annan information) <Se F.5 för fullständig frågetext> 13 1. Förekom 129 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 40 SIDA I INFO-TIDN 5C Loc 72 width 1 MD=0 or GE 9 F.5C. (SERVICE TILL INVANDRARE) Särskild sida i kommunal informationstidning (om sådan finns) <Se F.5 för fullständig frågetext> 17 1. Förekom 125 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 41 INVANDRARBYRÅ 5D Loc 73 width 1 MD=0 or GE 9 F.5D. (SERVICE TILL INVANDRARE) Särskild invandrarbyrå eller - central <Se F.5 för fullständig frågetext> 88 1. Förekom 54 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 42 INFORMATIONSMÖTEN 5E Loc 74 width 1 MD=0 or GE 9 F.5E. (SERVICE TILL INVANDRARE) Särskilda informationsmöten <Se F.5 för fullständig frågetext> 26 1. Förekom 116 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 43 INVANDRARKONSULENT 5F Loc 75 width 1 MD=0 or GE 9 F.5F. (SERVICE TILL INVANDRARE) Invandrarkonsulent <Se F.5 för fullständig frågetext> 41 1. Förekom 101 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 44 KOMMUNAL TOLKSERVICE 5G Loc 76 width 1 MD=0 or GE 9 F.5G. (SERVICE TILL INVANDRARE) Särskild kommunal tolkservice <Se F.5 för fullständig frågetext> 108 1. Förekom 34 5. Saknades 132 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 45 ANNAN SERVICE 1 5I Loc 77 width 1 MD=0 or GE 9 F.5I(1). Annan service 1 <Se F.5 för fullständig frågetext> 2 1. Sammanfattning på minoritetsspråk i broschyr, tidning 1 2. Regelbunden annonsering i minoritetsspråkstidning 10 3. Valinformation 1 4. Deklarationsservice 5 5. Referensgrupper för invandrarfrågor, invandrarråd, invandrarnämnd 1 6. Invandrartidning 1 7. Särskild sektion inom vissa förvaltningar 2 8. Konsumentråd 251 0. Frågan ej tillämplig (Ingen annan service) 3 9. Uppgift saknas
VAR 46 ANNAN SERVICE 2 5I Loc 78 width 1 MD=0 or GE 9 F.5I(2). Annan service 2 <Se F.5 för fullständig frågetext> 1 3. Valinformation 1 5. Referensgrupp för invandrarfrågor, invandrarråd, invandrarnämnd 272 0. Frågan ej tillämplig (Max. en annan service) 3 9. Uppgift saknas
VAR 47 RIKTAD VERKSAMHET GR1 6A Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A. Genomförde kommunen under budgetåret 1979 någon sk RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET (brev, cirkulär, utställning etc) till viss medborgargrupp i syfte att informera om kommunens service? (OM JA:) Ange vilka grupper man vände sig till. F.6A(1). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST EN GRUPP) Den första medborgargrupp kommunen genomförde riktad verksamhet till under budgetåret 1979 53 01. Pensionärer 35 02. Invandrare 11 03. Föräldrar 33 04. Nyinflyttade 05. Handikappade 18 06. Alla hushåll i visst område 1 10. Arbetssökande 11. Bostadssökande 9 12. Fastighetsägare 13. Jordbrukare 14. Boende i allmännyttiga företag 2 15. Konsumenter 1 16. Ungdom 1 17. Hundägare 18. Pendlare 19. Värnpliktiga 1 20. Föreningar 21. Resande med kollektivtrafik 22. Barn 2 23. Företagare 25. Svenskar 26. Tomt/husköpare 27. Studerande 29. Trafikanter 107 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 48 RIKTAD VERKSAMHET GR2 6A Loc 81 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(2). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST TVÅ GRUPPER) Den andra medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 164 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 11 12 13 15 16 Frek: 164 20 27 23 5 17 1 8 1 1 1 Kod: 17 18 20 23 26 99 Frek: 1 1 1 2 1 3
VAR 49 RIKTAD VERKSAMHET GR3 6A Loc 83 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(3). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST TRE GRUPPER) Den tredje medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 209 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 11 12 15 16 17 20 Frek: 209 11 11 10 16 1 7 1 2 1 1 Kod: 21 23 26 99 Frek: 1 2 1 3
VAR 50 RIKTAD VERKSAMHET GR4 6A Loc 85 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(4). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST FYRA GRUPPER) Den fjärde medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 241 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 6 12 16 20 23 26 29 99 Frek: 241 9 8 9 1 1 2 1 1 1 3
VAR 51 RIKTAD VERKSAMHET GR5 6A Loc 87 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(5). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST FEM GRUPPER) Den femte medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 252 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 6 12 14 16 22 23 25 27 99 Frek: 252 6 7 2 1 1 2 1 1 1 3
VAR 52 RIKTAD VERKSAMHET GR6 6A Loc 89 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(6). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST SEX GRUPPER) Den sjätte medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 264 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 6 17 23 99 Frek: 264 6 1 3 3
VAR 53 RIKTAD VERKSAMHET GR7 6A Loc 91 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(7). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST SJU GRUPPER) Den sjunde medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 270 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 12 16 19 23 99 Frek: 270 1 1 1 1 3
VAR 54 RIKTAD VERKSAMHET GR8 6A Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(8). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST ÅTTA GRUPPER) Den åttonde medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 271 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 11 22 27 99 Frek: 271 1 1 1 3
VAR 55 RIKTAD VERKSAMHET GR9 6A Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(9). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST NIO GRUPPER) Den nionde medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 272 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 12 16 99 Frek: 272 1 1 3
VAR 56 RIKTAD VERKSAMHET GR10 6 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6A(10). (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET TILL MINST TIO GRUPPER) Den tionde medborgargrupp kommunen genomförde riktad informationsverksamhet till under budgetåret 1979 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 47 01. Pensionärer . . 29. Trafikanter 272 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 16 20 99 Frek: 272 1 1 3
