ORVESTO 78 P-7008

               SSD 0018

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-7008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1978 genomfördes fem omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa fem omgångar 16.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 16.580 personer har 2.132
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 31 avlidna, 17 avflyttade från riket, 32 som vistas
  utomlands, 31 i militärtjänst, 174 på utrikes resa, 154 ej
  svensktalande, 157 okända men skrivna på kommun, 62 under
  sjukhusvård, 435 sjuka i hemmet samt 1.039 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna vintern/våren 1978    0
  uppgår således till 14.448 personer varav 4.625, utgörande
  32%, ej besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i materialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1978 11.575 personer istället för 9.823 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-7008, omfattar 1781 personer eller 18,1% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 9 januari - 20 mars
  1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0018 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0018              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0018


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1589 192
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Kod: 71 Frek: 3 Valid-n=1778 Min=1 Max=70 Mean=29.3 St.Dev=20.9
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 3 Valid-n=1778 Min=1 Max=9 Mean=3.1 St.Dev=3.4
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=81 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Kod: 81 Frek: 3 Valid-n=1778 Min=7 Max=80 Mean=36.2 St.Dev=15.7
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 868 0. Man 910 1. Kvinna 3 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 149 00. 19 år och yngre 157 01. 20-24 år 207 02. 25-29 år 231 03. 30-34 år 160 04. 35-39 år 143 05. 40-44 år 134 06. 45-49 år 148 07. 50-54 år 178 08. 55-59 år 125 09. 60-64 år 149 10. 65 år och äldre 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 383 0. Ogift 1244 1. Gift eller sammanboende 143 2. Änka/änkling/frånskild 11 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 593 0. Husfar 690 1. Husmor 196 2. Son/dotter 30 3. Annan hushållsmedlem 198 4. Ensamboende 74 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 851 0. Förvärvsarbete,heltid 294 1. Förvärvsarbete,deltid 205 2. Hemmafru 141 3. Studerande 188 4. Pensionär 89 5. Annan sysselsättning 13 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 775 0. Folkskola 275 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 199 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 315 3. Gymnasium eller motsvarande 184 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 33 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 109 0. Under 200 invånare 201 1. 200-1.999 184 2. 2.000-4.999 142 3. 5.000-9.999 239 4. 10.000-24.999 236 5. 25.000-49.999 198 6. 50.000-99.999 369 7. 100.000 och däröver 103 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 169 0. Insatslägenhet 606 1. Hyrd lägenhet 753 2. Egen villa/radhus 49 3. Hyrd villa/radhus 144 4. Jordbruksfastighet 21 5. Inneboende 32 6. Annan bostadsform 7 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 278 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 345 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 242 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 182 3. Gör mer än hälften av alla inköp 727 4. Gör alla eller nästan alla inköp 7 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 10 Frek: 1635 138 7 1
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1471 256 52 1 1
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1516 230 31 3 1
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 10 Frek: 1470 259 51 1
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1372 328 71 8 1 1
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 Frek: 54 317 1181 177 42 5 3 1 1
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 10 Frek: 1649 104 27 1
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 1 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 1. . . 9. 9 Group Title: 2 0. 0 Felstansat Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 2 212 556 393 429 133 41 8 4 3
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 267 0. Under 10.000 342 1. 10.000-30.000 453 2. 30.000-50.000 425 3. 50.000-70.000 136 4. 70.000-90.000 38 5. 90.000-110.000 40 6. Över 110.000 80 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 0. Under 10.000 101 1. 10.000-30.000 245 2. 30.000-50.000 343 3. 50.000-70.000 317 4. 70.000-90.000 262 5. 90.000-110.000 302 6. Över 110.000 201 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1154 0. Ja 504 1. Nej 123 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 1 MD=8 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 8 Frek: 15 Valid-n=1766 Min=0 Max=7 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 50 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1671 0. Finns ej 95 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 51 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1360 0. Finns ej 405 1. Finns 16 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 52 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1432 0. Finns ej 330 1. Finns 19 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 53 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1582 0. Finns ej 184 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1713 0. Finns ej 53 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 728 0. Finns ej 1038 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1202 0. Finns ej 564 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1308 0. Finns ej 458 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1389 0. Finns ej 377 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1375 0. Finns ej 391 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1037 0. Finns ej 729 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 952 0. Finns ej 814 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 464 0. Finns ej 1302 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 269 0. Finns ej 1497 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1296 0. Finns ej 470 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 537 0. Finns ej 1229 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 66 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 560 0. Finns ej 1206 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 67 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1145 0. Finns ej 621 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 68 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 705 0. Finns ej 1061 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1396 0. Finns ej 370 1. Finns 15 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1468 0. Finns ej 296 1. Finns 17 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 71 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 169 00. Fabriksny bil 380 01. Begagnad bil 43 02. Moped 5 03. Nytt fritidshus 10 04. Begagnat fritidshus 33 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 68 07. Köksfläkt 46 08. Elektrisk spis 41 09. Diskmaskin 436 10. Ej svar på fråga 6 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 73 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 10 01. Begagnad bil 29 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 12 04. Begagnat fritidshus 26 05. Ny villa 31 06. Begagnad villa 49 07. Köksfläkt 58 08. Elektrisk spis 54 09. Diskmaskin 436 10. Ej svar på fråga 6 546 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 75 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 1 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 8 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 14 07. Köksfläkt 23 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 436 10. Ej svar på fråga 6 733 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 77 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 9 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 436 10. Ej svar på fråga 6 799 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 436 10. Ej svar på fråga 6 811 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 81 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 153 00. Tvättmaskin 41 01. Frysbox 64 02. Frysskåp 103 03. Fiskeutrustning 106 04. Elektrisk rakapparat 33 05. Skrivmaskin 55 06. Stillbildskamera 32 07. Filmkamera 29 08. Projektor 37 09. Elektrisk symaskin 605 10. Ej svar på fråga 7 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 83 