ORVESTO 78 P-8003

               SSD 0010

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1983

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 78 P-8003 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1978 genomfördes fem omgångar "Sverige
  Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt omfattade urvalet
  för dessa sex omgångar 16.580 personer 15-70 år upptagna i
  befolkningsregistret. Urvalet har av SCB dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 16.580 personer har 2.132
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 31 avlidna, 17 avflyttade från riket, 32 som vistas
  utomlands, 31 i militärtjänst, 174 på utrikes resa, 154 ej
  svensktalande, 157 okända men skrivna på kommun, 62 under
  sjukhusvård, 435 sjuka i hemmet samt 1039 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de sex omgångarna vintern/våren 1978 uppgår
  således till 14.448 personer varav 4.625, utgörande 32%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (52%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (38%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1978 11.575 personer istället för 9.823 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8003, omfattar 1719 personer eller 17,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 17 april- 21 juni
  1978.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO.

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Projektet har getts benämningen SSDdokumentation - ORVESTO.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSD:s förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0010 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socio-ekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Alkoholvanor 67 Alkoholvanor Föreningsmedlemskap 68 Föreningsmedlemskap 69 Föreningsmedlemskap 70 Föreningsmedlemskap 71 Föreningsmedlemskap 72 Föreningsmedlemskap 73 Föreningsmedlemskap 74 Föreningsmedlemskap 75 Föreningsmedlemskap Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 77 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 78 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 79 Intresseinriktning:Bantningstips 80 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 81 Intresseinriktning:Politik 82 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 83 Intresseinriktning:Skattefrågor 84 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 85 Intresseinriktning:Vidareutbildning 86 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 87 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 88 Intresseinriktning:Villa/eget hem 89 Intresseinriktning:Fritidshus 90 Intresseinriktning:Personbilar 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 97 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 98 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 99 Intresseinriktning:Motorcyklar 100 Intresseinriktning:Krukväxter 101 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 102 Intresseinriktning:Hundars skötsel 103 Intresseinriktning:Katters skötsel 104 Intresseinriktning:Motionera 105 Intresseinriktning:Idrotta 106 Intresseinriktning:Laga mat 107 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 108 Intresseinriktning:Baka 109 Intresseinriktning:Ha gäster 110 Intresseinriktning:Köra bil 111 Intresseinriktning:Jobba med bilar 112 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 113 Intresseinriktning:Fotografera 114 Intresseinriktning:Smalfilma 115 Intresseinriktning:Sportfiska 116 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 117 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 118 Intresseinriktning:Gå på teater 119 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 120 Intresseinriktning:Läsa böcker 121 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 122 Intresseinriktning:Köpa på postorder 123 Intresseinriktning:Sy kläder 124 Intresseinriktning:Handarbeta 125 Intresseinriktning:Träffa nya människor 126 Intresseinriktning:Snickra 127 Intresseinriktning:Måla hemma 128 Intresseinriktning:Jaga 129 Intresseinriktning:Friluftsliv 130 Intresseinriktning:Åka slalom 131 Intresseinriktning:Åka motorbåt 132 Intresseinriktning:Segla 133 Intresseinriktning:Campa 134 Intresseinriktning:Semestra utomlands 135 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 136 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 137 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 138 Intresseinriktning:Gå på diskotek 139 Intresseinriktning:Gå på restaurang 140 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor: kläder fritid m m 141 Kostnader för kläder 142 Kostnader för sportutrustning 143 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 144 Kostnader för nöjen 145 Kostnader för utlandsresor under fritiden 146 Kostnader för böcker 147 Kostnader för tobak 148 Kostnader för vin och sprit Besöksfrekvenser ; butiker, varuhus m m 149 Besöksfrekvenser:ICA 150 Besöksfrekvenser:Konsum 151 Besöksfrekvenser:Vivo 152 Besöksfrekvenser:Favör 153 Besöksfrekvenser:Annan butik 154 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Epa livsmedel 156 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Tempo livsmedel 158 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 160 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 161 Besöksfrekvenser:Domus 162 Besöksfrekvenser:Epa 163 Besöksfrekvenser:NK 164 Besöksfrekvenser:Tempo 165 Besöksfrekvenser:Åhlens 166 Besöksfrekvenser:Obs 167 Besöksfrekvenser:B&W 168 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 169 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 170 Besöksfrekvenser:Gulins 171 Besöksfrekvenser:Ikea 172 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 173 Besöksfrekvenser:Broddmans 174 Besöksfrekvenser:Daler 175 Besöksfrekvenser:Järnia 176 Besöksfrekvenser:Färgsam 177 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 178 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 179 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 180 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 181 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 182 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 183 Besöksfrekvenser:Bensinstation 184 Besöksfrekvenser:Postkontor 185 Besöksfrekvenser:Bankkontor 186 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 187 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 188 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning: storstadspress 189 Läsfrekvenser:Aftonbladet 190 Läsfrekvenser:Arbetet 191 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 192 Läsfrekvenser:Expressen 193 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 194 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 195 Läsfrekvenser:Kvällsposten 196 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 197 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 198 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 199 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 200 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 201 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 202 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 203 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 204 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 212 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 213 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 214 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning: veckotidningar 215 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 216 Läsfrekvenser för Allers 217 Läsfrekvenser för Damernas Värld 218 Läsfrekvenser för Femina 219 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 220 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 221 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 222 Läsfrekvenser för Husmodern 223 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 224 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 225 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 226 Läsfrekvenser för Land 227 Läsfrekvenser för Lektyr 228 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 229 Läsfrekvenser för Min Värld 230 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 231 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 232 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 233 Läsfrekvenser för Se 234 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 235 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 236 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 237 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 238 Läsfrekvenser för Vi 239 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning: 14-dagars- och månadstidningar 240 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 241 Läsfrekvenser för Motor 242 Läsfrekvenser för Motorföraren 243 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 244 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 245 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 246 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 247 Läsfrekvenser för Det Bästa 248 Läsfrekvenser för Allt om Mat 249 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 250 Läsfrekvenser för Båt för Alla 251 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 252 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Radio &Television 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Aktuell Fotografi 258 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 259 Läsfrekvenser för Antik & Auktion Tidningsläsning: landsortspress 260 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - A-Pressen 262 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 265 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 266 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 267 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Tidningsläsning: lokalpress 268 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 269 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspredd Lidingö 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 273 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 274 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 275 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 279 Läsfrekvenser för - Storstaden 280 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 281 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren Köpvanor: veckotidningar 282 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 283 Köpfrekvenser för Allers 284 Köpfrekvenser för Damernas Värld 285 Köpfrekvenser för Femina 286 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 287 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 288 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 289 Köpfrekvenser för Husmodern 290 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 291 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 292 Köpfrekvenser för Land 293 Köpfrekvenser för Lektyr 294 Köpfrekvenser för Min Värld 295 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 296 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 297 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 298 Köpfrekvenser för Se 299 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 300 Köpfrekvenser för Veckojournalen 301 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 302 Köpfrekvenser för Vi 303 Köpfrekvenser för Året Runt Frekvenser för olika aktiviteter 304 Frekvenser - Gått i kyrkan 305 Frekvenser - Gått på föreningsmöte 306 Frekvenser - Sett sport i TV 307 Frekvenser - Besökt sportevenemang 308 Frekvenser - Hållit tal 309 Frekvenser - Druckit vin till maten 310 Frekvenser - Hyrt bil 311 Frekvenser - Haft arbete med hem Inköp av dagligvaror 312 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 313 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 314 Köpfrekvenser för Tandkräm 315 Köpfrekvenser för Tvål 316 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 317 Köpfrekvenser för Vanligt diskmedel 318 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 319 Köpfrekvenser för Tvättmedel 320 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 321 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 322 Attityder till: Nya Livsmedel 323 Attityder till: Nyheter 324 Attityder till: Hälsosam Mat 325 Attityder till: Boende 326 Attityder till: Intresseområden 327 Attityder till: Pengar 328 Attityder till: Oberoende 329 Attityder till: Familjegemenskap 330 Attityder till: Naturen 331 Attityder till: Karriären 332 Attityder till: Kvinnans plats 333 Attityder till: Priser 334 Attityder till: Städning 335 Attityder till: Barn 336 Attityder till: Rent i huset 337 Attityder till: Arbetet 338 Attityder till: Förenklingar 339 Attityder till: Annorlunda mat 340 Attityder till: Impulsköp 341 Attityder till: Titta i affärer 342 Attityder till: Kvalitetsvaror 343 Attityder till: Köpa-Sälja 344 Attityder till: Matlagning 345 Attityder till: Fester 346 Attityder till: Fritiden 347 Attityder till: Fritiden 348 Attityder till: Tuggummituggande 349 Attityder till: Religiösa frågor 350 Attityder till: Åsikter 351 Attityder till: Avkoppling 352 Attityder till: Pengar 353 Attityder till: Levnadsstandard 354 Attityder till: Bilar 355 Attityder till: Alkohol 356 Attityder till: Ansvar 357 Attityder till: Föreningar 358 Attityder till: Otrohet 359 Attityder till: Alkohol 360 Attityder till: Veckotidningar 361 Attityder till: Framtiden 362 Attityder till: Fester 363 Attityder till: Brottslingar 364 Attityder till: Lyx 365 Attityder till: Risker 366 Attityder till: Kärnkraftverk 367 Attityder till: Porrtidningar 368 Attityder till: Snygga kläder 369 Attityder till: Örtmediciner 370 Attityder till: proffsboxning Medlemskap 371 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 372 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs 373 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0010              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0010


