ORVESTO 78 P-8002

               SSD 0006

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-8002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1978 genomfördes fem omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa sex omgångar 16.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 16.580 personer har 2.132
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 31 avlidna, 17 avflyttade från riket, 32 som vistas
  utomlands, 31 i militärtjänst, 174 på utrikes resa, 154 ej
  svensktalande, 157 okända men skrivna på kommun, 62 under
  sjukhusvård, 435 sjuka i hemmet samt 1039 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna vintern/våren 1978 uppgår
  således till 14.448 personer varav 4.625, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1978 11.575 personer istället för 9.823 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8002, omfattar 1782 personer eller 18,1% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 30 mars - 5 juni
  1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0006 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0006              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0006


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1637 145
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Kod: 71 Frek: 1 Valid-n=1781 Min=1 Max=70 Mean=28.8 St.Dev=20.6
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1782 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.3
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 3 MD= 99 or GE 100 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Kod: 99 100 Frek: 1 1 Valid-n=1780 Min=6 Max=98 Mean=38.2 St.Dev=15.5
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följ ande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 909 0. Man 870 1. Kvinna 3 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 182 00. 19 år och yngre 182 01. 20-24 år 191 02. 25-29 år 232 03. 30-34 år 188 04. 35-39 år 148 05. 40-44 år 143 06. 45-49 år 137 07. 50-54 år 138 08. 55-59 år 129 09. 60-64 år 108 10. 65 år och äldre 4 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 439 0. Ogift 1235 1. Gift eller sammanboende 106 2. Änka/änkling/frånskild 2 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 598 0. Husfar 650 1. Husmor 241 2. Son/dotter 41 3. Annan hushållsmedlem 200 4. Ensamboende 52 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 915 0. Förvärvsarbete,heltid 294 1. Förvärvsarbete,deltid 169 2. Hemmafru 188 3. Studerande 147 4. Pensionär 58 5. Annan sysselsättning 11 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 679 0. Folkskola 322 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 215 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 346 3. Gymnasium eller motsvarande 199 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 21 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 78 0. Under 200 invånare 207 1. 200-1.999 166 2. 2.000-4.999 165 3. 5.000-9.999 244 4. 10.000-24.999 247 5. 25.000-49.999 221 6. 50.000-99.999 375 7. 100.000 och däröver 79 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 175 0. Insatslägenhet 592 1. Hyrd lägenhet 773 2. Egen villa/radhus 61 3. Hyrd villa/radhus 119 4. Jordbruksfastighet 25 5. Inneboende 29 6. Annan bostadsform 8 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 271 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 380 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 252 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 182 3. Gör mer än hälften av alla inköp 688 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 10 Frek: 1650 121 4 7
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1437 277 58 3 7
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 10 Frek: 1485 258 32 7
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1419 304 50 1 8
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1299 375 95 5 1 7
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Frek: 59 285 1232 149 43 4 2 2 1 Kod: 10 Frek: 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 10 Frek: 1659 74 39 2 1 7
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 1 00. 0 Felstansat 6 10. Odokumenterad kod Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1 195 509 397 448 166 37 13 4 6 6
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomst- erna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 268 0. Under 10.000 327 1. 10.000-30.000 397 2. 30.000-50.000 450 3. 50.000-70.000 167 4. 70.000-90.000 48 5. 90.000-110.000 36 6. Över 110.000 89 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 12 0. Under 10.000 97 1. 10.000-30.000 191 2. 30.000-50.000 334 3. 50.000-70.000 327 4. 70.000-90.000 288 5. 90.000-110.000 332 6. Över 110.000 201 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1172 0. Ja 440 1. Nej 170 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 2 MD=10 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 9 Valid-n=1773 Min=0 Max=9 Mean=1.1 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 52 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1679 0. Finns ej 93 1. Finns 10 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1392 0. Finns ej 379 1. Finns 11 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 54 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1421 0. Finns ej 351 1. Finns 10 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1587 0. Finns ej 185 1. Finns 10 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1690 0. Finns ej 83 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 732 0. Finns ej 1041 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1170 0. Finns ej 603 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1335 0. Finns ej 438 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1349 0. Finns ej 424 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1392 0. Finns ej 381 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1033 0. Finns ej 740 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1011 0. Finns ej 762 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 395 0. Finns ej 1378 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 248 0. Finns ej 1525 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1218 0. Finns ej 555 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 511 0. Finns ej 1262 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 68 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 482 0. Finns ej 1291 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 69 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1165 0. Finns ej 608 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 70 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 694 0. Finns ej 1079 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1390 0. Finns ej 383 1. Finns 9 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1517 0. Finns ej 253 1. Finns 12 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 73 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 232 00. Fabriksny bil 520 01. Begagnad bil 51 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 11 04. Begagnat fritidshus 35 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 47 07. Köksfläkt 54 08. Elektrisk spis 45 09. Diskmaskin 391 10. Ej svar på fråga 6 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 75 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 24 01. Begagnad bil 37 02. Moped 18 03. Nytt fritidshus 28 04. Begagnat fritidshus 49 05. Ny villa 32 06. Begagnad villa 70 07. Köksfläkt 50 08. Elektrisk spis 61 09. Diskmaskin 391 10. Ej svar på fråga 6 660 00. Frågan ej tillämplig 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 77 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 4 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 6 05. Ny villa 15 06. Begagnad villa 17 07. Köksfläkt 41 08. Elektrisk spis 37 09. Diskmaskin 391 10. Ej svar på fråga 6 906 00. Frågan ej tillämplig 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 79 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 2 05. Ny villa 1 06. Begagnad villa 6 07. Köksfläkt 13 08. Elektrisk spis 24 09. Diskmaskin 391 10. Ej svar på fråga 6 983 00. Frågan ej tillämplig 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 81 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 5 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 391 10. Ej svar på fråga 6 1013 00. Frågan ej tillämplig 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 83 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 208 00. Tvättmaskin 64 01. Frysbox 45 02. Frysskåp 134 03. Fiskeutrustning 120 04. Elektrisk rakapparat 48 05. Skrivmaskin 46 06. Stillbildskamera 48 07. Filmkamera 17 08. Projektor 49 09. Elektrisk symaskin 640 10. Ej svar på fråga 7 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 85 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 41 01. Frysbox 33 02. Frysskåp 16 03. Fiskeutrustning 47 04. Elektrisk rakapparat 21 05. Skrivmaskin 28 06. Stillbildskamera 24 07. Filmkamera 35 08. Projektor 21 09. Elektrisk symaskin 638 10. Ej svar på fråga 7 515 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 87 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 20 02. Frysskåp 12 03. Fiskeutrustning 4 04. Elektrisk