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 23 01. Frysbox 14 02. Frysskåp 18 03. Fiskeutrustning 35 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Skrivmaskin 24 06. Stillbildskamera 22 07. Filmkamera 27 08. Projektor 24 09. Elektrisk symaskin 604 10. Ej svar på fråga 7 443 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 85 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 6 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 9 04. Elektrisk rakapparat 8 05. Skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 13 08. Projektor 11 09. Elektrisk symaskin 604 10. Ej svar på fråga 7 582 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 87 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 4 08. Projektor 7 09. Elektrisk symaskin 604 10. Ej svar på fråga 7 629 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 89 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 07. Filmkamera 1 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 604 10. Ej svar på fråga 7 650 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 91 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 121 00. Transistorradio 16 01. Husvagn 197 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit tv 158 04. Färg-tv 56 05. Elektrisk kaffebryggare 52 06. Motorgräsklippare 89 07. Dammsugare 18 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 531 10. Ej svar på fråga 8 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 93 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 1 01. Husvagn 19 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit tv 46 04. Färg-tv 49 05. Elektrisk kaffebryggare 23 06. Motorgräsklippare 55 07. Dammsugare 15 08. Motorbåt 11 09. Segelbåt 531 10. Ej svar på fråga 8 497 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 1 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 7 04. Färg-tv 6 05. Elektrisk kaffebryggare 3 06. Motorgräsklippare 27 07. Dammsugare 5 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 531 10. Ej svar på fråga 8 674 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 2 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 531 10. Ej svar på fråga 8 717 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 99 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 1 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 531 10. Ej svar på fråga 8 722 00. Frågan ej tillämplig 523 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 101 width 1 MD=0 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkoholhaltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 102 width 1 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 1 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 104 width 1 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 1 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 106 width 1 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 1 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 108 width 1 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 1 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något frikyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1781 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 23 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 628 6. Ganska intresserad 338 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 111 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 551 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 112 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 561 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 113 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 496 1. Mycket ointresserad 203 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 393 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 59 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 114 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 581 6. Ganska intresserad 598 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 115 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 636 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 221 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 555 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 542 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 556 5. Något intresserad 421 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 119 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 257 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket ointresserad 204 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 164 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 65 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 122 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 50 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 775 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 123 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 358 5. Något intresserad 278 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 68 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 124 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 136 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 526 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 125 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 478 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 126 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 127 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 144 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 224 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 128 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 353 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 58 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 129 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 361 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 80 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 130 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 219 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 337 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 131 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 152 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 157 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 573 5. Något intresserad 416 6. Ganska intresserad 152 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 132 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 284 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 237 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 810 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 201 5. Något intresserad 85 6. Ganska intresserad 75 7. Mycket intresserad 66 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 134 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 107 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 135 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 582 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 110 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 136 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 573 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 240 5. Något intresserad 206 6. Ganska intresserad 226 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 137 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 731 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 247 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 209 5. Något intresserad 139 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 56 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 138 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 48 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 63 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 581 6. Ganska intresserad 425 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 139 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 180 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 483 5. Något intresserad 285 6. Ganska intresserad 276 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 140 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 572 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 141 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 73 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 523 6. Ganska intresserad 463 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 142 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 155 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 356 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 68 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 663 6. Ganska intresserad 343 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 144 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 