ORVESTO 78 P-8001

               SSD 0003

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-8001 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1978 genomfördes fem omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa sex omgångar 16.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 16.580 personer har 2.132
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 31 avlidna, 17 avflyttade från riket, 32 som vistas
  utomlands, 31 i militärtjänst, 174 på utrikes resa, 154 ej
  svensktalande, 157 okända men skrivna på kommun, 62 under
  sjukhusvård, 435 sjuka i hemmet samt 1039 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna vintern/våren 1978 uppgår
  således till 14.448 personer varav 4.625, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1978 11.575 personer istället för 9.823 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8001, omfattar 1722 personer eller 17,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 27 februari - 8 maj
  1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0003 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0003              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0003


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. OKTOBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 2 3 Frek: 1545 1 176
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Kod: 71 Frek: 3 Valid-n=1719 Min=1 Max=70 Mean=29.0 St.Dev=20.7
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 46 Valid-n=1676 Min=1 Max=9 Mean=4.1 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1722 Min=8 Max=62 Mean=37.4 St.Dev=15.7
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följ ande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 855 0. Man 863 1. Kvinna 4 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 179 00. 19 år och yngre 165 01. 20-24 år 201 02. 25-29 år 204 03. 30-34 år 168 04. 35-39 år 128 05. 40-44 år 113 06. 45-49 år 151 07. 50-54 år 160 08. 55-59 år 138 09. 60-64 år 113 10. 65 år och äldre 2 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 425 0. Ogift 1169 1. Gift eller sammanboende 124 2. Änka/änkling/frånskild 4 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 580 0. Husfar 646 1. Husmor 239 2. Son/dotter 33 3. Annan hushållsmedlem 188 4. Ensamboende 36 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 860 0. Förvärvsarbete,heltid 302 1. Förvärvsarbete,deltid 171 2. Hemmafru 168 3. Studerande 143 4. Pensionär 74 5. Annan sysselsättning 4 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 710 0. Folkskola 305 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 202 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 295 3. Gymnasium eller motsvarande 191 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 19 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 97 0. Under 200 invånare 194 1. 200-1.999 167 2. 2.000-4.999 174 3. 5.000-9.999 231 4. 10.000-24.999 220 5. 25.000-49.999 224 6. 50.000-99.999 329 7. 100.000 och däröver 86 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 191 0. Insatslägenhet 557 1. Hyrd lägenhet 742 2. Egen villa/radhus 36 3. Hyrd villa/radhus 123 4. Jordbruksfastighet 34 5. Inneboende 37 6. Annan bostadsform 2 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 345 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 349 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 218 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 159 3. Gör mer än hälften av alla inköp 645 4. Gör alla eller nästan alla inköp 6 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 10 Frek: 1580 129 6 7
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 or GE 11 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 11 Frek: 1415 229 65 4 1 1 7
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 or GE 11 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 11 Frek: 1441 244 28 1 1 7
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 or GE 11 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 11 Frek: 1393 276 43 2 1 7
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 or GE 11 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 11 Frek: 1264 348 95 7 1 7
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 10 Frek: 36 309 1139 179 44 4 3 1 7
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 or GE 11 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 10 11 Frek: 1608 77 28 2 7
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 1 00. 0 Felstansat 8 10. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 191 496 383 417 164 42 14 2 4 8
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomst- erna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 255 0. Under 10.000 336 1. 10.000-30.000 377 2. 30.000-50.000 448 3. 50.000-70.000 147 4. 70.000-90.000 37 5. 90.000-110.000 40 6. Över 110.000 82 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 11 0. Under 10.000 82 1. 10.000-30.000 194 2. 30.000-50.000 372 3. 50.000-70.000 311 4. 70.000-90.000 249 5. 90.000-110.000 326 6. Över 110.000 177 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1117 0. Ja 459 1. Nej 146 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 MD=8 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 8 Frek: 9 Valid-n=1713 Min=0 Max=7 Mean=1.0 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1620 0. Finns ej 92 1. Finns 10 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1357 0. Finns ej 356 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1410 0. Finns ej 303 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1543 0. Finns ej 170 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1634 0. Finns ej 79 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 762 0. Finns ej 951 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1158 0. Finns ej 555 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1322 0. Finns ej 391 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1311 0. Finns ej 402 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1378 0. Finns ej 335 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1002 0. Finns ej 711 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 994 0. Finns ej 719 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 401 0. Finns ej 1312 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 254 0. Finns ej 1459 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1226 0. Finns ej 487 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 502 0. Finns ej 1211 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 549 0. Finns ej 1164 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1096 0. Finns ej 617 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 665 0. Finns ej 1048 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1367 0. Finns ej 346 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1432 0. Finns ej 280 1. Finns 10 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 151 00. Fabriksny bil 448 01. Begagnad bil 45 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 41 05. Ny villa 25 06. Begagnad villa 83 07. Köksfläkt 48 08. Elektrisk spis 37 09. Diskmaskin 415 10. Ej svar på fråga 6 407 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 12 01. Begagnad bil 32 02. Moped 11 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 50 05. Ny villa 29 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 54 08. Elektrisk spis 67 09. Diskmaskin 414 10. Ej svar på fråga 6 570 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 6 04. Begagnat fritidshus 3 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 20 07. Köksfläkt 33 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 414 10. Ej svar på fråga 6 809 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 15 08. Elektrisk spis 23 09. Diskmaskin 414 10. Ej svar på fråga 6 858 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 4 08. Elektrisk spis 12 09. Diskmaskin 414 10. Ej svar på fråga 6 884 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 189 00. Tvättmaskin 48 01. Frysbox 52 02. Frysskåp 129 03. Fiskeutrustning 114 04. Elektrisk rakapparat 43 05. Skrivmaskin 45 06. Stillbildskamera 33 07. Filmkamera 25 08. Projektor 49 09. Elektrisk symaskin 587 10. Ej svar på fråga 7 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 32 01. Frysbox 28 02. Frysskåp 23 03. Fiskeutrustning 38 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Skrivmaskin 41 06. Stillbildskamera 19 07. Filmkamera 29 08. Projektor 30 09. Elektrisk symaskin 587 10. Ej svar på fråga 7 463 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 11 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Skrivmaskin 16 06. Stillbildskamera 12 07. Filmkamera 13 08. Projektor 12 09. Elektrisk symaskin 587 10. Ej svar på fråga 7 642 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 1 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 3 06. Stillbildskamera 5 07. Filmkamera 14 08. Projektor 