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. NOVEMBER 1983
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1549 170
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Faktiska värdet är kodat. Kod: 71 Frek: 3 Valid-n=1716 Min=1 Max=70 Mean=28.6 St.Dev=20.7
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 2 MD=10 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Kod: 10 Frek: 3 Valid-n=1716 Min=1 Max=9 Mean=4.1 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 19 width 2 MD=74 Födelseår Faktiska värdet är kodat. Kod: 74 Frek: 3 Valid-n=1716 Min=8 Max=73 Mean=37.5 St.Dev=15.7
VAR 10 KÖN Loc 21 width 1 MD=2 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följ ande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 889 0. Man 830 1. Kvinna 2. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=11 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 180 00. 19 år och yngre 149 01. 20-24 år 211 02. 25-29 år 206 03. 30-34 år 151 04. 35-39 år 155 05. 40-44 år 120 06. 45-49 år 136 07. 50-54 år 166 08. 55-59 år 115 09. 60-64 år 130 10. 65 år och äldre 11. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 24 width 1 MD=3 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 392 0. Ogift 1198 1. Gift eller sammanboende 126 2. Änka/änkling/frånskild 3 3. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 25 width 1 MD=5 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 577 0. Husfar 621 1. Husmor 229 2. Son/dotter 39 3. Annan hushållsmedlem 189 4. Ensamboende 64 5. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 26 width 1 MD=6 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 870 0. Förvärvsarbete,heltid 271 1. Förvärvsarbete,deltid 172 2. Hemmafru 179 3. Studerande 150 4. Pensionär 68 5. Annan sysselsättning 9 6. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 27 width 1 MD=5 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 708 0. Folkskola 302 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 180 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 304 3. Gymnasium eller motsvarande 200 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 25 5. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 28 width 1 MD=8 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 0. Under 200 invånare 183 1. 200-1.999 171 2. 2.000-4.999 143 3. 5.000-9.999 222 4. 10.000-24.999 225 5. 25.000-49.999 220 6. 50.000-99.999 381 7. 100.000 och däröver 81 8. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 29 width 1 MD=7 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 0. Insatslägenhet 573 1. Hyrd lägenhet 727 2. Egen villa/radhus 46 3. Hyrd villa/radhus 131 4. Jordbruksfastighet 25 5. Inneboende 27 6. Annan bostadsform 7 7. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 30 width 1 MD=5 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 295 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 343 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 237 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 199 3. Gör mer än hälften av alla inköp 644 4. Gör alla eller nästan alla inköp 1 5. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 31 width 2 MD=10 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 10 Frek: 1575 130 8 6
VAR 20 2-6 ÅR Loc 33 width 2 MD=10 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1425 245 41 2 6
VAR 21 7-10 ÅR Loc 35 width 2 MD=10 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1447 234 27 5 6
VAR 22 11-14 ÅR Loc 37 width 2 MD=10 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 10 Frek: 1397 274 42 6
VAR 23 15-19 ÅR Loc 39 width 2 MD=10 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1248 352 105 9 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 41 width 2 MD=10 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 10 Frek: 48 291 1169 161 33 8 4 5
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 43 width 2 MD=10 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 10 Frek: 1593 89 30 2 5
VAR 26 TOTALANTAL Loc 45 width 2 MD=10 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> 01. . . 09. 9 Group Title: 00. 0 Felstansat 4 10. Odokumenterad kod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 189 521 382 403 148 52 10 3 7 4
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 47 width 1 MD=7 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomst- erna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 246 0. Under 10.000 300 1. 10.000-30.000 400 2. 30.000-50.000 449 3. 50.000-70.000 140 4. 70.000-90.000 50 5. 90.000-110.000 38 6. Över 110.000 96 7. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 48 width 1 MD=7 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 11 0. Under 10.000 108 1. 10.000-30.000 186 2. 30.000-50.000 337 3. 50.000-70.000 302 4. 70.000-90.000 251 5. 90.000-110.000 329 6. Över 110.000 195 7. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 49 width 1 MD=2 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1149 0. Ja 454 1. Nej 116 2. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 50 width 1 MD=7 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Faktiska värdet är kodat. Kod: 7 Frek: 6 Valid-n=1713 Min=0 Max=6 Mean=1.1 St.Dev=0.7
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=2 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1619 0. Finns ej 94 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=2 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1338 0. Finns ej 374 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=2 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1353 0. Finns ej 359 1. Finns 7 2. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=2 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1548 0. Finns ej 165 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=2 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1651 0. Finns ej 62 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=2 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 682 0. Finns ej 1031 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=2 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1156 0. Finns ej 557 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=2 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1316 0. Finns ej 397 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=2 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1311 0. Finns ej 402 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=2 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1377 0. Finns ej 336 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=2 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 976 0. Finns ej 737 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=2 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 968 0. Finns ej 745 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=2 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 420 0. Finns ej 1293 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=2 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 246 0. Finns ej 1467 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=2 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1207 0. Finns ej 506 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=2 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 491 0. Finns ej 1222 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=2 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 479 0. Finns ej 1234 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=2 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1118 0. Finns ej 595 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=2 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 673 0. Finns ej 1040 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=2 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1384 0. Finns ej 329 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=2 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1440 0. Finns ej 273 1. Finns 6 2. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 209 00. Fabriksny bil 516 01. Begagnad bil 33 02. Moped 8 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 21 06. Begagnad villa 55 07. Köksfläkt 34 08. Elektrisk spis 35 09. Diskmaskin 386 10. Ej svar på fråga 6 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 29 01. Begagnad bil 44 02. Moped 14 03. Nytt fritidshus 22 04. Begagnat fritidshus 25 05. Ny villa 34 06. Begagnad villa 46 07. Köksfläkt 53 08. Elektrisk spis 55 09. Diskmaskin 386 10. Ej svar på fråga 6 642 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 4 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 5 04. Begagnat fritidshus 4 05. Ny villa 8 06. Begagnad villa 20 07. Köksfläkt 29 08. Elektrisk spis 33 09. Diskmaskin 386 10. Ej svar på fråga 6 859 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 14 08. Elektrisk spis 21 09. Diskmaskin 386 10. Ej svar på fråga 6 922 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 07. Köksfläkt 3 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 386 10. Ej svar på fråga 6 951 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 176 00. Tvättmaskin 57 01. Frysbox 61 02. Frysskåp 127 03. Fiskeutrustning 114 04. Elektrisk rakapparat 44 05. Skrivmaskin 51 06. Stillbildskamera 35 07. Filmkamera 23 08. Projektor 38 09. Elektrisk symaskin 624 10. Ej svar på fråga 7 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 28 01. Frysbox 19 02. Frysskåp 34 03. Fiskeutrustning 53 04. Elektrisk rakapparat 23 05. Skrivmaskin 27 06. Stillbildskamera 22 07. Filmkamera 37 08. Projektor 29 09. Elektrisk symaskin 623 10. Ej svar på fråga 7 455 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 18 04. Elektrisk rakapparat 6 05. Skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 11 07. Filmkamera 18 08. Projektor 13 09. Elektrisk symaskin 623 10. Ej svar på fråga 7 630 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 5 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Skrivmaskin 5 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 13 08. Projektor 5 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar på fråga 7 691 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 06. Stillbildskamera 1 07. Filmkamera 3 08. Projektor 5 09. Elektrisk symaskin 622 10. Ej svar på fråga 7 717 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 189 00. Transistorradio 27 01. Husvagn 123 02. Stereoanläggning 19 03. Svart/vit tv 151 04. Färg-tv 54 05. Elektrisk kaffebryggare 69 06. Motorgräsklippare 112 07. Dammsugare 18 08. Motorbåt 10 09. Segelbåt 578 10. Ej svar på fråga 8 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 3 01. Husvagn 27 02. Stereoanläggning 5 03. Svart/vit tv 55 04. Färg-tv 33 05. Elektrisk kaffebryggare 31 06. Motorgräsklippare 73 07. Dammsugare 19 08. Motorbåt 12 09. Segelbåt 577 10. Ej svar på fråga 8 515 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit tv 9 04. Färg-tv 13 05. Elektrisk kaffebryggare 6 06. Motorgräsklippare 18 07. Dammsugare 7 08. Motorbåt 8 09. Segelbåt 577 10. Ej svar på fråga 8 710 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 12 07. Dammsugare 7 08. Motorbåt 09. Segelbåt 577 10. Ej svar på fråga 8 751 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 1 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 1 09. Segelbåt 577 10. Ej svar på fråga 8 769 00. Frågan ej tillämplig 369 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 ALKOHOLVANOR Loc 102 width 1 MD=0 F.9. Hur skulle Du vilja beteckna Ditt eget nuvarande bruk av alkohol? Med alkohol- haltiga drycker avses öl klass II(folköl), starköl, vin och sprit. Markera med ett kryss! FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Avstår helt 2. Mycket måttligt bruk 3. Ganska måttligt bruk 4. Dricker ungefär vad jag tål 5. Dricker egentligen mer än jag tål 6. Tveksam, vet ej 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 68 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 103 width 1 F.10. Är Du medlem i någon förening eller klubb? Iså fall vilken eller vilka? F.10a. Första krysset FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 69 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 104 width 1 F.10b. Andra krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 70 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 105 width 1 F.10c. Tredje krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 71 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 106 width 1 F.10d. Fjärde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 72 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 107 width 1 F.10e. Femte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 73 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 108 width 1 F.10f. Sjätte krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 74 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 109 width 1 F.10g. Sjunde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 75 FÖRENINGSMEDLEMSKAP Loc 110 width 1 F.10h. Åttonde krysset <Se F.10 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Fackförening 1. Partipoltisk förening, ungdomsförbund anknutet till politiskt parti 2. Frikyrklig förening, frikyrkosamfund, ungdomsförening som tillhör något fri- kyrkligt samfund 3. Annan kyrklig, religiös förening 4. Idrotts- eller sportförening 5. Motorförening 6. Sång- eller musikförening 7. Nykterhetsförening (hit räknas också MHF) 1719 8. Annan förening 9. Nej, är inte medlem i någon förening