294 5. Något intresserad 444 6. Ganska intresserad 488 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 145 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 612 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 138 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 146 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 397 5. Något intresserad 462 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 147 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 251 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 625 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 168 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 546 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 420 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 261 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 60 7. Mycket intresserad 54 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 149 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 522 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 304 5. Något intresserad 200 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 150 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 151 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 309 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 152 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 222 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 357 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 153 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 154 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 431 5. Något intresserad 464 6. Ganska intresserad 546 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 155 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 225 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 194 3. Något ointresserad 239 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 571 5. Något intresserad 241 6. Ganska intresserad 100 7. Mycket intresserad 62 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 156 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 530 1. Mycket ointresserad 231 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 113 6. Ganska intresserad 38 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 157 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 699 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 158 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 563 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 244 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 159 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 30 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 508 5. Något intresserad 584 6. Ganska intresserad 437 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 160 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 337 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 161 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 193 1. Mycket ointresserad 91 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 162 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 982 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 264 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 112 5. Något intresserad 79 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 59 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 163 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 81 1. Mycket ointresserad 42 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 554 6. Ganska intresserad 486 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 164 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 370 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 188 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 126 7. Mycket intresserad 57 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 165 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 393 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 120 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 392 5. Något intresserad 252 6. Ganska intresserad 230 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 166 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 540 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 374 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 242 5. Något intresserad 153 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 338 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 427 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 238 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 168 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 326 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 507 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 169 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 18 2. Ganska ointresserad 25 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 320 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 746 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 170 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 95 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 378 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 171 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 69 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 539 5. Något intresserad 603 6. Ganska intresserad 371 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 172 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 870 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 172 5. Något intresserad 95 6. Ganska intresserad 66 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 173 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 607 5. Något intresserad 448 6. Ganska intresserad 193 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 174 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 247 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 266 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 534 5. Något intresserad 268 6. Ganska intresserad 106 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 175 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 7 01. 0 kronor 13 02. Under 100 kronor 133 03. 101-300 kronor 323 04. 301-500 kronor 421 05. 501-800 kronor 320 06. 801-1000 kronor 275 07. 1001-1500 kronor 149 08. 1501-2000 kronor 113 09. Över 2000 kronor 27 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 177 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 541 01. 0 kronor 522 02. Under 100 kronor 366 03. 101-300 kronor 152 04. 301-500 kronor 64 05. 501-800 kronor 46 06. 801-1000 kronor 14 07. 1001-1500 kronor 8 08. 1501-2000 kronor 10 09. Över 2000 kronor 58 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 179 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 502 01. 0 kronor 708 02. Under 100 kronor 405 03. 101-300 kronor 78 04. 301-500 kronor 23 05. 501-800 kronor 4 06. 801-1000 kronor 6 07. 1001-1500 kronor 08. 1501-2000 kronor 1 09. Över 2000 kronor 54 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 181 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 98 01. 0 kronor 296 02. Under 100 kronor 446 03. 101-300 kronor 305 04. 301-500 kronor 173 05. 501-800 kronor 139 06. 801-1000 kronor 74 07. 1001-1500 kronor 60 08. 1501-2000 kronor 126 09. Över 2000 kronor 64 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 183 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 891 01. 0 kronor 39 02. Under 100 kronor 46 03. 101-300 kronor 57 04. 301-500 kronor 63 05. 501-800 kronor 106 06. 801-1000 kronor 126 07. 1001-1500 kronor 133 08. 1501-2000 kronor 254 09. Över 2000 kronor 66 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 185 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 361 01. 0 kronor 510 02. Under 100 kronor 451 03. 101-300 kronor 222 04. 301-500 kronor 109 05. 501-800 kronor 37 06. 801-1000 kronor 27 07. 1001-1500 kronor 6 08. 1501-2000 kronor 9 09. Över 2000 kronor 49 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 187 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1004 01. 0 kronor 87 02. Under 100 kronor 89 03. 101-300 kronor 91 04. 301-500 kronor 90 05. 501-800 kronor 77 06. 801-1000 kronor 85 07. 1001-1500 kronor 87 08. 1501-2000 kronor 138 09. Över 2000 kronor 33 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 189 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 401 01. 0 kronor 256 02. Under 100 kronor 350 03. 101-300 kronor 234 04. 301-500 kronor 170 05. 501-800 kronor 109 06. 801-1000 kronor 106 07. 1001-1500 kronor 50 08. 1501-2000 kronor 74 09. Över 2000 kronor 31 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 191 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 148 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 49 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 117 07. 