rakapparat 4 05. Skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 10 07. Filmkamera 20 08. Projektor 17 09. Elektrisk symaskin 638 10. Ej svar på fråga 7 679 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 89 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 1 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 10 08. Projektor 10 09. Elektrisk symaskin 638 10. Ej svar på fråga 7 752 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 91 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 2 08. Projektor 3 09. Elektrisk symaskin 638 10. Ej svar på fråga 7 772 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 93 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 176 00. Transistorradio 27 01. Husvagn 149 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit tv 167 04. Färg-tv 54 05. Elektrisk kaffebryggare 67 06. Motorgräsklippare 110 07. Dammsugare 20 08. Motorbåt 14 09. Segelbåt 629 10. Ej svar på fråga 8 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 01. Husvagn 30 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit tv 46 04. Färg-tv 45 05. Elektrisk kaffebryggare 33 06. Motorgräsklippare 54 07. Dammsugare 18 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 628 10. Ej svar på fråga 8 552 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 97 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 3 03. Svart/vit tv 12 04. Färg-tv 9 05. Elektrisk kaffebryggare 8 06. Motorgräsklippare 26 07. Dammsugare 9 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 628 10. Ej svar på fråga 8 720 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 99 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 5 06. Motorgräsklippare 7 07. Dammsugare 6 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 628 10. Ej svar på fråga 8 770 00. Frågan ej tillämplig 363 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 5 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 3 09. Segelbåt 628 10. Ej svar på fråga 8 782 00. Frågan ej tillämplig 362 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 103 width 1 MD=0 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkohol- haltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 104 width 1 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 1 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 106 width 1 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 1 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 108 width 1 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 1 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 110 width 1 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 111 width 1 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1782 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 17 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 78 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 569 5. Något intresserad 667 6. Ganska intresserad 305 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 113 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 542 6. Ganska intresserad 374 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 114 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 54 2. Ganska ointresserad 78 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 592 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 115 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 116 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 35 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 52 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 582 6. Ganska intresserad 616 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 117 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 167 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 630 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 118 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 53 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 594 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 279 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 61 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 518 6. Ganska intresserad 324 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 567 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 121 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 125 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 122 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 262 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 211 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 343 5. Något intresserad 184 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 123 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 98 3. Något ointresserad 139 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 533 5. Något intresserad 537 6. Ganska intresserad 332 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 124 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 66 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 119 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 282 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 779 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 125 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 207 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 380 5. Något intresserad 258 6. Ganska intresserad 355 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 126 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 136 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 426 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 127 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 47 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 525 6. Ganska intresserad 451 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 128 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 256 1. Mycket ointresserad 186 2. Ganska ointresserad 183 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 129 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 149 1. Mycket ointresserad 184 2. Ganska ointresserad 211 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 467 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 207 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 130 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 171 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 403 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 131 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 407 1. Mycket ointresserad 206 2. Ganska ointresserad 191 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 465 5. Något intresserad 230 6. Ganska intresserad 81 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 132 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 249 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 171 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 133 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 610 5. Något intresserad 361 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 134 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 532 5. Något intresserad 257 6. Ganska intresserad 115 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 135 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 774 1. Mycket ointresserad 182 2. Ganska ointresserad 162 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 217 5. Något intresserad 97 6. Ganska intresserad 103 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 136 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 98 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 448 7. Mycket intresserad 18 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 137 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 281 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 377 5. Något intresserad 134 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 138 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 603 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 253 5. Något intresserad 189 6. Ganska intresserad 259 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 139 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 792 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 229 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 194 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 140 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 522 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 141 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 126 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 303 6. Ganska intresserad 268 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 142 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 74 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 538 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 17 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 143 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 477 5. Något intresserad 491 6. Ganska intresserad 447 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 144 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 134 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 355 5. Något intresserad 388 6. Ganska intresserad 385 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 145 