1 09. Elektrisk symaskin 587 10. Ej svar på fråga 7 701 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 3 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 586 10. Ej svar på fråga 7 717 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 145 00. Transistorradio 23 01. Husvagn 147 02. Stereoanläggning 9 03. Svart/vit tv 132 04. Färg-tv 75 05. Elektrisk kaffebryggare 58 06. Motorgräsklippare 114 07. Dammsugare 25 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 580 10. Ej svar på fråga 8 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 01. Husvagn 37 02. Stereoanläggning 11 03. Svart/vit tv 48 04. Färg-tv 44 05. Elektrisk kaffebryggare 21 06. Motorgräsklippare 64 07. Dammsugare 8 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 580 10. Ej svar på fråga 8 493 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 12 04. Färg-tv 15 05. Elektrisk kaffebryggare 11 06. Motorgräsklippare 35 07. Dammsugare 6 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 580 10. Ej svar på fråga 8 652 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 1 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 3 06. Motorgräsklippare 10 07. Dammsugare 6 08. Motorbåt 3 09. Segelbåt 580 10. Ej svar på fråga 8 708 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 1 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 3 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 09. Segelbåt 580 10. Ej svar på fråga 8 726 00. Frågan ej tillämplig 408 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=0 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkohol- haltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 1 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 104 width 1 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 1 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 106 width 1 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 1 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 108 width 1 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 1 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 110 width 1 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1722 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 111 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 23 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 553 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 366 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 112 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 16 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 113 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 114 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 501 1. Mycket ointresserad 222 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 382 5. Något intresserad 172 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 115 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 578 6. Ganska intresserad 578 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 116 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 117 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 578 5. Något intresserad 414 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 117 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 285 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 318 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 427 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 61 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 120 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 231 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 342 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 144 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 122 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 542 6. Ganska intresserad 295 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 123 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 262 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 700 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 124 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 365 5. Något intresserad 274 6. Ganska intresserad 328 7. Mycket intresserad 59 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 125 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 397 6. Ganska intresserad 291 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 126 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 432 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 127 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 517 5. Något intresserad 292 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 128 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 127 1. Mycket ointresserad 158 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 192 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 129 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 130 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 207 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 319 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 130 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 170 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 218 6. Ganska intresserad 76 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 131 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 530 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 132 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 106 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 605 5. Något intresserad 363 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 134 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 798 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 200 5. Något intresserad 74 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 366 5. Något intresserad 401 6. Ganska intresserad 423 7. Mycket intresserad 18 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 136 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 535 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 296 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 310 5. Något intresserad 142 6. Ganska intresserad 88 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 137 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 586 1. Mycket ointresserad 151 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 208 5. Något intresserad 209 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 138 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 705 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 200 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 127 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 139 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 428 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 140 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 250 6. Ganska intresserad 273 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 141 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 441 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 142 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 92 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 89 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 421 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 143 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 158 3. Något ointresserad 146 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 316 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 392 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 144 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 540 5. Något intresserad 615 6. Ganska intresserad 298 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 191 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 314 5. Något intresserad 430 6. Ganska intresserad 465 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 146 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 543 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 308 5. Något intresserad 180 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 147 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 138 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 457 6. Ganska intresserad 316 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 197 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 590 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 155 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 149 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 510 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 160 3. Något ointresserad 416 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 249 5. Något intresserad 112 6. Ganska intresserad 49 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 150 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 499 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 300 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 232 