ORVESTO 79 P-8008

               SSD 0028

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-8008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1979 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.507 personer har 1.593
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 134 på utrikes resa, 47 ej
  svensktalande, 84 okända men skrivna på kommun, 63 under
  sjukhusvård, 344 sjuka i hemmet samt 829 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1979 uppgår
  således till 11.914 personer varav 3.582, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (53%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1979 9.462 personer istället för 8.332 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-8008, omfattar 1821 personer eller 21,9% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 22 januari - 28 mars
  1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0028 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0028              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0028


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1733 88
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 285 8 6 38 20 13 21 25 32 32 31 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 5 27 17 9 33 11 8 12 31 13 22 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 19 18 10 45 91 19 10 24 20 169 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 25 21 45 22 10 14 8 10 44 11 9 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 44 11 14 32 10 8 7 35 8 12 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 32 18 17 25 10 6 16 37 29 23 11 Kod: 67 68 69 70 Frek: 15 15 11 7
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1821 Min=1 Max=9 Mean=4.0 St.Dev=2.2
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 or GE 72 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 16 22 21 31 20 29 30 30 28 25 29 31 41 35 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 37 28 29 28 26 24 25 37 28 29 29 28 32 32 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 42 30 39 37 40 45 32 40 32 36 35 42 53 40 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 71 Frek: 36 29 45 34 36 39 35 36 34 36 37 31 46 2 Kod: 72 73 Frek: 1 1
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 919 0. Man 900 1. Kvinna 2 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 134 00. 19 år och yngre 185 01. 20-24 år 187 02. 25-29 år 197 03. 30-34 år 202 04. 35-39 år 175 05. 40-44 år 146 06. 45-49 år 138 07. 50-54 år 171 08. 55-59 år 136 09. 60-64 år 149 10. 65 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 368 0. Ogift 1314 1. Gift eller sammanboende 133 2. Änka/änkling/frånskild 6 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 680 0. Husfar 682 1. Husmor 192 2. Son/dotter 41 3. Annan hushållsmedlem 194 4. Ensamboende 32 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 926 0. Förvärvsarbete,heltid 335 1. Förvärvsarbete,deltid 157 2. Hemmafru 140 3. Studerande 178 4. Pensionär 74 5. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 739 0. Folkskola 290 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 198 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 335 3. Gymnasium eller motsvarande 220 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 39 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 109 0. Under 200 invånare 209 1. 200-1.999 202 2. 2.000-4.999 163 3. 5.000-9.999 232 4. 10.000-24.999 244 5. 25.000-49.999 184 6. 50.000-99.999 363 7. 100.000 och däröver 115 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 203 0. Insatslägenhet 545 1. Hyrd lägenhet 796 2. Egen villa/radhus 51 3. Hyrd villa/radhus 155 4. Jordbruksfastighet 24 5. Inneboende 29 6. Annan bostadsform 18 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 288 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 384 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 259 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 194 3. Gör mer än hälften av alla inköp 682 4. Gör alla eller nästan alla inköp 14 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1690 123 3 5
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1496 271 46 2 6
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 1539 249 26 1 1 5
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1458 316 42 1 4
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1358 372 83 1 2 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 8 9 Frek: 63 306 1221 175 45 2 5 1 1 Kod: 99 Frek: 2
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1681 97 36 2 5
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 205 537 420 447 168 27 7 2 5 3
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 210 0. Under 10.000 316 1. 10.000-30.000 376 2. 30.000-50.000 509 3. 50.000-70.000 179 4. 70.000-90.000 57 5. 90.000-110.000 50 6. Över 110.000 124 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 9 0. Under 10.000 97 1. 10.000-30.000 149 2. 30.000-50.000 329 3. 50.000-70.000 269 4. 70.000-90.000 274 5. 90.000-110.000 455 6. Över 110.000 239 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1196 0. Ja 414 1. Nej 211 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 7 99 Frek: 311 1135 314 33 8 2 18
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1713 0. Finns ej 89 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1412 0. Finns ej 391 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1477 0. Finns ej 326 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1599 0. Finns ej 205 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1733 0. Finns ej 70 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 731 0. Finns ej 1074 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1177 0. Finns ej 626 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1367 0. Finns ej 437 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1406 0. Finns ej 397 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1408 0. Finns ej 396 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1033 0. Finns ej 770 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1024 0. Finns ej 779 1. Finns 18 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 378 0. Finns ej 1427 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 229 0. Finns ej 1576 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1254 0. Finns ej 550 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 506 0. Finns ej 1299 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 495 0. Finns ej 1310 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1108 0. Finns ej 696 1. Finns 17 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 671 0. Finns ej 1134 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1412 0. Finns ej 390 1. Finns 19 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1496 0. Finns ej 304 1. Finns 21 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 165 00. Fabriksny bil 426 01. Begagnad bil 39 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 14 04. Begagnat fritidshus 53 05. Ny villa 28 06. Begagnad villa 76 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 61 09. Diskmaskin 412 10. Ej svar på fråga 6 488 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 15 01. Begagnad bil 34 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 35 06. Begagnad villa 47 07. Köksfläkt 45 08. Elektrisk spis 52 09. Diskmaskin 412 10. Ej svar på fråga 6 635 00. Frågan ej tillämplig 487 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 2 02. Moped 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 7 06. Begagnad villa 13 07. Köksfläkt 29 08. Elektrisk spis 24 09. Diskmaskin 412 10. Ej svar på fråga 6 839 00. Frågan ej tillämplig 487 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 2 07. Köksfläkt 9 08. Elektrisk spis 18 09. Diskmaskin 412 10. Ej svar på fråga 6 893 00. Frågan ej tillämplig 487 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 6 09. Diskmaskin 411 10. Ej svar på fråga 6 914 00. Frågan ej tillämplig 487 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 197 00. Tvättmaskin 45 01. Frysbox 65 02. Frysskåp 115 03. Fiskeutrustning 122 04. Elektrisk rakapparat 41 05. Skrivmaskin 58 06. Stillbildskamera 34 07. Filmkamera 24 08. Projektor 49 09. Elektrisk symaskin 581 10. Ej svar på fråga 6 490 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 21 01. Frysbox 25 02. Frysskåp 21 03. Fiskeutrustning 55 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Skrivmaskin 25 06. Stillbildskamera 28 07. Filmkamera 22 08. Projektor 20 09. Elektrisk symaskin 581 10. Ej svar på fråga 7 510 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 9 02. Frysskåp 4 03. Fiskeutrustning 7 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Skrivmaskin 9 06. Stillbildskamera 14 07. Filmkamera 16 08. Projektor 16 09. Elektrisk symaskin 581 10. Ej svar på fråga 7 669 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 