VAR 57 ANT MEDV ORG VERKS1 Loc 99 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B. Har kommunen i något fall av riktad informationsverksamhet samarbetat med organisationer och föreningsliv för att föra ut informationen? F.6B(1). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A först angivna medborgargruppen 7 01. 1 medverkande organisation 3 02. 2 medverkande organisationer 4 03. 3 " 2 04. 4 " 1 05. 5 " 1 10. 10 " 252 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 58 ANT MEDV VERKS2 6B Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B(2). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A andra angivna medborgargruppen <Se F.6B för fullständig frågetext> 6 01. 1 medverkande organisation 4 02. 2 medverkande organisationer 1 03. 3 " 2 08. 8 " 1 10. 10 " 1 80. 80 " 1 95. Fler än 90 medverkande organisationer 252 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 59 ANT MEDV ORG VERKS3 6B Loc 103 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B(3). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A tredje angivna medborgargruppen <Se F.6B för fullständig frågetext> 2 01. 1 medverkande organisation 1 02. 2 medverkande organisationer 1 04. 4 " 1 06. 6 " 267 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 60 ANT MEDV ORG VERKS4 6B Loc 105 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B(4). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A fjärde angivna medborgargruppen <Se F.6B för fullständig frågetext> 2 01. 1 medverkande organisation 1 03. 3 medverkande organisationer 1 05. 5 " 269 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 61 ANT MEDV ORG VERKS5 6B Loc 107 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B(5). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A femte angivna medborgargruppen <Se F.6B för fullständig frågetext> 2 01. 1 medverkande organisation 1 02. 2 medverkande organisationer 1 03. 3 " 1 82. 82 " 265 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 62 ANT MEDV ORG VERKS6 6B Loc 109 width 2 MD= 0 or GE 99 F.6B(6). Det antal organisationer som medverkade i informationsverksamhet riktad till den i fråga 6A sjätte angivna medborgargruppen <Se F.6B för fullständig frågetext> 1 01. 1 medverkande organisation 273 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 63 ALLMÄN VERKSAMHET 1 7 Loc 111 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7. Genomförde kommunen under budgetåret 1979 (i annan sakfråga än fysiska planfrågor) någon ALLMÄN informationsverksamhet riktad till i stort sett samtliga kommuninnevånare? (OM JA:) Vilken(a) sakfråga(or) gällde informationsverksamheten(rna)? F.7(1). (MINST EN ALLMÄN INFORMATIONSVERKSAMHET) Den första verksamhet kommunen nämnt 38 01. Kommunal ekonomi/budget 1 02. Kommunala taxor och avgifter 2 03. Barnomsorg 1 04. Grundskola 1 05. Gymnasium, vuxenutbildning 5 06. Gator, vägar, trafik 9 07. Kollektivtrafik 08. Social 09. Färdtjänst 6 10. Miljö 20 11. Energi 4 12. Bostäder 4 13. Idrott och fritid 1 14. Turism 1 15. Invandrarfrågor 10 16. Konsumentfrågor 4 17. Valinformation 3 18. Kultur 2 19. Kommunens telefon- och öppettider 20. Presentation av nämnder och styrelser 1 21. VA-frågor 1 22. Narkotika och alkohol 1 23. Åldringsvård och pensionärsservice 1 24. Hundhållning 25. Handikappade 1 26. Sjuk-och hälsovård 7 27. Sopor och renhålling 28. Informationsservice 1 29. Verksamhetsplan 4 30. Allmän information om kommunen 1 31. Näringsliv 32. Planärenden 33. Ordningsstadga 4 34. Samhällsservice 1 35. Kommunala bidrag 1 36. Deklaration 37. IKS 39. Kommunal demokrati 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 137 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 64 ALLMÄN VERKSAMHET 2 7 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(2). (MINST TVÅ ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den andra verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 200 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Frek: 200 9 4 4 1 1 2 1 1 6 12 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 24 26 28 Frek: 1 6 1 1 7 3 6 1 1 1 1 Kod: 29 35 39 99 Frek: 2 1 1 3
VAR 65 ALLMÄN VERKSAMHET 3 7 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(3). (MINST TRE ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den tredje verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammmanträdesplan för nämnder och styrelser 238 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 Frek: 238 2 1 1 1 2 2 1 5 2 6 Kod: 16 17 18 23 27 30 31 40 99 Frek: 3 1 4 1 1 1 1 1 3
VAR 66 ALLMÄN VERKSAMHET 4 7 Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(4). (MINST FYRA ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den fjärde verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 253 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 5 7 10 11 12 13 16 17 18 Frek: 253 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 Kod: 27 33 99 Frek: 1 1 3
VAR 67 ALLMÄN VERKSAMHET 5 7 Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(5). (MINST FEM ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den femte verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 259 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 3 5 6 7 10 12 13 16 17 Frek: 259 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Kod: 21 24 26 99 Frek: 1 1 2 3
VAR 68 ALLMÄN VERKSAMHET 6 7 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(6). (MINST SEX ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den sjätte verksamheten kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 262 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 13 16 18 20 22 99 Frek: 262 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3
VAR 69 ALLMÄN VERKSAMHET 7 7 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(7). (MINST SJU ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den sjunde verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 264 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 6 7 13 15 27 99 Frek: 264 2 1 1 2 1 1 2 3
VAR 70 ALLMÄN VERKSAMHET 8 7 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(8). (MINST ÅTTA ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den åttonde verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 267 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 13 16 17 25 28 99 Frek: 267 1 1 1 1 1 2 3
VAR 71 ALLMÄN VERKSAMHET 9 7 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(9). (MINST NIO ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den nionde verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 269 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 10 17 18 30 99 Frek: 269 1 1 1 1 1 3
VAR 72 ALLMÄN VERKSAMHET 10 7 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 F.7(10). (MINST TIO ALLMÄNNA INFORMATIONSVERKSAMHETER) Den tionde verksamhet kommunen nämnt <Se F.7 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 63 01. Kommunal ekonomi/budget . . 40. Sammanträdesplan för nämnder och styrelser 271 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas Kod: 0 6 9 27 99 Frek: 271 1 1 1 3
