SVENSK VALUNDERSÖKNING 1956
               SSD 0020

              Primärforskare
             Jörgen Westerståhl
               Bo Särlvik
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              Oktober 1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1956 samlades
       ursprungligen in av valundersökningsprojektet
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av
       Jörgen Westerståhl och Bo Särlvik. Varken
       SSD eller primärforskarna bär ansvar för
       analyser och tolkningar som presenteras i
       denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1956 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1956 har genomförts i samarbete mellan
  statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
  och Statistiska Centralbyrån. Statistiska Centralbyråns
  utredningsinstitut svarade för framtagning av urvalet av
  intervjupersoner, utförde fältarbetet med intervjuer samt
  verkställde insamling av vissa registerdata.
  Statsvetenskapliga institutionen hade ansvaret för
  undersökningens allmänna uppläggning, utarbetande av
  intervjuformulär samt för intervjumaterialets bearbetning
  och redovisning. Vid statsvetenskapliga institutionen
  genomfördes arbetet som ett forskningsprojekt under ledning
  av Jörgen Westerståhl och Bo Särlvik. Ekonomiskt stöd
  erhölls från Statens samhälls- och rättsvetenskapliga
  forskningsråd, Fonden för sociologisk forskning vid
  Göteborgs universitet, Radiotjänst, Högerpartiet,
  Folkpartiet, Landsbygdspartiet Bondeförbundet och
  Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Samtliga partier var
  också på andra sätt, t ex genom att ställa valmaterial till
  förfogande, behjälpliga vid undersökningen.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  De intervjuade utvaldes för att representera ett tvärsnitt
  av den svenska röstberättigade befolkningen. För framtagning
  av urval svarade Statistiska Centralbyråns
  utredningsinstitut. Dragningen utfördes som ett
  sannolikhetsurval där populationen omfattade samtliga
  svenska röstberättigade i riksdagsvalet 1956 födda
  1876-1933. En övre åldersgräns sattes, vilket innebar att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju, dessutom
  drogs personer födda 1876-1885 med halv sannolikhet.

  Urvalet består av totalt 1146 personer och av dessa har 1088
  intervjuats (95%). Personer i den grupp som drogs med halv
  sannolikhet representeras i materialet med två kort. I denna
  grupp intervjuades 43 personer, vilket medför att det totala
  antalet undersökningsenheter blev 1131.

  Av de 58 som utgjorde bortfallet vägrade 24 och 29 kunde
  inte anträffas (övrigt bortfall), dessutom misstänktes fem
  intervjuer vara helt eller delvis falsifikat. Vid kontroll i
  röstlängder visade det sig att valdeltagandet inom
  bortfallsgruppen var betydligt lägre än bland de
  intervjuade. Bland vägrarna visade det sig att 7 (29%) inte
  röstade vid valet 1956 och inom det övriga bortfallet var
  det 19 personer (65%) som inte röstade.

  Bortfallet finns inte medtaget i denna datafil.

  1956 års valundersökning var upplagd som en panelstudie, där
  samma personer intervjuades både före och efter valet den 16
  september. Intervjuerna genomfördes i form av
  besöksintervjuer där fältarbetet utfördes av Statistiska
  Centralbyråns intervjuarstab. Undersökningens etapp I inföll
  under perioden 28 augusti till 14 september, dvs under
  valrörelsens höjdpunkt, medan etapp II inföll omedelbart
  efter valet (från den 18 september och framåt).

  Av de 1088 intervjuade personerna har de flesta, 1066,
  intervjuats vid båda tillfällena, medan 13 endast
  intervjuats i etapp I och 9 endast i etapp II. De nio
  personer som endast intervjuats efter valet fick vid detta
  tillfälle ett utvidgat formulär, som innehöll följande
  frågor från etapp I: 2, 6-9, 11-17, 20, 23, 40, 46, 47,
  69-78.

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

  Westerståhl, Jörgen Svensk valrörelse 1956. Arbetsrapport I
  Särlvik, Bo     Intervjuundersökningen
             Statsvetenskapliga inst., Göteborg
             (stencil) 1957

  Särlvik, Bo     Electoral Behavior in the Swedish
             Multiparty System
             Akad.avh, Statsvetenskapliga inst.,
             Göteborg (stencil) 1970

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. Om frågan ej är tillämplig för samtliga har
  de grupper frågan ställts till angetts före frågans
  formulering. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8 (88).
  De 9 personer som inte intervjuats i etapp I har kodats med
  9 (99) då det gäller frågor endast ställda under denna
  etapp. Det samma gäller de 13 personer som ej intervjuats
  under etapp II. I de fall där ett internt bortfall
  förekommer har detta i allmänhet kodats med 9 (99).

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. För de frågor som ställdes i etapp I
  föregås frågenumreringen av I och för de i etapp II ställda
  frågorna av II. Om frågan endast ställts till vissa grupper
  anges denna inom parentes före frågeformuleringen eller
  anges i särskild anmärkning.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  

      FÖRVALSINTERVJUN (V1-V143)




Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 Intervjudatum etapp I 3 Födelseår RADIO 4 Intresse för valet 5 Antal hörda program 6 Skickligast i partiledarintervjuerna 7 Mest förtroendeingivande i partiledarintervjuerna FÖRSLAG TILL BESPARINGAR OCH UTGIFTSÖKNINGAR 8 Förslag till besparing 1 9 Förslag till besparing 2 10 Förslag till besparing 3 11 Förslag till utgiftsökning 1 12 Förslag till utgiftsökning 2 13 Förslag till utgiftsökning 3 ÄNDRINGAR I DEN FÖRDA POLITIKEN 14 Ändringar i den förda politiken 1 15 Ändringar i den förda politiken 2 16 Ändringar i den förda politiken 3 17 Ändringar i den förda politiken 4 18 Ändringar i den förda politiken 5 TIDNINGSLÄSNING OCH INFORMATION OM PARTIFÄRG 19 Högertidning: prenumeration 20 Högertidning: kännedom om partifärg 21 Högertidning: tidningstyp 22 Bondeförbundstidning: prenumeration 23 Bondeförbundstidning: kännedom om partifärg 24 Bondeförbundstidning: tidningstyp 25 Folkpartitidning: prenumeration 26 Folkpartitidning: kännedom om partifärg 27 Folkpartitidning: tidningstyp 28 Socialdemokratisk tidning: prenumeration 29 Socialdemokratisk tidning: kännedom om partifärg 30 Socialdemokratisk tidning: tidningstyp 31 Kommunisttidning: prenumeration 32 Kommunisttidning: kännedom om partifärg 33 Opolitisk tidning: prenumeration 34 Opolitisk tidning: kännedom om partifärg 35 Politiska ledarartiklar FÖRENINGAR 36 Facklig organisationstillhörighet 37 Medlem i Riksförbundet Landsbygdens Folk 38 Aktivitet i facklig organisation 39 UP:s omdöme om sin fackliga organisation 40 Läsning av facklig press 41 Nykterhetsförening KYRKA 42 Medlemskap i frikyrka 43 Lyssnar på radiogudstjänst 44 Kyrkobesök BEDÖMNING AV VALUTGÅNGEN FÖRE VALET 45 Intresse för politik 46 Högerpartiet 47 Bondeförbundet 48 Folkpartiet 49 Socialdemokraterna 50 Kommunisterna POLITISK INFORMATION 51 Partiidentifikation 52 Affischer: antal sedda 53 Affischer: rätt parti 54 Partiledare - antal korrekta svar 55 Slag av val 56 Regeringspartier 57 Val till riksdagens första kammare FÖRTROENDE FÖR REGERINGSPOLITIKEN 58 Förlust på koalitionen 59 Regering efter valet 60 Full sysselsättning 61 Bostadsbrist 62 Standardhöjning 63 Inflation 64 Hur stor förändring vid regeringsskifte ÅSIKTER 65 Pensionsfrågan 66 Stöd till barnfamiljer 67 Skattepolitiken BEKANTA PÅ VALSEDELN OCH BLAND VALARBETARE 68 Bekant på valsedeln från Högerpartiet 69 Bekant på valsedeln från Bondeförbundet 70 Bekant på valsedeln från Folkpartiet 71 Bekant på valsedeln från Socialdemokraterna 72 Bekant på valsedeln från Kommunisterna 73 Känner valarbetare från Högerpartiet 74 Känner valarbetare från Bondeförbundet 75 Känner valarbetare från Folkpartiet 76 Känner valarbetare från Socialdemokraterna 77 Känner valarbetare från Kommunisterna PARTIPREFERENSER OCH DISKUSSIONSFREKVENS I MILJÖN 78 Politiska åsikter i familjen överensstämmer med UP:s 79 Politiska åsikter bland bekanta överensstämmer med UP:s 80 Politiska åsikter på arbetsplatsen överensstämmer med UP:s 81 Samtal om politik under den senaste månaden 82 Åsikter vid samtal 83 Skulle ha samtalat med VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS FÖRE VALET 84 Röstade vid kommunalvalet 1954 85 Deltagande vid tidigare val 86 Avsikt att rösta 1956 87 Bestämt parti 88 Samma parti som senaste gången 89 Röstning vid tidigare val 90 Funderat på att byta parti 91 År för partibyte 92 Partibytare: beslut inför detta val 93 Partibytare: någon annan i miljön som bytt 94 Partibytare: påverkan från andra 95 Tidigare parti 96 Förstagångsväljare: svårt att välja 97 Förstagångsväljare: tid för partival 98 Förstagångsväljare: påverkan från andra 99 Den enskildes rättssäkerhet 100 Partiernas vallöften 101 Partisympati före valet 102 Näst bästa parti OMDÖME OM DE POLITISKA PARTIERNA 103 Högerpartiet, omdöme 1 104 Högerpartiet, omdöme 2 105 Högerpartiet, omdöme 3 106 Högerpartiet, omdöme 4 107 Bondeförbundet, omdöme 1 108 Bondeförbundet, omdöme 2 109 Bondeförbundet, omdöme 3 110 Bondeförbundet, omdöme 4 111 Folkpartiet, omdöme 1 112 Folkpartiet, omdöme 2 113 Folkpartiet, omdöme 3 114 Folkpartiet, omdöme 4 115 Socialdemokraterna, omdöme 1 116 Socialdemokraterna, omdöme 2 117 Socialdemokraterna, omdöme 3 118 Socialdemokraterna, omdöme 4 119 Kommunistpartiet, omdöme 1 120 Kommunistpartiet, omdöme 2 121 Kommunistpartiet, omdöme 3 122 Kommunistpartiet, omdöme 4 123 Tvekar mellan partier 124 Fader samma parti 125 Faderns partisympati 126 Medlem i politiskt parti 127 Aktivitet i parti YRKE OCH UTBILDNING 128 År för flyttning in i kommunen 129 Flyttning inom stad/kommun 130 UP:s skolutbildning 131 Civilstånd 132 Kön 133 Förvärvsarbetande 134 UP:s yrkesgrupp 135 Makes yrkesgrupp 136 Faders yrkesgrupp 137 Hyr eller äger bostaden 138 Omdöme partiledare 139 Bostadstyp 140 Bedömning av bostad BEDÖMNING AV INTERVJUSITUATION I ETAPP I 141 Antal besök utan intervju 142 Intervjusituation 143 Svårighet vid intervju EFTERVALSINTERVJUN (V144-V217) 144 Intervjudatum etapp 2 RADIO 145 Partiledardebatten i radio 146 Skickligast i partiledardebatten 147 Mest förtroendeingivande i partiledardebatten 148 Bästa typ av valprogram i radio VALBROSCHYRER, VALMÖTEN 149 Sett valbroschyr 150 Läst valbroschyr 151 Läst/sett broschyr 1 och 2 152 Läst/sett broschyr 3 och 4 153 Läst/sett broschyr 5 och 6 154 Läst/sett broschyr 7 och 8 155 Läst/sett broschyr 9 och 10 156 Läst/sett broschyr 11 och 12 157 Läst/sett broschyr 13/14, 16/17 och 19/20 158 Läst/sett broschyr 15, 18 och 21 159 Besök av valarbetare 160 Besökt valmöte 161 Jämförelse mellan olika informationsmedia BEDÖMNING AV VALUTGÅNGEN EFTER VALET 162 Högerpartiet 163 Bondeförbundet 164 Folkpartiet 165 Socialdemokraterna 166 Kommunisterna VIKTIGA FRÅGOR I VALRÖRELSEN 167 Viktig fråga i valet 1 168 Viktig fråga i valet 2 169 Viktig fråga i valet 3 170 Viktig fråga i valet 4 171 Viktig fråga i valet 5 172 Viktig fråga i valet 6 173 Viktigaste frågan i valet 1 174 Viktigaste frågan i valet 2 OMDÖME OM REGERINGSPOLITIKEN 175 Röstning inom egna samhällsklassen 176 Rösternas fördelning inom egna samhällsklassen 177 Till fördel för den egna samhällsklassen 178 Till nackdel för någon samhällsklass 179 Till fördel för någon klass KÄNNEDOM OM PARTISTÅNDPUNKTER 180 Militär samverkan med Atlantpaktsstat 181 Obligatorisk tjänstepension 182 Folkomröstning i pensionsfrågan 183 Anslag till SJ 184 Politiken invecklad 185 Sociala reformer VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1956 (I) 186 Röstade vid riksdagsmannavalet 1956 187 Orsak till icke-röstning 188 Röstning på samma parti 189 Ändrad åsikt i omgivningen 190 Påverkan från omgivningen 191 Tid för beslut 192 Röstningssätt 193 Avstånd till vallokal 194 Bilinnehav 195 Svårighet på grund av bostadsbrist 196 Läst ledare KYRKA 197 Gudstjänst i kyrka 198 Lyssnade på radiogudstjänst 199 Namn på predikant eller kyrka UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR 200 U-hjälp 201 FN:s möjlighet att förhindra stormaktskrig 202 Sveriges möjligheter att hålla sig utanför ett storkrig i Europa 203 Väpnat motstånd om Sverige anfalles (udda nummer) 204 Väpnat motstånd vid atombombshot mot Sverige (jämna nummer) 205 Väpnat motstånd vid atombombshot mot Sverige (udda nummer) 206 Väpnat motstånd vid anfall utan atombombshot mot Sverige (jämna nummer) 207 Länder som tillverkar atombomber 208 Länder som tillverkar atombomber: antal rätt VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1956 (II) 209 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1956 210 Partival vid riksdagsmannavalet 1956 211 Partival vid riksdagsmannavalet 1956 - sammanfattning 212 Partival + sannolikt partival vid riksdagsmannavalet 1956 - sammanfattning 213 Kännedom om namn på egna partiets valsedel BEDÖMNING AV INTERVJUSITUATION I ETAPP II 214 Hemortstyp 215 Antal besök utan intervju 216 Intervjusituation 217 Svårighet vid intervju 218 SSDstudie NR 0020 219 SSDupplaga/datering NR 1 220 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R56001 ID-NUMMER              Loc 1 width 4


