ORVESTO 78-II

               SSD 0034

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgörs av fem omgångar i Testologens
  kontinuerliga konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom
  brevenkät. (P-7008, P-8001 och P-8002, P-8003 och P-8004)

  Under första halvåret 1978 genomfördes fem omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa sex omgångar 16.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 16.580 personer har 2.132
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 31 avlidna, 17 avflyttade från riket, 32 som vistas
  utomlands, 31 i militärtjänst, 174 på utrikes resa, 154 ej
  svensktalande, 157 okända men skrivna på kommun, 62 under
  sjukhusvård, 435 sjuka i hemmet samt 1.039 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna vintern/våren 1978 uppgår
  således till 14.448 personer varav 4.625, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1978 11.575 personer istället för 9.823 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Orvesto 78-II, omfattar 8.805 personer eller 89,6% av totala
  antalet inkomna godkända formulär under halvårsperioden
  (ovägda tal). Bortfallet av skilda kategorier beträffande
  den aktuella omgången får antas utgöra motsvarande
  proportion av ovanstående redovisade siffror. Fältarbetet
  pågick under tiden 9 januari - 22 juni 1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0034 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 ID-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser: butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap i kooperationen 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp hos kooperationen 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 374 Id-nummer på ingående omgångar

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0034              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0034


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. DECEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar. 001. VÅROMGÅNGEN (P-8001,P-8002,P-8003,P-8004,P-7008)
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 7979 1 825
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 4 8 Frek: 1722 1782 1719 1801 1781
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1423 33 53 167 86 68 119 93 150 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 183 159 30 108 78 48 144 50 40 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 48 133 58 82 81 97 88 62 240 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 489 92 52 103 86 774 117 122 209 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 95 49 82 37 57 182 47 48 198 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 56 54 164 59 25 38 162 38 50 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 45 190 68 69 133 59 33 68 160 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 71 Frek: 133 100 47 62 114 44 63 11
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=8805 Min=1 Max=90 Mean=11.3 St.Dev=18.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Kod: 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frek: 1 1 22 97 128 121 110 111 125 129 122 Kod: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Frek: 128 125 149 151 165 159 154 181 137 152 151 Kod: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Frek: 136 128 122 123 137 133 160 153 119 157 134 Kod: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Frek: 152 166 154 165 190 187 205 223 232 198 201 Kod: 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Frek: 223 191 178 181 182 158 153 168 172 173 211 Kod: 60 61 62 63 73 74 77 78 80 81 98 Frek: 206 228 174 1 1 3 1 1 1 3 1 Kod: 99 Frek: 1
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 4431 0. Man 4364 1. Kvinna 10 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD= 0 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 842 01. 20-24 år 989 02. 25-29 år 1073 03. 30-34 år 840 04. 35-39 år 722 05. 40-44 år 659 06. 45-49 år 713 07. 50-54 år 801 08. 55-59 år 639 09. 60-64 år 634 10. 65 år och äldre 6 11. Ej svar 887 00. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 2086 0. Ogift 6052 1. Gift eller sammanboende 645 2. Änka/änkling/frånskild 22 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 2949 0. Husfar 3271 1. Husmor 1175 2. Son/dotter 188 3. Annan hushållsmedlem 974 4. Ensamboende 248 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 4403 0. Förvärvsarbete,heltid 1446 1. Förvärvsarbete,deltid 880 2. Hemmafru 865 3. Studerande 809 4. Pensionär 360 5. Annan sysselsättning 42 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3599 0. Folkskola 1508 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 1017 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 1583 3. Gymnasium eller motsvarande 977 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 121 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 485 0. Under 200 invånare 995 1. 200-1.999 878 2. 2.000-4.999 787 3. 5.000-9.999 1165 4. 10.000-24.999 1176 5. 25.000-49.999 1080 6. 50.000-99.999 1795 7. 100.000 och däröver 444 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 902 0. Insatslägenhet 2864 1. Hyrd lägenhet 3828 2. Egen villa/radhus 249 3. Hyrd villa/radhus 644 4. Jordbruksfastighet 132 5. Inneboende 161 6. Annan bostadsform 25 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 1493 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1813 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 1183 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 901 3. Gör mer än hälften av alla inköp 3379 4. Gör alla eller nästan alla inköp 36 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 or GE 11 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 3 10 11 Frek: 8101 650 30 1 22 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 or GE 11 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 7233 1269 266 13 1 16 7
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 or GE 11 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 7436 1189 147 9 1 16 7
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 or GE 11 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 11 Frek: 7095 1439 241 6 17 7
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 or GE 11 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 6495 1779 468 37 4 15 7
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 254 1508 5894 870 210 30 14 5 1 Kod: 10 Frek: 19
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 or GE 11 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 8174 439 160 7 1 16 8
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD= 0 or GE 10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 4 995 2580 1951 2142 789 222 59 20 Kod: 9 10 Frek: 24 19
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1310 0. Under 10.000 1637 1. 10.000-30.000 2013 2. 30.000-50.000 2243 3. 50.000-70.000 746 4. 70.000-90.000 217 5. 90.000-110.000 197 6. Över 110.000 442 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 61 0. Under 10.000 487 1. 10.000-30.000 1031 2. 30.000-50.000 1716 3. 50.000-70.000 1568 4. 70.000-90.000 1320 5. 90.000-110.000 1656 6. Över 110.000 966 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 5754 0. Ja 2373 1. Nej 678 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Valid-n=8805 Min=0 Max=9 Mean=1.1 St.Dev=0.9
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 8276 0. Finns ej 476 1. Finns 53 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 6855 0. Finns ej 1899 1. Finns 51 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 7074 0. Finns ej 1679 1. Finns 52 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 7866 0. Finns ej 892 1. Finns 47 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 8418 0. Finns ej 341 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 3602 0. Finns ej 5157 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 5905 0. Finns ej 2853 1. Finns 47 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 6655 0. Finns ej 2104 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 6767 0. Finns ej 1992 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 6951 0. Finns ej 1808 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 5053 0. Finns ej 3707 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 4929 0. Finns ej 3830 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 2072 0. Finns ej 6688 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 1267 0. Finns ej 7493 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 6203 0. Finns ej 2557 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 2528 0. Finns ej 6232 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 2598 0. Finns ej 6162 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 5655 0. Finns ej 3105 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 3400 0. Finns ej 5360 1. Finns 45 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 6919 0. Finns ej 1840 1. Finns 46 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 7352 0. Finns ej 1398 1. Finns 55 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 979 00. Fabriksny bil 2388 01. Begagnad bil 223 02. Moped 38 03. Nytt fritidshus 63 04. Begagnat fritidshus 175 05. Ny villa 127 06. Begagnad villa 304 07. Köksfläkt 237 08. Elektrisk spis 205 09. Diskmaskin 2043 10. Ej svar på fråga 6 2023 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 102 01. Begagnad bil 183 02. Moped 68 03. Nytt fritidshus 98 04. Begagnat fritidshus 183 05. Ny villa 154 06. Begagnad villa 291 07. Köksfläkt 267 08. Elektrisk spis 294 09. Diskmaskin 3099 00. Frågan ej tillämplig 2042 10. Ej svar på fråga 6 2024 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 14 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 18 04. Begagnat fritidshus 27 05. Ny villa 43 06. Begagnad villa 86 07. Köksfläkt 148 08. Elektrisk spis 161 09. Diskmaskin 4235 00. Frågan ej tillämplig 2042 10. Ej svar på fråga 6 2024 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 6 06. Begagnad villa 16 07. Köksfläkt 58 08. Elektrisk spis 95 09. Diskmaskin 4560 00. Frågan ej tillämplig 2042 10. Ej svar på fråga 6 2024 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 3 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 49 09. Diskmaskin 4675 00. Frågan ej tillämplig 2039 10. Ej svar på fråga 6 2024 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 923 00. Tvättmaskin 271 01. Frysbox 272 02. Frysskåp 646 03. Fiskeutrustning 574 04. Elektrisk rakapparat 210 05. Skrivmaskin 261 06. Stillbildskamera 183 07. Filmkamera 108 08. Projektor 211 09. Elektrisk symaskin 3120 10. Ej svar på fråga 7 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 149 01. Frysbox 117 02. Frysskåp 124 03. Fiskeutrustning 228 04. Elektrisk rakapparat 113 05. Skrivmaskin 151 06. Stillbildskamera 107 07. Filmkamera 164 08. Projektor 146 09. Elektrisk symaskin 2364 00. Frågan ej tillämplig 3116 10. Ej svar på fråga 7 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 58 02. Frysskåp 30 03. Fiskeutrustning 54 04. Elektrisk rakapparat 27 05. Skrivmaskin 70 06. Stillbildskamera 57 07. Filmkamera 84 08. Projektor 66 09. Elektrisk symaskin 3217 00. Frågan ej tillämplig 3116 10. Ej svar på fråga 7 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 5 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 24 07. Filmkamera 48 08. Projektor 32 09. Elektrisk symaskin 3521 00. Frågan ej tillämplig 3115 10. Ej svar på fråga 7 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 2 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 13 08. Projektor 15 09. Elektrisk symaskin 3624 00. Frågan ej tillämplig 3114 10. Ej svar på fråga 7 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 824 00. Transistorradio 117 01. Husvagn 772 02. Stereoanläggning 63 03. Svart/vit tv 758 04. Färg-tv 315 05. Elektrisk kaffebryggare 312 06. Motorgräsklippare 521 07. Dammsugare 109 08. Motorbåt 46 09. Segelbåt 2942 10. Ej svar på fråga 8 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 15 01. Husvagn 140 02. Stereoanläggning 46 03. Svart/vit tv 254 04. Färg-tv 216 05. Elektrisk kaffebryggare 132 06. Motorgräsklippare 335 07. Dammsugare 81 08. Motorbåt 42 09. Segelbåt 2578 00. Frågan ej tillämplig 2940 10. Ej svar på fråga 8 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 2 02. Stereoanläggning 7 03. Svart/vit tv 46 04. Färg-tv 59 05. Elektrisk kaffebryggare 42 06. Motorgräsklippare 144 07. Dammsugare 34 08. Motorbåt 21 09. Segelbåt 3484 00. Frågan ej tillämplig 2940 10. Ej svar på fråga 8 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 3 04. Färg-tv 10 05. Elektrisk kaffebryggare 10 06. Motorgräsklippare 41 07. Dammsugare 27 08. Motorbåt 10 09. Segelbåt 3738 00. Frågan ej tillämplig 2940 10. Ej svar på fråga 8 2026 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 1 05. Elektrisk kaffebryggare 4 06. Motorgräsklippare 10 07. Dammsugare 6 08. Motorbåt 8 09. Segelbåt 3811 00. Frågan ej tillämplig 2940 10. Ej svar på fråga 8 2025 11. Ej svar på fråga 6, 7, 8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=7 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 8805 7. Frågan ej ställd