VAR 73 RIKT VERKS SAKFRÅGA 8A Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A. (RIKTAD INFORMATIONSVERKSAMHET) Välj ut i förekommande fall ETT TYPISKT EXEMPEL på en RIKTAD informationskampanj enligt svar på fråga 6 samt redovisa hur kommunen lagt upp verksamheten. F.8A(1). Riktad verksamhet, sakfråga 8 03. Barnomsorg 4 06. Gator, vägar, trafik 6 07. Kollektivtrafik 1 09. Färdtjänst 4 10. Miljö 18 11. Energi 9 12. Bostäder 3 13. Idrott 1 14. Turism 3 15. Invandrarfrågor 7 16. Konsumentfrågor 9 17. Valinformation 3 18. Kultur 2 21. VA-frågor 10 23. Åldringsvård och pensionärsservice 1 24. Hundhållning 2 25. Handikappade 3 27. Sopor och renhållning 23 30. Allmän information om kommunen 2 31. Näringsliv 6 32. Planärenden 3 34. Samhällsservice 1 37. IKS 108 00. Frågan ej tillämplig 40 99. Uppgift saknas
VAR 74 RIKT VERKS MÅLGRUPP 8A Loc 133 width 2 MD=99 F.8A(2). Riktad verksamhet, målgrupp <Se F.8A för fullständig frågetext> Öppen fråga 108 00. Frågan ej tillämplig 12 01. Pensionärer 9 02. Invandrare 9 03. Föräldrar 25 04. Nyinflyttade 1 05. Handikappade 24 06. Alla hushåll i visst område 1 11. Bostadssökande 25 12. Fastighetsägare 4 15. Konsumenter 2 16. Ungdom 1 17. Hundägare 3 20. Föreningar 1 21. Resande med kollektivtrafik 3 23. Företagare 3 25. Svenskar 3 26. Tomt/husköpare 1 27. Studerande 1 28. Politiker 41 99. Uppgift saknas
VAR 75 RIKTAD VERKSAMHET:TID 8A Loc 135 width 3 MD=999 F.8A(3). Riktad verksamhet, tid <Se F.8A för fullständig frågetext> 108 000. Fågan ej tillämplig 001. 1 dag . . 365. 365 dagar 2 900. Över ett år 95 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 7 14 15 18 20 21 22 Frek: 108 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Kod: 25 30 45 60 65 90 120 150 194 240 245 Frek: 1 8 2 10 1 8 3 2 1 1 1 Kod: 300 365 900 999 Frek: 1 18 2 95
VAR 76 RIKTAD VERKS:INSLAG 1 8A Loc 138 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(4). Riktad verksamhet, inslag 1 <Se F.8A för fullständig frågetext> Anm. Delvis öppen fråga, kategorierna kodade 1-10 finns angivna i formuläret, övriga kategorier angivna under svarsalternativet andra inslag. Högst 10 olika tekniker har kodats per kommun. 36 01. Utställningsverksamhet i centralorten 6 02. Utställningsverksamhet på andra platser än centralorten 11 03. Informationsmöten i centralorten 8 04. Informationsmöten på andra platser än centralorten 15 05. Annons med info i sakfrågan 1 06. Annons av annat slag 46 07. Broschyrer, tryckt material utsänt till alla berörda alt. alla hushåll 1 08. Broschyrer, tryckt material att hämta eller beställa 2 09. Hembesök 10. Särskilt studiematerial för organisationer 11. Studiebesök 12. Reklam på bussar o dyl. 13. Debatt 14. Kulturaktiviteter 15. Valservice 1 16. Rundresa i kommunen 17. Film 18. Tipsrunda 19. Träffar med referensgrupper 20. Enkät 21. Affischer 22. Information till skolor 23. Ekonomitest av bil 24. Öppet hus aktiviteter 25. Studiecirklar 26. Föreningar 108 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas
VAR 77 RIKTAD VERKS:INSLAG 2 8A Loc 140 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(5). Riktad verksamhet, inslag 2 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 159 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 10 14 22 Frek: 159 14 14 8 9 4 15 9 1 1 1 Kod: 99 Frek: 42
VAR 78 RIKTAD VERKS:INSLAG 3 8A Loc 142 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(6). Riktad verksamhet, inslag 3 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 183 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 7 8 9 19 20 26 Frek: 183 8 2 11 5 12 7 4 1 1 1 Kod: 99 Frek: 42
VAR 79 RIKTAD VERKS:INSLAG 4 8A Loc 144 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(7). Riktad verksamhet, inslag 4 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 204 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 6 7 8 9 10 16 22 99 Frek: 204 5 4 2 8 7 1 2 1 1 42
VAR 80 RIKTAD VERKS:INSLAG 5 8A Loc 146 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(8). Riktad verksamhet, inslag 5 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 217 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 6 7 8 9 10 18 99 Frek: 217 4 1 2 6 3 1 1 42
VAR 81 RIKTAD VERKS:INSLAG 6 8A Loc 148 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(9). Riktad verksamhet, inslag 6 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 224 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 6 7 8 10 19 99 Frek: 224 2 2 1 5 1 42
VAR 82 RIKTAD VERKS:INSLAG 7 8A Loc 150 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(10). Riktad verksamhet, inslag 7 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 225 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 7 8 13 20 21 22 24 25 99 Frek: 225 1 2 1 1 2 1 1 1 42
VAR 83 RIKTAD VERKS:INSLAG 8 8A Loc 152 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(11). Riktad verksamhet, inslag 8 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 229 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 8 9 12 14 99 Frek: 229 1 2 1 2 42
VAR 84 RIKTAD VERKS:INSLAG 9 8A Loc 154 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(12). Riktad verksamhet, inslag 9 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 233 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 9 10 99 Frek: 233 1 1 42
VAR 85 RIKTAD VERKS:INSLAG 10 8 Loc 156 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8A(13). Riktad verksamhet, inslag 10 <Se F.8A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 76 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 26. Föreningar 234 00. Frågan ej tillämplig 42 99. Uppgift saknas Kod: 0 10 99 Frek: 234 1 42
VAR 86 ALLMÄN VERKS SAKFRÅGA 8B Loc 158 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B. (ALLMÄN INFORMATIONSVERKSAMHET) Välj ut i förekommande fall ett för kommunen typiskt exempel på en allmän informationskampanj enligt svar på fråga 7 samt redovisa hur kommunen lagt upp verksamheten, vilka inslag den haft och under vilken tid pågått. F.8B(1). Allmän verksamhet, sakfråga 31 01. Kommunal ekonomi/budget 2 02. Kommunala taxor och avgifter 2 03. Barnomsorg 2 04. Grundskola 1 05. Gymnasium, vuxenutbildning 2 06. Gator,vägar, trafik 5 07. Kollektivtrafik 6 10. Miljö 25 11. Energi 2 12. Bostäder 1 13. Idrott och fritid 1 14. Turism 7 16. Konsumentfrågor 4 17. Valinformation 1 18. Kultur 2 19. Kommunens telefon- och öppettider 1 21. VA.frågor 1 23. Åldringsvård och pensionärsservice 1 24. Hundhålling 2 26. Sjuk- och hälsovård 7 27. Sopor och renhålling 1 29. Verksamhetsplan 4 30. Allmän information om kommunen 1 31. Näringsliv 4 34. Samhällsservice 1 36. Deklaration 1 39. Kommunal demokrati 136 00. Frågan ej tillämplig 23 99. Uppgift saknas