UP:s ID-nummer

  Ett fyrsiffrigt identifikationsnummer


VAR 2 R56002 INTERVJUDAT 1 REG Loc 5 width 1 MD GE 8 Tidpunkt för intervju under etapp I 565 1. 28 augusti - 2 september 234 2. 3 september - 5 september 98 3. 6 september - 8 september 221 4. 9 september - 14 september 4 8. Uppgift saknas 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 3 R56003 FÖDELSEÅR REG Loc 6 width 2 Födelseår 44 01. 1933-34, ålder 1956: 22-23 41 02. 1931-32, " : 24-25 99 03. 1926-30, " : 26-30 113 04. 1921-25, " : 31-35 127 05. 1916-20, " : 36-40 132 06. 1911-15, " : 41-45 113 07. 1906-10, " : 46-50 124 08. 1901-05, " : 51-55 103 09. 1896-1900, " : 56-60 87 10. 1891-95, " : 61-65 62 11. 1886-90, " : 66-70 86 12. 1876-85, " : 71-80
VAR 4 V56004 INTRESSE VALET 01 Loc 8 width 1 MD=9 F.I:1. Jag skulle göra några frågor i samband med valet i år och jag börjar med att fråga: Tror Ni att Ni kommer att vara mera eller mindre intresserad av valet i år än 1954? 316 1. Mera intresserad 694 3. Ingen skillnad 84 5. Mindre intresserad 28 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 5 V56005 ANT HÖRDA PGM 02 Loc 9 width 1 F.I:2. Radion har ju haft en hel del program inför valrörelsen. Lyssnade Ni på något eller några av de här radioprogrammen? (TRYCKT KORT MED FÖRTECKNING ÖVER RADIOPROGRAMMEN VISAS FÖR UP) F.II:1. Det är till att börja med några radioprogram, som jag inte frågade om föregående gång. Lyssnade Ni på något eller några av de här programmen? (LÄS UPP LISTA ÖVER RADIOPROGRAM) Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:1. 220 0. Hörde inget program 157 1. Hörde 1 program 118 2. Hörde 2 program 115 3. Hörde 3 program 123 4. Hörde 4 program 125 5. Hörde 5 program 93 6. Hörde 6 program 73 7. Hörde 7 program 56 8. Hörde 8 program 51 9. Hörde 9 program
VAR 6 V56006 SKICK INTERVJU 03 Loc 10 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:3-4. (HÖRT MINST TVÅ AV PARTILEDARINTERVJUERNA) Vilken av de partiledare, som Ni hörde, tycker Ni försvarat sig skickligast och vem var mest förtroendeingivande under frågestunderna i radion? F.I:3-4(1). Skickligast i partiledarintervjuerna 24 1. Hagberg 104 2. Erlander 72 3. Hedlund 142 4. Ohlin 62 5. Hjalmarsson 151 8. Vet inte 559 0. Frågan ej tillämplig 17 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 7 V56007 FÖRTR INTERVJU 03 Loc 11 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:3-4(2). Mest förtroendeingivande i partiledarintervjuerna <Se F.I:3-4 för fullständig frågetext> 6 1. Hagberg 147 2. Erlander 63 3. Hedlund 103 4. Ohlin 55 5. Hjalmarsson 172 8. Vet inte 559 0. Frågan ej tillämplig 26 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 8 V56008 BESPARING 1 06 Loc 12 width 1 MD=0 F.I:6. Det har ju varit mycket tal om statens utgifter. Tycker Ni själv att det är något särskilt, som staten borde kunna spara in på? (Vad tycker Ni att staten skall spara på?) F.I:6(1). (JA TILL BESPARING) Förslag till besparing 1 Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:13A. 80 1. Statlig förvaltning - byråkrati 18 2. Jordbrukspolitik, subventioner till jordbrukare etc. 38 3. Bostadspolitik 1 4. Kombination av koderna 1 och 2 1 5. Kombination av koderna 1 och 3 11 6. Kombination av koderna 2 och 3 23 7. Allmän sparsamhet 479 8. Inget av ovanstående men annat förslag 480 0. Frågan ej tillämplig
VAR 9 V56009 BESPARING 2 06 Loc 13 width 1 MD=0 F.I:6(2). (JA TILL BESPARING) Förslag till besparing 2 <Se F.I:6 för fullständig frågetext> 88 1. Barnbidrag - annan familjevårdande politik än kod 2 29 2. Fria skolmåltider, fria skolböcker, dyra skolbyggnader 74 3. Övrig socialpolitik - socialpolitik allmänt 20 4. Kombination av koderna 1 och 2 23 5. Kombination av koderna 1 och 3 4 6. Kombination av koderna 2 och 3 3 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 37 8. Övrigt (alla förslag som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V8-V10) 373 9. Inget av ovanstående men annat förslag 480 0. Frågan ej tillämplig
VAR 10 V56010 BESPARING 3 06 Loc 14 width 1 MD=0 F.I:6(3). (JA TILL BESPARING) Förslag till besparing 3 <Se F.I:6 för fullständig frågetext> 244 1. Försvaret 12 2. Dalt (i fång- och ungdomsvård) 12 3. Idrott 15 4. Representation - kungahuset - utländska statsbesök 368 5. Inget av ovanstående men annat förslag 480 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 V56011 UTGIFTSÖKN 1 07 Loc 15 width 1 MD=0 F.I:7. Tycker Ni att det är någonting, som staten i stället borde ge ut mera pengar än nu på? F.I:7(1). (JA TILL UTGIFTSÖKNING) Förslag till utgiftsökning 1 Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:13B. 248 1. Pensioner, åldringsvård 56 2. Barnbidrag etc. 31 3. Övrig socialpolitik - socialpolitik allmänt 47 4. Kombination av koderna 1 och 2 17 5. Kombination av koderna 1 och 3 3 6. Kombination av koderna 2 och 3 2 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 287 8. Inget av ovanstående men annat förslag 440 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 V56012 UTGIFTSÖKN 2 07 Loc 16 width 1 MD=0 F.I:7(2). (JA TILL UTGIFTSÖKNING) Förslag till utgiftsökning 2 <Se F.I:7 för fullständig frågetext> 56 1. Forskning, skolväsen 82 2. Bostadspolitik, ökat bostadsbyggande 87 3. Vägväsen 14 4. Kombination sv koderna 1 och 2 6 5. Kombination av koderna 1 och 3 16 6. Kombination av koderna 2 och 3 1 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 21 8. Övrigt (alla förslag som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V11-V13) 408 9. Inget av ovanstående men annat förslag 440 0. Frågan ej tillämplig
VAR 13 V56013 UTGIFTSÖKN 3 07 Loc 17 width 1 MD=0 F.I:7(3). (JA TILL UTGIFTSÖKNING) Förslag till utgiftsökning 3 <Se F.I:7 för fullständig frågetext> 7 1. Idrott 66 2. Sjuk- och hälsovård 29 3. Jordbrukspolitik - stöd åt jordbruket (även speciell kategori av jordbruk) - skogsvård - motverkande av flykten från landsbygden 1 4. Kombination av koderna 1 och 2 15 5. Högre löner åt statsanställda 14 6. Stöd åt nykterhetsvården 559 7. Inget av ovanstående men annat förslag 440 0. Frågan ej tillämplig
VAR 14 V56014 ÄNDRING POL 1 08 Loc 18 width 1 MD=0 F.I:8. Är det någonting annat i politiken, som Ni skulle vilja ha ändring på? F.I:8(1). (JA TILL ÄNDRING) Ändringar i den förda politiken 1 Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:13C. 96 1. Skattepolitiken (dock ej åtgärder mot skatteskolkare) 36 2. Bostadspolitiken - ökat bostadsbyggande - avskaffande av byggnadsrestriktioner (dock ej subventioner) 44 3. Ekonomisk politik 2 4. Kombination av koderna 1 och 2 7 5. Kombination av koderna 1 och 3 3 6. Kombination av koderna 2 och 3 1 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 2 8. Allmän sparsamhet 234 9. Inget av ovanstående men annat förslag 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 15 V56015 ÄNDRING POL 2 08 Loc 19 width 1 MD=0 F.I:8(2). (JA TILL ÄNDRING) Ändringar i den förda politiken 2 <Se F.I:8 för fullständig frågetext> 4 1. Minskningar av barnbidrag och annan familjevårdande politik än kod 2 3 2. Minskning av fria skolmåltider, fria skolböcker, dyra skolbyggnader 11 3. Minskning av övrig socialpolitik eller socialpolitik allmänt 1 4. Kombination av koderna 1 och 2 1 5. Kombination av koderna 2 och 3 16 6. Utrikespolitik - inkl. åtgärder mot spionage och kommunister 389 7. Inget av ovanstående men annat förslag 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 16 V56016 ÄNDRING POL 3 08 Loc 20 width 1 MD=0 F.I:8(3). (JA TILL ÄNDRING) Ändringar i den förda politiken 3 <Se F.I:8 för fullständig frågetext> 3 1. Ökning av barnbidrag etc. 15 2. Ökning av pensioner och åldringsvård 7 3. Ökning av övrig socialpolitik eller socialpolitik allmänt 6 4. Minskning av subventioner till jordbrukare etc. 394 5. Inget av ovanstående men annat förslag 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 17 V56017 ÄNDRING POL 4 08 Loc 21 width 1 MD=0 F.I:8(4). (JA TILL ÄNDRING) Ändringar i den förda politiken 4 <Se F.I:8 för fullständig frågetext> 3 1. Förbättringar i vägväsendet 5 2. Förbättringar av sjuk- och hälsovård 8 3. Stöd åt nykterhetsvården 409 4. Inget av ovanstående men annat förslag 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 18 V56018 ÄNDRING POL 5 08 Loc 22 width 1 MD=0 F.I:8(5). (JA TILL ÄNDRING) Ändringar i den förda politiken 5 <Se F.I:8 för fullständig frågetext> 43 1. Minskning av statsverksamhet, besparingar i förvaltningen etc., minskning av samhällsingripanden i det ekonomiska livet 32 2. Kritik av partierna och den politiska verksamheten över huvud taget 10 3. Ideologiska symboler 48 4. Krav på ny regering. Regimskifte 2 5. Kombination av koderna 1 och 4 7 6. Stöd åt jordbruket etc. 48 7. Övrigt (alla förslag som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V14-V18) 235 8. Inget av ovanstående men annat förslag 706 0. Frågan ej tillämplig
VAR 19 V56019 H-TIDN: PREN 09 Loc 23 width 1 MD=0 F.I:9. Vilken eller vilka tidningar brukar Ni läsa dagligen? (FÖLJDFRÅGA A:) Vilken eller vilka av dem prenumerar Ni på? (FÖLJDFRÅGA B:) Känner Ni till vilket parti som ...(HÄR NÄMNER LOKO I TUR OCH ORDNING DE TIDNINGAR SOM UP LÄSER) stöder? F.I:9(1). (LÄSER HÖGERTIDNING) Prenumeration på högertidning Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:13D. 110 1. Läser men prenumererar ej på högertidning 262 2. Prenumererar på högertidning 7 3. Prenumererar på samt läser ytterligare minst en högertidning 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 20 V56020 H-TIDN: PARTI 09 Loc 24 width 1 MD=0 F.I:9(2). (LÄSER HÖGERTIDNING) Kännedom om partifärg på högertidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 319 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa högertidningarna 60 5. Fel angiven partifärg 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 21 V56021 H-TIDN: TYP 09 Loc 25 width 1 MD=0 F.I:9(3). (LÄSER HÖGERTIDNING) Läsning typ av högertidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 80 1. Läser storstadspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 10 2. Läser kvällspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 274 3. Läser landsortspress 5 4. Läser storstadspress och kvällspress 9 5. Läser storstadspress och landsortspress 1 6. Läser kvällspress och landsortspress 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 22 V56022 BF-TIDN: PREN 09 Loc 26 width 1 MD=0 F.I:9(4). (LÄSER BONDEFÖRBUNDSTIDNING) Prenumeration på bondeförbundstidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 16 1. Läser men prenumererar ej på bondeförbundstidning 84 2. Prenumererar på bondeförbundstidning 1031 0. Frågan ej tillämplig
VAR 23 V56023 BF-TIDN: PARTI 09 Loc 27 width 1 MD=0 F.I:9(5). (LÄSER BONDEFÖRBUNDSTIDNING) Kännedom om partifärg på bondeförbundstidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 82 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa bondeförbundstidningarna 18 5. Fel angiven partifärg 1031 0. Frågan ej tillämplig
VAR 24 V56024 BF-TIDN: TYP 09 Loc 28 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:9(6). (LÄSER BONDEFÖRBUNDSTIDNING) Läsning typ av bondeförbundstidningar <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 32 1. Läser storstadspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 2. Läser kvällspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 67 3. Läser landsortspress 1031 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 25 V56025 FP-TIDN: PREN 09 Loc 29 width 1 MD=0 F.I:9(7). (LÄSER FOLKPARTITIDNING) Prenumeration på folkpartitidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 218 1. Läser men prenumererar ej på folkpartitidning 370 2. Prenumererar på folkpartitidning 115 3. Prenumererar på samt läser ytterligare minst en folkpartitidning 428 0. Frågan ej tillämplig
VAR 26 V56026 FP-TIDN: PARTI 09 Loc 30 width 1 MD=0 F.I:9(8). (LÄSER FOLKPARTITIDNING) Kännedom om partifärg på folkpartitidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 480 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa folkpartitidningarna 223 5. Fel angiven partifärg 428 0. Frågan ej tillämplig
VAR 27 V56027 FP-TIDN: TYP 09 Loc 31 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:9(9). (LÄSER FOLKPARTITIDNING) Läsning typ av folkpartitidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 196 1. Läser storstadspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 70 2. Läser kvällspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 228 3. Läser landsortspress 91 4. Läser storstadspress och kvällspress 63 5. Läser storstadspress och landsortspress 41 6. Läser kvällspress och landsortspress 8 7. Läser storstads-, kvälls- och landsortspress 428 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 28 V56028 S-TIDN: PREN 09 Loc 32 width 1 MD=0 F.I:9(10). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK TIDNING) Prenumeration på socialdemokratisk tidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 130 1. Läser men prenumererar ej på socialdemokratisk tidning 234 2. Prenumererar på socialdemokratisk tidning 15 3. Prenumererar på samt läser ytterligare minst en socialdemokratisk tidning 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 V56029 S-TIDN: PARTI 09 Loc 33 width 1 MD=0 F.I:9(11). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK TIDNING) Kännedom om partifärg på socialdemokratisk tidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 345 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa socialdemokratiska tidningarna 34 5. Fel angiven partifärg 752 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 V56030 S-TIDN: TYP 09 Loc 34 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:9(12). (LÄSER SOCIALDEMOKRATISK TIDNING) Läsning typ av socialdemokratisk tidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 80 1. Läser storstadspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 32 2. Läser kvällspress (utkommande i Stockholm, Göteborg och Malmö) 231 3. Läser landsortspress 7 4. Läser storstadspress och kvällspress 9 5. Läser storstadspress och landsortspress 14 6. Läser kvällspress och landsortspress 1 7. Läser storstads-, kvälls- och landsortspress 752 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 31 V56031 K-TIDN: PREN 09 Loc 35 width 1 MD=0 F.I:9(13). (LÄSER KOMMUNISTTIDNING) Prenumeration på kommunisttidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 7 1. Läser men prenumererar ej på kommunisttidning 5 2. Prenumererar på kommunisttidning 1119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 V56032 K-TIDN: PARTI 09 Loc 36 width 1 MD=0 F.I:9(14). (LÄSER KOMMUNISTTIDNING) Kännedom om partifärg på kommunisttidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 10 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa kommunisttidningarna 2 5. Fel angiven partifärg 1119 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 V56033 OPOL TIDN:PREN 09 Loc 37 width 1 MD=0 F.9(15). (LÄSER OPOLITISK TIDNING) Prenumeration på opolitisk tidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 17 1. Läser men prenumererar ej på opolitisk tidning 51 2. Prenumererar på opolitisk tidning 1063 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 V56034 OPOL TIDN:PARTI 9 Loc 38 width 1 MD=0 F.I:9(16). (LÄSER OPOLITISK TIDNING) Kännedom om partifärg på opolitisk tidning <Se F.I:9 för fullständig frågetext> 17 1. Korrekt angiven partifärg för minst en av de lästa opolitiska tidningarna 51 5. Fel angiven partifärg 1063 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 V56035 LEDARE 10 Loc 39 width 1 MD=9 F.I:10. Brukar Ni läsa tidningarnas politiska ledare? (LÄS NEDANSTÅENDE SVARSALTERNATIV OCH LÅT UP VÄLJA DET TILLÄMPLIGA) 134 1. Varje dag 262 2. Ofta 388 3. Sällan 338 4. Aldrig 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 36 V56036 MEDL FACKFÖR 11 Loc 40 width 1 F.I:11. Och så har jag några frågor att ställa om föreningar. Är Ni medlem i någon fackförening för arbetare eller tjänstemän? (OM NEJ:) Är Ni medlem i någon förening för företagare eller arbetsgivare? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42K. 304 1. Fackförening för arbetare (undantag: affärsbiträden) 106 2. Fackförening för tjänstemän 24 3. Förening för företagare 311 4. Yrkesverksam men ej med i förening 386 5. Ej yrkesverksam och ej med i förening