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 151 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 392 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 424 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 260 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 152 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 160 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 88 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 153 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 140 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 154 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 380 1. Mycket ointresserad 198 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 198 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 388 5. Något intresserad 193 6. Ganska intresserad 101 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 155 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 77 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 49 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 493 7. Mycket intresserad 17 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 156 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 172 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 157 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 192 3. Något ointresserad 188 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 45 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 158 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 707 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 264 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 125 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 159 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 574 1. Mycket ointresserad 97 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 160 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 27 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 470 5. Något intresserad 610 6. Ganska intresserad 386 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 161 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 315 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 375 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 201 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 162 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 398 6. Ganska intresserad 208 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 163 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 973 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 236 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 93 5. Något intresserad 61 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 52 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 164 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 77 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 506 6. Ganska intresserad 470 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 165 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 719 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 322 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 176 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 166 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 397 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 247 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 520 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 347 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 268 5. Något intresserad 149 6. Ganska intresserad 145 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 168 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 318 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 141 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 453 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 211 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 169 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 196 1. Mycket ointresserad 64 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 345 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 170 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 13 2. Ganska ointresserad 26 3. Något ointresserad 43 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 344 5. Något intresserad 607 6. Ganska intresserad 629 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 171 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 89 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 587 5. Något intresserad 360 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 172 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 331 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 173 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 874 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 132 5. Något intresserad 98 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 174 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 109 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 197 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 175 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 271 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 256 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 83 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 176 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 5 01. 0 kronor 18 02. Under 100 kronor 131 03. 101-300 kronor 303 04. 301-500 kronor 368 05. 501-800 kronor 349 06. 801-1000 kronor 250 07. 1001-1500 kronor 150 08. 1501-2000 kronor 119 09. Över 2000 kronor 29 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 178 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 499 01. 0 kronor 472 02. Under 100 kronor 368 03. 101-300 kronor 184 04. 301-500 kronor 70 05. 501-800 kronor 35 06. 801-1000 kronor 28 07. 1001-1500 kronor 11 08. 1501-2000 kronor 16 09. Över 2000 kronor 39 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 180 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 505 01. 0 kronor 674 02. Under 100 kronor 369 03. 101-300 kronor 89 04. 301-500 kronor 27 05. 501-800 kronor 12 06. 801-1000 kronor 5 07. 1001-1500 kronor 1 08. 1501-2000 kronor 09. Över 2000 kronor 40 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 182 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 99 01. 0 kronor 256 02. Under 100 kronor 452 03. 101-300 kronor 311 04. 301-500 kronor 157 05. 501-800 kronor 115 06. 801-1000 kronor 105 07. 1001-1500 kronor 43 08. 1501-2000 kronor 125 09. Över 2000 kronor 59 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 184 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 867 01. 0 kronor 37 02. Under 100 kronor 48 03. 101-300 kronor 57 04. 301-500 kronor 59 05. 501-800 kronor 79 06. 801-1000 kronor 105 07. 1001-1500 kronor 138 08. 1501-2000 kronor 283 09. Över 2000 kronor 49 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 186 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 305 01. 0 kronor 544 02. Under 100 kronor 423 03. 101-300 kronor 226 04. 301-500 kronor 96 05. 501-800 kronor 44 06. 801-1000 kronor 22 07. 1001-1500 kronor 15 08. 1501-2000 kronor 6 09. Över 2000 kronor 41 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 188 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 991 01. 0 kronor 82 02. Under 100 kronor 96 03. 101-300 kronor 75 04. 301-500 kronor 63 05. 501-800 kronor 67 06. 801-1000 kronor 89 07. 1001-1500 kronor 75 08. 1501-2000 kronor 158 09. Över 2000 kronor 26 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 190 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 379 01. 0 kronor 245 02. Under 100 kronor 358 03. 101-300 kronor 237 04. 301-500 kronor 165 05. 501-800 kronor 102 06. 801-1000 kronor 84 07. 1001-1500 kronor 50 08. 1501-2000 kronor 80 09. Över 2000 kronor 22 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 192 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 113 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 149 06. 1 gång per månad 148 07. 2 gånger per månad 130 08. 3 gånger per månad 325 09. 1 gång per vecka 259 10. 2 gånger per vecka 170 11. 3 gånger per vecka 84 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka 18 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 194 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 258 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 133 08. 3 gånger per månad 276 09. 1 gång per vecka 205 10. 