2 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 2 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 6 08. Projektor 5 09. Elektrisk symaskin 581 10. Ej svar på fråga 7 730 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 3 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 2 07. Filmkamera 08. Projektor 4 09. Elektrisk symaskin 580 10. Ej svar på fråga 7 741 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 110 00. Transistorradio 22 01. Husvagn 163 02. Stereoanläggning 15 03. Svart/vit tv 149 04. Färg-tv 53 05. Elektrisk kaffebryggare 65 06. Motorgräsklippare 88 07. Dammsugare 22 08. Motorbåt 12 09. Segelbåt 632 10. Ej svar på fråga 6 490 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 2 01. Husvagn 23 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit tv 50 04. Färg-tv 29 05. Elektrisk kaffebryggare 28 06. Motorgräsklippare 62 07. Dammsugare 17 08. Motorbåt 6 09. Segelbåt 632 10. Ej svar på fråga 8 475 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 1 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 10 04. Färg-tv 6 05. Elektrisk kaffebryggare 13 06. Motorgräsklippare 27 07. Dammsugare 2 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 632 10. Ej svar på fråga 8 639 00. Frågan ej tillämplig 489 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 3 05. Elektrisk kaffebryggare 06. Motorgräsklippare 7 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 09. Segelbåt 632 10. Ej svar på fråga 8 690 00. Frågan ej tillämplig 488 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 05. Elektrisk kaffebryggare 2 06. Motorgräsklippare 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 09. Segelbåt 632 10. Ej svar på fråga 8 698 00. Frågan ej tillämplig 488 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 20 1. Mycket ointresserad 58 2. Ganska ointresserad 76 3. Något ointresserad 79 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 598 5. Något intresserad 599 6. Ganska intresserad 345 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 537 5. Något intresserad 533 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 24 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 81 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 499 5. Något intresserad 576 6. Ganska intresserad 413 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 539 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 190 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 70 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 30 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 379 5. Något intresserad 649 6. Ganska intresserad 526 7. Mycket intresserad 47 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 608 5. Något intresserad 473 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 99 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 620 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 300 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 60 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 147 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 339 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 573 5. Något intresserad 455 6. Ganska intresserad 219 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 108 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 424 6. Ganska intresserad 237 7. Mycket intresserad 60 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 411 1. Mycket ointresserad 264 2. Ganska ointresserad 195 3. Något ointresserad 225 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 381 5. Något intresserad 168 6. Ganska intresserad 134 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 563 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 302 7. Mycket intresserad 63 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 247 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 781 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 140 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 402 5. Något intresserad 267 6. Ganska intresserad 359 7. Mycket intresserad 72 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 147 1. Mycket ointresserad 101 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 441 6. Ganska intresserad 333 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 67 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 105 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 511 5. Något intresserad 521 6. Ganska intresserad 446 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 275 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 173 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 155 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 175 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 510 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 202 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 141 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 399 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 65 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 383 1. Mycket ointresserad 189 2. Ganska ointresserad 184 3. Något ointresserad 219 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 469 5. Något intresserad 228 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 164 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 551 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 137 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 157 3. Något ointresserad 183 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 635 5. Något intresserad 383 6. Ganska intresserad 159 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 278 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 208 3. Något ointresserad 215 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 553 5. Något intresserad 213 6. Ganska intresserad 112 7. Mycket intresserad 62 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 818 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 168 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 219 5. Något intresserad 99 6. Ganska intresserad 66 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 103 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 123 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 420 6. Ganska intresserad 445 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 578 1. Mycket ointresserad 159 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 319 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 339 5. Något intresserad 142 6. Ganska intresserad 105 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 601 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 119 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 264 5. Något intresserad 211 6. Ganska intresserad 227 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 728 1. Mycket ointresserad 152 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 136 6. Ganska intresserad 136 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 51 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 528 5. Något intresserad 570 6. Ganska intresserad 424 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 307 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 75 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 553 6. Ganska intresserad 442 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 98 1. Mycket ointresserad 72 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 118 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 496 6. Ganska intresserad 457 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 223 1. Mycket ointresserad 120 2. Ganska ointresserad 165 3. Något ointresserad 171 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 355 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 63 3. Något ointresserad 103 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 536 5. Något intresserad 669 6. Ganska intresserad 329 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 185 1. Mycket ointresserad 46 2. Ganska ointresserad 62 3. Något ointresserad 164 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 322 5. Något intresserad 494 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 570 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 357 5. Något intresserad 166 6. Ganska intresserad 165 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 110 3. Något ointresserad 152 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 404 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 125 2. Ganska ointresserad 139 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 644 5. Något intresserad 332 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 547 1. Mycket ointresserad 190 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 380 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 263 5. Något intresserad 130 6. Ganska