VAR 87 ALLMÄN VERKSAMHET TID 8B Loc 160 width 3 MD= 0 or GE 999 F.8B(2). Allmän verksamhet, tid <Se F.8B för fullständig frågetext> 001. 1 dag . . 365. 365 dagar 136 000. Frågan ej tillämplig 85 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 5 6 7 8 9 10 19 26 Frek: 136 5 1 3 1 4 1 1 1 1 1 Kod: 30 50 60 90 120 150 330 365 999 Frek: 10 1 8 10 1 3 1 3 85
VAR 88 ALLMÄN VERKS:INSLAG 1 8B Loc 163 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(3). Allmän verksamhet, inslag 1 <Se F.8B för fullständig frågetext> Delvis öppen fråga, kategorierna kodade 1-10 finns angivna i formuläret, övriga kategorier angivna under svarsalternativet andra inslag. Högst 10 olika tekniker har kodats per kommun. (Gäller V88-97). 51 01. Utställningsverksamhet i centralorten 3 02. Utställningsverksamhet på andra platser än centralorten 6 03. Informationsmöten i centralorten 5 04. Informationsmöten på andra platser än centralorten 14 05. Annons med info i sakfråga 5 06. Annons av annat slag 35 07. Broschyrer, tryckt material utsänt till alla berörda alt. alla hushåll 08. Broschyrer, tryckt material att hämta eller beställa 09. Hembesök 10. Särskilt studiematerial för organisationer 11. Studiebesök 12. Reklam på bussar och dylikt 13. Debatt 14. Kulturaktiviteter 15. Valservice 17. Film 18. Tipsrunda 19. räffar med referensgrupper 20. Enkät 21. Affischer 22. Information till skolor 23. Ekonomitest av bil 24. Öppet hus aktiviteter 136 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas
VAR 89 ALLMÄN VERKS:INSLAG 2 8B Loc 165 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(4). Allmän verksamhet, inslag 2 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 183 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 3 4 5 6 7 8 99 Frek: 183 25 12 5 7 4 13 6 22
VAR 90 ALLMÄN VERKSINSLAG 3 8B Loc 167 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(5). Allmän verksamhet, inslag 3 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 204 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 3 4 5 6 7 8 10 24 99 Frek: 204 16 2 12 6 7 6 1 1 22
VAR 91 ALLMÄN VERKS:INSLAG 4 8B Loc 169 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8(6). Allmän verksamhet, inslag 4 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 214 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 4 5 6 7 8 10 22 99 Frek: 214 12 3 7 6 11 1 1 22
VAR 92 ALLMÄN VERKS:INSLAG 5 8B Loc 171 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(7). Allmän verksamhet, inslag 5 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 225 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 5 6 7 8 9 11 14 15 22 99 Frek: 225 6 4 5 10 1 1 1 1 1 22
VAR 93 ALLMÄN VERKS:INSLAG 6 8B Loc 173 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(8). Allmän verksamhet, inslag 6 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 234 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 6 7 8 9 10 19 20 23 99 Frek: 234 3 5 6 2 2 1 1 1 22
VAR 94 ALLMÄN VERKS:INSLAG 7 8B Loc 175 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(9). Allmän verksamhet, inslag 7 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 244 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 7 8 10 13 20 22 99 Frek: 244 3 3 2 1 1 1 22
VAR 95 ALLMÄN VERKS:INSLAG 8 8B Loc 177 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(10). Allmän verksamhet, inslag 8 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 248 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 8 9 17 21 22 99 Frek: 248 2 1 1 2 1 22
VAR 96 ALLMÄN VERKS:INSLAG 9 8B Loc 179 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(11). Allmän verksamhet, inslag 9 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 251 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 9 11 12 18 99 Frek: 251 1 1 1 1 22
VAR 97 ALLMÄN VERKS:INSLAG 10 8 Loc 181 width 2 MD= 0 or GE 99 F.8B(12). Allmän verksamhet, inslag 10 <Se F.8B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 88 01. Utställningsverksamhet i centralorten . . 24. Öppet hus aktiviteter 253 00. Frågan ej tillämplig 22 99. Uppgift saknas Kod: 0 14 21 99 Frek: 253 1 1 22
VAR 98 UNDERS OM INFO NÅTT UT 9 Loc 183 width 1 MD=9 F.9. Har kommunen någon gång låtit genomföra eller medverkat i en undersökning som syftat till att belysa huruvida kommunens information nått ut till avsedda målgrupper? 60 1. Har genomförts 213 5. Har ej genomförts 4 9. Uppgift saknas
VAR 99 BESÖKSRÄKNING 9A Loc 184 width 1 MD=0 or GE 9 F.9A. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Vilka av nedanstående undersökningsformen har genomförts och hur ofta? Besöksräkning vid utställning, möten eller dylikt 16 1. Upprepade gånger 20 3. Någon gång 22 5. Aldrig 213 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 100 INTERVJU, ENKÄT 9B Loc 185 width 1 MD=0 or GE 9 F.9B. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Intervjuer, enkäter med personer som besökt utställningar, möten eller dylikt <Se F.9A för fullständig frågetext> 4 1. Upprepade gånger 19 3. Någon gång 36 5. Aldrig 213 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 101 BREVENKÄT 9C Loc 186 width 1 MD=0 or GE 9 F.9C. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Brevenkät till organisationer, föreningar, klubbar inom kommunen <Se F.9A för fullständig frågetext> 3 1. Upprepade gånger 9 3. Någon gång 45 5. Aldrig 213 0. Frågan ej tillämplig 7 9. Uppgift saknas
VAR 102 URVAL VISS BEFOLKNGR 9D Loc 187 width 1 MD=0 or GE 9 F.9D. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Representativa urvalsundersökningar (intervjuer eller enkäter) bland befolkningsgrupper t ex pensionärer, föraldrar etc. <Se F.9A för fullständig frågetext> 4 1. Upprepade gånger 16 3. Någon gång 38 5. Aldrig 213 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 103 URVAL HELA KOMMUNEN 9E Loc 188 width 1 MD=0 or GE 9 F.9E. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Representativa urvalsundersökningar (intervjuer eller enkäter) bland hela kommunen <Se F.9A för fullständig frågetext> 5 1. Upprepade gånger 12 3. Någon gång 42 5. Aldrig 213 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 104 ANNAN UTVÄRDERING 9F Loc 189 width 1 MD=9 F.9F. (GENOMFÖRT UNDERSÖKNING) Annan form av utvärdering (beskriv hur) <Se F.9A för fullständig frågetext> 265 0. Ingen annan form av utvärdering 1 1. Annons med svarstalong i konkret fråga 1 2. Attitydmätning 4 3. Enkät genom kommunens tidning 1 4. Inbjudan till viss yrkesgrupp att ge synpunkter 5 9. Uppgift saknas