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 58 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 644 6. Ganska intresserad 317 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 146 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 45 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 316 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 518 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 147 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 577 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 340 5. Något intresserad 170 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 148 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 158 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 127 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 439 5. Något intresserad 445 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 149 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 203 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 158 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 648 5. Något intresserad 343 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 26 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 150 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 531 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 174 3. Något ointresserad 418 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 269 5. Något intresserad 135 6. Ganska intresserad 61 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 151 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 545 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 331 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 240 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 152 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 420 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 448 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 246 7. Mycket intresserad 19 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 153 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 323 1. Mycket ointresserad 150 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 300 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 20 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 154 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 262 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 525 5. Något intresserad 317 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 155 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 396 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 212 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 408 5. Något intresserad 197 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 156 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 97 3. Något ointresserad 65 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 535 7. Mycket intresserad 17 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 157 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 238 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 158 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 564 1. Mycket ointresserad 217 2. Ganska ointresserad 178 3. Något ointresserad 176 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 144 6. Ganska intresserad 42 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 159 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 759 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 281 5. Något intresserad 147 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 160 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 638 1. Mycket ointresserad 115 2. Ganska ointresserad 93 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 161 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 67 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 401 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 162 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 314 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 201 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 308 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 18 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 163 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 99 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 412 6. Ganska intresserad 252 7. Mycket intresserad 23 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 164 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 989 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 95 3. Något ointresserad 271 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 97 5. Något intresserad 72 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 165 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 72 1. Mycket ointresserad 29 2. Ganska ointresserad 60 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 473 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 503 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 166 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 729 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 321 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 174 5. Något intresserad 111 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 167 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 385 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 428 5. Något intresserad 251 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 168 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 527 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 349 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 265 5. Något intresserad 159 6. Ganska intresserad 157 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 169 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 28 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 170 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 183 1. Mycket ointresserad 86 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 523 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 171 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 18 2. Ganska ointresserad 28 3. Något ointresserad 47 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 305 5. Något intresserad 659 6. Ganska intresserad 673 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 172 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 596 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 173 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 554 5. Något intresserad 614 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 174 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 906 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 142 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 170 5. Något intresserad 110 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 32 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 175 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 202 1. Mycket ointresserad 87 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 609 5. Något intresserad 437 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 176 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 170 3. Något ointresserad 293 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 498 5. Något intresserad 276 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 27 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 177 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 5 01. 0 kronor 17 02. Under 100 kronor 153 03. 101-300 kronor 305 04. 301-500 kronor 350 05. 501-800 kronor 365 06. 801-1000 kronor 262 07. 1001-1500 kronor 158 08. 1501-2000 kronor 141 09. Över 2000 kronor 26 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 179 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 529 01. 0 kronor 459 02. Under 100 kronor 413 03. 101-300 kronor 204 04. 301-500 kronor 69 05. 501-800 kronor 32 06. 801-1000 kronor 15 07. 1001-1500 kronor 12 08. 1501-2000 kronor 16 09. Över 2000 kronor 33 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 181 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 493 01. 0 kronor 707 02. Under 100 kronor 414 03. 101-300 kronor 89 04. 301-500 kronor 20 05. 501-800 kronor 9 06. 801-1000 kronor 1 07. 1001-1500 kronor 1 08. 1501-2000 kronor 09. Över 2000 kronor 48 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 183 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 95 01. 0 kronor 266 02. Under 100 kronor 451 03. 101-300 kronor 315 04. 301-500 kronor 196 05. 501-800 kronor 119 06. 801-1000 kronor 115 07. 1001-1500 kronor 47 08. 1501-2000 kronor 120 09. Över 2000 kronor 58 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 185 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 866 01. 0 kronor 43 02. Under 100 kronor 52 03. 101-300 kronor 48 04. 301-500 kronor 49 05. 501-800 kronor 99 06. 801-1000 kronor 112 07. 1001-1500 kronor 135 08. 1501-2000 kronor 328 09. Över 2000 kronor 50 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 187 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 01. 0 kronor 502 02. Under 100 kronor 455 03. 101-300 kronor 247 04. 301-500 kronor 117 05. 501-800 kronor 47 06. 801-1000 kronor 23 07. 1001-1500 kronor 10 08. 1501-2000 kronor 13 09. Över 2000 kronor 46 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 189 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 969 01. 