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 2 MD=11 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 2 MD=11 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 2 MD=11 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 2 MD=11 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 111 width 2 MD=11 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 113 width 2 MD=11 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 115 width 2 MD=11 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 117 width 2 MD=11 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 01. Fackförening 02. Partipolitisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 03. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 04. Annan kyrklig, religiös förening 05. Idrotts- eller sportförening 06. Motorförening 07. Sång- eller musikförening 08. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 09. Annan förening 10. Nej, är inte medlem i någon förening 8805 11. Frågan ej ställd
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 104 1. Mycket ointresserad 280 2. Ganska ointresserad 371 3. Något ointresserad 356 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2841 5. Något intresserad 3063 6. Ganska intresserad 1615 7. Mycket intresserad 175 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 120 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 461 2. Ganska ointresserad 480 3. Något ointresserad 472 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2459 5. Något intresserad 2628 6. Ganska intresserad 1916 7. Mycket intresserad 130 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 121 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 162 1. Mycket ointresserad 296 2. Ganska ointresserad 421 3. Något ointresserad 523 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2321 5. Något intresserad 2761 6. Ganska intresserad 2088 7. Mycket intresserad 233 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 122 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 2597 1. Mycket ointresserad 1116 2. Ganska ointresserad 756 3. Något ointresserad 740 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1866 5. Något intresserad 824 6. Ganska intresserad 658 7. Mycket intresserad 248 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 123 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 177 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 268 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1745 5. Något intresserad 2969 6. Ganska intresserad 2861 7. Mycket intresserad 168 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 124 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 753 1. Mycket ointresserad 568 2. Ganska ointresserad 615 3. Något ointresserad 507 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 3056 5. Något intresserad 2133 6. Ganska intresserad 1031 7. Mycket intresserad 142 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 125 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 360 2. Ganska ointresserad 537 3. Något ointresserad 662 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2871 5. Något intresserad 2509 6. Ganska intresserad 1460 7. Mycket intresserad 177 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 126 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 317 1. Mycket ointresserad 382 2. Ganska ointresserad 523 3. Något ointresserad 726 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2552 5. Något intresserad 2421 6. Ganska intresserad 1656 7. Mycket intresserad 228 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 127 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 367 1. Mycket ointresserad 435 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 1158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2791 5. Något intresserad 2115 6. Ganska intresserad 1058 7. Mycket intresserad 260 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 128 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 571 1. Mycket ointresserad 483 2. Ganska ointresserad 693 3. Något ointresserad 1049 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2650 5. Något intresserad 1921 6. Ganska intresserad 1219 7. Mycket intresserad 219 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 129 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 2060 1. Mycket ointresserad 1161 2. Ganska ointresserad 928 3. Något ointresserad 1104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1809 5. Något intresserad 861 6. Ganska intresserad 720 7. Mycket intresserad 162 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 130 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 308 2. Ganska ointresserad 464 3. Något ointresserad 724 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2619 5. Något intresserad 2635 6. Ganska intresserad 1560 7. Mycket intresserad 255 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 131 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 360 1. Mycket ointresserad 254 2. Ganska ointresserad 288 3. Något ointresserad 621 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1290 5. Något intresserad 2032 6. Ganska intresserad 3742 7. Mycket intresserad 218 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 132 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 1053 1. Mycket ointresserad 715 2. Ganska ointresserad 692 3. Något ointresserad 1151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1790 5. Något intresserad 1397 6. Ganska intresserad 1716 7. Mycket intresserad 291 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 763 1. Mycket ointresserad 468 2. Ganska ointresserad 528 3. Något ointresserad 654 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2575 5. Något intresserad 2071 6. Ganska intresserad 1564 7. Mycket intresserad 182 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 134 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 281 1. Mycket ointresserad 295 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 505 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2350 5. Något intresserad 2542 6. Ganska intresserad 2202 7. Mycket intresserad 169 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 1277 1. Mycket ointresserad 848 2. Ganska ointresserad 841 3. Något ointresserad 705 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2521 5. Något intresserad 1519 6. Ganska intresserad 894 7. Mycket intresserad 200 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 136 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 722 1. Mycket ointresserad 828 2. Ganska ointresserad 971 3. Något ointresserad 879 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2452 5. Något intresserad 1731 6. Ganska intresserad 1026 7. Mycket intresserad 196 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 137 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 777 1. Mycket ointresserad 546 2. Ganska ointresserad 696 3. Något ointresserad 1068 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2089 5. Något intresserad 1808 6. Ganska intresserad 1587 7. Mycket intresserad 234 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 138 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 1917 1. Mycket ointresserad 966 2. Ganska ointresserad 899 3. Något ointresserad 1018 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2328 5. Något intresserad 1085 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 192 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 1145 1. Mycket ointresserad 683 2. Ganska ointresserad 771 3. Något ointresserad 796 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2643 5. Något intresserad 1665 6. Ganska intresserad 908 7. Mycket intresserad 194 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 686 1. Mycket ointresserad 592 2. Ganska ointresserad 852 3. Något ointresserad 882 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2992 5. Något intresserad 1873 6. Ganska intresserad 738 7. Mycket intresserad 190 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 141 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 1333 1. Mycket ointresserad 890 2. Ganska ointresserad 1034 3. Något ointresserad 1008 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2549 5. Något intresserad 1179 6. Ganska intresserad 577 7. Mycket intresserad 235 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 142 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 3925 1. Mycket ointresserad 818 2. Ganska ointresserad 783 3. Något ointresserad 1073 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1016 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 468 7. Mycket intresserad 249 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 915 1. Mycket ointresserad 564 2. Ganska ointresserad 547 3. Något ointresserad 496 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1885 5. Något intresserad 2015 6. Ganska intresserad 2266 7. Mycket intresserad 117 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 144 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 2794 1. Mycket ointresserad 869 2. Ganska ointresserad 687 3. Något ointresserad 1449 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1663 5. Något intresserad 645 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 212 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 2964 1. Mycket ointresserad 722 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 1051 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1173 5. Något intresserad 975 6. Ganska intresserad 1137 7. Mycket intresserad 206 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 3670 1. Mycket ointresserad 764 2. Ganska ointresserad 663 3. Något ointresserad 1167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1045 5. Något intresserad 632 6. Ganska intresserad 638 7. Mycket intresserad 226 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 147 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 286 1. Mycket ointresserad 230 2. Ganska ointresserad 411 3. Något ointresserad 307 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2584 5. Något intresserad 2771 6. Ganska intresserad 2072 7. Mycket intresserad 144 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 1028 1. Mycket ointresserad 592 2. Ganska ointresserad 892 3. Något ointresserad 854 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2505 5. Något intresserad 1418 6. Ganska intresserad 1318 7. Mycket intresserad 198 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 149 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 332 2. Ganska ointresserad 520 3. Något ointresserad 363 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2306 5. Något intresserad 2697 6. Ganska intresserad 2150 7. Mycket intresserad 100 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 150 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 519 3. Något ointresserad 490 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2229 5. Något intresserad 2464 6. Ganska intresserad 2174 7. Mycket intresserad 160 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 151 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 1084 1. Mycket ointresserad 602 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 727 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1714 5. Något intresserad 1825 6. Ganska intresserad 1921 7. Mycket intresserad 146 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 152 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 239 1. Mycket ointresserad 194 2. Ganska ointresserad 386 3. Något ointresserad 416 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2654 5. Något intresserad 3178 6. Ganska intresserad 1575 7. Mycket intresserad 163 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 153 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 948 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 310 3. Något ointresserad 891 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1563 5. Något intresserad 2297 6. Ganska intresserad 2412 7. Mycket intresserad 171 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 154 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 2829 1. Mycket ointresserad 696 2. Ganska ointresserad 786 3. Något ointresserad 1027 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1618 5. Något intresserad 874 6. Ganska intresserad 774 7. Mycket intresserad 201 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 155 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 747 1. Mycket ointresserad 394 2. Ganska ointresserad 541 3. Något ointresserad 689 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2119 5. Något intresserad 2272 6. Ganska intresserad 1896 7. Mycket intresserad 147 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 156 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 1069 1. Mycket ointresserad 568 2. Ganska ointresserad 718 3. Något ointresserad 785 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 3038 5. Något intresserad 1618 6. Ganska intresserad 816 7. Mycket intresserad 193 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 157 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 2615 1. Mycket ointresserad 843 2. Ganska ointresserad 836 3. Något ointresserad 2065 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1293 