2 gånger per vecka 124 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 196 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1030 00. Aldrig 93 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 198 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1179 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 90 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 200 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 568 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 56 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 180 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 191 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 202 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 406 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 130 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 265 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 109 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 204 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 840 00. Aldrig 126 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 109 04. 1 gång per kvartal 82 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 84 07. 2 gånger per månad 52 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 206 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1449 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 208 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 762 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 83 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1333 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1133 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 41 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1040 00. Aldrig 137 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 96 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 216 width 2 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 269 00. Aldrig 97 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 292 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 162 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 162 EPA Loc 218 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 667 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 138 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 89 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 220 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1158 00. Aldrig 141 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 222 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 572 00. Aldrig 116 01. 1 gång per år 101 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 113 08. 3 gånger per månad 111 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1155 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1003 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 228 width 2 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1002 00. Aldrig 156 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 77 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 97 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 230 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 653 00. Aldrig 168 01. 1 gång per år 150 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 162 04. 1 gång per kvartal 121 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 74 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 169 KAPP-AHL Loc 232 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 967 00. Aldrig 263 01. 1 gång per år 136 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 116 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 80 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 234 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1150 00. Aldrig 196 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 236 width 2 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 787 00. Aldrig 472 01. 1 gång per år 186 02. 2 gånger per år 121 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 238 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1515 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 240 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 242 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 60 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 244 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 660 00. Aldrig 213 01. 1 gång per år 168 02. 2 gånger per år 160 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 246 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1277 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 79 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 248 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 334 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 142 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 228 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 131 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 95 10. 2 gånger per vecka 49 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 250 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 321 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 98 04. 1 gång per kvartal 64 05. 2 gånger per kvartal 158 06. 1 gång per månad 127 07. 2 gånger per månad 135 08. 3 gånger per månad 292 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 102 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 52 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 252 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 690 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 170 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 183 09. 1 gång per vecka 66 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 21 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 254 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 372 00. Aldrig 72 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 200 04. 1 gång per kvartal 155 05. 2 gånger per kvartal 211 06. 1 gång per månad 122 07. 2 gånger per månad 70 08. 3 gånger per månad 61 09. 1 gång per vecka 45 10. 2 gånger per vecka 33 11. 3 gånger per vecka 23 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 256 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 415 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 146 02. 2 gånger per år 171 03. 3 gånger per år 201 04. 1 gång per kvartal 138 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 73 08. 3 gånger per månad 63 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 258 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 471 00. Aldrig 82 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 159 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 228 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 37 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 260 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 434 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 40 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 105 06. 1 gång per månad 176 07. 2 gånger per månad 141 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka 184 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 262 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 81 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 381 06. 1 gång per månad 360 07. 2 gånger per månad 247 08. 3 gånger per månad 327 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 264 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 137 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 448 06. 1 gång per månad 316 07. 2 gånger per månad 177 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 43 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 266 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 492 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 62 08. 3 gånger per månad 197 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 95 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka 212 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 268 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 760 00. Aldrig 179 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 75 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 270 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 476 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 110 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 177 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 71 11. 3 gånger per vecka 42 12. 4 gånger per vecka 156 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 193 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 272 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 592 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 111 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 117 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 33 13. 5 gånger per vecka 207 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 ARBETET Loc 274 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1447 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 16 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 52 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 276 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 912 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 82 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 25 13. 