SVENSK VALUNDERSÖKNING 1976
               SSD 0008

              Primärforskare
              Olof Petersson
         Statsvetenskapliga institutionen
             Uppsala universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1976 samlades
       ursprungligen in av ett forskningsprojekt
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Uppsala universitet, under ledning av Olof
       Petersson. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Olof Petersson och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1976 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1976 var således den sjunde riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid
  Uppsala universitet och statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga institutionen
  leddes arbetet av Olof Petersson, som hade ansvaret för den
  allmänna uppläggningen, utarbetade intervjuformuläret samt
  svarade för databearbetning och redovisning av
  undersökningsresultatet. De grundläggande principerna bakom
  undersökningsplan, intervjuformulär och kodschema är från
  början utarbetade av Bo Särlvik. Ansvariga för arbetet vid
  SCB var främst Olle Johansson, Lars Ove Larsjö, Bertil
  Olsson, Per-Åke Bladh, Agneta Sträng och Lis
  Berling-Agståhl. Inom forskningsprojektet vid
  statsvetenskapliga institutionen var Margaretha Aveskogh,
  Tina Ekdahl, Elisabeth Hallmen, Abate Kebede, Mirja Keisteri
  och Mona Persson anställda som assistenter. Medel till
  undersökningen beviljades av Riksdagen.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1976. Med denna
  avgränsning utesluts personer som ej fyllt 18 år den 19
  september 1976, utländska medborgare samt personer som på
  grund av omyndigförklaring eller annat hinder ej äger
  rösträtt. I målpopulationen ingår även röstberättigade
  utlandssvenskar, men dessa ingår emellertid ej i
  urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju. Det
  egentliga intervjuurvalet omfattar sålunda
  födelseårsklasserna 1896-1958. Andelen genom åldersgränsen
  uteslutna personer utgör 3 procent av totalurvalet.

  I samband med 1973 års valundersökning startade man en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976, medan den andra urvalshälften
  ersattes med nya intervjupersoner. Denna "nya" hälft
  återintervjuades sedan vid valundersökningen 1979. Sett över
  en serie undersökningar kommer varje person att intervjuas
  två gånger.

  Urvalet vid 1976 års undersökning omfattar totalt 3719
  personer. Urvalet består av tre delurval, benämnda P73, T76
  och P76.

  DELURVAL P73, panelurvalet, utgörs av de personer som också
  kontaktades för intervju vid 1973 års val. Delurvalet
  omfattar sammanlagt 1617 personer. De personer i delurval
  P73 som var bortfall 1973 drogs med halva
  urvalssannolikheten 1976. Vid databearbetning vägs dessa med
  faktorn 2.
  DELURVAL T76, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare
  1976, dvs personer som är födda under perioden 1954-01-01 -
  1958-09-19. Delurvalet T76 omfattar 157 personer.
  DELURVAL P76, är ett representativt urval för hela
  valmanskåren och omfattar 1945 personer.

  Efter uppvägningen av 1973 års bortfall i delurval P73 utgör
  de tre delurvalen tillsammans ett självvägt representativt
  urval. Urvalsfraktionen i samtliga delurval är 0.000328 med
  undantag för bortfallet i 1973 års undersökning där
  urvalsfraktionen är 0.000164.

  
  Som urvalsram för delurvalen T76 och P73 har använts
  registret över totalbefolkningen (RTB) med aktualitet i
  vecka 23 1976. Vid samtliga urvalsdragningar och
  reduceringar till delurval har ett urvalsprogram för
  systematiska urval använts.

  Antalet intervjuade personer uppgår till 2652, vilket utgör
  74.1 procent av nettourvalet. Den helt dominerande
  bortfallsanledningen är vägran att medge intervju. Andelen
  genomförda intervjuer är högst inom delurvalet T76 (80.9%)
  och lägst inom delurvalet P73 (70.5%). Ett särskilt stort
  bortfall återfinns bland de personer i delurvalet P73 som
  var bortfall 1973 - andelen 1976 genomförda intervjuer inom
  denna kategori är bara 21.8 procent. Bortfallet finns inte
  medtaget i denna datafil.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1976
                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet
  Bruttourval, totalt        3719
  Över åldersgränsen för intervju  120
  Avliden               10
  Emigrerat              9

  Nettourval            3580
  Intervjuer            2652    74.1
  Bortfall              928    25.9
  Därav:
  - Ej anträffad           80     2.2
  - Vägrar              748    20.9
  - Intagen för vård, sjukdom,
   Övrigt bortfall         100     2.8

  Liksom vid flertalet tidigare valundersökningar delades
  undersökningsurvalet slumpmässigt i två lika stora delar,
  benämnda A- och B-urvalet. Personer i A-urvalet kontaktades
  för intervju före valet, medan B-urvalet intervjuades efter
  valet. I panelurvalet 1973 fanns en motsvarande uppdelning i
  A- och B-urval, som utnyttjades vid fältarbetet 1973. Vid
  uppdelningen i A- och B-urval 1976 tillsågs att hälften av
  det gamla A-urvalet kom att ingå i det nya A-urvalet, medan
  den andra hälften av det gamla A-urvalet placerades i det
  nya B-urvalet. På motsvarande sätt delades det gamla
  B-urvalet.

  Den 17 augusti 1976 utsändes informationsbrev och
  informationsfolder till de personer som valts ut till
  intervjuer före valet. Informationsmaterialet presenterade
  undersökningens syfte och allmänna uppläggning, principerna
  för urvalsdragning, vilken typ av uppgifter som avses att
  samlas in, sekretesskyddet och datainspektionens beslut.
  Dessutom gavs ett exempel på hur de färdiga resultaten
  presenteras i tabellform.

  
  Överenskommelse om intervju träffades som regel per telefon.
  Intervjuerna ägde som regel rum vid besök i de intervjuades
  hem. Till vissa intervjupersoner som vägrat vid
  intervjuarens första kontakt skickades ett andra brev.

  Fältarbetet under förvalsetappen pågick under perioden 23
  augusti - 18 september 1976. Till dem som intervjuades före
  valet utsändes omedelbart efter valet den 19 september en
  kort brevenkät med frågor om röstningsbeslutet. Till dem som
  efter skriftlig påminnelse med nytt exemplar av enkäten
  fortfarande inte svarat utfördes ett mindre antal
  kompletterande intervjuer per telefon. Bortfallet i
  brevenkäten kunde efter denna uppföljning nedbringas till
  2.5 procent.

  Intervjupersonerna i eftervalsetappen erhöll information om
  undersökningen den 20 september. Intervjuformuläret för
  denna etapp överensstämde i huvudsak med det som användes
  för intervjuerna före valet. Vissa frågor fick dock en något
  annorlunda utformning.

  De första intervjuerna i eftervalsetappen utfördes den 21
  september. Huvuddelen av fältarbetet hade avslutats en månad
  efter valet. Under perioden 23 augusti - 19 oktober 1976
  genomfördes 96 procent av samtliga intervjuer. Under den
  därpå följande månaden verkställdes resterande intervjuer.
  Mot slutet av fältarbetsperioden genomfördes ett antal
  kompletterande intervjuer per telefon. Vid dessa intervjuer
  begagnades samma formulär som vid besöksintervjuerna med den
  enda modifieringen att frågorna 39A-B uteslöts. Den sista
  intervjun i hela fältarbetet gjordes den 19 november 1976.

  Ett antal personer i A-urvalet, som kontaktades för intervju
  före valet men som då ej anträffats eller ville medverka,
  kunde intervjuas efter valet. Vid dessa intervjuer användes
  eftervalsformuläret. Totalt omfattar denna grupp 127
  personer.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1973 och 1976 samt om poströstning 1976.
  Uppgifterna har inhämtats genom enkäter med valnämnder och
  länsstyrelser.

  I samband med urvalsdragningen överfördes vissa
  folkbokföringsuppgifter från registret över
  totalbefolkningen (RTB). Uppgifterna avser födelseår, kön,
  kommuntillhörighet och sammanräknad inkomst vid 1975 års
  taxering.

  Från kommunstatistiska publikationer överfördes information
  om den intervjuades kommun: kommunens storlek, tätortsgrad,
  näringskaraktär och partiernas röstetal 1973 respektive
  1976.

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

   Petersson, Olof Väljarna och valet 1976
            Valundersökningar, Rapport 2.
            SCB, Liber, 1977

   Petersson, Olof Valundersökningen 1976. Teknisk rapport
            Valundersökningar, Rapport 3.
            SCB, Liber, 1978

   Petersson, Olof Valet 1976 (avsnitt i)
            SOS, Allmänna valen 1976. Del 3
            Stockholm 1978

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. Frågor ställda i brevformuläret
  anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  
Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Delurval 3 Urvalsetapp 4 Formulärversion 5 Viktfaktor 6 Intervjumånad 7 Intervjudatum TIDNINGSLÄSNING 8 Tidning 1 9 Tidning 2 10 Tidning 3 11 Tidning 4 12 Tidning 5 13 Nyheter och artiklar om politik 14 Intresse för politik OMDÖME OM SOCIALDEMOKRATISK REGERING 15 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 1 16 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 2 17 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 3 18 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 4 19 Ogillar hos socialdemokratisk regering 1 20 Ogillar hos socialdemokratisk regering 2 21 Ogillar hos socialdemokratisk regering 3 22 Ogillar hos socialdemokratisk regering 4 OMDÖME OM BORGERLIG REGERING 23 Uppskattar hos borgerlig regering 1 24 Uppskattar hos borgerlig regering 2 25 Uppskattar hos borgerlig regering 3 26 Uppskattar hos borgerlig regering 4 27 Ogillar hos borgerlig regering 1 28 Ogillar hos borgerlig regering 2 29 Ogillar hos borgerlig regering 3 30 Ogillar hos borgerlig regering 4 OMDÖME OM REGERINGSPOLITIKEN 31 Arbetslöshet 32 Full sysselsättning 33 Sysselsättningspolitiken, socialdemokratisk regering 34 Sysselsättningspolitiken, borgerlig regering 35 Inkomst- och prisutveckling under de senaste åren 36 Inkomst- och prisutveckling under det närmaste året 37 Stigande priser, socialdemokratisk regering 38 Stigande priser, borgerlig regering 39 Skattepolitiken, socialdemokratisk regering 40 Skattepolitiken, borgerlig regering 41 Sysselsättning med borgerlig regering 42 Stigande priser med borgerlig regering 43 Skattepolitiken med borgerlig regering VALFRÅGOR 44 Sysselsättningsfrågan 45 Stigande priser 46 Skattefrågan 47 Ekonomisk utveckling under de närmaste åren REGERINGENS SAMMANSÄTTNING 48 Hur stor förändring vid regeringsskifte 49 Kommunistpartierna med i regeringen 50 Socialdemokraterna med i regeringen 51 Centerpartiet med i regeringen 52 Folkpartiet med i regeringen 53 Moderata samlingspartiet med i regeringen 54 Övriga med i regeringen ANGELÄGNA FRÅGOR 55 Fler barndaghem 56 Mer inflytande på arbetsplatser 57 Kontrollen över privat företagsamhet 58 Sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande 59 Republik i Sverige 60 Invandringen av utländsk arbetskraft 61 Jämlikhet i fråga om inkomster och arbetsförhållanden 62 Stoppa utbyggnaden av kärnkraften 63 Utflyttning av ämbetsverk 64 Socialisera de stora företagen 65 Sänka skatten på höga inkomster 66 Sänka skatten på låga inkomster 67 Nedläggning av olönsamma järnvägsdelar 68 Förbjuda mellanölet 69 Förbjuda alla former av pornografi 70 Införa löntagarfonder 71 Företagens arbetsgivareavgifter 72 Hälften av riksdagsledamötena kvinnor 73 Minska försvarsutgifterna 74 Dagens svenska samhälle 75 Förändrad inställning till svenska samhället STORMAKTERNA 76 Sovjets politik hot mot världsfreden 77 USA:s politik hot mot världsfreden 78 Kinas politik hot mot världsfreden 79 Sovjets politik förändrad 80 USA:s politik förändrad 81 Kinas politik förändrad 82 Sovjet ett hot mot Sverige 83 USA ett hot mot Sverige 84 Sovjets inrikespolitik 85 USA:s inrikespolitik 86 Kinas inrikespolitik 87 Världen i framtiden ENERGIPOLITIK 88 Bygga ut kärnkraften 89 Bygga ut vattenkraften 90 Öka importen av olja 91 Satsa på nya energikällor 92 Spara energi 93 Inställning till kärnkraft 94 Kärnkraftsfrågans betydelse vid årets val PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL KÄRNKRAFTEN 95 Positivt till kärnkraft: Kommunistpartierna 96 Positivt till kärnkraft: Socialdemokraterna 97 Positivt till kärnkraft: Centerpartiet 98 Positivt till kärnkraft: Folkpartiet 99 Positivt till kärnkraft: Moderata samlingspartiet 100 Positivt till kärnkraft: Övriga alternativ 101 Negativt till kärnkraft: Kommunistpartierna 102 Negativt till kärnkraft: Socialdemokraterna 103 Negativt till kärnkraft: Centerpartiet 104 Negativt till kärnkraft: Folkpartiet 105 Negativt till kärnkraft: Moderata samlingspartiet 106 Negativt till kärnkraft: Övriga alternativ ÅSIKTER 107 Statligt inflytande minskar arbetslösheten 108 Näringslivet och staten 109 Statlig kontroll över näringslivet 110 Sociala reformer 111 Bäst som ägare till de stora industriföretagen 112 Sämst som ägare till de stora industriföretagen PARTIERNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN 113 Parti närmast folkpartiet 114 Parti näst närmast folkpartiet 115 Parti längst ifrån folkpartiet 116 Parti närmast socialdemokraterna 117 Parti näst närmast socialdemokraterna 118 Parti längst ifrån socialdemokraterna 119 Parti närmast moderata samlingspartiet 120 Parti näst närmast moderata samlingspartiet 121 Parti längst ifrån moderata samlingspartiet 122 Parti närmast centerpartiet 123 Parti näst närmast centerpartiet 124 Parti längst ifrån centerpartiet 125 Parti närmast vänsterpartiet kommunisterna 126 Parti näst närmast vänsterpartiet kommunisterna 127 Parti längst ifrån vänsterpartiet kommunisterna 128 Vilda strejker ORGANISATIONERS OCH GRUPPERS INFLYTANDE 129 Landsorganisationen 130 Tjänstemännens Centralorganisation 131 Arbetsgivareföreningen 132 Storföretagarna 133 Småföretagarna 134 De lokala fackföreningarna 135 Tjänstemännen 136 Arbetarna 137 Jordbrukarna 138 Politikers hänsyn till krav från organisationer MÖJLIGHET ATT PÅVERKA POLITIKEN 139 Parti som företräder UP:s intressen 140 Partierna är bara intresserade av röster 141 Riksdagsmännens kontakter med folket 142 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 143 Partiernas vallöften 144 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker 145 Demonstration mot myndighet KLASSER OCH GRUPPER 146 Räknar sig till viss samhällsklass 147 Självuppskattad samhällsklass 148 Självuppskattad samhällsklass, annan grupp 149 Arbetarklass eller medelklass 150 Regeringspolitiken till fördel för den egna samhällsklassen PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL JORDBRUKARNA 151 Gynnar jordbrukarna: Kommunistpartierna 152 Gynnar jordbrukarna: Socialdemokraterna 153 Gynnar jordbrukarna: Centerpartiet 154 Gynnar jordbrukarna: Folkpartiet 155 Gynnar jordbrukarna: Moderata samlingspartiet 156 Gynnar jordbrukarna: Övriga alternativ 157 Missgynnar jordbrukarna: Kommunistpartierna 158 Missgynnar jordbrukarna: Socialdemokraterna 159 Missgynnar jordbrukarna: Centerpartiet 160 Missgynnar jordbrukarna: Folkpartiet 161 Missgynnar jordbrukarna: Moderata samlingspartiet 162 Missgynnar jordbrukarna: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL SMÅFÖRETAGARNA 163 Gynnar småföretagarna: Kommunistpartierna 164 Gynnar småföretagarna: Socialdemokraterna 165 Gynnar småföretagarna: Centerpartiet 166 Gynnar småföretagarna: Folkpartiet 167 Gynnar småföretagarna: Moderata samlingspartiet 168 Gynnar småföretagarna: Övriga alternativ 169 Missgynnar småföretagarna: Kommunistpartierna 170 Missgynnar småföretagarna: Socialdemokraterna 171 Missgynnar småföretagarna: Centerpartiet 172 Missgynnar småföretagarna: Folkpartiet 173 Missgynnar småföretagarna: Moderata samlingspartiet 174 Missgynnar småföretagarna: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL STORFÖRETAGARNA 175 Gynnar storföretagarna: Kommunistpartierna 176 Gynnar storföretagarna: Socialdemokraterna 177 Gynnar storföretagarna: Centerpartiet 178 Gynnar storföretagarna: Folkpartiet 179 Gynnar storföretagarna: Moderata samlingspartiet 180 Gynnar storföretagarna: Övriga alternativ 181 Missgynnar storföretagarna: Kommunistpartierna 182 Missgynnar storföretagarna: Socialdemokraterna 183 Missgynnar storföretagarna: Centerpartiet 184 Missgynnar storföretagarna: Folkpartiet 185 Missgynnar storföretagarna: Moderata samlingspartiet 186 Missgynnar storföretagarna: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL ARBETARNA 187 Gynnar arbetarna: Kommunistpartierna 188 Gynnar arbetarna: Socialdemokraterna 189 Gynnar arbetarna: Centerpartiet 190 Gynnar arbetarna: Folkpartiet 191 Gynnar arbetarna: Moderata samlingspartiet 192 Gynnar arbetarna: Övriga alternativ 193 Missgynnar arbetarna: Kommunistpartierna 194 Missgynnar arbetarna: Socialdemokraterna 195 Missgynnar arbetarna: Centerpartiet 196 Missgynnar arbetarna: Folkpartiet 197 Missgynnar arbetarna: Moderata samlingspartiet 198 Missgynnar arbetarna: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL TJÄNSTEMÄNNEN 199 Gynnar tjänstemännen: Kommunistpartierna 200 Gynnar tjänstemännen: Socialdemokraterna 201 Gynnar tjänstemännen: Centerpartiet 202 Gynnar tjänstemännen: Folkpartiet 203 Gynnar tjänstemännen: Moderata samlingspartiet 204 Gynnar tjänstemännen: Övriga alternativ 205 Missgynnar tjänstemännen: Kommunistpartierna 206 Missgynnar tjänstemännen: Socialdemokraterna 207 Missgynnar tjänstemännen: Centerpartiet 208 Missgynnar tjänstemännen: Folkpartiet 209 Missgynnar tjänstemännen: Moderata samlingspartiet 210 Missgynnar tjänstemännen: Övriga alternativ VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1976 211 Intresse för diskussioner 212 Partianhängare 213 Partipreferens 214 Partiidentifikation 215 Närmaste parti 216 Näst bästa parti 217 Tredje bästa parti 218 Sämsta parti 219 Vänster-högerskalan: parti 220 Vänster-högerskalan: UP:s placering 221 Förändring av UP:s politiska inställning 222 Avsikt att rösta 1976 223 Parti UP tänker rösta på 224 Parti om UP skulle rösta (före) 225 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 1 226 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 2 227 Röstade vid valen 1976 228 Partival vid riksdagsvalet 1976 229 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1976 230 Partival vid landstingsvalet 1976 231 Tidpunkt för röstbeslut 232 Parti om UP röstat VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 233 Röstade vid riksdagsvalet 1973 234 Partival vid riksdagsvalet 1973 235 Röstade vid riksdagsvalet 1970 236 Partival vid riksdagsvalet 1970 237 Partival vid val närmast före 1970 UTBILDNING OCH YRKE 238 Förvärvsarbetande 239 UP tidigare förvärvsarbetande 240 UP:s yrkesgrupp 241 UP:s yrke 242 UP:s självuppskattade yrkesställning 243 Statlig, kommunal eller enskild tjänst 244 Arbetsplatsens storlek 245 Facklig organisationstillhörighet 246 UP:s omdöme om sin fackliga organisation 247 Allmän grundutbildning 248 Annan utbildning A 249 Annan utbildning B 250 Annan utbildning C 251 Civilstånd 252 Make/maka förvärvsarbetar 253 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 254 Makes/makas yrkesgrupp 255 Makes/makas yrke 256 Makes/makas yrkesställning 257 Make/maka: statlig, kommunal eller enskild tjänst 258 Make/maka: arbetsplatsens storlek 259 Makes/makas fackliga organisationstillhörighet 260 Faders yrkesgrupp 261 Faders yrke 262 Faderns partisympati 263 UP:s uppväxtort 264 Bostadstyp 265 Hyr eller äger bostad 266 Hemortstyp VALDELTAGANDE ENLIGT RÖSTLÄNGD 267 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 268 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1976 269 Valdeltagande i landstingsvalet 1976 270 Valdeltagande i riksdagsvalet 1973 271 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1973 272 Valdeltagande i landstingsvalet 1973 273 Poströstning 1976 274 Valkretstillhörighet KOMMUN 275 Kommunens invånarantal 1 januari 1976 276 Andel sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk mm 277 Andel sysselsatta inom tillverkningsindustri mm 278 Kommunens tätortsgrad 279 Födelseår 280 Ålder 1976 281 Kön 282 Egen och make/makas sammanräknade nettoinkomst 1975 283 Yrkesgrupper enligt den nya indelningen 284 Yrkets sektor enligt den nya indelningen 285 Yrkesgrupper enligt den gamla indelningen 286 Utbildningsgrupp enligt den nya indelningen 287 Utbildningsgrupp enligt den gamla indelningen 288 SSDstudie NR 0008 289 SSDupplaga/datering NR 1 290 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R76001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 6