intresserad 58 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 566 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 182 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 330 5. Något intresserad 220 6. Ganska intresserad 242 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 374 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 322 1. Mycket ointresserad 173 2. Ganska ointresserad 199 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 313 6. Ganska intresserad 139 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 168 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 553 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 382 1. Mycket ointresserad 221 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 443 5. Något intresserad 216 6. Ganska intresserad 99 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 105 3. Något ointresserad 55 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 560 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 231 1. Mycket ointresserad 154 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 235 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 570 5. Något intresserad 273 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 69 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket ointresserad 245 2. Ganska ointresserad 200 3. Något ointresserad 213 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 118 6. Ganska intresserad 46 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 733 1. Mycket ointresserad 157 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 181 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 260 5. Något intresserad 162 6. Ganska intresserad 149 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 596 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 77 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 225 5. Något intresserad 266 6. Ganska intresserad 376 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 33 2. Ganska ointresserad 71 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 509 5. Något intresserad 648 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 325 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 159 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 389 5. Något intresserad 341 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 188 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 456 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 1023 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 253 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 108 5. Något intresserad 79 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 76 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 450 5. Något intresserad 562 6. Ganska intresserad 506 7. Mycket intresserad 58 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 739 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 317 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 174 5. Något intresserad 123 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 57 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 387 1. Mycket ointresserad 110 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 429 5. Något intresserad 298 6. Ganska intresserad 217 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 515 1. Mycket ointresserad 147 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 376 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 267 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 150 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 312 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 163 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 449 5. Något intresserad 380 6. Ganska intresserad 222 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 169 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 333 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 554 7. Mycket intresserad 61 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 38 1. Mycket ointresserad 12 2. Ganska ointresserad 24 3. Något ointresserad 41 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 647 6. Ganska intresserad 686 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 91 1. Mycket ointresserad 92 2. Ganska ointresserad 123 3. Något ointresserad 274 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 617 5. Något intresserad 382 6. Ganska intresserad 188 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 44 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 85 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 552 5. Något intresserad 636 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 902 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 113 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 177 5. Något intresserad 108 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 59 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 121 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 624 5. Något intresserad 466 6. Ganska intresserad 189 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 228 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 169 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 328 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 7 0. 0 kronor 8 1. Under 100 kronor 103 2. 101-300 kronor 308 3. 301-500 kronor 390 4. 501-800 kronor 379 5. 801-1000 kronor 274 6. 1001-1500 kronor 177 7. 1501-2000 kronor 138 8. Över 2000 kronor 37 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 540 0. 0 kronor 429 1. Under 100 kronor 426 2. 101-300 kronor 192 3. 301-500 kronor 85 4. 501-800 kronor 48 5. 801-1000 kronor 16 6. 1001-1500 kronor 13 7. 1501-2000 kronor 16 8. Över 2000 kronor 56 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 465 0. 0 kronor 708 1. Under 100 kronor 451 2. 101-300 kronor 97 3. 301-500 kronor 25 4. 501-800 kronor 10 5. 801-1000 kronor 2 6. 1001-1500 kronor 1 7. 1501-2000 kronor 2 8. Över 2000 kronor 60 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 88 0. 0 kronor 260 1. Under 100 kronor 455 2. 101-300 kronor 322 3. 301-500 kronor 218 4. 501-800 kronor 136 5. 801-1000 kronor 108 6. 1001-1500 kronor 55 7. 1501-2000 kronor 115 8. Över 2000 kronor 64 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 847 0. 0 kronor 27 1. Under 100 kronor 31 2. 101-300 kronor 51 3. 301-500 kronor 62 4. 501-800 kronor 80 5. 801-1000 kronor 112 6. 1001-1500 kronor 144 7. 1501-2000 kronor 395 8. Över 2000 kronor 72 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 327 0. 0 kronor 473 1. Under 100 kronor 491 2. 101-300 kronor 237 3. 301-500 kronor 126 4. 501-800 kronor 49 5. 801-1000 kronor 36 6. 1001-1500 kronor 11 7. 1501-2000 kronor 9 8. Över 2000 kronor 62 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 1005 0. 0 kronor 83 1. Under 100 kronor 79 2. 101-300 kronor 71 3. 301-500 kronor 87 4. 501-800 kronor 88 5. 801-1000 kronor 101 6. 1001-1500 kronor 115 7. 1501-2000 kronor 147 8. Över 2000 kronor 45 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 340 0. 0 kronor 252 1. Under 100 kronor 352 2. 101-300 kronor 274 3. 301-500 kronor 179 4. 501-800 kronor 135 5. 801-1000 kronor 94 6. 1001-1500 kronor 67 7. 1501-2000 kronor 88 8. Över 2000 kronor 40 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 10 4 4 11 2 15 13 9 7 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 3 12 4 8 127 14 9 5 11 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 5 4 8 4 3 1 2 4 32 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 5 6 2 19 1 4 7 15 5 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 1 1 2 2 3 7 1 27 23 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 2 15 7 2 2 8 3 25 8 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 7 2 10 6 2 1 1 5 5 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 4 4 17 5 2 2 4 6 3 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 1 12 7 7 11 2 4 13 4 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 15 7 7 5 4 2 3 3 3 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 1 2 3 3 12 6 5 14 3 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 4 4 6 5 2 4 1 2 3 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 4 2 45 18 8 23 2 4 4 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 7 3 17 3 8 12 8 7 7 Kod: 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 Frek: 3 4 4 1 1 2 3 95 11 Kod: 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 Frek: 8 2 13 2 2 1 7 6 2 Kod: 1552 1560 1562 1563 1565 1566 1580 1581 1582 Frek: 3 2 3 10 3 2 7 10 6 Kod: 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1643 1660 1661 Frek: 23 4 2 1 2 1 2 6 4 Kod: 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 Frek: 3 2 4 5 7 8 2 4 6 Kod: 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 1764 1765 Frek: 3 2 5 2 3 2 4 2 2 Kod: 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1860 1861 Frek: 3 18 4 3 4 5 5 3 7 Kod: 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 1885 Frek: 2 2 2 28 3 3 9 4 6 Kod: 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 1981 1982 Frek: 2 2 2 1 5 1 25 5 5 Kod: 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 Frek: 6 3 2 2 3 2 1 1 1 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 Frek: 4 5 10 15 2 3 5 8 1 Kod: 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 2183 2184 Frek: 4 3 3 6 13 8 8 6 8 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2305 2309 Frek: 6 5 18 5 6 16 1 3 3 Kod: 2313 2321 2326 2361 2380 2401 2404 2409 2417 Frek: 3 4 3 4 16 3 1 3 3 Kod: 2421 2460 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2506 Frek: 2 5 1 3 17 5 20 1 2 Kod: 2510 2513 2514 2518 2521 2523 2560 2580 2581 Frek: 1 1 4 2 1 3 2 9 10 Kod: 2582 2583 2584 9999 Frek: 5 4 3 9