2 gånger per månad 145 08. 3 gånger per månad 337 09. 1 gång per vecka 264 10. 2 gånger per vecka 179 11. 3 gånger per vecka 109 12. 4 gånger per vecka 62 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 193 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 280 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 120 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 171 10. 2 gånger per vecka 162 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 195 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1069 00. Aldrig 91 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 197 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1219 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 60 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 199 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 617 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 98 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 172 06. 1 gång per månad 100 07. 2 gånger per månad 130 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 201 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 436 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 225 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 204 09. 1 gång per vecka 97 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 843 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 176 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 99 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 205 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1481 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 15 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 207 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 842 00. Aldrig 100 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 85 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 209 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1382 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 211 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1174 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 213 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1117 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 215 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 286 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 156 04. 1 gång per kvartal 129 05. 2 gånger per kvartal 284 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 161 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 217 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 646 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 173 04. 1 gång per kvartal 111 05. 2 gånger per kvartal 213 06. 1 gång per månad 105 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 219 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1159 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 221 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 636 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 118 04. 1 gång per kvartal 99 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 101 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 223 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1167 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 225 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1047 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 51 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 227 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1029 00. Aldrig 171 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 46 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 229 width 2 MD=16 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 685 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 131 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 169 KAPP-AHL Loc 231 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 989 00. Aldrig 295 01. 1 gång per år 154 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 65 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 233 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1216 00. Aldrig 216 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 235 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 801 00. Aldrig 474 01. 1 gång per år 226 02. 2 gånger per år 102 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 237 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1601 00. Aldrig 121 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 239 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1534 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 241 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 243 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 679 00. Aldrig 227 01. 1 gång per år 175 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 245 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1326 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 247 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 345 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 241 06. 1 gång per månad 134 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 96 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 34 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 249 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 357 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 293 09. 1 gång per vecka 148 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 30 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 251 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 730 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 43 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 253 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 394 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 189 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 143 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 97 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 79 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 255 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 461 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 178 03. 3 gånger per år 203 04. 1 gång per kvartal 127 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 106 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 257 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 522 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 147 03. 3 gånger per år 185 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 112 07. 2 gånger per månad 115 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 259 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 505 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 179 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 434 09. 1 gång per vecka 166 10. 2 gånger per vecka 65 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 19 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 261 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 80 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 378 06. 1 gång per månad 365 07. 2 gånger per månad 244 08. 3 gånger per månad 338 09. 1 gång per vecka 98 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 263 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 151 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 127 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 434 06. 1 gång per månad 316 07. 2 gånger per månad 212 08. 3 gånger per månad 222 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 265 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 556 00. Aldrig 58 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 205 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 38 12. 4 gånger per vecka 110 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 210 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 868 00. Aldrig 160 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 139 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 269 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 547 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 66 11. 3 gånger per vecka 59 12. 4 gånger per vecka 155 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka 180 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 271 width 2 MD=16 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 588 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 135 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 44 12. 4 gånger per vecka 44 13. 