UP:s ID-nummer

  Ett sexsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 R76002 DELURVAL REG Loc 7 width 1 Delurval Anm. Delurval P73, panelurvalet, utgörs av personer som också kontaktades för intervju vid 1973 års val, delurval T76, tilläggsurvalet, utgörs av förstagångsväljare 1976 och delurval P76 är ett representativt urval för hela valmanskåren. 562 1. Delurval P73 570 2. Delurval P73 127 3. Delurval T76 1427 4. Delurval P76
VAR 3 R76003 URVALSETAPP REG Loc 8 width 1 Urvalsetapp 1353 1. A-etapp: avsedd att intervjuas före valet 1333 2. B-etapp: avsedd att intervjuas efter valet
VAR 4 R76004 FORMULÄR REG Loc 9 width 1 Formulärversion 1223 1. A-formulär: intervjuad före valet 1463 2. B-formulär: intervjuad efter valet
VAR 5 R76005 VIKT REG Loc 10 width 1 Viktfaktor Anm. De personer i delurval P73 som var bortfall 1973 drogs med halva urvalssannolikheten 1976. 2618 1. Delurvalen T76, P76, P73: intervjuad 1973 34 2. Delurval P73: bortfall 1973
VAR 6 R76006 INTERVJUMÅNAD REG Loc 11 width 2 MD=99 Intervjudatum: månad 381 08. Augusti 1317 09. September 905 10. Oktober 81 11. November 2 99. Uppgift saknas
VAR 7 R76007 INTERVJUDATUM REG Loc 13 width 4 MD=9999 Intervjudatum De två första siffrorna betecknar månad och de två följande dag. 0809. 9 augusti . . 1119. 19 november 2 9999. Uppgift saknas Kod: 809 817 823 824 825 826 827 828 829 Frek: 1 1 13 28 45 67 39 10 2 Kod: 830 831 901 902 903 904 905 906 907 Frek: 77 98 100 79 62 21 8 72 90 Kod: 908 909 910 911 912 913 914 915 916 Frek: 69 57 29 13 5 60 46 58 47 Kod: 917 918 921 922 923 924 925 926 927 Frek: 14 10 3 19 36 27 7 7 62 Kod: 928 929 930 1001 1002 1003 1004 1005 1006 Frek: 122 87 107 61 13 15 107 101 95 Kod: 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 Frek: 82 52 20 12 67 66 38 64 40 Kod: 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1025 1026 Frek: 31 6 8 5 4 5 2 1 1 Kod: 1027 1028 1029 1030 1101 1102 1103 1104 1105 Frek: 2 3 3 1 6 13 10 1 1 Kod: 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1115 1116 Frek: 1 11 10 5 11 2 1 3 3 Kod: 1117 1118 1119 9999 Frek: 1 1 1 2
VAR 8 V76008 TIDNING 1 01 Loc 17 width 3 MD= 0 F.1. Jag börjar med en fråga om dagstidningar och andra nyhetstidningar. Vilken eller vilka tidningar läser Ni regelbundet? F.1(1). (LÄSER TIDNING REGELBUNDET) Tidning 1 Anm. Även tidningar av nyhetskaraktär som utkommer en eller ett par gånger i veckan. Med regelbundet menas för dagstidning minst 4 ggr/vecka och för tidningar med veckoutgivning minst varannan vecka. Upp till fem tidningar har kodats. 101. Norrskensflamman 3 102. Ny Dag 166 201. Aftonbladet 24 202. Arbetarbladet 57 203. Arbetet 8 204. Dagbladet Nya Samhället 27 205. Dala-Demokraten 15 206. Folkbladet Östgöten 17 207. Folket 7 208. Gotlands Folkblad 3 209. Karlskoga-Kuriren 3 210. Kronobergaren 2 211. Länstidningen (Östersund) 35 212. Norrländska Socialdemokraten 16 213. Nya Norrland 4 214. Oskarshamns-Nyheterna 12 215. Piteå-Tidningen 7 216. Smålands Folkblad 13 217. Sydöstra Sveriges Dagblad 15 218. Söderhamns-Hälsinge/Kuriren 18 219. Värmlands Folkblad 17 220. Västerbottens Folkblad 4 221. Västerviks-Demokraten 5 222. Västgöta-Demokraten 223. Västmanlands Folkblad 8 224. Örebro-Kuriren 6 225. Östra Småland 301. Blekinge-Posten 302. Dalabygden 26 305. Hallands Nyheter 7 307. Hudiksvalls-Tidningen 2 308. Hälsinglands Tidning 309. Kalmar Läns Tidning 1 310. Kinda-Posten 2 311. Laholms Tidning 312. Läns-Posten 6 313. Länstidningen Södertälje 314. Länstidningen Östergötland 1 315. Nacka-Saltsjöbadens Tidning 316. Nord-Sverige 4 317. Norra Halland 26 318. Norra Skåne 5 319. Norrtelje Tidning 2 320. Nynäshamns-Posten 321. Sjuhäradsbygdens Tidning 15 323. Skånska Dagbladet 324. Smålandsbygdens Tidning 15 325. Södermanlands Nyheter 2 326. Sörmlandsbygden 3 327. Vimmerby Tidning 3 328. Värmlands-Bygden 1 330. Västmanlands Nyheter 332. Växjö-Bladet 401. Alingsås Tidning 3 402. Arboga Tidning 16 403. Bergslagsposten 17 404. Blekinge Läns Tidning 24 405. Bohuslänningen 2 406. Bärgslagsbladet med Arboga Tidning 5 407. Elfsborgs Läns Tidning 11 408. Eskilstuna-Kuriren 153 409. Expressen 31 410. Falu-Kuriren 25 411. Gefle Dagblad 16 412. GT 413. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 207 414. Göteborgs-Posten 18 415. Hallandsposten 416. Karlstads-Tidningen 5 417. Katrineholms-Kuriren 16 418. Kristianstadsbladet 29 419. Kvällsposten 420. Lerums Tidning 12 421. Ljusnan 1 422. Mellersta Skåne 4 423. Motala Tidning 49 424. Nerikes Allehanda 29 425. Norra Västerbotten 4 426. Nya Läns-Tidningen - Nya Linköpings-Tidningen 1 427. Provinstidningen Dalsland 4 428. Skaraborgs-Tidningen Skövde 6 429. Smålands Dagblad 8 430. Smålands-Tidningen 7 431. Smålands Dagblad 7 432. Strengnäs Tidning 31 433. Sundsvalls Tidning 89 434. Sydsvenska Dagbladet 3 436. Södra Sveriges Tidningar 2 437. Sölvesborgs-Tidningen 4 438. Tranås Tidning 7 439. Trelleborgs Allehanda 46 440. Upsala Nya Tidning 441. Vadstena Skänninge Tidning 43 442. Vestmanlands Läns Tidning 8 443. Vetlanda-Posten 32 444. Västerbottens-Kuriren 24 445. Ystads Allehanda 15 446. Örnsköldsviks Allehanda 38 447. Östersunds-Posten 44 501. Barometern 38 502. Borås Tidning 5 503. Enköpings-Posten 4 504. Falköpings Tidning 505. Filipstads Tidning 7 506. Gotlands Allehanda 507. Haparandabladet 509. Hjo Tidning 1 510. Mariestads-Tidningen 29 512. Norrköpings Tidningar 57 514. Nya Wermlands-Tidningen 8 515. Oskarshamns-Tidningen 47 516. Smålandsposten 84 517. Sydsvenska Dagbladet 3 518. Tranås-Posten 519. Ulricehamns Tidning 8 520. Västerviks-Tidningen 521. Östgöta-Bladet 63 522. Östgöta Correspondenten 7 601. Arvika Nyheter 4 604. Gotlänningen 1 605. Höganäs Tidning 1 606. Karlshamns Allehanda 2 608. Landskrona-Posten 6 609. Ljungbytidningen - Älmhultstidningen - Smålänningen 28 610. Nordvästra Skånes Tidningar 17 611. Norrbottens Kuriren 12 612. Skaraborgs Läns Annonsblad 15 613. Skaraborgs Läns Tidning 20 614. Västernorrlands Allehanda 2 615. Västgöta-Bladet 2 616. Ölandsbladet 1 617. Öresunds-Posten 701. Arbetaren 704. Proletären 1 801. Avesta Tidning/Avesta-Posten 802. Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen 4 803. Borlänge Tidning 5 804. Dagen 300 805. Dagens Nyheter 1 808. Elfsborgs Läns Annonsblad 4 809. Fagersta-Posten 811. Frykdals-Bygden 44 812. Helsingborgs Dagblad 813. Huddinge-Posten 814. Härjedalen 815. Järfälla Nyheter 31 817. Jönköpings-Posten 5 818. Karlskoga Tidning 820. Kungälvs-Posten 821. Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 1 822. Lilla Edet-Posten 2 823. Ljusdals-Posten 1 824. Ludvika Tidning 825. Lysekilsposten med Orust-Tjörn 13 826. Mora Tidning 828. Mölndals-Posten 9 831. Sala Allehanda 832. Sandvikens Tidning 834. Strömstads Tidning Norra Bohuslän 835. Sundbybergs o Solna Tidning 836. Säffle-Tidningen Västra Värmland 837. Säters Tidning 2 838. Södra Dalarnes Tidning 6 839. Trollhättans Tidning 840. Trosa Tidning 1 841. Vaxholms Tidning 14 842. Värnamo Nyheter 844. Väsby-Nytt 845. Västerort 891. Utländsk dagstidning 61 000. Frågan ej tillämplig
VAR 9 V76009 TIDNING 2 01 Loc 20 width 3 MD= 0 F.1(2). (LÄSER MINST TVÅ TIDNINGAR) Tidning 2 <Se F.1 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 1252 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 102 201 202 203 204 205 206 207 Frek: 1252 4 265 3 26 3 6 12 4 Kod: 208 210 211 212 213 215 216 217 218 Frek: 1 6 3 5 5 2 9 7 5 Kod: 219 220 221 222 223 224 225 301 302 Frek: 10 2 2 3 1 5 1 2 1 Kod: 305 307 308 312 313 314 315 316 317 Frek: 2 2 3 2 1 1 1 1 6 Kod: 318 319 321 323 324 325 327 328 330 Frek: 4 6 2 9 2 2 6 2 2 Kod: 332 401 403 404 405 406 407 408 409 Frek: 1 3 10 4 10 1 5 7 280 Kod: 410 411 412 414 415 417 418 419 420 Frek: 12 7 42 41 7 3 11 60 1 Kod: 421 422 423 424 425 426 427 428 429 Frek: 5 3 6 2 2 9 1 5 1 Kod: 432 433 434 436 438 440 441 442 443 Frek: 2 10 10 2 1 10 1 6 3 Kod: 444 445 446 447 449 501 502 503 504 Frek: 10 5 3 2 1 4 4 3 7 Kod: 505 506 507 510 512 514 515 516 517 Frek: 5 1 1 1 3 12 5 3 49 Kod: 518 519 520 521 522 601 604 606 609 Frek: 6 3 4 4 9 9 2 2 4 Kod: 610 611 612 613 614 615 616 801 802 Frek: 6 11 8 11 5 1 5 2 1 Kod: 803 804 805 808 809 812 813 814 815 Frek: 4 11 104 4 1 6 1 1 1 Kod: 817 818 820 821 822 823 825 826 828 Frek: 3 2 3 2 1 2 3 7 1 Kod: 831 832 834 835 836 837 838 839 840 Frek: 4 1 2 2 2 2 3 7 1 Kod: 841 842 844 845 891 Frek: 1 4 1 1 3
VAR 10 V76010 TIDNING 3 01 Loc 23 width 3 MD= 0 F.1(3). (LÄSER MINST TRE TIDNINGAR) Tidning 3 <Se F.1 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 2272 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 102 201 202 203 205 206 208 Frek: 2272 2 2 103 4 7 4 3 1 Kod: 209 211 212 213 215 216 218 219 221 Frek: 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 225 305 308 309 313 314 315 317 319 Frek: 3 1 1 1 1 1 1 3 2 Kod: 323 328 401 404 405 408 409 410 411 Frek: 2 1 1 2 1 1 92 2 3 Kod: 412 414 415 416 417 418 419 421 422 Frek: 12 4 1 1 1 2 15 1 2 Kod: 424 426 433 434 436 439 440 442 444 Frek: 2 1 1 3 1 1 1 2 1 Kod: 446 502 503 506 507 509 512 514 517 Frek: 1 2 2 1 1 1 2 3 13 Kod: 518 519 520 522 601 604 606 609 610 Frek: 1 1 1 2 1 2 1 2 2 Kod: 611 612 613 614 615 704 801 803 804 Frek: 2 5 2 1 1 1 3 1 5 Kod: 805 811 813 817 821 824 826 831 838 Frek: 25 1 4 1 1 1 2 1 1 Kod: 839 842 845 891 Frek: 3 4 1 2
VAR 11 V76011 TIDNING 4 01 Loc 26 width 3 MD= 0 F.1(4). (LÄSER MINST FYRA TIDNINGAR) Tidning 4 <Se F.1 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 2607 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 101 201 203 219 317 323 409 410 Frek: 2607 1 19 3 1 1 1 23 1 Kod: 412 418 419 424 434 442 444 517 522 Frek: 1 1 3 1 2 1 1 9 1 Kod: 612 701 804 805 823 836 Frek: 1 1 1 4 1 1
VAR 12 V76012 TIDNING 5 01 Loc 29 width 3 MD= 0 F.1(5). (LÄSER MINST FEM TIDNINGAR) Tidning 5 <Se F.1 för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 8 101. Norrskensflamman . . 891. Utländsk dagstidning 2669 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 201 203 206 216 409 412 413 517 Frek: 2669 1 1 1 1 4 1 1 1 Kod: 606 805 820 839 841 Frek: 1 2 1 1 1
VAR 13 V76013 NYH/ART POL 02 Loc 32 width 1 F.2. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? (VISA SVARSKORT) 208 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1232 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 723 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 513 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 10 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 14 V76014 INTRESSE POL 03 Loc 33 width 1 F.3. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 324 1. Mycket intresserad 1191 2. Ganska intresserad 951 3. Inte särskilt intresserad 218 4. Inte alls intresserad 2 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 15 V76015 S-REG POS 1 4A Loc 34 width 3 MD= 0 F.4A. (FÖRE VALET) Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos den nuvarande regeringen. Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? (EFTER VALET) Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos regeringen vi hade fram till valet i år. Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt har uppskattat hos den socialdemokratiska regeringen? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt har uppskattat hos den socialdemokratiska regeringen? F.4A(1). Uppskattar hos socialdemokratisk regering, 1 UTRIKES- OCH FÖRSVARSPOLITIK. INTERNATIONELLA FRÅGOR. 56 100. Nationell säkerhet: försvarspolitik, försvarsutgifter, stärker/försvagar försvaret, atomvapen, upprustning, nedrustning, neutralitet, alliansfrihet, oberoende av främmande makt, fred (opreciserat). Internationellt bistånd. U-hjälp. U-hjälpens omfattning och inriktning. Internationellt samarbete: EEC, handelspolitik, handelsrelationer, EFTA, norden. Utrikes och internationellt i övrigt: ställningstagande till internationella konflikter och till andra länder. SKATTEPOLITIK 13 200. Skattepolitik: skatter, skattesystemet, marginalskatterna, momsen/mervärdesskatten, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter. Statens utgifter: minska eller öka statens utgifter, slöseri med statens medel. SOCIALPOLITIK ALLMÄNT 328 311. Regeringen är FÖR: sociala reformer, trygghet, reformpolitik, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. Regeringen är MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner; även: för släpphänt, för slösaktig, för generös med sociala bidrag; mot de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. Tillbakablickande referenser: allt har blivit bättre under deras tid, väldigt uppbyggnadsarbete, kommer ihåg hur det var på 30-talet, hur det var förr i tiden. 315. Regeringen är MOT: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp, slöseri, släpphänthet, missbruk av sociala förmåner. Regeringen är FÖR: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner. PENSIONER. ÅLDRINGSVÅRD 420 321. Regeringen är FÖR: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, fler hemsystrar, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar 325. Regeringen är MOT: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, fler hemsystrar, ålderdomshem, pensionärsbostäder, gamla och åldringar. FAMILJEPOLITIK, BARN OCH UNGDOM 168 331. Familjepolitik: barnbidrag, vårdnadsbidrag, bostadsbidrag. Daghem, barnomsorg. Även: Fritidssysselsättning och skolutbildning för barn och ungdom. Regeringen är FÖR: barndaghem, lekskolor, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, ensamstående mödrar, hemmadöttrar, änkor, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag. Ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning. De unga, ungdomen, ungdomens fritid, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar. 335. Regeringen är MOT: barndaghem, lekskolor, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, ensamstående mödrar, hemmadöttrar, änkor, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag. Ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreformer, vuxenutbildning, yrkesutbildning. De unga, ungdomen, ungdomens fritid, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar. ÖVRIG SOCIALPOLITIK 169 341. Regeringen är FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring, narkomanvården, alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. Arbetsförhållanden, arbetstid, semester. 345. Regeringen är MOT: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring, narkomanvården, alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. Arbetsförhållanden, arbetstid, semester. SPECIFICERADE EKONOMISKT-POLITISKA ÅTGÄRDER SOM INTE KAN HÄNFÖRAS TILL ANNAN KOD. VALUTAPOLITIK, INVESTERINGAR. NÄRINGSPOLITIKEN. 28 410. Övriga ekonomiskt-politiska åtgärder. Konjunkturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, bytesbalans, handelsbalans, import-export, upplåning utomlands, devalvering, konkurrens med utlandet, exportindustrin, investeringsbanken, AP-fonderna, investeringsfonderna, näringspolitiken. SYSSELSÄTTNING, LEVNADSSTANDARD, PRISER 129 411. Regeringen är FÖR: Full sysselsättning, minskad arbetslöshet, hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, högre löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde. 3 415. Regeringen är MOT: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, hög levnadsstandard, Regeringen är FÖR: låg levnadsstandard, höga levnadskostnader, lägre löner, högre priser, prisstegringar. Inflationen. BOSTADSPOLITIK 11 420. Bostadspolitiken: bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem, småhusbyggande, höghusområden, hyror, hyresförhandlingar. REGIONALPOLITIK, LOKALISERINGSPOLITIK, CENTRALISERING/DECENTRALISERING 1 430. Land och stad: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning. Alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inkl. speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning", lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv. Utlokalisering av statliga myndigheter. Centralisering (opreciserat), decentralisering (opreciserat). JORDBRUKSPOLITIK 1 440. Stöd till jordbruket, jordbrukare, nedläggning och rationalisering av jordbruk. BYRÅKRATI 1 500. För mycket byråkrati, maktfullkomlighet, pampvälde, den enskilda människan har kommit bort, regeringens förmyndarskap. Statlig förvaltning, förvaltningens tillväxt, för mycket blanketter, krångel med myndigheter (allmänt). Även: kollektivanslutning av LO-medlemmar till socialdemokratiska partiet. RÄTTVISA, FRIHET, DEMOKRATI 10 510. Rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla, jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för kvinnor och män inom arbetslivet, frihet, individens frihet, enskildes demokrati, fri- och rättigheter, fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet. Även: hot mot fri- och rättigheter, dataregistrering, personliga integriteten, lagen om tillfälligt omhändertagande (LTO), terroristlagen som hot mot friheten. SOCIALISM: SOCIALISTISK EKONOMI, SOCIALISTISK IDEOLOGI 164 521. Regeringen är FÖR: förstatligande, förstatligande av produktionsmedel, jämlikhet, utjämning, jämställdhet, utjämning av löneskillnader, minskade klasskillnader, solidarisk lönepolitik, jämnare fördelning, minska förmögenhetsklyftorna; socialism, socialisering, kommunism, marxism, revolution, klasskamp, radikalt, radikala ideer; de anställdas inflytande, företagsdemokrati, medbestämmande i arbetslivet, medinflytande, kollektivism, det kollektiva; förstatligande och socialisering av apotek, läkemedelsindustri, läroboksproduktionen, banker, försäkringsbolag, företag; statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande. Regeringen är MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, ägardemokrati, fri konkurrens, ekonomisk frihet, monopolbildning, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, liberalism, liberala ideer, kapitalism, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster. LIBERALISM: LIBERAL EKONOMI, LIBERAL/KONSERVATIV IDEOLOGI, FRITT NÄRINGSLIV 525. Regeringen är FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet, privatäganderätt, ägandedemokrati, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, fri konkurrens, ekonomisk frihet, liberalism, liberala ideer, kapitalism, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. Regeringen är MOT: kollektivism, det kollektiva, förstatligande, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering; de anställdas medinflytande, företagsdemokrati; kollektivism. Står till höger, har gått åt höger. STÖD ÅT: ARBETARE, LÖNTAGARE, LÅGINKOMSTTAGARE 97 531. Regeringen är FÖR: arbetare, arbetarklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. Regeringen är MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, företagarna, småföretagarna, jordbrukarna, tjänstemän, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. STÖD ÅT: FÖRETAGARE, SMÅFÖRETAGARE, MEDELKLASS, HöGINKOMSTTAGARE 3 535. Regeringen är FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, företagarna, småföretagarna, jordbrukarna, tjänstemän, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. Regeringen är MOT: arbetare, arbetarklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. LAG OCH ORDNING. MORAL, KYRKA, KRISTENDOM 2 600. Lag och ordning, stärkt polis, ökad rättstrygghet, kraftigare tag gentemot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet, svar som uttrycker missnöje med demonstrationer; kyrkan, stöd till religiösa samfund, kyrka-statfrågan, de troende, de kristna, de (fri)religiösa, kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftningen, kristendom, kristna normer, kristen livssyn, ateism. ENERGIPOLITIK, KÄRNKRAFT 12 700. Energipolitiken; kärnkraft: utbyggnad, risker; oljeimport; utbyggnad av vattenkraften; sparar/slösar energi. MILJÖVÅRD 1 710. Miljövård, naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers, naturreservat. KOMMUNIKATIONER 6 720. Kommunikationer, trafik, bilism, vägar, järnvägen. Stadsplanefrågor. ÖVRIGA POLITISK FRÅGOR OCH POLITISKA ÅTGÄRDER 5 730. Monarki, republik, kvinnlig tronföljd, icke nationella grupper, utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft, konstitutionella frågor, grundlagen, enkammarriksdagen, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt, högre utbildning, forskning, utbildningens innehåll, kulturpolitik, konst, bibliotek, massmedia, TV- och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitik; övrigt inrikes. ALLMÄNNA OMDÖMEN OM PARTIER OCH POLITIKER 340 810. Stabil, man vet var man har den, fast ståndpunkt, står för sina åsikter, hederlig, pålitlig, går att lita på, håller sina löften, håller vad den lovar, lyckas med vad den föresatt sig, står på jorden, realistisk, måttfull, sansad, effektiv; ej fast målsättning, byter ofta ståndpunkt, saknar egen linje, vänder kappan efter vinden, apar efter, svårt veta var den står, lyckas ej med vad man föresatt sig, orealistisk, går ej att genomföra i praktiken, brist på sakkunskap, programmet innehåller motsägelser, utelämnar konsekvenser, ohederlig, opålitlig, håller ej sina löften, löftesbrytare, går inte att lita på, pratar bara, valpropaganda, överdriven kritik, överdriven propaganda. Uppskattar/ogillar: allt, det mesta, programmet, ideer, ideologi; grundtanken god; suttit för länge, vill bara sitta kvar, lever på gamla meriter; allmänna referenser: man vet vad man har men inte vad man får, bra folk, föryngrat sig. Samarbete med andra partier, står nära/motarbetar kommunisterna, de borgerliga partierna; kan inte hålla sams sinsemellan. Personreferenser: referenser till enskilda personer. 718 000. Frågan ej tillämplig
VAR 16 V76016 S-REG POS 2 4A Loc 37 width 3 MD= 0 F.4A(2). Uppskattar hos socialdemokratisk regering, 2 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 1794 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 345 410 Frek: 1794 28 14 86 169 159 162 1 10 Kod: 411 415 420 430 440 510 521 531 535 Frek: 53 2 13 4 2 9 57 27 1 Kod: 600 700 710 720 730 810 Frek: 3 9 2 4 1 76
VAR 17 V76017 S-REG POS 3 4A Loc 40 width 3 MD= 0 F.4A(3). Uppskattar hos socialdemokratisk regering, 3 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2360 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2360 17 5 38 51 47 51 5 30 Kod: 415 420 500 510 521 531 535 700 710 Frek: 1 6 1 1 20 9 1 5 5 Kod: 720 730 810 Frek: 2 2 29
VAR 18 V76018 S-REG POS 4 4A Loc 43 width 3 MD= 0 F.4A(4). Uppskattar hos socialdemokratisk regering, 4 <Se F.4A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2595 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2595 12 1 7 7 6 11 1 8 Kod: 415 420 430 500 510 521 531 600 700 Frek: 1 3 1 1 2 9 3 2 3 Kod: 710 720 730 810 Frek: 2 1 1 9
VAR 19 V76019 S-REG NEG 1 4B Loc 46 width 3 MD= 0 F.4B. (FÖRE VALET) Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? (EFTER VALET) Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni har ogillat? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer hos den socialdemokratiska regeringen som Ni har ogillat? F.4B(1). Ogillar hos socialdemokratisk regering, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 714 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 341 345 Frek: 714 63 306 212 5 8 28 59 23 21 22 Kod: 410 411 415 420 430 440 500 510 521 525 531 Frek: 18 2 26 48 35 23 227 7 327 24 55 Kod: 535 600 700 710 720 730 810 Frek: 7 113 155 11 15 35 97
VAR 20 V76020 S-REG NEG 2 4B Loc 49 width 3 MD= 0 F.4B(2). Ogillar hos socialdemokratisk regering, 2 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 1688 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 1688 43 110 74 2 9 13 53 16 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 440 500 Frek: 22 14 14 11 29 45 35 9 95 Kod: 510 521 525 531 535 600 700 710 720 Frek: 12 114 8 54 11 48 71 9 10 Kod: 730 810 Frek: 16 51
VAR 21 V76021 S-REG NEG 3 4B Loc 52 width 3 MD= 0 F.4B(3). Ogillar hos socialdemokratisk regering, 3 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2267 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 2267 16 47 30 3 1 3 33 6 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 440 500 Frek: 8 8 8 3 12 16 7 5 32 Kod: 510 521 525 531 535 600 700 710 720 Frek: 13 39 3 25 3 23 29 3 4 Kod: 730 810 Frek: 9 30
VAR 22 V76022 S-REG NEG 4 4B Loc 55 width 3 MD= 0 F.4B(4). Ogillar hos socialdemokratisk regering, 4 <Se F.4B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2535 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 2535 9 15 13 1 1 4 17 4 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 440 500 Frek: 5 2 1 1 4 5 6 1 9 Kod: 510 521 525 531 535 600 700 710 720 Frek: 5 4 2 5 1 10 6 1 1 Kod: 730 810 Frek: 6 12
VAR 23 V76023 BORG REG POS 1 5A Loc 58 width 3 MD= 0 F.5A. (EFTER VALET) Nu när vi får en regering med centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet, skulle jag vilja fråga vad Ni tror blir goda och dåliga sidor hos den regeringen? Jag börjar med att fråga om det är något som Ni tror att Ni särskilt kommer att uppskatta hos den nya regeringen? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt kommer att uppskatta hos den nya regeringen? F.5A(1). Uppskattar hos borgerlig regering, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 1836 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 1836 9 121 11 12 35 7 19 19 Kod: 420 430 440 500 510 521 525 531 535 Frek: 9 24 13 33 14 5 73 1 87 Kod: 600 700 710 720 730 810 Frek: 32 214 13 3 3 93