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 293 50 53 91 75 42 62 13 38 61 151 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 52 164 93 58 68 69 57 64 61 56 37 Kod: 24 25 99 Frek: 63 48 2
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 3 99. Uppgift saknas Valid-n=1818 Min=0 Max=9 Mean=2.2 St.Dev=2.0
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1612 99. Uppgift saknas Valid-n=209 Min=9 Max=57 Mean=36.0 St.Dev=15.8
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1327 0. Nej 414 1. Ja,en 77 2. Ja,två eller flera 3 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1327 0. Frågan ej tillämplig 287 1. Roddbåt med/utan "snurra" 141 2. Motorbåt under 6 m längd 28 3. Motorbåt över 6 m längd 10 4. Segelbåt under 4 m längd 7 5. Segelbåt 4-6 m längd 15 6. Segelbåt över 6 m längd 1 7. Segelkatamaran eller trimaran 5 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1759 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 16 2. Motorbåt under 6 m längd 16 3. Motorbåt över 6 m längd 10 4. Segelbåt under 4 m längd 9 5. Segelbåt 4-6 m längd 8 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 3 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1811 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 1 3. Motorbåt över 6 m längd 2 4. Segelbåt under 4 m längd 2 5. Segelbåt 4-6 m längd 2 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 3 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 130 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 162 06. 1 gång per månad 167 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 354 09. 1 gång per vecka 255 10. 2 gånger per vecka 196 11. 3 gånger per vecka 113 12. 4 gånger per vecka 51 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka 15 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 261 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 181 06. 1 gång per månad 147 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 294 09. 1 gång per vecka 216 10. 2 gånger per vecka 141 11. 3 gånger per vecka 70 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1054 00. Aldrig 110 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 53 03. 3 gånger per år 85 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 85 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 94 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1274 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 60 06. 1 gång per månad 34 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 531 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 77 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 96 04. 1 gång per kvartal 85 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 217 09. 1 gång per vecka 78 10. 2 gånger per vecka 46 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 19 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 454 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 232 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 214 09. 1 gång per vecka 93 10. 2 gånger per vecka 62 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1512 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 16 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 562 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 99 02. 2 gånger per år 110 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 111 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 130 09. 1 gång per vecka 49 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 86 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 32 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1201 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 48 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 40 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1158 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 83 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 30 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 320 00. Aldrig 92 01. 1 gång per år 102 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 159 04. 1 gång per kvartal 114 05. 2 gånger per kvartal 306 06. 1 gång per månad 191 07. 2 gånger per månad 129 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 54 10. 2 gånger per vecka 29 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1175 00. Aldrig 163 01. 1 gång per år 88 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 74 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 422 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 113 02. 2 gånger per år 91 03. 3 gånger per år 181 04. 1 gång per kvartal 134 05. 2 gånger per kvartal 267 06. 1 gång per månad 171 07. 2 gånger per månad 112 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 40 10. 2 gånger per vecka 30 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1156 00. Aldrig 148 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 50 05. 2 gånger per kvartal 81 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 52 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1031 00. Aldrig 186 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 77 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1076 00. Aldrig 183 01. 1 gång per år 108 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 84 06. 1 gång per månad 50 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 667 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 175 02. 2 gånger per år 128 03. 3 gånger per år 170 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 80 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 14 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 954 00. Aldrig 308 01. 1 gång per år 149 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 14 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1204 00. Aldrig 207 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 61 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 777 00. Aldrig 519 01. 1 gång per år 233 02. 2 gånger per år 112 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1628 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 15 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 675 00. Aldrig 234 01. 1 gång per år 184 02. 2 gånger per år 170 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 55 07. 2 gånger per månad 39 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1329 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 93 02. 2 gånger per år 66 03. 3 gånger per år 84 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 55 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 361 00. Aldrig 68 01. 1 gång per år 76 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 158 04. 1 gång per kvartal 93 05. 2 gånger per kvartal 208 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 164 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 101 10. 2 gånger per vecka 56 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 17 14. 6 gånger per vecka 21 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 319 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 203 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 143 08. 3 gånger per månad 270 09. 1 gång per vecka 156 10. 2 gånger per vecka 96 11. 3 gånger per vecka 50 12. 4 gånger per vecka 47 13. 5 gånger per vecka 19 14. 6 gånger per vecka 35 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 740 00. Aldrig 89 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 79 03. 3 gånger per år 103 04. 1 gång per kvartal 66 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 92 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 195 09. 1 gång per vecka 72 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 17 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 12 14. 6 gånger per vecka 13 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 402 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 204 03. 3 gånger per år 213 04. 1 gång per kvartal 151 05. 2 gånger per kvartal 192 06. 1 gång per månad 121 07. 