0 kronor 70 02. Under 100 kronor 76 03. 101-300 kronor 101 04. 301-500 kronor 88 05. 501-800 kronor 84 06. 801-1000 kronor 101 07. 1001-1500 kronor 99 08. 1501-2000 kronor 164 09. Över 2000 kronor 30 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 191 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 383 01. 0 kronor 225 02. Under 100 kronor 343 03. 101-300 kronor 259 04. 301-500 kronor 189 05. 501-800 kronor 123 06. 801-1000 kronor 88 07. 1001-1500 kronor 68 08. 1501-2000 kronor 77 09. Över 2000 kronor 27 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 193 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 112 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 140 07. 2 gånger per månad 137 08. 3 gånger per månad 343 09. 1 gång per vecka 280 10. 2 gånger per vecka 196 11. 3 gånger per vecka 102 12. 4 gånger per vecka 69 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 195 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 240 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 200 06. 1 gång per månad 142 07. 2 gånger per månad 148 08. 3 gånger per månad 303 09. 1 gång per vecka 182 10. 2 gånger per vecka 130 11. 3 gånger per vecka 55 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 197 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1008 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 86 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 199 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 79 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 60 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 201 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 570 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 88 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 123 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka 67 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 443 00. Aldrig 53 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 94 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 102 05. 2 gånger per kvartal 256 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 182 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 44 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 205 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 864 00. Aldrig 138 01. 1 gång per år 110 02. 2 gånger per år 99 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 154 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 207 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1463 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 209 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 692 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 187 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 211 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1308 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 61 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 22 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 213 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1123 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 215 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1068 00. Aldrig 136 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 217 width 2 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 295 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 122 05. 2 gånger per kvartal 304 06. 1 gång per månad 204 07. 2 gånger per månad 139 08. 3 gånger per månad 151 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 162 EPA Loc 219 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 695 00. Aldrig 158 01. 1 gång per år 122 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 186 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 64 08. 3 gånger per månad 55 09. 1 gång per vecka 20 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 221 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1143 00. Aldrig 171 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 223 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 539 00. Aldrig 117 01. 1 gång per år 119 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 101 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 128 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 225 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1130 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 87 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 61 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 106 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 227 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 994 00. Aldrig 178 01. 1 gång per år 100 02. 2 gånger per år 87 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 229 width 2 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 151 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 94 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 231 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 676 00. Aldrig 160 01. 1 gång per år 165 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 156 04. 1 gång per kvartal 126 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 51 08. 3 gånger per månad 51 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 169 KAPP-AHL Loc 233 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1021 00. Aldrig 280 01. 1 gång per år 142 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 235 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1223 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 48 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 237 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 754 00. Aldrig 518 01. 1 gång per år 226 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 239 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1595 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 241 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1486 00. Aldrig 120 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 243 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1670 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 245 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 665 00. Aldrig 212 01. 1 gång per år 176 02. 2 gånger per år 177 03. 3 gånger per år 180 04. 1 gång per kvartal 108 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 64 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 247 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1347 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 70 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 249 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 307 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 90 03. 3 gånger per år 159 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 129 07. 2 gånger per månad 149 08. 3 gånger per månad 230 09. 1 gång per vecka 99 10. 2 gånger per vecka 84 11. 3 gånger per vecka 36 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 251 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 312 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 110 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 179 06. 1 gång per månad 120 07. 2 gånger per månad 122 08. 3 gånger per månad 311 09. 1 gång per vecka 165 10. 2 gånger per vecka 92 11. 3 gånger per vecka 56 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 33 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 253 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 656 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 100 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 55 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 255 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 321 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 188 03. 3 gånger per år 231 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 91 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 76 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 257 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 424 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 160 03. 3 gånger per år 203 04. 1 gång per kvartal 138 05. 2 gånger per kvartal 200 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 259 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 492 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 140 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 142 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 114 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 261 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 403 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 115 06. 1 gång per månad 199 07. 2 gånger per månad 175 08. 3 gånger per månad 434 09. 1 gång per vecka 212 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 263 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 73 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 376 06. 1 gång per månad 418 07. 2 gånger per månad 237 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 83 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 19 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 265 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 130 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 95 05. 