ORVESTO 79 P-9002

               SSD 0009

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 79 P-9002 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1979 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.507 personer
  15-70 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.507 personer har 1.593
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 17 avlidna, 18 avflyttade från riket, 38 som vistas
  utomlands, 19 i militärtjänst, 134 på utrikes resa, 47 ej
  svensktalande, 84 okända men skrivna på kommun, 63 under
  sjukhusvård, 344 sjuka i hemmet samt 829 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1979 uppgår
  således till 11.914 personer varav 3.582, utgörande 30%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (53%), "tidsbrist" (11%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (36%)
  samt "övriga" (0%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1979 9.462 personer istället för 8.332 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 80% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-9002, omfattar 1899 personer eller 22,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 26 mars - 8 juni
  1979.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Hellström haft
  ansvaret för administration, fru Elsie-Britt Birking
  ansvaret för fältarbetet samt civilekonom Ingemar Lindberg
  ansvaret för ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående
  uppgifter är hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av
  Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0009 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Ålder 12 Civilstånd 13 Status i hushållet 14 Förvärvsarbete/sysselsättning 15 Utbildning 16 Storlek på orten 17 Form av boende 18 Inköp av dagligvaror:själv 19 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 20 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 24 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 25 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 26 Totalt antal personer 27 Din personliga inkomst i kronor per år 28 Hushållets totala inkomst i kronor per år Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av husvagn 32 Hushållets innehav av fritidshus 33 Hushållets innehav av roddbåt/eka/el.likn. 34 Hushållets innehav av motorbåt 35 Hushållets innehav av segelbåt 36 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 37 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 38 Hushållets innehav av filmkamera 39 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 40 Hushållets innehav av filmprojektor 41 Hushållets innehav av skrivmaskin 42 Hushållets innehav av svart-vit tv 43 Hushållets innehav av färg-tv 44 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 45 Hushållets innehav av diskmaskin 46 Hushållets innehav av tvättmaskin 47 Hushållets innehav av stereoanläggning 48 Hushållets innehav av motorgräsklippare 49 Hushållets innehav av spisfläkt 50 Hushållets innehav av hund 51 Hushållets innehav av katt Köpavsikter beträffande kapitalvaror 52 Avsikt att köpa kapitalvaror1 53 Avsikt att köpa kapitalvaror1 54 Avsikt att köpa kapitalvaror1 55 Avsikt att köpa kapitalvaror1 56 Avsikt att köpa kapitalvaror1 57 Avsikt att köpa kapitalvaror2 58 Avsikt att köpa kapitalvaror2 59 Avsikt att köpa kapitalvaror2 60 Avsikt att köpa kapitalvaror2 61 Avsikt att köpa kapitalvaror2 62 Avsikt att köpa kapitalvaror3 63 Avsikt att köpa kapitalvaror3 64 Avsikt att köpa kapitalvaror3 65 Avsikt att köpa kapitalvaror3 66 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 67 Intresseinriktning:Miljövårdsfrågor 68 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 69 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsa 70 Intresseinriktning:Bantningstips 71 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 72 Intresseinriktning:Politik 73 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 74 Intresseinriktning:Skattefrågor 75 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 76 Intresseinriktning:Vidareutbildning 77 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 78 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 79 Intresseinriktning:Villa/eget hem 80 Intresseinriktning:Fritidshus 81 Intresseinriktning:Personbilar 82 Intresseinriktning:Heminredning 83 Intresseinriktning:Modenyheter 84 Intresseinriktning:Matvarunyheter 85 Intresseinriktning:Barnavård 86 Intresseinriktning:Skönhetsvård 87 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 88 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 89 Intresseinriktning:Fotoutrustningar 90 Intresseinriktning:Motorcyklar 91 Intresseinriktning:Krukväxter 92 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 93 Intresseinriktning:Hundars skötsel 94 Intresseinriktning:Katters skötsel 95 Intresseinriktning:Motionera 96 Intresseinriktning:Idrotta 97 Intresseinriktning:Laga mat 98 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 99 Intresseinriktning:Baka 100 Intresseinriktning:Ha gäster 101 Intresseinriktning:Köra bil 102 Intresseinriktning:Jobba med bilar 103 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 104 Intresseinriktning:Fotografera 105 Intresseinriktning:Smalfilma 106 Intresseinriktning:Sportfiska 107 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 108 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 109 Intresseinriktning:Gå på teater 110 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 111 Intresseinriktning:Läsa böcker 112 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 113 Intresseinriktning:Köpa på postorder 114 Intresseinriktning:Sy kläder 115 Intresseinriktning:Handarbeta 116 Intresseinriktning:Träffa nya människor 117 Intresseinriktning:Snickra 118 Intresseinriktning:Måla hemma 119 Intresseinriktning:Jaga 120 Intresseinriktning:Friluftsliv 121 Intresseinriktning:Åka slalom 122 Intresseinriktning:Åka motorbåt 123 Intresseinriktning:Segla 124 Intresseinriktning:Campa 125 Intresseinriktning:Semestra utomlands 126 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 127 Intresseinriktning:Pröva nya produkter 128 Intresseinriktning:Vara bortbjuden 129 Intresseinriktning:Gå på diskotek 130 Intresseinriktning:Gå på restaurang 131 Intresseinriktning:Gå på kvällskurser Personliga köpvanor:kläder,fritid m.m. 132 Kostnader för kläder 133 Kostnader för sportutrustning 134 Kostnader för kosmetika/skönhetsmedel 135 Kostnader för nöjen 136 Kostnader för utlandsresor under fritiden 137 Kostnader för böcker 138 Kostnader för tobak 139 Kostnader för vin och sprit Administrativ indelning m.m. 140 Länskommunkod 141 Länskod 142 Datumkod 143 Postnummer(01 form.) Innehav av fritidsbåt 144 Innehav av fritidsbåt 145 Innehav av båt:första krysset 146 Innehav av båt:andra krysset 147 Innehav av båt:tredje krysset Besöksfrekvens i butiker,varuhus m.m. 148 Besöksfrekvenser:ICA 149 Besöksfrekvenser:Konsum 150 Besöksfrekvenser:Vivo 151 Besöksfrekvenser:Favör 152 Besöksfrekvenser:Annan butik 153 Besöksfrekvenser:Domus livsmedel 154 Besöksfrekvenser:NK livsmedel 155 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA livsmedel 156 Besöksfrekvenser:Åhlens livsmedel 157 Besöksfrekvenser:Obs livsmedel 158 Besöksfrekvenser:B&W livsmedel 159 Besöksfrekvenser:Domus 160 Besöksfrekvenser:NK 161 Besöksfrekvenser:Tempo/EPA 162 Besöksfrekvenser:Åhlens 163 Besöksfrekvenser:Obs 164 Besöksfrekvenser:B&W 165 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 166 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 167 Besöksfrekvenser:Gulins 168 Besöksfrekvenser:Ikea 169 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 170 Besöksfrekvenser:Broddmans 171 Besöksfrekvenser:Järnia 172 Besöksfrekvenser:Färgsam 173 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 174 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 175 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 176 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 177 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 178 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 179 Besöksfrekvenser:Bensinstation 180 Besöksfrekvenser:Postkontor 181 Besöksfrekvenser:Bankkontor 182 Besöksfrekvenser:Hälsokostbutik 183 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 184 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 185 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Tidningsläsning:Storstadspress 186 Läsfrekvenser:Aftonbladet 187 Läsfrekvenser:Arbetet 188 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 189 Läsfrekvenser:Expressen 190 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 191 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 192 Läsfrekvenser:Kvällsposten 193 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 194 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 195 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 196 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 197 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 198 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 199 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 200 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten 201 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 202 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 203 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 204 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 205 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 206 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 207 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 208 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 209 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 210 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 211 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 212 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 213 Läsfrekvenser för Allers 214 Läsfrekvenser för Damernas Värld 215 Läsfrekvenser för Femina 216 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 217 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 218 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 219 Läsfrekvenser för Husmodern 220 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 221 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 222 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 223 Läsfrekvenser för Land 224 Läsfrekvenser för Lektyr 225 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 226 Läsfrekvenser för Min Värld 227 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 228 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 229 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 230 Läsfrekvenser för Se 231 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 232 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 233 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 234 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 235 Läsfrekvenser för Vi Tidningsläsning:14-dagars,månadstidningar 236 Läsfrekvenser för Året Runt 237 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 238 Läsfrekvenser för Motor 239 Läsfrekvenser för Motorföraren 240 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 241 Läsfrekvenser för Vi Bilägare 242 Läsfrekvenser för Allt om Mat 243 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 244 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 245 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 246 Läsfrekvenser för Det Bästa 247 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 248 Läsfrekvenser för Båt för Alla 249 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 250 Läsfrekvenser för Radio &Television 251 Läsfrekvenser för Start & Speed 252 Läsfrekvenser för Svensk Idrott 253 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 254 Läsfrekvenser för Tidskrift för Hälsa 255 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 256 Läsfrekvenser för Vår Bostad 257 Läsfrekvenser för Privata Affärer Tidningsläsning:Landsortspress 258 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 259 Läsfrekvenser för - A-Pressen 260 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 261 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 262 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 263 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 264 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 265 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) 266 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning 267 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning 268 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning 269 Läsfrekvenser för - Övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning Tidningsläsning:Lokalpress m.m. 270 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 271 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Sundbyberg 272 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 273 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Mälarö 274 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderort 275 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Söderkuriren 276 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 277 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 278 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 279 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 280 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 281 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SO 282 Läsfrekvenser för - Storstaden 283 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) 284 Köpfrekvenser för - Storstaden 285 Läsfrekvenser för Vi i Villa 286 Läsfrekvenser för Vårt Hus Köpvanor:veckopress m.m. 287 Köpfrekvenser för Allas Veckotidning 288 Köpfrekvenser för Allers 289 Köpfrekvenser för Damernas Värld 290 Köpfrekvenser för Femina 291 Köpfrekvenser för FIB-Aktuellt 292 Köpfrekvenser för Hemmets Journal 293 Köpfrekvenser för Hemmets Veckotidning 294 Köpfrekvenser för Husmodern 295 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan 296 Köpfrekvenser för ICA-kuriren 297 Köpfrekvenser för Land 298 Köpfrekvenser för Lektyr 299 Köpfrekvenser för Min Värld 300 Köpfrekvenser för Mitt Livs Novell 301 Köpfrekvenser för Röster i Radio/TV 302 Köpfrekvenser för Saxons Veckotidning 303 Köpfrekvenser för Se 304 Köpfrekvenser för Svensk Damtidning 305 Köpfrekvenser för Veckojournalen 306 Köpfrekvenser för Vecko-Revyn 307 Köpfrekvenser för Vi 308 Köpfrekvenser för Året Runt Tidningen Vårt Hus 309 Läsfrekvenser för Vårt Hus Inköp av dagligvaror 310 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 311 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 312 Köpfrekvenser för Tandkräm 313 Köpfrekvenser för Tvål 314 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 315 Köpfrekvenser för Handdiskmedel 316 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 317 Köpfrekvenser för Tvättmedel 318 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 319 Köpfrekvenser för Kaffe Livsstilspåståenden 320 Attityder till: Nya Livsmedel 321 Attityder till: Nyheter 322 Attityder till: Hälsosam Mat 323 Attityder till: Boende 324 Attityder till: Intresseområden 325 Attityder till: Pengar 326 Attityder till: Oberoende 327 Attityder till: Familjegemenskap 328 Attityder till: Naturen 329 Attityder till: Karriären 330 Attityder till: Kvinnans plats 331 Attityder till: Priser 332 Attityder till: Städning 333 Attityder till: Barn 334 Attityder till: Rent i huset 335 Attityder till: Arbetet 336 Attityder till: Förenklingar 337 Attityder till: Annorlunda mat 338 Attityder till: Impulsköp 339 Attityder till: Titta i affärer 340 Attityder till: Kvalitetsvaror 341 Attityder till: Köpa-Sälja 342 Attityder till: Matlagning 343 Attityder till: Fester 344 Attityder till: Fritiden 345 Attityder till: Fritiden 346 Attityder till: Tuggummituggande 347 Attityder till: Religiösa frågor 348 Attityder till: Åsikter 349 Attityder till: Avkoppling 350 Attityder till: Pengar 351 Attityder till: Levnadsstandard 352 Attityder till: Bilar 353 Attityder till: Alkohol 354 Attityder till: Ansvar 355 Attityder till: Föreningar 356 Attityder till: Otrohet 357 Attityder till: Alkohol 358 Attityder till: Veckotidningar 359 Attityder till: Framtiden 360 Attityder till: Fester 361 Attityder till: Brottslingar 362 Attityder till: Lyx 363 Attityder till: Risker 364 Attityder till: Kärnkraftverk 365 Attityder till: Porrtidningar 366 Attityder till: Snygga kläder 367 Attityder till: Örtmediciner 368 Attityder till: proffsboxning Medlemsskap 369 Medlemsfrekvens för Konsum Inköp i olika affärer 370 Inköpsfrekvenser för Konsum/Servus/Domus/Obs Poster 371 Köpfrekvenser för tidn. Poster Beslutskapacitet-inköp på arbetsplatsen 372 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 373 Har påverkat inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask. datorer) 374 Har påverkat inköp av - Bank/försäkringstjänster 375 Har påverkat inköp av - Maskiner för verkstäder 376 Har påverkat inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 377 Har påverkat inköp av - Personbilar för företag/leasing 378 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 379 Tror sig kunna påverka inköp av - kontorsutrustning(kopieringsmask. bokf.mask.) 380 Tror sig kunna påverka inköp av - Bank-/försäkringstjänster 381 Tror sig kunna påverka inköp av - Maskiner för verkstäder 382 Tror sig kunna påverka inköp av - Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner 383 Tror sig kunna påverka inköp av - Personbilar för företag/leasing

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0009              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0009


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. JANUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1760 139
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 280 10 8 33 16 16 27 19 31 37 43 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 18 17 8 37 12 12 13 32 19 20 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 17 22 18 6 55 94 15 14 15 24 174 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 21 22 41 24 14 19 20 11 39 10 18 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 42 13 10 34 9 6 6 33 11 14 7 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 49 23 13 29 13 4 15 33 29 24 8 Kod: 67 68 69 70 71 Frek: 14 13 11 19 8
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 MD=0 Datumkod Faktiska värdet är kodat. För litet antal att göra statistiska beräkningar på.