VAR 37 V56037 MEDL I RLF 12 Loc 41 width 1 MD=0 F.I:12. (JORDBRUKARE) Är Ni medlem i RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk)? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42L. 52 1. Ja 26 5. Nej 1053 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 V56038 AKTIV I FACKF 13 Loc 42 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:13. (MEDLEM) Räknar Ni er själv till de mycket aktiva, de ganska aktiva eller de icke aktiva i föreningen? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42M. 49 1. Mycket aktiv 113 3. Ganska aktiv 305 5. Inte aktiv 1 8. Vet inte 645 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 39 V56039 OMDÖME FACKF 14 Loc 43 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:14. (MEDLEM) Hur tycker Ni att föreningen tillvaratar sina medlemmars intressen? Mycket bra, ganska bra, dåligt? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42N. 157 1. Mycket bra 252 3. Ganska bra 49 5. Dåligt 16 8. Vet inte 645 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 40 V56040 FACKLIG PRESS 15 Loc 44 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:15. (MEDLEM) Brukar Ni vanligen läsa om föreningsangelägenheter i den tidskrift Ni får från föreningen (fackförbundet/företagarföreningen/RLF)? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42O. 408 1. Ja 66 5. Nej 645 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 41 V56041 MEDL NYKTERHET 16 Loc 45 width 1 F.I:16. Är Ni medlem i någon nykterhetsförening? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42P. 52 1. Ja 1079 5. Nej
VAR 42 V56042 MEDL FRIKYRKA 17 Loc 46 width 1 F.I:17. Är Ni medlem i någon frikyrkoförsamling? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42Q. 84 1. Ja 1047 5. Nej
VAR 43 V56043 RADIOGUDSTJ 18 Loc 47 width 1 MD=9 F.I:18. Brukar Ni lyssna på högmässan eller aftongudstjänsten i radion nästan varje söndag, minst en gång i månaden, mera sällan eller aldrig? 424 1. Nästan varje söndag 298 2. Minst en gång i månaden 282 3. Mera sällan 117 4. Aldrig 1 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 44 V56044 KYRKOBESÖK 19 Loc 48 width 1 MD=9 F.I:19. Brukar Ni gå till gudstjänst i någon kyrka minst en gång i månaden, flera gånger om året, mera sällan eller aldrig? 191 1. Minst en gång i månaden 218 2. Flera gånger om året 483 3. Mera sällan 228 4. Aldrig 2 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 45 V56045 INTRESSE POL 20 Loc 49 width 1 F.I:20. Skulle Ni själv vilja beteckna Er som mycket, måttligt, eller inte alls intresserad av politik? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42R. 95 1. Mycket intresserad 736 3. Måttligt intresserad 296 5. Inte alls intresserad 4 8. Vet inte
VAR 46 V56046 H-VALUTGÅNG 21 Loc 50 width 1 MD=9 F.I:21. Är det något eller några partier, som Ni tror kommer att gå framåt vid valet i år? (Vilket?) F.I:22. Är det något eller några partier, som Ni tror kommer att gå tillbaka vid valet i år? (Vilket?) F.I:21-22(1) Högerpartiet - bedömning av valutgången före valet Anm. Om UP nämnde flera partier har samtliga dessa markerats. 266 1. Högerpartiet kommer att gå framåt 73 5. Högerpartiet kommer att gå tillbaka 783 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 47 V56047 BF-VALUTGÅNG 21 Loc 51 width 1 MD=9 F.I:21-22(2). Bondeförbundet - bedömning av valutgången före valet <Se F.I:21, F.I:22 för fullständig frågetext> 37 1. Bondeförbundet kommer att gå framåt 169 5. Bondeförbundet kommer att gå tillbaka 916 8. Vet inte 9 9. Ej intevjuad i etapp I
VAR 48 V56048 FP-VALUTGÅNG 21 Loc 52 width 1 MD=9 F.I:21-22(3). Folkpartiet - bedömning av valutgången före valet <Se F.I:21, F.I:22 för fullständig frågetext> 361 1. Folkpartiet kommer att gå framåt 76 5. Folkpartiet kommer att gå tillbaka 685 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 49 V56049 S-VALUTGÅNG 21 Loc 53 width 1 MD=9 F.I:21-22(4). Socialdemokraterna - bedömning av valutgången före valet <Se F.I:21, F.I:22 för fullständig frågetext> 230 1. Socialdemokraterna kommer att gå framåt 222 5. Socialdemokraterna kommer att gå tillbaka 670 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 50 V56050 K-VALUTGÅNG 21 Loc 54 width 1 MD=9 F.I:21-22(5). Kommunisterna - bedömning av valutgången före valet <Se F.I:21, F.I:22 för fullständig frågetext> 25 1. Kommunistpartiet kommer att gå framåt 371 5. Kommunistpartiet kommer att gå tillbaka 726 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 51 V56051 PARTIIDENT 23 Loc 55 width 1 F.I:23. En del är ju mycket starkt övertygade anhängare till det parti, som de tänker rösta på. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna till något parti? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42C. 492 1. Ja 591 5. Nej 48 8. Vet inte
VAR 52 V56052 AFFISCH: ANTAL 24 Loc 56 width 2 MD=99 F.I:24. Jag har här en plansch, där några av de affischer, som partierna har satt upp i sommar är avbildade. Vilka av dem har Ni sett? 264 00. Ingen affisch sedd 168 01. 1 affisch sedd 167 02. 2 affischer sedda 140 03. 3 affischer sedda 116 04. 4 affischer sedda 86 05. 5 affischer sedda 61 06. 6 affischer sedda 37 07. 7 affischer sedda 25 08. 8 affischer sedda 14 09. 9 affischer sedda 44 10. 10 eller flera affischer sedda 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 53 V56053 AFFISCH: PARTI 24 Loc 58 width 2 MD GE 98 (SEDAN MARKERINGEN GJORTS FÖR SAMTLIGA AFFISCHER SOM UP SETT, STÄLLES FÖR VAR OCH EN AV DESSA FÖLJDFRÅGA:) Vet Ni vilket parti, som satt upp den här affischen? <Se F.I:24 för fullständig frågetext> 280 00. Ingen affisch med rätt angiven partifärg 250 01. 1 affisch med rätt angiven partifärg 148 02. 2 affischer med rätt angiven partifärg 83 03. 3 affischer med rätt angiven partifärg 42 04. 4 affischer med rätt angiven partifärg 25 05. 5 affischer med rätt angiven partifärg 12 06. 6 affischer med rätt angiven partifärg 8 07. 7 affischer med rätt angiven partifärg 5 08. 8 affischer med rätt angiven partifärg 5 09. 9 affischer med rätt angiven partifärg 264 98. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 54 V56054 PARTILEDARE 25 Loc 60 width 1 MD=9 F.I:25. (VISA UP PLANSCHEN MED PARTILEDARPORTRÄTT) Här har jag en plansch med några bilder och frågor. Först skulle jag be Er se på de här fotografierna, som föreställer de fem partiledarna. Vilka kommer Ni ihåg namnet på? 135 0. Ingen identifierad partiledare 172 1. 1 identifierad partiledare 255 2. 2 identifierade partiledare 177 3. 3 identifierade partiledare 91 4. 4 identifierade partiledare 292 5. 5 identifierade partiledare 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 55 V56055 SLAG AV VAL 26 Loc 61 width 1 MD=9 F.I:26. Och så skulle jag be Er titta på frågorna nederst på planschen. Vartannat val är ju ett kommunalval och vartannat ett andrakammarval. Är årets val ett kommunalval eller gäller det riksdagens andra kammare? 812 1. Rätt svar (andrakammarval) 310 5. Fel svar 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 56 V56056 REG PARTIER 27 Loc 62 width 1 MD=9 F.I:27. Vilket eller vilka partier är med i den nuvarande regeringen? 559 1. Rätt svar (Socialdemokraterna och Bondeförbundet) 563 5. Fel svar 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 57 V56057 1:A KAMMAREN 28 Loc 63 width 1 MD=9 F.I:28. Kan Ni säga vilka som väljer riksdagsmän till första kammaren? 263 1. Rätt svar (landstingen och stadsfullmäktige i vissa städer) 859 5. Fel svar 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 58 V56058 KOALITIONEN 29 Loc 64 width 1 MD=9 F.I:29. Sedan 1951 har ju socialdemokraterna och bondeförbundet bildat regering tillsammans. Anser Ni att något av partierna har förlorat på samregeringen? (Vilket parti?) 122 1. Socialdemokraterna har förlorat 177 2. Bondeförbundet har förlorat 35 3. Båda har förlorat 455 4. Inget av partierna har förlorat 333 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 59 V56059 REG EFTER VAL 30 Loc 65 width 1 MD=9 F.I:30. Tror Ni att den nuvarande regering kommer att stanna kvar efter valet i höst? 850 1. Ja 100 5. Nej 172 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 60 V56060 ARBETSLÖSHET 31 Loc 66 width 1 MD=9 F.I:31. Nu skulle jag ställa några frågor om vad Ni tycker om den politik, som förts här i landet de sista åren. Vilka av de saker, som jag nu talar om, tycker Ni beror mest på regeringens politik och vilka beror mest på andra orsaker? Vi har ju i stort sett inte haft någon arbetslöshet under efterkrigstiden. (Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker?) 447 1. Beror mest på regeringens politik 50 3. Båda har samverkat eller dyl. under "annat svar" 448 5. Beror mest på andra orsaker 177 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 61 V56061 BOSTADSBRIST 32 Loc 67 width 1 MD=9 F.I:32. Vi har ju bostadsbrist på många orter här i landet. (Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker?) <Se F.I:31 för fullständig frågetext> 418 1. Beror mest på regeringens politik 39 3. Båda har samverkat eller dyl. under "annat svar" 502 5. Beror mest på andra orsaker 163 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 62 V56062 STANDARDHÖJN 33 Loc 68 width 1 MD=9 F.I:33. De flesta kan väl sägas ha fått det ekonomiskt bättre sedan kriget. (Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker?) <Se F.I:31 för fullständig frågetext> 480 1. Beror mest på regeringens politik 54 3. Båda har samverkat eller dyl. under "annat svar" 407 5. Beror mest på andra orsaker 181 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 63 V56063 INFLATION 34 Loc 69 width 1 MD=9 F.I:34. Priserna har ju stigit kraftigt under efterkrigstiden och kronan har förlorat i värde. (Beror det mest på regeringens politik eller mest på andra orsaker?) <Se F.I:31 för fullständig frågetext> 409 1. Beror mest på regeringens politik 33 3. Båda har samverkat eller dyl. under "annat svar" 425 5. Beror mest på andra orsaker 255 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 64 V56064 REGERINGSBYTE 35 Loc 70 width 1 MD=9 F.I:35. Hur stor skillnad tror Ni att det skulle bli för folk i allmänhet, om det efter valet i år kom en regering, där bara de borgerliga partierna men inte socialdemokraterna var med? (LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN 1-3) 347 1. Stor skillnad 562 3. En viss skillnad, men inte så stor 94 5. Ingen skillnad 119 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 65 V56065 PENSIONER 36 Loc 71 width 1 MD=9 F.I:36. På det här bladet återges några olika uppfattningar om de frågor, som partierna har diskuterat mest under valdebatten i sommar. Vilka av dem stämmer bäst med Er egen uppfattning? Olika uppfattningar i pensionsfrågan 483 1. För att de, som nu inte har rätt att få någon pension utöver folkpensionen, också skall få pension från sitt arbete, bör alla - både anställda och företagare - få laglig rätt till tjänstepension genom en allmän pensionsförsäkring. (S,K) 525 2. Det bästa sättet att förbättra pensionsförhållandena är att kraftigt höja folkpensionen. Därutöver skall de som vill få bättre möjligheter att skaffa sig frivillig tilläggspension. (H,Bf,Fp) 114 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 66 V56066 BARNFAMILJER 37 Loc 72 width 1 MD=9 F.I:37. Olika uppfattningar om stöd till barnfamiljerna <Se F.I:36 för fullständig frågetext> 249 1. Det är rättvist att barnfamiljerna får mera stöd än hittills. Det skall ske både genom att avdrag på skatten får göras för varje barn och genom höjda barnbidrag. (Fp) 232 2. Det är rättvist att barnfamiljerna får mera stöd än hittills, men det skall ske helt och hållet genom höjda barnbidrag. (S,Bf,K) 506 3. Det är nog möjligt att barnfamiljerna har det ekonomiskt värre än andra. Men för barnfamiljerna liksom för andra är en rejäl skattesänkning den bästa hjälpen. Åtgärder för att särskilt stödja barnfamiljerna blir en senare fråga. (H) 135 8. Instämmer inte med någon - Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 67 V56067 SKATTEPOLITIK 37A Loc 73 width 1 MD=9 F.I:37A. Olika uppfattningar om skattepolitiken <Se F.I:36 för fullständig frågetext> 370 1. Nästa år bör vi få nöja oss med en rättvis skattesänkning, som i första hand tillgodoser de små och medelstora inkomsttagarna. Minskningen av statsinkomsterna måste bestämmas med hänsyn till det ekonomiska läget och behovet av fortsatta sociala reformer. Det måste också finnas möjlighet att sänka kommunalskatten. (S,Bf) 199 2. Det går att redan nästa år åstadkomma en skattesänkning som håller, därför att staten i onödan tar in hundratals miljoner kronor mera i skatter än som behövs för att betala statsutgifterna. (Fp) 148 3. Det går att sänka statsskatten rejält redan nästa år genom att minska statens utgifter för bostadssubventioner, vissa sociala ändamål och nya ämbetsverk. (H) 232 4. Statsskatten kan sänkas redan nästa år genom att statens utgifter för försvar och militära rustningar minskas kraftigt. (K) 171 8. Instämmer inte med någon - Vet inte 11 9. Ej intervjuad i etapp I; även uppgift saknas