5 gånger per vecka 200 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 278 width 2 MD=15 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 453 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 72 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 81 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 164 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 110 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 215 14. 6 gånger per vecka 2 15. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 280 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1278 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 166 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 282 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1342 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 26 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 284 width 2 MD=15 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1351 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka 1 15. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 286 width 2 MD=15 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 18 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka 2 15. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 288 width 2 MD=15 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 51 14. 6 gånger per vecka 1 15. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 290 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1625 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 292 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1657 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 294 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 296 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 26 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 298 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1637 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 300 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1619 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 302 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 750 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 59 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 71 08. 3 gånger per månad 386 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 304 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1578 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 67 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 306 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1139 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 278 09. 1 gång per vecka
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 308 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 616 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 476 09. 1 gång per vecka
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 310 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 194 09. 1 gång per vecka 1 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 312 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 314 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1431 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 316 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1505 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 318 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1566 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 320 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1673 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 1 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 322 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1667 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 324 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1206 00. Aldrig 81 01. 1 gång/år 52 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 71 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 99 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 326 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 951 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 81 02. 2 gånger/år 94 03. 3 gånger/år 99 04. 1 gång/kvartal 70 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 153 09. 1 gång/vecka 1 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 328 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1134 00. Aldrig 81 01. 1 gång/år 80 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 101 04. 1 gång/kvartal 51 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 330 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1224 00. Aldrig 83 01. 1 gång/år 70 02. 2 gånger/år 69 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 332 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 961 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 108 04. 1 gång/kvartal 77 05. 2 gånger/kvartal 140 06. 1 gång/månad 85 07. 2 gånger/månad 59 08. 3 gånger/månad 97 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 334 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1015 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 77 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 165 09. 1 gång/vecka 1 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 336 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1061 00. Aldrig 77 01. 1 gång/år 83 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 65 04. 1 gång/kvartal 64 05. 2 gånger/kvartal 92 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 159 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 338 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1179 00. Aldrig 73 01. 1 gång/år 62 02. 2 gånger/år 70 03. 3 gånger/år 80 04. 1 gång/kvartal 61 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 340 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1086 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 91 02. 2 gånger/år 92 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 342 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 928 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 76 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 102 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 322 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 344 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1157 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 52 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 346 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 38 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 61 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 211 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 348 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1066 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 87 04. 1 gång/kvartal 69 05. 2 gånger/kvartal 127 06. 1 gång/månad 63 07. 2 gånger/månad 47 08. 3 gånger/månad 81 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 350 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1445 00. Aldrig 15 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 44 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 130 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 352 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1383 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 25 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 42 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 18 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 354 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1527 00. Aldrig 32 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 29 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 18 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 33 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 356 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1239 00. Aldrig 85 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 67 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 358 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1248 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 48 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 81 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 360 width 2 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1077 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 85 02. 2 gånger/år 105 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 68 05. 2 gånger/kvartal 92 06. 1 gång/månad 33 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 362 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1305 00. Aldrig 59 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 64 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 364 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1485 00. Aldrig 24 01. 1 gång/år 21 02. 2 gånger/år 26 03. 3 gånger/år 28 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 366 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1488 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 29 03. 3 gånger/år 27 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 368 width 2 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1301 00. Aldrig 68 01. 1 gång/år 62 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 54 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 42 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER VI Loc 370 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 18 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 165 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 372 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 811 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 108 03. 3 gånger/år 102 04. 1 gång/kvartal 101 05. 2 gånger/kvartal 121 06. 1 gång/månad 79 07. 2 gånger/månad 35 08. 3 gånger/månad 231 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 374 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1487 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 17 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 46 06. 1 gång/månad 140 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 376 width 2 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1392 00. aldrig 32 01. 1 gång/år 43 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 60 06. 1 gång/månad 84 07. 2 gånger/månad