VAR 105 DIR KONT ORTSPRESSEN 10A Loc 190 width 1 MD=9 F.10. Kontakterna med ortspressen när det gäller information till allmänheten kan gå till olika sätt. Nedan uppräknas ett antal olika former. Ange FÖR VAR OCH EN AV DEM hur ofta de förekom budgetåret 1979. F.10A. Pressen informeras genom direkta kontakter med förtroendemän och/eller tjänstemän (initiativ kan komma från båda hållen) 244 1. Upprepade gånger 23 2. Enstaka gånger 1 3. Knappast alls 9 9. Uppgift saknas
VAR 106 ARBETSMATERIAL 10B Loc 191 width 1 MD=9 F.10B. Pressen tillställs arbetsmaterial såsom föredragningslistor, protokoll och handlingar <Se F.10A för fullständig frågetext> 272 1. Upprepade gånger 2. Enstaka gånger 2 3. Knappast alls 3 9. Uppgift saknas
VAR 107 PRESSKONFERENSER 10C Loc 192 width 1 MD=9 F.10C. Presskonferenser anordnas <Se F.10A för fullständig frågetext> 158 1. Upprepade gånger 68 2. Enstaka gång 31 3. Knappast alls 20 9. Uppgift saknas
VAR 108 PRESSMEDDELANDEN 10D Loc 193 width 1 MD=9 F.10D. Pressmeddelanden <Se F.10A för fullständig frågetext> 55 1. Upprepade gånger 73 2. Enstaka gång 83 3. Knappast alls 66 9. Uppgift saknas
VAR 109 KONTAKT LOKALRADIO 11 Loc 194 width 1 MD=9 F.11. Hur ofta hade kommunen under budgetåret 1979 kontakter med lokalradion när det gäller information till allmänheten? 21 1. Så gott som dagligen 87 2. Någon gång i veckan 104 3. Någon gång i månaden 54 4. Någon gång per år 11 9. Uppgift saknas
VAR 110 INFO-ANSVARIG HELTID 12A Loc 195 width 3 MD=999 F.12A. Hur många personer arbetade under budgetåret 1979 på heltid respektive deltid med extern informationsverksamhet? F.12A(1). Informationsansvariga (informationschef, informationssekreterare) på heltid 218 000. Ingen informationsansvarig på heltid 001. 1 informationsansvarig på heltid . . 104. 104 informationsansvariga på heltid 5 999. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 7 19 35 104 999 Frek: 218 33 10 2 2 2 2 1 1 1 5
VAR 111 INFO-ANSVARIG DELTID 12A Loc 198 width 2 MD=99 F.12A(2). Informationsansvariga (informationschef, informationssekreterare) på deltid <Se F.12A för fullständig frågetext> 140 00. Ingen informationsansvarig på deltid 01. 1 informationsansvarig på deltid . . 10. 10 informationsansvariga på deltid 6 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 3 4 6 8 10 99 Frek: 140 102 16 8 1 1 2 1 6
VAR 112 ÖVR UPPG DELTID 1 12A Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12A(3). (DELTIDSANSTÄLLD INFORMATIONSANSVARIG MED ÖVRIGA UPPGIFTER) Ange för deltidsfallet(en) också vilka övriga uppgifter som eventuellt ingår, dvs i de fall då en heltidsbefattning delas mellan informationsuppgifter och annan uppgift <Se F.12A för fullständig frågetext> Anm. Högst tre olika uppgifter har kodats 8 01. Utredningssekreterare 34 02. Kommunsekreterare 1 03. Kommundirektör 3 04. Kommunassistent 05. Kommunalråd 8 06. Planeringssekreterare 14 07. Kanslichef 08. Fritidsassistent 1 09. Turistchef/turistintendent 1 10. Handläggare 3 11. Kanslisekreterare 9 12. Konsumentsekreterare 13. Informationssekreterare 1 14. Invandrarsekreterare 1 15. Kulturchef/bibliotekschef 1 16. Bibliotekarie 17. Assistent kulturförvaltningen 18. Invandrarbyråassistent 1 19. Personalassistent 2 20. Administrativa uppgifter 21. Personalutbildning 7 22. Utredningsarbete 7 23. Blandade ärenden 1 24. Nämndsekreterare 25. Stadsarkitekt 1 26. Förvaltningschef 1 27. Ekonomichef 1 28. Kultursekreterare 29. Personalsekreterare 6 30. Näringslivssekreterare 31. Taltidning 160 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 113 ÖVR UPPG DELTID 2 12A Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12A(4). Övriga uppgifter deltid 2 <Se F.12A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 01. Utredningssekreterare . . 31. Taltidning 245 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 0 1 2 6 7 8 9 12 13 14 17 Frek: 245 1 5 6 3 1 1 2 1 2 1 Kod: 21 24 25 31 99 Frek: 1 1 1 1 5
VAR 114 ÖVR UPPG DELTID 3 12A Loc 204 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12A(5). Övriga uppgifter deltid 3 <Se F.12A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 112 01. Utredningssekreterare . . 31. Taltidning 262 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas Kod: 0 2 5 6 7 12 18 22 29 99 Frek: 262 1 1 1 3 1 1 1 1 5
VAR 115 KONTORSPERS HELTID 12A Loc 206 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12A(6). Kontorspersonal på heltid <Se F.12A för fullständig frågetext> 21 01. 1 kontorspersonal på heltid 6 02. 2 " 4 03. 3 " 1 14. 14 " 1 30. 30 " 1 46. 46 " 238 00. Frågan ej tillämplig (Ingen kontorspersonal på heltid) 5 99. Uppgift saknas
VAR 116 KONTORSPERS DELTID 12A Loc 208 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12A(7). Kontorspersonal på deltid <Se F.12A för fullständig frågetext> 42 01. 1 kontorspersonal på deltid 5 02. 2 " 1 03. 3 " 2 04. 4 " 1 06. 6 " 1 10. 10 " 218 00. Frågan ej tillämplig (Ingen kontorspersonal på deltid) 7 99. Uppgift saknas
VAR 117 INFOTJÄNST FRÅN ÅR 12B Loc 210 width 2 MD= 0 or GE 99 F.12B. (INFORMATIONSTJÄNST) Vilket budgetår tillsattes (i förekommande fall) FÖR FÖRSTA GÅNGEN en tjänst (heltid eller deltid) med ansvar (inf.chef, inf.sekr.) för kommunens information? 1 39. 1939 1 62. 1962 1 63. 1963 1 65. 1965 6 68. 1968 4 69. 1969 11 70. 1970 12 71. 1971 3 72. 1972 5 73. 1973 19 74. 1974 13 75. 1975 8 76. 1976 6 77. 1977 8 78. 1978 4 79. 1979 8 80. 1980 161 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 118 INFO UNDERSTÄLLD 13A Loc 212 width 1 MD=9 F.13A. På vilket sätt är kommunens externa informationsfunktioner inordnade i den politiska strukturen? 121 1. Vilar i huvudsak på de enskilda förvaltningarna under respektive nämnd nämnd 74 2. I huvudsak direkt underställd kommunstyrelsen 23 3. I huvudsak underställd kommunstyrelsen, men samrådsgrupp finns (utskott, kommitte etc) 9 4. Underställd särskild informationsnämnd 3 5. Underställd enskilda förvaltningar och informationsnämnd 32 6. Underställd enskilda förvaltningar och kommunstyrelsen 9 7. Underställd enskilda förvaltningar, kommunstyrelsen och samrådsgrupp 6 9. Uppgift saknas
VAR 119 ANTAL NÄMNDLEDAMÖTER 13B Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.13B. (Om informationsnämnd finns) ange antal ledamöter 4 5. 5 ledamöter 7 7. 7 ledamöter 261 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 120 KOSTN EXTERN INFO 79 14 Loc 214 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14. Vilka totala kostnader, med undantag för personal- och lokalkostnader, hade kommunen för EXTERNA informationsåtgärder respektive PLATS- OCH KUNGGÖ RELSEINFORMATIONER under budgetåret 1979 samt hur mycket är budgeterat för 1980? F.14(1). Kostnad för externa informationsåtgärder budgetåret 1979 90 01. Under 25 000 kr 38 02. 25 000 - 50 000 kr 41 03. 50 000 - 100 000 kr 32 04. 100 000 - 200 000 kr 16 05. 200 000 - 300 000 kr 6 06. 300 000 - 400 000 kr 4 07. 400 000 - 500 000 kr 7 08. 500 000 - 600 000 kr 2 09. 600 000 - 700 000 kr 1 10. 700 000 - 800 000 kr 1 11. 800 000 - 900 000 kr 3 13. 1 milj. - 1.5 milj. kr 2 14. 1.5 milj. - 2 milj. kr 2 15. 2 milj. - 3 milj. kr 1 16. 3 milj. - 4 milj. kr 1 27. 14 milj. - 15 milj. kr 7 00. Frågan ej tillämplig (Ingen särredovisning) 23 99. Uppgift saknas