VAR 24 V76024 BORG REG POS 2 5A Loc 61 width 3 MD= 0 F.5A(2). Uppskattar hos borgerlig regering, 2 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2323 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2323 5 60 12 10 19 14 14 18 Kod: 415 420 430 440 500 510 521 525 535 Frek: 1 7 18 2 19 13 2 18 35 Kod: 600 700 710 720 730 810 Frek: 15 50 6 2 1 22
VAR 25 V76025 BORG REG POS 3 5A Loc 64 width 3 MD= 0 F.5A(3). Uppskattar hos borgerlig regering, 3 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2527 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2527 5 16 5 2 13 8 3 6 Kod: 415 420 430 440 500 510 521 525 531 Frek: 1 5 8 4 4 4 1 9 1 Kod: 535 600 700 710 720 730 810 Frek: 12 5 22 3 4 1 17
VAR 26 V76026 BORG REG POS 4 5A Loc 67 width 3 MD= 0 F.5A(4). Uppskattar hos borgerlig regering, 4 <Se F.5A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2627 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2627 1 3 7 1 6 3 2 3 Kod: 415 420 430 440 500 510 521 525 535 Frek: 1 2 2 1 6 1 1 1 2 Kod: 600 700 730 810 Frek: 1 5 2 8
VAR 27 V76027 BORG REG NEG 1 5B Loc 70 width 3 MD= 0 F.5B. (EFTER VALET) Kan Ni säga något, som Ni tror att Ni kommer att ogilla hos en regering med centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni tror att Ni kommer att ogilla hos den nya regeringen? F.5B(1). Ogillar hos borgerlig regering, 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 1993 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 1993 32 34 14 13 5 6 16 2 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 510 525 Frek: 5 4 7 5 22 4 1 1 43 Kod: 531 535 600 700 730 810 Frek: 4 47 9 172 2 245
VAR 28 V76028 BORG REG NEG 2 5B Loc 73 width 3 MD= 0 F.5B(2). Ogillar hos borgerlig regering, 2 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2491 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 331 335 341 Frek: 2491 16 20 8 3 3 11 3 3 Kod: 345 410 411 415 420 510 525 531 535 Frek: 1 2 6 8 1 5 7 1 16 Kod: 600 700 810 Frek: 1 31 49
VAR 29 V76029 BORG REG NEG 3 5B Loc 76 width 3 MD= 0 F.5B(3). Ogillar hos borgerlig regering, 3 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2624 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 331 345 410 411 415 420 Frek: 2624 3 6 5 2 4 1 5 1 Kod: 525 535 600 700 810 Frek: 8 3 2 8 14
VAR 30 V76030 BORG REG NEG 4 5B Loc 79 width 3 MD= 0 F.5B(4). Ogillar hos borgerlig regering, 4 <Se F.5B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 15 100. . . 810. 2663 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 410 411 430 510 Frek: 2663 4 1 2 1 1 2 1 1 Kod: 525 535 700 710 810 Frek: 2 2 2 1 3
VAR 31 V76031 ARBETSLÖSHET 6A Loc 82 width 1 F.6A. (FÖRE VALET) Jag har ett par frågor om vad Ni anser om den politik som förts här i landet under senare år. Under de senaste åren har vi ju haft en viss arbetslöshet i en del områden. Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att det beror mest på andra orsaker? (EFTER VALET) Jag har några frågor om vad Ni anser om den politik som förts här i landet under senare år. Jag tänker då på den politik som fördes av regeringen före valet i år. Under de senaste åren har vi ju haft en viss arbetslöshet i en del områden. Anser Ni att det berott mest på regeringens politik eller att det berott mest på andra orsaker? 582 1. Beror/Berott mest på regeringens politik 218 3. Ambivalent svar, t ex "både/och" 1642 5. Beror/Berott mest på andra orsaker 244 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 32 V76032 FULL SYSSELS 6B Loc 83 width 1 F.6B. I stort sett har vi ju ändå haft full sysselsättning här i landet under de senaste tjugo åren. Beror det mest på regeringens politik eller beror det mest på andra orsaker? 1293 1. Beror/Berott mest på regeringens politik 239 3. Ambivalent svar, t ex "både/och" 869 5. Beror/Berott mest på andra orsaker 285 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 33 V76033 S:SYSSELS 7A Loc 84 width 1 F.7A. (FÖRE VALET) Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen har skött sysselsättningspolitiken? Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? (EFTER VALET) Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen har skött sysselsättningspolitiken? Jag tänker då på regeringen vi hade fram till valet i år. Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 391 1. Mycket bra 1795 2. Ganska bra 310 3. Ganska dåligt 36 4. Mycket dåligt 154 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 34 V76034 BORG:SYSSELS 7B Loc 85 width 1 F.7B. Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött sysselsättningspolitiken? Tror Ni att den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 113 1. Mycket bra 1393 2. Ganska bra 526 3. Ganska dåligt 113 4. Mycket dåligt 541 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 35 V76035 INK/PRIS BAKÅT 8A Loc 86 width 1 F.8A. Om Ni ser tillbaka på det senaste året, tycker Ni att Er egen inkomst har försämrats jämfört med prisutvecklingen, hållit jämna steg eller har den stigit mer än priserna? 1000 1. Försämrats jämfört med prisutvecklingen 1226 3. Hållit jämna steg 323 5. Stigit mer än priserna 137 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 36 V76036 INK/PRIS FRAM 8B Loc 87 width 1 F.8B. Och om Ni försöker gissa ett år framåt i tiden, tror Ni att Er inkomst kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen, kommer att hålla jämna steg eller stiga mer än priserna? 857 1. Kommer att försämras jämfört med prisutvecklingen 1377 3. Kommer att hålla jämna steg 148 5. Kommer att stiga mer än priserna 304 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 37 V76037 S:PRISERNA 9A Loc 88 width 1 F.9A. (FÖRE VALET) Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen skött frågan om de stigande priserna? Tycker Ni den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? (EFTER VALET) Allmänt talat, hur tycker Ni regeringen vi hade fram till valet skött frågan om de stigande priserna? Tycker Ni att den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 111 1. Mycket bra 1168 2. Ganska bra 1005 3. Ganska dåligt 203 4. Mycket dåligt 199 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 38 V76038 BORG:PRISERNA 9B Loc 89 width 1 F.9B. Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle ha skött frågan om de stigande priserna? Tror Ni att den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 53 1. Mycket bra 1237 2. Ganska bra 700 3. Ganska dåligt 117 4. Mycket dåligt 579 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 39 V76039 S:SKATTEPOL 10A Loc 90 width 1 F.10A. (FÖRE VALET) När det gäller skatterna, hur tycker Ni att regeringen har skött skattepolitiken? Tycker Ni att den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? (EFTER VALET) När det gäller skatterna, hur tycker Ni att regeringen vi hade fram till valet har skött skattepolitiken? Tycker Ni att den har skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dålig? 177 1. Mycket bra 1041 2. Ganska bra 952 3. Ganska dåligt 389 4. Mycket dåligt 127 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 40 V76040 BORG:SKATTEPOL 10 Loc 91 width 1 F.10B. Hur tror Ni att en borgerlig regering skulle skött skattepolitiken? Tror Ni den skulle skötts mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt? 66 1. Mycket bra 1270 2. Ganska bra 667 3. Ganska dåligt 170 4. Mycket dåligt 513 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 41 V76041 SYSSELS BORG 11A Loc 92 width 1 F.11A. Hur tror Ni att det skulle varit med sysselsättningen, om vi i stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att vi i så fall skulle haft mer arbetslöshet eller mindre arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten skulle ha varit ungefär densamma? 751 1. Mer arbetslöshet 1384 3. Ungefär densamma 394 5. Mindre arbetslöshet 157 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 42 V76042 PRISÖKN BORG 11B Loc 93 width 1 F.11B. Hur tror Ni att det skulle ha varit med de stigande priserna om vi i stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att priserna i så fall skulle stigit mer eller mindre under de senaste åren eller tror Ni att de skulle stigit lika mycket? 550 1. Priserna skulle stigit mer 1335 3. Priserna skulle ha stigit lika mycket 597 5. Priserna skulle stigit mindre 204 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 43 V76043 SKATTER BORG 11C Loc 94 width 1 F.11C. Och hur tror Ni att det skulle varit med skatterna om vi i stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att skatterna i så fall skulle varit högre eller lägre under de senaste åren eller tror Ni att de skulle varit desamma? 480 1. Skatterna skulle varit högre 1051 3. Skatterna skulle varit desamma 966 5. Skatterna skulle varit lägre 189 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 44 V76044 VAL:SYSSELS 12A Loc 95 width 1 F.12A. Hur viktig var sysselsättningsfrågan för Er röstning vid årets val? Var det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte särskilt viktig eller inte alls viktig. 797 1. En av de absolut viktigaste frågorna 1082 2. Ganska viktig 570 3. Inte särskilt viktig 174 4. Inte alls viktig 63 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 45 V76045 VAL:PRISERNA 12B Loc 96 width 1 F.12B. Hur viktig var frågan om de stigande priserna för Er röstning vid årets val? (VISA SVARSKORT) 639 1. En av de absolut viktigaste frågorna 1426 2. Ganska viktig 467 3. Inte särskilt viktig 80 4. Inte alls viktig 74 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 46 V76046 VAL:SKATTEN 12C Loc 97 width 1 F.12C. Och hur viktig var skattefrågan för Er röstning vid årets val? (VISA SVARSKORT) 877 1. En av de absolut viktigaste frågorna 1304 2. Ganska viktig 350 3. Inte särskilt viktig 80 4. Inte alls viktig 75 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 47 V76047 EKON UTVECKL 13 Loc 98 width 1 F.13. Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste åren? Tror Ni att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? 53 1. Mycket bättre 790 2. Något bättre 997 3. Ingen förändring 577 4. Något sämre 73 5. Mycket sämre 196 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 48 V76048 REGERINGSBYTE 14 Loc 99 width 1 F.14. (FÖRE VALET) Vi har ju länge haft en socialdemokratisk regering. Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det skulle bli, om vi i stället skulle få en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna är med? Tror Ni att det skulle bli: mycket stor, ganska stor, eller inte särskilt stor eller ingen förändring alls? (EFTER VALET) Vi har ju fått en ny regering efter valet i år. Hur stor förändring på förhållandena här i landet tror Ni att det blir med den nya regeringen? Tror Ni att det blir: mycket stor, ganska stor eller inte särskilt stor eller ingen förändring alls? 179 1. Mycket stor förändring 711 2. Ganska stor förändring 1616 3. Inte särskilt stor förändring 81 4. Ingen förändring alls 99 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 49 V76049 REGERING:KOM 15 Loc 100 width 1 MD=0 F.15. Vilket eller vilka partier skulle Ni helst vilja ha med i regeringen efter valet i år? (TILLÄGGSFRÅGA:) Skulle Ni vilja ha med något mer parti i regeringen? (OM JA:) Vilket eller vilka partier? F.15(1). Kommunistpartierna med i regeringen Anm. Endast förvalsintervjuerna 124 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 1098 5. Inget av partierna nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 V76050 REGERING:S 15 Loc 101 width 1 MD=0 F.15(2). Socialdemokraterna med i regeringen <Se F.15 för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 567 1. Ja 656 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 V76051 REGERING:C 15 Loc 102 width 1 MD=0 F.15(3). Centerpartiet med i regeringen <Se F.15 för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 460 1. Ja 763 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 V76052 REGERING:FP 15 Loc 103 width 1 MD=0 F.15(4). Folkpartiet med i regeringen <Se F.15 för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 419 1. Ja 804 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 V76053 REGERING:M 15 Loc 104 width 1 MD=0 F.15(5). Moderata samlingspartiet med i regeringen <Se F.15 för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 294 1. Ja 929 5. Partiet ej nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 V76054 REGERING:ÖVR 15 Loc 105 width 1 MD=0 F.15(6). Övriga med i regeringen <Se F.15 för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 26 1. Ja, kristen demokratisk samling 38 2. Ja, de borgerliga partierna 1 3. Ja, mittenpartierna 33 4. Ja, alla partierna 1125 5. Inget av alternativen nämnt 1463 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 V76055 FLER DAGHEM 16A Loc 106 width 1 MD=9 F.16. Jag skall nu läsa upp en lista på saker som en del människor tycker borde genomföras i Sverige. För varje av dessa förslag kan Ni säga om det är: (VISA SVARSKORT) F.16A. Om Ni nu använder ett av svaren på det här kortet, vilken är Er åsikt om förslaget att bygga fler barndaghem? 964 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 924 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 341 3. Spelar ingen större roll 279 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 96 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 76 8. Vet inte/vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 56 V76056 INFLYTANDE ARB 16 Loc 107 width 1 MD=9 F.16B. Ge de anställda mer inflytande på sina arbetsplatser. <Se F.16 för fullständig frågetext> 949 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 1025 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 332 3. Spelar ingen större roll 220 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 67 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 92 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 57 V76057 KONTR PRIVFTG 16C Loc 108 width 1 MD=9 F.16C. Minska den statliga kontrollen över privat företagsamhet. <Se F.16 för fullständig frågetext> 587 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 714 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 423 3. Spelar ingen större roll 540 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 240 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 181 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 58 V76058 6-TIM ARBDAG 16D Loc 109 width 1 MD=9 F.16D. Införa sextimmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande. <Se F.16 för fullständig frågetext> 512 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 699 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 447 3. Spelar ingen större roll 644 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 291 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 92 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 59 V76059 REPUBLIK 16E Loc 110 width 1 MD=9 F.16E. Införa republik i Sverige. <Se F.16 för fullständig frågetext> 138 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 97 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 596 3. Spelar ingen större roll 517 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 1274 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 63 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 60 V76060 INVANDRINGEN 16F Loc 111 width 1 MD=9 F.16F. Stoppa invandringen av utländsk arbetskraft. <Se F.16 för fullständig frågetext> 399 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 617 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 510 3. Spelar ingen större roll 718 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 305 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 135 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 61 V76061 JÄMLIKHETEN 16G Loc 112 width 1 MD=9 F.16G. Öka jämlikheten i fråga om inkomster och arbetsförhållanden. <Se F.16 för fullständig frågetext> 1199 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 956 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 160 3. Spelar ingen större roll 203 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 64 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 101 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 62 V76062 STOPPA KÄRNKR 16H Loc 113 width 1 MD=9 F.16H. Stoppa utbyggnaden av kärnkraften. <Se F.16 för fullständig frågetext> 916 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 490 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 280 3. Spelar ingen större roll 472 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 251 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 275 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 63 V76063 UTFLYTTN VERK 16I Loc 114 width 1 MD=9 F.16I. Flytta ut fler ämbetsverk från Stockholm till andra delar av landet. <Se F.16 för fullständig frågetext> 498 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 768 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 677 3. Spelar ingen större roll 346 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 204 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 190 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 64 V76064 SOCIALIS FTG 16J Loc 115 width 1 MD=9 F.16J. Socialisera de stora företagen. <Se F.16 för fullständig frågetext> 185 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 384 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 388 3. Spelar ingen större roll 671 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 817 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 238 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 65 V76065 SKATT HÖGINK 16K Loc 116 width 1 MD=9 F.16K. Sänka skatten på höga inkomster. <Se F.16 för fullständig frågetext> 216 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 451 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 269 3. Spelar ingen större roll 828 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 811 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 107 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 66 V76066 SKATT LÅGINK 16L Loc 117 width 1 MD=9 F.16L. Sänka skatten på låga inkomster. <Se F.16 för fullständig frågetext> 1514 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 871 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 123 3. Spelar ingen större roll 80 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 44 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 51 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 67 V76067 NEDLÄGGN SJ 16M Loc 118 width 1 MD=9 F.16M. Lägga ner olönsamma järnvägsdelar. <Se F.16 för fullständig frågetext> 125 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 307 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 288 3. Spelar ingen större roll 1036 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 759 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 168 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 68 V76068 MELLANÖLET 16N Loc 119 width 1 MD=9 F.16N. Förbjuda mellanölet. <Se F.16 för fullständig frågetext> 692 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 266 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 559 3. Spelar ingen större roll 432 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 691 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 43 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 69 V76069 PORNOGRAFI 16O Loc 120 width 1 MD=9 F.16O. Förbjuda alla former av pornografi. <Se F.16 för fullständig frågetext> 565 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 283 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 953 3. Spelar ingen större roll 458 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 355 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 69 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 70 V76070 LÖNTAGARFOND 16P Loc 121 width 1 MD=9 F.16P. Föra över en del av företagens vinster till löntagarfonder som styrs av de fackliga organisationerna. <Se F.16 för fullständig frågetext> 327 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 574 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 281 3. Spelar ingen större roll 496 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 648 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 357 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 71 V76071 ARBETSGIVAVG 16Q Loc 122 width 1 MD=9 F.16Q. Sänka företagens arbetsgivaravgifter. <Se F.16 för fullständig frågetext> 497 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 645 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 426 3. Spelar ingen större roll 546 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 279 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 290 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 72 V76072 50% KV I R-DAG 16 Loc 123 width 1 MD=9 F.16R. Bestämma att hälften av antalet riksdagsledamöter måste vara kvinnor. <Se F.16 för fullständig frågetext> 525 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 737 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 791 3. Spelar ingen större roll 361 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 196 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 72 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 73 V76073 FÖRSVARSUTG 16S Loc 124 width 1 MD=9 F.16S. Minska försvarsutgifterna. <Se F.16 för fullständig frågetext> 546 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 723 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 383 3. Spelar ingen större roll 572 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 300 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 159 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 74 V76074 DAGENS SV SAMH 17 Loc 125 width 1 MD=9 F.17A. Här kommer en ganska allmän fråga. Vilken är Er inställning i stort till dagens svenska samhälle? Är den: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ? 519 1. Mycket positiv 1721 2. Ganska positiv 332 3. Ganska negativ 53 4. Mycket negativ 58 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 75 V76075 FÖRÄND SV SAMH 17 Loc 126 width 1 MD=9 F.17B. Har Er inställning till det svenska samhället förändrats under de senaste, låt oss säga fem, åren? Är Ni: mycket mer positiv nu, något mer positiv nu, har Ni samma inställning nu, är Ni något mer negativ nu eller är Ni mycket mer negativ nu? 89 1. Mycket mer positiv nu 399 2. Något mer positiv nu 1384 3. Samma inställning nu 628 4. Något mer negativ nu 126 5. Mycket mer negativ nu 57 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 76 V76076 FREDEN SOVJET 18A Loc 127 width 1 MD=9 F.18. Här är några frågor som handlar om stormakterna i världen. Om Ni skulle ge ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av omdömena här på kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett av länderna? (VISA SVARSKORT) F.18A. Vi börjar med Sovjet. Vilket av omdömena tycker Ni passar bäst in på Sovjet? 518 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 619 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 938 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 219 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 387 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 77 V76077 FREDEN USA 18B Loc 128 width 1 MD=9 F.18B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? <Se F.18 för fullständig frågetext> 271 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 770 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 943 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 349 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 348 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 78 V76078 FREDEN KINA 18C Loc 129 width 1 MD=9 F.18C. Och slutligen Kina. Vilket av omdömena tycker Ni stämmer bäst? <Se F.18 för fullständig frågetext> 277 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 221 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 665 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 640 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 878 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 79 V76079 FÖRÄND SOVJET 19A Loc 130 width 1 MD=9 F.19. Jag skulle också vilja fråga om Ni tycker att de här staterna har ändrat sin politik på de sista tio-femton åren? F.19A. Jag börjar med Sovjet. Tycker Ni att Sovjets politik blivit mer eller mindre fredlig eller tycker Ni inte att det är någon skillnad? 