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 Födelseår Kod: 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 1 24 21 30 27 24 28 28 29 30 32 24 34 32 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 29 26 31 32 28 35 33 24 30 27 27 31 35 29 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 29 33 29 41 40 34 42 56 47 44 51 47 43 37 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 36 35 36 35 43 37 37 32 38 39 39 42 42 46 Kod: 71 Frek: 8
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 1000 0. Man 899 1. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 ÅLDER Loc 21 width 2 MD=99 F.1b. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 181 00. 19 år och yngre 196 01. 20-24 år 181 02. 25-29 år 230 03. 30-34 år 221 04. 35-39 år 159 05. 40-44 år 146 06. 45-49 år 153 07. 50-54 år 149 08. 55-59 år 148 09. 60-64 år 135 10. 65 år och äldre 99. Ej svar
VAR 12 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1c. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 430 0. Ogift 1332 1. Gift eller sammanboende 132 2. Änka/änkling/frånskild 5 9. Ej svar
VAR 13 HUSHÅLLSSTATUS Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Är Du själv: <Se F.1 för fullständig frågetext> 696 0. Husfar 685 1. Husmor 229 2. Son/dotter 48 3. Annan hushållsmedlem 216 4. Ensamboende 25 9. Ej svar
VAR 14 YRKE Loc 25 width 1 MD=9 F.1e. Förvärvsarbete/sysselsättning <Se F.1 för fullständig frågetext> 960 0. Förvärvsarbete,heltid 303 1. Förvärvsarbete,deltid 161 2. Hemmafru 201 3. Studerande 170 4. Pensionär 94 5. Annan sysselsättning 10 9. Ej svar
VAR 15 UTBILDNING Loc 26 width 1 MD=9 F.1f. Vilken utbildning har Du genomgått eller genomgår Du? <Se F.1 för fullständig frågetext> 694 0. Folkskola 351 1. Grundskola,enhetsskola,realskola eller motsvarande 214 2. Fackskola,flickskola,folkhögskola eller motsvarande 353 3. Gymnasium eller motsvarande 250 4. Seminarium,högskola,universitet eller motsvarande 37 9. Ej svar
VAR 16 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1g. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 93 0. Under 200 invånare 212 1. 200-1.999 182 2. 2.000-4.999 180 3. 5.000-9.999 268 4. 10.000-24.999 273 5. 25.000-49.999 231 6. 50.000-99.999 387 7. 100.000 och däröver 73 9. Ej svar
VAR 17 BOENDEFORM Loc 28 width 1 MD=9 F.1h. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 183 0. Insatslägenhet 565 1. Hyrd lägenhet 873 2. Egen villa/radhus 59 3. Hyrd villa/radhus 138 4. Jordbruksfastighet 34 5. Inneboende 38 6. Annan bostadsform 9 9. Ej svar
VAR 18 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 29 width 1 MD=9 F.1i. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? <Se F.1 för fullständig frågetext> 278 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 433 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 277 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 199 3. Gör mer än hälften av alla inköp 712 4. Gör alla eller nästan alla inköp 9. Ej svar
VAR 19 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1756 133 5 5
VAR 20 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1578 270 45 1 5
VAR 21 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 4 99 Frek: 1575 285 33 1 5
VAR 22 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1508 324 58 4 5
VAR 23 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1424 356 97 15 2 5
VAR 24 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 99 Frek: 57 318 1264 206 38 8 4 4
VAR 25 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1762 87 45 5
VAR 26 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 211 558 432 434 176 56 19 4 3 6
VAR 27 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 250 0. Under 10.000 260 1. 10.000-30.000 387 2. 30.000-50.000 520 3. 50.000-70.000 251 4. 70.000-90.000 69 5. 90.000-110.000 58 6. Över 110.000 104 9. Ej svar
VAR 28 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 10 0. Under 10.000 75 1. 10.000-30.000 154 2. 30.000-50.000 305 3. 50.000-70.000 330 4. 70.000-90.000 286 5. 90.000-110.000 505 6. Över 110.000 234 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Har Du själv körkort för personbil? 1270 0. Ja 445 1. Nej 184 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 49 width 2 MD=99 F.5. Vad finns i Ditt hushåll? F.5a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 7 99 Frek: 284 1218 320 53 7 3 1 13
VAR 31 FINNS:HUSVAGN Loc 51 width 1 MD=9 F.5b. I hushållet finns:husvagn <Se F.5 för fullständig frågetext> 1778 0. Finns ej 105 1. Finns 16 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:FRITIDSHUS Loc 52 width 1 MD=9 F.5c. I hushållet finns:fritidshus <Se F.5 för fullständig frågetext> 1459 0. Finns ej 427 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:RODDBÅT/EKA/LIKN. Loc 53 width 1 MD=9 F.5d. I hushållet finns:roddbåt/eka/el.likn. <Se F.5 för fullständig frågetext> 1495 0. Finns ej 391 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:MOTORBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.5e. I hushållet finns:motorbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1671 0. Finns ej 215 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:SEGELBÅT Loc 55 width 1 MD=9 F.5f. I hushållet finns:segelbåt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1797 0. Finns ej 89 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 56 width 1 MD=9 F.5g. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.5 för fullständig frågetext> 785 0. Finns ej 1101 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.5h. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1173 0. Finns ej 713 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:FILMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.5i. I hushållet finns:filmkamera <Se F.5 för fullständig frågetext> 1439 0. Finns ej 447 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 59 width 1 MD=9 F.5j. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1408 0. Finns ej 478 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 60 width 1 MD=9 F.5k. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.5 för fullständig frågetext> 1490 0. Finns ej 396 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 61 width 1 MD=9 F.5l. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1039 0. Finns ej 847 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:SVART-VIT TV Loc 62 width 1 MD=9 F.5m. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 1139 0. Finns ej 747 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:FÄRG-TV Loc 63 width 1 MD=9 F.5n. I hushållet finns:färg-tv <Se F.5 för fullständig frågetext> 356 0. Finns ej 1530 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 64 width 1 MD=9 F.5o. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.5 för fullständig frågetext> 218 0. Finns ej 1668 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:DISKMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.5p. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 1266 0. Finns ej 620 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.5q. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.5 för fullständig frågetext> 468 0. Finns ej 1418 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.5r. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.5 för fullständig frågetext> 462 0. Finns ej 1424 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:MOTORGRÄSKLIPPARE Loc 68 width 1 MD=9 F.5s. I hushållet finns:motorgräsklippare <Se F.5 för fullständig frågetext> 1158 0. Finns ej 728 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:SPISFLÄKT Loc 69 width 1 MD=9 F.5t. I hushållet finns:spisfläkt <Se F.5 för fullständig frågetext> 649 0. Finns ej 1237 1. Finns 13 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:HUND Loc 70 width 1 MD=9 F.5u. I hushållet finns:hund <Se F.5 för fullständig frågetext> 1458 0. Finns ej 427 1. Finns 14 9. Ej svar
VAR 51 FINNS:KATT Loc 71 width 1 MD=9 F.5v. I hushållet finns:katt <Se F.5 för fullständig frågetext> 1569 0. Finns ej 315 1. Finns 15 9. Ej svar
VAR 52 AVSER ATT KÖPA1 Loc 72 width 2 MD=11 F.6. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.6a. Första understrykningen 207 00. Fabriksny bil 514 01. Begagnad bil 49 02. Moped 6 03. Nytt fritidshus 17 04. Begagnat fritidshus 34 05. Ny villa 32 06. Begagnad villa 74 07. Köksfläkt 49 08. Elektrisk spis 39 09. Diskmaskin 463 10. Ej svar på fråga 6 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 53 AVSER ATT KÖPA1 Loc 74 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6b. Andra understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 17 01. Begagnad bil 36 02. Moped 17 03. Nytt fritidshus 18 04. Begagnat fritidshus 38 05. Ny villa 35 06. Begagnad villa 44 07. Köksfläkt 66 08. Elektrisk spis 74 09. Diskmaskin 463 10. Ej svar på fråga 6 676 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 54 AVSER ATT KÖPA1 Loc 76 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6c. Tredje understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 3 02. Moped 2 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 7 05. Ny villa 5 06. Begagnad villa 21 07. Köksfläkt 25 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 463 10. Ej svar på fråga 6 918 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 55 AVSER ATT KÖPA1 Loc 78 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6d. Fjärde understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 16 08. Elektrisk spis 19 09. Diskmaskin 463 10. Ej svar på fråga 6 978 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 56 AVSER ATT KÖPA1 Loc 80 width 2 MD= 0 or GE 11 F.6e. Femte understrykningen <Se F.6 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 3 08. Elektrisk spis 14 09. Diskmaskin 463 10. Ej svar på fråga 6 1003 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 57 AVSER ATT KÖPA2 Loc 82 width 2 MD=11 F.7. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.7a. Första understrykningen 185 00. Tvättmaskin 62 01. Frysbox 57 02. Frysskåp 148 03. Fiskeutrustning 138 04. Elektrisk rakapparat 65 05. Skrivmaskin 61 06. Stillbildskamera 36 07. Filmkamera 26 08. Projektor 45 09. Elektrisk symaskin 661 10. Ej svar på fråga 6 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 58 AVSER ATT KÖPA2 Loc 84 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7b. Andra understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 33 01. Frysbox 25 02. Frysskåp 22 03. Fiskeutrustning 59 04. Elektrisk rakapparat 32 05. Skrivmaskin 21 06. Stillbildskamera 25 07. Filmkamera 30 08. Projektor 40 09. Elektrisk symaskin 661 10. Ej svar på fråga 7 536 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 59 AVSER ATT KÖPA2 Loc 86 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7c. Tredje understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 17 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 5 04. Elektrisk rakapparat 12 05. Skrivmaskin 14 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 24 08. Projektor 11 09. Elektrisk symaskin 661 10. Ej svar på fråga 7 732 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 60 AVSER ATT KÖPA2 Loc 88 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7d. Fjärde understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Skrivmaskin 4 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 5 08. Projektor 8 09. Elektrisk symaskin 661 10. Ej svar på fråga 7 799 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 61 AVSER ATT KÖPA2 Loc 90 width 2 MD= 0 or GE 11 F.7e. Femte understrykningen <Se F.7 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 4 07. Filmkamera 1 08. Projektor 2 09. Elektrisk symaskin 661 10. Ej svar på fråga 7 815 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 62 AVSER ATT KÖPA3 Loc 92 width 2 MD=11 F.8. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.8a. Första understrykningen 174 00. Transistorradio 24 01. Husvagn 184 02. Stereoanläggning 20 03. Svart/vit tv 142 04. Färg-tv 80 05. Elektrisk kaffebryggare 83 06. Motorgräsklippare 108 07. Dammsugare 32 08. Motorbåt 7 09. Segelbåt 630 10. Ej svar på fråga 6 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 63 AVSER ATT KÖPA3 Loc 94 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8b. Andra understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 4 01. Husvagn 25 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit tv 55 04. Färg-tv 53 05. Elektrisk kaffebryggare 37 06. Motorgräsklippare 70 07. Dammsugare 23 08. Motorbåt 12 09. Segelbåt 629 10. Ej svar på fråga 8 570 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 64 AVSER ATT KÖPA3 Loc 96 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8c. Tredje understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 3 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit tv 7 04. Färg-tv 14 05. Elektrisk kaffebryggare 9 06. Motorgräsklippare 28 07. Dammsugare 13 08. Motorbåt 5 09. Segelbåt 629 10. Ej svar på fråga 8 775 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 65 AVSER ATT KÖPA3 Loc 98 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8d. Fjärde understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 2 04. Färg-tv 2 05. Elektrisk kaffebryggare 4 06. Motorgräsklippare 6 07. Dammsugare 4 08. Motorbåt 4 09. Segelbåt 629 10. Ej svar på fråga 8 833 00. Frågan ej tillämplig 415 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 66 AVSER ATT KÖPA3 Loc 100 width 2 MD= 0 or GE 11 F.8e. Femte understrykningen <Se F.8 för fullständig frågetext> 01. Husvagn 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit tv 04. Färg-tv 1 05. Elektrisk kaffebryggare 1 06. Motorgräsklippare 4 07. Dammsugare 1 08. Motorbåt 2 09. Segelbåt 629 10. Ej svar på fråga 8 847 00. Frågan ej tillämplig 414 11. Ej svar på fråga 6,7,8