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 222 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 158 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 2593 1. Mycket ointresserad 588 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 1036 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1564 5. Något intresserad 1069 6. Ganska intresserad 1188 7. Mycket intresserad 179 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 159 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 2001 1. Mycket ointresserad 749 2. Ganska ointresserad 663 3. Något ointresserad 418 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2072 5. Något intresserad 1480 6. Ganska intresserad 1254 7. Mycket intresserad 168 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 160 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 1579 1. Mycket ointresserad 805 2. Ganska ointresserad 926 3. Något ointresserad 485 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2621 5. Något intresserad 1478 6. Ganska intresserad 750 7. Mycket intresserad 161 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 161 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 1208 1. Mycket ointresserad 681 2. Ganska ointresserad 865 3. Något ointresserad 850 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2578 5. Något intresserad 1665 6. Ganska intresserad 778 7. Mycket intresserad 180 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 162 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 1951 1. Mycket ointresserad 1025 2. Ganska ointresserad 1046 3. Något ointresserad 1028 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1987 5. Något intresserad 1041 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 214 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 163 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 427 1. Mycket ointresserad 279 2. Ganska ointresserad 503 3. Något ointresserad 296 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2265 5. Något intresserad 2315 6. Ganska intresserad 2611 7. Mycket intresserad 109 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 164 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 1131 1. Mycket ointresserad 798 2. Ganska ointresserad 921 3. Något ointresserad 1134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2793 5. Något intresserad 1264 6. Ganska intresserad 512 7. Mycket intresserad 252 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 165 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 2655 1. Mycket ointresserad 1115 2. Ganska ointresserad 996 3. Något ointresserad 925 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2113 5. Något intresserad 621 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 173 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 166 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 3641 1. Mycket ointresserad 739 2. Ganska ointresserad 636 3. Något ointresserad 781 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1310 5. Något intresserad 828 6. Ganska intresserad 682 7. Mycket intresserad 188 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 3041 1. Mycket ointresserad 526 2. Ganska ointresserad 434 3. Något ointresserad 611 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1164 5. Något intresserad 1145 6. Ganska intresserad 1725 7. Mycket intresserad 159 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 168 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 170 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 356 3. Något ointresserad 511 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2415 5. Något intresserad 3034 6. Ganska intresserad 2023 7. Mycket intresserad 144 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 169 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 1631 1. Mycket ointresserad 627 2. Ganska ointresserad 706 3. Något ointresserad 950 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2059 5. Något intresserad 1572 6. Ganska intresserad 1084 7. Mycket intresserad 176 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 170 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 932 1. Mycket ointresserad 449 2. Ganska ointresserad 567 3. Något ointresserad 748 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2717 5. Något intresserad 2073 6. Ganska intresserad 1153 7. Mycket intresserad 166 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 171 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 4924 1. Mycket ointresserad 516 2. Ganska ointresserad 408 3. Något ointresserad 1298 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 571 7. Mycket intresserad 246 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 172 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 372 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 302 3. Något ointresserad 372 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2232 5. Något intresserad 2724 6. Ganska intresserad 2412 7. Mycket intresserad 200 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 173 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 3668 1. Mycket ointresserad 624 2. Ganska ointresserad 568 3. Något ointresserad 1639 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 864 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 699 7. Mycket intresserad 216 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 174 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 1941 1. Mycket ointresserad 552 2. Ganska ointresserad 588 3. Något ointresserad 1113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1999 5. Något intresserad 1326 6. Ganska intresserad 1092 7. Mycket intresserad 194 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 175 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 2635 1. Mycket ointresserad 626 2. Ganska ointresserad 714 3. Något ointresserad 1783 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1314 5. Något intresserad 779 6. Ganska intresserad 741 7. Mycket intresserad 213 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 176 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 1613 1. Mycket ointresserad 489 2. Ganska ointresserad 651 3. Något ointresserad 774 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2241 5. Något intresserad 1689 6. Ganska intresserad 1141 7. Mycket intresserad 207 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 177 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 944 1. Mycket ointresserad 374 2. Ganska ointresserad 415 3. Något ointresserad 798 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1615 5. Något intresserad 1831 6. Ganska intresserad 2630 7. Mycket intresserad 198 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 178 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 79 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1555 5. Något intresserad 3045 6. Ganska intresserad 3455 7. Mycket intresserad 133 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 179 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 427 2. Ganska ointresserad 732 3. Något ointresserad 1215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 3018 5. Något intresserad 1827 6. Ganska intresserad 937 7. Mycket intresserad 205 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 180 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 400 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2667 5. Något intresserad 3026 6. Ganska intresserad 1695 7. Mycket intresserad 167 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 181 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 4353 1. Mycket ointresserad 707 2. Ganska ointresserad 684 3. Något ointresserad 1039 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 837 5. Något intresserad 547 6. Ganska intresserad 419 7. Mycket intresserad 219 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 182 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 910 1. Mycket ointresserad 421 2. Ganska ointresserad 621 3. Något ointresserad 529 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 3058 5. Något intresserad 2127 6. Ganska intresserad 965 7. Mycket intresserad 174 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 183 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 1328 1. Mycket ointresserad 654 2. Ganska ointresserad 938 3. Något ointresserad 1334 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2506 5. Något intresserad 1330 6. Ganska intresserad 524 7. Mycket intresserad 191 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 184 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 30 01. 0 kronor 73 02. Under 100 kronor 666 03. 101-300 kronor 1557 04. 301-500 kronor 1893 05. 501-800 kronor 1691 06. 801-1000 kronor 1344 07. 1001-1500 kronor 778 08. 1501-2000 kronor 630 09. Över 2000 kronor 143 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 186 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 2612 01. 0 kronor 2379 02. Under 100 kronor 1958 03. 101-300 kronor 863 04. 301-500 kronor 345 05. 501-800 kronor 181 06. 801-1000 kronor 112 07. 1001-1500 kronor 47 08. 1501-2000 kronor 77 09. Över 2000 kronor 231 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 188 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2541 01. 0 kronor 3447 02. Under 100 kronor 1946 03. 101-300 kronor 434 04. 301-500 kronor 118 05. 501-800 kronor 41 06. 801-1000 kronor 19 07. 1001-1500 kronor 4 08. 1501-2000 kronor 4 09. Över 2000 kronor 251 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 190 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 457 01. 0 kronor 1393 02. Under 100 kronor 2231 03. 101-300 kronor 1577 04. 301-500 kronor 851 05. 501-800 kronor 629 06. 801-1000 kronor 448 07. 1001-1500 kronor 261 08. 1501-2000 kronor 628 09. Över 2000 kronor 330 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 192 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 4327 01. 0 kronor 191 02. Under 100 kronor 224 03. 101-300 kronor 277 04. 301-500 kronor 276 05. 501-800 kronor 454 06. 801-1000 kronor 590 07. 1001-1500 kronor 690 08. 1501-2000 kronor 1492 09. Över 2000 kronor 284 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 194 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 1670 01. 0 kronor 2631 02. Under 100 kronor 2199 03. 101-300 kronor 1121 04. 301-500 kronor 515 05. 501-800 kronor 221 06. 801-1000 kronor 120 07. 1001-1500 kronor 56 08. 1501-2000 kronor 45 09. Över 2000 kronor 227 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 196 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 4918 01. 0 kronor 365 02. Under 100 kronor 438 03. 101-300 kronor 449 04. 301-500 kronor 433 05. 501-800 kronor 367 06. 801-1000 kronor 461 07. 1001-1500 kronor 435 08. 1501-2000 kronor 785 09. Över 2000 kronor 154 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 198 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 1918 01. 0 kronor 1240 02. Under 100 kronor 1752 03. 101-300 kronor 1204 04. 301-500 kronor 855 05. 501-800 kronor 566 06. 801-1000 kronor 450 07. 1001-1500 kronor 258 08. 1501-2000 kronor 421 09. Över 2000 kronor 141 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 200 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 615 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 127 02. 2 gånger per år 285 03. 3 gånger per år 281 04. 1 gång per kvartal 291 05. 2 gånger per kvartal 763 06. 1 gång per månad 674 07. 2 gånger per månad 698 08. 3 gånger per månad 1599 09. 1 gång per vecka 1345 10. 2 gånger per vecka 948 11. 3 gånger per vecka 505 12. 4 gånger per vecka 332 13. 5 gånger per vecka 161 14. 6 gånger per vecka 88 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 202 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1251 00. Aldrig 175 01. 1 gång per år 207 02. 2 gånger per år 322 03. 3 gånger per år 412 04. 1 gång per kvartal 338 05. 2 gånger per kvartal 1000 06. 1 gång per månad 701 07. 2 gånger per månad 692 08. 3 gånger per månad 1415 09. 1 gång per vecka 944 10. 2 gånger per vecka 673 11. 3 gånger per vecka 316 12. 4 gånger per vecka 197 13. 5 gånger per vecka 112 14. 6 gånger per vecka 50 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 204 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5216 00. Aldrig 465 01. 1 gång per år 316 02. 2 gånger per år 315 03. 3 gånger per år 382 04. 1 gång per kvartal 233 05. 2 gånger per kvartal 511 06. 1 gång per månad 279 07. 2 gånger per månad 211 08. 3 gånger per månad 412 09. 1 gång per vecka 205 10. 2 gånger per vecka 120 11. 3 gånger per vecka 64 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 206 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6021 00. Aldrig 436 01. 1 gång per år 251 02. 2 gånger per år 266 03. 3 gånger per år 300 04. 1 gång per kvartal 192 05. 2 gånger per kvartal 382 06. 1 gång per månad 182 07. 2 gånger per månad 169 08. 3 gånger per månad 278 09. 1 gång per vecka 136 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 31 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 208 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2908 00. Aldrig 345 01. 1 gång per år 367 02. 2 gånger per år 524 03. 3 gånger per år 431 04. 