924 1. Mer fredlig politik nu 1239 3. Ingen skillnad 172 5. Mindre fredlig politik nu 346 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 80 V76080 FÖRÄND USA 19B Loc 131 width 1 MD=9 F.19B. Vad tycker Ni om USA? Tycker Ni att USA:s politik har blivit mer eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? <Se F.19 för fullständig frågetext> 610 1. Mer fredlig politik nu 1345 3. Ingen skillnad 413 5. Mindre fredlig nu 313 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 81 V76081 FÖRÄND KINA 19C Loc 132 width 1 MD=9 F.19C. Och så Kina. Tycker Ni att Kinas politik blivit mer eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? <Se F.19 för fullständig frågetext> 364 1. Mer fredlig politik nu 1241 3. Ingen skillnad 226 5. Mindre fredlig politik nu 850 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 82 V76082 SOVJET->SVER 20A Loc 133 width 1 MD=9 F.20. När det gäller Sovjets och USA:s förhållande till Sverige, i vilken utsträckning anser Ni att Sverige för närvarande är utsatt för ett hot från dessa länder? (VISA SVARSKORT) F.20A. Vilket av omdömena här på kortet tycker Ni stämmer bäst på Sovjet? 155 1. Utgör ett hot mot Sverige 553 2. Ovänlig, men inget direkt hot 1468 3. Ingen ovänskap 336 4. Vänskaplig 169 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 83 V76083 USA->SVERIGE 20B Loc 134 width 1 MD=9 F.20B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? <Se F.20 för fullständig frågetext> 53 1. Utgör ett hot mot Sverige 412 2. Ovänlig, men inget direkt hot 1442 3. Ingen ovänskap 606 4. Vänskaplig 168 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 84 V76084 INRPOL SOVJET 21A Loc 135 width 1 MD=9 F.21. Vi har ju talat om den utrikespolitik som förs av Sovjet, USA och Kina. Vilken uppfattning har Ni om förhållandena inom de här tre länderna? (VISA SVARSKORT) F.21A. Jag börjar med att fråga om Sovjet. Är Ni: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ? 23 1. Mycket positiv 439 2. Ganska positiv 1151 3. Ganska negativ 607 4. Mycket negativ 461 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 85 V76085 INRPOL USA 21B Loc 136 width 1 MD=9 F.21B. Och när det gäller USA, vilken uppfattning har Ni? <Se F.21 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket positiv 1163 2. Ganska positiv 867 3. Ganska negativ 155 4. Mycket negativ 425 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 86 V76086 INRPOL KINA 21C Loc 137 width 1 MD=9 F.21C. Och vilken uppfattning har Ni om Kina? <Se F.21 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket positiv 788 2. Ganska positiv 638 3. Ganska negativ 177 4. Mycket negativ 983 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 87 V76087 FRAMTID VÄRLD 22 Loc 138 width 1 MD=9 F.22. Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att världen ser sämre eller bättre ut jämfört med idag? Tror Ni den ser mycket bättre, något bättre, ungefär samma, något sämre eller mycket sämre ut? 81 1. Mycket bättre 538 2. Något bättre 631 3. Ungefär samma 812 4. Något sämre 400 5. Mycket sämre 221 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 88 V76088 KÄRNKRAFTEN 23A Loc 139 width 1 MD=9 F.23. Olika förslag har framförts hur man bäst bör klara energiförsörjningen här i Sverige de närmaste tio åren. På det här kortet finns några sådana förslag. För vart och ett av dessa skulle jag vilja höra om Ni tycker att det är: (VISA SVARSKORT) F.23A. Bygga ut kärnkraften 173 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 453 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 199 3. Spelar ingen större roll 806 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 838 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 214 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 89 V76089 VATTENKRAFT 23B Loc 140 width 1 MD=9 F.23B. Vattenkraft: bygga ut hittills orörda älvar. <Se F.23 för fullständig frågetext> 262 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 635 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 189 3. Spelar ingen större roll 935 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 524 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 138 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 90 V76090 OLJEIMPORT 23C Loc 141 width 1 MD=9 F.23C. Öka importen av olja. <Se F.23 för fullständig frågetext> 131 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 588 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 487 3. Spelar ingen större roll 990 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 298 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 189 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 91 V76091 SOLVÄRME MM 23D Loc 142 width 1 MD=9 F.23D. Satsa på nya energikällor som solvärme, vindkraft osv. <Se F.23 för fullständig frågetext> 1644 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 682 2. Bra förslag: gqnska viktigt att det genomförs 93 3. Spelar ingen större roll 112 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 60 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 92 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 92 V76092 SPARA ENERGI 23E Loc 143 width 1 MD=9 F.23E. Spara energi, även om det innebär att levnadsstandarden sänks. <Se F.23 för fullständig frågetext> 967 1. Bra förslag: mycket viktigt att det genomförs 975 2. Bra förslag: ganska viktigt att det genomförs 183 3. Spelar ingen större roll 358 4. Dåligt förslag: ganska viktigt att det inte genomförs 132 5. Dåligt förslag: mycket viktigt att det inte genomförs 68 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 93 V76093 ÅSIKT KÄRNKR 24A Loc 144 width 1 MD=9 F.24A. Om kärnkraftens användning finns det olika meningar. Vilken av åsikterna här på kortet ansluter Ni Er närmast till? (VISA SVARSKORT) 17 1. Kraftig utbyggnad av kärnkraften 688 2. Måttlig utbyggnad av kärnkraften 1289 3. Inga nya kärnkraftverk bör byggas, men de som redan finns bör behållas 528 4. Inga nya kärnkraftverk bör byggas och de som redan finns bör avvecklas 80 7. Har ingen bestämt åsikt om saken 81 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 94 V76094 VAL:KÄRNKRAFT 24B Loc 145 width 1 MD=9 F.24B. Hur viktig var kärnkraftsfrågan för Er röstning vid årets val? Var det en av de absolut viktigaste frågorna, ganska viktig, inte särskilt viktig eller inte alls viktig? 434 1. En av de absolut viktigaste frågorna 969 2. Ganska viktig 907 3. Inte särskilt viktig 294 4. Inte alls viktig 79 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 95 V76095 KÄRNKR:KOM POS 24 Loc 146 width 1 F.24C. Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partierna i deras syn på kärnkraftsfrågan? (OM JA:) Vilket eller vilka partier tycker Ni är mest positiva till kärnkraften? F.24C(1). Positivt till kärnkraft: Kommunistpartierna 57 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2627 5. Inget av partierna nämnt
VAR 96 V76096 KÄRNKR:S POS 24C Loc 147 width 1 F.24C(2). Positivt till kärnkraft: Socialdemokraterna <Se F.24C för fullständig frågetext> 2212 1. Ja 474 5. Partiet ej nämnt
VAR 97 V76097 KÄRNKR:C POS 24C Loc 148 width 1 F.24C(3). Positivt till kärnkraft: Centerpartiet <Se F.24C för fullständig frågetext> 47 1. Ja 2639 5. Partiet ej nämnt
VAR 98 V76098 KÄRNKR:FP POS 24C Loc 149 width 1 F.24C(4). Positivt till kärnkraft: Folkpartiet <Se F.24C för fullständig frågetext> 336 1. Ja 2350 5. Partiet ej nämnt
VAR 99 V76099 KÄRNKR:M POS 24C Loc 150 width 1 F.24C(5). Positivt till kärnkraft: Moderata samlingspartiet <Se F.24C för fullständig frågetext> 1194 1. Ja 1492 5. Partiet ej nämnt
VAR 100 V76100 KÄRNKR:ÖVR POS 24 Loc 151 width 1 F.24C(6). Positivt till kärnkraft: Övriga alternativ <Se F.24C för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 4. Ja, alla partierna 2685 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 101 V76101 KÄRNKR:KOM NEG 24 Loc 152 width 1 F.24D. Och vilket eller vilka partier tycker Ni är mest negativa till kärnkraften? F.24D(1). Negativt till kärnkraft: Kommunistpartierna 694 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 1988 5. Inget av partierna nämnt
VAR 102 V76102 KÄRNKR:S NEG 24D Loc 153 width 1 MD=9 F.24D(2). Negativt till kärnkraft: Socialdemokraterna <Se F.24D för fullständig frågetext> 32 1. Ja 2652 5. Partiet ej nämnt 2 9. Uppgift saknas
VAR 103 V76103 KÄRNKR:C NEG 24D Loc 154 width 1 MD=9 F.24D(3). Negativt till kärnkraft: Centerpartiet <Se F.24D för fullständig frågetext> 2356 1. Ja 328 5. Partiet ej nämnt 2 9. Uppgift saknas
VAR 104 V76104 KÄRNKR:FP NEG 24D Loc 155 width 1 MD=9 F.24D(4). Negativt till kärnkraft: Folkpartiet <Se F.24D för fullständig frågetext> 161 1. Ja 2523 5. Partiet ej nämnt 2 9. Uppgift saknas
VAR 105 V76105 KÄRNKR:M NEG 24D Loc 156 width 1 MD=9 F.24D(5). Negativt till kärnkraft: Moderata samlingspartiet <Se F.24D för fullständig frågetext> 58 1. Ja 2626 5. Partiet ej nämnt 2 9. Uppgift saknas
VAR 106 V76106 KÄRNKR:ÖVR NEG 24 Loc 157 width 1 F.24D(6). Negativt till kärnkraft: Övriga alternativ <Se F.24D för fullständig frågetext> 17 1. Ja, kristen demokratisk samling 1 2. Ja, de borgerliga partierna 1 3. Ja, mittenpartierna 1 4. Ja, annat parti 2666 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 107 V76107 ARBETSLÖSHET 25A Loc 158 width 1 MD=9 F.25. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan till vänster i häftet. (VISA SVARSKORT) F.25A. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande. 318 1. Instämmer helt 764 2. Instämmer i stort sett 815 3. I stort sett motsatt åsikt 379 4. Helt motsatt åsikt 407 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 108 V76108 NÄRINGSLIVET 25B Loc 159 width 1 MD=9 F.25B. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. <Se F.25 för fullständig frågetext> 619 1. Instämmer helt 918 2. Instämmer i stort sett 631 3. I stort sett motsatt åsikt 219 4. Helt motsatt åsikt 296 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 109 V76109 STATLIG KONTR 25C Loc 160 width 1 MD=9 F.25C. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.25 för fullständig frågetext> 539 1. Instämmer helt 975 2. Instämmer i stort sett 582 3. I stort sett motsatt åsikt 174 4. Helt motsatt åsikt 413 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 110 V76110 SOC REFORMER 25D Loc 161 width 1 MD=9 F.25D. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.25 för fullständig frågetext> 720 1. Instämmer helt 902 2. Instämmer i stort sett 557 3. I stort sett motsatt åsikt 312 4. Helt motsatt åsikt 192 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 111 V76111 BÄST ÄGA FTG 26A Loc 162 width 1 MD=9 F.26. Det finns olika uppfattningar om vem som i framtiden bör äga de stora industriföretagen. På det här kortet finns tre olika uppfattningar. (VISA SVARSKORT) F.26A. Vilken uppfattning tycker Ni är bäst? 1123 1. Privata aktieägare 362 2. Staten 780 3. De anställda genom sina fackliga organisationer 418 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 112 V76112 SÄMST ÄGA FTG 26B Loc 163 width 1 MD=9 F.26B. Vilken uppfattning tycker Ni är sämst? <Se F.26 för fullständig frågetext> 766 1. Privata aktieägare 998 2. Staten 486 3. De anställda genom sina fackliga organisationer 433 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 113 V76113 NÄRMAST FP 27A Loc 164 width 1 MD=9 F.27. Det anses ju ofta att vissa partier står varandra jämförelsevis nära i fråga om den politik de vill föra. Andra partier tycker man kanske står längre ifrån varandra. Jag har här några kort med namnen på de största partierna och vill be Er jämföra det parti, som står överst, med de övriga på de olika korten. (VISA SVARSKORT) F.27A(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast folkpartiet? 11 1. Vänsterpartiet kommunisterna 318 2. Socialdemokraterna 1698 3. Centerpartiet 2 4. Folkpartiet 374 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 278 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 114 V76114 NÄST NÄRM FP 27A Loc 165 width 1 MD=9 F.27A(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast folkpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 40 1. Vänsterpartiet kommunisterna 534 2. Socialdemokraterna 582 3. Centerpartiet 10 4. Folkpartiet 1143 5. Moderata samlingspartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 371 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 115 V76115 LÄNGST FR FP 27A Loc 166 width 1 MD=9 F.27A(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån folkpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 1953 1. Vänsterpartiet kommunisterna 221 2. Socialdemokraterna 18 3. Centerpartiet 4. Folkpartiet 172 5. Moderata samlingspartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 4 7. Annat parti 310 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 116 V76116 NÄRMAST S 27B Loc 167 width 1 MD=9 F.27B(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast socialdemokraterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 1709 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 209 3. Centerpartiet 459 4. Folkpartiet 25 5. Moderata samlingspartiet 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 280 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 117 V76117 NÄST NÄRM S 27B Loc 168 width 1 MD=9 F.27B(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast socialdemokraterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 313 1. Vänsterpartiet kommunisterna 9 2. Socialdemokraterna 688 3. Centerpartiet 1012 4. Folkpartiet 145 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 6 7. Annat parti 507 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 4 9. Uppgift saknas
VAR 118 V76118 LÄNGST FR S 27B Loc 169 width 1 MD=9 F.27B(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån socialdemokraterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 107 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2. Socialdemokraterna 284 3. Centerpartiet 86 4. Folkpartiet 1898 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 305 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 119 V76119 NÄRMAST M 27C Loc 170 width 1 MD=9 F.27C(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast moderata samlingspartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 14 1. Vänsterpartiet kommunisterna 41 2. Socialdemokraterna 988 3. Centerpartiet 1234 4. Folkpartiet 1 5. Moderata samlingspartiet 5 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 399 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 4 9. Uppgift saknas
VAR 120 V76120 NÄST NÄRM M 27C Loc 171 width 1 MD=9 F.27C(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast moderata samlingspartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 18 1. Vänsterpartiet kommunisterna 51 2. Socialdemokraterna 1191 3. Centerpartiet 987 4. Folkpartiet 3 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 430 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 4 9. Uppgift saknas
VAR 121 V76121 LÄNGST FR M 27C Loc 172 width 1 MD=9 F.27C(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån moderata samlingspartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 2049 1. Vänsterpartiet kommunisterna 302 2. Socialdemokraterna 25 3. Centerpartiet 6 4. Folkpartiet 2 5. Moderata samlingspartiet 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Annat parti 294 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 122 V76122 NÄRMAST C 27D Loc 173 width 1 MD=9 F.27D(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast centerpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 10 1. Vänsterpartiet kommunisterna 121 2. Socialdemokraterna 3 3. Centerpartiet 1857 4. Folkpartiet 405 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 7. Annat parti 286 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 123 V76123 NÄST NÄRM C 27D Loc 174 width 1 MD=9 F.27D(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast centerpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 20 1. Vänsterpartiet kommunisterna 428 2. Socialdemokraterna 17 3. Centerpartiet 475 4. Folkpartiet 1366 5. Moderata samlingspartiet 4 6. Kristen demokratisk samling 1 7. Annat parti 372 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 124 V76124 LÄNGST FR C 27D Loc 175 width 1 MD=9 F.27D(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån centerpartiet? <Se F.27 för fullständig frågetext> 1984 1. Vänsterpartiet kommunisterna 293 2. Socialdemokraterna 3. Centerpartiet 8 4. Folkpartiet 79 5. Moderata samlingspartiet 6. Kristen demokratisk samling 5 7. Annat parti 314 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 125 V76125 NÄRMAST VPK 27E Loc 176 width 1 MD=9 F.27E(1). Vilket av de övriga partierna anser Ni står närmast vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 1 1. Vänsterpartiet kommunisterna 2252 2. Socialdemokraterna 38 3. Centerpartiet 25 4. Folkpartiet 25 5. Moderata samlingspartiet 1 6. Kristen demokratisk samling 11 7. Annat parti 330 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 3 9. Uppgift saknas
VAR 126 V76126 NÄST NÄRM VPK 27E Loc 177 width 1 MD=9 F.27E(2). Vilket av dem tycker Ni står näst närmast vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 2 1. Vänsterpartiet kommunisterna 52 2. Socialdemokraterna 764 3. Centerpartiet 940 4. Folkpartiet 116 5. Moderata samlingspartiet 2 6. Kristen demokratisk samling 21 7. Annat parti 785 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 4 9. Uppgift saknas
VAR 127 V76127 LÄNGST FR VPK 27E Loc 178 width 1 MD=9 F.27E(3). Vilket av de övriga partierna tycker Ni står längst ifrån vänsterpartiet kommunisterna? <Se F.27 för fullständig frågetext> 4 1. Vänsterpartiet kommunisterna 41 2. Socialdemokraterna 228 3. Centerpartiet 101 4. Folkpartiet 1953 5. Moderata samlingspartiet 3 6. Kristen demokratisk samling 2 7. Annat parti 350 8. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt; även: alla partierna 4 9. Uppgift saknas
VAR 128 V76128 VILDA STREJKER 28 Loc 179 width 1 MD=9 F.28. På senare år har det ju förekommit en hel del så kallade vilda strejker. Vilken är Er åsikt om dessa? Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, eller är de aldrig berättigade? 213 1. Vilda strejker är ofta berättigade 1663 2. Vilda strejker kan vara berättigade ibland 713 3. Vilda strejker är aldrig berättigade 94 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 129 V76129 LO-INFLYTANDE 29A Loc 180 width 1 MD=9 F.29. Jag kommer nu att läsa upp några organisationer och grupper. För var och en av dessa vill jag be Er ange om Ni tycker att de har för mycket eller för lite att säga till om idag. Ni kan välja mellan alternativen här på kortet. (VISA SVARSKORT) F.29A. Landsorganisationen (LO) 573 1. Har alldeles för mycket att säga till om 586 2. Har lite för mycket att säga till om 1042 3. Lagom som det är 186 4. Har lite för lite att säga till om 55 5. Har alldeles för lite att säga till om 240 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 130 V76130 TCO-INFLYTAND 29B Loc 181 width 1 MD=9 F.29B. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) <Se F.29 för fullständig frågetext> 133 1. Har alldeles för mycket att säga till om 490 2. Har lite för mycket att säga till om 1233 3. Lagom som det är 254 4. Har lite för lite att säga till om 29 5. Har alldeles för lite att säga till om 543 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 131 V76131 SAF-INFLYTAND 29C Loc 182 width 1 MD=9 F.29C. Arbetsgivareföreningen (SAF) <Se F.29 för fullständig frågetext> 249 1. Har alldeles för mycket att säga till om 593 2. Har lite för mycket att säga till om 1043 3. Lagom som det är 291 4. Har lite för lite att säga till om 40 5. Har alldeles för lite att säga till om 466 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 132 V76132 STORFÖRETAG 29D Loc 183 width 1 MD=9 F.29D. Storföretagarna <Se F.29 för fullständig frågetext> 611 1. Har alldeles för mycket att säga till om 907 2. Har lite för mycket att säga till om 636 3. Lagom som det är 146 4. Har lite för lite att säga till om 33 5. Har alldeles för lite att säga till om 349 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 133 V76133 SMÅFÖRETAG 29E Loc 184 width 1 MD=9 F.29E. Småföretagarna <Se F.29 för fullständig frågetext> 28 1. Har alldeles för mycket att säga till om 94 2. Har lite för mycket att säga till om 372 3. Lagom som det är 1207 4. Har lite för lite att säga till om 782 5. Har alldeles för lite att säga till om 199 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 134 V76134 FACKFÖRENING 29F Loc 185 width 1 MD=9 F.29F. De lokala fackföreningarna <Se F.29 för fullständig frågetext> 64 1. Har alldeles för mycket att säga till om 214 2. Har lite för mycket att säga till om 845 3. Lagom som det är 899 4. Har lite för lite att säga till om 310 5. Har alldeles för lite att säga till om 350 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 135 V76135 TJÄNSTEMÄNNEN 29G Loc 186 width 1 MD=9 F.29G. Tjänstemännen <Se F.29 för fullständig frågetext> 66 1. Har alldeles för mycket att säga till om 333 2. Har lite för mycket att säga till om 1152 3. Lagom som det är 556 4. Har lite för lite att säga till om 115 5. Har alldeles för lite att säga till om 460 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 136 V76136 ARBETARNA 29H Loc 187 width 1 MD=9 F.29H. Arbetarna <Se F.29 för fullständig frågetext> 41 1. Har alldeles för mycket att säga till om 166 2. Har lite för mycket att säga till om 749 3. Lagom som det är 926 4. Har lite för lite att säga till om 589 5. Har alldeles för lite att säga till om 211 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 137 V76137 JORDBRUKARNA 29I Loc 188 width 1 MD=9 F.29I. Jordbrukarna <Se F.29 för fullständig frågetext> 33 1. Har alldeles för mycket att säga till om 130 2. Har lite för mycket att säga till om 854 3. Lagom som det är 794 4. Har lite för lite att säga till om 532 5. Har alldeles för lite att säga till om 339 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 138 V76138 KRAV FRÅN ORG 30 Loc 189 width 1 MD=9 F.30. Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav som förs fram av t ex lokala organisationer eller grupper av medborgare? (VISA SVARSKORT) 124 1. Mycket stor vikt 909 2. Ganska stor vikt 1214 3. Ganska liten vikt 220 4. Mycket liten vikt 211 8. Vet inte/vill ej svara 8 9. Uppgift saknas
VAR 139 V76139 FÖRETRÄDER UP 31A Loc 190 width 1 MD=9 F.31. Vi har också ställt samman några olika åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på vänstersidan i häftet. (VISA SVARSKORT) Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? F.31A. Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata mina intressen. 649 1. Instämmer helt 1532 2. Instämmer i stort sett 257 3. I stort sett motsatt åsikt 88 4. Helt motsatt åsikt 155 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 140 V76140 ENDAST RÖSTER 31B Loc 191 width 1 MD=9 F.31B. Partierna är bara intresserade av folks röster, men inte av deras åsikter. <Se F.31 för fullständig frågetext> 298 1. Instämmer helt 1016 2. Instämmer i stort sett 1011 3. I stort sett motsatt åsikt 215 4. Helt motsatt åsikt 141 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 141 V76141 RDMÄN KONTAKT 31C Loc 192 width 1 MD=9 F.31C. De riksdagsmän som vi väljer förlorar fort kontakten med vanligt folk. <Se F.31 för fullständig frågetext> 577 1. Instämmer helt 1168 2. Instämmer i stort sett 596 3. I stort sett motsatt åsikt 118 4. Helt motsatt åsikt 222 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 142 V76142 RÖST PÅVERKA 31D Loc 193 width 1 MD=9 F.31D. Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. <Se F.31 för fullständig frågetext> 645 1. Instämmer helt 1283 2. Instämmer i stort sett 491 3. I stort sett motsatt åsikt 157 4. Helt motsatt åsikt 105 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 143 V76143 VALLÖFTEN 31E Loc 194 width 1 MD=9 F.31E. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften. <Se F.31 för fullständig frågetext> 625 1. Instämmer helt 1143 2. Instämmer i stort sett 666 3. I stort sett motsatt åsikt 128 4. Helt motsatt åsikt 119 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 144 V76144 RD-MÄN HÄNSYN 31F Loc 195 width 1 MD=9 F.31F. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker. <Se F.31 för fullständig frågetext> 475 1. Instämmer helt 1066 2. Instämmer i stort sett 825 3. I stort sett motsatt åsikt 172 4. Helt motsatt åsikt 143 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 145 V76145 DEMONSTRERA 32 Loc 196 width 1 MD=9 F.32. Skulle Ni kunna tänka Er att delta i en demonstration som riktade sig mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Ni instämde med? 1504 1. Ja, skulle kunna tänka sig att delta 1065 5. Nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 112 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 146 V76146 TILLHÖR KLASS 33A Loc 197 width 1 MD=9 F.33A. Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som Ni brukar räkna Er till? 1290 1. Ja 1391 5. Nej; även: vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 147 V76147 SAMHÄLLSKLASS 33B Loc 198 width 1 MD=0 or GE 9 F.33B. (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Ni då på? Anm. Koderna 1-2 endast om UP:s svar ordagrant överensstämmer med dessa svarsalternativ. Övriga svar i kategorin "annan klass eller grupp". 811 1. Arbetarklass 327 2. Medelklass 147 4. Annan klass eller grupp 5 8. Vet inte/vill ej svara 1391 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 148 V76148 ANNAN GRUPP 33B Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.33B(2). UP som angivit "annan klass eller grupp" i variabel 147 <Se F.33B för fullständig frågetext> 7 1. Arbetare, jobbare, arbetargruppen 30 2. Underklass, låglönegruppen, de sämst ställda, småfolket, löntagarna, de anställda, svar som innefattar både tjänstemän och arbetare 32 3. Lägre medelklass, högre medelklass, mellangrupp, medelinkomsttagare, tjänstemän, akademiker 15 4. Överklass, högre samhällsklass, de bäst ställda, höginkomsttagare, välbärgade 8 5. Företagare, små/mindre företagare, arbetsgivare 27 6. Jordbrukare, bönder, landsbygdsbefolkningen, glesbygdsbefolkningen 28 7. Okodbar klass eller grupp, övrigt 2534 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 149 V76149 ARBKL-MEDELKL 33C Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.33C. (RÄKNAR SIG EJ TILL ARBETARKLASS ELLER MEDELKLASS) Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Ni att Ni skulle kunna räknas till? 588 1. Arbetarklass 446 2. Medelklass 236 3. Ingen av dessa två 257 8. Vet inte/vill ej svara 1138 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 150 V76150 FÖRD EG KLASS 34 Loc 201 width 1 MD=9 F.34. Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i samhället som Ni? (OM TVEKSAM:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? 1451 1. Till fördel 450 3. Varken till fördel eller nackdel 554 5. Till nackdel 225 8. Vet inte/vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 151 V76151 JORDBR:KOM POS 35 Loc 202 width 1 F.35A. Anser Ni att det finns något parti eller några partier som för en politik som särskilt gynnar jordbrukarna? F.35A(1). Gynnar jordbrukarna: Kommunistpartierna 8 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2678 5. Inget av partierna nämnt