VAR 121 KOSTN EXTERN INFO 80 14 Loc 216 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14(2). Kostnad för externa informationsåtgärder budgetåret 1980 <Se F.14 för fullständig frågetext> 74 01. Under 25 000 37 02. 25 000 - 50 000 kr 51 03. 50 000 - 100 000 kr 32 04. 100 000 - 200 000 kr 13 05. 200 000 - 300 000 kr 11 06. 300 000 - 400 000 kr 4 07. 400 000 - 500 000 kr 3 08. 500 000 - 600 000 kr 7 09. 600 000 - 700 000 kr 1 10. 700 000 - 800 000 kr 3 11. 800 000 - 900 000 kr 3 13. 1 milj. - 1.5 milj. kr 2 14. 1.5 milj. - 2 milj. kr 1 15. 2 milj. - 3 milj. kr 1 16. 3 milj. - 4 milj. kr 1 27. 14 milj. - 15 milj. kr 7 00. Frågan ej tillämplig (Ingen särredovisning) 26 99. Uppgift saknas
VAR 122 KOSTNAD PLATSINFO 79 14 Loc 218 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14(3). Kostnad för plats- och kungörelseinformation budgetåret 1979 <Se F.14 för fullständig frågetext> 54 01. Under 25 000 kr 36 02. 25 000 - 50 000 kr 34 03. 50 000 - 100 000 kr 38 04. 100 000 - 200 000 kr 24 05. 200 000 - 300 000 kr 14 06. 300 000 - 400 000 kr 12 07. 400 000 - 500 000 kr 4 08. 500 000 - 600 000 kr 2 09. 600 000 - 700 000 kr 4 10. 700 000 - 800 000 kr 3 11. 800 000 - 900 000 kr 1 12. 900 000 - 1 milj. kr 1 13. 1 milj. - 1.5 milj. kr 3 17. 4 milj. - 5 milj. kr 9 00. Frågan ej tillämplig (Ingen särredovisning) 38 99. Uppgift saknas
VAR 123 KOSTNAD PLATSINFO 80 14 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 99 F.14(4). Kostnad för plats- och kungörelseinformation budgetåret 1980 <Se F.14 för fullständig frågetext> 53 01. Under 25 000 kr 34 02. 25 000 - 50 000 kr 30 03. 50 000 - 100 000 kr 36 04. 100 000 - 200 000 kr 28 05. 200 000 - 300 000 kr 12 06. 300 000 - 400 000 kr 12 07. 400 000 - 500 000 kr 2 08. 500 000 - 600 000 kr 5 09. 600 000 - 700 000 kr 2 10. 700 000 - 800 000 kr 4 11. 800 000 - 900 000 kr 1 13. 1 milj. - 1.5 milj. kr 1 16. 3 milj. - 4 milj. kr 1 17. 4 milj. - 5 milj. kr 9 00. Frågan ej tillämplig (Ingen särredovisning) 47 99. Uppgift saknas
VAR 124 SÄRSKILT BESLUT Loc 222 width 1 MD=9 F.15. Brukar kommunen fatta särskilt (politiskt) beslut om hur INFORMATION I FYSISKA PLANFRÅGOR skall läggas upp? 102 1. Ja 169 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 125 SÄRSKILDA RESURSER 16 Loc 223 width 1 MD=9 F.16. Brukar kommunen tilldela särskilda resurser, pengar och personal, för att bekosta och genomföra informationsverksamheten kring FYSISKA PLANFRÅGOR? D v s medel för att framställa lätttillgängligt bildmaterial, tryckta skrifter, genomföra mötesverksamhet etc.? 40 1. Ja 230 5. Nej, informationskostnaden ingår i den vanliga budgeten för planarbetet 7 9. Uppgift saknas
VAR 126 ÖP: INFORMATIONSBLAD 17 Loc 224 width 2 MD=99 F.17. På vilka sätt brukar kommunen mera rutinmässigt informera om en ÖVERSIKTLIG PLAN utöver lagstifningens minimikrav? Ange i vilka(et) skede(n) åtgärderna brukar vidtas! F.17(1). Informationsblad, broschyrer, trycksaker med mera allmän spridning 195 00. Förekommer inte 7 01. Målformuleringsskedet 5 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 17 03. Planarbetsskedet 4 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 7 05. Planarbets- och beslutsskedet 20 06. Beslutsskedet 5 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutsskede och slutgiltigt beslut fattat 5 09. Slutgiltigt beslut fattat 4 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskede 2 12. Planarbetsskede och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 127 ÖP: ARTIKEL INFOTIDN 17 Loc 226 width 2 MD=99 F.17(2). Artikel i den kommunala informationstidningen (om sådan finns) <Se F.17 för fullständig frågetext> 202 00. Förekommer inte 4 01. Målformuleringsskedet 2 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 20 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 11 05. Planarbets- och beslutsskedet 12 06. Beslutsskedet 2 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 6 08. Planarbets- och beslutsskede och slutgiltigt beslut fattat 4 09. Slutgiltigt beslut fattat 6 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskede 1 12. Planarbetsskede och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 128 ÖP: OFF INFOMÖTE 17 Loc 228 width 2 MD=99 F.17(3). Offentliga informations - debattmöten <Se F.17 för fullständig frågetext> 72 00. Förekommer inte 10 01. Målformuleringsskedet 20 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 59 03. Planarbetsskedet 17 04. Målformularings-, planarbets- och beslutsskedet 49 05. Planarbets- och beslutsskedet 36 06. Beslutsskedet 5 10. Samtliga fyra skeden 5 11. Målformulerings- och beslutsskedet 4 99. Uppgift saknas
VAR 129 ÖP: INFOMÖTE GRUPP 17 Loc 230 width 2 MD=99 F.17(4). Informationsmöte med avgränsad grupp utanför kretsen av sakägare och myndigheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 166 00. Förekommer inte 7 01. Målformuleringsskedet 7 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 45 03. Planarbetsskedet 11 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 13 05. Planarbets- och beslutsskedet 14 06. Beslutsskedet 1 07. Beslutsskede och slutgiltigt beslut fattat 4 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 09. Slutgiltigt beslut fattat 2 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 130 ÖP: CENTR UTSTÄLLNING 17 Loc 232 width 2 MD=99 F.17(5). Mer omfattande central utställningsverksamhet än vad lagstiftningen kräver <Se F.17 för fullständig frågetext> 155 00. Förekommer inte 1 01. Målformuleringsskedet 4 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 34 03. Planarbetsskedet 9 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 23 05. Planarbets- och beslutsskedet 35 06. Beslutsskedet 1 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 4 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 09. Slutgiltigt beslut fattat 3 10. Samtliga fyra skeden 2 11. Målformulerings- och beslutsskedet 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 131 ÖP: LOKAL UTSTÄLLNING 17 Loc 234 width 2 MD=99 F.17(6). Lokal utställningsverksamhet (decentraliserad) <Se F.17 för fullständig frågetext> 111 00. Förekommer inte 3 01. Målformuleringsskedet 5 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 39 03. Planarbetsskedet 7 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 39 05. Planarbets- och beslutsskedet 60 06. Beslutsskedet 3 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 2 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 2 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 132 ÖP: DISKUSSIONSUNDERL 17 Loc 236 width 2 MD=99 F.17(7). Särskilt diskussionsunderlag för studiecirklar <Se F.17 för fullständig frågetext> 242 00. Förekommer inte 7 01. Målformuleringsskedet 2 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 9 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 6 05. Planarbets- och beslutsskedet 3 06. Beslutsskedet 2 10. Samtliga fyra skeden 4 99. Uppgift saknas