VAR 67 MILJÖVÅRDSFRÅGOR Loc 102 width 1 MD=9 F.9. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.9.1. Miljövårdsfrågor 18 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 634 5. Något intresserad 622 6. Ganska intresserad 400 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 68 HÄLSONYTTIG MAT Loc 103 width 1 MD=9 F.9.2. Hälsonyttig mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 96 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 555 5. Något intresserad 575 6. Ganska intresserad 378 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 69 SJUKDOMAR OCH HÄLSA Loc 104 width 1 MD=9 F.9.3. Sjukdomar och hälsa <Se F.9 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 74 3. Något ointresserad 111 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 512 5. Något intresserad 596 6. Ganska intresserad 468 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 70 BANTNINGSTIPS Loc 105 width 1 MD=9 F.9.4. Bantningstips <Se F.9 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 258 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 154 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 181 6. Ganska intresserad 130 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 71 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 106 width 1 MD=9 F.9.5. Hushålla ekonomiskt <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 70 3. Något ointresserad 92 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 686 6. Ganska intresserad 558 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 72 POLITIK Loc 107 width 1 MD=9 F.9.6. Politik <Se F.9 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 128 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 684 5. Något intresserad 472 6. Ganska intresserad 233 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 73 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 108 width 1 MD=9 F.9.7. Sociala rättigheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 44 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 634 5. Något intresserad 555 6. Ganska intresserad 278 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 74 SKATTEFRÅGOR Loc 109 width 1 MD=9 F.9.8. Skattefrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 57 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 137 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 558 5. Något intresserad 544 6. Ganska intresserad 389 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 75 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 110 width 1 MD=9 F.9.9. Samlevnadsfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 50 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 133 3. Något ointresserad 265 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 613 5. Något intresserad 468 6. Ganska intresserad 236 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 76 VIDAREUTBILDNING Loc 111 width 1 MD=9 F.9.10. Vidareutbildning <Se F.9 för fullständig frågetext> 90 1. Mycket ointresserad 113 2. Ganska ointresserad 129 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 555 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 283 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 77 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 112 width 1 MD=9 F.9.11. Religions-och trosfrågor <Se F.9 för fullständig frågetext> 440 1. Mycket ointresserad 268 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 240 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 226 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 78 ARBETSMARKNADEN Loc 113 width 1 MD=9 F.9.12. Arbetsmarknaden <Se F.9 för fullständig frågetext> 46 1. Mycket ointresserad 70 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 153 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 606 5. Något intresserad 569 6. Ganska intresserad 306 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 79 VILLA/EGET HEM Loc 114 width 1 MD=9 F.9.13. Villa/eget hem <Se F.9 för fullständig frågetext> 55 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 58 3. Något ointresserad 142 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 272 5. Något intresserad 483 6. Ganska intresserad 792 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 80 FRITIDSHUS Loc 115 width 1 MD=9 F.9.14. Fritidshus <Se F.9 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 149 3. Något ointresserad 282 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 396 5. Något intresserad 314 6. Ganska intresserad 379 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 81 PERSONBILAR Loc 116 width 1 MD=9 F.9.15. Personbilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 154 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 546 5. Något intresserad 467 6. Ganska intresserad 337 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 82 HEMINREDNING Loc 117 width 1 MD=9 F.9.16. Heminredning <Se F.9 för fullständig frågetext> 56 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 107 3. Något ointresserad 102 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 518 5. Något intresserad 571 6. Ganska intresserad 473 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 83 MODENYHETER Loc 118 width 1 MD=9 F.9.17. Modenyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 280 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 159 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 515 5. Något intresserad 358 6. Ganska intresserad 191 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 84 MATVARUNYHETER Loc 119 width 1 MD=9 F.9.18. Matvarunyheter <Se F.9 för fullständig frågetext> 155 1. Mycket ointresserad 178 2. Ganska ointresserad 197 3. Något ointresserad 197 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 383 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 85 BARNAVÅRD Loc 120 width 1 MD=9 F.9.19. Barnavård <Se F.9 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 270 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 438 5. Något intresserad 381 6. Ganska intresserad 360 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 86 SKÖNHETSVÅRD Loc 121 width 1 MD=9 F.9.20. Skönhetsvård <Se F.9 för fullständig frågetext> 421 1. Mycket ointresserad 202 2. Ganska ointresserad 196 3. Något ointresserad 227 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 233 6. Ganska intresserad 109 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 87 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 122 width 1 MD=9 F.9.21. Stereoanläggningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 213 1. Mycket ointresserad 167 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 186 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 602 5. Något intresserad 336 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 88 HUSHÅLLSMASKINER Loc 123 width 1 MD=9 F.9.22. Hushållsmaskiner <Se F.9 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 144 2. Ganska ointresserad 180 3. Något ointresserad 177 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 678 5. Något intresserad 405 6. Ganska intresserad 156 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 89 FOTOUTRUSTNINGAR Loc 124 width 1 MD=9 F.9.23. Fotoutrustningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 263 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 245 3. Något ointresserad 238 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 600 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 119 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 90 MOTORCYKLAR Loc 125 width 1 MD=9 F.9.24. Motorcyklar <Se F.9 för fullständig frågetext> 854 1. Mycket ointresserad 175 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 245 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 213 5. Något intresserad 104 6. Ganska intresserad 96 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 91 KRUKVÄXTER Loc 126 width 1 MD=9 F.9.25. Krukväxter <Se F.9 för fullständig frågetext> 182 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 100 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 457 5. Något intresserad 438 6. Ganska intresserad 505 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 92 MEDEL MOT MJÄLL Loc 127 width 1 MD=9 F.9.26. Medel mot mjäll <Se F.9 för fullständig frågetext> 561 1. Mycket ointresserad 205 2. Ganska ointresserad 151 3. Något ointresserad 325 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 336 5. Något intresserad 161 6. Ganska intresserad 117 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 93 HUNDARS SKÖTSEL Loc 128 width 1 MD=9 F.9.27. Hundars skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 626 1. Mycket ointresserad 162 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 206 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 282 5. Något intresserad 232 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 94 KATTERS SKÖTSEL Loc 129 width 1 MD=9 F.9.28. Katters skötsel <Se F.9 för fullständig frågetext> 782 1. Mycket ointresserad 171 2. Ganska ointresserad 127 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 236 5. Något intresserad 145 6. Ganska intresserad 153 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 95 MOTIONERA Loc 130 width 1 MD=9 F.9.29. Motionera <Se F.9 för fullständig frågetext> 59 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 538 5. Något intresserad 594 6. Ganska intresserad 468 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 96 IDROTTA Loc 131 width 1 MD=9 F.9.30. Idrotta <Se F.9 för fullständig frågetext> 214 1. Mycket ointresserad 123 2. Ganska ointresserad 181 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 531 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 326 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 97 LAGA MAT Loc 132 width 1 MD=9 F.9.31. Laga mat <Se F.9 för fullständig frågetext> 82 1. Mycket ointresserad 62 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 83 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 485 5. Något intresserad 568 6. Ganska intresserad 500 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 98 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 133 width 1 MD=9 F.9.32. Pröva nya maträtter <Se F.9 för fullständig frågetext> 87 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 92 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 532 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 22 9. Ej svar
VAR 99 BAKA Loc 134 width 1 MD=9 F.9.33. Baka <Se F.9 för fullständig frågetext> 235 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 175 3. Något ointresserad 160 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 407 5. Något intresserad 349 6. Ganska intresserad 430 7. Mycket intresserad 24 9. Ej svar
VAR 100 HA GÄSTER Loc 135 width 1 MD=9 F.9.34. Ha gäster <Se F.9 för fullständig frågetext> 42 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 690 6. Ganska intresserad 369 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 101 KÖRA BIL Loc 136 width 1 MD=9 F.9.35. Köra bil <Se F.9 för fullständig frågetext> 165 1. Mycket ointresserad 60 2. Ganska ointresserad 80 3. Något ointresserad 190 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 502 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 102 JOBBA MED BILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.9.36. Jobba med bilar <Se F.9 för fullständig frågetext> 598 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 234 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 376 5. Något intresserad 191 6. Ganska intresserad 158 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 103 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 138 width 1 MD=9 F.9.37. Arbeta i trädgården <Se F.9 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 111 3. Något ointresserad 151 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 458 5. Något intresserad 513 6. Ganska intresserad 412 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 104 FOTOGRAFERA Loc 139 width 1 MD=9 F.9.38. Fotografera <Se F.9 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 116 2. Ganska ointresserad 166 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 691 5. Något intresserad 351 6. Ganska intresserad 170 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 105 SMALFILMA Loc 140 width 1 MD=9 F.9.39. Smalfilma <Se F.9 för fullständig frågetext> 538 1. Mycket ointresserad 193 2. Ganska ointresserad 186 3. Något ointresserad 453 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 312 5. Något intresserad 113 6. Ganska intresserad 65 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 106 SPORTFISKA Loc 141 width 1 MD=9 F.9.40. Sportfiska <Se F.9 för fullständig frågetext> 544 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 216 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 354 5. Något intresserad 265 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 107 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 142 width 1 MD=9 F.9.41. Lyssna på popmusik <Se F.9 för fullständig frågetext> 426 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 137 3. Något ointresserad 86 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 459 5. Något intresserad 354 6. Ganska intresserad 251 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 108 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 143 width 1 MD=9 F.9.42. Lyssna på klassisk musik <Se F.9 för fullständig frågetext> 353 1. Mycket ointresserad 180 2. Ganska ointresserad 216 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 163 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 109 GÅ PÅ TEATER Loc 144 width 1 MD=9 F.9.43. Gå på teater <Se F.9 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 177 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 549 5. Något intresserad 386 6. Ganska intresserad 174 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 110 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 145 width 1 MD=9 F.9.44. Gå på konstutställning <Se F.9 för fullständig frågetext> 417 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 214 3. Något ointresserad 203 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 451 5. Något intresserad 260 6. Ganska intresserad 118 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 111 LÄSA BÖCKER Loc 146 width 1 MD=9 F.9.45. Läsa böcker <Se F.9 för fullständig frågetext> 80 1. Mycket ointresserad 59 2. Ganska ointresserad 86 3. Något ointresserad 60 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 527 6. Ganska intresserad 581 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 112 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 147 width 1 MD=9 F.9.46. Läsa populärtidningar <Se F.9 för fullständig frågetext> 240 1. Mycket ointresserad 174 2. Ganska ointresserad 204 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 573 5. Något intresserad 325 6. Ganska intresserad 102 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 113 KÖPA PÅ POSTORDER Loc 148 width 1 MD=9 F.9.47. Köpa på postorder <Se F.9 för fullständig frågetext> 542 1. Mycket ointresserad 242 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 205 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 501 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 46 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 114 SY KLÄDER Loc 149 width 1 MD=9 F.9.48. Sy kläder <Se F.9 för fullständig frågetext> 782 1. Mycket ointresserad 153 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 298 5. Något intresserad 158 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 115 HANDARBETA Loc 150 width 1 MD=9 F.9.49. Handarbeta <Se F.9 för fullständig frågetext> 666 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 101 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 244 5. Något intresserad 238 6. Ganska intresserad 387 7. Mycket intresserad 18 9. Ej svar