VAR 152 V76152 JORDBR:S POS 35A Loc 203 width 1 F.35A(2). Gynnar jordbrukarna: Socialdemokraterna <Se F.35A för fullständig frågetext> 161 1. Ja 2525 5. Partiet ej nämnt
VAR 153 V76153 JORDBR:C POS 35A Loc 204 width 1 F.35A(3). Gynnar jorbrukarna: Centerpartiet <Se F.35A för fullständig frågetext> 2124 1. Ja 562 5. Partiet ej nämnt
VAR 154 V76154 JORDBR:FP POS 35A Loc 205 width 1 F.35A(4). Gynnar jordbrukarna: Folkpartiet <Se F.35A för fullständig frågetext> 119 1. Ja 2567 5. Partiet ej nämnt
VAR 155 V76155 JORDBR:M POS 35A Loc 206 width 1 F.35A(5). Gynnar jordbrukarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35A för fullständig frågetext> 119 1. Ja 2567 5. Partiet ej nämnt
VAR 156 V76156 JORDBR:ÖVR POS 35 Loc 207 width 1 F.35A(6). Gynnar jordbrukarna: Övriga alternativ <Se F.35A för fullständig frågetext> 2 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 1 3. Ja, annat parti 28 4. Ja, alla partierna 2655 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 157 V76157 JORDBR:KOM NEG 35 Loc 208 width 1 F.35B. Är det något eller några partier som missgynnar jordbrukarna? F.35B(1). Missgynnar jordbrukarna: Kommunistpartierna 289 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2397 5. Inget av partierna nämnt
VAR 158 V76158 JORDBR:S NEG 35B Loc 209 width 1 F.35B(2). Missgynnar jorbrukarna: Socialdemokraterna <Se F.35B för fullständig frågetext> 529 1. Ja 2157 5. Partiet ej nämnt
VAR 159 V76159 JORDBR:C NEG 35B Loc 210 width 1 F.35B(3). Missgynnar jordbrukarna: Centerpartiet <Se F.35B för fullständig frågetext> 8 1. Ja 2678 5. Partiet ej nämnt
VAR 160 V76160 JORDBR:FP NEG 35B Loc 211 width 1 F.35B(4). Missgynnar jordbrukarna: Folkpartiet <Se F.35B för fullständig frågetext> 29 1. Ja 2657 5. Partiet ej nämnt
VAR 161 V76161 JORDBR:M NEG 35B Loc 212 width 1 F.35B(5). Missgynnar jordbrukarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35B för fullständig frågetext> 111 1. Ja 2575 5. Partiet ej nämnt
VAR 162 V76162 JORDBR:ÖVR NEG 35 Loc 213 width 1 F.35B(6). Missgynnar jordbrukarna: Övriga alternativ <Se F.35B för fullständig frågetext> 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 12 4. Ja, alla partierna 2674 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 163 V76163 SMÅFTG:KOM POS 35 Loc 214 width 1 F.35C. Är det något eller några partier som gynnar småföretagarna? F.35C(1). Gynnar småföretagarna: Kommunistpartierna 35 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2651 5. Inget av partierna nämnt
VAR 164 V76164 SMÅFTG:S POS 35C Loc 215 width 1 F.35C(2). Gynnar småföretagarna: Socialdemokraterna <Se F.35C för fullständig frågetext> 250 1. Ja 2436 5. Partiet ej nämnt
VAR 165 V76165 SMÅFTG:C POS 35C Loc 216 width 1 F.35C(3). Gynnar småföretagarna: Centerpartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> 840 1. Ja 1846 5. Partiet ej nämnt
VAR 166 V76166 SMÅFTG:FP POS 35C Loc 217 width 1 F.35C(4). Gynnar småföretagarna: Folkpartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> 1125 1. Ja 1561 5. Partiet ej nämnt
VAR 167 V76167 SMÅFTG:M POS 35C Loc 218 width 1 F.35C(5). Gynnar småföretagarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35C för fullständig frågetext> 699 1. Ja 1987 5. Partiet ej nämnt
VAR 168 V76168 SMÅFTG:ÖVR POS 35 Loc 219 width 1 F.35C(6). Gynnar småföretagarna: Övriga alternativ <Se F.35C för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2 2. Ja, de borgerliga partierna 2 3. Ja, annat parti 46 4. Ja, alla partierna 2635 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 169 V76169 SMÅFTG:KOM NEG 35 Loc 220 width 1 F.35D. Är det något eller några partier som missgynnar småföretagarna? F.35D(1). Missgynnar småföretagarna: Kommunistpartierna 550 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 2 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2134 5. Inget av partierna nämnt
VAR 170 V76170 SMÅFTG:S NEG 35D Loc 221 width 1 F.35D(2). Missgynnar småföretagarna: Socialdemokraterna <Se F.35D för fullständig frågetext> 1044 1. Ja 1642 5. Partiet ej nämnt
VAR 171 V76171 SMÅFTG:C NEG 35D Loc 222 width 1 F.35D(3). Missgynnar småföretagarna: Centerpartiet <Se F.35D för fullständig frågetext> 25 1. Ja 2661 5. Partiei ej nämnt
VAR 172 V76172 SMÅFTG:FP NEG 35D Loc 223 width 1 F.35D(4). Missgynnar småföretagarna: Folkpartiet <Se F.35D för fullständig frågetext> 23 1. Ja 2663 5. Partiet ej nämnt
VAR 173 V76173 SMÅFTG:M NEG 35D Loc 224 width 1 F.35D(5). Missgynnar småföretagarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35D för fullständig frågetext> 173 1. Ja 2513 5. Partiet ej nämnt
VAR 174 V76174 SMÅFTG:ÖVR NEG 35 Loc 225 width 1 F.35D(6). Missgynnar småföretagarna: Övriga alternativ <Se F.35D för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 16 4. Ja, alla partierna 2669 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 175 V76175 STFTG:KOM POS 35E Loc 226 width 1 F.35E. Är det något eller några partier som gynnar storföretagarna? F.35E(1). Gynnar storföretagarna: Kommunistpartierna 19 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2667 5. Inget av partierna nämnt
VAR 176 V76176 STFTG:S POS 35E Loc 227 width 1 F.35E(2). Gynnar storföretagarna: Socialdemokraterna <Se F.35E för fullständig frågetext> 454 1. Ja 2232 5. Partiet ej nämnt
VAR 177 V76177 STFTG:C POS 35E Loc 228 width 1 F.35E(3). Gynnar storföretagarna: Centerpartiet <Se F.35E för fullständig frågetext> 149 1. Ja 2537 5. Partiet ej nämnt
VAR 178 V76178 STFTG:FP POS 35E Loc 229 width 1 F.35E(4). Gynnar storföretagarna: Folkpartiet <Se F.35E för fullständig frågetext> 207 1. Ja 2479 5. Partiet ej nämnt
VAR 179 V76179 STFTG:M POS 35E Loc 230 width 1 F.35E(5). Gynnar storföretagarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35E för fullständig frågetext> 1670 1. Ja 1016 5. Partiet ej nämnt
VAR 180 V76180 STFTG:ÖVR POS 35E Loc 231 width 1 F.35E(6). Gynnar storföretagarna: Övriga alternativ <Se F.35E för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 2 3. Ja, annat parti 28 4. Ja, alla partierna 2655 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 181 V76181 STFTG:KOM NEG 35F Loc 232 width 1 F.35F. Är det något eller några partier som missgynnar storföretagarna? F.35F(1). Missgynnar storföretagarna: Kommunistpartierna 1375 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 3 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 1308 5. Inget av partierna nämnt
VAR 182 V76182 STFTG:S NEG 35F Loc 233 width 1 F.35F(2). Missgynnar storföretagarna: Socialdemokraterna <Se F.35F för fullständig frågetext> 487 1. Ja 2199 5. Partiet ej nämnt
VAR 183 V76183 STFTG:C NEG 35F Loc 234 width 1 F.35F(3). Missgynnar storföretagarna: Centerpartiet <Se F.35F för fullständig frågetext> 68 1. Ja 2618 5. Partiet ej nämnt
VAR 184 V76184 STFTG:FP NEG 35F Loc 235 width 1 F.35F(4). Missgynnar storföretagarna: Folkpartiet <Se F.35F för fullständig frågetext> 55 1. Ja 2631 5. Partiet ej nämnt
VAR 185 V76185 STFTG:M NEG 35F Loc 236 width 1 F.35F(5). Missgynnar storföretagarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35F för fullständig frågetext> 30 1. Ja 2656 5. Partiet ej nämnt
VAR 186 V76186 STFTG:ÖVR NEG 35F Loc 237 width 1 F.35F(6). Missgynnar storföretagarna: Övriga alternativ <Se F.35F för fullständig frågetext> 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 5 4. Ja, alla partierna 2681 5. Inget av alternativen nämnt
VAR 187 V76187 ARB:KOM POS 35G Loc 238 width 1 F.35G. Är det något eller några partier som gynnar arbetarna? F.35G(1). Gynnar arbetarna: Kommunistpartierna 1026 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 2 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 1656 5. Inget av partierna nämnt
VAR 188 V76188 ARB:S POS 35G Loc 239 width 1 F.35G(2). Gynnar arbetarna: Socialdemokraterna <Se F.35G för fullständig frågetext> 2047 1. Ja 639 5. Partiet ej nämnt
VAR 189 V76189 ARB:C POS 35G Loc 240 width 1 F.35G(3). Gynnar arbetarna: Centerpartiet <Se F.35G för fullständig frågetext> 205 1. Ja 2481 5. Partiet ej nämnt
VAR 190 V76190 ARB:FP POS 35G Loc 241 width 1 F.35G(4). Gynnar arbetarna: Folkpartiet <Se F.35G för fullständig frågetext> 174 1. Ja 2512 5. Partiet ej nämnt
VAR 191 V76191 ARB:M POS 35G Loc 242 width 1 F.35G(5). Gynnar arbetarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35G för fullständig frågetext> 45 1. Ja 2641 5. Partiet ej nämnt
VAR 192 V76192 ARB:ÖVR POS 35G Loc 243 width 1 F.35G(6). Gynnar arbetarna: Övriga alternativ <Se F.35G för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 1 2. Ja, de borgerliga partierna 9 3. Ja, annat parti 189 4. Ja, alla partierna 2486 5. Inget av alternativen nämnda
VAR 193 V76193 ARB:KOM NEG 35H Loc 244 width 1 F.35H. Är det något eller några partier som missgynnar arbetarna? F.35H(1). Missgynnar arbetarna: Kommunistpartierna 41 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombination av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2645 5. Inget av partierna nämnt
VAR 194 V76194 ARB:S NEG 35H Loc 245 width 1 F.35H(2). Missgynnar arbetarna: Socialdemokraterna <Se F.35H för fullständig frågetext> 49 1. Ja 2637 5. Partiet ej nämnt
VAR 195 V76195 ARB:C NEG 35H Loc 246 width 1 F.35H(3). Missgynnar arbetarna: Centerpartiet <Se F.35H för fullständig frågetext> 134 1. Ja 2552 5. Partiet ej nämnt
VAR 196 V76196 ARB:FP NEG 35H Loc 247 width 1 F.35H(4). Missgynnar arbetarna: Folkpartiet <Se F.35H för fullständig frågetext> 154 1. Ja 2532 5. Partiet ej nämnt
VAR 197 V76197 ARB:M NEG 35H Loc 248 width 1 F.35H(5). Missgynnar arbetarna: Moderata samlingspartiet <Se F.35H för fullständig frågetext> 842 1. Ja 1844 5. Partiet ej nämnt
VAR 198 V76198 ARB:ÖVR NEG 35H Loc 249 width 1 F.35H(6). Missgynnar arbetarna: Övriga alternativ <Se F.35H för fullständig frågetext> 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 9 4. Ja, alla partierna 2677 5. Inget av alternativen nämnda
VAR 199 V76199 TJM:KOM POS 35I Loc 250 width 1 F.35I. Är det något eller några partier som gynnar tjänstemännen? F.35I(1). Gynnar tjänstemännen: Kommunistpartierna 40 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2646 5. Inget av partierna nämnt
VAR 200 V76200 TJM:S POS 35I Loc 251 width 1 F.35I(2). Gynnar tjänstemännen: Socialdemokraterna <Se F.35I för fullständig frågetext> 403 1. Ja 2283 5. Partiet ej nämnt
VAR 201 V76201 TJM:C POS 35I Loc 252 width 1 F.35I(3). Gynnar tjänstemännen: Centerpartiet <Se F.35I för fullständig frågetext> 235 1. Ja 2451 5. Partiet ej nämnt
VAR 202 V76202 TJM:FP POS 35I Loc 253 width 1 F.35I(4). Gynnar tjänstemännen: Folkpartiet <Se F.35I för fullständig frågetext> 791 1. Ja 1895 5. Partiet ej nämnt
VAR 203 V76203 TJM:M POS 35I Loc 254 width 1 F.35I(5). Gynnar tjänstemännen: Moderata samlingspartiet <Se F.35I för fullständig frågetext> 535 1. Ja 2151 5. Partiet ej nämnt
VAR 204 V76204 TJM:ÖVR POS 35I Loc 255 width 1 F.35I(6). Gynnar tjänstemännen: Övriga alternativ <Se F.35I för fullständig frågetext> 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 8 3. Ja, annat parti 121 4. Ja, alla partierna 2556 5. Inget av alternativen nämnda
VAR 205 V76205 TJM:KOM NEG 35J Loc 256 width 1 F.35J. Är det något eller några partier som missgynnar tjänstemännen? F.35J(1). Missgynnar tjänstemännen: Kommunistpartierna 412 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 1 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr, SKP och KAF 2272 5. Inget av partierna nämnt
VAR 206 V76206 TJM:S NEG 35J Loc 257 width 1 F.35J(2). Missgynnar tjänstemännen: Socialdemokraterna <Se F.35J för fullständig frågetext> 133 1. Ja 2553 5. Partiet ej nämnt
VAR 207 V76207 TJM:C NEG 35J Loc 258 width 1 F.35J(3). Missgynnar tjänstemännen: Centerpartiet <Se F.35J för fullständig frågetext> 37 1. Ja 2649 5. Partiet ej nämnt
VAR 208 V76208 TJM:FP NEG 35J Loc 259 width 1 F.35J(4). Missgynnar tjänstemännen: Folkpartiet <Se F.35J för fullständig frågetext> 25 1. Ja 2661 5. Partiet ej nämnt
VAR 209 V76209 TJM:M NEG 35J Loc 260 width 1 F.35J(5). Missgynnar tjänstemännen: Moderata samlingspartiet <Se F.35J för fullständig frågetext> 84 1. Ja 2602 5. Partiet ej nämnt
VAR 210 V76210 TJM:ÖVR NEG 35J Loc 261 width 1 F.35J(6). Missgynnar tjänstemännen: Övriga alternativ <Se F.35J för fullständig frågetext> 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 13 4. Ja, alla partierna 2673 5. Inget av alternativen nämnda
VAR 211 V76211 INTRESSE DISK 36 Loc 262 width 1 MD=9 F.36. Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? (VISA SVARSKORT) 254 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 729 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 986 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifån vad jag själv tycker 698 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 16 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 212 V76212 PARTIANHÄNGARE 37 Loc 263 width 1 MD=9 F.37A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 1636 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 92 3. Vet inte/tveksam 915 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 40 8. Vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 213 V76213 PARTIPREFERENS 37 Loc 264 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? 50 11. Vänsterpartiet kommunisterna 4 13. Sveriges kommunistiska parti 913 22. Socialdemokraterna 274 33. Centerpartiet 142 44. Folkpartiet 187 55. Moderata samlingspartiet 20 66. Kristen demokratisk samling 1 87. Annat parti 45 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 1047 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 214 V76214 PARTIIDENT 37C Loc 266 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 914 1. Ja, starkt övertygad 673 5. Nej, inte starkt övertygad 4 8. Vill inte svara 1092 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 215 V76215 NÄRMASTE PARTI 37 Loc 267 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) 39 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Kommunistiska arbetareförbundet 252 22. Socialdemokraterna 1 23. S+VPK/KFMLr/SKP/KAF 234 33. Centerpartiet 134 44. Folkpartiet 89 55. Moderata samlingspartiet 16 66. Kristen demokratisk samling 3 71. "Borgerliga partier" 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 2 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination 270 88. Vet inte/vill ej svara; även: nej, inget parti 1636 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 216 V76216 ANDRA PARTI 38A Loc 269 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38A. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 293 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 226 22. Socialdemokraterna 591 33. Centerpartiet 638 44. Folkpartiet 192 55. Moderata samlingspartiet 15 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obstestämd partikombination 1 77. M+Fp 411 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti nämnt 307 00. Frågan ej tillämplig 8 99. Uppgift saknas
VAR 217 V76217 TREDJE PARTI 38B Loc 271 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38B. (ANGETT NÄST BÄSTA PARTI) Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? 129 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 6 13. Sveriges kommunistiska parti 196 22. Socialdemokraterna 1 24. S+C 446 33. Centerpartiet 613 44. Folkpartiet 260 55. Moderata samlingspartiet 21 66. Kristen demokratisk samling 1 76. M+C 1 77. M+Fp 357 88. Vet inte/vill ej svara 642 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 218 V76218 SÄMSTA PARTI 38C Loc 273 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38C. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni sämst om? 1065 11. Vänsterpartiet kommunisterna 9 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 7 13. Sveriges kommunistiska parti 1 15. Partikombinationer av VPK, KFMLr, SKP, KAF; även: "kommunisterna" 89 22. Socialdemokraterna 2 23. S+VPK/KFMLr/SKP/KAF 68 33. Centerpartiet 52 44. Folkpartiet 737 55. Moderata samlingspartiet 5 56. M+VPK/KFMLr/SKP/KAF 43 66. Kristen demokratisk samling 2 76. M+C 1 77. M+Fp 2 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 288 88. Vet inte/vill ej svara 306 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Uppgift saknas
VAR 219 V76219 VH-SKALA:PARTI 39 Loc 275 width 3 MD=999 F.39A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. (VISA SVARSKORT) På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga var Ni tycker att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på skalan. Om Ni tycker det står långt till vänster kan Ni välja en låg siffra. Om Ni tycker det står långt till höger kan Ni välja en hög siffra. 000. Längst till vänster . . 049. 869 050. Varken vänster eller höger 051. . . 100. Längst till höger 154 888. Vet inte/vill ej svara 93 999. Frågan ej ställd (intervjuad per telefon) Kod: 0 2 10 15 20 25 27 30 35 40 44 Frek: 28 1 69 2 146 13 1 294 10 297 1 Kod: 45 50 52 55 59 60 65 70 75 80 85 Frek: 10 869 1 6 1 236 9 162 11 144 3 Kod: 87 90 100 888 999 Frek: 1 40 84 154 93
VAR 220 V76220 VH-SKALA:UP 39B Loc 278 width 3 MD=999 F.39B. Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? (VISA SVARSKORT) 000. Längst till vänster . . 049. 963 050. Varken vänster eller höger 051. . . 100. Längst till höger 125 888. Vet inte/vill ej svara 87 999. Frågan ej ställd (intervjuad per telefon) Kod: 0 2 5 10 15 20 25 27 30 35 40 Frek: 19 1 1 72 2 168 13 1 251 6 278 Kod: 42 45 50 52 55 60 65 70 75 76 80 Frek: 1 16 963 1 6 250 9 187 12 1 130 Kod: 85 87 90 93 95 100 888 999 Frek: 3 1 35 1 1 45 125 87
VAR 221 V76221 ÄNDR POL INST 39C Loc 281 width 1 MD=9 F.39C. Tycker Ni att Er politiska inställning har ändrats något under de senaste fem åren? Vilken av beskrivningarna här på kortet passar bäst? (VISA SVARSKORT) 34 1. Mycket mer vänster nu 247 2. Något mer vänster nu 1807 3. Samma inställning nu 432 4. Något mer höger nu 41 5. Mycket mer höger nu 120 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 222 V76222 AVSIKT RÖSTA 40 Loc 282 width 1 MD=0 or GE 9 F.A:40. Tänker Ni rösta vid valet i år? Anm. a) Endast förvalsintervjuerna. b) Frågan avser riksdagsvalet. 1165 1. Ja 38 3. Kanske/vet inte säkert 19 5. Nej 1463 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 223 V76223 PARTI (FÖRE) 41A Loc 283 width 2 MD= 0 or GE 99 F.A:41A. (TÄNKER RÖSTA) Viket parti tänker Ni rösta på? Anm. a) Endast förvalsintervjuerna. b) Frågan avser riksdagsvalet. 36 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 13. Sveriges kommunistiska parti 473 22. Socialdemokraterna 176 33. Centerpartiet 105 44. Folkpartiet 128 55. Moderata samlingspartiet 14 66. Kristen demokratisk samling 224 88. Har inte bestämt sig; även: vill ej svara 3 89. Tänker rösta blankt 1524 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 224 V76221 MÖJLIGT PARTI 41B Loc 285 width 2 MD= 0 F.A:41B. (TÄNKER EJ RÖSTA ELLER VET INTE) Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? Anm. a) Endast förvalsintervjuerna. b) Frågan avser riksdagsvalet. 5 11. Vänsterpartiet kommmunisterna 17 22. Socialdemokraterna 4 33. Centerpartiet 3 44. Folkpartiet 2 55. Moderata samlingspartiet 33 88. Har inte bestämt sig; även: vill ej svara 2622 00. Frågan ej tillämplig
VAR 225 V76225 BRA PARTI 1 41C Loc 287 width 2 MD= 0 or GE 99 F.A:41C. (TÄNKER RÖSTA MEN HAR INTE BESTÄMT PARTI) Kan Ni möjligen nämna två partier, som Ni tycker är bättre än de andra, så att Ni skulle kunna tänka Er att rösta på något av dem? (Vilka partier är det?) F.A:41C(1). Det först nämnda partiet Anm. Endast förvalsintervjuerna 6 11. Vänsterpartiet kommunisterna 53 22. Socialdemokraterna 1 23. S+VPK/KFMLr/SKP/KAF 56 33. Centerpartiet 31 44. Folkpartiet 12 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratisk samling 1 71. "Borgerliga partier" 2 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning 83 88. Vet inte/vill ej svara 2432 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 226 V76226 BRA PARTI 2 41C Loc 289 width 2 MD= 0 F.A:41C(2). Det andra partiet <Se F.A:41C för fullständig frågetext> Anm. Endast förvalsintervjuerna 10 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 27 22. Socialdemokraterna 40 33. Centerpartiet 44 44. Folkpartiet 24 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 2536 00. Frågan ej tillämplig
VAR 227 V76227 RÖSTADE 1976 40 Loc 291 width 1 MD=9 F.40/BF. Röstade Ni vid årets val? Anm. UP i förvalsintervjun fick frågan i brevformuläret. 2536 1. Ja 12 3. Ja, men inte i alla valen 83 5. Nej, röstade inte 22 8. Vägrar svara 33 9. Uppgift saknas
VAR 228 V76228 PARTI 1976R 41A Loc 292 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41A/BF. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? Anm. UP i förvalsintervjun fick frågan i brevformuläret. 100 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1117 22. Socialdemokraterna 571 33. Centerpartiet 287 44. Folkpartiet 327 55. Moderata samlingspartiet 34 66. Kristen demokratisk samling 111 88. Vill ej svara 11 89. Röstade blankt 122 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 229 V76229 PARTI 1976K 41B Loc 294 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41B/BF. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? Anm. UP i förvalsintervjun fick frågan i brevformuläret. 96 11. Vänsterpartiet kommunisterna 5 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1098 22. Socialdemokraterna 531 33. Centerpartiet 282 44. Folkpartiet 318 55. Moderata samlingspartiet 41 66. Kristen demokratisk samling 5 77. M+Fp 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning 2 87. Annat parti eller annan politisk grupp 144 88. Vill ej svara 19 89. Röstade blankt 135 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 230 V76230 PARTI 1976L 41C Loc 296 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41C/BF. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? Anm. a) UP i förvalsintervjun fick frågan i brevformuläret. b) Frågan ej ställd till UP bosatt i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landstingsval). 84 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 13. Sveriges kommunistiska parti 1022 22. Socialdemokraterna 502 33. Centerpartiet 251 44. Folkpartiet 296 55. Moderata samlingspartiet 41 66. Kristen demokratisk samling 1 77. M+Fp 128 88. Vill ej svara 17 89. Röstade blankt 336 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 231 V76231 TID F BESLUT 41D Loc 298 width 1 MD=0 or GE 9 F.41D/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? Anm. UP i förvalsintervjun fick frågan i brevformuläret. 338 1. Under sista veckan före valet 393 2. Tidigare under hösten och sommaren 1790 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 64 8. Vet inte/vill ej svara 95 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 232 V76232 MÖJLIGT PARTI 41E Loc 299 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41E. (RÖSTADE INTE VID NÅGOT VAL 1976) Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle röstat på? 1 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 19 22. Socialdemokraterna 12 33. Centerpartiet 3 44. Folkpartiet 2 55. Moderata samlingspartiet 1 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning 14 88. Vill ej svara 2632 00. Frågan ej tillämplig 1 99. Uppgift saknas