2 gånger per kvartal 413 06. 1 gång per månad 339 07. 2 gånger per månad 204 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 267 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 479 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 71 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 210 09. 1 gång per vecka 63 10. 2 gånger per vecka 75 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 100 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka 246 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 269 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 771 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 152 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 271 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 485 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 72 08. 3 gånger per månad 159 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 143 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 221 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 273 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 605 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 75 08. 3 gånger per månad 131 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 73 11. 3 gånger per vecka 35 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 198 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 ARBETET Loc 275 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1479 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 55 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 277 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 940 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 73 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 26 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 195 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 279 width 2 MD=15 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 482 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 171 09. 1 gång per vecka 104 10. 2 gånger per vecka 91 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 46 13. 5 gånger per vecka 231 14. 6 gånger per vecka 15. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 281 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1335 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 162 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 283 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 22 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 43 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 285 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1397 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 57 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 287 width 2 MD=15 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1355 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 14 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 90 14. 6 gånger per vecka 15. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 289 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1526 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 68 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 291 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1683 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 293 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1714 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 295 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1665 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 297 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1680 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 299 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1692 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 37 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 301 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1681 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 809 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 142 06. 1 gång per månad 94 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 389 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 305 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1625 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1172 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 277 09. 1 gång per vecka
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 658 00. Aldrig 30 01. 1 gång per år 50 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 89 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 141 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 463 09. 1 gång per vecka
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 311 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 1 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1487 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 317 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1580 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 103 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 319 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 321 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1741 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 323 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1718 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 325 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1244 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 79 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 98 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 327 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 1019 00. Aldrig 101 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 93 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 64 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 51 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 170 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 329 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1175 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 88 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 92 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 331 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1265 00. Aldrig 90 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 68 03. 3 gånger/år 91 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 44 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 333 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 960 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 120 04. 1 gång/kvartal 76 05. 2 gånger/kvartal 167 06. 1 gång/månad 102 07. 2 gånger/månad 40 08. 3 gånger/månad 122 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 335 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1057 00. Aldrig 90 01. 1 gång/år 83 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 73 04. 1 gång/kvartal 51 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/månad 60 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 170 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 337 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1086 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 189 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 339 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1222 00. Aldrig 107 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 87 04. 1 gång/kvartal 34 05. 2 gånger/kvartal 70 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 77 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 341 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1113 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 74 02. 2 gånger/år 96 03. 3 gånger/år 108 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 106 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 66 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 343 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 962 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 57 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 65 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 104 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 358 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 345 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1183 00. Aldrig 69 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 79 03. 3 gånger/år 80 04. 1 gång/kvartal 46 05. 2 gånger/kvartal 101 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 99 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 347 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1242 00. Aldrig 59 01. 1 gång/år 38 02. 2 gånger/år 49 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 25 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 227 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 349 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1059 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 59 05. 2 gånger/kvartal 140 06. 1 gång/månad 94 07. 2 gånger/månad 42 08. 3 gånger/månad 105 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 351 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1493 00. Aldrig 33 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 18 03. 