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 378 width 2 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1575 00. aldrig 23 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 27 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 380 width 2 MD= 8 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1305 00. aldrig 61 01. 1 gång/år 53 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 69 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 63 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 382 width 2 MD= 8 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1160 00. aldrig 39 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 102 06. 1 gång/månad 261 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 384 width 1 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1054 0. aldrig 129 1. 1 gång/år 115 2. 2 gånger/år 91 3. 3 gånger/år 135 4. 1 gång/kvartal 54 5. 2 gånger/kvartal 144 6. 1 gång/månad
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 385 width 1 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1033 0. aldrig 113 1. 1 gång/år 115 2. 2 gånger/år 88 3. 3 gånger/år 142 4. 1 gång/kvartal 46 5. 2 gånger/kvartal 185 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 386 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1387 0. aldrig 73 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 39 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 116 6. 1 gång/månad 1 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 387 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1245 0. aldrig 94 1. 1 gång/år 83 2. 2 gånger/år 84 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 34 5. 2 gånger/kvartal 96 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 388 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1473 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 34 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 389 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1570 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 29 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 390 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1553 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 28 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 391 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1570 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 392 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1496 0. aldrig 57 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 393 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1605 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 394 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1404 0. aldrig 85 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 59 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 63 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 395 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1311 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 65 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 184 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 396 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1586 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 397 width 1 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1613 0. aldrig 30 1. 1 gång/år 13 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 398 width 1 MD=9 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1628 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 9 2. 2 gånger/år 14 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 399 width 2 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 746 00. aldrig 30 01. 1 gång/år 25 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 33 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka 33 10. 2 gånger/vecka 37 11. 3 gånger/vecka 15 12. 4 gånger/vecka 40 13. 5 gånger/vecka 514 14. 6 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 401 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1062 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 47 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka 34 10. 2 gånger/vecka 23 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 25 13. 5 gånger/vecka 225 14. 6 gånger/vecka 1 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 403 width 2 MD=14 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1598 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 11 02. gånger/år 9 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 4 12. 4 gånger/vecka 35 13. 5 gånger/vecka 2 14. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 405 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1647 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 31 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 407 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1589 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 72 11. 3 gånger/vecka 1 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 409 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1695 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 411 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1651 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 32 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 413 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 415 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 417 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1701 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 419 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1704 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 421 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1680 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 423 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1628 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 425 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1681 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 18 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 427 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1692 00. aldrig 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 429 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 431 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1677 00. aldrig 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 433 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1678 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 435 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1699 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 437 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1591 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 13 03. 