2 gånger per månad 88 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 61 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 463 00. Aldrig 118 01. 1 gång per år 159 02. 2 gånger per år 195 03. 3 gånger per år 206 04. 1 gång per kvartal 124 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 16 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 504 00. Aldrig 80 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 174 03. 3 gånger per år 215 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 209 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 88 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 21 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 427 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 41 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 177 07. 2 gånger per månad 194 08. 3 gånger per månad 444 09. 1 gång per vecka 193 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 89 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 78 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 413 06. 1 gång per månad 385 07. 2 gånger per månad 255 08. 3 gånger per månad 325 09. 1 gång per vecka 86 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 142 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 445 06. 1 gång per månad 346 07. 2 gånger per månad 223 08. 3 gånger per månad 212 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1086 00. Aldrig 195 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 75 03. 3 gånger per år 104 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 87 06. 1 gång per månad 43 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 554 00. Aldrig 65 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 51 04. 1 gång per kvartal 52 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 45 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 76 10. 2 gånger per vecka 70 11. 3 gånger per vecka 37 12. 4 gånger per vecka 108 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 213 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 846 00. Aldrig 188 01. 1 gång per år 117 02. 2 gånger per år 127 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 100 05. 2 gånger per kvartal 129 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 536 00. Aldrig 50 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 83 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 108 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 176 09. 1 gång per vecka 57 10. 2 gånger per vecka 68 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 151 13. 5 gånger per vecka 54 14. 6 gånger per vecka 177 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 598 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 91 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 79 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 52 12. 4 gånger per vecka 32 13. 5 gånger per vecka 177 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1503 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 25 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 8 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 960 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 94 06. 1 gång per månad 48 07. 2 gånger per månad 45 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 40 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 198 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 491 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 139 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 93 08. 3 gånger per månad 178 09. 1 gång per vecka 111 10. 2 gånger per vecka 94 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 50 13. 5 gånger per vecka 224 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1354 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 29 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 181 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1411 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 43 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 40 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1427 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 43 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 42 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 53 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1380 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 47 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 49 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 80 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 61 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1715 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 47 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1749 00. Aldrig 7 01. 1 gång per år 6 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 21 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1694 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1726 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 10 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 33 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1732 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1706 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 804 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 58 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 54 05. 2 gånger per kvartal 132 06. 1 gång per månad 108 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 403 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1663 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 11 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1204 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 52 04. 1 gång per kvartal 49 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 269 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 665 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 146 06. 1 gång per månad 130 07. 2 gånger per månad 117 08. 3 gånger per månad 489 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1490 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 186 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1520 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 22 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 90 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1542 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 18 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 112 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1616 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 20 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1666 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 12 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 9 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1795 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 3 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 1 01. 1 gång per år 1 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1226 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 76 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 75 06. 1 gång/månad 52 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 110 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1020 00. Aldrig 110 01. 1 gång/år 92 02. 2 gånger/år 97 03. 3 gånger/år 82 04. 1 gång/kvartal 81 05. 2 gånger/kvartal 95 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 175 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1229 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 73 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 89 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 77 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 64 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1314 00. Aldrig 82 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 71 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 76 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 54 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 1023 00. Aldrig 66 01. 1 gång/år 59 02. 2 gånger/år 106 03. 3 gånger/år 116 04. 1 gång/kvartal 84 05. 2 gånger/kvartal 150 06. 1 gång/månad 80 07. 2 gånger/månad 40 08. 3 gånger/månad 97 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 1042 00. Aldrig 95 01. 1 gång/år 90 02. 2 gånger/år 78 03. 3 gånger/år 95 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 98 06. 1 gång/månad 60 07. 2 gånger/månad 25 08. 3 gånger/månad 178 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1122 00. Aldrig 84 01. 1 gång/år 78 02. 2 gånger/år 71 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 49 05. 2 gånger/kvartal 86 06. 1 gång/månad 48 07. 2 gånger/månad 20 08. 3 gånger/månad 180 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1235 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 77 02. 2 gånger/år 85 03. 3 gånger/år 85 04. 1 gång/kvartal 45 05. 2 gånger/kvartal 78 06. 1 gång/månad 46 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1123 00. Aldrig 91 01. 