VAR 116 TRÄFFA NYA MÄNNISKOR Loc 151 width 1 MD=9 F.9.50. Träffa nya människor <Se F.9 för fullständig frågetext> 28 1. Mycket ointresserad 43 2. Ganska ointresserad 66 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 681 6. Ganska intresserad 454 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 117 SNICKRA Loc 152 width 1 MD=9 F.9.51. Snickra <Se F.9 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 210 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 352 6. Ganska intresserad 261 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 118 MÅLA HEMMA Loc 153 width 1 MD=9 F.9.52. Måla hemma <Se F.9 för fullständig frågetext> 179 1. Mycket ointresserad 106 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 589 5. Något intresserad 463 6. Ganska intresserad 247 7. Mycket intresserad 30 9. Ej svar
VAR 119 JAGA Loc 154 width 1 MD=9 F.9.53. Jaga <Se F.9 för fullständig frågetext> 1059 1. Mycket ointresserad 109 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 129 5. Något intresserad 88 6. Ganska intresserad 120 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 120 FRILUFTSLIV Loc 155 width 1 MD=9 F.9.54. Friluftsliv <Se F.9 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 56 3. Något ointresserad 90 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 461 5. Något intresserad 604 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 121 ÅKA SLALOM Loc 156 width 1 MD=9 F.9.55. Åka slalom <Se F.9 för fullständig frågetext> 769 1. Mycket ointresserad 139 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 346 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 175 5. Något intresserad 138 6. Ganska intresserad 180 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 122 ÅKA MOTORBÅT Loc 157 width 1 MD=9 F.9.56. Åka motorbåt <Se F.9 för fullständig frågetext> 404 1. Mycket ointresserad 134 2. Ganska ointresserad 132 3. Något ointresserad 221 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 281 6. Ganska intresserad 262 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 123 SEGLA Loc 158 width 1 MD=9 F.9.57. Segla <Se F.9 för fullständig frågetext> 552 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 153 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 288 5. Något intresserad 165 6. Ganska intresserad 182 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 124 CAMPA Loc 159 width 1 MD=9 F.9.58. Campa <Se F.9 för fullständig frågetext> 327 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 145 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 480 5. Något intresserad 373 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 125 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 160 width 1 MD=9 F.9.59. Semestra utomlands <Se F.9 för fullständig frågetext> 151 1. Mycket ointresserad 73 2. Ganska ointresserad 91 3. Något ointresserad 178 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 359 5. Något intresserad 402 6. Ganska intresserad 611 7. Mycket intresserad 34 9. Ej svar
VAR 126 SEMESTRA I SVERIGE Loc 161 width 1 MD=9 F.9.60. Semestra i Sverige <Se F.9 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 16 2. Ganska ointresserad 21 3. Något ointresserad 40 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 328 5. Något intresserad 706 6. Ganska intresserad 737 7. Mycket intresserad 20 9. Ej svar
VAR 127 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 162 width 1 MD=9 F.9.61. Pröva nya produkter <Se F.9 för fullständig frågetext> 83 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 125 3. Något ointresserad 251 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 685 5. Något intresserad 406 6. Ganska intresserad 213 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 128 VARA BORTBJUDEN Loc 163 width 1 MD=9 F.9.62. Vara bortbjuden <Se F.9 för fullständig frågetext> 37 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 99 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 529 5. Något intresserad 678 6. Ganska intresserad 373 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ DISKOTEK Loc 164 width 1 MD=9 F.9.63. Gå på diskotek <Se F.9 för fullständig frågetext> 952 1. Mycket ointresserad 146 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 214 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 185 5. Något intresserad 124 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 130 GÅ PÅ RESTAURANG Loc 165 width 1 MD=9 F.9.64. Gå på restaurang <Se F.9 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 100 2. Ganska ointresserad 131 3. Något ointresserad 104 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 621 5. Något intresserad 501 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 131 GÅ PÅ KVÄLLSKURSER Loc 166 width 1 MD=9 F.9.65. Gå på kvällskurser <Se F.9 för fullständig frågetext> 277 1. Mycket ointresserad 141 2. Ganska ointresserad 193 3. Något ointresserad 288 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 560 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 107 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 132 KLÄDER Loc 167 width 1 MD=9 F.10. Hur mycket pengar lägger Du normalt ner på följande under ett år? F.10a. Kläder till Dig själv 4 0. 0 kronor 11 1. Under 100 kronor 100 2. 101-300 kronor 330 3. 301-500 kronor 387 4. 501-800 kronor 385 5. 801-1000 kronor 309 6. 1001-1500 kronor 191 7. 1501-2000 kronor 160 8. Över 2000 kronor 22 9. Ej svar
VAR 133 SPORTUTRUSTNING Loc 168 width 1 MD=9 F.10b. Sportutrustning till Dig själv <Se F.10 för fullständig frågetext> 492 0. 0 kronor 435 1. Under 100 kronor 506 2. 101-300 kronor 203 3. 301-500 kronor 94 4. 501-800 kronor 58 5. 801-1000 kronor 35 6. 1001-1500 kronor 8 7. 1501-2000 kronor 21 8. Över 2000 kronor 47 9. Ej svar
VAR 134 KOSMETIKA/SKÖNHETSMEDEL Loc 169 width 1 MD=9 F.10c. Kosmetika/skönhetsmedel <Se F.10 för fullständig frågetext> 545 0. 0 kronor 704 1. Under 100 kronor 458 2. 101-300 kronor 87 3. 301-500 kronor 33 4. 501-800 kronor 7 5. 801-1000 kronor 7 6. 1001-1500 kronor 7. 1501-2000 kronor 1 8. Över 2000 kronor 57 9. Ej svar
VAR 135 NÖJEN Loc 170 width 1 MD=9 F.10d. Nöjen <Se F.10 för fullständig frågetext> 87 0. 0 kronor 255 1. Under 100 kronor 456 2. 101-300 kronor 358 3. 301-500 kronor 234 4. 501-800 kronor 147 5. 801-1000 kronor 97 6. 1001-1500 kronor 63 7. 1501-2000 kronor 139 8. Över 2000 kronor 63 9. Ej svar
VAR 136 UTLANDSRESOR Loc 171 width 1 MD=9 F.10e. Utlandsresor under fritiden <Se F.10 för fullständig frågetext> 881 0. 0 kronor 42 1. Under 100 kronor 45 2. 101-300 kronor 52 3. 301-500 kronor 59 4. 501-800 kronor 76 5. 801-1000 kronor 125 6. 1001-1500 kronor 164 7. 1501-2000 kronor 399 8. Över 2000 kronor 56 9. Ej svar
VAR 137 BÖCKER Loc 172 width 1 MD=9 F.10f. Böcker <Se F.10 för fullständig frågetext> 313 0. 0 kronor 528 1. Under 100 kronor 492 2. 101-300 kronor 258 3. 301-500 kronor 135 4. 501-800 kronor 63 5. 801-1000 kronor 31 6. 1001-1500 kronor 15 7. 1501-2000 kronor 18 8. Över 2000 kronor 46 9. Ej svar
VAR 138 TOBAK Loc 173 width 1 MD=9 F.10g. Tobak <Se F.10 för fullständig frågetext> 1092 0. 0 kronor 69 1. Under 100 kronor 91 2. 101-300 kronor 86 3. 301-500 kronor 74 4. 501-800 kronor 86 5. 801-1000 kronor 114 6. 1001-1500 kronor 90 7. 1501-2000 kronor 165 8. Över 2000 kronor 32 9. Ej svar
VAR 139 VIN OCH SPRIT Loc 174 width 1 MD=9 F.10h. Vin och sprit <Se F.10 för fullständig frågetext> 348 0. 0 kronor 238 1. Under 100 kronor 380 2. 101-300 kronor 304 3. 301-500 kronor 215 4. 501-800 kronor 112 5. 801-1000 kronor 109 6. 1001-1500 kronor 77 7. 1501-2000 kronor 97 8. Över 2000 kronor 19 9. Ej svar
VAR 140 LÄNSKOMMUNKOD Loc 175 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 10 2 4 14 2 10 10 7 5 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 3 12 6 8 112 14 9 6 7 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 7 10 10 9 9 4 1 5 27 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 3 6 3 14 2 2 12 22 5 Kod: 509 513 561 562 563 580 581 582 583 Frek: 2 3 2 7 3 26 26 2 12 Kod: 586 604 617 662 665 680 682 683 684 Frek: 5 2 4 5 5 35 5 8 2 Kod: 685 686 687 760 761 763 764 765 767 Frek: 8 3 6 1 2 6 3 7 3 Kod: 780 781 834 840 860 861 862 880 881 Frek: 18 5 4 3 7 6 5 16 3 Kod: 882 883 884 885 980 1060 1080 1081 1082 Frek: 7 12 5 1 19 6 12 8 8 Kod: 1083 1121 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 Frek: 2 2 1 6 1 3 2 3 6 Kod: 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 1260 Frek: 19 2 5 13 4 2 1 6 4 Kod: 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1280 1281 1282 Frek: 2 3 2 1 4 4 55 17 12 Kod: 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 1381 1382 Frek: 20 5 10 2 7 1 9 5 11 Kod: 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 1430 1435 Frek: 13 8 3 10 2 11 1 2 1 Kod: 1480 1481 1482 1484 1485 1486 1507 1521 1524 Frek: 104 13 3 3 14 1 1 6 4 Kod: 1527 1552 1560 1561 1563 1565 1566 1580 1581 Frek: 3 5 1 2 8 3 2 5 13 Kod: 1582 1583 1584 1585 1602 1623 1637 1643 1660 Frek: 5 16 7 5 2 3 4 2 5 Kod: 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1685 1686 Frek: 7 2 7 11 8 4 13 1 13 Kod: 1715 1730 1737 1761 1762 1763 1765 1766 1780 Frek: 2 2 3 7 1 2 3 3 15 Kod: 1781 1782 1783 1784 1785 1861 1862 1863 1864 Frek: 6 5 6 12 4 6 1 3 2 Kod: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1907 1917 1960 Frek: 30 4 1 12 3 2 1 2 1 Kod: 1961 1962 1980 1981 1982 1983 1984 2021 2023 Frek: 5 2 29 3 4 3 5 3 2 Kod: 2026 2029 2031 2039 2061 2062 2080 2081 2082 Frek: 1 2 1 2 5 3 13 11 2 Kod: 2083 2084 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 Frek: 2 9 9 1 4 4 2 4 25 Kod: 2181 2182 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 Frek: 13 10 9 7 2 3 10 24 3 Kod: 2283 2284 2303 2305 2309 2313 2321 2380 2401 Frek: 4 15 1 3 5 7 2 15 3 Kod: 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 Frek: 1 1 2 1 1 1 3 2 23 Kod: 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 Frek: 1 21 3 1 1 1 2 3 3 Kod: 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 6 1 7 9 5 5 10 15
VAR 141 LÄNSKOD Loc 179 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 288 47 60 88 83 45 69 19 36 63 161 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 47 168 86 82 71 64 55 65 79 61 33 Kod: 24 25 99 Frek: 61 57 11
VAR 142 DATUM Loc 181 width 2 MD=99 Datumkod Faktiska värdet är kodat. 10 99. Uppgift saknas Valid-n=1889 Min=0 Max=9 Mean=2.3 St.Dev=2.1
VAR 143 POSTNUMMER Loc 183 width 2 MD=99 Postnummer(01 form.) Faktiska värdet är kodat. 1707 99. Uppgift saknas Valid-n=192 Min=9 Max=57 Mean=33.2 St.Dev=15.3
VAR 144 FRITIDSBÅT Loc 185 width 1 MD=9 F.11. Finns det någon fritidsbåt i Ditt hushåll? 1340 0. Nej 443 1. Ja,en 113 2. Ja,två eller flera 3 9. Ej svar
VAR 145 FÖRSTA BÅT Loc 186 width 1 MD=9 F.11a. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1339 0. Frågan ej tillämplig 345 1. Roddbåt med/utan "snurra" 108 2. Motorbåt under 6 m längd 47 3. Motorbåt över 6 m längd 15 4. Segelbåt under 4 m längd 13 5. Segelbåt 4-6 m längd 25 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 7 9. Ej svar
VAR 146 ANDRA BÅT Loc 187 width 1 MD=9 F.11b. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1807 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 31 2. Motorbåt under 6 m längd 16 3. Motorbåt över 6 m längd 19 4. Segelbåt under 4 m längd 10 5. Segelbåt 4-6 m längd 13 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 3 9. Ej svar
VAR 147 TREDJE BÅT Loc 188 width 1 MD=9 F.11c. OM båtar finns:Markera med ett kryss nedan vilken typ den är: <Se F.11 för fullständig frågetext> 1896 0. Frågan ej tillämplig 1. Roddbåt med/utan "snurra" 2. Motorbåt under 6 m längd 3. Motorbåt över 6 m längd 4. Segelbåt under 4 m längd 5. Segelbåt 4-6 m längd 6. Segelbåt över 6 m längd 7. Segelkatamaran eller trimaran 3 9. Ej svar
VAR 148 ICA Loc 189 width 2 F.12. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Livsmedelsbutiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.12a. Hur ofta besöker Du ICA? 107 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 138 06. 1 gång per månad 156 07. 2 gånger per månad 157 08. 3 gånger per månad 374 09. 1 gång per vecka 310 10. 2 gånger per vecka 198 11. 3 gånger per vecka 123 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 23 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka
VAR 149 KONSUM Loc 191 width 2 MD=99 F.12b. Hur ofta besöker Du Konsum? <Se F.12 för fullständig frågetext> 261 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 108 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 221 06. 1 gång per månad 155 07. 2 gånger per månad 134 08. 3 gånger per månad 324 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 122 11. 3 gånger per vecka 74 12. 4 gånger per vecka 41 13. 5 gånger per vecka 22 14. 6 gånger per vecka 10 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 150 VIVO Loc 193 width 2 MD=99 F.12c. Hur ofta besöker Du Vivo? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1058 00. Aldrig 131 01. 1 gång per år 86 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 104 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 65 08. 3 gånger per månad 75 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 35 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 12 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 151 FAVÖR Loc 195 width 2 MD=99 F.12d. Hur ofta besöker Du Favör? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1354 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 66 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 56 09. 1 gång per vecka 24 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 152 ANNAN BUTIK Loc 197 width 2 MD=99 F.12e. Hur ofta besöker Du annan butik? <Se F.12 för fullständig frågetext> 547 00. Aldrig 71 01. 1 gång per år 75 02. 2 gånger per år 119 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 86 05. 2 gånger per kvartal 198 06. 1 gång per månad 132 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 102 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 27 12. 4 gånger per vecka 16 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 8 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 153 DOMUS LIVSMEDEL Loc 199 width 2 F.12f. Hur ofta besöker Du Domus livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 453 00. Aldrig 81 01. 1 gång per år 82 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 141 04. 1 gång per kvartal 91 05. 2 gånger per kvartal 263 06. 1 gång per månad 160 07. 2 gånger per månad 100 08. 3 gånger per månad 206 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 64 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka
VAR 154 NK LIVSMEDEL Loc 201 width 2 MD=99 F.12g. Hur ofta besöker Du NK livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1530 00. Aldrig 134 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 155 TEMPO/EPA LIVSMEDEL Loc 203 width 2 F.12h. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 557 00. Aldrig 119 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 122 03. 3 gånger per år 146 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 207 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 168 09. 1 gång per vecka 62 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 156 ÅHLENS LIVSMEDEL Loc 205 width 2 MD=99 F.12i. Hur ofta besöker Du Åhlens livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1341 00. Aldrig 135 01. 1 gång per år 65 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 75 04. 1 gång per kvartal 43 05. 2 gånger per kvartal 70 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 38 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 157 OBS LIVSMEDEL Loc 207 width 2 MD=99 F.12j. Hur ofta besöker Du Obs livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1208 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 84 02. 2 gånger per år 78 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 112 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 30 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 B&W LIVSMEDEL Loc 209 width 2 MD=99 F.12k. Hur ofta besöker Du B&W livsmedel? <Se F.12 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 170 01. 1 gång per år 95 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 109 06. 1 gång per månad 53 07. 2 gånger per månad 21 08. 3 gånger per månad 33 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 159 DOMUS Loc 211 width 2 F.13. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Varuhus och stormarknader(ej livsmedelsavd.) Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr per vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.13a. Hur ofta besöker Du Domus? 318 00. Aldrig 98 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 179 04. 1 gång per kvartal 148 05. 2 gånger per kvartal 271 06. 1 gång per månad 186 07. 2 gånger per månad 153 08. 3 gånger per månad 187 09. 1 gång per vecka 58 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka
VAR 160 NK Loc 213 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta besöker Du NK? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1186 00. Aldrig 207 01. 1 gång per år 106 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 72 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 161 TEMPO/EPA Loc 215 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta besöker Du Tempo/EPA? <Se F.13 för fullständig frågetext> 441 00. Aldrig 129 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 123 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 153 05. 2 gånger per kvartal 241 06. 1 gång per månad 168 07. 2 gånger per månad 123 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 162 ÅHLENS Loc 217 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta besöker Du Åhlens? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1163 00. Aldrig 154 01. 1 gång per år 94 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 99 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 66 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 15 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 163 OBS Loc 219 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta besöker Du Obs? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1039 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 114 02. 2 gånger per år 86 03. 3 gånger per år 131 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 46 07. 2 gånger per månad 27 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 164 B&W Loc 221 width 2 F.13f. Hur ofta besöker Du B&W? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1054 00. Aldrig 185 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 116 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 35 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 165 HENNES/MAURITZ Loc 223 width 2 MD=99 F.14. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.14a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 693 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 175 02. 2 gånger per år 152 03. 3 gånger per år 188 04. 1 gång per kvartal 133 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 63 08. 3 gånger per månad 45 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 166 KAPP-AHL Loc 225 width 2 F.14b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1001 00. Aldrig 312 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 75 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 12 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka
VAR 167 GULINS Loc 227 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1235 00. Aldrig 241 01. 1 gång per år 123 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 52 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 168 IKEA Loc 229 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.14 för fullständig frågetext> 776 00. Aldrig 567 01. 1 gång per år 227 02. 2 gånger per år 143 03. 3 gånger per år 95 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 169 ÅHLBERGS Loc 231 width 2 F.14e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1706 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 10 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 170 BRODDMANS Loc 233 width 2 F.14f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1664 00. Aldrig 105 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 171 JÄRNIA Loc 235 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.14 för fullständig frågetext> 657 00. Aldrig 259 01. 1 gång per år 218 02. 2 gånger per år 179 03. 3 gånger per år 173 04. 1 gång per kvartal 117 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 172 FÄRGSAM Loc 237 width 2 MD=99 F.14h. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1411 00. Aldrig 153 01. 1 gång per år 92 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 55 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 46 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 7 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 173 PRESSBYRÅN Loc 239 width 2 F.14i. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.14 för fullständig frågetext> 332 00. Aldrig 64 01. 1 gång per år 70 02. 2 gånger per år 100 03. 3 gånger per år 187 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 184 07. 2 gånger per månad 152 08. 3 gånger per månad 225 09. 1 gång per vecka 112 10. 2 gånger per vecka 58 11. 3 gånger per vecka 34 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 27 15. 7 gånger per vecka
VAR 174 ANNAN KIOSK Loc 241 width 2 F.14j. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.14 för fullständig frågetext> 301 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 73 03. 3 gånger per år 106 04. 1 gång per kvartal 73 05. 2 gånger per kvartal 196 06. 1 gång per månad 139 07. 2 gånger per månad 154 08. 3 gånger per månad 316 09. 1 gång per vecka 154 10. 2 gånger per vecka 113 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 46 15. 7 gånger per vecka
VAR 175 TOBAKSAFFÄR Loc 243 width 2 F.14k. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.14 för fullständig frågetext> 720 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 69 02. 2 gånger per år 72 03. 3 gånger per år 124 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 184 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 201 09. 1 gång per vecka 68 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 24 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka
VAR 176 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 245 width 2 MD=99 F.14l. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.14 för fullständig frågetext> 391 00. Aldrig 83 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 186 03. 3 gånger per år 242 04. 1 gång per kvartal 161 05. 2 gånger per kvartal 227 06. 1 gång per månad 124 07. 2 gånger per månad 108 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka 50 10. 2 gånger per vecka 22 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 72 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 12 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 177 KAFE/KONDITORI Loc 247 width 2 MD=99 F.14m. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.14 för fullständig frågetext> 425 00. Aldrig 133 01. 1 gång per år 163 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 232 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 233 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 87 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 41 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 11 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 178 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 249 width 2 MD=99 F.14n. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.14 för fullständig frågetext> 503 00. Aldrig 101 01. 1 gång per år 134 02. 2 gånger per år 167 03. 3 gånger per år 231 04. 1 gång per kvartal 152 05. 2 gånger per kvartal 215 06. 1 gång per månad 133 07. 2 gånger per månad 105 08. 3 gånger per månad 83 09. 1 gång per vecka 32 10. 2 gånger per vecka 23 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 179 BENSINSTATION Loc 251 width 2 F.14o. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.14 för fullständig frågetext> 393 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 27 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 145 06. 1 gång per månad 228 07. 2 gånger per månad 172 08. 3 gånger per månad 474 09. 1 gång per vecka 212 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 22 15. 7 gånger per vecka
VAR 180 POSTKONTOR Loc 253 width 2 F.14p. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 76 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 434 06. 1 gång per månad 415 07. 2 gånger per månad 270 08. 3 gånger per månad 338 09. 1 gång per vecka 89 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 15 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka
VAR 181 BANKKONTOR Loc 255 width 2 F.14q. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.14 för fullständig frågetext> 160 00. Aldrig 51 01. 1 gång per år 55 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 78 05. 2 gånger per kvartal 460 06. 1 gång per månad 353 07. 2 gånger per månad 233 08. 3 gånger per månad 211 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka
VAR 182 HÄLSOKOSTBUTIK Loc 257 width 2 MD=99 F.14r. Hur ofta besöker Du hälsokostbutik? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1132 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 81 03. 3 gånger per år 111 04. 1 gång per kvartal 60 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 38 07. 2 gånger per månad 22 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 183 AFFISCHPELARE Loc 259 width 2 MD=99 F.15. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.15a. Hur ofta ser Du affischpelare? 493 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 65 07. 2 gånger per månad 54 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 73 10. 2 gånger per vecka 67 11. 3 gånger per vecka 61 12. 4 gånger per vecka 105 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka 287 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 184 REKLAM PÅ BIO Loc 261 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.15 för fullständig frågetext> 783 00. Aldrig 188 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 156 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 113 05. 2 gånger per kvartal 155 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 50 08. 3 gånger per månad 44 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 7 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 185 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 263 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.15 för fullständig frågetext> 490 00. Aldrig 57 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 101 06. 1 gång per månad 70 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 60 10. 2 gånger per vecka 82 11. 3 gånger per vecka 63 12. 4 gånger per vecka 172 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka 238 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 186 AFTONBLADET Loc 265 width 2 F.16. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.16a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 643 00. Aldrig 59 01. 1 gång per år 59 02. 2 gånger per år 88 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 80 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 76 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 91 10. 2 gånger per vecka 72 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 191 14. 6 gånger per vecka