3 gånger/år 27 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 34 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 5 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 439 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1657 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka 5 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 441 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1708 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 443 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1497 1. Köper aldrig 150 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 444 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1398 1. Köper aldrig 213 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 62 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 445 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1427 1. Köper aldrig 230 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 446 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1460 1. Köper aldrig 222 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 13 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 447 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1260 1. Köper aldrig 294 2. Köper enstaka nummer 65 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 40 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 32 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 448 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1412 1. Köper aldrig 179 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 64 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 449 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1452 1. Köper aldrig 156 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 62 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 450 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1426 1. Köper aldrig 223 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 451 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1450 1. Köper aldrig 193 2. Köper enstaka nummer 27 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 22 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 452 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1393 1. Köper aldrig 40 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 261 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 453 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1502 1. Köper aldrig 42 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 160 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 454 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1319 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummer 47 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 30 4. Köper ung. vartannat Nr. 8 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 24 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 455 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1551 1. Köper aldrig 94 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 34 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 456 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1611 1. Köper aldrig 70 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 11 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 457 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1450 1. Köper aldrig 190 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 46 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 458 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1480 1. Köper aldrig 161 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 39 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 459 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1366 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummer 33 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 17 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 460 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1500 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 26 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 461 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1623 1. Köper aldrig 73 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 7 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 462 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1536 1. Köper aldrig 132 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 463 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1514 1. Köper aldrig 46 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 143 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 464 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1241 1. Köper aldrig 297 2. Köper enstaka nummer 32 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 16 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 99 7. Köper alla Nr./prenumererar 6 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 465 width 1 MD=0 or GE 8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 100 1. Aldrig 104 2. Någon gång/år 40 3. Någon gång/kvartal 549 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 895 0. Odokumenterad kod 1 8. Odokumenterad kod 33 9. Odokumenterad kod
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 466 width 1 MD=0 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 467 width 1 MD=0 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 468 width 1 MD=0 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 469 width 1 MD=0 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 470 width 1 MD=0 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 310 HYRT BIL Loc 471 width 1 MD=0 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 472 width 1 MD=0 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1722 0. Odokumenterad kod
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 473 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 33 1. Aldrig 53 2. Någon gång/år 56 3. Någon gång/kvartal 234 4. Någon gång/månad 699 5. 1-2 gånger/vecka 461 6. 3-4 gånger/vecka 180 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 474 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 529 1. Aldrig 550 2. Någon gång/år 365 3. Någon gång/kvartal 261 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 475 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 160 1. Aldrig 245 2. Någon gång/år 457 3. Någon gång/kvartal 823 4. Någon gång/månad 30 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 476 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 165 1. Aldrig 216 2. Någon gång/år 440 3. Någon gång/kvartal 859 4. Någon gång/månad 35 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 477 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1185 1. Aldrig 181 2. Någon gång/år 204 3. Någon gång/kvartal 144 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 478 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 276 1. Aldrig 309 2. Någon gång/år 519 3. Någon gång/kvartal 591 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 479 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 292 1. Aldrig 354 2. Någon gång/år 537 3. Någon gång/kvartal 519 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 480 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 251 1. Aldrig 289 2. Någon gång/år 522 3. Någon gång/kvartal 624 4. Någon gång/månad 29 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 481 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 692 1. Aldrig 569 2. Någon gång/år 282 3. Någon gång/kvartal 170 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 482 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 148 1. Aldrig 167 2. Någon gång/år 324 3. Någon gång/kvartal 853 4. Någon gång/månad 219 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 483 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 15 1. Instämmer starkt 235 2. Instämmer delvis 327 3. Varken eller 582 4. Instämmer nog inte 543 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 484 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 22 1. Instämmer starkt 129 2. Instämmer delvis 447 3. Varken eller 554 4. Instämmer nog inte 547 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 485 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 363 1. Instämmer starkt 737 2. Instämmer delvis 293 3. Varken eller 235 4. Instämmer nog inte 79 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 486 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 556 1. Instämmer starkt 467 2. Instämmer delvis 240 3. Varken eller 246 4. Instämmer nog inte 183 5. Instämmer absolut inte 30 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 487 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 341 1. Instämmer starkt 535 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 326 4. Instämmer nog inte 168 5. Instämmer absolut inte 34 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 488 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer starkt 619 2. Instämmer delvis 358 3. Varken eller 458 4. Instämmer nog inte 97 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 489 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 87 1. Instämmer starkt 454 2. Instämmer delvis 670 3. Varken eller 363 4. Instämmer nog inte 122 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 490 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 344 1. Instämmer starkt 825 2. Instämmer delvis 346 3. Varken eller 120 4. Instämmer nog inte 49 5. Instämmer absolut inte 38 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 491 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 894 1. Instämmer starkt 618 2. Instämmer delvis 141 3. Varken eller 36 4. Instämmer nog inte 16 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 492 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer starkt 577 2. Instämmer delvis 507 3. Varken eller 344 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 493 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 167 1. Instämmer starkt 424 2. Instämmer delvis 202 3. Varken eller 