1 gång/år 97 02. 2 gånger/år 109 03. 3 gånger/år 100 04. 1 gång/kvartal 65 05. 2 gånger/kvartal 108 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 61 09. 1 gång/vecka 1 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1026 00. Aldrig 44 01. 1 gång/år 55 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 40 05. 2 gånger/kvartal 88 06. 1 gång/månad 42 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 379 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1221 00. Aldrig 79 01. 1 gång/år 56 02. 2 gånger/år 84 03. 3 gånger/år 83 04. 1 gång/kvartal 57 05. 2 gånger/kvartal 91 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 92 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1268 00. Aldrig 49 01. 1 gång/år 36 02. 2 gånger/år 57 03. 3 gånger/år 49 04. 1 gång/kvartal 23 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 250 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1140 00. Aldrig 41 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 85 03. 3 gånger/år 106 04. 1 gång/kvartal 80 05. 2 gånger/kvartal 125 06. 1 gång/månad 74 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 78 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1520 00. Aldrig 30 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 22 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 59 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 117 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1479 00. Aldrig 47 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 21 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 89 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1630 00. Aldrig 35 01. 1 gång/år 15 02. 2 gånger/år 31 03. 3 gånger/år 25 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 29 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1273 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 120 02. 2 gånger/år 88 03. 3 gånger/år 62 04. 1 gång/kvartal 46 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 17 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1360 00. Aldrig 53 01. 1 gång/år 54 02. 2 gånger/år 63 03. 3 gånger/år 67 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 58 06. 1 gång/månad 34 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1184 00. Aldrig 95 01. 1 gång/år 90 02. 2 gånger/år 90 03. 3 gånger/år 112 04. 1 gång/kvartal 70 05. 2 gånger/kvartal 85 06. 1 gång/månad 35 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 43 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1383 00. Aldrig 56 01. 1 gång/år 51 02. 2 gånger/år 52 03. 3 gånger/år 56 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 47 06. 1 gång/månad 37 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 83 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 32 01. 1 gång/år 35 02. 2 gånger/år 23 03. 3 gånger/år 32 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 34 06. 1 gång/månad 13 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1551 00. Aldrig 71 01. 1 gång/år 39 02. 2 gånger/år 36 03. 3 gånger/år 25 04. 1 gång/kvartal 21 05. 2 gånger/kvartal 29 06. 1 gång/månad 12 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 28 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1367 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 50 03. 3 gånger/år 64 04. 1 gång/kvartal 47 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 25 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1434 00. Aldrig 46 01. 1 gång/år 44 02. 2 gånger/år 40 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 18 05. 2 gånger/kvartal 32 06. 1 gång/månad 20 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 148 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 863 00. Aldrig 73 01. 1 gång/år 94 02. 2 gånger/år 131 03. 3 gånger/år 107 04. 1 gång/kvartal 91 05. 2 gånger/kvartal 112 06. 1 gång/månad 62 07. 2 gånger/månad 43 08. 3 gånger/månad 245 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1576 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 8 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad 152 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1461 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 36 3. 3 gånger/år 39 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 65 6. 1 gång/månad 110 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1647 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 26 6. 1 gång/månad 43 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1388 0. aldrig 65 1. 1 gång/år 52 2. 2 gånger/år 70 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 68 6. 1 gång/månad 74 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1237 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 35 5. 2 gånger/kvartal 111 6. 1 gång/månad 257 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1279 0. aldrig 96 1. 1 gång/år 100 2. 2 gånger/år 88 3. 3 gånger/år 79 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 130 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1176 0. aldrig 120 1. 1 gång/år 122 2. 2 gånger/år 111 3. 3 gånger/år 81 4. 1 gång/kvartal 53 5. 2 gånger/kvartal 158 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1682 0. aldrig 44 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 6 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1143 0. aldrig 109 1. 1 gång/år 109 2. 2 gånger/år 127 3. 3 gånger/år 109 4. 1 gång/kvartal 47 5. 2 gånger/kvartal 177 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1477 0. aldrig 82 1. 1 gång/år 42 2. 2 gånger/år 40 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 146 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1573 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 38 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 27 5. 2 gånger/kvartal 61 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1661 0. aldrig 42 1. 1 gång/år 21 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 38 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1666 0. aldrig 45 1. 1 gång/år 28 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1708 0. aldrig 27 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 13 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 8 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1685 0. aldrig 26 1. 1 gång/år 20 2. 2 gånger/år 23 3. 3 gånger/år 25 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 32 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1620 0. aldrig 46 1. 1 gång/år 33 2. 2 gånger/år 32 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 36 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1536 0. aldrig 67 1. 1 gång/år 67 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 19 5. 2 gånger/kvartal 35 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1726 0. aldrig 19 1. 1 gång/år 14 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 22 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1490 0. aldrig 66 1. 1 gång/år 57 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 83 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1393 0. aldrig 48 1. 1 gång/år 41 2. 2 gånger/år 46 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 215 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> 1712 0. aldrig 20 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 21 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 821 00. aldrig 26 01. 1 gång/år 32 02. 2 gånger/år 61 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 33 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 31 08. 3 gånger/månad 51 09. 1 gång/vecka 27 10. 2 gånger/vecka 22 11. 3 gånger/vecka 22 12. 4 gånger/vecka 39 13. 5 gånger/vecka 554 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1133 00. aldrig 21 01. 1 gång/år 27 02. 2 gånger/år 47 03. 3 gånger/år 30 04. 1 gång/kvartal 26 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 56 08. 3 gånger/månad 52 09. 1 gång/vecka 41 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 31 13. 5 gånger/vecka 233 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 9 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 17 03. 3 gånger/år 14 04. 1 gång/kvartal 18 05. 2 gånger/kvartal 17 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 8 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 6 12. 4 gånger/vecka 41 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1729 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 30 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1659 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 13 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 73 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1794 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 10 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1760 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 21 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1779 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 17 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1674 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 8 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 15 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 5 13. 