VAR 76 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 111 width 1 MD=8 F.11. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.11.1. Miljövårdsfrågor 17 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 59 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 582 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 282 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 77 HÄLSONYTTIG MAT Loc 112 width 1 MD=8 F.11.2. Hälsonyttig mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 49 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 93 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 460 5. Något intresserad 524 6. Ganska intresserad 352 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 78 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 113 width 1 MD=8 F.11.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.11 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 478 5. Något intresserad 515 6. Ganska intresserad 392 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 79 BANTNINGSTIPS Loc 114 width 1 MD=8 F.11.4. Bantningstips <Se F.11 för fullständig frågetext> 490 1. Mycket ointresserad 220 2. Ganska ointresserad 138 3. Något ointresserad 156 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 387 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 48 8. Ej svar
VAR 80 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 115 width 1 MD=8 F.11.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.11 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 40 3. Något ointresserad 84 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 347 5. Något intresserad 606 6. Ganska intresserad 528 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 81 POLITIK Loc 116 width 1 MD=8 F.11.6. Politik <Se F.11 för fullständig frågetext> 134 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 581 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 198 7. Mycket intresserad 30 8. Ej svar
VAR 82 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 117 width 1 MD=8 F.11.7. Sociala rättigheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 594 5. Något intresserad 493 6. Ganska intresserad 272 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 83 SKATTEFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=8 F.11.8. Skattefrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 489 5. Något intresserad 482 6. Ganska intresserad 327 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 84 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=8 F.11.9. Samlevnadsfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 576 5. Något intresserad 408 6. Ganska intresserad 206 7. Mycket intresserad 55 8. Ej svar
VAR 85 VIDAREUTBILDNING Loc 120 width 1 MD=8 F.11.10. Vidareutbildning <Se F.11 för fullständig frågetext> 89 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 365 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 51 8. Ej svar
VAR 86 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 121 width 1 MD=8 F.11.11. Religions-och trosfrågor <Se F.11 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 238 2. Ganska ointresserad 189 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 149 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 87 ARBETSMARKNADEN Loc 122 width 1 MD=8 F.11.12. Arbetsmarknaden <Se F.11 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 514 5. Något intresserad 530 6. Ganska intresserad 297 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 88 VILLA/EGET HEM Loc 123 width 1 MD=8 F.11.13. Villa/eget hem <Se F.11 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 59 3. Något ointresserad 135 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 245 5. Något intresserad 404 6. Ganska intresserad 713 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 89 FRITIDSHUS Loc 124 width 1 MD=8 F.11.14. Fritidshus <Se F.11 för fullständig frågetext> 208 1. Mycket ointresserad 149 2. Ganska ointresserad 135 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 314 5. Något intresserad 297 6. Ganska intresserad 334 7. Mycket intresserad 59 8. Ej svar
VAR 90 PERSONBILAR Loc 125 width 1 MD=8 F.11.15. Personbilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 311 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 126 width 1 MD=8 F.11.16. Heminredning <Se F.11 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 107 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 496 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 409 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 127 width 1 MD=8 F.11.17. Modenyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 128 width 1 MD=8 F.11.18. Matvarunyheter <Se F.11 för fullständig frågetext> 145 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 187 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 466 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 129 width 1 MD=8 F.11.19. Barnavård <Se F.11 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 222 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 401 5. Något intresserad 321 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 58 8. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 130 width 1 MD=8 F.11.20. Skönhetsvård <Se F.11 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 200 2. Ganska ointresserad 176 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 201 6. Ganska intresserad 73 7. Mycket intresserad 39 8. Ej svar
VAR 96 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 131 width 1 MD=8 F.11.21. Stereoanläggningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 136 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 326 6. Ganska intresserad 172 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 97 HUSHÅLLSMASKINER Loc 132 width 1 MD=8 F.11.22. Hushållsmaskiner <Se F.11 för fullständig frågetext> 131 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 193 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 589 5. Något intresserad 362 6. Ganska intresserad 132 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 98 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 133 width 1 MD=8 F.11.23. Fotoutrustningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 259 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 229 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 54 8. Ej svar
VAR 99 MOTORCYKLAR Loc 134 width 1 MD=8 F.11.24. Motorcyklar <Se F.11 för fullständig frågetext> 743 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 217 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 53 8. Ej svar
VAR 100 KRUKVÄXTER Loc 135 width 1 MD=8 F.11.25. Krukväxter <Se F.11 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 113 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 364 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 466 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 101 MEDEL MOT MJÄLL Loc 136 width 1 MD=8 F.11.26. Medel mot mjäll <Se F.11 för fullständig frågetext> 537 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 315 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 302 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 102 HUNDARS SKÖTSEL Loc 137 width 1 MD=8 F.11.27. Hundars skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 553 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 237 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 226 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 103 KATTERS SKÖTSEL Loc 138 width 1 MD=8 F.11.28. Katters skötsel <Se F.11 för fullständig frågetext> 668 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 244 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 220 5. Något intresserad 121 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 47 8. Ej svar
VAR 104 MOTIONERA Loc 139 width 1 MD=8 F.11.29. Motionera <Se F.11 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 31 8. Ej svar
VAR 105 IDROTTA Loc 140 width 1 MD=8 F.11.30. Idrotta <Se F.11 för fullständig frågetext> 189 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 272 6. Ganska intresserad 248 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 106 LAGA MAT Loc 141 width 1 MD=8 F.11.31. Laga mat <Se F.11 för fullständig frågetext> 62 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 511 6. Ganska intresserad 405 7. Mycket intresserad 22 8. Ej svar
VAR 107 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 142 width 1 MD=8 F.11.32. Pröva nya maträtter <Se F.11 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 478 6. Ganska intresserad 396 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 108 BAKA Loc 143 width 1 MD=8 F.11.33. Baka <Se F.11 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 327 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 342 7. Mycket intresserad 29 8. Ej svar
VAR 109 HA GÄSTER Loc 144 width 1 MD=8 F.11.34. Ha gäster <Se F.11 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 36 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 637 6. Ganska intresserad 294 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 110 KÖRA BIL Loc 145 width 1 MD=8 F.11.35. Köra bil <Se F.11 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 61 3. Något ointresserad 169 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 484 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 111 JOBBA MED BILAR Loc 146 width 1 MD=8 F.11.36. Jobba med bilar <Se F.11 för fullständig frågetext> 502 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 163 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 303 5. Något intresserad 195 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 112 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 147 width 1 MD=8 F.11.37. Arbeta i trädgården <Se F.11 för fullständig frågetext> 132 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 140 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 400 5. Något intresserad 451 6. Ganska intresserad 370 7. Mycket intresserad 36 8. Ej svar
VAR 113 FOTOGRAFERA Loc 148 width 1 MD=8 F.11.38. Fotografera <Se F.11 för fullständig frågetext> 201 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 572 5. Något intresserad 322 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 38 8. Ej svar
VAR 114 SMALFILMA Loc 149 width 1 MD=8 F.11.39. Smalfilma <Se F.11 för fullständig frågetext> 503 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 161 3. Något ointresserad 404 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 74 7. Mycket intresserad 44 8. Ej svar
VAR 115 SPORTFISKA Loc 150 width 1 MD=8 F.11.40. Sportfiska <Se F.11 för fullständig frågetext> 485 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 321 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 116 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 151 width 1 MD=8 F.11.41. Lyssna på popmusik <Se F.11 för fullständig frågetext> 394 1. Mycket ointresserad 166 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 384 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 241 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 117 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 152 width 1 MD=8 F.11.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.11 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 182 3. Något ointresserad 91 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 523 5. Något intresserad 270 6. Ganska intresserad 135 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 118 GÅ PÅ TEATER Loc 153 width 1 MD=8 F.11.43. Gå på teater <Se F.11 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 503 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 146 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 119 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 154 width 1 MD=8 F.11.44. Gå på konstutställning <Se F.11 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 188 2. Ganska ointresserad 209 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 368 5. Något intresserad 219 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 120 LÄSA BÖCKER Loc 155 width 1 MD=8 F.11.45. Läsa böcker <Se F.11 för fullständig frågetext> 85 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 62 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 492 7. Mycket intresserad 24 8. Ej svar
VAR 121 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 156 width 1 MD=8 F.11.46. Läsa populärtidningar <Se F.11 för fullständig frågetext> 220 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 185 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 564 5. Något intresserad 236 6. Ganska intresserad 86 7. Mycket intresserad 55 8. Ej svar
VAR 122 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 157 width 1 MD=8 F.11.47. Köpa på postorder <Se F.11 för fullständig frågetext> 489 1. Mycket ointresserad 233 2. Ganska ointresserad 213 3. Något ointresserad 199 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 391 5. Något intresserad 111 6. Ganska intresserad 41 7. Mycket intresserad 42 8. Ej svar