VAR 233 V76233 RÖSTADE 1973R 42 Loc 301 width 1 MD=0 or GE 9 F.42. (FÖDD 1953 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1973? 2309 1. Ja 8 3. Minns inte säkert, men troligen 115 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 7 8. Vet inte/vill ej svara 242 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 234 V76234 PARTI 1973R 43 Loc 302 width 2 MD= 0 or GE 99 F.43. (RÖSTADE 1973) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1973? Anm. Frågan evser riksdagsvalet 1973. 91 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 2 13. Sveriges kommunistiska parti 1089 22. Socialdemokraterna 499 33. Centerpartiet 222 44. Folkpartiet 259 55. Moderata samlingspartiet 33 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 115 88. Vill ej svara 4 89. Röstade blankt 364 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 235 V76235 RÖSTADE 1970R 44 Loc 304 width 1 MD=0 or GE 9 F.44. (FÖDD 1950 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 2100 1. Ja 29 3. Minns inte säkert, men troligen 137 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 13 8. Vet inte/vill ej svara 401 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 236 V76236 PARTI 1970R 45 Loc 305 width 2 MD= 0 or GE 99 F.45. (FÖDD 1950 ELLER TIDIGARE) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1970? Anm. Frågan avser riksdagsvalet 1970 58 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1074 22. Socialdemokraterna 342 33. Centerpartiet 242 44. Folkpartiet 216 55. Moderata samlingspartiet 25 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 87. Annat parti 165 88. Vet inte/vill ej svara 6 89. Röstade blankt 551 00. Frågan ej tillämplig 5 99. Uppgift saknas
VAR 237 V76237 PARTI FÖRE -70 46 Loc 307 width 2 MD= 0 or GE 99 F.46. (FÖDD 1947 ELLER TIDIGARE) Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 41 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1041 22. Socialdemokraterna 252 33. Centerpartiet 253 44. Folkpartiet 199 55. Moderata samlingspartiet 11 66. Kristen demokratisk samling 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 291 88. Vet inte/vill ej svara 4 89. Röstade blankt 579 00. Frågan ej tillämplig 14 99. Uppgift saknas
VAR 238 V76238 FÖRVÄRVSARB 47A Loc 309 width 1 MD=9 F.47A. Har Ni förvärvsarbete? (OM NEJ:) Studerar Ni? 1784 1. Ja 13 2. Ja, men tillfälligt arbetslös 97 4. Nej, studerar 789 5. Nej 3 9. Uppgift saknas
VAR 239 V76239 FD FÖRVÄRVS 47B Loc 310 width 1 MD=0 or GE 9 F.47B. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 723 1. Ja 163 5. Nej 1797 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 240 V76240 YRKESGRUPP 47C Loc 311 width 2 MD= 0 or GE 99 F.47C. (FÖRVÄRVSARBETAR ELLER HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? F.47C(1). UP:s yrkesgrupp Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se bilaga 8 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 14 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 48 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 97 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 19 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 1 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 124 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 58 13. Hantverkare (företagare) 42 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 76 15. Verkmästare och förmän 314 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 137 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 205 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 79 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 5 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 10 21. Högre huslig tjänst 29 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 35 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 1 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare 5 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 33 32. Övriga jordbruksarbetare 5 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 34 35. Skogs- och flottningsarbetare 786 36. "Andra arbetare" 229 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 78 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer, som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 36 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 58 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 10 94. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning (används bara om UP är född 1954 eller senare) samt helt nyexaminerade personer, som ej kan hänföras till avsett yrke 114 00. Frågan ej tillämplig 3 99. Uppgift saknas
VAR 241 V76241 YRKE 47C Loc 313 width 3 MD= 0 or GE 999 F.47C(2). UP:s yrke (kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status) <Se F.47C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se bilaga 9 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 10 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 4 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 81 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 54 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 12 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 3 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 35 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 27 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 76 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 29 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 81 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 7 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 3 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 3 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 11 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 10 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 4 086. Programmerare 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 5 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 4 114. Biskop, prost, kyrkoherde 3 115. Övriga präster i statskyrkan 4 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 1 121. Journalister: företagare inom området 7 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 12 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 4 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande 5 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 2 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 6 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 11 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 13 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 3 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 17 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 2 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 4 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 4 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 171 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 52 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 12 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 40 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 119 328. Biträdesarbete i affär 1 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 5 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 5 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 29 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 125 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 2 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 9 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 2 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 32 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 438. Manuellt arbete inom viltvård, jakt 1 442. Företagare/företagsledare inom skogsbruk 1 446. Arbetsledare inom skogsbruk 33 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 5 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 1 506. Förman inom yrkesområdet 7 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 12 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 52 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre fartyg 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 6 638. Däcksmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 14 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 47 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 2 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 3 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 21 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 6 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 2 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 35 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 1 726. Sko- och läderarbete: förman/arbetsledare 4 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 1 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 2 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 47 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 12 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 5 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 173 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 2 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 27 758. Elektroarbete: manuellt arbete 13 762. Träarbete: företagare med mindre företag 2 766. Träarbete: förman/arbetsledare 76 768. Träarbete: manuellt arbete 12 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 55 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 3 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 29 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 23 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 49 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 3 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 28 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 21 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 2 866. Grafiskt arbete: förman/arbetsledare 12 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 3 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 35 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 4 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 3 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 1 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 89 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 71 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 9 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 26 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 2 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 6 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 19 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 37 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 12 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 5 985. Övriga officerare (befattning under överste) 1 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 4 987. Underbefäl (plutonofficerare) STUDERANDE SOM EJ ÄR YRKESVERKSAMMA 36 991. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 58 992. Övriga som är under utbildning 10 994. Ej yrkesverksam, som nyligen avslutat utbildning 113 000. Frågan ej tillämplig 4 999. Uppgift saknas
VAR 242 V76242 SJÄLVUPP STAT 48A Loc 316 width 1 MD=0 or GE 9 F.48A. (ÄR/HAR VARIT YRKESVERKSAM) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) 868 1. Tjänsteman 1318 2. Arbetare 131 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 158 4. Egen företagare utanför jordbruket 9 5. "Fri yrkesutövare" 5 7. Speciell kategori som inte kan hänföras till kod med lägre nummer 30 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 243 V76243 OFF/PRIV 48B Loc 317 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B. (ÄR/HAR VARIT YRKESVERKSAM) Arbetar/Arbetade Ni i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 856 1. Statlig, kommunal (även landsting) 1647 2. Enskild 16 8. Vet inte/vill ej svara; även: övrigt och oklassificerbart 164 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 244 V76244 ARBETSPL STLK 48C Loc 318 width 1 MD=0 or GE 9 F.48C. (ÄR/HAR VARIT YRKESVERKSAM) Hur många personer arbetar/arbetade på Er arbetsplats? (VISA SVARSKORT) 232 1. 1 person 674 2. 2-9 personer 708 3. 10-49 personer 261 4. 50-99 personer 335 5. 100-499 personer 118 6. 500-999 personer 164 7. 1000 eller fler personer 27 8. Vet inte/vill ej svara; även: oklassificerbart 164 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 245 V76245 FACKLIG ORG 49A Loc 319 width 3 MD= 0 or GE 999 F.49A. Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Ni medlem av? LO-ANSLUTNA FÖRBUND 1 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 15 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 94 103. Byggnadsarbetareförbundet 10 104. Elektrikerförbundet 36 105. Fabriksarbetareförbundet 12 106. Fastighetsanställdas förbund 3 107. Frisörarbetarförbundet 8 108. Försäkringsanställdas förbund 12 109. Grafiska fackförbundet 6 110. Gruvindustriarbetareförbundet 61 111. Handelsanställdas förbund 18 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 146 113. Kommunalarbetareförbundet 1 114. Lantarbetareförbundet 22 115. Livsmedelsarbetareförbundet 183 116. Metallindustriarbetarförbundet 6 117. Musikerförbundet 8 118. Målareförbundet 22 119. Pappersindustriarbetareförbundet 5 120. Sjöfolksförbundet 26 121. Skogsarbetareförbundet 3 122. Skorstenfejeriarbetareförbundet 69 123. Statsanställdas förbund 22 124. Transportarbetareförbundet 37 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 5 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 9 200. TCO, utan uppgift om förbund 2 201. Apotekstjänstemannaförbundet 41 202. Arbetsledareförbundet 20 203. Bankmannaförbundet 30 204. Facklärarförbundet 6 205. Fartygsbefälsföreningen 206. Folkhögskolans lärarförening 7 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 10 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 34 209. Handelstjänstemannaförbundet 24 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 135 211. Industritjänstemannaförbundet 2 212. Journalistförbundet 56 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 5 214. Kompaniofficersförbundet 1 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 29 216. Lärarförbundet 1 217. Maskinbefälsförbundet 4 218. Plutonofficersförbundet 4 219. Polisförbundet 2 220. Posttjänstemännens förening 58 221. Statstjänstemannaförbundet 1 222. Teaterförbundet 3 223. Tullmannaförbundet 2 224. Tulltjänstemannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 2 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 2 301. Akademiker inom biologisk produktion, konsumtion samt miljöplanering 302. Arkitektförbundet 1 303. Civilekonomernas riksförbund 1 304. DIK-förbundet - akademiker inom dokumentation, information och kultur 305. Föreningen Sveriges fögderichefer 3 306. Ingenjörsförbundet 3 307. Jurist- och samhällsvetareförbundet 5 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 18 309. Lärarnas riksförbund 310. Reservofficerarnas centralorganisation 2 311. SACOs allmänna tjänstemannaförbund 1 312. Skolledarförbundet 5 313. SRs almänna tjänstemannaförbund 2 314. Svenska officersförbundet 7 315. Svenska prästförbundet 8 316. Sveriges civilingenjörsförbund 4 317. Sveriges farmacevtförbund 2 318. Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund 2 319. Sveriges järnvägars tjänstemannaförbund 4 320. Sveriges läkarförbund 321. Sveriges naturvetareförbund 1 322. Sveriges psykologförbund 1 323. Sveriges socionomers riksförbund 5 324. Sveriges tandläkarförbund 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 1 326. Sveriges veterinärförbund 4 327. Universitetslärarförbundet 49 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) - exkl organisationer som kan hänföras till koderna 500, 610 eller 620 4 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 63 610. LRF; även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 2 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även: hushållningssällskap. Om UP också är medlem av LRF används kod 610. 8 777. Annan organisation 1155 000. Frågan ej tillämplig; även: Ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 3 999. Uppgift saknas
VAR 246 V76246 OMDÖME FACKF 49B Loc 322 width 1 MD=0 or GE 9 F.49B. (MEDLEM) Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? (VISA SVARSKORT) 344 1. Medlemmarnas intressen tillvaratas bra 832 2. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas de bra 210 3. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 90 4. Medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 44 8. Vet inte/vill ej svara 1163 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 247 V76247 ALLM GRUNDUTB 50 Loc 323 width 3 MD=999 F.50. Vilken skolutbildning har Ni genomgått? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? Kan Ni säga ungefär hur lång tid den utbildningen tog? F.50(1). Allmän grundutbildning Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. 0 som huvudgrupp anger ALLMÄN GRUNDUTBILDNING. En särskild kodgrupp för akademisk utbildning har också 100-talssiffran 0, trots att sådan utbildning definitionsmässigt inte räknas som allmän grundutbildning. För en utförlig beskrivning av utbildningskoder se bilaga 11 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. FÖRGYMNASIAL UTBILDNING 1330 011. Folkskola: 6-7 år 3 012. Folkskola: 6-7 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 177 013. Folkskola: 8 år 2 014. Folkskola: 8 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 370 021. Grundskoleutbildning, folkskoleutbildning 9-10 år, enhetsskoleutbildning 338 023. Realexamen, avslutad kommunal mellanskola 102 024. Folkhögskola: 2 år eller kortare tid 9 025. Ej avslutade studier på realskola, flickskola eller kommunal mellanskola 1 029. Gymnasial utbildning inom huvudgrupp 1-8 av typ som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-3, men uppgift saknas om allmän grundutb. GYMNASIAL UTBIDNING - HÖGST 2-ÅRIG 31 030. Tvåårig social linje i gymnasieskolan. Fackskoleutbildning, allmän. 2 031. Normalskolekompetens (avslutad flickskoleutb.) 9 034. Folkhögskola: längre än 2 år 17 035. Ej avslutade studier på gamla gymnasiet eller fackskola/gymnasieskola-tvåårig social linje. Pågående gymnasiestudier 4 038. Annan allmän grundutbildning: högst 2-årig på gymnasial nivå 2 039. Eftergymnasial utbildning (ej akademisk) som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-4, men uppgift saknas om allmän grundutb. GYMNASIAL UTBILDNING - LÄNGRE ÄN 2 ÅR 254 040. Avslutad utbildning vid gamla gymnasiet (ej handels- eller tekniskt gymnasium); även svaret: "studentexamen". Nya gymnasieskolan: treårig humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig linje. SÄRSKILDA KODER FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER BETRÄFFANDE AKADEMISK UTBILDNING OCH FÖR STUDERANDE VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 30 059. Studerande vid universitet eller högskola (oavsett studieinriktning) som inte avlagt examen; även avbrutna studier vid universitet eller högskola 2 069. Fil mag eller fil kand utbildning utan uppgift om ämnesinriktning 3 999. Uppgift saknas
VAR 248 V76248 ANNAN UTB A 50 Loc 326 width 3 MD= 0 or GE 999 F.50(2). Annan utbildning A <Se F.50 för fullständig frågetext> Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. För en utförlig beskrivning av utbildningskoder se bilaga 11 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 6 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, fotoutb. inkl TV-foto) 1 133. Muskikutbildning (grundläggande musikutb., lägre organist- och kantorsexamen) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 143. Musikutbildning (allmän musikteoretisk utb., instrumental utb., organist- och kantorsexamen) 1 144. Religiös utbildning (predikant-, pastors- eller missionärsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 152. Bild- och filmkonstnärlig utbildning (utb. vid konstfackskolan: dagkurs 2 år eller aftonskolan 3 år) 2 153. Musikutbildning (specialiserad musikutb.) 1 154. Teologisk utbildning (pastors- eller missionärsutb.) 2 156. Humanistiskt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) 1 159. Ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 161. Scenisk och bildmediakonstnärlig utbildning (utb. vid Statens scenskolor, Dramatiska institutets 3-åriga utb., dans- och koreografutb., logonomutb.) 1 163. Musikutbildning (utb. vid musikhögskola, musikkonservatorium, Statens musikdramatiska skola eller likn) 3 164. Bibliotekarieutbildning (folkbibliotekarieutb.) 6 165. Teol kand utbildning 2 166. Fil kand utbildning med humanistisk inriktning 5 167. Fil mag utbildning med humanistisk inriktning 1 168. Annan hithörande utbildning längre än 2 år PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 242. Ungdomsledarutbildning Eftergymnasial utbildning högst 2 år 1 250. Teckningslärarutbildning vid teckningslärarinstitut 5 251. Slöjd-, textil- och vävlärarutbildning 1 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 8 254. Barnavårdslärar- och förskollärarutbildning samt fritidspedagogutbildning 1 255. Hushållslärar- och lanthushållslärarutbildning 1 257. Utbildning för undervising i tekniska läroämnen 1 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen 1 259. Annan och ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 16 260. Lågstadielärarutbildning (inkl småskollärarutb.) för vanlig undervisning 17 261. Mellanstadielärarutbildning (inkl folkskollärarutb.) för vanlig undervisning 1 262. Musikpedagogisk utbildning (musikdirektör) 2 263. Utbildning för specialundervisning (undervisning för tal-, syn-, hörselskadade, rörelsehindrade, särskolebarn) 1 264. Tekn mag utbildning 3 265. Utbildning av lärare i läroämnen. Vidareutbildning av folkskollärare m fl till ämneslärare (för grundskolans högstadium) 1 266. Utbildning av lärare i läroämnen. Adjunktsutbildning för folkskollärare m fl (för grundskolans högstadium); minst fyra akademiska betyg 15 267. Utbildning av lärare i läroämnen vid lärarhögskolans ämneslärarlinje eller tidigare provårsutbildning (adjunkter, lektorer) 1 268. Annan utbildning för ämnesundervisning än ämneslärar- eller adjunktsutbildning: kurs för lärare i hälso- och sjukvård, utbildning för undervisning i databehandling UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning högst 2 år 115 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (allmän utb. av orienterande förberedande eller grundläggande art i handels- och kontorsteknik) 14 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutb., kontorssekreterare) 2 332. Utbildning för inköps- och försäljningsarbete (även grundläggande reklamutb. för detaljhandel) 9 334. Utbildning i bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 7 335. Utbildning för detaljhandelsarbete (inkl partihandel och lagerarbete) 5 336. Förvaltningsutbildning (grundläggande utb. för expeditions- och förvaltningsuppg. inom näringsliv, intresseorganisationer samt inom offentlig 29 337. Ekonomisk linje vid fackskolan och gymnasieskolan samt motvarande (2-årig handelsinstitututb. eller likn) 3 339. Ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 342. Utbildning för inköps- och försäljningsarbete 1 344. Utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 2 345. Utbildning för detaljhandelsarbete (inkl partihandel). Utbildning för arbetsledning och annan ansvarspersonal, t ex föreståndare inom detaljhandel. Personaladministrativa kurser inom detaljhandeln. 3 346. Förvaltningsutbildning (utb. för förvaltningsuppg. inom näringsliv, intresseorganisationer samt inom offentlig förvaltning) 48 347. Handelgymnasieutbildning, 3-årig ekonomisk linje vid gymnasiet och gymnasieskolan (2- eller 3-årigt handelsgymnasium och 1-årig kurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Bröderna Påhlman, Holmqvist m fl) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 350. Journalistutbildning (utb. vid journalisthögskola eller motsv) 1 351. Sekreterarutbildning baserad på gymnasieskola exkl civilsekreterarutb. 