VAR 187 ARBETET Loc 267 width 2 F.16b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1578 00. Aldrig 25 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 34 03. 3 gånger per år 29 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 26 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 64 14. 6 gånger per vecka
VAR 188 DAGENS NYHETER Loc 269 width 2 MD=99 F.16c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.16 för fullständig frågetext> 943 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 52 07. 2 gånger per månad 36 08. 3 gånger per månad 119 09. 1 gång per vecka 42 10. 2 gånger per vecka 36 11. 3 gånger per vecka 21 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 204 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 189 EXPRESSEN Loc 271 width 2 F.16d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 459 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 42 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 148 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 174 09. 1 gång per vecka 131 10. 2 gånger per vecka 97 11. 3 gånger per vecka 68 12. 4 gånger per vecka 55 13. 5 gånger per vecka 279 14. 6 gånger per vecka
VAR 190 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 273 width 2 F.16e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1395 00. Aldrig 45 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 52 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 28 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 14 13. 5 gånger per vecka 183 14. 6 gånger per vecka
VAR 191 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 275 width 2 F.16f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1478 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 37 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 47 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 25 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 20 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka
VAR 192 KVÄLLSPOSTEN Loc 277 width 2 F.16g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1491 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 35 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 41 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 54 09. 1 gång per vecka 35 10. 2 gånger per vecka 17 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka
VAR 193 SVENSKA DAGBLADET Loc 279 width 2 F.16h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1403 00. Aldrig 46 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 39 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 50 06. 1 gång per månad 31 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 21 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 10 13. 5 gånger per vecka 102 14. 6 gånger per vecka
VAR 194 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 281 width 2 F.16i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1622 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 20 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 7 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka
VAR 195 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 283 width 2 F.16j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1790 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 9 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 42 14. 6 gånger per vecka
VAR 196 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 285 width 2 F.16k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1826 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 5 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 28 14. 6 gånger per vecka
VAR 197 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 287 width 2 F.16l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1762 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka
VAR 198 UPSALA NYA TIDNING Loc 289 width 2 F.16m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1777 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 13 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 36 14. 6 gånger per vecka
VAR 199 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 291 width 2 F.16n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1806 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 2 04. 1 gång per kvartal 5 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka
VAR 200 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 293 width 2 F.16o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.16 för fullständig frågetext> 1773 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 201 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 295 width 2 F.17. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.17a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 864 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 67 02. 2 gånger per år 65 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 57 05. 2 gånger per kvartal 152 06. 1 gång per månad 107 07. 2 gånger per månad 61 08. 3 gånger per månad 376 09. 1 gång per vecka
VAR 202 ARBETET(SÖNDAG) Loc 297 width 2 F.17b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1728 00. Aldrig 20 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 15 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka
VAR 203 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 299 width 2 MD=99 F.17c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1215 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 45 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 45 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 68 06. 1 gång per månad 54 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 311 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 204 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 301 width 2 F.17d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 623 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 88 04. 1 gång per kvartal 70 05. 2 gånger per kvartal 159 06. 1 gång per månad 149 07. 2 gånger per månad 106 08. 3 gånger per månad 556 09. 1 gång per vecka
VAR 205 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 303 width 2 F.17e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1526 00. Aldrig 28 01. 1 gång per år 21 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka
VAR 206 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 305 width 2 MD=99 F.17f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1588 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 39 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 106 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 207 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 307 width 2 F.17g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1589 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 19 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 17 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka
VAR 208 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 309 width 2 F.17h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1636 00. Aldrig 22 01. 1 gång per år 18 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka
VAR 209 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 311 width 2 F.17i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1725 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 92 09. 1 gång per vecka
VAR 210 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 313 width 2 F.17j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1855 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 16 09. 1 gång per vecka
VAR 211 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 315 width 2 F.17k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.17 för fullständig frågetext> 1840 00. Aldrig 4 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 7 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 31 09. 1 gång per vecka
VAR 212 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 317 width 2 MD=99 F.18. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.18a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1300 00. Aldrig 80 01. 1 gång/år 75 02. 2 gånger/år 65 03. 3 gånger/år 70 04. 1 gång/kvartal 39 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 44 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 103 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 213 LÄSER ALLERS Loc 319 width 2 F.18b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.18 för fullständig frågetext> 1086 00. Aldrig 104 01. 1 gång/år 91 02. 2 gånger/år 89 03. 3 gånger/år 104 04. 1 gång/kvartal 71 05. 2 gånger/kvartal 103 06. 1 gång/månad 53 07. 2 gånger/månad 24 08. 3 gånger/månad 174 09. 1 gång/vecka
VAR 214 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 321 width 2 F.18c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1270 00. Aldrig 98 01. 1 gång/år 63 02. 2 gånger/år 83 03. 3 gånger/år 116 04. 1 gång/kvartal 73 05. 2 gånger/kvartal 88 06. 1 gång/månad 26 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 64 09. 1 gång/vecka
VAR 215 LÄSER FEMINA Loc 323 width 2 F.18d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.18 för fullständig frågetext> 1363 00. Aldrig 84 01. 1 gång/år 70 02. 2 gånger/år 73 03. 3 gånger/år 105 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka
VAR 216 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 325 width 2 F.18e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.18 för fullständig frågetext> 1045 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 102 03. 3 gånger/år 117 04. 1 gång/kvartal 78 05. 2 gånger/kvartal 183 06. 1 gång/månad 78 07. 2 gånger/månad 51 08. 3 gånger/månad 98 09. 1 gång/vecka
VAR 217 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 327 width 2 F.18f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.18 för fullständig frågetext> 1100 00. Aldrig 100 01. 1 gång/år 67 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 98 04. 1 gång/kvartal 55 05. 2 gånger/kvartal 115 06. 1 gång/månad 52 07. 2 gånger/månad 32 08. 3 gånger/månad 203 09. 1 gång/vecka
VAR 218 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 329 width 2 F.18g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1178 00. Aldrig 92 01. 1 gång/år 72 02. 2 gånger/år 66 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 54 05. 2 gånger/kvartal 100 06. 1 gång/månad 44 07. 2 gånger/månad 23 08. 3 gånger/månad 174 09. 1 gång/vecka
VAR 219 LÄSER HUSMODERN Loc 331 width 2 F.18h. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.18 för fullständig frågetext> 1298 00. Aldrig 96 01. 1 gång/år 69 02. 2 gånger/år 74 03. 3 gånger/år 96 04. 1 gång/kvartal 48 05. 2 gånger/kvartal 69 06. 1 gång/månad 29 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 106 09. 1 gång/vecka
VAR 220 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 333 width 2 MD=99 F.18i. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.18 för fullständig frågetext> 1161 00. Aldrig 107 01. 1 gång/år 92 02. 2 gånger/år 95 03. 3 gånger/år 127 04. 1 gång/kvartal 60 05. 2 gånger/kvartal 111 06. 1 gång/månad 47 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 77 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 221 LÄSER ICA-KURIREN Loc 335 width 2 F.18j. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.18 för fullständig frågetext> 995 00. Aldrig 61 01. 1 gång/år 66 02. 2 gånger/år 77 03. 3 gånger/år 87 04. 1 gång/kvartal 50 05. 2 gånger/kvartal 99 06. 1 gång/månad 49 07. 2 gånger/månad 26 08. 3 gånger/månad 389 09. 1 gång/vecka
VAR 222 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 337 width 2 F.18k. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.18 för fullständig frågetext> 1256 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 78 02. 2 gånger/år 100 03. 3 gånger/år 76 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 105 06. 1 gång/månad 39 07. 2 gånger/månad 27 08. 3 gånger/månad 87 09. 1 gång/vecka
VAR 223 LÄSER LAND Loc 339 width 2 F.18l. Hur ofta läser Du - Land <Se F.18 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 59 01. 1 gång/år 45 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 56 04. 1 gång/kvartal 27 05. 2 gånger/kvartal 65 06. 1 gång/månad 28 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 253 09. 1 gång/vecka
VAR 224 LÄSER LEKTYR Loc 341 width 2 F.18m. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.18 för fullständig frågetext> 1156 00. Aldrig 58 01. 1 gång/år 71 02. 2 gånger/år 75 03. 3 gånger/år 94 04. 1 gång/kvartal 83 05. 2 gånger/kvartal 154 06. 1 gång/månad 80 07. 2 gånger/månad 38 08. 3 gånger/månad 90 09. 1 gång/vecka
VAR 225 LÄSER METALLARBETAREN Loc 343 width 2 MD=99 F.18n. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.18 för fullständig frågetext> 1627 00. Aldrig 26 01. 1 gång/år 14 02. 2 gånger/år 21 03. 3 gånger/år 18 04. 1 gång/kvartal 10 05. 2 gånger/kvartal 51 06. 1 gång/månad 24 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 96 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER MIN VÄRLD Loc 345 width 2 F.18o. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.18 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 52 01. 1 gång/år 35 02. 2 gånger/år 39 03. 3 gånger/år 35 04. 1 gång/kvartal 25 05. 2 gånger/kvartal 38 06. 1 gång/månad 15 07. 2 gånger/månad 19 08. 3 gånger/månad 94 09. 1 gång/vecka