VAR 123 SY KLÄDER Loc 158 width 1 MD=8 F.11.48. Sy kläder <Se F.11 för fullständig frågetext> 711 1. Mycket ointresserad 163 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 248 5. Något intresserad 163 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 41 8. Ej svar
VAR 124 HANDARBETA Loc 159 width 1 MD=8 F.11.49. Handarbeta <Se F.11 för fullständig frågetext> 604 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 125 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 220 5. Något intresserad 225 6. Ganska intresserad 312 7. Mycket intresserad 35 8. Ej svar
VAR 125 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 160 width 1 MD=8 F.11.50. Träffa nya människor <Se F.11 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 31 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 110 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 617 6. Ganska intresserad 381 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 126 SNICKRA Loc 161 width 1 MD=8 F.11.51. Snickra <Se F.11 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 412 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 127 MÅLA HEMMA Loc 162 width 1 MD=8 F.11.52. Måla hemma <Se F.11 för fullständig frågetext> 176 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 166 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 544 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 204 7. Mycket intresserad 33 8. Ej svar
VAR 128 JAGA Loc 163 width 1 MD=8 F.11.53. Jaga <Se F.11 för fullständig frågetext> 955 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 65 3. Något ointresserad 264 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 98 5. Något intresserad 67 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 50 8. Ej svar
VAR 129 FRILUFTSLIV Loc 164 width 1 MD=8 F.11.54. Friluftsliv <Se F.11 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 49 3. Något ointresserad 80 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 446 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 472 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 130 ÅKA SLALOM Loc 165 width 1 MD=8 F.11.55. Åka slalom <Se F.11 för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 127 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 312 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 178 5. Något intresserad 100 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 45 8. Ej svar
VAR 131 ÅKA MOTORBÅT Loc 166 width 1 MD=8 F.11.56. Åka motorbåt <Se F.11 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 226 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 395 5. Något intresserad 280 6. Ganska intresserad 203 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 132 SEGLA Loc 167 width 1 MD=8 F.11.57. Segla <Se F.11 för fullständig frågetext> 494 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 368 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 271 5. Något intresserad 148 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 49 8. Ej svar
VAR 133 CAMPA Loc 168 width 1 MD=8 F.11.58. Campa <Se F.11 för fullständig frågetext> 303 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 118 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 435 5. Något intresserad 333 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 134 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 169 width 1 MD=8 F.11.59. Semestra utomlands <Se F.11 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 292 5. Något intresserad 372 6. Ganska intresserad 517 7. Mycket intresserad 40 8. Ej svar
VAR 135 SEMESTRA I SVERIGE Loc 170 width 1 MD=8 F.11.60. Semestra i Sverige <Se F.11 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 14 2. Ganska ointresserad 34 3. Något ointresserad 45 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 275 5. Något intresserad 629 6. Ganska intresserad 668 7. Mycket intresserad 25 8. Ej svar
VAR 136 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 171 width 1 MD=8 F.11.61. Pröva nya produkter <Se F.11 för fullständig frågetext> 71 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 603 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 175 7. Mycket intresserad 43 8. Ej svar
VAR 137 VARA BORTBJUDEN Loc 172 width 1 MD=8 F.11.62. Vara bortbjuden <Se F.11 för fullständig frågetext> 40 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 34 8. Ej svar
VAR 138 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 173 width 1 MD=8 F.11.63. Gå på diskotek <Se F.11 för fullständig frågetext> 835 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 186 5. Något intresserad 115 6. Ganska intresserad 70 7. Mycket intresserad 46 8. Ej svar
VAR 139 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 174 width 1 MD=8 F.11.64. Gå på restaurang <Se F.11 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 112 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 634 5. Något intresserad 417 6. Ganska intresserad 160 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 140 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 175 width 1 MD=8 F.11.65. Gå på kvällskurser <Se F.11 för fullständig frågetext> 244 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 260 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 490 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 37 8. Ej svar
VAR 141 KLÄDER Loc 176 width 2 MD=10 F.12. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.12a. Kläder till Dig själv 8 01. 0 kronor 9 02. Under 100 kronor 120 03. 101-300 kronor 296 04. 301-500 kronor 372 05. 501-800 kronor 341 06. 801-1000 kronor 272 07. 1001-1500 kronor 142 08. 1501-2000 kronor 128 09. Över 2000 kronor 31 10. Ej svar
VAR 142 SPORTUTRUSTNING Loc 178 width 2 MD=10 F.12b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 512 01. 0 kronor 458 02. Under 100 kronor 385 03. 101-300 kronor 164 04. 301-500 kronor 75 05. 501-800 kronor 34 06. 801-1000 kronor 23 07. 1001-1500 kronor 8 08. 1501-2000 kronor 12 09. Över 2000 kronor 48 10. Ej svar
VAR 143 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 180 width 2 MD=10 F.12c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 520 01. 0 kronor 669 02. Under 100 kronor 365 03. 101-300 kronor 82 04. 301-500 kronor 21 05. 501-800 kronor 7 06. 801-1000 kronor 5 07. 1001-1500 kronor 1 08. 1501-2000 kronor 1 09. Över 2000 kronor 48 10. Ej svar
VAR 144 NÖJEN Loc 182 width 2 MD=10 F.12d. Nöjen <Se F.12 för fullständig frågetext> 84 01. 0 kronor 273 02. Under 100 kronor 434 03. 101-300 kronor 312 04. 301-500 kronor 169 05. 501-800 kronor 132 06. 801-1000 kronor 72 07. 1001-1500 kronor 54 08. 1501-2000 kronor 119 09. Över 2000 kronor 70 10. Ej svar
VAR 145 UTLANDSRESOR Loc 184 width 2 MD=10 F.12e. Utlandsresor under fritiden <Se F.12 för fullständig frågetext> 836 01. 0 kronor 41 02. Under 100 kronor 36 03. 101-300 kronor 67 04. 301-500 kronor 52 05. 501-800 kronor 74 06. 801-1000 kronor 117 07. 1001-1500 kronor 146 08. 1501-2000 kronor 300 09. Över 2000 kronor 50 10. Ej svar
VAR 146 BÖCKER Loc 186 width 2 MD=10 F.12f. Böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 322 01. 0 kronor 534 02. Under 100 kronor 443 03. 101-300 kronor 191 04. 301-500 kronor 96 05. 501-800 kronor 46 06. 801-1000 kronor 23 07. 1001-1500 kronor 11 08. 1501-2000 kronor 8 09. Över 2000 kronor 45 10. Ej svar
VAR 147 TOBAK Loc 188 width 2 MD=10 F.12g. Tobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 970 01. 0 kronor 63 02. Under 100 kronor 87 03. 101-300 kronor 93 04. 301-500 kronor 97 05. 501-800 kronor 67 06. 801-1000 kronor 82 07. 1001-1500 kronor 77 08. 1501-2000 kronor 157 09. Över 2000 kronor 26 10. Ej svar
VAR 148 VIN OCH SPRIT Loc 190 width 2 MD=10 F.12h. Vin och sprit <Se F.12 för fullständig frågetext> 362 01. 0 kronor 265 02. Under 100 kronor 350 03. 101-300 kronor 233 04. 301-500 kronor 153 05. 501-800 kronor 112 06. 801-1000 kronor 89 07. 1001-1500 kronor 44 08. 1501-2000 kronor 83 09. Över 2000 kronor 28 10. Ej svar
VAR 149 ICA Loc 192 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du ICA? 123 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 22 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 58 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 157 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 273 09. 1 gång per vecka 269 10. 2 gånger per vecka 204 11. 3 gånger per vecka 107 12. 4 gånger per vecka 59 13. 5 gånger per vecka 29 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 150 KONSUM Loc 194 width 2 F.13b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.13 för fullständig frågetext> 233 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 205 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 125 08. 3 gånger per månad 256 09. 1 gång per vecka 189 10. 2 gånger per vecka 130 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 20 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 151 VIVO Loc 196 width 2 F.13c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1010 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 76 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 152 FAVÖR Loc 198 width 2 F.13d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1187 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 54 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 30 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 153 ANNAN BUTIK Loc 200 width 2 F.13e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.13 för fullständig frågetext> 555 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 177 06. 1 gång per månad 118 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 180 09. 1 gång per vecka 69 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 30 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 DOMUS LIVSMEDEL Loc 202 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 413 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 96 03. 3 gånger per år 151 04. 1 gång per kvartal 89 05. 2 gånger per kvartal 204 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 92 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 155 EPA LIVSMEDEL Loc 204 width 2 F.13g. Hur ofta besöker Du Epa livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 846 00. Aldrig 152 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 104 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 126 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 62 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 NK LIVSMEDEL Loc 206 width 2 F.13h. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1410 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 26 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 157 TEMPO LIVSMEDEL Loc 208 width 2 F.13i. Hur ofta besöker Du Tempo livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 684 00. Aldrig 122 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 115 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 158 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 210 width 2 F.13j. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1284 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 159 OBS LIVSMEDEL Loc 212 width 2 F.13k. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1116 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 71 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 B&W LIVSMEDEL Loc 214 width 2 F.13l. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1046 00. Aldrig 149 01. 1 gång per år 109 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 92 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 29 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 161 DOMUS Loc 216 width 2 MD=16 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Domus? 284 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 125 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 112 05. 2 gånger per kvartal 253 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 158 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 162 EPA Loc 218 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Epa? <Se F.14 för fullständig frågetext> 692 00. Aldrig 164 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 96 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 85 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka 16 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 163 NK Loc 220 width 2 F.14c. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 164 TEMPO Loc 222 width 2 F.14d. Hur ofta besöker Du Tempo? <Se F.14 för fullständig frågetext> 508 00. Aldrig 137 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 143 04. 1 gång per kvartal 106 05. 2 gånger per kvartal 193 06. 1 gång per månad 137 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 ÅHLENS Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1118 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 166 OBS Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1005 00. Aldrig 162 01. 1 gång per år 107 02. 2 gånger per år 83 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 B&W Loc 228 width 2 MD=16 F.14g. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.14 för fullständig frågetext> 987 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 103 02. 2 gånger per år 95 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 168 HENNES/MAURITZ Loc 230 width 2 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 680 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 144 02. 