5 gånger per vecka 207 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 190 ARBETET Loc 273 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1514 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 275 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 936 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 100 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 217 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 277 width 2 MD=16 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 449 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 88 07. 2 gånger per månad 95 08. 3 gånger per månad 190 09. 1 gång per vecka 115 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 74 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 222 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 279 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1332 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 158 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 281 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1389 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 283 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 37 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 285 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1370 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 78 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 287 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 289 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1692 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 291 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1713 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 293 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1663 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 43 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 295 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1672 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 297 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1687 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 299 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1675 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 807 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 44 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1633 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=16 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 313 09. 1 gång per vecka 16. Ej svar
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 MD=16 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 618 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 490 09. 1 gång per vecka 1 16. Ej svar
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 309 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1454 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1507 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1585 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 317 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1645 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 319 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1735 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 321 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1718 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 3 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 323 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1246 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 68 03. 3 gånger/år 64 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 80 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 96 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 325 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 1008 00. Aldrig 92 01. 1 gång/år 91 02. 2 gånger/år 87 03. 3 gånger/år 100 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 176 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 327 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1181 00. Aldrig 76 01. 1 gång/år 73 02. 2 gånger/år 79 03. 3 gånger/år 104 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 88 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 70 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 329 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1268 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 86 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 331 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 1005 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 112 04. 1 gång/kvartal 72 05. 2 gånger/kvartal 132 06. 1 gång/månad 87 07. 2 gånger/månad 66 08. 3 gånger/månad 108 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 333 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 66 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 90 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 110 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 193 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 335 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1089 00. Aldrig 58 01. 1 gång/år 66 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 85 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 30 08. 3 gånger/månad 202 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 337 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1202 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 98 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 80 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 339 width 2 MD=16 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1161 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 94 03. 3 gånger/år 95 04. 1 gång/kvartal 59 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 63 09. 1 gång/vecka 1 16. Ej svar
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 341 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1005 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 50 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 82 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 82 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 356 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 343 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1232 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 64 03. 3 gånger/år 86 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 72 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 95 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 345 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1282 00. Aldrig 41 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 38 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 232 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 347 width 2 MD=16 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 61 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 120 06. 1 gång/månad 93 07. 2 gånger/månad 44 08. 3 gånger/månad 94 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 349 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1540 00. Aldrig 18 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 15 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 92 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 351 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1460 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 37 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 353 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1601 00. Aldrig 33 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 15 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 355 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1260 00. Aldrig 76 01. 1 gång/år 93 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 94 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 357 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1322 00. Aldrig 53 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 359 width 2 MD=16 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 87 02. 2 gånger/år 95 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 82 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/månad 58 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 46 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 361 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1336 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 44 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 69 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 363 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1554 00. Aldrig 34 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 26 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 365 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1548 00. Aldrig 42 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 33 03. 3 gånger/år 34 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 25 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 367 width 2 MD=16 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1361 00. Aldrig 60 01. 1 gång/år 76 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 44 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 41 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka 16. Ej svar