5 gånger/vecka 46 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1778 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 7 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1708 00. aldrig 17 01. 1 gång/år 13 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 11 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1806 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1755 00. aldrig 9 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 30 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1799 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 9 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1809 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1772 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 20 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1720 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 7 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 71 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1804 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1772 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1791 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1771 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1769 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1781 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1800 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1689 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 19 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 15 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1767 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 1 13. 5 gånger/vecka 10 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. aldrig 01. 1 gång/år 1821 02. Frågan ej ställd 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 731 0. Läser aldrig 117 1. Läser 1 nr/år 114 2. Läser 2 nr/år 53 3. Läser 3 nr/år 704 4. Läser 4 nr/år 102 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> 853 0. Läser aldrig 81 1. Läser 1 nr/år 89 2. Läser 2 nr/år 46 3. Läser 3 nr/år 634 4. Läser 4 nr/år 118 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1539 1. Köper aldrig 175 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 24 6. Köper nästan alla Nr. 31 7. Köper alla Nr./prenumererar 27 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1466 1. Köper aldrig 215 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 67 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1501 1. Köper aldrig 223 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 14 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1546 1. Köper aldrig 191 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1346 1. Köper aldrig 311 2. Köper enstaka nummer 57 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 25 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1470 1. Köper aldrig 198 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 31 6. Köper nästan alla Nr. 55 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1497 1. Köper aldrig 172 2. Köper enstaka nummer 15 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 25 6. Köper nästan alla Nr. 74 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1492 1. Köper aldrig 229 2. Köper enstaka nummer 24 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1494 1. Köper aldrig 233 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 16 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1445 1. Köper aldrig 38 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 291 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1534 1. Köper aldrig 52 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 9 6. Köper nästan alla Nr. 189 7. Köper alla Nr./prenumererar 27 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1383 1. Köper aldrig 284 2. Köper enstaka nummer 44 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 31 4. Köper ung. vartannat Nr. 14 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 22 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1604 1. Köper aldrig 115 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 18 6. Köper nästan alla Nr. 37 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1692 1. Köper aldrig 65 2. Köper enstaka nummer 14 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 8 6. Köper nästan alla Nr. 7 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1476 1. Köper aldrig 242 2. Köper enstaka nummer 20 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 12 6. Köper nästan alla Nr. 38 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1560 1. Köper aldrig 174 2. Köper enstaka nummer 17 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1448 1. Köper aldrig 270 2. Köper enstaka nummer 35 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 12 4. Köper ung. vartannat Nr. 6 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 13 6. Köper nästan alla Nr. 11 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1585 1. Köper aldrig 146 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 28 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1695 1. Köper aldrig 77 2. Köper enstaka nummer 5 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1575 1. Köper aldrig 156 2. Köper enstaka nummer 23 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 12 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1633 1. Köper aldrig 39 2. Köper enstaka nummer 3 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 5 6. Köper nästan alla Nr. 110 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1291 1. Köper aldrig 322 2. Köper enstaka nummer 28 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 9 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 26 6. Köper nästan alla Nr. 108 7. Köper alla Nr./prenumererar 26 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 853 0. Läser aldrig Vårt Hus 81 1. Läser 1 nummer per år 89 2. Läser 2 nummer per år 46 3. Läser 3 nummer per år 634 4. Läser 4 nummer per år 118 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 39 1. Aldrig 55 2. Någon gång/år 54 3. Någon gång/kvartal 238 4. Någon gång/månad 739 5. 1-2 gånger/vecka 532 6. 3-4 gånger/vecka 155 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 554 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 379 3. Någon gång/kvartal 295 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 142 1. Aldrig 281 2. Någon gång/år 496 3. Någon gång/kvartal 854 4. Någon gång/månad 39 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 128 1. Aldrig 260 2. Någon gång/år 478 3. Någon gång/kvartal 904 4. Någon gång/månad 40 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1233 1. Aldrig 172 2. Någon gång/år 221 3. Någon gång/kvartal 175 4. Någon gång/månad 11 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 291 1. Aldrig 346 2. Någon gång/år 564 3. Någon gång/kvartal 591 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 279 1. Aldrig 409 2. Någon gång/år 597 3. Någon gång/kvartal 509 4. Någon gång/månad 15 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 253 1. Aldrig 311 2. Någon gång/år 561 3. Någon gång/kvartal 654 4. Någon gång/månad 31 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 10 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 692 1. Aldrig 608 2. Någon gång/år 329 3. Någon gång/kvartal 177 4. Någon gång/månad 5 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 132 1. Aldrig 161 2. Någon gång/år 300 3. Någon gång/kvartal 942 4. Någon gång/månad 274 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 9 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 23 1. Instämmer starkt 271 2. Instämmer delvis 314 3. Varken eller 597 4. Instämmer nog inte 596 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 30 1. Instämmer starkt 165 2. Instämmer delvis 444 3. Varken eller 533 4. Instämmer nog inte 622 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 361 1. Instämmer starkt 785 2. Instämmer delvis 300 3. Varken eller 274 4. Instämmer nog inte 91 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 639 1. Instämmer starkt 469 2. Instämmer delvis 218 3. Varken eller 267 4. Instämmer nog inte 202 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 364 1. Instämmer starkt 530 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 319 4. Instämmer nog inte 203 5. Instämmer absolut inte 39 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer starkt 680 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 438 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 145 1. Instämmer starkt 448 2. Instämmer delvis 687 3. Varken eller 387 4. Instämmer nog inte 124 