VAR 68 V56068 H-VALSEDEL 38 Loc 74 width 1 MD=9 F.I:38. Är Ni personligt bekant med någon (några) av dem, som står på partiernas valsedlar? (Till vilket parti hör han (hon)?) (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) F.I:38(1). Högerpartiet - bekant på valsedeln 66 1. Känner någon på Högerpartiets valsedel 1056 5. Känner ingen på Högerpartiets valsedel 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 69 V56069 BF-VALSEDEL 38 Loc 75 width 1 MD=9 F.I:38(2). Bondeförbundet - bekant på valsedeln <Se F.I:38 för fullständig frågetext> 45 1. Känner någon på Bondeförbundets valsedel 1077 5. Känner ingen på Bondeförbundets valsedel 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 70 V56070 FP-VALSEDEL 38 Loc 76 width 1 MD=9 F.I:38(3). Folkpartiet - bekant på valsedeln <Se F.I:38 för fullständig frågetext> 82 1. Känner någon på Folkpartiets valsedel 1040 5. Känner ingen på Folkpartiets valsedel 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 71 V56071 S-VALSEDEL 38 Loc 77 width 1 MD=9 F.I:38(4). Socialdemokraterna - bekant på valsedeln <Se F.I:38 för fullständig frågetext> 111 1. Känner någon på Socialdemokraternas valsedel 1011 5. Känner ingen på Socialdemokraternas valsedel 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 72 V56072 K-VALSEDEL 38 Loc 78 width 1 MD=9 F.I:38(5). Kommunisterna - bekant på valsedeln <Se F.I:38 för fullständig frågetext> 9 1. Känner någon på Kommunisternas valsedel 1113 5. Känner ingen på Kommunisternas valsedel 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 73 V56073 H-VALARBETARE 39 Loc 79 width 1 MD=9 F.I:39. Känner Ni någon (några), som på annat sätt deltar aktivt i valarbetet för något av partierna i år? (Till vilket parti hör han (hon)?) (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) F.I:39(1). Känner valarbetare från Högerpartiet 119 1. Känner någon valarbetare för Högerpartiet 1003 5. Känner ingen valarbetare för Högerpartiet 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 74 V56074 BF-VALARBETAR 39 Loc 80 width 1 MD=9 F.I:39(2). Känner valarbetare från Bondeförbundet <Se F.I:39 för fullständig frågetext> 101 1. Känner någon valarbetare för Bondeförbundet 1021 5. Känner ingen valarbetare för Bondeförbundet 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 75 V56075 FP-VALARBETAR 39 Loc 81 width 1 MD=9 F.I:39(3). Känner valarbetare från Folkpartiet <Se F.I:39 för fullständig frågetext> 138 1. Känner någon valarbetare för Folkpartiet 984 5. Känner ingen valarbetare för Folkpartiet 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 76 V56076 S-VALARBETARE 39 Loc 82 width 1 MD=9 F.I:39(4). Känner valarbetare från Socialdemokraterna <Se F.I:39 för fullständig frågetext> 285 1. Känner någon valarbetare för Socialdemokraterna 837 5. Känner ingen valarbetare för Socialdemokraterna 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 77 V56077 K-VALARBETARE 39 Loc 83 width 1 MD=9 F.I:39(5). Känner valarbetare från Kommunisterna <Se F.I:39 för fullständig frågetext> 53 1. Känner någon valarbetare för Kommunisterna 1069 5. Känner ingen valarbetare för Kommunisterna 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 78 V56078 ÅSIKT FAMILJ 40 Loc 84 width 1 F.I:40. Är det någon i Er familj, som har en annan politisk åsikt än Ni själv? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42D. 113 1. Ja, någon har annan åsikt 868 5. Nej 150 8. Vet inte
VAR 79 V56079 ÅSIKT BEKANTA 41 Loc 85 width 1 MD=9 F.I:41. Och om Ni tänker på de bekanta, som Ni umgås med mest utanför arbetet. Tror Ni att de flesta av dem röstar på samma parti som Ni själv? (OM UP ICKE ÄR YRKESVERKSAM UTESLUTES ORDEN UTANFÖR ARBETET.) 521 1. Ja 380 5. Nej 221 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 80 V56080 ÅSIKT ARBETSPL 42 Loc 86 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:42. (YRKESVERKSAM) Och om Ni tänker på dem, som Ni har mest att göra med på Er arbetsplats. Tror Ni att de flesta av dem röstar på samma parti som Ni själv? 305 1. Ja 207 5. Nej 82 7. Ensam på arbetsplatsen (hantverkare, jordbrukare etc.) 122 8. Vet inte 406 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 81 V56081 SAMTAL OM POL 43 Loc 87 width 1 MD=9 F.I:43. Har Ni samtalat med någon om valet eller om politik i allmänhet under den senaste månaden (fyra veckorna)? (OM JA:) Var det med någon i Er familj, någon på arbetet eller någon annan bekant? 68 1. Någon i familjen 130 2. Någon på arbetsplatsen 97 3. Någon annan bekant 31 4. Någon i familjen och någon på arbetsplatsen 37 5. Någon i familjen och någon annan bekant 25 6. Någon på arbetsplatsen och någon annan bekant 43 7. Någon i familjen, någon på arbetsplatsen och någon annan bekant 691 8. Har inte samtalat med någon eller vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 82 V56082 ÅSIKT SAMTAL 44 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:44. (HAR SAMTALAT) Hade Ni samma åsikter om partierna, som den Ni samtalade med? Anm. Om UP samtalat med flera med olika åsikter, anteckna om UP mötte samma åsikt som sin egen i familjen, på arbetsplatsen eller bland bekanta. 190 10. Ja, hade samma åsikter 152 50. Nej, hade inte samma åsikter 3 51. Samtalat med flera kategorier, ej ense med familjen 16 52. Samtalat med flera kategorier, ej ense med arbetsplatsen 10 53. Samtalat med flera kategorier, ej ense med bekanta 3 54. Ej ense med familjen och bekanta, ense med arbetsplatsen 7 55. Ej ense med arbetsplatsen och bekanta, ense med familjen 15 56. Samtalat med flera kategorier, en del med annan åsikt (närmare uppgift saknas) 24 57. Samtalat med antingen flera i familjen eller flera på arbetsplatsen eller flera bekanta, någon med samma, någon med annan åsikt (Obs! har ej samtalat med flera kategorier) 12 88. Vet inte 690 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 83 V56083 SKULLE SAMTALA 45 Loc 90 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:45. (HAR EJ SAMTALAT) Om Ni skulle vilja tala om partierna och valet vem skulle det vara troligast att Ni vände Er till? Till någon i familjen, någon på arbetsplatsen eller någon annan bekant? 302 1. Någon i familjen 76 2. Någon på arbetsplatsen 128 3. Någon annan bekant 3 4. Någon i familjen och på arbetsplaten 5 5. Någon i familjen och annan bekant 3 6. Någon på arbetsplatsen och annan bekant 3 7. Någon i familjen, någon på arbetsplatsen och annan bekant 170 8. Vet inte 432 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 84 V56084 RÖSTADE 1954 46 Loc 91 width 1 MD=0 F.I:46. (RÖSTRÄTT 1954) Röstade Ni vid valet 1954? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42A. 965 1. Ja 116 5. Nej 6 8. Vet inte 44 0. Frågan ej tillämplig
VAR 85 V56085 RÖSTAR ALLTID 47 Loc 92 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:47. (RÖSTRÄTT 1954) Hur har Ni brukat göra vid tidigare val? Har Ni röstat alltid, nästan alltid, bara ibland eller aldrig? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42B. 832 1. Alltid röstat 157 2. Nästan alltid röstat 62 3. Röstat ibland 31 4. Aldrig röstat, men haft rösträtt vid tidigare val 44 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 86 V56086 AVSIKT RÖSTA 48 Loc 93 width 1 MD=9 F.I:48. Tänker Ni rösta vid valet i år? 1024 1. Ja 58 3. Har ej bestämt sig än 40 5. Nej 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 87 V56087 BESTÄMT PARTI 49 Loc 94 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:49. (TÄNKER RÖSTA ELLER TÄNKER KANSKE RÖSTA) Har Ni bestämt Er för vilket parti Ni skall rösta på i år? (OM UP INTE ÄR SÄKER PÅ HURUVIDA HAN SKALL RÖSTA TILLÄGGES: "om Ni skulle rösta". 947 1. Ja 128 5. Nej 2 8. Vägrar svara 40 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 88 V56088 SAMMA PARTI 50 Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:50. (TÄNKER RÖSTA ELLER TÄNKER KANSKE RÖSTA) Har Ni tänkt rösta på samma parti i år som senaste gången Ni röstade? 861 1. Samma parti 108 3. Tveksamt vilket parti 43 5. Annat parti 74 7. Har aldrig röstat förut 2 8. Vägrar svara 34 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 89 V56089 BYTT PARTI 51 Loc 96 width 1 MD=0 F.I:51. (SAMMA PARTI) Har Ni röstat på det partiet alla gånger, som Ni röstat? F.II:32. (RÖSTADE PÅ SAMMA PARTI) Har Ni röstat på det parti, som Ni röstade på i år, alla gånger, som Ni röstat? Anm. 1) Fråga II:32 ställdes endast till de personer som i etapp I sa att de tänker byta parti men som inte gjorde det 2) Frågorna I:51 och II:32, ej ställda pga LOKO:s misstag har kodats som "vet inte". 663 1. Ja 268 5. Nej 15 8. Vet inte 185 0. Frågan ej tillämplig
VAR 90 V56090 MÖJLIGT BYTA 52 Loc 97 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:52. (ALLTID RÖSTAT PÅ SAMMA PARTI) Har Ni någon gång allvarligt funderat på att byta parti? Anm. Fråga I:52, ej ställd pga LOKO:s misstag har kodats som "vet inte". 60 1. Ja 542 5. Nej 16 8. Vet inte 504 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 91 V56091 ÅR PARTIBYTE 53 Loc 98 width 2 MD= 0 F.I:53. (BYTT PARTI) När gick Ni över till det parti, som Ni numera röstar på? F.II:33. (BYTT PARTI) När gick Ni över till det parti, som Ni röstade på i år? Anm. Fråga II:33 ställdes endast till de personer som i etapp I sa att de tänker byta parti men som inte gjorde det. 38 01. 1954 18 02. 1952 17 03. 1950 11 04. Obestämt 50-tal 21 05. 1948 16 06. 1946 4 07. Obestämt efterkrigsdatum 66 08. 1940-talet 43 09. 1930-talet 9 10. Tidigare 22 88. Vet inte 866 00. Frågan ej tillämplig
VAR 92 V56092 P-BYTARE: TID 54 Loc 100 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:54. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Kan Ni säga, när Ni på allvar började fundera på att byta parti? Var det nu inför valet eller tidigare? 39 1. Nu inför valet 74 2. Tidigare 4 3. Funderar ej på allvar att byta parti 30 4. Tänker ej rösta 28 8. Vet inte 940 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 93 V56093 P-BYTAR:ANNAN 55 Loc 101 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:55. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Är det någon som Ni känner väl, t ex i familjen eller bland bekanta, som ändrat åsikt på samma sätt som Ni sedan valet 1954? (OM JA:) Är det någon i familjen eller någon annan bekant, som Ni tänker på? 12 1. Någon i familjen har ändrat åsikt 18 2. Någon bland bekanta har ändrat åsikt 6 3. Både någon i familjen och någon bland bekanta har ändrat åsikt 101 5. Känner ingen som ändrat åsikt eller vet inte, vägrar svara 971 0. Frågan ej tillämplig 23 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 94 V56094 P-BYTARE:INFL 56 Loc 102 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:56. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA, SOM INTE KÄNNER NÅGON SOM ÄNDRAT ÅSIKT PÅ SAMMA SÄTT ELLER VET INTE) Tycker Ni själv att det är någon i familjen eller bland bekanta, som påverkat Er att fundera på att byta parti? (OM JA:) Är det någon i familjen eller bland andra bekanta, som Ni tänker på? 5 1. Någon i familjen har påverkat 3 2. Någon bland bekanta har påverkat 1 3. Både någon i familjen och någon bland bekanta har påverkat 84 5. Ingen har påverkat 7 8. Vet inte 1007 0. Frågan ej tillämplig 24 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 95 V56095 TIDIGARE PARTI 57 Loc 103 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:57. (PARTIBYTARE OCH TVEKSAMMA) Vilket parti har Ni röstat på förut? F.II:37. (RÖSTADE INTE PÅ SAMMA PARTI) Vilket parti röstade Ni på förut? Anm. 1) Fråga II:37 ställdes endast till de personer som i etapp I sa att de inte tänker byta parti men som gjorde det 2) Kod 11-15 primärforskarens bedömning utifrån helhetsbilden från lämnade svar. 8 01. Kommunisterna 67 02. Socialdemokraterna 22 03. Bondeförbundet 29 04. Folkpartiet 11 05. Högerpartiet 3 11. Sannolikt Kommunisterna 8 12. Sannolikt Socialdemokraterna 1 13. Sannolikt Bondeförbundet 5 14. Sannolikt Folkpartiet 7 15. Sannolikt Högerpartiet 958 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 96 V56096 SVÅRT VÄLJA 58 Loc 105 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:58. (DE YNGSTA RÖSTBERÄTTIGADE) Tycker Ni att det varit svårt att bestämma Er för vilket parti Ni skall rösta på? 17 1. Ja 26 5. Nej 1 8. Vet inte 1078 0. Frågan ej tillämplig (född före 1933) 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 97 V56097 TID PARTIVAL 59 Loc 106 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:59. (DE YNGSTA RÖSTBERÄTTIGADE) Har Ni bestämt Er först nu inför det här valet vilket parti, som Ni tycker är bäst, eller hade Ni Er politiska uppfattning klar redan tidigare? 10 1. Bestämt sig först inför det här valet 23 2. Bestämt sig tidigare 11 8. Vet inte 1078 0. Frågan ej tillämplig (född före 1933) 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 98 V56098 UNGA: PÅVERKAN 60 Loc 107 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:60/II:29. (DE YNGSTA RÖSTBERÄTTIGADE) Tycker Ni själv att det är åsikterna i Ert hem eller åsikter bland Era vänner och bekanta, som har spelat största rollen för Er egen uppfattning om partierna? Anm. Fråga II:29 ställdes endast till de förstagångsväljare som i etapp I var tveksamma om de skulle rösta men som röstade. 21 1. Hemmet 6 2. Vänner och bekanta 7 3. Båda 6 4. Ingendera eller liknande svar 4 8. Vet inte 1078 0. Frågan ej tillämplig (född före 1933) 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 99 V56099 RÄTTSSÄKERHET 61 Loc 108 width 1 MD=9 F.I:61. Det har ju varit mycket tal om den enskildes rättssäkerhet i förhållande till ämbetsmän och myndigheter här i landet. Tycker Ni att den enskildes rättssäkerhet är tillfredsställande, inte fullt tillfredsställande eller inte alls tillfredsställande? 341 1. Tillfredsställande 506 3. Inte fullt tillfredsställande 68 5. Inte alls tillfredsställande 207 8. Ingen åsikt 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 100 V56100 VALLÖFTEN 62 Loc 109 width 2 MD=99 F.I:62. Under en sådan här valrörelse vill ju alla partier få väljarna på sin sida. Tror Ni själv att de flesta partierna och deras ledare efter bästa förmåga försöker hålla vad de lovat, när valet är över? (OM "NÅGRA AV PARTIERNA HÅLLER INTE VAD DE LOVAR":) Vilket eller vilka partier håller inte vad de lovar? 9 01. Kommunisterna 30 02. Socialdemokraterna 2 03. Bondeförbundet 12 04. Folkpartiet 11 05. Högern 4 06. Socialdemokraterna och Bondeförbundet 11 07. Högern och Folkpartiet 26 08. Alla utom UP:s parti håller inte vad de lovar, eller ingen åsikt om övriga - fler än två partier nämnda 526 10. Partierna håller inte vad de lovar 413 55. Ja, partierna håller vad de lovar 78 88. Vet inte 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 101 V56101 PARTISYMPATI 63 Loc 111 width 1 MD=9 F.I:63. Och nu skulle jag ställa några frågor om vad Ni tycker om partierna. Men först vill jag påminna om att alla svar är anonyma. Ingen får efterforska namnen på dem, som har svarat i den här intervjuundersökningen. Vilket av partierna tycker Ni bäst om? 22 1. Kommunisterna 488 2. Socialdemokraterna 79 3. Bondeförbundet 245 4. Folkpartiet 134 5. Högerpartiet 47 6. Tvekar mellan flera partier 24 7. Sympatiserar ej med något parti 83 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 102 V56102 ANDRA PARTI 64 Loc 112 width 1 MD=9 F.I:64. Vilket av partierna tycker Ni näst bäst om? 45 1. Kommunisterna 147 2. Socialdemokraterna 138 3. Bondeförbundet 259 4. Folkpartiet 140 5. Högerpartiet 1 6. Folkpartiet och Bondeförbundet 1 7. Högerpartiet och Socialdemokraterna 391 8. Vet inte eller flera än två partier eller V101=6 eller 8 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 103 V56103 H-OMDÖME 1 65 Loc 113 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65. (PARTISYMPATISÖR) Vad är det som gör att Ni tycker bäst om ... (DET PARTI SOM UP PLACERAT FRÄMST)? F.I:66. (PARTISYMPATISÖR) Vad är det Ni ogillar hos ... (DET PARTI SOM UP PLACERAT SOM NÄST BÄST)? (FÖLJDFRÅGA I:) Kan Ni säga något som Ni ogillar hos ... (VID BEHOV STÄLLES FÖLJDFRÅGA II:) Kan Ni säga någonting som Ni ogillar hos ... F.I:65-66(1) Högerpartiet, omdöme 1 Anm. Följdfråga I-II framställes så att UP får tillfälle uttala sig kritiskt om åtminstone följande 2 partier. Högermän om Folkpartiet och Bondeförbundet, Folkpartister om Högern och Socialdemokraterna, Bondeförbundare om Högern och Folkpartiet, Socialdemokrater om Folkpartiet och Kommunisterna. Kommunister om Socialdemokraterna och Folkpartiet. För att erhålla uppdelningen på positiva och negativa omdömen måste man sortera efter partisympati. 