VAR 238 LÄSER VI Loc 369 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1369 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 42 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 152 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 371 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 857 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 75 02. 2 gånger/år 104 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 102 05. 2 gånger/kvartal 143 06. 1 gång/månad 80 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 213 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 373 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1543 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 158 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 375 width 2 MD=16 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1450 00. aldrig 31 01. 1 gång/år 34 02. 2 gånger/år 35 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 17 05. 2 gånger/kvartal 60 06. 1 gång/månad 119 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 377 width 2 MD=16 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1617 00. aldrig 31 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 20 04. 1 gång/kvartal 12 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 50 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 379 width 2 MD=16 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1381 00. aldrig 52 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 65 07. 2 gånger/månad 16. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 381 width 2 MD=16 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1239 00. aldrig 40 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 245 07. 2 gånger/månad 1 16. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 383 width 1 MD=8 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1088 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 116 2. 2 gånger/år 120 3. 3 gånger/år 111 4. 1 gång/kvartal 54 5. 2 gånger/kvartal 179 6. 1 gång/månad 1 8. Ej svar
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 384 width 1 MD=7 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1107 0. aldrig 124 1. 1 gång/år 107 2. 2 gånger/år 96 3. 3 gånger/år 105 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 385 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1452 0. aldrig 75 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 132 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 386 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1282 0. aldrig 102 1. 1 gång/år 72 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 76 4. 1 gång/kvartal 50 5. 2 gånger/kvartal 115 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 387 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1570 0. aldrig 59 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 388 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1650 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 389 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1626 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 390 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1636 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 391 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1565 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 392 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1645 0. aldrig 47 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 393 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1452 0. aldrig 79 1. 1 gång/år 60 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 47 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 69 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 394 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1351 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 204 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 395 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1668 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 396 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1667 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 15 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 21 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 397 width 1 MD=9 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1683 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 16 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 MD=16 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 824 00. aldrig 14 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 51 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 56 09. 1 gång/vecka 31 10. 2 gånger/vecka 37 11. 3 gånger/vecka 15 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka 507 14. 6 gånger/vecka 1 16. Ej svar
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 400 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1130 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 38 03. 3 gånger/år 28 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 52 08. 3 gånger/månad 60 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 33 11. 3 gånger/vecka 12 12. 4 gånger/vecka 24 13. 5 gånger/vecka 232 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 402 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1639 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 45 13. 5 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 404 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1702 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 9 11. 3 gånger/vecka 29 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 406 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1631 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 15 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 69 11. 3 gånger/vecka 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 408 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1767 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 410 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1706 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 22 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 412 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1735 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 21 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 414 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 416 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1755 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 418 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1762 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 420 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 422 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1669 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 73 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1740 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1721 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1707 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 40 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1732 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1753 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1651 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 20 03. 