2 352. Kommersiellt inriktad utbildning (merkantila kurser för tekniker, utb. för inköps-, marknadsförings- och försäljningsarbete) 1 353. Utbildning för informationsbehandling (utb. för ADB, programmeringsarbete, systemarbete, administrativ rationalisering) 1 355. Förvaltningsutbildning (utb. i förvaltning för näringsliv, föreningsväsende, offentlig förvaltning, administrativ utb. exkl utb. inom SJ, Posten, Televerket) 5 356. Samhällsvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) 7 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (eftergymnasial utb. vid gymnasieskola, handelsskolor, korrespondensinstitut; högre företagsekon. kurs) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 9 362. Civilekonomutbildning 6 363. Socionomutbildning 4 364. Jur kand utbildning 2 365. Pol mag utbildning 14 366. Fil kand utbildning med samhällsvetenskapliga ämneskombinationer 2 367. Fil mag utbildning med samhällsvetenskapliga ämneskombinationer 3 368. Annan hithörande utbildning längre än 2 år (ex yrkesinriktade kurser baserade på förkunskaper motsv minst 2-årig eftergymnasial utb.) Forskarutbildning 2 373. Fil lic utbildning i samhällsvetenskapligt ämne 4 374. Fil doktorsexamen/-grad i samhällsvetenskapligt ämne. Ekon doktorsexamen/-grad 1 378. Psykologutbildning (enl nya systemet fr o m 1972/73: 2 årig utb. efter grundexamen) UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 431. Industriell civil verksutbildning (utb. inom Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket, Statens Vattenfallsverk etc) 2 433. Teknisk civil verksutbildning 149 434. Gymnasieskol- och yrkesskolutbildning för industri och hantverk (utb. för verkstadstekn. arbete, metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarbete, processarbete, grafisk arbete, beklädnadstekn. arbete, livsmedelsarbete) 18 435. Praktisk/teknisk utbildning (yrkesteoretisk utb.; arbetsledarutb., textilteknisk utb., tekniskt biträdesutb.: kartritare, ritbiträde, laboratorieutb. exkl vårdyrken) 16 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande 17 437. 2-årig teknisk linje i gymnasieskolan, fackskoleutbildning: teknisk linje 1 438. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 3 441. Industriell civil verksutbildning (Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket, Statens Vattenfallsverk) 1 443. Teknisk civil verksutbildning 52 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för verkstadstekniskt arbete, metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarbete processarbete, grafiskt arbete, beklädnadstekniskt arbete, livsmedelsarbete) 11 445. Praktisk/teknisk utbildning (ykesteoretiskt arbete; arbetsledare- och verkmästarutb.: branschspecifik, textilteknisk utb., tandteknikerutb., laboratorieutb., utb. till drifttekniker, teknisk biträdesutb.) 26 446. Ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid teknisk skola, tekniskt institut, teknisk aftonskola, fackingenjör (Hermods-NKI) och motsvarande 39 447. Gymnasieskola och gymnasium, teknisk linje, teknisk gymnasieutbildning enligt äldre stadga (inkl teknisk fackskola vid f d högre tekniskt läroverk, specialkurs vid tekniskt gymnasium, särskild teknisk kurs för studenter och högre fackingenjör /Hermods-NKI/ samt utbildning vid Bergsskolan i Filipstad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 455. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledareutb. för ingenjörer, verkmästare och andra med 3-årig gymnasial fackutb.) 21 457. 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan och gymnasium, teknisk linje, 4-årig utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 461. Högre teknisk-industriell utbildning 14 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, mejeri- och lantbruksingenjörsutbildning 3 465. Hushållskandidatutbildning (utb. vid Nordiska Hushållshögskolan) 4 466. Fil kand utbildning i naturvetenskapliga ämnen Forskarutbildning 1 474. Fil doktorsexamen/-grad i naturvetenskapligt ämne UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst 2 år 10 531. Utbildning för sjöfart (sjömansutb., grundkurs i sjömansutb., utb. av däcks- och maskinpersonal, fartygselektrikerutb., skepparutb., fartygsmekaniker, maskinteknikerutb., utb. av ekonomipersonal) 4 533. Utbildning för järnvägstrafik inkl. lokalbanetrafik (järnvägsexpeditörs-, tågklarerar-/expeditörs-, fjärrskriftexpeditörs-, telefonist-, trafikförmanskurs, lokförarutb., konduktörskurs) 1 534. Utbildning för vägtrafik (motorfordonsförar-, vägtrafiksbefäls- och transportutb.) 6 535. Utbildning för postbefordran (stationsmästarutb., utb. till postiljon och överpostiljon, postexpeditörsutb., utb. till postkassör) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 543. Utbildning för järnvägstrafik inkl lokalbanetrafik (stationsmästare, förste järnvägsexpeditörskurs) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 3 551. Sjökaptens-, sjöingenjörs- och lotsutbildning UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 35 630. Utbildning av biträdespersonal i hälso-, sjuk- och åldringsvård samt av personal i social hem- och familjevård (sjukvårdsbiträdesutb., utb. av hjälppersonal inom vårdområdet, mottagnings- och laboratoriebiträden, hemvårdarutb.) 3 631. Undersköterskeutbildning 3 632. Apoteksteknikerutbildning och utbildning av laboratorietekniker inom läkemedelstillverkningen 4 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 13 634. Utbildning inom barna- och ungdomsvård (barnsköterskeutb.) 3 635. Tandsköterskeutbildning 1 639. Ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 10 650. Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 11 651. Sjukgymnastutbildning med spec utb./vidareutb. 2 652. Socialpedagogutbildning och föreståndarutbildning för institut för utvecklingsstörda och ålderdomshem 4 653. Sjukgymnastutbildning 3 654. Arbetsterapeututbildning 4 655. Receptarieutbildning inkl tidigare farm kand utbildning 7 657. Medicinsk-teknisk och medicinsk laboratorieassistentutbildning (operationsassistent-, hörselvårdsassistentutb.) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 4 660. Läkarexamen/med lic ospec 1 661. Med lic med vidareutbildning 4 662. Tandläkarutbildning 1 663. Farm kand utbildning 2 664. Apotekarutbildning och farm mag utbildning 1 667. Veterinärexamen. Vet med lic UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK OCH FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 29 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. vid gymnasieskolans jordbrukslinje samt vid lantbruks-, lantmanna- och jordbruksskolor exkl utb. av lantbruksförmän; utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 2 732. Grundläggande och specialinriktad utbildning för trädgård 7 733. Grundläggande och specialinriktad utbildning för skogsbruk Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 741. Lantbruksförmansutbildning (arbets- och driftsledareutb., ladugårdsförmansutb., kontrollassistentkurs, seminassistentutb.) 1 742. Trädgårdsförmansutbildning 2 743. Skogsskol- och skogsinstitutsutbildning (skogvaktar- och kronojägarutb.) 1 745. Fiskeritjänstemannautbildning (fiskmästar-, fiskerikonsulentutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 751. Lantmästarutbildning 1 752. Trägårdsteknikerutbildning 1 753. Skogmästarutbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 761. Agronomutbildning 1 763. Civiljägmästarutbildning inkl tidigare forstmästarutbildning UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 2 830. Brandförsvarsutbildning (utan föregående yrkesutb.; brandmannaklass, brandförmansklass) 1 831. Skorstensfejarutbildning (gesäll- och mästarklass) 1 832. Tillsynspersonal, väktar- och tullbevakningsskola samt polisiär yrkesskola 37 833. Utbildning för privathushåll (hemteknisk skola, husmodersskola, lanthushållsutb.) 12 834. Utbildning för storhushåll inkl. restaurangkök (utb. av kokerskor, kockar, kallskänkor och ekonomipersonal i storhushåll; ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten förs dock till kod 531) 4 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård (badmästarutb., dam- och herrfrisörutb., kosmetologutb.) 3 839. Ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 841. Polisassistentutbildning (konstapelkurs, högre poliskurs, helikopterförarutb.) 11 843. Plutonofficersutbildning (ej spec teknisk; tidigare underbefälsutb.) 2 844. Plutonofficersutbildning (teknisk; armetekniker-, flygteknikerutb.) 2 845. Utbildning av föreståndarpersonal inom storhushåll, hotell och restaurang (kökschef-, ekonomiföreståndar-, internatföreståndar-, hovmästarutb.; purserutb. förs dock till kod 541 eller 552) 1 846. Hushållsteknikerutbildning 6 847. Utbildning för hygien och skönhetsvård (utb. vid yrkesskola eller förvärvat gesäll- eller mästarbrev) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 851. Polisinspektörs- och poliskommissarieutbildning 2 852. Tullkammarskrivarutbildning 3 853. Kompaniofficersutbildning (ej spec teknisk; tidigare underofficersutb.) 3 854. Kompaniofficersutbildning (teknisk) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 861. Regementsofficersutbildning (tidigare: officersutb.) 1 863. Högre vidareutbildning för regementsofficerare (tygförvaltningskurs, intendenturutb., militärhögskolans högre utb.) 1598 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 249 V76249 ANNAN UTB B 50 Loc 329 width 3 MD= 0 or GE 999 F.50(3). Annan utbildning B <Se F.50 för fullständig frågetext> Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. För en utförlig beskrivning av utbildningskoder se bilaga 11 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, fotoutb. inkl TV-foto) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 152. Bild- och filmkonstnärlig utbildning (utb. vid konstfackskolan: dagkurs 2 år eller aftonskolan 3 år) 1 156. Humanistiskt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 161. Scenisk och bildmediakonstnärlig utbildning (utb. vid Statens scenskolor, Dramatiska institutets 3-åriga utb., dans- och koreografutb., logonomutb.) 1 164. Bibliotekarieutbildning (folkbibliotekarieutb.) 1 165. Teol kand utbildning 1 166. Fil kand utbildning med humanistisk inriktning PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 238. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 242. Ungdomsledarutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 3 251. Slöjd-, textil- och vävlärarutbildning 1 254. Barnavårdslärar- och förskollärarutbildning samt fritidspedagogutbildning 1 257. Utbildning för undervising i tekniska läroämnen 2 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen 1 259. Annan och ospecificerad högst 2-årig hithörande utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 261. Mellanstadielärarutbildning (inkl folkskollärarutb.) för vanlig undervisning 3 263. Utbildning för specialundervisning (undervisning för tal-, syn-, hörselskadade, rörelsehindrade, särskolebarn) 1 266. Utbildning av lärare i läroämnen. Adjunktsutbildning för folkskollärare m fl (för grundskolans högstadium); minst fyra akademiska betyg 5 267. Utbildning av lärare i läroämnen vid lärarhögskolans ämneslärarlinje eller tidigare provårsutbildning (adjunkter, lektorer) UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning högst 2 år 4 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (allmän utb. av orienterande förberedande eller grundläggande art i handels- och kontorsteknik) 3 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutb., kontorssekreterare) 2 336. Förvaltningsutbildning (grundläggande utb. för expeditions- och förvaltningsuppg. inom näringsliv, intresseorganisationer samt inom offentlig 4 337. Ekonomisk linje vid fackskolan och gymnasieskolan samt motvarande (2-årig handelsinstitututb. eller likn) Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 347. Handelgymnasieutbildning, 3-årig ekonomisk linje vid gymnasiet och gymnasieskolan (2- eller 3-årigt handelsgymnasium och 1-årig kurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Bröderna Påhlman, Holmqvist m fl) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 352. Kommersiellt inriktad utbildning (merkantila kurser för tekniker, utb. för inköps-, marknadsförings- och försäljningsarbete) 2 353. Utbildning för informationsbehandling (utb. för ADB, programmeringsarbete, systemarbete, administrativ rationalisering) 1 354. Detaljhandelsutbildning 2 355. Förvaltningsutbildning (utb. i förvaltning för näringsliv, föreningsväsende, offentlig förvaltning, administrativ utb. exkl utb. inom SJ, Posten, Televerket) 5 356. Samhällsvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) 3 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (eftergymnasial utb. vid gymnasieskola, handelsskolor, korrespondensinstitut; högre företagsekon. kurs) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 363. Socionomutbildning UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 14 434. Gymnasieskol- och yrkesskolutbildning för industri och hantverk (utb. för verkstadstekn. arbete, metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarbete, processarbete, grafisk arbete, beklädnadstekn. arbete, livsmedelsarbete) 1 435. Praktisk/teknisk utbildning (yrkesteoretisk utb.; arbetsledarutb., textilteknisk utb., tekniskt biträdesutb.: kartritare, ritbiträde, laboratorieutb. exkl vårdyrken) 2 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande 1 437. 2-årig teknisk linje i gymnasieskolan, fackskoleutbildning: teknisk linje Gymnasial utbildning längre än 2 år 3 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för verkstadstekniskt arbete, metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarbete processarbete, grafiskt arbete, beklädnadstekniskt arbete, livsmedelsarbete) 2 445. Praktisk/teknisk utbildning (ykesteoretiskt arbete; arbetsledare- och verkmästarutb.: branschspecifik, textilteknisk utb., tandteknikerutb., laboratorieutb., utb. till drifttekniker, teknisk biträdesutb.) 2 446. Ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid teknisk skola, tekniskt institut, teknisk aftonskola, fackingenjör (Hermods-NKI) och motsvarande 6 447. Gymnasieskola och gymnasium, teknisk linje, teknisk gymnasieutbildning enligt äldre stadga (inkl teknisk fackskola vid f d högre tekniskt läroverk, specialkurs vid tekniskt gymnasium, särskild teknisk kurs för studenter och högre fackingenjör /Hermods-NKI/ samt utbildning vid Bergsskolan i Filipstad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 456. Naturvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, mejeri- och lantbruksingenjörsutbildning UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst 2 år 2 531. Utbildning för sjöfart (sjömansutb., grundkurs i sjömansutb., utb. av däcks- och maskinpersonal, fartygselektrikerutb., skepparutb., fartygsmekaniker, maskinteknikerutb., utb. av ekonomipersonal) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 551. Sjökaptens-, sjöingenjörs- och lotsutbildning UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 8 630. Utbildning av biträdespersonal i hälso-, sjuk- och åldringsvård samt av personal i social hem- och familjevård (sjukvårdsbiträdesutb., utb. av hjälppersonal inom vårdområdet, mottagnings- och laboratoriebiträden, hemvårdarutb.) 1 631. Undersköterskeutbildning 4 634. Utbildning inom barna- och ungdomsvård (barnsköterskeutb.) 1 635. Tandsköterskeutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 650. Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning 1 651. Sjukgymnastutbildning med spec utb./vidareutb. 1 652. Socialpedagogutbildning och föreståndarutbildning för institut för utvecklingsstörda och ålderdomshem 1 657. Medicinsk-teknisk och medicinsk laboratorieassistentutbildning (operationsassistent-, hörselvårdsassistentutb.) UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK OCH FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 3 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. vid gymnasieskolans jordbrukslinje samt vid lantbruks-, lantmanna- och jordbruksskolor exkl utb. av lantbruksförmän; utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 2 732. Grundläggande och specialinriktad utbildning för trädgård Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 743. Skogsskol- och skogsinstitutsutbildning (skogvaktar- och kronojägarutb.) UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 830. Brandförsvarsutbildning (utan föregåendepyrkesutb.; brandmannaklass, brandförmansklass) 1 831. Skorstensfejarutbildning (gesäll- och mästarklass) 1 832. Tillsynspersonal, väktar- och tullbevakningsskola samt polisiär yrkesskola 3 833. Utbildning för privathushåll (hemteknisk skola, husmodersskola, lanthushållsutb.) 2 834. Utbildning för storhushåll inkl. restaurangkök (utb. av kokerskor, kockar, kallskänkor och ekonomipersonal i storhushåll; ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten förs dock till kod 531) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 843. Plutonofficersutbildning (ej spec teknisk; tidigare underbefälsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 851. Polisinspektörs- och poliskommissarieutbildning 3 853. Kompaniofficersutbildning (ej spec teknisk; tidigare underofficersutb.) 1 854. Kompaniofficersutbildning (teknisk) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 861. Regementsofficersutbildning (tidigare: officersutb.) Ospecificerad nivå 1 899. Ospecificerad utbildning för serviceyrken, civil bevakning samt militär tjänst 2547 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 250 V76250 ANNAN UTB C 50 Loc 332 width 3 MD= 0 or GE 999 F.50(4). Annan utbildning C <Se F.50 för fullständig frågetext> Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ, tredje siffran UTBILDNINGSTYP. För en utförlig beskrivning av utbildningskoder se bilaga 11 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. PEDAGOGISK UTBILDNING: Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 263. Utbildning för specialundervisning (undervisning för tal-, syn-, hörselskadade, rörelsehindrade, särskolebarn) UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 356. Samhällsvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid universitet, yrkkurs) 1 358. Annan högst 2-årig utbildning UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 447. Gymnasieskola och gymnasium, teknisk linje, teknisk gymnasieutbildning enligt äldre stadga (inkl teknisk fackskola vid f d högre tekniskt läroverk, specialkurs vid tekniskt gymnasium, särskild teknisk kurs för studenter och högre fackingenjör /Hermods-NKI/ samt utbildning vid Bergsskolan i Filipstad) UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 833. Utbildning för privathushåll (hemteknisk skola, husmodersskola, lanthushållsutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 843. Plutonofficersutbildning (ej spec teknisk; tidigare underbefälsutb.) 2678 000. Frågan ej tillämplig 2 999. Uppgift saknas
VAR 251 V76251 CIVILSTÅND 51 Loc 335 width 1 MD=9 F.51. När det gäller Ert civilstånd, vilken av beteckningarna här stämmer bäst in på Er situation? (VISA SVARSKORT) 1882 1. Gift eller sammanboende 617 2. Ogift eller frånskild 184 3. Änka/änkling 3 9. Uppgift saknas
VAR 252 V76252 MA:FÖRVÄRVSARB 52 Loc 336 width 1 MD=0 or GE 9 F.52A. (GIFT/SAMMANBOENDE) Har Er make/maka (motsvarande) förvärvsarbete? Anm. "Ja" markeras om maken/makan är tillfälligt arbetslös. 1292 1. Ja 590 5. Nej 801 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 253 V76253 MA:FD FÖRVÄRVS 52 Loc 337 width 1 MD=0 or GE 9 F.52B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigare haft förvärvsarbete? 447 1. Ja 143 5. Nej 2093 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 254 V76254 MAKES YRKESGR 52C Loc 338 width 2 MD= 0 or GE 99 F.52C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Er make/maka (motsvarande)? F.52C(1). Makes/makas yrkesgrupp Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se bilaga 8 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 10 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 47 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 68 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 5 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 111 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 11. Arrendatorer 41 13. Hantverkare (företagare) 41 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 58 15. Verkmästare och förmän 267 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 127 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 161 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 58 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 6 21. Högre huslig tjänst 30 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 28 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare 4 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 4 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 18 32. Övriga jordbruksarbetare 3 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 22 35. Skogs- och flottningsarbetare 516 36. "Andra arbetare" 193 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 72 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer, som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 784 00. Frågan ej tillämplig 10 99. Uppgift saknas
VAR 255 V76255 MAKES YRKE 52C Loc 340 width 3 MD= 0 or GE 999 F.52C(2). Makes/makas yrke (Kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status.) <Se F.52C för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se bilaga 9 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 11 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 10 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 77 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 55 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 3 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 4 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 43 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 29 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 82 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 2 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 13 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 58 036. Klasslärare och övriga lärare 4 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 1 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 2 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 2 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 1 056. Arbete på "teknikernivå" närmast under företagare/befattningshavare med kvalificerad biologisk utbildning inom varje yrkesfamilj 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt eller psykologiskt arbete 7 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 2 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 5 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 3 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 115. Övriga präster i statskyrkan 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 6 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 1 133. Översättare, ej anställd 3 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk 3 136. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdes/assistentarbete, som erfordrar t ex viss teknisk utbildning (på "teknikernivå") eller motsvarande ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 7 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 14 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 9 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 3 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 11 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 1 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 132 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 46 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 17 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 38 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 6 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 111 328. Biträdesarbete i affär 2 338. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: biträdesarbete i affär 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 2 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 19 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 112 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 1 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 5 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 2 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 18 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 22 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 4 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 12 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: förman 27 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 4 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 2 638. Däcksmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 12 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 39 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 5 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 4 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: arbete som förman/arbetsledare 19 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 2 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 3 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 39 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 2 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 34 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 4 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 107 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 9 762. Träarbete: företagare med mindre företag 3 766. Träarbete: förman/arbetsledare 47 768. Träarbete: manuellt arbete 3 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 3 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 28 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 2 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 12 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 816. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: förman/arbetsledare 14 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 3 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 33 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 28 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 17 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 8 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 26 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 2 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 3 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 3 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 49 928. Husligt arbete, portierararbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 61 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 5 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Fotograf 19 948. Övrigt (manuellt) sevicearbete 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 2 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 4 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 966. Hemsystrar m fl (endast i allmän tjänst): föreståndare 9 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 27 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 1 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 15 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 1 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 3 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 3 987. Underbefäl (plutonofficerare) 784 000. Frågan ej tillämplig 10 999. Uppgift saknas