3 gånger/år 29 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 111 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 353 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1398 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 28 02. 2 gånger/år 37 03. 3 gånger/år 44 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 92 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 355 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 33 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 20 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 357 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1268 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 86 02. 2 gånger/år 98 03. 3 gånger/år 74 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 37 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 73 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 359 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1317 00. Aldrig 62 01. 1 gång/år 44 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 46 05. 2 gånger/kvartal 71 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 81 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 361 width 2 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1101 00. Aldrig 89 01. 1 gång/år 94 02. 2 gånger/år 93 03. 3 gånger/år 121 04. 1 gång/kvartal 76 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 57 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 363 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1333 00. Aldrig 78 01. 1 gång/år 52 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 58 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 44 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 85 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 365 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1481 00. Aldrig 40 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 34 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 367 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1486 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 41 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 19 05. 2 gånger/kvartal 37 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 37 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 369 width 2 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 64 01. 1 gång/år 51 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 65 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER VI Loc 371 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1360 00. Aldrig 48 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 25 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 166 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 373 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 845 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 112 03. 3 gånger/år 145 04. 1 gång/kvartal 88 05. 2 gånger/kvartal 113 06. 1 gång/månad 68 07. 2 gånger/månad 37 08. 3 gånger/månad 221 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 375 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1535 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 49 06. 1 gång/månad 153 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 377 width 2 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1423 00. aldrig 45 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 55 06. 1 gång/månad 109 07. 2 gånger/månad
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 379 width 2 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1622 00. aldrig 24 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 30 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 381 width 2 MD= 8 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1328 00. aldrig 44 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 67 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 44 05. 2 gånger/kvartal 86 06. 1 gång/månad 70 07. 2 gånger/månad 1 08. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 383 width 2 MD= 8 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1174 00. aldrig 38 01. 1 gång/år 33 02. 2 gånger/år 36 03. 3 gånger/år 48 04. 1 gång/kvartal 37 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 309 07. 2 gånger/månad 2 08. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 385 width 1 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1086 0. aldrig 112 1. 1 gång/år 129 2. 2 gånger/år 111 3. 3 gånger/år 107 4. 1 gång/kvartal 57 5. 2 gånger/kvartal 180 6. 1 gång/månad
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 386 width 1 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1055 0. aldrig 115 1. 1 gång/år 113 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 108 4. 1 gång/kvartal 60 5. 2 gånger/kvartal 237 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 387 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1421 0. aldrig 83 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 148 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 388 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1316 0. aldrig 97 1. 1 gång/år 75 2. 2 gånger/år 73 3. 3 gånger/år 73 4. 1 gång/kvartal 44 5. 2 gånger/kvartal 104 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 389 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1539 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 39 2. 2 gånger/år 34 3. 3 gånger/år 40 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 390 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1625 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 391 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1617 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 392 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1603 0. aldrig 54 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 12 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 393 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1510 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 41 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 394 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1631 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 395 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1459 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 45 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 77 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 396 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1348 0. aldrig 63 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 54 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 208 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 397 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1645 0. aldrig 29 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 398 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1689 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 11 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 21 6. 1 gång/månad 1 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 399 width 1 MD=9 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1681 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 3 5. 2 gånger/kvartal 25 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 400 width 2 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 839 00. aldrig 30 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 39 06. 1 gång/månad 31 07. 2 gånger/månad 33 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka 37 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 17 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 484 14. 6 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 402 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1109 00. aldrig 19 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 27 11. 3 gånger/vecka 13 12. 4 gånger/vecka 17 13. 5 gånger/vecka 219 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 404 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1640 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 3 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 1 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 406 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1697 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 37 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 408 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1633 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 15 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 66 11. 