2 gånger per år 107 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 78 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 169 KAPP-AHL Loc 232 width 2 F.15b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.15 för fullständig frågetext> 955 00. Aldrig 301 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 105 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 9 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 GULINS Loc 234 width 2 F.15c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1158 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 IKEA Loc 236 width 2 MD=16 F.15d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.15 för fullständig frågetext> 759 00. Aldrig 480 01. 1 gång per år 200 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 28 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 172 ÅHLBERGS Loc 238 width 2 F.15e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1539 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 173 BRODDMANS Loc 240 width 2 F.15f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1469 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 DALER Loc 242 width 2 F.15g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1596 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 JÄRNIA Loc 244 width 2 F.15h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.15 för fullständig frågetext> 640 00. Aldrig 222 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 176 04. 1 gång per kvartal 116 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 32 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 FÄRGSAM Loc 246 width 2 F.15i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.15 för fullständig frågetext> 1266 00. Aldrig 127 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 74 04. 1 gång per kvartal 35 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 177 PRESSBYRÅN Loc 248 width 2 F.15j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.15 för fullständig frågetext> 302 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 97 03. 3 gånger per år 153 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 200 06. 1 gång per månad 119 07. 2 gånger per månad 146 08. 3 gånger per månad 208 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 35 13. 5 gånger per vecka 14 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 178 ANNAN KIOSK Loc 250 width 2 MD=16 F.15k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.15 för fullständig frågetext> 305 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 153 10. 2 gånger per vecka 106 11. 3 gånger per vecka 51 12. 4 gånger per vecka 45 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka 45 15. 7 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 179 TOBAKSAFFÄR Loc 252 width 2 F.15l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.15 för fullständig frågetext> 656 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 63 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 82 10. 2 gånger per vecka 51 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 10 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 254 width 2 F.15m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.15 för fullständig frågetext> 352 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 97 02. 2 gånger per år 164 03. 3 gånger per år 235 04. 1 gång per kvartal 145 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 86 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 71 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 16 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 KAFE/KONDITORI Loc 256 width 2 F.15n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.15 för fullständig frågetext> 418 00. Aldrig 123 01. 1 gång per år 143 02. 2 gånger per år 141 03. 3 gånger per år 196 04. 1 gång per kvartal 131 05. 2 gånger per kvartal 218 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 77 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 258 width 2 F.15o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.15 för fullständig frågetext> 494 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 168 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 55 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka
VAR 183 BENSINSTATION Loc 260 width 2 F.15p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.15 för fullständig frågetext> 414 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 417 09. 1 gång per vecka 186 10. 2 gånger per vecka 85 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka
VAR 184 POSTKONTOR Loc 262 width 2 F.15q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 84 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 391 06. 1 gång per månad 363 07. 2 gånger per månad 236 08. 3 gånger per månad 296 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 185 BANKKONTOR Loc 264 width 2 F.15r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.15 för fullständig frågetext> 136 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 126 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 422 06. 1 gång per månad 302 07. 2 gånger per månad 212 08. 3 gånger per månad 220 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 186 AFFISCHPELARE Loc 266 width 2 F.16. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.16a. Hur ofta ser Du affischpelare? 497 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 50 04. 1 gång per kvartal 31 05. 2 gånger per kvartal 147 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 61 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 41 12. 4 gånger per vecka 111 13. 5 gånger per vecka 44 14. 6 gånger per vecka 234 15. 7 gånger per vecka
VAR 187 REKLAM PÅ BIO Loc 268 width 2 F.16b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.16 för fullständig frågetext> 784 00. Aldrig 199 01. 1 gång per år 130 02. 2 gånger per år 115 03. 3 gånger per år 115 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 122 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 50 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 188 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 270 width 2 F.16c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 485 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 65 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 60 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 155 09. 1 gång per vecka 64 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 53 12. 4 gånger per vecka 154 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 231 15. 7 gånger per vecka
VAR 189 AFTONBLADET Loc 272 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 589 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 118 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 85 10. 2 gånger per vecka 81 11. 3 gånger per vecka 54 12. 4 gånger per vecka 36 13. 5 gånger per vecka 187 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 ARBETET Loc 274 width 2 MD=16 F.17b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1440 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 37 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka 1 16. Ej svar
VAR 191 DAGENS NYHETER Loc 276 width 2 F.17c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 900 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 46 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 59 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 93 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 32 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 180 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 EXPRESSEN Loc 278 width 2 MD=15 F.17d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 427 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 128 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 104 08. 3 gånger per månad 166 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 93 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 222 14. 6 gånger per vecka 15. Ej svar
VAR 193 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 280 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1314 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 146 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 282 width 2 F.17f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1360 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 KVÄLLSPOSTEN Loc 284 width 2 MD=16 F.17g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1333 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 40 14. 6 gånger per vecka 2 16. Ej svar
VAR 196 SVENSKA DAGBLADET Loc 286 width 2 MD=16 F.17h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1288 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 85 14. 6 gånger per vecka 2 16. Ej svar
VAR 197 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 288 width 2 MD=16 F.17i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 17 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 67 14. 6 gånger per vecka 16. Ej svar
VAR 198 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 290 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1624 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 292 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1624 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 39 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 294 width 2 F.17l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1610 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 UPSALA NYA TIDNING Loc 296 width 2 F.17m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1620 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 35 14. 6 gånger per vecka
VAR 202 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 298 width 2 F.17n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 31 14. 6 gånger per vecka
VAR 203 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 300 width 2 F.17o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1606 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 12 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 204 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 302 width 2 F.18. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidn- ingarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.18a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 759 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 120 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 395 09. 1 gång per vecka
VAR 205 ARBETET(SÖNDAG) Loc 304 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1574 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 59 09. 1 gång per vecka
VAR 206 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 306 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1118 00. Aldrig 41 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 63 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka
VAR 207 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 308 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 606 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 38 02. 2 gånger per år 56 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 145 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 467 09. 1 gång per vecka
VAR 208 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 310 width 2 MD=10 F.18e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1423 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 17 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 1 10. Ej svar
VAR 209 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 312 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1472 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 210 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 314 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1426 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 31 06. 1 gång per månad 25 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka
VAR 211 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 316 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1513 00. Aldrig 19 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 95 09. 1 gång per vecka
VAR 212 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 318 width 2 F.18i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka
VAR 213 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 320 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1673 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka
VAR 214 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 322 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.18 för fullständig frågetext> 1654 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 2 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka
VAR 215 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 324 width 2 F.19. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1227 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 75 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 66 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 79 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER ALLERS Loc 326 width 2 MD=10 F.19b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.19 för fullständig frågetext> 1020 00. Aldrig 104 01. 1 gång/år 87 02. 2 gånger/år 82 03. 3 gånger/år 88 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 136 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 217 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 328 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1146 00. Aldrig 88 01. 1 gång/år 79 02. 2 gånger/år 79 03. 3 gånger/år 99 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 50 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER FEMINA Loc 330 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.19 för fullständig frågetext> 1209 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 65 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 84 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 64 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 332 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.19 för fullständig frågetext> 970 00. Aldrig 45 01. 1 gång/år 46 02. 2 gånger/år 69 03. 3 gånger/år 132 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 150 06. 1 gång/månad 86 07. 2 gånger/månad 54 08. 3 gånger/månad 96 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 334 width 2 MD=10 F.19f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.19 för fullständig frågetext> 1023 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 68 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 87 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 28 08. 3 gånger/månad 166 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 221 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 336 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1080 00. Aldrig 69 01. 1 gång/år 73 02. 2 gånger/år 56 03. 3 gånger/år 73 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 81 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 30 08. 3 gånger/månad 166 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER HUSMODERN Loc 338 width 2 F.19h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.19 för fullständig frågetext> 1160 00. Aldrig 71 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 91 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 90 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 340 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.19 för fullständig frågetext> 1093 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 82 02. 2 gånger/år 86 03. 3 gånger/år 101 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 93 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 65 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER ICA-KURIREN Loc 342 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.19 för fullständig frågetext> 911 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 72 03. 3 gånger/år 80 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 89 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 341 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 344 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.19 för fullständig frågetext> 1191 00. Aldrig 57 01. 1 gång/år 64 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 73 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 84 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 82 09. 1 gång/vecka
VAR 226 LÄSER LAND Loc 346 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.19 för fullständig frågetext> 1228 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 43 02. 2 gånger/år 25 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 54 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 212 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER LEKTYR Loc 348 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1070 00. Aldrig 41 01. 1 gång/år 44 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 102 04. 1 gång/kvartal 51 05. 2 gånger/kvartal 124 06. 1 gång/månad 72 07. 2 gånger/månad 50 08. 3 gånger/månad 100 09. 1 gång/vecka
VAR 228 LÄSER METALLARBETAREN Loc 350 width 2 F.19n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1459 00. Aldrig 13 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 24 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 21 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 102 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER MIN VÄRLD Loc 352 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1400 00. Aldrig 41 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 43 03. 3 gånger/år 32 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 28 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 13 08. 3 gånger/månad 80 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 354 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.19 för fullständig frågetext> 1555 00. Aldrig 25 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 18 03. 3 gånger/år 23 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 14 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 356 width 2 F.19q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1237 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 73 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 31 05. 2 gånger/kvartal 36 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 81 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 358 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1290 00. Aldrig 34 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 60 04. 1 gång/kvartal 43 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka
VAR 233 LÄSER SE Loc 360 width 2 F.19s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.19 för fullständig frågetext> 1112 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 98 03. 3 gånger/år 105 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 48 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 362 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1285 00. Aldrig 59 01. 1 gång/år 61 02. 2 gånger/år 55 03. 3 gånger/år 63 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 68 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 364 width 2 F.19u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.19 för fullständig frågetext> 1469 00. Aldrig 28 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 31 04. 1 gång/kvartal 16 05. 2 gånger/kvartal 40 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 47 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 366 width 2 F.19v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1475 00. Aldrig 45 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 36 04. 1 gång/kvartal 21 05. 2 gånger/kvartal 19 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 5 08. 3 gånger/månad 34 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER VECKO-REVYN Loc 368 width 2 F.19x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.19 för fullständig frågetext> 1302 00. Aldrig 65 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 67 03. 3 gånger/år 57 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 51 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER VI Loc 370 width 2 F.19y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.19 för fullständig frågetext> 1309 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 30 02. 2 gånger/år 40 03. 3 gånger/år 45 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 50 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 141 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER ÅRET RUNT Loc 372 width 2 F.19z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.19 för fullständig frågetext> 847 00. Aldrig 70 01. 1 gång/år 76 02. 2 gånger/år 107 03. 3 gånger/år 109 04. 1 gång/kvartal 95 05. 2 gånger/kvartal 108 06. 1 gång/månad 76 07. 2 gånger/månad 39 08. 3 gånger/månad 192 09. 1 gång/vecka
VAR 240 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 374 width 2 MD= 8 F.20. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.20a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1514 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 10 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 126 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 241 LÄSER MOTOR Loc 376 width 2 F.20b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.20 för fullständig frågetext> 1376 00. aldrig 29 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 32 03. 3 gånger/år 46 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 73 06. 1 gång/månad 104 07. 2 gånger/månad
VAR 242 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 378 width 2 F.20c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.20 för fullständig frågetext> 1547 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 20 02. 2 gånger/år 14 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 42 06. 1 gång/månad 41 07. 2 gånger/månad
VAR 243 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 380 width 2 MD= 8 F.20d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.20 för fullständig frågetext> 1257 00. aldrig 50 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 66 04. 1 gång/kvartal 66 05. 2 gånger/kvartal 83 06. 1 gång/månad 78 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 244 LÄSER VI BILÄGARE Loc 382 width 2 MD= 8 F.20e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.20 för fullständig frågetext> 1152 00. aldrig 32 01. 1 gång/år 26 02. 2 gånger/år 40 03. 3 gånger/år 46 04. 1 gång/kvartal 42 05. 2 gånger/kvartal 123 06. 1 gång/månad 258 07. 2 gånger/månad 08. Ej svar
VAR 245 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 384 width 1 F.21. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.21a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 1057 0. aldrig 116 1. 1 gång/år 129 2. 2 gånger/år 96 3. 3 gånger/år 97 4. 1 gång/kvartal 53 5. 2 gånger/kvartal 171 6. 1 gång/månad
VAR 246 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 385 width 1 F.21b. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.21 för fullständig frågetext> 1036 0. aldrig 115 1. 1 gång/år 96 2. 2 gånger/år 94 3. 3 gånger/år 102 4. 1 gång/kvartal 56 5. 2 gånger/kvartal 220 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER DET BÄSTA Loc 386 width 1 MD=7 F.21c. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1422 0. aldrig 60 1. 1 gång/år 27 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 42 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 121 6. 1 gång/månad 1 7. Ej svar
VAR 248 LÄSER ALLT OM MAT Loc 387 width 1 F.21d. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.21 för fullständig frågetext> 1254 0. aldrig 77 1. 1 gång/år 87 2. 2 gånger/år 73 3. 3 gånger/år 83 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 109 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER BÅT-NYTT Loc 388 width 1 F.21e. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.21 för fullständig frågetext> 1463 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 37 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 43 4. 1 gång/kvartal 30 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 389 width 1 F.21f. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1561 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 29 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 251 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 390 width 1 F.21g. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.21 för fullständig frågetext> 1551 0. aldrig 36 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 25 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 34 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 391 width 1 F.21h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.21 för fullständig frågetext> 1574 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 24 3. 3 gånger/år 23 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 392 width 1 F.21i. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.21 för fullständig frågetext> 1476 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 45 2. 2 gånger/år 47 3. 3 gånger/år 34 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 254 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 393 width 1 F.21j. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.21 för fullständig frågetext> 1594 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 394 width 1 F.21k. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.21 för fullständig frågetext> 1422 0. aldrig 70 1. 1 gång/år 58 2. 2 gånger/år 44 3. 3 gånger/år 35 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 71 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 395 width 1 MD=9 F.21l. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.21 för fullständig frågetext> 1272 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 56 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 221 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 257 LÄSER AKTUELL FOTOGRAFI Loc 396 width 1 F.21m. Hur ofta läser du - Aktuell Fotografi <Se F.21 för fullständig frågetext> 1597 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 397 width 1 MD=7 F.21n. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.21 för fullständig frågetext> 1615 0. aldrig 21 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 20 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 23 6. 1 gång/månad 7. Ej svar
VAR 259 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 398 width 1 MD=9 F.21o. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.21 för fullständig frågetext> 1631 0. aldrig 32 1. 1 gång/år 10 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 11 4. 1 gång/kvartal 4 5. 2 gånger/kvartal 19 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 399 width 2 F.22. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.22a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 762 00. aldrig 27 01. 1 gång/år 31 02. 2 gånger/år 53 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 36 05. 2 gånger/kvartal 48 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka 34 10. 2 gånger/vecka 35 11. 3 gånger/vecka 20 12. 4 gånger/vecka 46 13. 5 gånger/vecka 491 14. 6 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER A-PRESSEN Loc 401 width 2 MD=15 F.22b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.22 för fullständig frågetext> 1042 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 25 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 39 04. 1 gång/kvartal 35 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 36 08. 3 gånger/månad 70 09. 1 gång/vecka 30 10. 2 gånger/vecka 25 11. 3 gånger/vecka 27 12. 4 gånger/vecka 38 13. 5 gånger/vecka 204 14. 6 gånger/vecka 15. Ej svar