1 gång per kvartal 394 05. 2 gånger per kvartal 925 06. 1 gång per månad 570 07. 2 gånger per månad 605 08. 3 gånger per månad 921 09. 1 gång per vecka 354 10. 2 gånger per vecka 234 11. 3 gånger per vecka 110 12. 4 gånger per vecka 63 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 2126 00. Aldrig 336 01. 1 gång per år 376 02. 2 gånger per år 477 03. 3 gånger per år 673 04. 1 gång per kvartal 471 05. 2 gånger per kvartal 1192 06. 1 gång per månad 674 07. 2 gånger per månad 589 08. 3 gånger per månad 964 09. 1 gång per vecka 463 10. 2 gånger per vecka 233 11. 3 gånger per vecka 95 12. 4 gånger per vecka 73 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 4351 00. Aldrig 644 01. 1 gång per år 506 02. 2 gånger per år 474 03. 3 gånger per år 568 04. 1 gång per kvartal 382 05. 2 gånger per kvartal 719 06. 1 gång per månad 366 07. 2 gånger per månad 273 08. 3 gånger per månad 341 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 7301 00. Aldrig 481 01. 1 gång per år 225 02. 2 gånger per år 169 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 57 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 216 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3707 00. Aldrig 566 01. 1 gång per år 455 02. 2 gånger per år 454 03. 3 gånger per år 574 04. 1 gång per kvartal 411 05. 2 gånger per kvartal 798 06. 1 gång per månad 507 07. 2 gånger per månad 453 08. 3 gånger per månad 475 09. 1 gång per vecka 206 10. 2 gånger per vecka 99 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 37 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 218 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6653 00. Aldrig 489 01. 1 gång per år 268 02. 2 gånger per år 231 03. 3 gånger per år 276 04. 1 gång per kvartal 174 05. 2 gånger per kvartal 262 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 132 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 220 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5713 00. Aldrig 645 01. 1 gång per år 396 02. 2 gånger per år 329 03. 3 gånger per år 410 04. 1 gång per kvartal 250 05. 2 gånger per kvartal 472 06. 1 gång per månad 208 07. 2 gånger per månad 147 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 222 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5380 00. Aldrig 698 01. 1 gång per år 514 02. 2 gånger per år 391 03. 3 gånger per år 394 04. 1 gång per kvartal 288 05. 2 gånger per kvartal 470 06. 1 gång per månad 242 07. 2 gånger per månad 156 08. 3 gånger per månad 194 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 224 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 1427 00. Aldrig 478 01. 1 gång per år 524 02. 2 gånger per år 571 03. 3 gånger per år 778 04. 1 gång per kvartal 633 05. 2 gånger per kvartal 1390 06. 1 gång per månad 924 07. 2 gånger per månad 726 08. 3 gånger per månad 808 09. 1 gång per vecka 275 10. 2 gånger per vecka 153 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 226 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 3458 00. Aldrig 740 01. 1 gång per år 599 02. 2 gånger per år 509 03. 3 gånger per år 763 04. 1 gång per kvartal 500 05. 2 gånger per kvartal 950 06. 1 gång per månad 468 07. 2 gånger per månad 331 08. 3 gånger per månad 318 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 228 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5779 00. Aldrig 804 01. 1 gång per år 434 02. 2 gånger per år 342 03. 3 gånger per år 348 04. 1 gång per kvartal 244 05. 2 gånger per kvartal 340 06. 1 gång per månad 181 07. 2 gånger per månad 165 08. 3 gånger per månad 110 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 230 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2791 00. Aldrig 625 01. 1 gång per år 522 02. 2 gånger per år 511 03. 3 gånger per år 714 04. 1 gång per kvartal 520 05. 2 gånger per kvartal 1025 06. 1 gång per månad 641 07. 2 gånger per månad 543 08. 3 gånger per månad 517 09. 1 gång per vecka 201 10. 2 gånger per vecka 94 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 232 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5730 00. Aldrig 663 01. 1 gång per år 384 02. 2 gånger per år 307 03. 3 gånger per år 374 04. 1 gång per kvartal 261 05. 2 gånger per kvartal 430 06. 1 gång per månad 193 07. 2 gånger per månad 225 08. 3 gånger per månad 146 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 234 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5101 00. Aldrig 823 01. 1 gång per år 498 02. 2 gånger per år 423 03. 3 gånger per år 503 04. 1 gång per kvartal 325 05. 2 gånger per kvartal 544 06. 1 gång per månad 239 07. 2 gånger per månad 167 08. 3 gånger per månad 139 09. 1 gång per vecka 29 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 236 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5083 00. Aldrig 815 01. 1 gång per år 505 02. 2 gånger per år 458 03. 3 gånger per år 455 04. 1 gång per kvartal 307 05. 2 gånger per kvartal 480 06. 1 gång per månad 252 07. 2 gånger per månad 192 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 238 width 2 MD=16 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 3384 00. Aldrig 859 01. 1 gång per år 740 02. 2 gånger per år 615 03. 3 gånger per år 798 04. 1 gång per kvartal 615 05. 2 gånger per kvartal 793 06. 1 gång per månad 398 07. 2 gånger per månad 303 08. 3 gånger per månad 203 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 169 KAPP-AHL Loc 240 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 4961 00. Aldrig 1437 01. 1 gång per år 710 02. 2 gånger per år 330 03. 3 gånger per år 506 04. 1 gång per kvartal 256 05. 2 gånger per kvartal 337 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 242 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 6000 00. Aldrig 1002 01. 1 gång per år 497 02. 2 gånger per år 283 03. 3 gånger per år 392 04. 1 gång per kvartal 222 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 87 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 244 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3918 00. Aldrig 2460 01. 1 gång per år 1034 02. 2 gånger per år 581 03. 3 gånger per år 425 04. 1 gång per kvartal 191 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 246 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 7881 00. Aldrig 568 01. 1 gång per år 140 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 248 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 7462 00. Aldrig 536 01. 1 gång per år 201 02. 2 gånger per år 150 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 250 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 8211 00. Aldrig 333 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 45 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3317 00. Aldrig 1081 01. 1 gång per år 858 02. 2 gånger per år 855 03. 3 gånger per år 842 04. 1 gång per kvartal 537 05. 2 gånger per kvartal 686 06. 1 gång per månad 316 07. 2 gånger per månad 166 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 254 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 6594 00. Aldrig 606 01. 1 gång per år 401 02. 2 gånger per år 291 03. 3 gånger per år 375 04. 1 gång per kvartal 160 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 256 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1596 00. Aldrig 280 01. 1 gång per år 319 02. 2 gånger per år 493 03. 3 gånger per år 722 04. 1 gång per kvartal 476 05. 2 gånger per kvartal 1116 06. 1 gång per månad 669 07. 2 gånger per månad 707 08. 3 gånger per månad 1090 09. 1 gång per vecka 482 10. 2 gånger per vecka 333 11. 3 gånger per vecka 197 12. 4 gånger per vecka 142 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 116 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 258 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1602 00. Aldrig 199 01. 1 gång per år 214 02. 2 gånger per år 332 03. 3 gånger per år 478 04. 1 gång per kvartal 362 05. 2 gånger per kvartal 841 06. 1 gång per månad 601 07. 2 gånger per månad 639 08. 3 gånger per månad 1482 09. 1 gång per vecka 751 10. 2 gånger per vecka 495 11. 3 gånger per vecka 282 12. 4 gånger per vecka 237 13. 5 gånger per vecka 110 14. 6 gånger per vecka 179 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 260 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 3431 00. Aldrig 375 01. 1 gång per år 327 02. 2 gånger per år 332 03. 3 gånger per år 450 04. 1 gång per kvartal 305 05. 2 gånger per kvartal 838 06. 1 gång per månad 438 07. 2 gånger per månad 415 08. 3 gånger per månad 935 09. 1 gång per vecka 362 10. 2 gånger per vecka 246 11. 3 gånger per vecka 128 12. 4 gånger per vecka 110 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka 61 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 262 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1814 00. Aldrig 340 01. 1 gång per år 507 02. 2 gånger per år 906 03. 3 gånger per år 1059 04. 1 gång per kvartal 757 05. 2 gånger per kvartal 1049 06. 1 gång per månad 582 07. 2 gånger per månad 457 08. 3 gånger per månad 382 09. 1 gång per vecka 217 10. 2 gånger per vecka 174 11. 3 gånger per vecka 122 12. 4 gånger per vecka 354 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 60 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2176 00. Aldrig 576 01. 1 gång per år 721 02. 2 gånger per år 839 03. 3 gånger per år 982 04. 1 gång per kvartal 677 05. 2 gånger per kvartal 1050 06. 1 gång per månad 531 07. 2 gånger per månad 401 08. 3 gånger per månad 383 09. 1 gång per vecka 168 10. 2 gånger per vecka 101 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 94 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 266 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2455 00. Aldrig 441 01. 1 gång per år 484 02. 2 gånger per år 743 03. 3 gånger per år 870 04. 1 gång per kvartal 677 05. 2 gånger per kvartal 1045 06. 1 gång per månad 638 07. 2 gånger per månad 550 08. 3 gånger per månad 455 09. 1 gång per vecka 231 10. 2 gånger per vecka 103 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 16 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 268 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 2217 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 108 03. 3 gånger per år 176 04. 1 gång per kvartal 166 05. 2 gånger per kvartal 572 06. 1 gång per månad 890 07. 2 gånger per månad 775 08. 3 gånger per månad 2153 09. 1 gång per vecka 942 10. 2 gånger per vecka 384 11. 3 gånger per vecka 142 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 58 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 270 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 398 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 148 03. 3 gånger per år 308 04. 1 gång per kvartal 298 05. 2 gånger per kvartal 1920 06. 1 gång per månad 1924 07. 2 gånger per månad 1205 08. 3 gånger per månad 1608 09. 1 gång per vecka 432 10. 2 gånger per vecka 160 11. 3 gånger per vecka 77 12. 4 gånger per vecka 84 13. 5 gånger per vecka 62 14. 6 gånger per vecka 32 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 710 00. Aldrig 226 01. 1 gång per år 244 02. 2 gånger per år 296 03. 3 gånger per år 628 04. 1 gång per kvartal 448 05. 2 gånger per kvartal 2154 06. 1 gång per månad 1582 07. 2 gånger per månad 1015 08. 3 gånger per månad 1085 09. 1 gång per vecka 220 10. 2 gånger per vecka 93 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 274 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 2545 00. Aldrig 282 01. 1 gång per år 226 02. 2 gånger per år 288 03. 3 gånger per år 311 04. 1 gång per kvartal 214 05. 2 gånger per kvartal 634 06. 1 gång per månad 315 07. 2 gånger per månad 312 08. 3 gånger per månad 1046 09. 1 gång per vecka 315 10. 2 gånger per vecka 309 11. 3 gånger per vecka 213 12. 4 gånger per vecka 510 13. 5 gånger per vecka 187 14. 6 gånger per vecka 1098 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 276 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 4001 00. Aldrig 950 01. 1 gång per år 666 02. 2 gånger per år 559 03. 3 gånger per år 632 04. 1 gång per kvartal 407 05. 2 gånger per kvartal 705 06. 1 gång per månad 400 07. 2 gånger per månad 209 08. 3 gånger per månad 192 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 278 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 2500 00. Aldrig 237 01. 1 gång per år 178 02. 2 gånger per år 279 03. 3 gånger per år 388 04. 1 gång per kvartal 228 05. 2 gånger per kvartal 581 06. 1 gång per månad 308 07. 2 gånger per månad 345 08. 3 gånger per månad 842 09. 1 gång per vecka 357 10. 2 gånger per vecka 316 11. 3 gånger per vecka 268 12. 4 gånger per vecka 757 13. 5 gånger per vecka 196 14. 6 gånger per vecka 1025 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 280 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2995 00. Aldrig 230 01. 1 gång per år 242 02. 2 gånger per år 380 03. 3 gånger per år 441 04. 1 gång per kvartal 300 05. 2 gånger per kvartal 616 06. 1 gång per månad 420 07. 2 gånger per månad 340 08. 3 gånger per månad 633 09. 1 gång per vecka 442 10. 2 gånger per vecka 359 11. 3 gånger per vecka 227 12. 4 gånger per vecka 188 13. 