VAR 227 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 347 width 2 MD=99 F.18p. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.18 för fullständig frågetext> 1689 00. Aldrig 50 01. 1 gång/år 22 02. 2 gånger/år 23 03. 3 gånger/år 21 04. 1 gång/kvartal 20 05. 2 gånger/kvartal 13 06. 1 gång/månad 10 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 33 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 228 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 349 width 2 F.18q. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.18 för fullständig frågetext> 1317 00. Aldrig 104 01. 1 gång/år 105 02. 2 gånger/år 98 03. 3 gånger/år 78 04. 1 gång/kvartal 56 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 19 07. 2 gånger/månad 12 08. 3 gånger/månad 75 09. 1 gång/vecka
VAR 229 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 351 width 2 F.18r. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1375 00. Aldrig 63 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 54 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 62 05. 2 gånger/kvartal 68 06. 1 gång/månad 43 07. 2 gånger/månad 18 08. 3 gånger/månad 95 09. 1 gång/vecka
VAR 230 LÄSER SE Loc 353 width 2 F.18s. Hur ofta läser Du - Se <Se F.18 för fullständig frågetext> 1173 00. Aldrig 109 01. 1 gång/år 110 02. 2 gånger/år 107 03. 3 gånger/år 104 04. 1 gång/kvartal 73 05. 2 gånger/kvartal 108 06. 1 gång/månad 45 07. 2 gånger/månad 21 08. 3 gånger/månad 49 09. 1 gång/vecka
VAR 231 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 355 width 2 F.18t. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.18 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 69 01. 1 gång/år 58 02. 2 gånger/år 60 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 32 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 27 07. 2 gånger/månad 16 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka
VAR 232 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 357 width 2 MD=99 F.18u. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.18 för fullständig frågetext> 1575 00. Aldrig 36 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 36 03. 3 gånger/år 43 04. 1 gång/kvartal 30 05. 2 gånger/kvartal 56 06. 1 gång/månad 23 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 50 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 233 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 359 width 2 F.18v. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.18 för fullständig frågetext> 1601 00. Aldrig 67 01. 1 gång/år 42 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 24 05. 2 gånger/kvartal 27 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 7 08. 3 gånger/månad 34 09. 1 gång/vecka
VAR 234 LÄSER VECKO-REVYN Loc 361 width 2 MD=99 F.18x. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.18 för fullständig frågetext> 1407 00. Aldrig 86 01. 1 gång/år 60 02. 2 gånger/år 62 03. 3 gånger/år 61 04. 1 gång/kvartal 52 05. 2 gånger/kvartal 57 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad 17 08. 3 gånger/månad 59 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 235 LÄSER VI Loc 363 width 2 F.18y. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.18 för fullständig frågetext> 1480 00. Aldrig 55 01. 1 gång/år 41 02. 2 gånger/år 45 03. 3 gånger/år 41 04. 1 gång/kvartal 22 05. 2 gånger/kvartal 45 06. 1 gång/månad 22 07. 2 gånger/månad 8 08. 3 gånger/månad 140 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER ÅRET RUNT Loc 365 width 2 F.18z. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.18 för fullständig frågetext> 891 00. Aldrig 75 01. 1 gång/år 100 02. 2 gånger/år 120 03. 3 gånger/år 114 04. 1 gång/kvartal 100 05. 2 gånger/kvartal 130 06. 1 gång/månad 82 07. 2 gånger/månad 41 08. 3 gånger/månad 246 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 367 width 1 MD=9 F.19. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1621 0. aldrig 7 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 13 5. 2 gånger/kvartal 54 6. 1 gång/månad 171 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 238 LÄSER MOTOR Loc 368 width 1 MD=9 F.19b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.19 för fullständig frågetext> 1509 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 44 2. 2 gånger/år 53 3. 3 gånger/år 38 4. 1 gång/kvartal 25 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 121 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 239 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 369 width 1 F.19c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.19 för fullständig frågetext> 1720 0. aldrig 24 1. 1 gång/år 25 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 24 6. 1 gång/månad 43 7. 2 gånger/månad
VAR 240 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 370 width 1 MD=9 F.19d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.19 för fullständig frågetext> 1411 0. aldrig 58 1. 1 gång/år 66 2. 2 gånger/år 69 3. 3 gånger/år 75 4. 1 gång/kvartal 55 5. 2 gånger/kvartal 80 6. 1 gång/månad 85 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 241 LÄSER VI BILÄGARE Loc 371 width 1 MD=9 F.19e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.19 för fullständig frågetext> 1245 0. aldrig 50 1. 1 gång/år 48 2. 2 gånger/år 51 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 36 5. 2 gånger/kvartal 110 6. 1 gång/månad 307 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 242 LÄSER ALLT OM MAT Loc 372 width 1 MD=9 F.20. Tidningar du själv läser- Månadstidningar F.20a. Hur ofta läser du - Allt om Mat 1297 0. aldrig 95 1. 1 gång/år 93 2. 2 gånger/år 93 3. 3 gånger/år 100 4. 1 gång/kvartal 53 5. 2 gånger/kvartal 168 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 243 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 373 width 1 MD=9 F.20b. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet <Se F.20 för fullständig frågetext> 1217 0. aldrig 110 1. 1 gång/år 134 2. 2 gånger/år 113 3. 3 gånger/år 116 4. 1 gång/kvartal 52 5. 2 gånger/kvartal 157 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 244 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 374 width 1 F.20c. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.20 för fullständig frågetext> 1754 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 26 2. 2 gånger/år 16 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad
VAR 245 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 375 width 1 MD=9 F.20d. Hur ofta läser Du - Hem och Fritid <Se F.20 för fullständig frågetext> 1168 0. aldrig 107 1. 1 gång/år 134 2. 2 gånger/år 107 3. 3 gånger/år 134 4. 1 gång/kvartal 49 5. 2 gånger/kvartal 200 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 246 LÄSER DET BÄSTA Loc 376 width 1 F.20e. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1503 0. aldrig 81 1. 1 gång/år 47 2. 2 gånger/år 42 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 24 5. 2 gånger/kvartal 161 6. 1 gång/månad
VAR 247 LÄSER BÅT-NYTT Loc 377 width 1 MD=9 F.20f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.20 för fullständig frågetext> 1621 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 37 3. 3 gånger/år 51 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 73 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 248 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 378 width 1 F.20g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1698 0. aldrig 40 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 22 3. 3 gånger/år 46 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 44 6. 1 gång/månad
VAR 249 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 379 width 1 F.20h. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.20 för fullständig frågetext> 1756 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 19 3. 3 gånger/år 12 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 43 6. 1 gång/månad
VAR 250 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 380 width 1 MD=9 F.20i. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.20 för fullständig frågetext> 1773 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 18 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 9 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 251 LÄSER START & SPEED Loc 381 width 1 F.20j. Hur ofta läser du - Start & Speed <Se F.20 för fullständig frågetext> 1747 0. aldrig 28 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad
VAR 252 LÄSER SVENSK IDROTT Loc 382 width 1 MD=9 F.20k. Hur ofta läser du - Svensk Idrott <Se F.20 för fullständig frågetext> 1704 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 31 3. 3 gånger/år 33 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 53 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 253 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 383 width 1 MD=9 F.20l. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.20 för fullständig frågetext> 1598 0. aldrig 64 1. 1 gång/år 73 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 53 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 48 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 254 LÄSER TIDSKRIFT F. HÄLSA Loc 384 width 1 F.20m. Hur ofta läser du - Tidskrift för Hälsa <Se F.20 för fullständig frågetext> 1777 0. aldrig 34 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 12 3. 3 gånger/år 18 4. 1 gång/kvartal 7 5. 2 gånger/kvartal 29 6. 1 gång/månad
VAR 255 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 385 width 1 F.20n. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.20 för fullständig frågetext> 1553 0. aldrig 74 1. 1 gång/år 69 2. 2 gånger/år 52 3. 3 gånger/år 57 4. 1 gång/kvartal 22 5. 2 gånger/kvartal 72 6. 1 gång/månad
VAR 256 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 386 width 1 F.20o. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.20 för fullständig frågetext> 1425 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 54 2. 2 gånger/år 41 3. 3 gånger/år 63 4. 1 gång/kvartal 31 5. 2 gånger/kvartal 234 6. 1 gång/månad
VAR 257 LÄSER PRIVATA AFFÄRER Loc 387 width 1 F.20p. Hur ofta läser du - Privata Affärer <Se F.20 för fullständig frågetext> 1746 0. aldrig 35 1. 1 gång/år 19 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 19 4. 1 gång/kvartal 11 5. 2 gånger/kvartal 51 6. 1 gång/månad
VAR 258 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 388 width 2 MD=99 F.21. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.21a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 810 00. aldrig 33 01. 1 gång/år 40 02. 2 gånger/år 48 03. 3 gånger/år 40 04. 1 gång/kvartal 41 05. 2 gånger/kvartal 61 06. 1 gång/månad 36 07. 2 gånger/månad 37 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 23 10. 2 gånger/vecka 39 11. 3 gånger/vecka 25 12. 4 gånger/vecka 49 13. 5 gånger/vecka 562 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 259 LÄSER A-PRESSEN Loc 390 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.21 för fullständig frågetext> 1155 00. aldrig 21 01. 1 gång/år 23 02. 2 gånger/år 44 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 38 05. 2 gånger/kvartal 53 06. 1 gång/månad 40 07. 2 gånger/månad 30 08. 3 gånger/månad 67 09. 1 gång/vecka 49 10. 2 gånger/vecka 36 11. 3 gånger/vecka 14 12. 4 gånger/vecka 32 13. 5 gånger/vecka 259 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 260 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 392 width 2 F.21c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1731 00. Aldrig 11 01. 1 gång/år 16 02. 2 gånger/år 18 03. 3 gånger/år 12 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 11 07. 2 gånger/månad 9 08. 3 gånger/månad 10 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 5 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka 52 13. 5 gånger/vecka
VAR 261 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 394 width 2 F.21d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1814 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 7 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 6 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 31 12. 4 gånger/vecka
VAR 262 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 396 width 2 F.21e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 10 01. 1 gång/år 7 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 15 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 87 11. 3 gånger/vecka
VAR 263 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 398 width 2 F.21f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1861 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 6 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 14 10. 2 gånger/vecka
VAR 264 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 400 width 2 F.21g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1836 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 27 14. 6 gånger/vecka
VAR 265 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 402 width 2 F.21h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1843 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 3 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 1 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 21 14. 6 gånger/vecka
VAR 266 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 404 width 2 F.21i. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 6-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1738 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 12 02. 2 gånger/år 11 03. 3 gånger/år 9 04. 1 gång/kvartal 13 05. 2 gånger/kvartal 14 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 11 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 9 10. 2 gånger/vecka 6 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 6 13. 5 gånger/vecka 53 14. 6 gånger/vecka
VAR 267 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 406 width 2 F.21j. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 4-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1866 00. aldrig 6 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 8 12. 4 gånger/vecka
VAR 268 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 408 width 2 F.21k. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 3-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1792 00. aldrig 20 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 16 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 8 05. 2 gånger/kvartal 11 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 31 11. 3 gånger/vecka