VAR 133 ÖP: ANNONS ORTSPRESS 17 Loc 238 width 2 MD=99 F.17(8). Annonser i ortspressen med information i sakfrågan <Se F.17 för fullständig frågetext> 178 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 1 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 26 03. Planarbetsskedet 5 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 19 05. Planarbets- och belutsskedet 31 06. Beslutsskedet 3 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 3 09. Slutgiltigt beslut fattat 3 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 4 99. Uppgift saknas
VAR 134 ÖP: ANNAN ANNONSERING 17 Loc 240 width 2 MD=99 F.17(9). Annan annonsering <Se F.17 för fullständig frågetext> 220 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 3 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 10 03. Planarbetsskedet 5 04. Målformulerings- och planarbets- och beslutsskedet 11 05. Planarbets- och beslutsskedet 19 06. Beslusskedet 1 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 11. Målformulerings.och beslutsskedet 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 4 99. Uppgift saknas
VAR 135 ÖP: REFERENSGRUPP 17 Loc 242 width 2 MD=99 F.17(10). Referensgrupp(er) <Se F.17 för fullständig frågetext> 195 00. Förekommer inte 6 01. Målformuleringsskedet 14 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 20 03. Planarbetsskedet 20 04. Målformulerings, planarbets- och beslutsskedet 7 05. Planarbets- och beslutsskedet 2 06. Beslutsskedet 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 7 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 4 99. Uppgift saknas
VAR 136 ÖP: VIDGAT SAMRÅD 17 Loc 244 width 2 MD=99 F.17(11). Vidgat muntligt samrådsförfarande utöver sakägare, kommunala och statliga myndigheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 182 00. Förekommer inte 4 01. Målformuleringsskedet 12 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 46 03. Planarbetsskedet 6 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 12 05. Planarbets- och beslutsskedet 7 06. Beslutsskedet 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 10. Samtliga fyra skeden 2 11. Målformulerings- och beslutsskedet 4 99. Uppgift saknas
VAR 137 ÖP: REMISSFÖRFARANDE 17 Loc 246 width 2 MD=99 F.17(12). Remissförfarande utanför kretsen av kommunala och statliga myndigheter <Se F.17 för fullständig frågetext> 114 00. Förekommer inte 5 01. Målformuleringsskedet 8 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 44 03. Planarbetsskedet 19 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 41 05. Planarbets- och beslutsskedet 34 06. Beslutsskedet 1 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 10. Samtliga fyra skeden 5 11. Målformulerings- och beslutsskedet 4 99. Uppgift saknas
VAR 138 ÖP: ANNAN RUTIN 17 Loc 248 width 2 MD=99 F.17(13). Annan rutin <Se F.17 för fullständig frågetext> 270 00. Förekommer inte 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 1 10. Samtliga fyra skeden 4 99. Uppgift saknas
VAR 139 ÖP:TYP AV ANNAN RUTIN 17 Loc 250 width 2 MD= 0 or GE 99 F.17(14). (ANNAN RUTIN) Typ av annan rutin <Se F.17 för fullständig frågetext> 1 01. Kommundelsråd höres 1 02. Politiska partierna informeras 1 04. Fältkontor med decentraliserad upplysningsverksamhet 270 00. Frågan ej tillämplig 4 99. Uppgift saknas
VAR 140 DP: INFORMATIONSBLAD 18 Loc 252 width 2 MD=99 F.18. På vilka sätt brukar kommunen mera rutinmässigt informera om en DETALJPLAN utöver lagstiftningens minimikrav? Ange i vilka(et) skede(n) åtgärderna brukar vidtas! F.18(1). Informationsblad, broschyrer, trycksaker med mera allmän spridning 250 00. Förekommer inte 3 01. Målformuleringsskedet 1 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 7 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 2 06. Beslutskedet 1 07. Beslutskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutsskede och slutgiltigt beslut fattat 2 09. Slutgiltigt beslut fattat 2 10. Samtliga fyra skeden 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 141 DP: ARTIKEL INFOTIDN 18 Loc 254 width 2 MD=99 F.18(2). Artikel i den kommunala informationstidningen (om sådan finns) <Se F.18 för fullständig frågetext> 220 00. Förekommer inte 1 01. Målformuleringsskedet 17 03. Planarbetsskedet 1 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 8 05. Planarbets- och beslutsskedet 8 06. Beslutsskedet 5 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 7 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 09. Slutgiltigt beslut fattat 3 10. Samtliga fyra skeden 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 142 DP: OFF INFOMÖTE 18 Loc 256 width 2 MD=99 F.18(3). Offentliga informations - debattmöten <Se F.18 för fullständig frågetext> 157 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 8 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 44 03. Planarbetsskedet 6 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 30 05. Planarbets- och beslutsskedet 20 06. Beslutsskedet 4 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 5 99. Uppgift saknas
VAR 143 DP: INFOMÖTE GRUPP 18 Loc 258 width 2 MD=99 F.18(4). Informationsmöten med avgränsad grupp utanför kretsen av sakägare och myndigheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 186 00. Förekommer inte 2 01. Målfomuleringsskedet 2 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 46 03. Planarbetsskedet 4 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 19 05. Planarbets- och beslutsskedet 11 06. Beslutsskedet 2 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 144 DP: CENTR UTSTÄLLNING 18 Loc 260 width 2 MD=99 F.18(5). Mer omfattande central utställningsverksamhet än vad lagstiftningen kräver <Se F.18 för fullständig frågetext> 206 00. Förekommer inte 12 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformuleringsskedet-, planarbets- och beslutsskedet 11 05. Planarbets- och beslutsskedet 36 06. Beslutsskedet 1 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 08. Planarbets- och beslutskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 09. Slutgiltigt beslut fattat 2 10. Samtliga fyra skeden 5 99. Uppgift saknas