5 gånger per vecka 992 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 ARBETET Loc 282 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7393 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 169 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 259 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 284 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 4648 00. Aldrig 227 01. 1 gång per år 247 02. 2 gånger per år 320 03. 3 gånger per år 330 04. 1 gång per kvartal 225 05. 2 gånger per kvartal 386 06. 1 gång per månad 196 07. 2 gånger per månad 240 08. 3 gånger per månad 450 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 140 11. 3 gånger per vecka 86 12. 4 gånger per vecka 162 13. 5 gånger per vecka 994 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 286 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 2269 00. Aldrig 142 01. 1 gång per år 171 02. 2 gånger per år 321 03. 3 gånger per år 400 04. 1 gång per kvartal 354 05. 2 gånger per kvartal 683 06. 1 gång per månad 467 07. 2 gånger per månad 495 08. 3 gånger per månad 864 09. 1 gång per vecka 547 10. 2 gånger per vecka 459 11. 3 gånger per vecka 296 12. 4 gånger per vecka 229 13. 5 gånger per vecka 1105 14. 6 gånger per vecka 3 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 288 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6636 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 45 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 792 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 290 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6918 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 163 02. 2 gånger per år 202 03. 3 gånger per år 163 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 201 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 194 09. 1 gång per vecka 120 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 45 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 292 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6876 00. Aldrig 169 01. 1 gång per år 139 02. 2 gånger per år 173 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 210 06. 1 gång per månad 99 07. 2 gånger per månad 102 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 142 10. 2 gånger per vecka 92 11. 3 gånger per vecka 63 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 236 14. 6 gånger per vecka 4 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 294 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 6686 00. Aldrig 202 01. 1 gång per år 183 02. 2 gånger per år 190 03. 3 gånger per år 192 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 190 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 59 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 410 14. 6 gånger per vecka 4 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 296 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 7582 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 121 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 27 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 315 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 298 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8340 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 193 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 300 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8448 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 147 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 302 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8228 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 49 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 31 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 194 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 304 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8300 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 155 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 306 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8372 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 168 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 308 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 8275 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 192 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 310 width 1 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 3916 0. Aldrig 238 1. 1 gång per år 256 2. 2 gånger per år 282 3. 3 gånger per år 382 4. 1 gång per kvartal 256 5. 2 gånger per kvartal 648 6. 1 gång per månad 509 7. 2 gånger per månad 341 8. 3 gånger per månad 1977 9. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 311 width 1 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 8067 0. Aldrig 62 1. 1 gång per år 45 2. 2 gånger per år 39 3. 3 gånger per år 53 4. 1 gång per kvartal 36 5. 2 gånger per kvartal 74 6. 1 gång per månad 39 7. 2 gånger per månad 35 8. 3 gånger per månad 355 9. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 312 width 2 MD=16 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 5797 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 187 03. 3 gånger per år 221 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 302 06. 1 gång per månad 214 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 1427 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 314 width 2 MD=16 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 3143 00. Aldrig 182 01. 1 gång per år 182 02. 2 gånger per år 295 03. 3 gånger per år 417 04. 1 gång per kvartal 337 05. 2 gånger per kvartal 723 06. 1 gång per månad 663 07. 2 gånger per månad 505 08. 3 gånger per månad 2357 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 316 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 7209 00. Aldrig 107 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 888 09. 1 gång per vecka 3 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 318 width 1 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 7453 0. Aldrig 114 1. 1 gång per år 114 2. 2 gånger per år 110 3. 3 gånger per år 124 4. 1 gång per kvartal 101 5. 2 gånger per kvartal 158 6. 1 gång per månad 133 7. 2 gånger per månad 90 8. 3 gånger per månad 408 9. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 319 width 1 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 7347 0. Aldrig 116 1. 1 gång per år 85 2. 2 gånger per år 105 3. 3 gånger per år 126 4. 1 gång per kvartal 80 5. 2 gånger per kvartal 141 6. 1 gång per månad 105 7. 2 gånger per månad 97 8. 3 gånger per månad 603 9. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 320 width 1 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 7782 0. Aldrig 114 1. 1 gång per år 64 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 80 4. 1 gång per kvartal 59 5. 2 gånger per kvartal 94 6. 1 gång per månad 58 7. 2 gånger per månad 32 8. 3 gånger per månad 455 9. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 321 width 1 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 8002 0. Aldrig 72 1. 1 gång per år 38 2. 2 gånger per år 43 3. 3 gånger per år 42 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 57 6. 1 gång per månad 46 7. 2 gånger per månad 23 8. 3 gånger per månad 440 9. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 322 width 1 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 8582 0. Aldrig 42 1. 1 gång per år 17 2. 2 gånger per år 16 3. 3 gånger per år 19 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 18 6. 1 gång per månad 7 7. 2 gånger per månad 6 8. 3 gånger per månad 94 9. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 323 width 1 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 8497 0. Aldrig 26 1. 1 gång per år 13 2. 2 gånger per år 22 3. 3 gånger per år 10 4. 1 gång per kvartal 18 5. 2 gånger per kvartal 16 6. 1 gång per månad 10 7. 2 gånger per månad 13 8. 3 gånger per månad 180 9. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 324 width 1 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 6169 0. Aldrig 366 1. 1 gång per år 300 2. 2 gånger per år 326 3. 3 gånger per år 330 4. 1 gång per kvartal 190 5. 2 gånger per kvartal 386 6. 1 gång per månad 182 7. 2 gånger per månad 96 8. 3 gånger per månad 460 9. 1 gång per vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 325 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 5018 00. Aldrig 486 01. 1 gång per år 413 02. 2 gånger per år 469 03. 3 gånger per år 467 04. 1 gång per kvartal 284 05. 2 gånger per kvartal 513 06. 1 gång per månad 235 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 794 09. 1 gång per vecka 1 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 327 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 5847 0. Aldrig 410 1. 1 gång per år 386 2. 2 gånger per år 425 3. 3 gånger per år 488 4. 1 gång per kvartal 259 5. 2 gånger per kvartal 424 6. 1 gång per månad 165 7. 2 gånger per månad 94 8. 3 gånger per månad 307 9. 1 gång per vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 328 width 1 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 6251 0. Aldrig 445 1. 1 gång per år 327 2. 2 gånger per år 346 3. 3 gånger per år 425 4. 1 gång per kvartal 248 5. 2 gånger per kvartal 340 6. 1 gång per månad 132 7. 2 gånger per månad 72 8. 3 gånger per månad 219 9. 1 gång per vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 329 width 1 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 4870 0. Aldrig 300 1. 1 gång per år 292 2. 2 gånger per år 395 3. 3 gånger per år 575 4. 1 gång per kvartal 382 5. 2 gånger per kvartal 724 6. 1 gång per månad 462 7. 2 gånger per månad 277 8. 3 gånger per månad 528 9. 1 gång per vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 330 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 5152 00. Aldrig 429 01. 1 gång per år 341 02. 2 gånger per år 364 03. 3 gånger per år 436 04. 1 gång per kvartal 315 05. 2 gånger per kvartal 500 06. 1 gång per månad 252 07. 2 gånger per månad 136 08. 3 gånger per månad 879 09. 1 gång per vecka 1 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 332 width 1 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 5404 0. Aldrig 371 1. 1 gång per år 356 2. 2 gånger per år 343 3. 3 gånger per år 391 4. 1 gång per kvartal 282 5. 2 gånger per kvartal 451 6. 1 gång per månad 192 7. 2 gånger per månad 123 8. 3 gånger per månad 892 9. 1 gång per vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 333 width 1 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 5957 0. Aldrig 420 1. 1 gång per år 328 2. 2 gånger per år 383 3. 3 gånger per år 452 4. 1 gång per kvartal 248 5. 2 gånger per kvartal 360 6. 1 gång per månad 164 7. 2 gånger per månad 100 8. 3 gånger per månad 393 9. 1 gång per vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 334 width 2 MD=16 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 5579 00. Aldrig 453 01. 1 gång per år 402 02. 2 gånger per år 472 03. 3 gånger per år 474 04. 1 gång per kvartal 319 05. 2 gånger per kvartal 474 06. 1 gång per månad 192 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 332 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 336 width 1 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 4758 0. Aldrig 296 1. 1 gång per år 283 2. 2 gånger per år 327 3. 3 gånger per år 373 4. 1 gång per kvartal 219 5. 2 gånger per kvartal 470 6. 1 gång per månad 225 7. 2 gånger per månad 132 8. 3 gånger per månad 1722 9. 1 gång per vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 1 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 5992 0. Aldrig 324 1. 1 gång per år 291 2. 2 gånger per år 381 3. 3 gånger per år 376 4. 1 gång per kvartal 242 5. 2 gånger per kvartal 419 6. 1 gång per månad 194 7. 2 gånger per månad 111 8. 3 gånger per månad 475 9. 1 gång per vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 338 width 1 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 6253 0. Aldrig 245 1. 1 gång per år 176 2. 2 gånger per år 198 3. 3 gånger per år 199 4. 1 gång per kvartal 126 5. 2 gånger per kvartal 253 6. 1 gång per månad 154 7. 2 gånger per månad 80 8. 3 gånger per månad 1121 9. 1 gång per vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 339 width 1 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 5417 0. Aldrig 238 1. 1 gång per år 249 2. 2 gånger per år 350 3. 3 gånger per år 482 4. 1 gång per kvartal 308 5. 2 gånger per kvartal 644 6. 1 gång per månad 406 7. 2 gånger per månad 230 8. 3 gånger per månad 481 9. 1 gång per vecka