3 gånger/år 24 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 440 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1763 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 442 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1543 1. Köper aldrig 160 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 30 7. Köper alla Nr./prenumererar 8 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 443 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1450 1. Köper aldrig 213 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 64 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 444 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1485 1. Köper aldrig 231 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 445 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1491 1. Köper aldrig 231 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 446 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1311 1. Köper aldrig 297 2. Köper enstaka nummer 64 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 38 4. Köper ung. vartannat Nr. 12 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 29 6. Köper nästan alla Nr. 24 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 447 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1433 1. Köper aldrig 188 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 16 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 82 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 448 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1453 1. Köper aldrig 173 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 96 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 449 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1458 1. Köper aldrig 238 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 34 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 450 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1488 1. Köper aldrig 224 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 451 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1391 1. Köper aldrig 73 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 293 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 452 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1541 1. Köper aldrig 51 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6. Köper nästan alla Nr. 174 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 453 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1373 1. Köper aldrig 256 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 34 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 24 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 454 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1592 1. Köper aldrig 113 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 455 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1669 1. Köper aldrig 75 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 5 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 456 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1460 1. Köper aldrig 223 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 60 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 457 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1513 1. Köper aldrig 181 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 458 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1430 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummer 26 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 16 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 8 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 459 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 142 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 35 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 460 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1667 1. Köper aldrig 82 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 461 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 171 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 462 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1593 1. Köper aldrig 41 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 129 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 463 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1265 1. Köper aldrig 321 2. Köper enstaka nummer 34 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 23 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 100 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 464 width 1 MD=0 or GE 8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 92 1. Aldrig 106 2. Någon gång/år 51 3. Någon gång/kvartal 571 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 922 0. Odokumenterad kod 3 8. Odokumenterad kod 36 9. Odokumenterad kod
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 465 width 1 MD=0 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 466 width 1 MD=0 or GE 8 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1 0. Odokumenterad kod 1780 8. Odokumenterad kod
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 467 width 1 MD=0 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 468 width 1 MD=0 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 469 width 1 MD=0 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 310 HYRT BIL Loc 470 width 1 MD=0 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 471 width 1 MD=0 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1781 0. Odokumenterad kod
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 472 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 38 1. Aldrig 44 2. Någon gång/år 51 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 742 5. 1-2 gånger/vecka 507 6. 3-4 gånger/vecka 188 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 473 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 549 1. Aldrig 582 2. Någon gång/år 360 3. Någon gång/kvartal 267 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 474 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 160 1. Aldrig 228 2. Någon gång/år 500 3. Någon gång/kvartal 846 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 475 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 155 1. Aldrig 212 2. Någon gång/år 474 3. Någon gång/kvartal 890 4. Någon gång/månad 43 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 476 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1242 1. Aldrig 140 2. Någon gång/år 189 3. Någon gång/kvartal 201 4. Någon gång/månad 4 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 477 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 248 1. Aldrig 291 2. Någon gång/år 550 3. Någon gång/kvartal 669 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 478 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 254 1. Aldrig 354 2. Någon gång/år 565 3. Någon gång/kvartal 590 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 479 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 229 1. Aldrig 266 2. Någon gång/år 548 3. Någon gång/kvartal 699 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 480 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 689 1. Aldrig 598 2. Någon gång/år 299 3. Någon gång/kvartal 182 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 481 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 139 1. Aldrig 164 2. Någon gång/år 283 3. Någon gång/kvartal 956 4. Någon gång/månad 230 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 482 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 24 1. Instämmer starkt 247 2. Instämmer delvis 340 3. Varken eller 569 4. Instämmer nog inte 586 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 483 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 34 1. Instämmer starkt 144 2. Instämmer delvis 457 3. Varken eller 537 4. Instämmer nog inte 591 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 484 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 395 1. Instämmer starkt 755 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 218 4. Instämmer nog inte 89 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 485 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 604 1. Instämmer starkt 460 2. Instämmer delvis 254 3. Varken eller 231 4. Instämmer nog inte 205 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 486 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 340 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 323 4. Instämmer nog inte 208 5. Instämmer absolut inte 38 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 487 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 199 1. Instämmer starkt 646 2. Instämmer delvis 372 3. Varken eller 424 4. Instämmer nog inte 129 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 488 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 124 1. Instämmer starkt 445 2. Instämmer delvis 690 3. Varken eller 394 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 489 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 371 1. Instämmer starkt 887 2. Instämmer delvis 307 3. Varken eller 128 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 29 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 490 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 889 1. Instämmer starkt 674 2. Instämmer delvis 153 3. Varken eller 37 4. Instämmer nog inte 18 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 491 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 609 2. Instämmer delvis 495 3. Varken eller 344 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 492 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 176 1. Instämmer starkt 411 2. Instämmer delvis 185 3. Varken eller 505 4. Instämmer nog inte 497 5. Instämmer absolut inte 7 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 493 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 290 1. Instämmer starkt 746 2. Instämmer