VAR 145 DP: LOKAL UTSTÄLLNING 18 Loc 262 width 2 MD=99 F.18(6). Lokal utställningsverksamhet (decentraliserad) <Se F.18 för fullständig frågetext> 145 00. Förekommer inte 22 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 30 05. Planarbets- och beslutsskedet 68 06. Beslutsskedet 2 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 2 10. Samtliga fyra skeden 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 146 DP: DISKUSSIONSUNDERL 18 Loc 264 width 2 MD=99 F.18(7). Särskilt diskussionsunderlag för studiecirklar <Se F.18 för fullständig frågetext> 263 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 1 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 1 03. Planarbetsskedet 1 05. Planarbets- och beslutsskedet 3 06. Beslutsskedet 1 10. Samtliga fyra skeden 5 99. Uppgift saknas
VAR 147 DP: ANNONS ORTSPRESS 18 Loc 266 width 2 MD=99 F.18(8). Annonser i ortspressen med information i sakfrågan <Se F.18 för fullständig frågetext> 211 00. Förekommer inte 11 03. Planarbetsskedet 2 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 15 05. Planarbets- och beslutsskedet 27 06. Beslutsskedet 3 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 3 09. Slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 148 DP: ANNAN ANNONS 18 Loc 268 width 2 MD=99 F.18(9). Annan annonsering <Se F.18 för fullständig frågetext> 233 00. Förekommer inte 1 01. Målformuleringsskedet 11 03. Planarbetsskedet 1 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 5 05. Planarbets- och beslutsskedet 18 06. Beslutsskedet 1 09. Slutgiltigt beslut 1 10. Samtliga fyra skeden 1 12. Planarbetsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 149 DP: REFERENSGRUPP 18 Loc 270 width 2 MD=99 F.18(10). Referensgrupp(er) <Se F.18 för fullständig frågetext> 230 00. Förekommer inte 4 01. Målformuleringsskedet 6 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 17 03. Planarbetsskedet 5 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 2 05. Planarbets- och beslutsskedet 3 06. Beslutskedet 5 10. Samtliga fyra skeden 5 99. Uppgift saknas
VAR 150 DP: VIDGAT SAMRÅD 18 Loc 272 width 2 MD=99 F.18(11). Vidgat muntligt samrådsförfarande utöver sakägare, kommunala och statliga myndigheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 199 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 5 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 32 03. Planarbetsskedet 6 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 15 05. Planarbets- och beslutsskedet 13 06. Besklutsskedet 5 99. Uppgift saknas
VAR 151 DP: REMISSFÖRFARANDE 18 Loc 274 width 2 MD=99 F.18(12). Remissförfarande utanför kretsen av kommunala och statliga myndigheter <Se F.18 för fullständig frågetext> 177 00. Förekommer inte 2 01. Målformuleringsskedet 3 02. Målformulerings- och planarbetsskedet 38 03. Planarbetsskedet 7 04. Målformulerings-, planarbets- och beslutsskedet 25 05. Planarbets- och beslutsskedet 19 06. Beslutsskedet 1 07. Beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 5 99. Uppgift saknas
VAR 152 DP: ANNAN RUTIN 18 Loc 276 width 2 MD=99 F.18(13). Annan rutin <Se F.18 för fullständig frågetext> 267 00. Förekommer inte 1 03. Planarbetsskedet 1 05. Planarbets- och beslutsskedet 1 08. Planarbets- och beslutsskedet och slutgiltigt beslut fattat 1 10. Samtliga fyra skeden 1 11. Målformulerings- och beslutsskedet 5 99. Uppgift saknas
VAR 153 DP:TYP AV ANNAN RUTIN 18 Loc 278 width 2 MD= 0 or GE 99 F.18(14). (ANNAN RUTIN) Typ av annan rutin <Se F.18 för fullständig frågetext> 1 01. Kommundelsråd höres 2 02. Politiska partierna informeras 1 05. Överläggningar enligt informationssystemet företag-samhälle 268 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 154 ARKIVERAS 1979 19A Loc 280 width 1 MD=9 F.19. På vilka sätt brukar kommunen mera rutinmässigt och utöver lagstiftningens minimikrav ta hand om inkommande synpunkter i fysiska planfrågor och föra in dem i beslutsunderlagen? Ange svar med kryss i tillämplig(a) ruta(or) och beakta förhållandena under såväl budgetåret 1979 som innevarande budgetår F.19A. Inkommande synpunkter arkiveras (1979) 126 1. Rutin 145 5. Ej rutin 6 9. Uppgift saknas
VAR 155 SAMMANFATTAS 1979 19B Loc 281 width 1 MD=9 F.19B. Inkommande synpunkter sammanfattas (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 169 1. Rutin 102 5. Ej rutin 6 9. Uppgift saknas
VAR 156 SKRIFTL RAPPORT 1979 19C Loc 282 width 1 MD=9 F.19C. Inkommande synpunkter i en skriftlig rapport eller sammanställning (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 156 1. Rutin 115 5. Ej rutin 6 9. Uppgift saknas
VAR 157 BESVARAS IND 1979 19D Loc 283 width 1 MD=9 F.19D. Inkommande synpunkter besvaras individuellt till förslagsställande (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Rutin 236 5. Ej rutin 6 9. Uppgift saknas
VAR 158 ANNAN FORM 1979 19E Loc 284 width 1 MD=9 F.19E. Inkommande synpunkter besvaras i andra former (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 64 1. Rutin 207 5. Ej rutin 6 9. Uppgift saknas
VAR 159 ARKIVERAS 1980 19A Loc 285 width 1 MD=9 F.19a. Inkommande synpunkter arkiveras (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 121 1. Rutin 136 5. Ej rutin 20 9. Uppgift saknas
VAR 160 SAMMANFATTAS 1980 19B Loc 286 width 1 MD=9 F.19b. Inkommande synpunkter i en skriftlig rapport eller sammanställning (1979) <Se F.19 för fullständig frågetext> 159 1. Rutin 98 5. Ej rutin 20 9. Uppgift saknas
VAR 161 SKRIFTL RAPPORT 1980 19C Loc 287 width 1 MD=9 F.19c. Inkommande synpunkter i en skriftlig rapport eller sammanställning (1980) <Se F.19 för fullständig frågetext> 147 1. Rutin 110 5. Ej rutin 20 9. Uppgift saknas
VAR 162 BESVARAS IND 1980 19D Loc 288 width 1 MD=9 F.19d. Inkommande synpunkter besvaras iandra former (1980) <Se F.19 för fullständig frågetext> 35 1. Rutin 222 5. Ej rutin 20 9. Uppgift saknas
VAR 163 ANNAN FORM 1980 19E Loc 289 width 1 MD=9 F.19e. Inkommande synpunkter besvaras i andra former (1980) <Se F.19 för fullständig frågetext> 62 1. Rutin 195 5. Ej rutin 20 9. Uppgift saknas
VAR 164 ANDRA RUTINER 19F Loc 290 width 1 MD=9 F.19F. Andra rutiner <Se F.19 för fullständig frågetext> ÖPPEN FRÅGA 262 0. Ingen annan rutin nämnd 2 1. Besvaras i protokoll 2 2. Dialog föres med de som anmält avvikande synpunkt 1 3. Behandlas i anslutning till remissbehandlingen 2 4. Skriftlig kommentar till nämnden 1 5. Bemannade utställingar där tjänstemän förklarar och lyssnar 7 9. Uppgift saknas