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 340 width 1 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 7463 0. Aldrig 89 1. 1 gång per år 65 2. 2 gånger per år 85 3. 3 gånger per år 95 4. 1 gång per kvartal 44 5. 2 gånger per kvartal 238 6. 1 gång per månad 112 7. 2 gånger per månad 49 8. 3 gånger per månad 565 9. 1 gång per vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 341 width 1 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 7083 0. Aldrig 258 1. 1 gång per år 145 2. 2 gånger per år 186 3. 3 gånger per år 195 4. 1 gång per kvartal 150 5. 2 gånger per kvartal 188 6. 1 gång per månad 100 7. 2 gånger per månad 85 8. 3 gånger per månad 415 9. 1 gång per vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 342 width 1 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 7853 0. Aldrig 179 1. 1 gång per år 95 2. 2 gånger per år 102 3. 3 gånger per år 121 4. 1 gång per kvartal 89 5. 2 gånger per kvartal 93 6. 1 gång per månad 73 7. 2 gånger per månad 48 8. 3 gånger per månad 152 9. 1 gång per vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 343 width 1 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 6257 0. Aldrig 439 1. 1 gång per år 405 2. 2 gånger per år 430 3. 3 gånger per år 355 4. 1 gång per kvartal 171 5. 2 gånger per kvartal 198 6. 1 gång per månad 85 7. 2 gånger per månad 54 8. 3 gånger per månad 411 9. 1 gång per vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 344 width 1 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6505 0. Aldrig 270 1. 1 gång per år 242 2. 2 gånger per år 291 3. 3 gånger per år 308 4. 1 gång per kvartal 225 5. 2 gånger per kvartal 305 6. 1 gång per månad 169 7. 2 gånger per månad 95 8. 3 gånger per månad 395 9. 1 gång per vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 345 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 5556 0. Aldrig 472 1. 1 gång per år 410 2. 2 gånger per år 478 3. 3 gånger per år 532 4. 1 gång per kvartal 354 5. 2 gånger per kvartal 432 6. 1 gång per månad 219 7. 2 gånger per månad 112 8. 3 gånger per månad 240 9. 1 gång per vecka
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 346 width 1 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6601 0. Aldrig 325 1. 1 gång per år 250 2. 2 gånger per år 270 3. 3 gånger per år 310 4. 1 gång per kvartal 190 5. 2 gånger per kvartal 264 6. 1 gång per månad 131 7. 2 gånger per månad 94 8. 3 gånger per månad 370 9. 1 gång per vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 347 width 1 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 7557 0. Aldrig 160 1. 1 gång per år 124 2. 2 gånger per år 149 3. 3 gånger per år 151 4. 1 gång per kvartal 88 5. 2 gånger per kvartal 190 6. 1 gång per månad 84 7. 2 gånger per månad 34 8. 3 gånger per månad 268 9. 1 gång per vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 348 width 1 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 7528 0. Aldrig 258 1. 1 gång per år 194 2. 2 gånger per år 181 3. 3 gånger per år 170 4. 1 gång per kvartal 99 5. 2 gånger per kvartal 142 6. 1 gång per månad 48 7. 2 gånger per månad 32 8. 3 gånger per månad 153 9. 1 gång per vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 349 width 1 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 6710 0. Aldrig 334 1. 1 gång per år 294 2. 2 gånger per år 326 3. 3 gånger per år 272 4. 1 gång per kvartal 215 5. 2 gånger per kvartal 242 6. 1 gång per månad 113 7. 2 gånger per månad 73 8. 3 gånger per månad 226 9. 1 gång per vecka
VAR 238 LÄSER VI Loc 350 width 1 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 6759 0. Aldrig 247 1. 1 gång per år 150 2. 2 gånger per år 198 3. 3 gånger per år 206 4. 1 gång per kvartal 129 5. 2 gånger per kvartal 226 6. 1 gång per månad 100 7. 2 gånger per månad 48 8. 3 gånger per månad 742 9. 1 gång per vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 351 width 1 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 4203 0. Aldrig 351 1. 1 gång per år 378 2. 2 gånger per år 565 3. 3 gånger per år 588 4. 1 gång per kvartal 482 5. 2 gånger per kvartal 611 6. 1 gång per månad 360 7. 2 gånger per månad 191 8. 3 gånger per månad 1076 9. 1 gång per vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 352 width 1 MD=8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 7678 0. aldrig 39 1. 1 gång per år 35 2. 2 gånger per år 37 3. 3 gånger per år 61 4. 1 gång per kvartal 35 5. 2 gånger per kvartal 218 6. 1 gång per månad 698 7. 2 gånger per månad 4 8. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 353 width 1 MD=8 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 7120 0. aldrig 178 1. 1 gång per år 180 2. 2 gånger per år 195 3. 3 gånger per år 204 4. 1 gång per kvartal 115 5. 2 gånger per kvartal 294 6. 1 gång per månad 518 7. 2 gånger per månad 1 8. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 354 width 1 MD=8 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 8008 0. aldrig 130 1. 1 gång per år 77 2. 2 gånger per år 67 3. 3 gånger per år 85 4. 1 gång per kvartal 70 5. 2 gånger per kvartal 159 6. 1 gång per månad 208 7. 2 gånger per månad 1 8. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 355 width 1 MD=8 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 6610 0. aldrig 277 1. 1 gång per år 271 2. 2 gånger per år 325 3. 3 gånger per år 330 4. 1 gång per kvartal 257 5. 2 gånger per kvartal 370 6. 1 gång per månad 360 7. 2 gånger per månad 5 8. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 356 width 1 MD=8 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 5983 0. aldrig 182 1. 1 gång per år 156 2. 2 gånger per år 187 3. 3 gånger per år 249 4. 1 gång per kvartal 174 5. 2 gånger per kvartal 525 6. 1 gång per månad 1342 7. 2 gånger per månad 7 8. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 357 width 1 MD=8 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 5391 0. aldrig 601 1. 1 gång per år 591 2. 2 gånger per år 547 3. 3 gånger per år 567 4. 1 gång per kvartal 270 5. 2 gånger per kvartal 837 6. 1 gång per månad 1 8. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 358 width 1 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 5333 0. aldrig 580 1. 1 gång per år 528 2. 2 gånger per år 491 3. 3 gånger per år 573 4. 1 gång per kvartal 266 5. 2 gånger per kvartal 1034 6. 1 gång per månad
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 359 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 7151 0. aldrig 362 1. 1 gång per år 197 2. 2 gånger per år 186 3. 3 gånger per år 185 4. 1 gång per kvartal 81 5. 2 gånger per kvartal 642 6. 1 gång per månad 1 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 360 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 6401 0. aldrig 475 1. 1 gång per år 372 2. 2 gånger per år 409 3. 3 gånger per år 391 4. 1 gång per kvartal 211 5. 2 gånger per kvartal 546 6. 1 gång per månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 361 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 7613 0. aldrig 288 1. 1 gång per år 176 2. 2 gånger per år 189 3. 3 gånger per år 197 4. 1 gång per kvartal 98 5. 2 gånger per kvartal 244 6. 1 gång per månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 362 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 8052 0. aldrig 180 1. 1 gång per år 101 2. 2 gånger per år 128 3. 3 gånger per år 128 4. 1 gång per kvartal 67 5. 2 gånger per kvartal 149 6. 1 gång per månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 363 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 7990 0. aldrig 182 1. 1 gång per år 112 2. 2 gånger per år 145 3. 3 gånger per år 138 4. 1 gång per kvartal 72 5. 2 gånger per kvartal 166 6. 1 gång per månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 364 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 8037 0. aldrig 236 1. 1 gång per år 120 2. 2 gånger per år 112 3. 3 gånger per år 105 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 146 6. 1 gång per månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 365 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 7612 0. aldrig 332 1. 1 gång per år 206 2. 2 gånger per år 203 3. 3 gånger per år 165 4. 1 gång per kvartal 101 5. 2 gånger per kvartal 186 6. 1 gång per månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 366 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 8158 0. aldrig 172 1. 1 gång per år 111 2. 2 gånger per år 83 3. 3 gånger per år 77 4. 1 gång per kvartal 43 5. 2 gånger per kvartal 161 6. 1 gång per månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 367 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 7226 0. aldrig 396 1. 1 gång per år 277 2. 2 gånger per år 254 3. 3 gånger per år 211 4. 1 gång per kvartal 98 5. 2 gånger per kvartal 343 6. 1 gång per månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 368 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 6655 0. aldrig 303 1. 1 gång per år 201 2. 2 gånger per år 206 3. 3 gånger per år 286 4. 1 gång per kvartal 123 5. 2 gånger per kvartal 1030 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 369 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 8183 0. aldrig 143 1. 1 gång per år 115 2. 2 gånger per år 86 3. 3 gånger per år 79 4. 1 gång per kvartal 48 5. 2 gånger per kvartal 151 6. 1 gång per månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 370 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 8292 0. aldrig 123 1. 1 gång per år 70 2. 2 gånger per år 75 3. 3 gånger per år 93 4. 1 gång per kvartal 34 5. 2 gånger per kvartal 117 6. 1 gång per månad 1 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 371 width 1 MD=7 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 8334 0. aldrig 154 1. 1 gång per år 72 2. 2 gånger per år 58 3. 3 gånger per år 55 4. 1 gång per kvartal 31 5. 2 gånger per kvartal 100 6. 1 gång per månad 1 7. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 372 width 2 MD=16 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 4016 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 145 02. 2 gånger per år 249 03. 3 gånger per år 177 04. 1 gång per kvartal 188 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 169 08. 3 gånger per månad 241 09. 1 gång per vecka 169 10. 2 gånger per vecka 168 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 215 13. 5 gånger per vecka 2498 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 374 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 5477 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 212 03. 3 gånger per år 195 04. 1 gång per kvartal 170 05. 2 gånger per kvartal 261 06. 1 gång per månad 150 07. 2 gånger per månad 195 08. 3 gånger per månad 306 09. 1 gång per vecka 144 10. 2 gånger per vecka 129 11. 3 gånger per vecka 85 12. 4 gånger per vecka 123 13. 5 gånger per vecka 1126 14. 6 gånger per vecka 1 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 376 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 8114 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 64 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 202 13. 5 gånger per vecka 3 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 378 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 8421 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 157 12. 4 gånger per vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 380 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 8073 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 34 05. 2 gånger per kvartal 57 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 22 10. 2 gånger per vecka 351 11. 3 gånger per vecka 1 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 382 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 8694 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 2 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 384 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 8451 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 133 14. 6 gånger per vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 386 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 8560 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 95 14. 6 gånger per vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 388 width 1 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 8493 0. Aldrig 24 1. 1 gång per år 26 2. 2 gånger per år 30 3. 3 gånger per år 25 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 27 6. 1 gång per månad 17 7. 2 gånger per månad 11 8. 3 gånger per månad 127 9. 1 gång per vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 389 width 1 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 8690 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 9 2. 2 gånger per år 15 3. 3 gånger per år 12 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 9 6. 1 gång per månad 6 7. 2 gånger per månad 8 8. 3 gånger per månad 38 9. 1 gång per vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 390 width 1 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 8719 0. Aldrig 5 1. 1 gång per år 5 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 6 4. 1 gång per kvartal 4 5. 2 gånger per kvartal 6 6. 1 gång per månad 5 7. 2 gånger per månad 2 8. 3 gånger per månad 48 9. 1 gång per vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 391 width 1 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 8566 0. Aldrig 16 1. 1 gång per år 18 2. 2 gånger per år 27 3. 3 gånger per år 23 4. 1 gång per kvartal 20 5. 2 gånger per kvartal 19 6. 1 gång per månad 13 7. 2 gånger per månad 13 8. 3 gånger per månad 90 9. 1 gång per vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 392 width 1 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 8294 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 16 2. 2 gånger per år 20 3. 3 gånger per år 30 4. 1 gång per kvartal 15 5. 2 gånger per kvartal 35 6. 1 gång per månad 20 7. 2 gånger per månad 22 8. 3 gånger per månad 342 9. 1 gång per vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 393 width 1 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 8564 0. Aldrig 21 1. 1 gång per år 10 2. 2 gånger per år 13 3. 3 gånger per år 16 4. 1 gång per kvartal 11 5. 2 gånger per kvartal 21 6. 