439 4. Instämmer nog inte 474 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 494 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 751 2. Instämmer delvis 361 3. Varken eller 242 4. Instämmer nog inte 56 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 495 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 206 1. Instämmer starkt 514 2. Instämmer delvis 344 3. Varken eller 480 4. Instämmer nog inte 162 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 496 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 310 1. Instämmer starkt 651 2. Instämmer delvis 325 3. Varken eller 336 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 497 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 397 1. Instämmer starkt 630 2. Instämmer delvis 229 3. Varken eller 368 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 498 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 163 1. Instämmer starkt 456 2. Instämmer delvis 342 3. Varken eller 519 4. Instämmer nog inte 215 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 499 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 161 1. Instämmer starkt 646 2. Instämmer delvis 410 3. Varken eller 373 4. Instämmer nog inte 113 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 500 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 217 1. Instämmer starkt 668 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 276 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 501 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 432 2. Instämmer delvis 251 3. Varken eller 708 4. Instämmer nog inte 225 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 502 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 412 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 558 4. Instämmer nog inte 411 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 503 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 230 1. Instämmer starkt 800 2. Instämmer delvis 251 3. Varken eller 344 4. Instämmer nog inte 79 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 504 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 290 2. Instämmer delvis 422 3. Varken eller 507 4. Instämmer nog inte 358 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 505 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 152 1. Instämmer starkt 559 2. Instämmer delvis 401 3. Varken eller 303 4. Instämmer nog inte 287 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 506 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer starkt 585 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 382 4. Instämmer nog inte 234 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 507 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 535 2. Instämmer delvis 381 3. Varken eller 404 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 508 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 71 1. Instämmer starkt 248 2. Instämmer delvis 164 3. Varken eller 640 4. Instämmer nog inte 574 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 509 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 589 1. Instämmer starkt 467 2. Instämmer delvis 334 3. Varken eller 223 4. Instämmer nog inte 96 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 510 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 170 1. Instämmer starkt 270 2. Instämmer delvis 639 3. Varken eller 333 4. Instämmer nog inte 296 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 511 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 125 1. Instämmer starkt 674 2. Instämmer delvis 319 3. Varken eller 422 4. Instämmer nog inte 165 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 512 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer starkt 738 2. Instämmer delvis 298 3. Varken eller 302 4. Instämmer nog inte 92 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 513 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 127 1. Instämmer starkt 554 2. Instämmer delvis 238 3. Varken eller 546 4. Instämmer nog inte 236 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 514 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 70 1. Instämmer starkt 477 2. Instämmer delvis 463 3. Varken eller 502 4. Instämmer nog inte 192 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 515 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer starkt 433 2. Instämmer delvis 184 3. Varken eller 593 4. Instämmer nog inte 286 5. Instämmer absolut inte 31 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 516 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 59 1. Instämmer starkt 272 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 523 4. Instämmer nog inte 630 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 517 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 155 1. Instämmer starkt 702 2. Instämmer delvis 384 3. Varken eller 368 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 29 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 518 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer starkt 343 2. Instämmer delvis 363 3. Varken eller 562 4. Instämmer nog inte 360 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 519 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 425 1. Instämmer starkt 399 2. Instämmer delvis 271 3. Varken eller 448 4. Instämmer nog inte 159 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 520 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 216 1. Instämmer starkt 288 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 597 4. Instämmer nog inte 369 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 521 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer starkt 696 2. Instämmer delvis 272 3. Varken eller 301 4. Instämmer nog inte 174 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 522 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 121 1. Instämmer starkt 414 2. Instämmer delvis 158 3. Varken eller 704 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 24 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 523 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 449 1. Instämmer starkt 688 2. Instämmer delvis 242 3. Varken eller 265 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 524 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 656 1. Instämmer starkt 572 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 196 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 525 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 334 1. Instämmer starkt 844 2. Instämmer delvis 286 3. Varken eller 192 4. Instämmer nog inte 43 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 526 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 282 1. Instämmer starkt 689 2. Instämmer delvis 354 3. Varken eller 326 4. Instämmer nog inte 48 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 527 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 384 1. Instämmer starkt 278 2. Instämmer delvis 457 3. Varken eller 379 4. Instämmer nog inte 208 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 528 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 453 1. Instämmer starkt 229 2. Instämmer delvis 451 3. Varken eller 407 4. Instämmer nog inte 163 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 529 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 352 1. Instämmer starkt 827 2. Instämmer delvis 269 3. Varken eller 196 4. Instämmer nog inte 64 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 530 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 482 1. Instämmer starkt 599 2. Instämmer delvis 553 3. Varken eller 57 4. Instämmer nog inte 18 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 531 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 218 1. Instämmer starkt 333 2. Instämmer delvis 454 3. Varken eller 297 4. Instämmer nog inte 405 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 532 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1020 1. Ja 682 2. Nej 20 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 533 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 271 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 562 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 304 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 208 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 177 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 191 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 9 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 534 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? 280 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 554 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 284 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 208 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 184 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 196 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 16 6. Ej svar