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 403 width 2 MD=16 F.22c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1583 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 17 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 6 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 4 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 16. Ej svar
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 405 width 2 F.22d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1653 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 2 11. 3 gånger/vecka 29 12. 4 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 407 width 2 MD=12 F.22e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1580 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 12 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 10 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 67 11. 3 gånger/vecka 12. Ej svar
VAR 265 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 409 width 2 MD=11 F.22f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.22 för fullständig frågetext> 1696 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 5 10. 2 gånger/vecka 1 11. Ej svar
VAR 266 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 411 width 2 F.22g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1653 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 28 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 413 width 2 F.22h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 20 14. 6 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 415 width 2 F.22i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.22 för fullständig frågetext> 1661 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 269 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 417 width 2 F.22j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.22 för fullständig frågetext> 1699 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 270 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 419 width 2 F.22k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1705 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 421 width 2 F.22l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.22 för fullständig frågetext> 1673 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 22 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 423 width 2 F.22m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.22 för fullständig frågetext> 1621 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 69 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 425 width 2 F.22n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.22 för fullständig frågetext> 1671 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 25 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 427 width 2 F.22o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1693 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 15 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 429 width 2 F.22p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1679 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 24 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 431 width 2 F.22q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.22 för fullständig frågetext> 1653 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 433 width 2 F.22r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.22 för fullständig frågetext> 1688 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 435 width 2 F.22s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.22 för fullständig frågetext> 1702 00. aldrig 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER STORSTADEN Loc 437 width 2 MD= 8 F.22t. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.22 för fullständig frågetext> 1586 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 18 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 26 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 7 08. Ej svar
VAR 280 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 439 width 2 MD=15 F.22u. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.22 för fullständig frågetext> 1659 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 15 14. 6 gånger/vecka 6 15. Ej svar
VAR 281 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 441 width 2 MD=10 F.22v. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.22 för fullständig frågetext> 1707 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. Ej svar
VAR 282 ALLAS VECKOTIDNING Loc 443 width 1 MD=8 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1515 1. Köper aldrig 144 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 5 8. Ej svar
VAR 283 ALLERS Loc 444 width 1 MD=8 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1446 1. Köper aldrig 185 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 54 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 284 DAMERNAS VÄRLD Loc 445 width 1 MD=8 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1454 1. Köper aldrig 208 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 19 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 285 FEMINA Loc 446 width 1 MD=8 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1485 1. Köper aldrig 172 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 21 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 286 FIB-AKTUELLT Loc 447 width 1 MD=8 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1260 1. Köper aldrig 286 2. Köper enstaka nummer 71 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 13 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 37 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 287 HEMMETS JOURNAL Loc 448 width 1 MD=8 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1419 1. Köper aldrig 164 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 80 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 288 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 449 width 1 MD=8 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1461 1. Köper aldrig 139 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 76 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 289 HUSMODERN Loc 450 width 1 MD=8 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1439 1. Köper aldrig 211 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 290 HÄNT I VECKAN Loc 451 width 1 MD=8 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1453 1. Köper aldrig 206 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 291 ICA-KURIREN Loc 452 width 1 MD=8 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1353 1. Köper aldrig 54 2. Köper enstaka nummer 8 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 292 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 292 LAND Loc 453 width 1 MD=8 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1505 1. Köper aldrig 46 2. Köper enstaka nummer 2 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 3 6. Köper nästan alla Nr. 161 7. Köper alla Nr./prenumererar 2 8. Ej svar
VAR 293 LEKTYR Loc 454 width 1 MD=8 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1307 1. Köper aldrig 253 2. Köper enstaka nummer 63 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 31 6. Köper nästan alla Nr. 27 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 294 MIN VÄRLD Loc 455 width 1 MD=8 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1543 1. Köper aldrig 105 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 37 7. Köper alla Nr./prenumererar 4 8. Ej svar
VAR 295 MITT LIVS NOVELL Loc 456 width 1 MD=8 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1625 1. Köper aldrig 53 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 11 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 296 RÖSTER I RADIO/TV Loc 457 width 1 MD=8 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1439 1. Köper aldrig 203 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 46 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 297 SAXONS VECKOTIDNING Loc 458 width 1 MD=8 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1487 1. Köper aldrig 159 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 29 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 298 SE Loc 459 width 1 MD=8 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1391 1. Köper aldrig 247 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 22 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 299 SVENSK DAMTIDNING Loc 460 width 1 MD=8 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1501 1. Köper aldrig 151 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 30 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 300 VECKOJOURNALEN Loc 461 width 1 MD=8 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1622 1. Köper aldrig 66 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 301 VECKO-REVYN Loc 462 width 1 MD=8 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1541 1. Köper aldrig 129 2. Köper enstaka nummer 13 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 15 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 302 VI Loc 463 width 1 MD=8 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1544 1. Köper aldrig 33 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 1 6. Köper nästan alla Nr. 130 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 303 ÅRET RUNT Loc 464 width 1 MD=8 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1291 1. Köper aldrig 274 2. Köper enstaka nummer 28 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 17 6. Köper nästan alla Nr. 89 7. Köper alla Nr./prenumererar 3 8. Ej svar
VAR 304 GÅTT I KYRKAN Loc 465 width 1 MD=0 or GE 8 F.24. Hur ofta har Du under det senaste året gjort följande saker? Markera med ett kryss på varje rad! F.24a. Hur ofta har Du - Gått i kyrkan FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 80 1. Aldrig 133 2. Någon gång/år 52 3. Någon gång/kvartal 613 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 816 0. Odokumenterad kod 2 8. Odokumenterad kod 23 9. Odokumenterad kod
VAR 305 GÅTT PÅ FÖRENINGSMÖTE Loc 466 width 1 MD=0 F.24b. Hur ofta har Du - Gått på föreningsmöte <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 306 SETT SPORT I TV Loc 467 width 1 MD=0 F.24c. Hur ofta har Du - Sett sport i TV <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 307 BESÖKT SPORTEVENEMANG Loc 468 width 1 MD=0 F.24d. Hur ofta har Du - Besökt sportevenemang <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 308 HÅLLIT TAL Loc 469 width 1 MD=0 F.24e. Hur ofta har Du - Hållit tal <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 309 DRUCKIT VIN TILL MATEN Loc 470 width 1 MD=0 F.24f. Hur ofta har Du - Druckit vin till maten <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 310 HYRT BIL Loc 471 width 1 MD=0 F.24g. Hur ofta har Du - Hyrt bil <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 311 HAFT ARBETE MED HEM Loc 472 width 1 MD=0 F.24h. Hur ofta har Du - Haft arbete med hem <Se F.24 för fullständig frågetext> FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 1. Aldrig 2. Någon gång/år 3. Någon gång/kvartal 4. Någon gång/månad 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 1719 0. Odokumenterad kod
VAR 312 MATVAROR I BUTIKER Loc 473 width 1 MD=8 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 42 1. Aldrig 49 2. Någon gång/år 51 3. Någon gång/kvartal 213 4. Någon gång/månad 700 5. 1-2 gånger/vecka 496 6. 3-4 gånger/vecka 164 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 313 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 474 width 1 MD=8 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 547 1. Aldrig 573 2. Någon gång/år 338 3. Någon gång/kvartal 243 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 314 TANDKRÄM Loc 475 width 1 MD=8 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 141 1. Aldrig 230 2. Någon gång/år 473 3. Någon gång/kvartal 843 4. Någon gång/månad 27 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 315 TVÅL Loc 476 width 1 MD=8 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 131 1. Aldrig 219 2. Någon gång/år 449 3. Någon gång/kvartal 861 4. Någon gång/månad 51 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 316 MASKINDISKMEDEL Loc 477 width 1 MD=8 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1168 1. Aldrig 156 2. Någon gång/år 196 3. Någon gång/kvartal 184 4. Någon gång/månad 12 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 317 VANLIGT DISKMEDEL Loc 478 width 1 MD=8 F.25f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 260 1. Aldrig 295 2. Någon gång/år 522 3. Någon gång/kvartal 611 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 318 RENGÖRINGSMEDEL Loc 479 width 1 MD=8 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 275 1. Aldrig 341 2. Någon gång/år 549 3. Någon gång/kvartal 524 4. Någon gång/månad 25 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 319 TVÄTTMEDEL Loc 480 width 1 MD=8 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 248 1. Aldrig 254 2. Någon gång/år 510 3. Någon gång/kvartal 664 4. Någon gång/månad 38 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 320 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 481 width 1 MD=8 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 651 1. Aldrig 540 2. Någon gång/år 337 3. Någon gång/kvartal 175 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 4 8. Ej svar