27 01. Ej preciserat uppskattande/kritiskt omdöme 31 02. Uppskattande/kritiskt omdöme om pålitligheten 27 03. Personlig röstningsvana/"också bra parti men röstar ej på det" 7 04. Påverkan från familj eller bekanta 5 05. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till kristendom - nykterhet 18 06. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till försvaret 7 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiledarens egenskaper 12 08. Effektivaste oppositionspartiet/Kritiskt omdöme: lägre standard eller lägre lön - ej knutet till speciell grupp eller speciell fråga 2 09. Partiet stöder/stöder ej företagare 191 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 156 11. Ingen motivering 639 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 104 V56104 H-OMDÖME 2 65 Loc 115 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(2). Högerpartiet, omdöme 2 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. till V103 79 01. Partiet stöder/stöder ej viss socialekonomisk grupp (samhällsklass) 1 02. Partiet stöder/stöder ej mera speciell grupp 4 03. Partiet verkar/verkar ej för rättvisa åt alla grupper 7 04. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets tidigare insatser 22 05. Partiet är i princip motståndare till statligt inflytande över näringslivet 12 06. Uppskattande/kritiskt omdöme uttryckt i ideologiska termer (som ej har särskild kod) 12 08. Partiet är ett mellanparti/ytterlighetsparti 190 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 156 11. Ingen motivering 639 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 105 V56105 H-OMDÖME 3 65 Loc 117 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(3). Högerpartiet, omdöme 3 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 2 01. Uppskattande/kritiskt omdöme om speciell politisk åtgärd (som ej har egen kod på V103 och V104) 20 02. Partiet verkar för sänkta skatter/rättvisa skatter/Kritiskt omdöme om partiets skattepolitik 1 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets bostadspolitik 8 04. Partiet verkar för en begränsning av socialpolitiken (allmänt och speciellt) 3 05. Kombination av koderna 2 och 3 5 06. Kombination av koderna 2 och 4 4 08. Partiet stöder/missgynnar bönderna 1 09. Partiet bör få komma till makten nu etc./Partiet kritiseras för maktlystnad 283 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 156 11. Ingen motivering 639 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 106 V56106 H-OMDÖME 4 65 Loc 119 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(4). Högerpartiet, omdöme 4 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 01. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (allmänt) 1 02. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (speciella reformer) 30 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets ekonomiska politik 3 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets jordbruks- och skogspolitik 8 08. Partiet verkar för sparsamhet/slösar med statens medel 6 09. Övrigt (alla motiv som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V103 till V106) 279 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 156 11. Ingen motivering 639 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 107 V56107 BF-OMDÖME 1 65 Loc 121 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(5). Bondeförbundet, omdöme 1 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 6 01. Ej preciserat uppskattande/kritiskt omdöme 6 02. Uppskattande/kritiskt omdöme om pålitligheten 9 03. Personlig röstningsvana/"också bra parti men röstar ej på det" 6 04. Påverkan från familj eller bekanta 1 05. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till kristendom - nykterhet 6 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiledarens egenskaper 195 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 102 11. Ingen motivering 791 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 108 V56108 BF-OMDÖME 2 65 Loc 123 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(6). Bondeförbundet, omdöme 2 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 18 01. Partiet stöder/stöder ej viss socialekonomisk grupp (samhällsklass) 1 02. Partiet stöder/stöder ej mera speciell grupp 1 03. Partiet verkar/verkar ej för rättvisa åt alla grupper 1 04. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets tidigare insatser 1 05. Partiet är i princip motståndare till statligt inflytande över näringslivet 3 06. Uppskattande/kritiskt omdöme uttryckt i ideologiska termer (som ej har särskild kod) 57 09. Högre standard eller högre lön (ej anknuten till speciell grupp eller speciell åtgärd)/Kritiskt omdöme om koalitionen 147 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 102 11. Ingen motivering 791 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 109 V56109 BF-OMDÖME 3 65 Loc 125 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(7). Bondeförbundet, omdöme 3 <Se F.I:56, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 01. Uppskattande/kritiskt omdöme om speciell politisk åtgärd (som ej har egen kod på V107 och V108) 1 02. Partiet verkar för sänkta skatter/rättvisa skatter/Kritiskt omdöme om partiets skattepolitik 44 07. Partiet missgynnar/stöder bönderna 62 08. Partiet stöder/missgynnar bönderna 122 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 102 11. Ingen motivering 791 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 110 V56110 BF-OMDÖME 4 65 Loc 127 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(8). Bondeförbundet, omdöme 4 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 01. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (allmänt) 1 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets ekonomiska politik 12 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets jordbruks- och skogspolitik 1 08. Partiet verkar för sparsamhet/slösar med statens medel 5 09. Övrigt (alla motiv som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V107 till V110) 210 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 102 11. Ingen motivering 791 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 111 V56111 FP-OMDÖME 1 65 Loc 129 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-66(9). Folkpartiet, omdöme 1 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 61 01. Ej preciserat uppskattande/kritiskt omdöme 148 02. Uppskattande/kritiskt omdöme om pålitligheten 38 03. Personlig röstningsvana/"också bra parti men röstar ej på det" 8 04. Påverkan från familj eller bekanta 28 05. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till kristendom - nykterhet 3 06. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till försvaret 26 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiledarens egenskaper 11 08. Effektivaste oppositionspartiet/Kritiskt omdöme: lägre standard eller lägre lön - ej knutet till speciell grupp eller speciell fråga 13 09. Partiet stöder/stöder ej företagare 233 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 353 11. Ingen motivering 200 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 112 V56112 FP-OMDÖME 2 65 Loc 131 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(10). Folkpartiet, omdöme 2 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 97 01. Partiet stöder/stöder ej viss socialekonomisk grupp (samhällsklass) 11 03. Partiet verkar/verkar ej för rättvisa åt alla grupper 3 04. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets tidigare insatser 20 05. Partiet är i princip motståndare till statligt inflytande över näringslivet 21 06. Uppskattande/kritiskt omdöme uttryckt i ideologiska termer (som ej har särskild kod) 1 07. Partiet är i princip anhängare av ökat statsinflytande över näringslivet 15 08. Partiet är ett mellanparti/ytterlighetsparti 401 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 353 11. Ingen motivering 200 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 113 V56113 FP-OMDÖME 3 65 Loc 133 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(11). Folkpartiet, omdöme 3 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 5 01. Uppskattande/kritiskt omdöme om speciell politisk åtgärd (som ej har egen kod på V111 och V112) 31 02. Partiet verkar för sänkta skatter/rättvisa skatter/Kritiskt omdöme om partiets skattepolitik 2 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets bostadspolitik 8 04. Partiet verkar för en begränsning av socialpolitiken (allmänt och speciellt) 8 05. Kombination av koderna 2 och 3 3 06. Kombination av koderna 2 och 4 1 07. Partiet missgynnar/stöder bönderna 7 08. Partiet stöder/missgynnar bönderna 7 09. Partiet bör få komma till makten nu etc./Partiet kritiseras för maktlystnad 497 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 353 11. Ingen motivering 200 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 114 V56114 FP-OMDÖME 4 65 Loc 135 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(12). Folkpartiet, omdöme 4 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 1 01. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (allmänt) 19 02. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (speciella reformer) 14 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets ekonomiska politik 1 05. Kombination av koderna 1 och 3 6 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets jordbruks- och skogspolitik 1 08. Partiet verkar för sparsamhet/slösar med statens medel 4 09. Övrigt (alla motiv som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V111 till V114) 523 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 353 11. Ingen motivering 200 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 115 V56115 S-OMDÖME 1 65 Loc 137 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(13). Socialdemokraterna, omdöme 1 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 50 01. Ej preciserat uppskattande/kritiskt omdöme 42 02. Uppskattande/kritiskt omdöme om pålitligheten 13 03. Personlig röstningsvana/"också bra parti men röstar ej på det" 13 04. Påverkan från familj eller bekanta 3 05. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till kristendom - nykterhet 1 06. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till försvaret 4 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiledarens egenskaper 1 09. Partiet stöder/stöder ej företagare 569 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 95 11. Ingen motivering 331 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 116 V56116 S-OMDÖME 2 65 Loc 139 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(14). Socialdemokraterna, omdöme 2 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 230 01. Partiet stöder/stöder ej viss socialekonomisk grupp (samhällsklass) 3 02. Partiet stöder/stöder ej mera speciell grupp 4 03. Partiet verkar/verkar ej för rättvisa åt alla grupper 20 04. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets tidigare insatser 1 05. Partiet är i princip motståndare till statligt inflytande över näringslivet 10 06. Uppskattande/kritiskt omdöme uttryckt i ideologiska termer (som ej har särskild kod) 50 07. Partiet är i princip anhängare av ökat statsinflytande över näringslivet 6 08. Partiet är ett mellanparti/ytterlighetsparti 67 09. Högre standard eller högre lön (ej anknutna till speciell grupp eller speciell åtgärd)/Kritiskt omdöme om koalitionen 305 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 95 11. Ingen motivering 331 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 117 V56117 S-OMDÖME 3 65 Loc 141 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(15). Socialdemokraterna, omdöme 3 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm: Jfr anm.V103 9 01. Uppskattande/kritiskt omdöme om speciell politisk åtgärd (som ej har egen kod på V115 och V116) 39 02. Partiet verkar för sänkta skatter/rättvisa skatter/Kritiskt omdöme om partiets skattepolitik 21 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets bostadspolitik 4 05. Kombination av koderna 2 och 3 2 07. Partiet missgynnar/stöder bönderna 3 08. Partiet stöder/missgynnar bönderna 22 09. Partiet bör få komma till makten nu etc./Partiet kritiseras för maktlystnad 596 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 95 11. Ingen motivering 331 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 118 V56118 S-OMDÖME 4 65 Loc 143 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(16). Socialdemokraterna, omdöme 4 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 52 01. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (allmänt) 78 02. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (speciella reformer) 19 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets ekonomiska politik 13 04. Kombination av koderna 1 och 2 1 05. Kombination av koderna 1 och 3 4 06. Kombination av koderna 2 och 3 3 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets jordbruks- och skogspolitik 22 08. Partiet verkar för sparsamhet/slösar med statens medel 6 09. Övrigt (alla motiv som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V115 till V118) 498 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 95 11. Ingen motivering 331 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 119 V56119 K-OMDÖME 1 65 Loc 145 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(17). Kommunistpartiet, omdöme 1 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 118 01. Ej preciserat uppskattande/kritiskt omdöme 39 02. Uppskattande/kritiskt omdöme om pålitligheten 3 03. Personlig röstningsvana/"också bra parti men röstar ej på det" 1 04. Påverkan från familj eller bekanta 10 05. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till kristendom - nykterhet 3 06. Uppskattande/kritiskt omdöme om inställningen till försvaret 1 07. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiledarens egenskaper 2 08. Effektivaste oppositionspartiet/Kritiskt omdöme: lägre standard eller lägre lön - ej knutet till speciell grupp eller speciell fråga 200 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 115 11. Ingen motivering 630 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 120 V56120 K-OMDÖME 2 65 Loc 147 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(18). Kommunistpartiet, omdöme 2 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 9 01. Partiet stöder/stöder ej viss socialekonomisk grupp (samhällsklass) 61 06. Uppskattande/kritiskt omdöme uttryckt i ideologiska termer (som ej har särskild kod) 5 07. Partiet är i princip anhängare av ökat statsinflytande 126 08. Partiet är ett mellanparti/ytterlighetsparti 176 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 115 11. Ingen motivering 630 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 121 V56121 K-OMDÖME 3 65 Loc 149 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(19). Kommunistpartiet, omdöme 3 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 01. Uppskattande/kritiskt omdöme om speciell politisk åtgärd (som ej har egen kod på V119 och V120) 1 03. Uppskattande/kritiskt omdöme om partiets bostadspolitik 376 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 115 11. Ingen motivering 630 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 122 V56122 K-OMDÖME 4 65 Loc 151 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:65-6(20). Kommunistpartiet, omdöme 4 <Se F.I:65, F.I:66 för fullständig frågetext> Anm. Jfr anm. V103 01. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (allmänt) 2 02. Partiet verkar för socialpolitiska reformer (speciella reformer) 6 09. Övrigt (alla motiv som ej kunnat föras till någon av kategorierna på V119 till V122) 369 10. Inget av ovanstående, men annan motivering 115 11. Ingen motivering 630 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 123 V56123 TVEKAN PARTIER 67 Loc 153 width 2 MD= 0 or GE 99 F.I:67. (TVEKAR OM VILKET PARTI SOM ÄR BÄST) Vilka partier tvekar Ni emellan; vilka skulle Ni alltså kunna tänka Er att rösta på? 11 01. Högerpartiet - Folkpartiet 2 02. Högerpartiet - Bondeförbundet 3 03. Högerpartiet - Socialdemokraterna 2 04. Bondeförbundet - Folkpartiet 3 05. Bondeförbundet - Socialdemokraterna 12 06. Folkpartiet - Socialdemokraterna 5 07. Socialdemokraterna - Kommunisterna 2 08. Kommunisterna - Folkpartiet 2 09. Mellan tre borgerliga partier 7 10. Mellan Socialdemokraterna och flera borgerliga partier 24 88. Annan kombination än ovanstående eller vet inte 1049 00. Frågan ej tillämplig 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 124 V56124 FAR SAMMA PART 69 Loc 155 width 1 MD=9 F.I:69. Har Er far brukat rösta på samma parti som Ni själv tänker rösta på i år? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42E. 394 1. Ja 307 5. Nej 409 8. Vet inte 21 9. Uppgift saknas
VAR 125 V56125 FADERS PARTI 70 Loc 156 width 1 MD=0 or GE 9 F.I:70. (FADERN RÖSTAT PÅ ANNAT PARTI) Vilket parti har han brukat rösta på? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42F. 11 1. Kommunisterna 85 2. Socialdemokraterna 55 3. Bondeförbundet 44 4. Folkpartiet 74 5. Högern 2 6. Flera borgerliga partier 7 7. Borgerliga och arbetarpartier 438 8. Vet inte vilket parti; Vet inte om fadern röstade på samma parti + fadern röstade inte 394 0. Frågan ej tillämplig 21 9. Uppgift saknas
VAR 126 V56126 PARTIMEDLEM 71 Loc 157 width 1 F.I:71. Är Ni medlem i något politiskt parti eller någon politisk ungdomsorganisation? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42G. 197 1. Ja 932 5. Nej 2 8. Vet inte
VAR 127 V56127 AKTIV PARTI 72 Loc 158 width 1 MD=0 F.I:72. (PARTIMEDLEM) Räknar Ni er själv till de aktiva i Er politiska förening? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42H. 50 1. Ja 144 5. Nej 3 8. Vet inte 934 0. Frågan ej tillämplig
VAR 128 V56128 INFLYTTNÅR 73 Loc 159 width 1 MD=9 F.I:73. Har Ni bott här i staden (kommunen) hela tiden sedan 1945? (OM NEJ:) När flyttade Ni hit? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42I. 101 1. Inflyttad 1954-56 50 2. Inflyttad 1952-53 51 3. Inflyttad 1950-51 47 4. Inflyttad 1948-49 54 5. Inflyttad 1945-47 823 6. Ej inflyttad sedan 1945 1 8. Vet inte 4 9. Uppgift saknas
VAR 129 V56129 FLYTTN I KOM 74 Loc 160 width 1 MD=9 F.I:74. Har Ni flyttat inom staden (kommunen) sedan 1954? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:42J. 158 1. Ja 948 5. Nej 25 9. Uppgift saknas
VAR 130 V56130 UTBILDNING 74A Loc 161 width 1 F.I:74A. Har Ni någon utbildning utöver folkskolan (Vilken?) Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53A. 847 1. Endast folkskola 114 2. Folkhögskola, yrkesskola, yrkeskurser 94 3. Realexamen, normalskolekompetens, kommunal mellanskola, handelsskola, tekniskt institut 47 4. Studentexamen, seminarium, tekniskt gymnasium, handelsinstitut 29 5. Universitet och högskola
VAR 131 V56131 CIVILSTÅND 74B Loc 162 width 1 F.I:74B. Är Ni gift, ogift, änka/änkling, frånskild? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53B. 800 1. Gift 219 2. Ogift 76 3. Änka/änkling 36 4. Frånskild
VAR 132 V56132 KÖN REG Loc 163 width 1 Kön 608 1. Man 523 2. Kvinna
VAR 133 V56133 FÖRVÄRVSARB 74C Loc 164 width 1 F.I:74C. Vilket yrke har Ni? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53C. 717 1. Yrkesverksam 414 5. Ej yrkesverksam
VAR 134 V56134 YRKESGRUPP 76 Loc 165 width 2 F.I:76. (ALLA UTOM JORDBRUKARE) Är Ni (Er man) företagare, fri yrkesutövare, tjänsteman eller arbetare? (GIFTA KVINNOR FRÅGAS ENDAST BETRÄFFANDE MANNEN) Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53E. Socialgrupp I 31 01. Företagare 1 02. Jordbrukare 60 03. Övriga Socialgrupp II 84 04. Företagare 157 05. Jordbrukare 20 06. Kontorister 17 07. Affärsbiträden 36 08. Förmän, verkmästare 144 09. Övriga Socialgrupp III 50 10. Statsanställda (post, telegraf, järnväg, tull mm) 257 11. Industri-, byggnads- och grovarbetare 274 12. Övriga
VAR 135 V56135 MAKES YRKESGR 75 Loc 167 width 2 MD= 0 F.I:75. (GIFT KVINNA) Vilket yrke har Er man? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53D. Socialgrupp I 6 01. Företagare 02. Jordbrukare 19 03. Övriga inom socialgrupp I Socialgrupp II 33 04. Företagare 48 05. Jordbrukare 4 06. Kontorister 1 07. Affärsbiträden 8 08. Förman, verkmästare 41 09. Övriga inom socialgrupp II 14 10. Statsanställda (post, telegraf, järnväg, tull mm) 95 11. Industri-, byggnads- och grovarbetare 77 12. Övriga inom socialgrupp III 785 00. Frågan ej tillämplig
VAR 136 V56136 FADER YRKESGR 77 Loc 169 width 2 F.I:77. Vilket yrke har (hade) Er far? Anm. De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53F. Socialgrupp I 58 01. Företagare 1 02. Jordbrukare 26 03. Övriga inom socialgrupp I Socialgrupp II 115 04. Företagare 348 05. Jordbrukare 1 06. Kontorister 07. Affärsbiträden 30 08. Förmän, verkmästare 60 09. Övriga inom socialgrupp II Socialgrupp III 35 10. Statsanställda (post, telegraf, järnväg, tull m m) 238 11. Industri-, byggnads- och grovarbetare 219 12. Övriga inom socialgrupp III
VAR 137 V56137 HYR/ÄGER BOST 78 Loc 171 width 1 MD=9 F.I:78. (TILL ALLA UTOM JORDBRUKARE OCH DERAS FAMILJE- MEDLEMMAR) Hyr Ni bostad eller äger Ni huset, som Ni bor i? Anm. 1) Bostad i HSB-hus eller liknande betraktas som förhyrd. 2) De personer som inte intervjuades i etapp I fick denna fråga i ett utvidgat formulär i etapp II. Frågan hade då nummer II:53G. 687 1. Hyr bostad 430 2. Äger huset 14 9. Uppgift saknas
VAR 138 V56138 PARTILEDARE 79 Loc 172 width 1 MD=9 F.I:79. Och så skulle jag göra en sista fråga. Den handlar om partiledarna. Vilket av omdömena på det här kortet tycker Ni passar bäst in på ledaren för det parti, som Ni tänker rösta på? (VISA KORTET MED OMDÖMEN OM PARTILEDARNA; LÄS OM DET BEHÖVS, SAMTIDIGT UPP OMDÖMENA FÖR UP) 292 1. Det är på grund av att partiledaren är så ovanligt kunnig och förtroendeingivande, som partiet fått många röster. Utan honom skulle partiet vara svagare. 475 2. Partiets ledare är nog kunnig och skicklig och han är den i partiet, som är lämpligast för uppgiften. Men det är inte han personligen, som drar väljare till partiet. 133 3. Det finns nog andra i partiet, som skulle sköta uppgiften att vara partiledare lika bra som den nuvarande. 35 4. Det finns nog andra i partiet, som skulle vara bättre som partiledare än den nuvarande. 187 8. Vet inte 9 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 139 V560139 BOSTADSTYP Loc 173 width 1 MD=9 Bostadstyp Anm. LOKO:s notering. För de personer som inte intervjuades i etapp I gjordes denna anteckning i formuläret för etapp II. 194 1. Enfamiljshus tillhörande jordbruksfastighet, som UP eller UP:s familj brukar 285 2. Annat enfamiljshus 164 3. Tvåfamiljshus 13 4. Radhus 451 5. Större hyreshus 24 9. Uppgift saknas
VAR 140 V560140 BEDÖMNING BOSTAD Loc 174 width 1 MD=9 Bedömning av bostad Anm. LOKO:s notering. För de personer som inte intervjuades i etapp I gjordes denna anteckning i formuläret för etapp II. 354 1. Nytt hus (efterkrigstyp) 628 2. Äldre hus men tycks vara av god kvalitet 132 3. Äldre hus av dålig kvalitet (verkar dåligt underhållet och/eller innehålla mycket gammalmodiga bostäder) 17 9. Uppgift saknas
VAR 141 V56141 ANTAL BESÖK I Loc 175 width 2 MD=99 Antal besök utan intervju (etapp I) 631 00. Intervjun gjord vid första besöket eller uppgift saknas 341 01. Ett besök utan intervju 87 02. Två " 38 03. Tre " 11 04. Fyra " 10 05. Fem " 2 06. Sex " 1 07. Sju " 1 09. Nio " 9 99. Ej intervjuad i etapp I
VAR 142 V56142 SITUATION I Loc 177 width 1 MD=9 Intervjusituation (etapp I) 807 1. Intervjun genomförd i enrum 26 2. Tillsammans med minderårigt barn, men ej annan vuxen 158 3. Tillsammans med make/maka 9 4. Tillsammans med far/mor 41 5. Tillsammans med annan vuxen familjemedlem 27 6. Tillsammans med annan vuxen person 13 7. Tillsammans med flera familjemedlemmar 3 8. Tillsammans med dels familjemedlem(mar), dels annan vuxen person 47 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 143 V56143 SVÅRIGHET I Loc 178 width 1 MD=9 Svårighet vid intervju (etapp I) 804 1. Intervjun tilläts utan övertalning 183 2. Intervjun tilläts efter någon övertalning 79 3. Intervjun tilläts efter mycken övertalning 8 4. Fått vägrarbrev: sedan utan övertalning 12 5. Fått vägrarbrev: sedan efter någon övertalning 15 6. Fått vägrarbrev: sedan efter mycken övertalning 3 7. Fått vägrarbrev: uppgift saknas beträffande intervjutillfället 27 9. Ej intervjuad i etapp I; även: uppgift saknas
VAR 144 V56144 INTERVJUDAT 2 REG Loc 179 width 1 MD GE 8 Tidpunkt för intervju under etapp II 516 1. 18 september - 23 september 401 2. 24 september - 29 september 201 3. 30 september eller senare 6 8. Ej intervjuad under etapp II pga vägran 7 9. Ej intervjuad under etapp II pga annan orsak än vägran
VAR 145 V56145 PARTILEDARDEB 01 Loc 180 width 1 MD=9 F.II:01. Det är till att börja med några radioprogram, som jag inte frågade om föregående gång. Lyssnade Ni på något eller några av de här programmen? (LÄS UPP NEDANSTÅENDE LISTA ÖVER RADIOPROGRAM, SAMT STÄLL FÖLJDFRÅGAN FÖR VAR OCH EN AV DEM. TILLÄGGSFRÅGA FÖR DE PROGRAM, SOM UP HÖRT:) Lyssnade Ni på hela? Lyssnade på partiledardebatten den 14 september 440 1. Hörde hela debatten 326 3. Hörde en del av debatten 352 5. Hörde inte debatten 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 146 V56146 SKICKL DEBATT 03 Loc 181 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:3. (HÖRDE PARTILEDARDEBATTEN) Vilken av partiledarna i den stora debatten den 14 september tyckte Ni verkade skickligast och vem tyckte Ni var mest förtroendeingivande? F.II:3(1). Skickligast i partiledardebatten 57 1. Hagberg 104 2. Erlander 98 3. Hedlund 132 4. Ohlin 128 5. Hjalmarsson 232 8. Vet inte 352 0. Frågan ej tillämplig 28 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 147 V56147 FÖRTR DEBATT 03 Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:3(2). Mest förtroendeingivande i partiledardebatten <Se F.II:3 för fullständig frågetext> 15 1. Hagberg 206 2. Erlander 47 3. Hedlund 135 4. Ohlin 98 5. Hjalmarsson 248 8. Vet inte 352 0. Frågan ej tillämplig 30 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 148 V56148 BÄSTA PROGTYP 04 Loc 183 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:4. Förutom den stora avslutande partiledardebatten två dagar före valet har radion i år liksom förut sänt två typer av program. Dels har det varit frågestunder med var och en av de fem partiledarna, dels har det varit tre debatter om särskilda frågor, nämligen om demokratin, om den ekonomiska politiken och om socialpolitiken. Vilken av dessa båda typer av program - alltså frågestunder och debatter om särskilda frågor - tycker Ni bäst om? 293 1. Tycker bäst om frågestunder 46 2. Ingen skillnad 332 3. Tycker bäst om debatter om särskilda frågor 414 8. Vet inte 19 0. Frågan ej tillämplig - UP har ej hört något program utöver partiledardebatten 27 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 149 V56149 SETT BROSCHYR 05 Loc 184 width 2 MD=99 F.II:5. Jag har här några broschyrer och liknande trycksaker, som partierna har sänt ut före valet i år. (VISA UP EN TRYCKSAK I SÄNDER OCH STÄLL FÖR VAR OCH EN AV DEM FÖLJANDE FRÅGA:) Har Ni sett den här? F.II:5(1). Antal sedda broschyrer 206 00. Har inte sett någon broschyr 150 01. Har sett 1 broschyr 205 02. Har sett 2 broschyrer 182 03. Har sett 3 broschyrer 126 04. Har sett 4 broschyrer 91 05. Har sett 5 broschyrer 69 06. Har sett 6 broschyrer 38 07. Har sett 7 broschyrer 19 08. Har sett 8 broschyrer 32 09. Har sett 9 eller fler broschyrer 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 150 V56150 LÄST BROSCHYR 05 Loc 186 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:5(2). (SETT MINST EN BROSCHYR) Har Ni läst den? <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 189 01. Har läst 1 broschyr 125 02. Har läst 2 broschyrer 77 03. Har läst 3 broschyrer 43 04. Har läst 4 broschyrer 25 05. Har läst 5 broschyrer 12 06. Har läst 6 broschyrer 9 07. Har läst 7 broschyrer 3 08. Har läst 8 broschyrer 7 09. Har läst 9 eller fler broschyrer 422 55. Nej 206 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 151 V56151 BROSCHYR:1,2 05 Loc 188 width 2 MD=99 F.II:5(3). Läst/sett broschyr 1 "Aktuellt" och broschyr 2 "Att lita på nr 6" <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 29 01. Har läst både broschyr 1 och 2 25 02. Har läst broschyr 1 och sett broschyr 2 13 03. Har läst broschyr 2 och sett broschyr 1 143 04. Har läst broschyr 1 28 05. Har läst broschyr 2 72 06. Har sett både broschyr 1 och 2 242 07. Har sett broschyr 1 57 08. Har sett broschyr 2 501 09. Har inte sett broschyr 1 och 2 21 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 152 V56152 BROSCHYR:3,4 05 Loc 190 width 2 MD=99 F.II:5(4). Läst/sett broschyr 3 "Känner ni Svensson" och broschyr 4 "Folk och samhälle nr 5-6" <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 21 01. Har läst både broschyr 3 och 4 3 02. Har läst broschyr 3 och sett broschyr 4 12 03. Har läst broschyr 4 och sett broschyr 3 14 04. Har läst broschyr 3 123 05. Har läst broschyr 4 29 06. Har sett både broschyr 3 och 4 49 07. Har sett broschyr 3 165 08. Har sett broschyr 4 694 09. Har inte sett broschyr 3 och 4 21 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 153 V56153 BROSCHYR:5,6 05 Loc 192 width 2 MD=99 F.II:5(5). Läst/sett broschyr 5 "Vår väg" och broschyr 6 "Ett program som håller" <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 19 01. Har läst både broschyr 5 och 6 12 02. Har läst broschyr 5 och sett broschyr 6 6 03. Har läst broschyr 6 och sett broschyr 5 42 04. Har läst broschyr 5 103 05. Har läst broschyr 6 40 06. Har sett både broschyr 5 och 6 44 07. Har sett broschyr 5 207 08. Har sett broschyr 6 637 09. Har inte sett broschyr 5 och 6 21 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 154 V56154 BROSCHYR:7,8 05 Loc 194 width 2 MD=99 F.II:5(6). Läst/sett broschyr 7 "Kvinnornas eget bildkryss" och broschyr 8 "Att lita på nr 8" <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 18 01. Har läst både broschyr 7 och 8 4 02. Har läst broschyr 7 och sett broschyr 8 6 03. Har läst broschyr 8 och sett broschyr 7 49 04. Har läst broschyr 7 50 05. Har läst broschyr 8 38 06. Har sett både broschyr 7 och 8 117 07. Har sett broschyr 7 83 08. Har sett broschyr 8 745 09. Har inte sett broschyr 7 och 8 21 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 155 V56155 BROSCHYR:9,10 05 Loc 196 width 2 MD=99 F.II:5(7). Läst/sett broschyr 9 "Stafetten" och broschyr 10 "Respekten för ..." <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 4 01. Har läst både broschyr 9 och 10 5 02. Har läst broschyr 9 och sett broschyr 10 03. Har läst broschyr 10 och sett broschyr 9 33 04. Har läst broschyr 9 40 05. Har läst broschyr 10 15 06. Har sett både broschyr 9 och 10 51 07. Har sett broschyr 9 50 08. Har sett broschyr 10 912 09. Har inte sett broschyr 9 och 10 21 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 156 V56156 BROSCHYR:11,12 05 Loc 198 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:5(8). Läst/sett broschyr 11 "...att sänka kommunalskatten" och broschyr 12 "Vi och vår landsbygd" <Se F.II:5 för fullständig frågetext> Anm. Broschyr 11 och 12 endast för UP på landsbygden. 