3 gånger/vecka 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 410 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1759 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 412 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1712 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 414 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1732 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 416 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1714 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 418 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1758 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 420 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1761 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 13 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 422 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1740 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 424 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1685 00. aldrig 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 426 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1727 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 428 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1745 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 430 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1730 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 432 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 35 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 434 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1745 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 436 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1749 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 438 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1648 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 31 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 440 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1724 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 442 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1764 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1528 1. Köper aldrig 175 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 29 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 445 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1457 1. Köper aldrig 217 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1511 1. Köper aldrig 193 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 29 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 447 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1535 1. Köper aldrig 191 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 13 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1279 1. Köper aldrig 329 2. Köper enstaka nummer 64 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 40 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 32 6. Köper nästan alla Nr. 20 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1463 1. Köper aldrig 177 2. Köper enstaka nummer 29 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 65 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1480 1. Köper aldrig 175 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 72 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1487 1. Köper aldrig 214 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1502 1. Köper aldrig 208 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1420 1. Köper aldrig 56 2. Köper enstaka nummer 7 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 278 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 454 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1546 1. Köper aldrig 48 2. Köper enstaka nummer 4 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 166 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1332 1. Köper aldrig 296 2. Köper enstaka nummer 47 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 45 4. Köper ung. vartannat Nr. 11 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 28 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1571 1. Köper aldrig 124 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1665 1. Köper aldrig 66 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1494 1. Köper aldrig 214 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 43 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1553 1. Köper aldrig 145 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 33 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 460 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1416 1. Köper aldrig 288 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 24 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 8 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1556 1. Köper aldrig 141 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 30 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1671 1. Köper aldrig 75 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 22 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1575 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 464 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1595 1. Köper aldrig 35 2. Köper enstaka nummer 4 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 139 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1275 1. Köper aldrig 321 2. Köper enstaka nummer 31 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 106 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 466 width 1 MD=0 or GE 8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 98 1. Aldrig 137 2. Någon gång/år 34 3. Någon gång/kvartal 657 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 822 0. Odokumenterad kod 2 8. Odokumenterad kod 32 9. Odokumenterad kod
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 467 width 1 MD=0 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 468 width 1 MD=0 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 469 width 1 MD=0 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 470 width 1 MD=0 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 471 width 1 MD=0 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 310 HYRT BIL Loc 472 width 1 MD=0 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 473 width 1 MD=0 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1782 0. Odokumenterad kod
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 474 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 39 1. Aldrig 58 2. Någon gång/år 59 3. Någon gång/kvartal 207 4. Någon gång/månad 733 5. 1-2 gånger/vecka 483 6. 3-4 gånger/vecka 197 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 475 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 515 1. Aldrig 553 2. Någon gång/år 381 3. Någon gång/kvartal 315 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 476 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 148 1. Aldrig 224 2. Någon gång/år 517 3. Någon gång/kvartal 847 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 477 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 147 1. Aldrig 219 2. Någon gång/år 483 3. Någon gång/kvartal 870 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 478 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1181 1. Aldrig 176 2. Någon gång/år 225 3. Någon gång/kvartal 186 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 8 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 479 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 299 1. Aldrig 329 2. Någon gång/år 524 3. Någon gång/kvartal 603 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 480 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 295 1. Aldrig 364 2. Någon gång/år 566 3. Någon gång/kvartal 530 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 481 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 269 1. Aldrig 277 2. Någon gång/år 535 3. Någon gång/kvartal 655 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 482 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 677 1. Aldrig 569 2. Någon gång/år 350 3. Någon gång/kvartal 174 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 7 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 483 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 166 1. Aldrig 145 2. Någon gång/år 312 3. Någon gång/kvartal 891 4. Någon gång/månad 254 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 6 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 484 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 36 1. Instämmer starkt 242 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 567 4. Instämmer nog inte 564 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 485 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 41 1. Instämmer starkt 155 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 558 4. Instämmer nog inte 551 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 486 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 341 1. Instämmer starkt 768 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 264 4. Instämmer nog inte 96 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 487 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 591 1. Instämmer starkt 458 2. Instämmer delvis 244 3. Varken eller 267 4. Instämmer nog inte 204 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 488 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 369 1. Instämmer starkt 543 2. Instämmer delvis 345 3. Varken eller 296 4. Instämmer nog inte 204 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 489 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 177 1. Instämmer starkt 649 2. Instämmer delvis 391 3. Varken eller 420 4. Instämmer nog inte 129 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 490 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 126 1. Instämmer starkt 432 2. Instämmer delvis 676 3. Varken eller 413 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 491 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 357 1. Instämmer starkt 868 2. Instämmer delvis 316 3. Varken eller 162 4. Instämmer nog inte 54 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 492 