5. Instämmer absolut inte 30 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 371 1. Instämmer starkt 903 2. Instämmer delvis 315 3. Varken eller 152 4. Instämmer nog inte 55 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 951 1. Instämmer starkt 665 2. Instämmer delvis 140 3. Varken eller 34 4. Instämmer nog inte 17 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 193 1. Instämmer starkt 608 2. Instämmer delvis 520 3. Varken eller 355 4. Instämmer nog inte 109 5. Instämmer absolut inte 36 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 175 1. Instämmer starkt 450 2. Instämmer delvis 211 3. Varken eller 454 4. Instämmer nog inte 517 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 269 1. Instämmer starkt 780 2. Instämmer delvis 410 3. Varken eller 278 4. Instämmer nog inte 69 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 213 1. Instämmer starkt 592 2. Instämmer delvis 351 3. Varken eller 470 4. Instämmer nog inte 180 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 367 1. Instämmer starkt 666 2. Instämmer delvis 324 3. Varken eller 319 4. Instämmer nog inte 126 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 374 1. Instämmer starkt 674 2. Instämmer delvis 262 3. Varken eller 386 4. Instämmer nog inte 111 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 165 1. Instämmer starkt 523 2. Instämmer delvis 353 3. Varken eller 524 4. Instämmer nog inte 229 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 191 1. Instämmer starkt 663 2. Instämmer delvis 407 3. Varken eller 418 4. Instämmer nog inte 116 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 248 1. Instämmer starkt 746 2. Instämmer delvis 398 3. Varken eller 299 4. Instämmer nog inte 105 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 110 1. Instämmer starkt 453 2. Instämmer delvis 217 3. Varken eller 721 4. Instämmer nog inte 301 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 98 1. Instämmer starkt 438 2. Instämmer delvis 248 3. Varken eller 533 4. Instämmer nog inte 486 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 263 1. Instämmer starkt 821 2. Instämmer delvis 277 3. Varken eller 360 4. Instämmer nog inte 82 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 129 1. Instämmer starkt 279 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 513 4. Instämmer nog inte 416 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 182 1. Instämmer starkt 607 2. Instämmer delvis 412 3. Varken eller 264 4. Instämmer nog inte 331 5. Instämmer absolut inte 25 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 200 1. Instämmer starkt 634 2. Instämmer delvis 322 3. Varken eller 395 4. Instämmer nog inte 247 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 301 1. Instämmer starkt 513 2. Instämmer delvis 410 3. Varken eller 441 4. Instämmer nog inte 132 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer starkt 218 2. Instämmer delvis 171 3. Varken eller 698 4. Instämmer nog inte 624 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 664 1. Instämmer starkt 484 2. Instämmer delvis 350 3. Varken eller 228 4. Instämmer nog inte 85 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer starkt 315 2. Instämmer delvis 639 3. Varken eller 363 4. Instämmer nog inte 318 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 152 1. Instämmer starkt 744 2. Instämmer delvis 318 3. Varken eller 423 4. Instämmer nog inte 168 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 253 1. Instämmer starkt 768 2. Instämmer delvis 330 3. Varken eller 374 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 158 1. Instämmer starkt 595 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 569 4. Instämmer nog inte 248 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 457 2. Instämmer delvis 517 3. Varken eller 514 4. Instämmer nog inte 229 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 198 1. Instämmer starkt 473 2. Instämmer delvis 212 3. Varken eller 592 4. Instämmer nog inte 312 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 64 1. Instämmer starkt 290 2. Instämmer delvis 220 3. Varken eller 590 4. Instämmer nog inte 633 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 206 1. Instämmer starkt 714 2. Instämmer delvis 435 3. Varken eller 353 4. Instämmer nog inte 84 5. Instämmer absolut inte 29 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 83 1. Instämmer starkt 377 2. Instämmer delvis 366 3. Varken eller 578 4. Instämmer nog inte 389 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 437 1. Instämmer starkt 458 2. Instämmer delvis 275 3. Varken eller 468 4. Instämmer nog inte 160 5. Instämmer absolut inte 23 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 297 2. Instämmer delvis 235 3. Varken eller 693 4. Instämmer nog inte 372 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 301 1. Instämmer starkt 732 2. Instämmer delvis 313 3. Varken eller 285 4. Instämmer nog inte 173 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 164 1. Instämmer starkt 391 2. Instämmer delvis 173 3. Varken eller 758 4. Instämmer nog inte 320 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 477 1. Instämmer starkt 749 2. Instämmer delvis 243 3. Varken eller 273 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 689 1. Instämmer starkt 645 2. Instämmer delvis 227 3. Varken eller 185 4. Instämmer nog inte 61 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 361 1. Instämmer starkt 904 2. Instämmer delvis 298 3. Varken eller 196 4. Instämmer nog inte 42 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 295 1. Instämmer starkt 751 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 344 4. Instämmer nog inte 47 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 463 1. Instämmer starkt 327 2. Instämmer delvis 413 3. Varken eller 378 4. Instämmer nog inte 216 5. Instämmer absolut inte 24 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 505 1. Instämmer starkt 300 2. Instämmer delvis 482 3. Varken eller 389 4. Instämmer nog inte 128 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 386 1. Instämmer starkt 894 2. Instämmer delvis 263 3. Varken eller 211 4. Instämmer nog inte 52 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 397 1. Instämmer starkt 631 2. Instämmer delvis 642 3. Varken eller 98 4. Instämmer nog inte 38 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer starkt 354 2. Instämmer delvis 497 3. Varken eller 279 4. Instämmer nog inte 408 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1034 1. Ja 768 2. Nej 19 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 253 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 613 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 346 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 216 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 185 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 184 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 24 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 1800 0. Aldrig 16 1. Ibland 2 2. Oftast 3 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 91 1. Ja mycket 217 2. Ja en del 808 3. Nej inte alls 641 4. Ej aktuellt 64 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> 57 1. Ja mycket 91 2. Ja en del 876 3. Nej inte alls 732 4. Ej aktuellt 65 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> 49 1. Ja mycket 55 2. Ja en del 877 3. Nej inte alls 774 4. Ej aktuellt 66 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 47 1. Ja mycket 102 2. Ja en del 827 3. Nej inte alls 780 4. Ej aktuellt 65 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> 36 1. Ja mycket 57 2. Ja en del 862 3. Nej inte alls 801 4. Ej aktuellt 65 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> 41 1. Ja mycket 43 2. Ja en del 877 3. Nej inte alls 795 4. Ej aktuellt 65 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 19 1. Öka mycket 161 2. Öka en del 492 3. Varken eller 24 4. Minska en del 38 5. Minska mycket 995 6. Ej aktuellt 92 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> 20 1. Öka mycket 107 2. Öka en del 449 3. Varken eller 22 4. Minska en del 36 5. Minska mycket 1094 6. Ej aktuellt 93 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> 13 1. Öka mycket 51 2. Öka en del 442 3. Varken eller 8 4. Minska en del 39 5. Minska mycket 1174 6. Ej aktuellt 94 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 16 1. Öka mycket 117 2. Öka en del 388 3. Varken eller 11 4. Minska en del 40 5. Minska mycket 1156 6. Ej aktuellt 93 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> 14 1. Öka mycket 63 2. Öka en del 399 3. Varken eller 13 4. Minska en del 37 5. Minska mycket 1202 6. Ej aktuellt 93 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> 12 1. Öka mycket 61 2. Öka en del 408 3. Varken eller 15 4. Minska en del 37 5. Minska mycket 1195 6. Ej aktuellt 93 9. Ej svar