VAR 321 KAFFE Loc 482 width 1 MD=8 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 145 1. Aldrig 134 2. Någon gång/år 289 3. Någon gång/kvartal 854 4. Någon gång/månad 286 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 3 8. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 483 width 1 MD=6 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 31 1. Instämmer starkt 227 2. Instämmer delvis 338 3. Varken eller 557 4. Instämmer nog inte 545 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: NYHETER Loc 484 width 1 MD=6 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 135 2. Instämmer delvis 449 3. Varken eller 549 4. Instämmer nog inte 532 5. Instämmer absolut inte 24 6. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 485 width 1 MD=6 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 353 1. Instämmer starkt 709 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 224 4. Instämmer nog inte 102 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: BOENDE Loc 486 width 1 MD=6 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 559 1. Instämmer starkt 494 2. Instämmer delvis 222 3. Varken eller 244 4. Instämmer nog inte 175 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 487 width 1 MD=6 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 335 1. Instämmer starkt 503 2. Instämmer delvis 320 3. Varken eller 333 4. Instämmer nog inte 191 5. Instämmer absolut inte 37 6. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: PENGAR Loc 488 width 1 MD=6 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 178 1. Instämmer starkt 601 2. Instämmer delvis 372 3. Varken eller 440 4. Instämmer nog inte 112 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 489 width 1 MD=6 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 113 1. Instämmer starkt 425 2. Instämmer delvis 676 3. Varken eller 381 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 490 width 1 MD=6 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 329 1. Instämmer starkt 873 2. Instämmer delvis 302 3. Varken eller 125 4. Instämmer nog inte 64 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: NATUREN Loc 491 width 1 MD=6 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 895 1. Instämmer starkt 618 2. Instämmer delvis 138 3. Varken eller 27 4. Instämmer nog inte 26 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 492 width 1 MD=6 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 178 1. Instämmer starkt 599 2. Instämmer delvis 499 3. Varken eller 316 4. Instämmer nog inte 101 5. Instämmer absolut inte 26 6. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 493 width 1 MD=6 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 176 1. Instämmer starkt 406 2. Instämmer delvis 204 3. Varken eller 456 4. Instämmer nog inte 467 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: PRISER Loc 494 width 1 MD=6 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 257 1. Instämmer starkt 756 2. Instämmer delvis 378 3. Varken eller 265 4. Instämmer nog inte 49 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: STÄDNING Loc 495 width 1 MD=6 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 205 1. Instämmer starkt 585 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 436 4. Instämmer nog inte 168 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: BARN Loc 496 width 1 MD=6 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 314 1. Instämmer starkt 653 2. Instämmer delvis 317 3. Varken eller 297 4. Instämmer nog inte 122 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 497 width 1 MD=6 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 394 1. Instämmer starkt 653 2. Instämmer delvis 213 3. Varken eller 360 4. Instämmer nog inte 91 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ARBETET Loc 498 width 1 MD=6 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 453 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 522 4. Instämmer nog inte 212 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 499 width 1 MD=6 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 161 1. Instämmer starkt 676 2. Instämmer delvis 369 3. Varken eller 390 4. Instämmer nog inte 105 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 500 width 1 MD=6 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 224 1. Instämmer starkt 663 2. Instämmer delvis 422 3. Varken eller 300 4. Instämmer nog inte 98 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 501 width 1 MD=6 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 95 1. Instämmer starkt 439 2. Instämmer delvis 209 3. Varken eller 714 4. Instämmer nog inte 248 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 502 width 1 MD=6 F.26t. Jag går ofta i affäre bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 105 1. Instämmer starkt 364 2. Instämmer delvis 253 3. Varken eller 571 4. Instämmer nog inte 410 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 503 width 1 MD=6 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 251 1. Instämmer starkt 773 2. Instämmer delvis 249 3. Varken eller 363 4. Instämmer nog inte 75 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 504 width 1 MD=6 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 122 1. Instämmer starkt 298 2. Instämmer delvis 436 3. Varken eller 500 4. Instämmer nog inte 345 5. Instämmer absolut inte 18 6. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 505 width 1 MD=6 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 159 1. Instämmer starkt 546 2. Instämmer delvis 426 3. Varken eller 264 4. Instämmer nog inte 309 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FESTER Loc 506 width 1 MD=6 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 181 1. Instämmer starkt 575 2. Instämmer delvis 294 3. Varken eller 420 4. Instämmer nog inte 233 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 507 width 1 MD=6 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 270 1. Instämmer starkt 516 2. Instämmer delvis 357 3. Varken eller 432 4. Instämmer nog inte 124 5. Instämmer absolut inte 20 6. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 508 width 1 MD=6 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 91 1. Instämmer starkt 185 2. Instämmer delvis 155 3. Varken eller 675 4. Instämmer nog inte 589 5. Instämmer absolut inte 24 6. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 509 width 1 MD=6 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 612 1. Instämmer starkt 470 2. Instämmer delvis 329 3. Varken eller 205 4. Instämmer nog inte 95 5. Instämmer absolut inte 8 6. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 510 width 1 MD=6 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 179 1. Instämmer starkt 283 2. Instämmer delvis 635 3. Varken eller 313 4. Instämmer nog inte 299 5. Instämmer absolut inte 10 6. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 511 width 1 MD=6 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 139 1. Instämmer starkt 641 2. Instämmer delvis 282 3. Varken eller 468 4. Instämmer nog inte 176 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 512 width 1 MD=6 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 264 1. Instämmer starkt 736 2. Instämmer delvis 297 3. Varken eller 330 4. Instämmer nog inte 78 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: PENGAR Loc 513 width 1 MD=6 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 119 1. Instämmer starkt 565 2. Instämmer delvis 221 3. Varken eller 534 4. Instämmer nog inte 268 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 514 width 1 MD=6 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 86 1. Instämmer starkt 482 2. Instämmer delvis 483 3. Varken eller 471 4. Instämmer nog inte 182 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: BILAR Loc 515 width 1 MD=6 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 171 1. Instämmer starkt 395 2. Instämmer delvis 202 3. Varken eller 601 4. Instämmer nog inte 331 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 516 width 1 MD=6 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 60 1. Instämmer starkt 254 2. Instämmer delvis 232 3. Varken eller 520 4. Instämmer nog inte 638 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: ANSVAR Loc 517 width 1 MD=6 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 160 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 406 3. Varken eller 354 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 23 6. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 518 width 1 MD=6 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 84 1. Instämmer starkt 347 2. Instämmer delvis 405 3. Varken eller 528 4. Instämmer nog inte 334 5. Instämmer absolut inte 21 6. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: OTROHET Loc 519 width 1 MD=6 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 453 1. Instämmer starkt 392 2. Instämmer delvis 288 3. Varken eller 429 4. Instämmer nog inte 138 5. Instämmer absolut inte 19 6. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 520 width 1 MD=6 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 219 1. Instämmer starkt 294 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 601 4. Instämmer nog inte 353 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 521 width 1 MD=6 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 236 1. Instämmer starkt 685 2. Instämmer delvis 304 3. Varken eller 315 4. Instämmer nog inte 163 5. Instämmer absolut inte 16 6. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 522 width 1 MD=6 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 106 1. Instämmer starkt 416 2. Instämmer delvis 161 3. Varken eller 741 4. Instämmer nog inte 282 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: FESTER Loc 523 width 1 MD=6 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 422 1. Instämmer starkt 719 2. Instämmer delvis 245 3. Varken eller 249 4. Instämmer nog inte 69 5. Instämmer absolut inte 15 6. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 524 width 1 MD=6 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 654 1. Instämmer starkt 597 2. Instämmer delvis 217 3. Varken eller 179 4. Instämmer nog inte 60 5. Instämmer absolut inte 12 6. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: LYX Loc 525 width 1 MD=6 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 313 1. Instämmer starkt 858 2. Instämmer delvis 294 3. Varken eller 178 4. Instämmer nog inte 59 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: RISKER Loc 526 width 1 MD=6 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 282 1. Instämmer starkt 655 2. Instämmer delvis 331 3. Varken eller 386 4. Instämmer nog inte 41 5. Instämmer absolut inte 24 6. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 527 width 1 MD=6 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 365 1. Instämmer starkt 293 2. Instämmer delvis 418 3. Varken eller 410 4. Instämmer nog inte 208 5. Instämmer absolut inte 25 6. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 528 width 1 MD=6 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 464 1. Instämmer starkt 250 2. Instämmer delvis 433 3. Varken eller 410 4. Instämmer nog inte 148 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 529 width 1 MD=6 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 328 1. Instämmer starkt 814 2. Instämmer delvis 268 3. Varken eller 235 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 13 6. Ej svar
VAR 369 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 530 width 1 MD=6 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 420 1. Instämmer starkt 603 2. Instämmer delvis 585 3. Varken eller 74 4. Instämmer nog inte 23 5. Instämmer absolut inte 14 6. Ej svar
VAR 370 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 531 width 1 MD=6 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 230 1. Instämmer starkt 299 2. Instämmer delvis 481 3. Varken eller 304 4. Instämmer nog inte 388 5. Instämmer absolut inte 17 6. Ej svar
VAR 371 MEDLEM I KONSUM Loc 532 width 1 MD=3 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1001 1. Ja 701 2. Nej 17 3. Ej svar
VAR 372 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 533 width 1 MD=6 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 248 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 597 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 304 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 198 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 187 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 172 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 13 6. Ej svar
VAR 373 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 534 width 1 MD=6 F.29. Antag att Du fått denna fråga för ett år sedan. Markera nedan hur Ditt svar hade blivit vid den tiden? FRÅGAN ÄR EJ STÄLLD I DENNA UNDERSÖKNINGSOMGÅNG. 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 1719 6. Ej svar