VAR 256 V76256 MAKES YRKESST 53A Loc 343 width 1 MD=0 or GE 9 F.53A. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR/HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er make/maka (motsvarande) hör/hörde till? (VISA SVARSKORT) 713 1. Tjänsteman 894 2. Arbetare 105 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 129 4. Egen företagare utanför jordbruket 2 5. "Fri yrkesutövare" 18 8. Vet inte/vill ej svara 822 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 257 V76257 MA:OFF/PRIV 53B Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.53B. (GIFT/SAMMANBOENDE) Arbetar/arbetade Er make/maka (motsvarande) i statlig, kommunal eller enskild tjänst? 616 1. Statlig, kommunal (även:landsting) 1097 2. Enskild 20 8. Vet inte/vill ej svara; även: övrigt och oklassificerbart 949 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 258 V76258 MA:ARBPL STLK 53C Loc 345 width 1 MD=0 or GE 9 F.53C. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vet Ni ungefär hur många personer som arbetar/arbetade på Er makes/makas (motsvarande) arbetsplats? (VISA SVARSKORT) 129 1. 1 person 465 2. 2-9 personer 438 3. 10-49 personer 164 4. 50-99 personer 247 5. 100-499 personer 84 6. 500-999 personer 125 7. 1000 eller fler personer 82 8. Vet inte/vill ej svara; även: oklassificerbart 949 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 259 V76259 MA:FACKL ORG 54 Loc 346 width 3 MD= 0 or GE 999 F.54. (GIFT/SAMMANBOENDE) Vet Ni om Er make/maka (motsvarande) är medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkessammanslutning? (OM JA:) Vilken organisation är han/hon medlem av? LO-ANSLUTNA FÖRBUND 5 100. LO, utan uppgift om förbund; även: "FCO" utan ytterligare uppgift 14 101. Beklädnadsarbetarnas förbund 2 102. Bleck- och plåtslagarförbundet 45 103. Byggnadsarbetareförbundet 9 104. Elektrikerförbundet 26 105. Fabriksarbetareförbundet 7 106. Fastighetsanställdas förbund 1 107. Frisörarbetarförbundet 2 108. Försäkringsanställdas förbund 10 109. Grafiska fackförbundet 4 110. Gruvindustriarbetareförbundet 44 111. Handelsanställdas förbund 9 112. Hotell- och restauranganställdas förbund 123 113. Kommunalarbetareförbundet 2 114. Lantarbetareförbundet 16 115. Livsmedelsarbetareförbundet 106 116. Metallindustriarbetarförbundet 2 117. Musikerförbundet 5 118. Målareförbundet 7 119. Pappersindustriarbetareförbundet 2 120. Sjöfolksförbundet 6 121. Skogsarbetareförbundet 47 123. Statsanställdas förbund 16 124. Transportarbetareförbundet 21 125. Träindustriarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 4 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även "syndikalisterna", "lokal samorganisation", "LS" eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA FÖRBUND 9 200. TCO, utan uppgift om förbund 3 201. Apotekstjänstemannaförbundet 28 202. Arbetsledareförbundet 12 203. Bankmannaförbundet 16 204. Facklärarförbundet 1 205. Fartygsbefälsföreningen 7 207. Försvarets civila tjänstemannaförbund 6 208. Försäkringstjänstemannaförbundet 26 209. Handelstjänstemannaförbundet 19 210. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 91 211. Industritjänstemannaförbundet 6 212. Journalistförbundet 42 213. Kommunaltjänstemannaförbundet 2 215. Lantbrukstjänstemannaförbundet 22 216. Lärarförbundet 1 217. Maskinbefälsförbundet 4 218. Plutonofficersförbundet 9 219. Polisförbundet 1 220. Posttjänstemännens förening 49 221. Statsjänstemannaförbundet 1 223. Tullmannaförbundet SACO/SR-ANSLUTNA FÖRBUND 7 300. SACO/SR, utan uppgift om förbund 3 303. Civilekonomernas riksförbund 2 307. Jurist- och samhällsvetareförbundet 2 308. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 10 309. Lärarnas riksförbund 1 312. Skolledarförbundet 4 313. SRs allmänna tjänstemannaförbund 3 314. Svenska officersförbundet 3 315. Svenska prästförbundet 9 316. Sveriges civilingenjörsförbund 5 317. Sveriges farmacevtförbund 4 320. Sveriges läkarförbund 1 322. Sveriges psykologförbund 4 324. Sveriges tandläkarförbund 1 325. Sveriges universitets- och högskoleamanuensers förbund 28 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation - exkl organisationer som kan hänföras till koderna 500, 610 eller 620 3 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 39 610. LRF även: Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 2 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, även: hushållningssällskap. Om UP också är medlem av LRF används kod 610 2 777. Annan organisation 1659 000. Frågan ej tillämplig 3 999. Uppgift saknas
VAR 260 V76260 FADER YRKESGR 55A Loc 349 width 2 MD=99 F.55A. Nu när vi har talat om yrken, skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har/hade? F.55A(1). Faders yrkesgrupp Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se bilaga 8 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. Socialgrupp I 1 01. Godsägare m fl 33 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 47 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 67 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 8 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 1 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 2 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 586 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel "jordbrukare", "lantbrukare" el dyl) 8 11. Arrendatorer 157 13. Hantverkare (företagare) 95 14. Detaljhandlare (bl a yrkestiteln "köpman") 103 15. Verkmästare och förmän 141 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln "tjänsteman") 19 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 68 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 18 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 11 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 21. Högre huslig tjänst 16 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 48 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); till denna grupp förs icke personer, som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare 8 25. Fiskare, som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 9 30. Rättare och motsv förmän i lantbruk 70 32. Övriga jordbruksarbetare 6 33. Sjömän 15 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 82 35. Skogs- och flottningsarbetare 935 36. "Andra arbetare" 85 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer, som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 5 97. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 42 99. Uppgift saknas
VAR 261 V76261 FADERS YRKE 55A Loc 351 width 3 MD=999 F.55A(2). Faders yrke (Kodens två första siffror anger yrkesområde och yrkesgrupp, den sista siffran anger yrkets status. <Se F.55A för fullständig frågetext> Anm. För en utförlig beskrivning av koderna se se bilaga 9 i Olof Petersson: Valundersökningen 1976. Teknisk rapport. NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 26 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 6 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 63 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 55 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 2 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 021. Hälso- och sjukvårdsarbete: företagare med apoteksrörelse 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 3 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 2 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 3 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 5 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisingsanstalt eller enhet 2 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 22 036. Klasslärare och övriga lärare 1 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 7 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 3 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes) arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 2 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 7 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 5 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 092. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga företagare 3 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 115. Övriga präster i statskyrkan 3 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 5 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. ADMINISTRATIVT ARBETE 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 156. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: rutinmässigt administrativt arbete 2 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 4 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 37 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 6 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 12 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 14 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 43 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 1 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 1 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 92 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 5 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 13 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 7 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 7 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 13 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 1 411. Godsägare 592 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 2 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 17 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 4 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk etc 68 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 435. Kvalificerat jordbruksbefälsarbete 1 436. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk och skogsbruk etc 1 445. Kvalificerat skogsbefälsarbete 1 446. Arbetsledare inom skogsbruk 82 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 8 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 15 458. Manuellt arbete inom fiske GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 502. Företagare med mindre företag 2 506. Förman inom yrkesområdet 33 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 28 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 55 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre fartyg 11 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 7 638. Däcksmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 14 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 61 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 26 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 4 652. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: företagare med mindre företag 23 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 20 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 4 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 14 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 30 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 5 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 12 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 8 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 50 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 8 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 3 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 163 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 41 758. Elektroarbete: manuellt arbete 12 762. Träarbete: företagare med mindre företag 6 766. Träarbete: förman/arbetsledare 152 768. Träarbete: manuellt arbete 6 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 5 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 30 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 782. Mureri- och betongarbete mm: företagare med mindre företag 4 786. Mureri- och betongarbete mm: förman/arbetsledare 73 788. Mureri- och betongarbete mm: manuellt arbete 23 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 25 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 1 812. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: företagare med mindre företag 29 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 72 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 3 836. Grov- och diversearbete: förman/arbetsledare 95 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 5 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 22 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 852. Finmekaniskt arbete: företagare med mindre företag 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 10 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 6 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 21 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 3 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 12 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 6 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 4 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare 3 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 11 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 1 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 11 985. Övriga officerare (befattning under överste) 8 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 1 987. Underbefäl (plutonofficerare) 5 997. Oklassficerbar uppgift om yrke/sysselsättning 42 999. Uppgift saknas
VAR 262 V76262 FADERS PARTI 55B Loc 354 width 2 MD=99 F.55B. Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? 52 11. Vänsterpartiet kommunisterna 941 22. Socialdemokraterna 2 23. S+VPK/KFMLr/SKP/KAF 1 25. S+Fp 303 33. Centerpartiet 217 44. Folkpartiet 246 55. Moderata samlingspartiet 6 66. Kristen demokratisk samling 11 71. "Borgerliga partier" 3 72. Fp+C, "mittenpartierna" 3 76. M+C 6 77. M+Fp 1 87. Annat parti eller annan politisk grupp 891 88. Vet inte/vill ej svara 3 99. Uppgift saknas
VAR 263 V76263 UPPVÄXTORT 56 Loc 356 width 1 MD=9 F.56. När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i stad? (OM STAD:) Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? 1223 1. Ren landsbygd 527 2. Samhälle 569 3. Stad (men ej storstad) 360 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 2 7. Övrigt 5 9. Uppgift saknas
VAR 264 V76264 BOSTADSTYP 57A Loc 357 width 1 MD=9 F.57A. Den intervjuades nuvarande bostad 1222 1. Lägenhet, hyresrum 1447 2. Villa, radhus, jordbruk 12 3. Övrigt: anstalt, pensionärshem etc 5 9. Uppgift saknas
VAR 265 V76265 HYR/ÄGER BOST 57B Loc 358 width 1 MD=9 F.57B. Hyr Ni eller äger Ni Er bostad? 1100 1. Hyr bostaden 1470 2. Äger bostaden (även: bostadsrätt, insatslägenhet) 111 3. Övrigt: anstalt, pensionärshem etc 5 9. Uppgift saknas
VAR 266 V76266 HEMORTSTYP Loc 359 width 1 MD=9 Bostadens belägenhet (intervjuarens notering efter avslutad intervju). 514 1. Ren landsbygd 709 2. Samhälle 992 3. Stad (men ej storstad) 462 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 4 7. Övrigt 5 9. Uppgift saknas
VAR 267 V76267 VALDELTAG 1976R Loc 360 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1976 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2527 1. Röstade 121 5. Röstade inte 38 9. Uppgift saknas
VAR 268 V76268 VALDELTAG 1976K Loc 361 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1976 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2527 1. Röstade 120 5. Röstade inte 39 9. Uppgift saknas
VAR 269 V76269 VALDELTAG 1976L Loc 362 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1976 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2320 1. Röstade 114 5. Röstade inte, men var röstberättigad 201 0. Frågan ej tillämplig (Bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 51 9. Uppgift saknas
VAR 270 V76270 VALDELTAG 1973R Loc 363 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2215 1. Röstade 168 5. Röstade inte, men var röstberättigad 242 0. Frågan ej tillämplig (född 1954-1958) 61 9. Uppgift saknas
VAR 271 V76271 VALDELTAG 1973K Loc 364 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2210 1. Röstade 173 5. Röstade inte, men var röstberättigad 242 0. Frågan ej tillämplig (född 1954-1958) 61 9. Uppgift saknas
VAR 272 V76272 VALDELTAG 1973L Loc 365 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2021 1. Röstade 164 5. Röstade inte, men var röstberättigad 439 0. Frågan ej tillämplig (född 1954-1958; även: bodde i Göteborg, Malmö eller på Gotland 62 9. Uppgift saknas
VAR 273 V76273 POSTRÖSTNING Loc 366 width 1 Poströstning 1976 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 364 1. Poströstade 2322 5. Poströstade ej; även: detog inte i valet
VAR 274 V76274 VALKRETS REG Loc 367 width 2 Valkretstillhörighet enligt den intervjuades kyrkobokföringsförhållande 205 01. Stockholms kommun 254 02. Stockholms län 66 03. Uppsala län 82 04. Södermanlands län 132 05. Östergötlands län 106 06. Jönköpings län 63 07. Kronobergs län 91 08. Kalmar län 20 09. Gotlands län 43 10. Blekinge län 101 11. Kristianstads län 141 12. Fyrstadskretsen 85 13. Malmöhus län 73 14. Hallands län 128 15. Göteborgs kommun 78 16. Göteborgs och Bohus län 75 17. Älvsborgs läns norra 58 18. Älvsborgs läns södra 83 19. Skaraborgs län 101 20. Värmlands län 83 21. Örebro län 83 22. Västmanlands län 109 23. Kopparbergs län 103 24. Gävleborgs län 102 25. Västernorrlands län 54 26. Jämtlands län 88 27. Västerbottens län 79 28. Norrbottens län
VAR 275 V76275 INVÅNARANTAL REG Loc 369 width 1 Kommunens invånarantal 1 januari 1976 191 1. 9 999 798 2. 10 000 - 29 999 445 3. 30 000 - 49 999 381 4. 50 000 - 74 999 469 5. 75 000 - 199 999 402 6. 200 000 -
VAR 276 V76276 KOM:JORDBR MM REG Loc 370 width 1 Kommunens näringskaraktär enligt folk- och bostadsräkningen 1970. Andel i procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen, som är sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk mm. 1165 0. 0 - 4 procent 1066 1. 5 - 14 procent 281 2. 15 - 24 procent 156 3. 25 - 34 procent 18 4. 35 - 44 procent
VAR 277 V76277 KOM:TILLV MM REG Loc 371 width 1 Kommunens näringskaraktär enligt folk- och bostadsräkningen 1970. Andel i procent av den förvärvsarbetande dagbefolkningen som är sysselsatt inom gruvdrift, tillverkningsindustri mm samt bygnads- och anläggningsverksamhet. 74 2. 15 - 24 procent 797 3. 25 - 34 procent 949 4. 35 - 44 procent 647 5. 45 - 54 procent 177 6. 55 - 64 procent 40 7. 65 - 74 procent 2 8. 75 - 84 procent
VAR 278 V76278 KOM:TÄTORTSGR REG Loc 372 width 1 Kommunens tätortsgrad. Tätortsgrad anger den andel av hela befolkningen som vid tidpunkten för 1970 års folk- och bostadsräkning bodde inom tätorter. Som tätort räknas i princip alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. 14 3. 10,0 - 29,9 procent 163 4. 30,0 - 49,9 procent 546 5. 50,0 - 69,9 procent 1165 6. 70,0 - 89,9 procent 561 7. 90,0 - 99,9 procent 237 8. Enbart tätortsbefolkning
VAR 279 V76279 FÖDELSEÅR REG Loc 373 width 2 Födelseår De två sista siffrorna i födelseåret (1896-1958) Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 26 29 26 25 30 28 41 34 42 47 43 32 44 50 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 51 36 46 40 45 48 51 59 38 45 47 38 41 37 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 41 50 34 40 41 42 30 38 34 31 40 46 46 60 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 52 57 52 68 65 58 47 62 68 52 50 57 51 49 Kod: 56 57 58 96 97 98 99 Frek: 55 48 39 18 18 16 12
VAR 280 V76280 ÅLDER 1976 REG Loc 375 width 2 Ålder uppnådd under 1976. Variabeln baseras på V279. Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frek: 39 48 55 49 51 57 50 52 68 62 47 58 65 68 Kod: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 52 57 52 60 46 46 40 31 34 38 30 42 41 40 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 34 50 41 37 41 38 47 45 38 59 51 48 45 40 Kod: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Frek: 46 36 51 50 44 32 43 47 42 34 41 28 30 25 Kod: 74 75 76 77 78 79 80 Frek: 26 29 26 12 16 18 18
VAR 281 V76281 KÖN REG Loc 377 width 1 Kön 1447 1. Man 1239 2. Kvinna
VAR 282 V76282 FAMILJEINK REG Loc 378 width 2 Egen och eventuell make/makas sammanräknade nettoinkomst vid 1975 års taxering (inkomståret 1974). 157 01. 0 - 4 999 kronor 74 02. 5 000 - 9 999 kronor 325 03. 10 000 - 19 999 kronor 324 04. 20 000 - 29 999 kronor 371 05. 30 000 - 39 999 kronor 324 06. 40 000 - 49 999 kronor 285 07. 50 000 - 59 999 kronor 225 08. 60 000 - 69 999 kronor 229 09. 70 000 - 79 999 kronor 125 10. 80 000 - 89 999 kronor 91 11. 90 000 - 99 999 kronor 156 12. 100 000 -
VAR 283 V76283 YRKESGR (NYA) Loc 380 width 1 MD=9 Yrkesgrupper. (Den nya indelningen.) Anm. V283 är baserad på yrkeskoden. Förvärvsarbetande har klassificerats enligt sitt nuvarande yrke (V241), ej förvärvsarbetande gifta kvinnor efter makens yrke (V255) och pensionärer efter sitt tidigare yrke (V241). 618 1. Industriarbetare 685 2. Övriga arbetare 215 3. Lägre tjänstemän 448 4. Tjänstemän i mellanställning 279 5. Högre tjänstemän och storföretagare 164 6. Småföretagare 161 7. Jordbrukare 103 8. Studerande 13 9. Uppgift saknas
VAR 284 V76284 YRKESSEKTOR (NYA) Loc 381 width 1 MD=9 Yrkets sektor. (Den nya indelningen.) Anm. V284 är baserad på yrkeskoden. Förvärvsarbetande har klassificerats efter sitt nuvarande yrke (V241), ej förvärvsarbetande gifta kvinnor efter makens yrke (V255) och pensionärer efter sitt tidigare yrke (V241). 275 1. Jordbruk 936 2. Produktion: tillverkning etc 682 3. Cirkulation: handel, samfärdsel etc 363 4. Reproduktion: vård, utbildning, kultur etc 314 5. Förvaltning 103 8. Studerande 13 9. Uppgift saknas
VAR 285 V76285 YRKESGR (GAMLA) Loc 382 width 1 MD=9 Yrkesgrupper (Den gamla indelningen) Anm. V285 baseras på yrkesuppgifter enligt socialgruppskod. Förvärvsarbetande har klassificerats efter sitt nuvarande yrke (V240), ej förvärvsarbetande gifta kvinnor efter makens yrke (V254) och pensionärer efter sitt tidigare yrke (V240). 206 1. Högre tjänstemän och storföretagare 158 2. Jordbrukare 163 3. Småföretagare 706 4. Tjänstemän i mellanställning 351 5. Affärsanställda, statsanställda m fl 87 6. Jordbruksarbetare 899 7. Arbetare 104 8. Studerande 12 9. Uppgift saknas
VAR 286 V76286 UTBILDNGR (NYA) Loc 383 width 1 MD=9 Utbildningsgrupper (Den nya indelningen) 1287 1. Endast obligatorisk skolutbildning 968 2. Utbildning utöver obligatoriska skolväsendet, men ej studentexamen (motsvarande) eller högre 428 3. Studentexamen (motsvarande) eller högre 3 9. Uppgift saknas
VAR 287 V76287 UTBILDNGR (GAMLA) Loc 384 width 1 MD=9 Utbildningsgrupper (Den gamla indelningen) FÖRGYMNASIAL UTBILDNING I FOLKSKOLA (HÖGST 8 ÅR) 1153 1. Ingen ytterligare skolutbildning 113 2. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk 185 3. Annan gymnasial utbildning (men ej i skolformen gymnasium) FÖRGYMNASIAL UTBILDNING UTÖVER FOLKSKOLA OCH/ELLER GYMNASIAL ALLMÄN GRUNDUTBILDNING UNDER HÖGST 2 ÅR 673 4. Ingen ytterligare utbildning eller annan gymnasial utbildning under högst två år 171 5. Gymnasial utbildning under mer än två år i annan skolform än gymnasium och/eller eftergymnasial utbildning (under högst två år) AVSLUTAD GYMNASIAL UTBILDNING I GYMNASIUM 242 6. Ingen ytterligare utbildning eller eftergymnasial utbildning under högst två år 146 7. Utbildning vid universitet, högskola mm 3 9. Uppgift saknas
VAR 288 SSDSTUDIE NR 0008 Loc 385 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0008
VAR 289 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 389 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1984
VAR 290 DELSTUDIE NR 001 Loc 390 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.