delvis 413 3. Varken eller 258 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 494 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 586 2. Instämmer delvis 328 3. Varken eller 449 4. Instämmer nog inte 188 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 495 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 358 1. Instämmer starkt 643 2. Instämmer delvis 317 3. Varken eller 341 4. Instämmer nog inte 103 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 496 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 372 1. Instämmer starkt 689 2. Instämmer delvis 219 3. Varken eller 385 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 497 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 186 1. Instämmer starkt 489 2. Instämmer delvis 376 3. Varken eller 492 4. Instämmer nog inte 220 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 498 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 156 1. Instämmer starkt 684 2. Instämmer delvis 433 3. Varken eller 394 4. Instämmer nog inte 97 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 499 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 228 1. Instämmer starkt 730 2. Instämmer delvis 429 3. Varken eller 290 4. Instämmer nog inte 88 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 500 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 477 2. Instämmer delvis 252 3. Varken eller 682 4. Instämmer nog inte 268 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 501 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 114 1. Instämmer starkt 393 2. Instämmer delvis 254 3. Varken eller 584 4. Instämmer nog inte 420 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 502 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 273 1. Instämmer starkt 815 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 339 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 503 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 123 1. Instämmer starkt 297 2. Instämmer delvis 448 3. Varken eller 484 4. Instämmer nog inte 411 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 504 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 185 1. Instämmer starkt 615 2. Instämmer delvis 392 3. Varken eller 253 4. Instämmer nog inte 317 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 505 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 236 1. Instämmer starkt 572 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 409 4. Instämmer nog inte 215 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 506 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 287 1. Instämmer starkt 472 2. Instämmer delvis 383 3. Varken eller 463 4. Instämmer nog inte 148 5. Instämmer absolut inte 28 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 507 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 71 1. Instämmer starkt 236 2. Instämmer delvis 150 3. Varken eller 711 4. Instämmer nog inte 584 5. Instämmer absolut inte 29 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 508 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 635 1. Instämmer starkt 484 2. Instämmer delvis 327 3. Varken eller 226 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 509 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 185 1. Instämmer starkt 286 2. Instämmer delvis 649 3. Varken eller 343 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 510 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 305 3. Varken eller 478 4. Instämmer nog inte 156 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 511 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 248 1. Instämmer starkt 761 2. Instämmer delvis 278 3. Varken eller 395 4. Instämmer nog inte 86 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 512 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer starkt 607 2. Instämmer delvis 225 3. Varken eller 544 4. Instämmer nog inte 229 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 513 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 82 1. Instämmer starkt 499 2. Instämmer delvis 509 3. Varken eller 474 4. Instämmer nog inte 207 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 514 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 222 1. Instämmer starkt 450 2. Instämmer delvis 212 3. Varken eller 596 4. Instämmer nog inte 283 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 515 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 77 1. Instämmer starkt 276 2. Instämmer delvis 201 3. Varken eller 573 4. Instämmer nog inte 638 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 516 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 197 1. Instämmer starkt 714 2. Instämmer delvis 377 3. Varken eller 379 4. Instämmer nog inte 93 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 517 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 94 1. Instämmer starkt 351 2. Instämmer delvis 393 3. Varken eller 577 4. Instämmer nog inte 343 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 518 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 453 1. Instämmer starkt 428 2. Instämmer delvis 287 3. Varken eller 446 4. Instämmer nog inte 150 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 519 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 220 1. Instämmer starkt 320 2. Instämmer delvis 245 3. Varken eller 633 4. Instämmer nog inte 352 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 520 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 259 1. Instämmer starkt 726 2. Instämmer delvis 305 3. Varken eller 300 4. Instämmer nog inte 180 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 521 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 155 1. Instämmer starkt 428 2. Instämmer delvis 156 3. Varken eller 731 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 522 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 459 1. Instämmer starkt 726 2. Instämmer delvis 251 3. Varken eller 272 4. Instämmer nog inte 63 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 523 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 662 1. Instämmer starkt 598 2. Instämmer delvis 231 3. Varken eller 204 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 524 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer starkt 860 2. Instämmer delvis 305 3. Varken eller 200 4. Instämmer nog inte 52 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 525 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 303 1. Instämmer starkt 703 2. Instämmer delvis 338 3. Varken eller 360 4. Instämmer nog inte 54 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 526 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 445 1. Instämmer starkt 326 2. Instämmer delvis 431 3. Varken eller 368 4. Instämmer nog inte 196 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 527 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 471 1. Instämmer starkt 251 2. Instämmer delvis 480 3. Varken eller 387 4. Instämmer nog inte 182 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 528 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 371 1. Instämmer starkt 870 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 203 4. Instämmer nog inte 72 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 529 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 515 1. Instämmer starkt 619 2. Instämmer delvis 547 3. Varken eller 64 4. Instämmer nog inte 28 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 530 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 238 1. Instämmer starkt 313 2. Instämmer delvis 489 3. Varken eller 300 4. Instämmer nog inte 429 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 531 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1036 1. Ja 727 2. Nej 18 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 532 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 240 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 600 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 311 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 218 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 201 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 199 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 12 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 533 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? 262 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 578 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Servus/Domus/Obs 295 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 214 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 215 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 200 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 17 6. Ej svar