1 gång per månad 10 7. 2 gånger per månad 15 8. 3 gånger per månad 124 9. 1 gång per vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 394 width 1 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 8640 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 7 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 13 5. 2 gånger per kvartal 14 6. 1 gång per månad 8 7. 2 gånger per månad 4 8. 3 gånger per månad 86 9. 1 gång per vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 395 width 1 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 8562 0. Aldrig 13 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 11 5. 2 gånger per kvartal 25 6. 1 gång per månad 14 7. 2 gånger per månad 12 8. 3 gånger per månad 141 9. 1 gång per vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 396 width 1 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 8492 0. Aldrig 6 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 21 3. 3 gånger per år 21 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 20 6. 1 gång per månad 21 7. 2 gånger per månad 13 8. 3 gånger per månad 172 9. 1 gång per vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 397 width 1 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 8610 0. Aldrig 9 1. 1 gång per år 14 2. 2 gånger per år 12 3. 3 gånger per år 12 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 12 6. 1 gång per månad 9 7. 2 gånger per månad 10 8. 3 gånger per månad 110 9. 1 gång per vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 398 width 1 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 8693 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 15 2. 2 gånger per år 10 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 10 5. 2 gånger per kvartal 6 6. 1 gång per månad 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 44 9. 1 gång per vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 399 width 1 MD=8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 8126 0. aldrig 49 1. 1 gång per år 49 2. 2 gånger per år 79 3. 3 gånger per år 112 4. 1 gång per kvartal 48 5. 2 gånger per kvartal 173 6. 1 gång per månad 157 7. 2 gånger per månad 12 8. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 400 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 8505 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 77 14. 6 gånger per vecka 11 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 402 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 8727 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 2 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 404 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 7631 1. Köper aldrig 806 2. Köper enstaka nummer 73 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 32 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 74 6. Köper nästan alla Nr. 140 7. Köper alla Nr./prenumererar 33 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 405 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 7220 1. Köper aldrig 1040 2. Köper enstaka nummer 77 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 33 4. Köper ung. vartannat Nr. 19 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 94 6. Köper nästan alla Nr. 302 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 406 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 7374 1. Köper aldrig 1094 2. Köper enstaka nummer 85 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 36 4. Köper ung. vartannat Nr. 21 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 55 6. Köper nästan alla Nr. 120 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 407 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 7506 1. Köper aldrig 1023 2. Köper enstaka nummer 96 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 39 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 82 7. Köper alla Nr./prenumererar 18 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 408 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 6455 1. Köper aldrig 1509 2. Köper enstaka nummer 333 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 173 4. Köper ung. vartannat Nr. 60 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 158 6. Köper nästan alla Nr. 98 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 409 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 7202 1. Köper aldrig 903 2. Köper enstaka nummer 117 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 59 4. Köper ung. vartannat Nr. 23 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 118 6. Köper nästan alla Nr. 364 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 410 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 7380 1. Köper aldrig 803 2. Köper enstaka nummer 93 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 38 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 82 6. Köper nästan alla Nr. 378 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 411 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 7298 1. Köper aldrig 1109 2. Köper enstaka nummer 106 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 40 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 49 6. Köper nästan alla Nr. 173 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 412 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 7422 1. Köper aldrig 1031 2. Köper enstaka nummer 104 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 43 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 73 6. Köper nästan alla Nr. 98 7. Köper alla Nr./prenumererar 18 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 413 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 7037 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummer 42 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 20 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 1374 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 414 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 7671 1. Köper aldrig 229 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 24 6. Köper nästan alla Nr. 831 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 415 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 6709 1. Köper aldrig 1350 2. Köper enstaka nummer 272 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 168 4. Köper ung. vartannat Nr. 52 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 128 6. Köper nästan alla Nr. 107 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 416 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 7883 1. Köper aldrig 536 2. Köper enstaka nummer 63 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 25 4. Köper ung. vartannat Nr. 15 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 75 6. Köper nästan alla Nr. 188 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 417 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 8252 1. Köper aldrig 332 2. Köper enstaka nummer 50 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 34 4. Köper ung. vartannat Nr. 15 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 49 6. Köper nästan alla Nr. 54 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 418 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 7357 1. Köper aldrig 1042 2. Köper enstaka nummer 71 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 17 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 36 6. Köper nästan alla Nr. 237 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 419 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 7617 1. Köper aldrig 793 2. Köper enstaka nummer 82 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 45 4. Köper ung. vartannat Nr. 21 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 65 6. Köper nästan alla Nr. 162 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 420 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 7084 1. Köper aldrig 1325 2. Köper enstaka nummer 142 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 76 4. Köper ung. vartannat Nr. 40 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 63 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 421 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 7685 1. Köper aldrig 743 2. Köper enstaka nummer 93 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 32 4. Köper ung. vartannat Nr. 19 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 63 6. Köper nästan alla Nr. 151 7. Köper alla Nr./prenumererar 19 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 422 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 8287 1. Köper aldrig 371 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 85 7. Köper alla Nr./prenumererar 21 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 423 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 7806 1. Köper aldrig 748 2. Köper enstaka nummer 74 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 27 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 43 6. Köper nästan alla Nr. 78 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 424 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 7910 1. Köper aldrig 194 2. Köper enstaka nummer 27 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 630 7. Köper alla Nr./prenumererar 20 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 425 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 6399 1. Köper aldrig 1522 2. Köper enstaka nummer 158 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 79 4. Köper ung. vartannat Nr. 35 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 100 6. Köper nästan alla Nr. 489 7. Köper alla Nr./prenumererar 23 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 426 width 1 MD=0 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 476 1. Aldrig 594 2. Någon gång/år 211 3. Någon gång/kvartal 3086 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 4438 0. Frågan ej ställd
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 427 width 1 MD=0 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 428 width 1 MD=0 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 429 width 1 MD=0 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 430 width 1 MD=0 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 431 width 1 MD=0 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 310 HYRT BIL Loc 432 width 1 MD=0 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 433 width 1 MD=0 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8805 0. Frågan ej ställd
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 434 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 203 1. Aldrig 276 2. Någon gång/år 285 3. Någon gång/kvartal 1113 4. Någon gång/månad 3567 5. 1-2 gånger/vecka 2419 6. 3-4 gånger/vecka 913 7. Minst 5 gånger/vecka 29 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 435 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 2696 1. Aldrig 2839 2. Någon gång/år 1791 3. Någon gång/kvartal 1384 4. Någon gång/månad 65 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 26 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 436 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 783 1. Aldrig 1190 2. Någon gång/år 2404 3. Någon gång/kvartal 4213 4. Någon gång/månad 172 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 10 7. Minst 5 gånger/vecka 27 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 437 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 766 1. Aldrig 1088 2. Någon gång/år 2299 3. Någon gång/kvartal 4380 4. Någon gång/månad 230 5. 1-2 gånger/vecka 11 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 438 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 6039 1. Aldrig 818 2. Någon gång/år 1010 3. Någon gång/kvartal 879 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 28 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 439 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1394 1. Aldrig 1532 2. Någon gång/år 2652 3. Någon gång/kvartal 3092 4. Någon gång/månad 101 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 24 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 440 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1417 1. Aldrig 1784 2. Någon gång/år 2752 3. Någon gång/kvartal 2735 4. Någon gång/månad 83 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 6 7. Minst 5 gånger/vecka 26 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 441 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1289 1. Aldrig 1373 2. Någon gång/år 2633 3. Någon gång/kvartal 3315 4. Någon gång/månad 160 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 25 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 442 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 3417 1. Aldrig 2861 2. Någon gång/år 1571 3. Någon gång/kvartal 899 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 27 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 443 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 757 1. Aldrig 781 2. Någon gång/år 1498 3. Någon gång/kvartal 4460 4. Någon gång/månad 1252 5. 1-2 gånger/vecka 27 6. 