26 01. Har läst både broschyr 11 och 12 2 02. Har läst broschyr 11 och sett broschyr 12 4 03. Har läst broschyr 12 och sett broschyr 11 17 04. Har läst broschyr 11 22 05. Har läst broschyr 12 19 06. Har sett både broschyr 11 och 12 44 07. Har sett broschyr 11 50 08. Har sett broschyr 12 364 09. Har inte sett broschyr 11 och 12 563 00. Frågan ej tillämplig 20 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 157 V56157 BROSCHYR:13-20 05 Loc 200 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:5(9). Läst/sett broschyr 13 "Svensk politik" och broschyr 14 "Folk och samhälle nr 7" (UP på landsbygd), broschyr 16 "Fortsätt framåt" och broschyr 17 "Ni får ingen chans" (UP i Stockholm), broschyr 19 "Att lita på, en presentation" och broschyr 20 "Vi vanliga Göteborgare" (UP i Göteborg) <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 20 01. Har läst både broschyr 13/16/19 och 14/17/20 7 02. Har läst broschyr 13/16/19 och sett broschyr 14/17/20 13 03. Har läst broschyr 14/17/20 och sett broschyr 13/16/19 52 04. Har läst broschyr 13/16/19 17 05. Har läst broschyr 14/17/20 30 06. Har sett både broschyr 13/16/19 och 14/17/20 80 07. Har sett broschyr 13/16/19 38 08. Har sett broschyr 14/17/20 469 09. Har inte sett broschyr 13/16/19 och 14/17/20 379 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 158 V56158 BROSCH:15,18,21 5 Loc 202 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:5(10). Läst/sett broschyr 15 "Tryggad ålderdom" (UP på landsbygd), broschyr 18 "12 rätt" (UP i Stockholm), broschyr 21 "Framåt med Folkpartiet" (UP i Göteborg) <Se F.II:5 för fullständig frågetext> 47 01. Läst broschyr 15 21 02. Läst broschyr 18 14 03. Läst broschyr 21 100 04. Sett broschyr 15 28 05. Sett broschyr 18 16 06. Sett broschyr 21 414 07. Ej sett broschyr 15 60 08. Ej sett broschyr 18 26 09. Ej sett broschyr 21 379 00. Frågan ej tillämplig 26 99. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 159 V56159 VALARBETARE 07 Loc 204 width 1 MD=9 F.II:7. Har någon av dem, som delat ut valbroschyrer, äkta-make kuvert för valet eller liknande, knackat på hos Er och velat tala med Er om politik? (OM JA:) Från vilket parti kom den som knackade på? (MARKERA OM SÅ ERFORDRAS FLERA ALTERNATIV) 1035 0. Ja, vet inte från vilket parti eller nej, ingen har knackat på 7 1. Kommunisterna 42 2. Socialdemokraterna 14 3. Bondeförbundet 3 4. Folkpartiet 5 5. Högerpartiet 6 6. Flera partier - därav någon från det egna partiet 5 7. Flera partier - ej från något eget parti 1 8. Flera partier - okänd partifärg 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 160 V56160 VALMÖTEN 08 Loc 205 width 1 MD=9 F.II:8. Var Ni på något eller några av partiernas valmöten? (OM JA:) Vilket eller vilka partier ordnade mötet (mötena)? 938 0. Nej, har inte varit på något valmöte eller minns inte 4 1. Kommunisternas 66 2. Socialdemokraternas 22 3. Bondeförbundets 22 4. Folkpartiets 11 5. Högerpartiets 51 6. Besökt flera valmöten - därav något egna partiets 3 7. Besökt flera valmöten - ej något av egna partiets 1 8. Besökt flera valmöten - okänd partifärg 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 161 V56161 BÄST INFO 09 Loc 206 width 1 MD=9 F.II:9. Anser Ni själv att Ni fått mest upplysningar om partiernas ståndpunkter inför det här valet genom radion, tidningar, valbroschyrer eller valmöten? 531 1. Radion 332 2. Tidningar 11 3. Valbroschyrer 15 4. Valmöten 72 5. Radio och tidningar 5 6. Fler än två alternativ 76 7. Inget av ovanstående 76 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 162 V56162 H-VALUTGÅNG 10 Loc 207 width 1 MD=9 F.II:10. Vilket eller vilka partier anser Ni har gått framåt, om man ser på valresultatet för hela landet? F.II:11. Vilket eller vilka partier anser Ni har gått tillbaka, om man ser på valresultatet för hela landet? F.10-11(1) Högerpartiet - bedömning av valutgången efter valet 1002 1. Högerpartiet gick framåt 5. Högerpartiet gick tillbaka 116 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 163 V56163 BF-VALUTGÅNG 10 Loc 208 width 1 MD=9 F.10-11(2). Bondeförbundet - bedömning av valutgången efter valet <Se F.II:10, F.II:11 för fullständig frågetext> 863 1. Bondeförbundet gick framåt 42 5. Bondeförbundet gick tillbaka 213 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 164 V56164 FP-VALUTGÅNG 10 Loc 209 width 1 MD=9 F.10-11(3). Folkpartiet - bedömning av valutgången efter valet <Se F.II:10, F.II:11 för fullständig frågetext> 175 1. Folkpartiet gick framåt 81 5. Folkpartiet gick tillbaka 862 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 165 V56165 S-VALUTGÅNG 10 Loc 210 width 1 MD=9 F.10-11(4). Socialdemokraterna - bedömning av valutgången efter valet <Se F.II:10, F.II:11 för fullständig frågetext> 39 1. Socialdemokraterna gick framåt 643 5. Socialdemokraterna gick tillbaka 436 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 166 V56166 K-VALUTGÅNG 10 Loc 211 width 1 MD=9 F.10-11(5). Kommunisterna - bedömning av valutgången efter valet <Se F.II:10, F.II:11 för fullständig frågetext> 472 1. Kommunisterna gick framåt 38 5. Kommunisterna gick tillbaka 608 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 167 V56167 VALFRÅGA 1 12 Loc 212 width 1 MD=9 F.II:12. På de här kortet finns en förteckning över några av de frågor, som diskuterades mycket i radion och i tidningarna före valet. Skulle Ni vilja se igenom listan och välja ut tre eller fyra frågor, som Ni själv tycker var särskilt viktiga vid det här valet. (VISA UP TRYCKT KORT OCH LÄS OM SÅ BEHÖVS OCKSÅ UPP TEXTEN) F.II:12(1). Viktig fråga i valet 1 723 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 111 1. Höjda taxeringsvärden för egna hem och andra fastigheter 106 2. Skolfrågor 70 3. Bondeskogens framtid 8 4. Kombination av koderna 1 och 2 32 5. Kombination av koderna 1 och 3 10 6. Kombination av koderna 2 och 3 3 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 168 V56168 VALFRÅGA 2 12 Loc 213 width 1 MD=9 F.II:12(2). Viktig fråga i valet 2 <Se F.II:12 för fullständig frågetext> 269 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 502 1. Skattesänkning och skattepolitik 56 2. Rättssäkerheten för medborgarna 62 3. Utgifterna för försvaret 77 4. Kombination av koderna 1 och 2 82 5. Kombination av koderna 1 och 3 5 6. Kombination av koderna 2 och 3 10 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 169 V56169 VALFRÅGA 3 12 Loc 214 width 1 MD=9 F.II:12(3). Viktig fråga i valet 3 <Se F.II:12 för fullständig frågetext> 681 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 47 1. Dyrortsgrupperingen 26 2. Kollektivanslutning till politiska partier 289 3. Kortare arbetstid 1 4. Kombination av koderna 1 och 2 12 5. Kombination av koderna 1 och 3 7 6. Kombination av koderna 2 och 3 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 170 V56170 VALFRÅGA 4 12 Loc 215 width 1 MD=9 F.II:12(4). Viktig fråga i valet 4 <Se F.II:12 för fullständig frågetext> 252 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 128 1. Prisstegringar och sjunkande penningvärde 87 2. Lagstiftning om tjänstepension 412 3. Högre folkpensioner 24 4. Kombination av koderna 1 och 2 82 5. Kombination av koderna 1 och 3 67 6. Kombination av koderna 2 och 3 11 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 171 V56171 VALFRÅGA 5 12 Loc 216 width 1 MD=9 F.II:12(5). Viktig fråga i valet 5 <Se F.II:12 för fullständig frågetext> 420 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 31 1. Tvångssparande 56 2. Räntepolitiken 471 3. Bostadsbrist och bostadspolitik 5 4. Kombination av koderna 1 och 2 28 5. Kombination av koderna 1 och 3 46 6. Kombination av koderna 2 och 3 6 7. Kombination av koderna 1, 2 och 3 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 172 V56172 VALFRÅGA 6 12 Loc 217 width 1 MD=9 F.II;12(6). Viktig fråga i valet 6 <Se F.II:12 för fullständig frågetext> 752 0. Har valt ut frågor, men ingen av nedanstående 311 1. Höjda barnbidrag 55 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 173 V56173 VIKTIGAST 1 13 Loc 218 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:13. (FLERA FRÅGOR VIKTIGA) Vilken av de här frågorna tycker Ni personligen var allra viktigast? F.II:13(1). Viktigaste frågan i valet 1 28 01. Höjda taxeringsvärden för egna hem och andra fastigheter 25 02. Skolfrågor 33 03. Bondeskogens framtid 270 04. Skattesänkning och skattepolitik 33 05. Rättssäkerheten för medborgarna 21 06. Utgifterna för försvaret 8 07. Dyrortsgrupperingen 3 08. Kollektivanslutning till politiska partier 71 09. Kortare arbetstid 59 10. Prisstegringar och sjunkande penningvärde 55 11. Lagstiftning om tjänstepension 202 12. Högre folkpensioner 5 13. Tvångssparande 10 14. Räntepolitiken 168 15. Bostadsbrist och bostadspolitik 49 16. Höjda barnbidrag 23 88. Vet inte 55 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 174 V56174 VIKTIGAST 2 13 Loc 220 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:13(2). Viktigaste frågan i valet 2 <Se F.II:13 för fullständig frågetext> 2 03. Bondeskogens framtid 1 04. Skattesänkning och skattepolitik 1 06. Utgifterna för försvaret 1 07. Dyrortsgrupperingen 1 10. Prisstegringar och sjunkande penningvärde 2 11. Lagstiftning om tjänstepension 6 12. Högre folkpensioner 7 15. Bostadsbrist och bostadspolitik 5 16. Höjda barnbidrag 23 88. Vet inte 1069 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 175 V56175 RÖSTN KLASS 14 Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:14. Hur tror Ni att de flesta i Er egen samhällsställning, alltså med ungefär samma inkomster och liknande yrken som Ni (Er man), har röstat? Tror Ni att de flesta röstat på samma parti, som Ni själv? Anm. "Er man" används om UP är gift kvinna 597 1. Ja 294 5. Nej 211 8. Vet inte 16 0. Frågan ej tillämplig (Har ej röstat) 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 176 V56176 KLASS: PARTI 15 Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:15. (DE FLESTA EJ PÅ SAMMA PARTI) Tror Ni att de flesta i Er samhällsställning samlat sig kring ett annat av partierna eller tror Ni att det varit ungefär jämnt fördelat mellan flera olika partier? 117 1. De flesta har samlat sig kring ett annat parti 157 2. Jämnt fördelat mellan flera partier 20 8. Vet inte 824 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 177 V56177 FÖRD EG KLASS 16 Loc 224 width 1 MD=9 F.II:16. Anser Ni att den politik, som förts här i landet under senare år på det hela taget har varit till fördel eller nackdel för folk i Er samhällsställning? 660 1. Till fördel 294 5. Till nackdel 164 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 178 V56178 NACKDEL NÅGON 17 Loc 225 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:17. (TILL FÖRDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till fördel för alla samhällsklasser eller anser Ni att den varit till nackdel för någon samhällsklass? (OM "TILL NACKDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni då på? 349 01. Till fördel för alla 146 02. Högre inkomsttagare, rika, borgerliga, företagare och liknande 5 03. Medelklassen, tjänstemännen 4 04. Jordbrukare 4 05. Lägre inkomsttagare, småfolk, arbetare och liknande 2 06. Statstjänare 9 07. Småföretagare 7 08. Övriga 134 88. Vet inte 458 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 179 V56179 FÖRDEL NÅGON 18 Loc 227 width 2 MD= 0 or GE 99 F.II:18. (TILL NACKDEL) Anser Ni att den politik som förts varit till nackdel för alla samhällsklasser eller anser Ni, att den varit till fördel för någon samhällsklass? (OM "TILL FÖRDEL FÖR NÅGON SAMHÄLLSKLASS":) Vilken eller vilka samhällsklasser tänker Ni på? 55 01. Till nackdel för alla 11 02. Högre inkomsttagare, rika, borgerliga, företagare och liknande 2 03. Medelklassen, tjänstemännen 29 04. Jordbrukare 123 05. Lägre inkomsttagare, småfolk, arbetare och liknande 24 06. Statstjänare 14 07. Småföretagare 8 08. Övriga 28 88. Vet inte 824 00. Frågan ej tillämplig 13 99. Ej intervjuad i etapp II