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 909 1. Instämmer starkt 666 2. Instämmer delvis 128 3. Varken eller 47 4. Instämmer nog inte 22 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 493 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 198 1. Instämmer starkt 600 2. Instämmer delvis 484 3. Varken eller 372 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 494 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 182 1. Instämmer starkt 379 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 485 4. Instämmer nog inte 514 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 495 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 283 1. Instämmer starkt 755 2. Instämmer delvis 384 3. Varken eller 268 4. Instämmer nog inte 76 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 496 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 174 1. Instämmer starkt 586 2. Instämmer delvis 353 3. Varken eller 470 4. Instämmer nog inte 183 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 497 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 313 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 332 4. Instämmer nog inte 117 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 498 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 375 1. Instämmer starkt 652 2. Instämmer delvis 236 3. Varken eller 410 4. Instämmer nog inte 103 5. Instämmer absolut inte 6 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 499 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 142 1. Instämmer starkt 504 2. Instämmer delvis 380 3. Varken eller 497 4. Instämmer nog inte 243 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 500 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 404 3. Varken eller 405 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 501 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer starkt 678 2. Instämmer delvis 441 3. Varken eller 303 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 502 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 103 1. Instämmer starkt 465 2. Instämmer delvis 238 3. Varken eller 685 4. Instämmer nog inte 276 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 503 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer starkt 413 2. Instämmer delvis 237 3. Varken eller 556 4. Instämmer nog inte 450 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 504 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 241 1. Instämmer starkt 831 2. Instämmer delvis 272 3. Varken eller 340 4. Instämmer nog inte 81 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 505 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 136 1. Instämmer starkt 280 2. Instämmer delvis 457 3. Varken eller 529 4. Instämmer nog inte 363 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 506 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 161 1. Instämmer starkt 575 2. Instämmer delvis 437 3. Varken eller 274 4. Instämmer nog inte 319 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 507 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 207 1. Instämmer starkt 580 2. Instämmer delvis 301 3. Varken eller 410 4. Instämmer nog inte 264 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 508 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 293 1. Instämmer starkt 497 2. Instämmer delvis 365 3. Varken eller 473 4. Instämmer nog inte 127 5. Instämmer absolut inte 27 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 509 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 77 1. Instämmer starkt 226 2. Instämmer delvis 164 3. Varken eller 652 4. Instämmer nog inte 637 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 510 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 630 1. Instämmer starkt 467 2. Instämmer delvis 330 3. Varken eller 251 4. Instämmer nog inte 93 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 511 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 168 1. Instämmer starkt 284 2. Instämmer delvis 658 3. Varken eller 352 4. Instämmer nog inte 308 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 512 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 135 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 488 4. Instämmer nog inte 170 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 513 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 279 1. Instämmer starkt 713 2. Instämmer delvis 298 3. Varken eller 407 4. Instämmer nog inte 70 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 514 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 137 1. Instämmer starkt 592 2. Instämmer delvis 230 3. Varken eller 562 4. Instämmer nog inte 251 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 515 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 75 1. Instämmer starkt 482 2. Instämmer delvis 489 3. Varken eller 508 4. Instämmer nog inte 209 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 516 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 204 1. Instämmer starkt 465 2. Instämmer delvis 185 3. Varken eller 606 4. Instämmer nog inte 297 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 517 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 67 1. Instämmer starkt 300 2. Instämmer delvis 250 3. Varken eller 511 4. Instämmer nog inte 639 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 518 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 168 1. Instämmer starkt 730 2. Instämmer delvis 388 3. Varken eller 387 4. Instämmer nog inte 87 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 519 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 89 1. Instämmer starkt 340 2. Instämmer delvis 403 3. Varken eller 577 4. Instämmer nog inte 348 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 520 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 439 1. Instämmer starkt 425 2. Instämmer delvis 291 3. Varken eller 453 4. Instämmer nog inte 156 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 521 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 277 2. Instämmer delvis 265 3. Varken eller 642 4. Instämmer nog inte 368 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 522 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 236 1. Instämmer starkt 745 2. Instämmer delvis 281 3. Varken eller 297 4. Instämmer nog inte 204 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 523 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 131 1. Instämmer starkt 412 2. Instämmer delvis 134 3. Varken eller 780 4. Instämmer nog inte 316 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 524 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 459 1. Instämmer starkt 752 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 263 4. Instämmer nog inte 60 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 525 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 673 1. Instämmer starkt 615 2. Instämmer delvis 246 3. Varken eller 164 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 11 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 526 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 349 1. Instämmer starkt 868 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 187 4. Instämmer nog inte 64 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 527 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 275 1. Instämmer starkt 743 2. Instämmer delvis 309 3. Varken eller 380 4. Instämmer nog inte 53 5. Instämmer absolut inte 22 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 528 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 397 1. Instämmer starkt 312 2. Instämmer delvis 421 3. Varken eller 425 4. Instämmer nog inte 212 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 529 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 429 1. Instämmer starkt 239 2. Instämmer delvis 467 3. Varken eller 476 4. Instämmer nog inte 155 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 530 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 355 1. Instämmer starkt 830 2. Instämmer delvis 255 3. Varken eller 257 4. Instämmer nog inte 76 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 531 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 440 1. Instämmer starkt 610 2. Instämmer delvis 630 3. Varken eller 70 4. Instämmer nog inte 19 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 532 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 234 1. Instämmer starkt 347 2. Instämmer delvis 546 3. Varken eller 269 4. Instämmer nog inte 377 5. Instämmer absolut inte 9 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 533 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1064 1. Ja 706 2. Nej 12 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 534 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 252 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 609 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 304 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 218 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 213 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 171 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 15 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 535 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 1782 6. Ej svar