3-4 gånger/vecka 7 7. Minst 5 gånger/vecka 23 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 444 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 136 1. Instämmer starkt 1172 2. Instämmer delvis 1681 3. Varken eller 2857 4. Instämmer nog inte 2867 5. Instämmer absolut inte 92 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 445 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 155 1. Instämmer starkt 696 2. Instämmer delvis 2274 3. Varken eller 2748 4. Instämmer nog inte 2825 5. Instämmer absolut inte 107 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 446 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 1830 1. Instämmer starkt 3713 2. Instämmer delvis 1521 3. Varken eller 1210 4. Instämmer nog inte 465 5. Instämmer absolut inte 66 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 447 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 2960 1. Instämmer starkt 2318 2. Instämmer delvis 1174 3. Varken eller 1258 4. Instämmer nog inte 970 5. Instämmer absolut inte 125 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 448 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 1787 1. Instämmer starkt 2614 2. Instämmer delvis 1689 3. Varken eller 1586 4. Instämmer nog inte 959 5. Instämmer absolut inte 170 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 449 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 954 1. Instämmer starkt 3141 2. Instämmer delvis 1855 3. Varken eller 2205 4. Instämmer nog inte 564 5. Instämmer absolut inte 86 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 450 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 560 1. Instämmer starkt 2212 2. Instämmer delvis 3404 3. Varken eller 1948 4. Instämmer nog inte 558 5. Instämmer absolut inte 123 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 451 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 1754 1. Instämmer starkt 4322 2. Instämmer delvis 1599 3. Varken eller 690 4. Instämmer nog inte 290 5. Instämmer absolut inte 150 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 452 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 4517 1. Instämmer starkt 3239 2. Instämmer delvis 690 3. Varken eller 187 4. Instämmer nog inte 104 5. Instämmer absolut inte 68 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 453 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 901 1. Instämmer starkt 3003 2. Instämmer delvis 2512 3. Varken eller 1727 4. Instämmer nog inte 532 5. Instämmer absolut inte 130 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 454 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 905 1. Instämmer starkt 2014 2. Instämmer delvis 1001 3. Varken eller 2394 4. Instämmer nog inte 2434 5. Instämmer absolut inte 57 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 455 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 1406 1. Instämmer starkt 3747 2. Instämmer delvis 1939 3. Varken eller 1312 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 84 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 456 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 996 1. Instämmer starkt 2823 2. Instämmer delvis 1707 3. Varken eller 2336 4. Instämmer nog inte 878 5. Instämmer absolut inte 65 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 457 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 1644 1. Instämmer starkt 3270 2. Instämmer delvis 1602 3. Varken eller 1643 4. Instämmer nog inte 546 5. Instämmer absolut inte 100 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 458 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 1881 1. Instämmer starkt 3295 2. Instämmer delvis 1143 3. Varken eller 1927 4. Instämmer nog inte 507 5. Instämmer absolut inte 52 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 459 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 794 1. Instämmer starkt 2386 2. Instämmer delvis 1824 3. Varken eller 2566 4. Instämmer nog inte 1132 5. Instämmer absolut inte 103 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 460 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 829 1. Instämmer starkt 3334 2. Instämmer delvis 2029 3. Varken eller 1981 4. Instämmer nog inte 535 5. Instämmer absolut inte 97 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 461 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 1137 1. Instämmer starkt 3429 2. Instämmer delvis 2161 3. Varken eller 1472 4. Instämmer nog inte 515 5. Instämmer absolut inte 91 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 462 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 486 1. Instämmer starkt 2291 2. Instämmer delvis 1194 3. Varken eller 3455 4. Instämmer nog inte 1293 5. Instämmer absolut inte 86 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 463 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 505 1. Instämmer starkt 2016 2. Instämmer delvis 1221 3. Varken eller 2851 4. Instämmer nog inte 2122 5. Instämmer absolut inte 90 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 464 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 1212 1. Instämmer starkt 4000 2. Instämmer delvis 1328 3. Varken eller 1781 4. Instämmer nog inte 409 5. Instämmer absolut inte 75 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 465 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 608 1. Instämmer starkt 1432 2. Instämmer delvis 2215 3. Varken eller 2565 4. Instämmer nog inte 1882 5. Instämmer absolut inte 103 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 466 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 829 1. Instämmer starkt 2887 2. Instämmer delvis 2043 3. Varken eller 1375 4. Instämmer nog inte 1575 5. Instämmer absolut inte 96 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 467 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 1053 1. Instämmer starkt 2867 2. Instämmer delvis 1531 3. Varken eller 2055 4. Instämmer nog inte 1199 5. Instämmer absolut inte 100 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 468 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 1439 1. Instämmer starkt 2562 2. Instämmer delvis 1867 3. Varken eller 2193 4. Instämmer nog inte 615 5. Instämmer absolut inte 129 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 469 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 414 1. Instämmer starkt 1102 2. Instämmer delvis 787 3. Varken eller 3338 4. Instämmer nog inte 3022 5. Instämmer absolut inte 142 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 470 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 3033 1. Instämmer starkt 2380 2. Instämmer delvis 1680 3. Varken eller 1151 4. Instämmer nog inte 503 5. Instämmer absolut inte 58 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 471 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 893 1. Instämmer starkt 1420 2. Instämmer delvis 3178 3. Varken eller 1709 4. Instämmer nog inte 1534 5. Instämmer absolut inte 71 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 472 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 686 1. Instämmer starkt 3393 2. Instämmer delvis 1489 3. Varken eller 2324 4. Instämmer nog inte 848 5. Instämmer absolut inte 65 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 473 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 1347 1. Instämmer starkt 3669 2. Instämmer delvis 1491 3. Varken eller 1819 4. Instämmer nog inte 400 5. Instämmer absolut inte 79 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 474 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 678 1. Instämmer starkt 2873 2. Instämmer delvis 1135 3. Varken eller 2783 4. Instämmer nog inte 1262 5. Instämmer absolut inte 74 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 475 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 409 1. Instämmer starkt 2397 2. Instämmer delvis 2446 3. Varken eller 2459 4. Instämmer nog inte 1008 5. Instämmer absolut inte 86 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 476 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 986 1. Instämmer starkt 2184 2. Instämmer delvis 985 3. Varken eller 3010 4. Instämmer nog inte 1507 5. Instämmer absolut inte 133 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 477 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 339 1. Instämmer starkt 1397 2. Instämmer delvis 1113 3. Varken eller 2668 4. Instämmer nog inte 3197 5. Instämmer absolut inte 91 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 478 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 845 1. Instämmer starkt 3525 2. Instämmer delvis 1990 3. Varken eller 1872 4. Instämmer nog inte 446 5. Instämmer absolut inte 127 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 479 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 426 1. Instämmer starkt 1688 2. Instämmer delvis 1962 3. Varken eller 2825 4. Instämmer nog inte 1776 5. Instämmer absolut inte 128 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 480 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 2232 1. Instämmer starkt 2045 2. Instämmer delvis 1416 3. Varken eller 2255 4. Instämmer nog inte 761 5. Instämmer absolut inte 96 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 481 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 1112 1. Instämmer starkt 1436 2. Instämmer delvis 1204 3. Varken eller 3101 4. Instämmer nog inte 1866 5. Instämmer absolut inte 86 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 482 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 1247 1. Instämmer starkt 3583 2. Instämmer delvis 1461 3. Varken eller 1510 4. Instämmer nog inte 919 5. Instämmer absolut inte 85 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 483 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 653 1. Instämmer starkt 2071 2. Instämmer delvis 755 3. Varken eller 3721 4. Instämmer nog inte 1533 5. Instämmer absolut inte 72 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 484 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 2275 1. Instämmer starkt 3563 2. Instämmer delvis 1234 3. Varken eller 1330 4. Instämmer nog inte 335 5. Instämmer absolut inte 68 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 485 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 3370 1. Instämmer starkt 2988 2. Instämmer delvis 1132 3. Varken eller 914 4. Instämmer nog inte 338 5. Instämmer absolut inte 63 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 486 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 1714 1. Instämmer starkt 4312 2. Instämmer delvis 1467 3. Varken eller 948 4. Instämmer nog inte 271 5. Instämmer absolut inte 93 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 487 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 1448 1. Instämmer starkt 3528 2. Instämmer delvis 1666 3. Varken eller 1804 4. Instämmer nog inte 245 5. Instämmer absolut inte 114 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 488 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 2001 1. Instämmer starkt 1545 2. Instämmer delvis 2131 3. Varken eller 2011 4. Instämmer nog inte 1022 5. Instämmer absolut inte 95 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 489 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 2309 1. Instämmer starkt 1207 2. Instämmer delvis 2264 3. Varken eller 2113 4. Instämmer nog inte 837 5. Instämmer absolut inte 75 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 490 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 1773 1. Instämmer starkt 4152 2. Instämmer delvis 1332 3. Varken eller 1140 4. Instämmer nog inte 346 5. Instämmer absolut inte 62 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 491 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 2291 1. Instämmer starkt 3028 2. Instämmer delvis 2962 3. Varken eller 345 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 63 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 492 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 1167 1. Instämmer starkt 1619 2. Instämmer delvis 2485 3. Varken eller 1456 4. Instämmer nog inte 2006 5. Instämmer absolut inte 72 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 493 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 5156 1. Ja 3564 2. Nej 85 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 494 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 1275 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 3014 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 1527 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 1053 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 951 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 910 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 75 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 495 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? 542 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1132 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 579 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 422 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 399 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 396 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 5335 6. Ej svar
VAR 374 ID-NUMMER ING. OMGÅNGAR Loc 496 width 2 Orvesto 78-II består av 5 delomgångar Nr1 (P-8001),2 (P-8002),3 (P-8003), 4 (P-8004) och 8 (P-7008). 1722 01. P-8001, SSD-studie nr 0003 1782 02. P-8002, SSD-studie nr 0006 1719 03. P-8003, SSD-studie nr 0010 1801 04. P-8004, SSD-studie nr 0011 1781 08. P-7008, SSD-studie nr 0018