VAR 180 V56180 ATLANTPAKTEN 19 Loc 229 width 1 MD=9 F.II:19. I debatten före valet hade ju partierna olika uppfattningar om många saker och kritiserade också varandras åsikter. Jag skulle nu vilja göra ett par frågor om dessa saker. Kommer Ni ihåg vilken av partiledarna, som anklagades för att vilja ha en överenskommelse om militär samverkan mellan Sverige och en Atlantpaktsstat? 362 1. Rätt svar 756 5. Fel svar 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 181 V56181 TJÄNSTEPENS 19A Loc 230 width 1 MD=9 F.II:19A. Kommer Ni ihåg vilket av partierna, som ville införa obligatorisk tjänstepension för alla löntagare genom lagstiftning? <Se F.II:19 för fullständig frågetext> 360 1. Rätt svar 758 5. Fel svar 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 182 V56182 FOLKOMRÖSTNING 20 Loc 231 width 1 MD=9 F.II:20. Det var ett av partierna, som krävde, att man skulle anordna en särskild folkomröstning om pensionsfrågan. Minns Ni vilket parti det var? <Se F.II:19 för fullständig frågetext> 305 1. Rätt svar 813 5. Fel svar 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 183 V56183 ANSLAG SJ 20A Loc 232 width 1 MD=9 F.II:20A. Ett av partierna beskylldes för att vilja minska på anslagen till Statens Järnvägars säkerhetsanordningar. Kommer Ni ihåg vilket parti det var? <Se F.II:19 för fullständig frågetext> 183 1. Rätt svar 935 5. Fel svar 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 184 V56184 POL INVECKLAD 22 Loc 233 width 1 MD=9 F.II:22. Det har sagts ibland att den politiska diskussionen före det här valet blev så invecklad att det blev svårt för vanliga väljare, som inte är experter på politik, att sätta sig in i vad som egentligen skilde partierna åt. Instämmer Ni för egen del med den åsikten? 639 1. Instämmer 310 5. Instämmer inte 169 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 185 V56185 SOC REFORMER 22A Loc 234 width 1 MD=9 F.II:22A. En del anser, att det gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka på bidrag och hjälp till medborgarna. Instämmer Ni för egen del med den åsikten? 545 1. Instämmer 59 3. "Mera åt en del, mindre åt andra", "bra som det är men får inte öka", "behovsprövning" eller liknande svar 443 5. Instämmer inte 71 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 186 V56186 RÖSTADE 1956 23 Loc 235 width 1 MD=9 F.II:23. Röstade Ni vid valet i år? 995 1. Ja 123 5. Nej 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 187 V56187 ICKE RÖSTN 25 Loc 236 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:25. (RÖSTADE EJ) Jag läser nu upp några olika åsikter om valet. Vilken av dem tycker Ni stämmer bäst med Er egen åsikt? 11 1. Just det här valet var inte så viktigt, så det spelade inte så stor roll om man röstade eller inte 13 2. Jag var missnöjd med det parti, som jag brukar rösta med, så jag brydde mig inte om att rösta 52 3. Jag är inte intresserad av politik 37 4. Annat skäl 10 8. Vet inte 995 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 188 V56188 OFÖRÄNDR RÖSTN 26 Loc 237 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:26. (RÖSTADE) Röstade Ni på samma parti som senaste gången Ni röstade? 864 1. Ja 77 5. Nej 53 6. Har aldrig röstat förut 1 8. Vet inte 123 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp I
VAR 189 V56189 ÄNDRAT ÅSIKT 35 Loc 238 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:35. (RÖSTADE INTE PÅ SAMMA PARTI) Är det någon, som Ni känner väl, t ex i familjen eller bland bekanta, som ändrat åsikt på samma sätt som Ni sedan valet 1954? (OM JA:) Är det någon i familjen eller någon annan bekant, som Ni tänker på? Anm. Frågan ställd endast till de personer som i etapp I angett att de tänker rösta på samma parti som tidigare 4 1. Någon i familjen har ändrat åsikt 5 2. Någon bland bekanta har ändrat åsikt 2 3. Både någon i familjen och bland bekanta har ändrat åsikt 10 5. Känner ingen som ändrat åsikt 1096 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 190 V56190 PÅVERKAN 36 Loc 239 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:36. (RÖSTADE INTE PÅ SAMMA PARTI OCH KÄNNER INGEN SOM ÄNDRAT ÅSIKT) Tycker Ni själv att det är någon i familjen eller bland bakanta, som påverkat Er att byta parti? (OM JA:) Är det någon i familjen eller bland bekanta, som Ni tänker på? Anm. Frågan ställd endast till de personer som i etapp I angett att de tänker rösta på samma parti som tidigare 1 1. Någon i familjen har påverkat 2 2. Både någon i familjen och någon bland bekanta har påverkat 7 5. Ingen har påverkat 1107 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 191 V56191 TID BESLUT 38 Loc 240 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:38. Kan Ni säga, när Ni bestämde Er för vilket parti som Ni skulle rösta på? Var det under sista veckan före valet eller tidigare? Anm. Frågan ställd endast till de personer som i etapp I sa att de tänkte rösta på samma parti men som inte gjorde det eller som sa att de tänkte byta parti men inte gjorde det samt till förstagångsväljare som i etapp I inte visste om de skulle rösta men som gjorde det. 42 1. Sista veckan före valet 61 2. Tidigare 7 8. Vet inte 1008 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 192 V56192 RÖSTNINGSSÄTT 39 Loc 241 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:39. (RÖSTADE) Gick Ni själv till vallokalen och röstade eller röstade Ni på posten (eller lät Ni Er make (maka) rösta åt Er genom äkta-make kuvert)? Anm. Endast gifta UP frågas beträffande äkta-make kuvert. 901 1. Gick själv till vallokalen 27 2. Röstade på posten (även sjukhus) 67 3. Äkta-make kuvert 123 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 193 V56193 VALLOKAL 40 Loc 242 width 1 MD GE 8 F.II:40. Hur lång väg har Ni till vallokalen i Ert valdistrikt? Är det högst 1 kilometer, mer än 1 men högst 3 kilometer, mer än 3 kilometer men högst 1 mil, över 1 mil? 640 1. Högst 1 kilometer 265 2. Mer än 1 men högst 3 kilometer 167 3. Mer än 3 kilometer men högst 1 mil 22 4. Mer än 1 mil 24 8. Vistas ej i valdistriktet; även: uppgift saknas 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 194 V56194 BILINNEHAV 41 Loc 243 width 1 MD=9 F.II:41. Har Ni eller någon i Er familj (hushåll) bil? 369 1. Ja 749 5. Nej 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 195 V56195 SVÅRT BOSTAD 42 Loc 244 width 1 MD=9 F.II:42. Och så skulle jag vilja fråga om några helt andra saker? Det är ju så att det är bostadsbrist på många håll i landet. Anser Ni, att Ni själv haft allvarliga svårigheter för den sakens skull? 297 1. Ja 821 5. Nej 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 196 V56196 LÄST LEDARE 43 Loc 245 width 1 MD=9 F.II:43. Läste Ni ledaren i dagens eller gårdagens tidning? 190 1. Ja 922 5. Nej 6 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 197 V56197 GUDSTJÄNST 44 Loc 246 width 1 MD=9 F.II:44. Har Ni gått till gudstjänst i någon kyrka under någon av de fyra senaste söndagarna? 184 1. Ja 931 5. Nej 3 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 198 V56198 RADIOGUDSTJ 45 Loc 247 width 1 MD=9 F.II:45. Lyssnade Ni på högmässan eller aftongudstjänsten i radio någon av de två senaste söndagarna? 539 1. Ja 579 5. Nej 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 199 V56199 PREDIKANT 46 Loc 248 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:46. (LYSSNADE PÅ RADIOGUDSTJÄNST NÅGON AV DE TVÅ SENASTE SÖNDAGARNA) Kommer Ni ihåg namnet på predikanten eller kyrkan, som gudstjänsten sändes från? 163 1. Angivit namn på predikant eller kyrka 376 5. Ej angivit namn 579 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 200 V56200 U-HJÄLP 47 Loc 249 width 1 MD=9 F.II:47. Och så skulle jag vilja ställa några utrikespolitiska frågor. Det har ju varit mycket tal om under sista tiden, att Sverige borde ge mera hjälp till fattiga länder i Asien och Afrika. På det här kortet finns några olika åsikter om den saken. Vilken av dem tycker Ni stämmer bäst överens med Er egen åsikt? (VISA FRÅGEKORT) 69 1. Vi bör pruta av på våra krav på förbättrade levnadsvillkor, så att vi kan ge de fattiga länderna i Asien och Afrika mycket mera hjälp än hittills. 340 2. Vi bör i viss utsträckning öka vår hjälp till de fattiga länderna i Asien och Afrika. 579 3. Varje land måste först och främst tänka på sig självt - det är tillräckligt med de insamlingar och anslag, som vi redan lämnar till fattiga länder. 83 4. Vi har ingen särskild anledning att hjälpa andra länder. 47 8. Vet inte eller vägrar svara 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 201 V56201 FN:S MAKT 48 Loc 250 width 1 MD=9 F.II:48. Tror Ni att FN, dvs. Förenta Nationerna, i dagens läge kan göra mycket, något eller ingenting för att förhindra ett krig mellan stormakterna? 265 1. FN kan göra mycket 570 3. FN kan göra något 135 5. FN kan ingenting göra 148 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 202 V56202 SVERIGE-KRIG 49 Loc 251 width 1 MD=9 F.II:49. Hur stora möjligheter tror Ni att Sverige skulle ha att hålla sig utanför ett storkrig i Europa: mycket stora möjligheter, ganska stora möjligheter, ganska små möjligheter, mycket små möjligheter. 51 1. Mycket stora möjligheter 280 2. Ganska stora möjligheter 461 3. Ganska små möjligheter 194 4. Mycket små möjligheter 132 8. Vet inte 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 203 V56203 VÄPNAT MOTST-A 50 Loc 252 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:50. Antag att Sverige anfalles. Anser Ni att vi bör göra väpnat motstånd, även om utgången för oss ter sig oviss? Anm. Variant I - för UP med udda nummer 473 1. Ja 12 3. Tveksamt 47 5. Nej 47 8. Vet inte 539 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 204 V56204 ATOMBOMBSHOT-B 50 Loc 253 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:50B. Antag att Sverige anfalles och angriparen hotar med atombomber. Anser Ni att vi bör göra väpnat motstånd mot angreppet, även om utgången för oss ter sig oviss? Anm. Variant II - för UP med jämna nummer 388 1. Ja 6 3. Tveksamt 92 5. Nej 53 8. Vet inte 579 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 205 V56205 ATOMBOMBSHOT-A 51 Loc 254 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:51. (BÖR GÖRA VÄPNAT MOTSTÅND, TVEKSAM ELLER VET INTE) Antag att angriparen hotar med atombomber. Anser Ni då att vi borde göra väpnat motstånd mot angriparen, även om utgången för oss ter sig oviss? Anm. Variant I - för UP med udda nummer 301 1. Ja, även mot atombomshot 15 3. Tveksamt 138 5. Nej 78 8. Vet inte 586 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 206 V56206 VÄPNAT MOTST-B 51 Loc 255 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:51B. (BÖR INTE GÖRA VÄPNAT MOTSTÅND, TVEKSAM ELLER VET INTE) Antag att angriparen inte hotar med atombomber. Anser Ni då att vi borde göra väpnat motstånd, även om utgången för oss ter sig oviss? Variant II - för UP med jämna nummer 78 1. Ja, om inte atombomber 5 3. Tveksamt 29 5. Nej 39 8. Vet inte 967 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 207 V56207 TILLV A-BOMB 52 Loc 256 width 1 MD=9 F.II:52. Känner Ni till vilka stater, som för närvarande tillverkar atombomber? (Vilka stater är det?) (MARKERA OM SÅ BEHÖVS FLERA ALTERNATIV) 541 1. USA, Storbritannien, Sovjetunionen 338 2. USA, Sovjetunionen 16 3. USA, Storbritannien 10 4. Sovjetunionen, Storbritannien 47 5. USA 3 6. Storbritannien 24 7. Sovjetunionen 139 8. Inget av ovanstående länder 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 208 V56208 A-BOMB: RÄTT 52 Loc 257 width 1 MD=9 Länder som tillverkar atombomber: antal rätt <Se F.II:52 för fullständig frågetext> 462 1. 3 rätt - annat land ej nämnt 79 2. 3 rätt - annat land nämnt 334 3. 2 rätt - annat land ej nämnt 30 4. 2 rätt - annat land nämnt 69 5. 1 rätt - annat land ej nämnt 5 6. 1 rätt - annat land nämnt 136 7. 0 rätt - annat land ej nämnt 3 8. 0 rätt - annat land nämnt 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 209 V56209 VALDELTAG -56 REG Loc 258 width 1 Valdeltagande vid riksdagsmannavalet 1956 Anm. Data har hämtats från röstlängderna 969 1. Röstade enligt röstlängd 162 5. Röstade ej
VAR 210 V56210 PARTI 1956 54 Loc 259 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:54. (RÖSTADE) Avslutningsvis skulle jag vilja komma tillbaka till frågan om hur Ni röstade. På vilket parti röstade Ni? Anm. Om UP vägrade svara på denna fråga överlämnade LOKO brev med uppmaning att i slutet kuvert lämna uppgift om röstning. 16 1. Kommunisterna 473 2. Socialdemokraterna 81 3. Bondeförbundet 256 4. Folkpartiet 142 5. Högerpartiet 27 8. Vägrar svara 123 0. Frågan ej tillämplig (Röstade ej enligt V186) 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 211 V56211 PARTI 1956 SMFTNG Loc 260 width 1 MD=9 Partival vid riksdagsmannavalet 1956 - sammanfattning Anm. V211 är en sammanfattningsvariabel för partival 1956 och bygger på V210 och på uppgifter från röstlängderna angående valdeltagande. UP som enligt uppgifter i röstlängderna inte röstade har oavsett svar vid intervjun förts till kod 0. 159 0. Röstade ej 14 1. Kommunisterna 454 2. Socialdemokraterna 81 3. Bondeförbundet 242 4. Folkpartiet 138 5. Högerpartiet 4 7. Röstade men uppgift om partival saknas 26 8. Vägrar svara 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 212 V56212 SANNOLIK PARTI 56 Loc 261 width 1 MD=9 Partival + sannolikt partival vid riksdagsmannavalet 1956 - sammanfattning Anm. Jfr V211. Det sannolika partivalet i V212 bygger på primärforskarens bedömning utifrån helhetsbilden från lämnade svar. 159 0. Röstade ej 14 1. Kommunisterna 458 2. Socialdemokraterna 83 3. Bondeförbundet 243 4. Folkpartiet 139 5. Högerpartiet 1 6. Socialdemokraterna eller Kommunisterna 4 7. Borgerligt parti 17 8. Röstade men uppgift om partival obekant 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 213 V56213 VALSEDELNAMN 55 Loc 262 width 1 MD=0 or GE 9 F.II:55. (RÖSTADE) Så skulle jag vilja ställa den sista frågan. Skulle Ni vilja nämna namnet på någon eller några av dem, som stod på den valsedel Ni röstade med? 568 1. Minst ett korrekt namn 401 5. Ej något korrekt namn 149 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 214 V56214 HEMORTSTYP REG Loc 263 width 1 Hemortstyp 215 1. Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 346 2. Annan stad 570 3. Landsbygd
VAR 215 V56215 ANTAL BESÖK II Loc 264 width 1 MD=9 Antal besök utan intervju (etapp II) 720 0. Intervjun gjord vid första besöket eller uppgift saknas 275 1. Ett besök utan intervju 81 2. Två " 27 3. Tre " 5 4. Fyra " 7 5. Fem " 1 6. Sex " 1 7. Sju " 1 8. Åtta " 13 9. Ej intervjuad i etapp II
VAR 216 V56216 SITUATION II Loc 265 width 1 MD=9 Intervjusituation (etapp II) 918 1. Intervjun genomförd i enrum 17 2. Tillsammans med minderårigt barn, men ej annan vuxen 108 3. Tillsammans med make/maka 4 4. Tillsammans med far/mor 20 5. Tillsammans med annan vuxen familjemedlem 13 6. Tillsammans med annan vuxen person 14 7. Tillsammans med flera familjemedlemmar 2 8. Tillsammans med dels familjemedlem(mar), dels annan vuxen person 35 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 217 V56217 SVÅRIGHET II Loc 266 width 1 MD=9 Svårighet vid intervju (etapp II) 946 1. Intervjun tilläts utan övertalning 115 2. Intervjun tilläts efter någon övertalning 23 3. Intervjun tilläts efter mycken övertalning 4 4. Fått vägrarbrev: sedan utan övertalning 5 5. Fått vägrarbrev: sedan efter någon övertalning 6 6. Fått vägrarbrev: sedan efter mycken övertalning 1 7. Fått vägrarbrev: uppgift saknas beträffande intervjutillfället 31 9. Ej intervjuad i etapp II; även: uppgift saknas
VAR 218 SSDSTUDIE NR 0020 Loc 267 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0020
VAR 219 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 271 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Oktober 1984
VAR 220 DELSTUDIE NR 001 Loc 272 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.