VAR 269 LÄSER ÖVRIG LOKALPRESS Loc 410 width 2 F.21l. Hur ofta läser Du - övrig Lokalpress med 2-dagarsutgivning <Se F.21 för fullständig frågetext> 1881 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka
VAR 270 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 412 width 2 F.21m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.21 för fullständig frågetext> 1821 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 7 04. 1 gång/kvartal 5 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 9 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 271 LÄSER HUV.ST.PR. SUNDBYB Loc 414 width 2 F.21n. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Sundbyberg <Se F.21 för fullständig frågetext> 1879 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 6 09. 1 gång/vecka
VAR 272 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 416 width 2 F.21o. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1886 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 273 LÄSER HUV.ST.PR. MÄLARÖ Loc 418 width 2 F.21p. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Mälarö <Se F.21 för fullständig frågetext> 1852 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 9 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 8 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 274 LÄSER HUV.ST.PR. SÖDEROR Loc 420 width 2 F.21q. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderort <Se F.21 för fullständig frågetext> 1809 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 58 09. 1 gång/vecka
VAR 275 LÄSER HUV.ST.PR. SÖD.KUR Loc 422 width 2 F.21r. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Söderkuriren <Se F.21 för fullständig frågetext> 1895 00. aldrig 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 09. 1 gång/vecka
VAR 276 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 424 width 2 F.21s. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.21 för fullständig frågetext> 1851 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 2 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 4 08. 3 gånger/månad 29 09. 1 gång/vecka
VAR 277 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 426 width 2 F.21t. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1871 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 11 09. 1 gång/vecka
VAR 278 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 428 width 2 F.21u. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1855 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 3 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 26 09. 1 gång/vecka
VAR 279 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 430 width 2 F.21v. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.21 för fullständig frågetext> 1854 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 31 09. 1 gång/vecka
VAR 280 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 432 width 2 F.21x. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.21 för fullständig frågetext> 1870 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 281 LÄSER DN-BILAGA SO Loc 434 width 2 F.21y. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SO <Se F.21 för fullständig frågetext> 1887 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka
VAR 282 LÄSER STORSTADEN Loc 436 width 2 F.21z. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> 1776 00. aldrig 8 01. 1 gång/år 10 02. 2 gånger/år 12 03. 3 gånger/år 16 04. 1 gång/kvartal 9 05. 2 gånger/kvartal 30 06. 1 gång/månad 38 07. 2 gånger/månad
VAR 283 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 438 width 2 F.21å. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.21 för fullständig frågetext> 1845 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 13 14. 6 gånger/vecka
VAR 284 KÖPER STORSTADEN Loc 440 width 2 F.21ä. Hur ofta köper Du - Storstaden <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 00. aldrig 01. 1 gång/år 1899 02. Frågan ej ställd 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad
VAR 285 VI I VILLA Loc 442 width 1 MD=9 F.22. Tidningarna Vi i Villa och Vårt Hus distribueras gratis till landets alla villahushåll. Båda utkommer med 4 nr/år-två på våren och två på hösten. F.22a. Hur ofta läser Du Vi i Villa? 693 0. Läser aldrig 128 1. Läser 1 nr/år 121 2. Läser 2 nr/år 45 3. Läser 3 nr/år 830 4. Läser 4 nr/år 82 9. Ej svar
VAR 286 VÅRT HUS Loc 443 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta läser Du Vårt Hus? <Se F.22 för fullständig frågetext> 843 0. Läser aldrig 110 1. Läser 1 nr/år 91 2. Läser 2 nr/år 36 3. Läser 3 nr/år 713 4. Läser 4 nr/år 106 9. Ej svar
VAR 287 ALLAS VECKOTIDNING Loc 444 width 1 MD=9 F.23. Hur ofta köper Du för egen räkning nedan uppräknade tidningar? F.23a. Hur ofta köper Du - Allas Veckotidning 1629 1. Köper aldrig 158 2. Köper enstaka nummer 19 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 7 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 34 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 288 ALLERS Loc 445 width 1 MD=9 F.23b. Hur ofta köper Du - Allers <Se F.23 för fullständig frågetext> 1535 1. Köper aldrig 199 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 76 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 289 DAMERNAS VÄRLD Loc 446 width 1 MD=9 F.23c. Hur ofta köper Du - Damernas Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1574 1. Köper aldrig 226 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 11 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 7 6. Köper nästan alla Nr. 30 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 290 FEMINA Loc 447 width 1 MD=9 F.23d. Hur ofta köper Du - Femina <Se F.23 för fullständig frågetext> 1620 1. Köper aldrig 201 2. Köper enstaka nummer 18 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 4 6. Köper nästan alla Nr. 18 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 291 FIB-AKTUELLT Loc 448 width 1 MD=9 F.23e. Hur ofta köper Du - FIB-Aktuellt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1388 1. Köper aldrig 333 2. Köper enstaka nummer 52 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 26 4. Köper ung. vartannat Nr. 16 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 34 6. Köper nästan alla Nr. 20 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 292 HEMMETS JOURNAL Loc 449 width 1 MD=9 F.23f. Hur ofta köper Du - Hemmets Journal <Se F.23 för fullständig frågetext> 1540 1. Köper aldrig 184 2. Köper enstaka nummer 27 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 10 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 23 6. Köper nästan alla Nr. 81 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 293 HEMMETS VECKOTIDNING Loc 450 width 1 MD=9 F.23g. Hur ofta köper Du - Hemmets Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1582 1. Köper aldrig 160 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 5 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 68 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 294 HUSMODERN Loc 451 width 1 MD=9 F.23h. Hur ofta köper Du - Husmodern <Se F.23 för fullständig frågetext> 1548 1. Köper aldrig 234 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 9 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 14 6. Köper nästan alla Nr. 46 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 295 HÄNT I VECKAN Loc 452 width 1 MD=9 F.23i. Hur ofta köper Du - Hänt i Veckan <Se F.23 för fullständig frågetext> 1576 1. Köper aldrig 218 2. Köper enstaka nummer 29 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 6 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 19 6. Köper nästan alla Nr. 17 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 296 ICA-KURIREN Loc 453 width 1 MD=9 F.23j. Hur ofta köper Du - ICA-kuriren <Se F.23 för fullständig frågetext> 1497 1. Köper aldrig 46 2. Köper enstaka nummer 10 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 305 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 297 LAND Loc 454 width 1 MD=9 F.23k. Hur ofta köper Du - Land <Se F.23 för fullständig frågetext> 1612 1. Köper aldrig 50 2. Köper enstaka nummer 9 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 3 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 10 6. Köper nästan alla Nr. 181 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 298 LEKTYR Loc 455 width 1 MD=9 F.23l. Hur ofta köper Du - Lektyr <Se F.23 för fullständig frågetext> 1415 1. Köper aldrig 308 2. Köper enstaka nummer 46 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 34 4. Köper ung. vartannat Nr. 7 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 36 6. Köper nästan alla Nr. 23 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 299 MIN VÄRLD Loc 456 width 1 MD=9 F.23m. Hur ofta köper Du - Min Värld <Se F.23 för fullständig frågetext> 1689 1. Köper aldrig 98 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 8 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 16 6. Köper nästan alla Nr. 44 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 300 MITT LIVS NOVELL Loc 457 width 1 MD=9 F.23n. Hur ofta köper Du - Mitt Livs Novell <Se F.23 för fullständig frågetext> 1755 1. Köper aldrig 66 2. Köper enstaka nummer 12 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 301 RÖSTER I RADIO/TV Loc 458 width 1 MD=9 F.23o. Hur ofta köper Du - Röster i Radio/TV <Se F.23 för fullständig frågetext> 1570 1. Köper aldrig 227 2. Köper enstaka nummer 16 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 41 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 302 SAXONS VECKOTIDNING Loc 459 width 1 MD=9 F.23p. Hur ofta köper Du - Saxons Veckotidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1605 1. Köper aldrig 171 2. Köper enstaka nummer 22 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 13 4. Köper ung. vartannat Nr. 1 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 20 6. Köper nästan alla Nr. 37 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 303 SE Loc 460 width 1 MD=9 F.23q. Hur ofta köper Du - Se <Se F.23 för fullständig frågetext> 1474 1. Köper aldrig 315 2. Köper enstaka nummer 38 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 15 4. Köper ung. vartannat Nr. 2 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 15 6. Köper nästan alla Nr. 10 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 304 SVENSK DAMTIDNING Loc 461 width 1 MD=9 F.23r. Hur ofta köper Du - Svensk Damtidning <Se F.23 för fullständig frågetext> 1677 1. Köper aldrig 130 2. Köper enstaka nummer 11 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 4 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 11 6. Köper nästan alla Nr. 32 7. Köper alla Nr./prenumererar 31 9. Ej svar
VAR 305 VECKOJOURNALEN Loc 462 width 1 MD=9 F.23s. Hur ofta köper Du - Veckojournalen <Se F.23 för fullständig frågetext> 1770 1. Köper aldrig 72 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 2 4. Köper ung. vartannat Nr. 3 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 2 6. Köper nästan alla Nr. 14 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 306 VECKO-REVYN Loc 463 width 1 MD=9 F.23t. Hur ofta köper Du - Vecko-Revyn <Se F.23 för fullständig frågetext> 1630 1. Köper aldrig 177 2. Köper enstaka nummer 21 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 5 4. Köper ung. vartannat Nr. 4 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 21 6. Köper nästan alla Nr. 11 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 307 VI Loc 464 width 1 MD=9 F.23u. Hur ofta köper Du - Vi <Se F.23 för fullständig frågetext> 1702 1. Köper aldrig 33 2. Köper enstaka nummer 6 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 1 4. Köper ung. vartannat Nr. 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 6 6. Köper nästan alla Nr. 121 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 308 ÅRET RUNT Loc 465 width 1 MD=9 F.23v. Hur ofta köper Du - Året Runt <Se F.23 för fullständig frågetext> 1337 1. Köper aldrig 334 2. Köper enstaka nummer 28 3. Köper ung. 1 Nr. av 4 18 4. Köper ung. vartannat Nr. 10 5. Köper ung. 3 Nr. av 4 27 6. Köper nästan alla Nr. 115 7. Köper alla Nr./prenumererar 30 9. Ej svar
VAR 309 VÅRT HUS Loc 466 width 1 MD=9 F.24. Tidningen Vårt Hus distribueras gratis till landets alla Villaägare. Vårt Hus utkommer med 4 nr/år - två på våren ock två på hösten. Hur ofta läser Du Vårt Hus? 843 0. Läser aldrig Vårt Hus 110 1. Läser 1 nummer per år 91 2. Läser 2 nummer per år 36 3. Läser 3 nummer per år 713 4. Läser 4 nummer per år 106 9. Ej svar
VAR 310 MATVAROR I BUTIKER Loc 467 width 1 MD=9 F.25. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.25a. Jag köper: Matvaror i Butiker 39 1. Aldrig 56 2. Någon gång/år 83 3. Någon gång/kvartal 245 4. Någon gång/månad 765 5. 1-2 gånger/vecka 527 6. 3-4 gånger/vecka 179 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 311 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 468 width 1 MD=9 F.25b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.25 för fullständig frågetext> 577 1. Aldrig 574 2. Någon gång/år 419 3. Någon gång/kvartal 312 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 312 TANDKRÄM Loc 469 width 1 MD=9 F.25c. Jag köper: Tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> 161 1. Aldrig 272 2. Någon gång/år 539 3. Någon gång/kvartal 887 4. Någon gång/månad 32 5. 1-2 gånger/vecka 3 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 313 TVÅL Loc 470 width 1 MD=9 F.25d. Jag köper: Tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> 156 1. Aldrig 250 2. Någon gång/år 522 3. Någon gång/kvartal 919 4. Någon gång/månad 45 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 314 MASKINDISKMEDEL Loc 471 width 1 MD=9 F.25e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 1237 1. Aldrig 203 2. Någon gång/år 238 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 10 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 315 HANDDISKMEDEL Loc 472 width 1 MD=9 F.25f. Jag köper: Handdiskmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 323 1. Aldrig 352 2. Någon gång/år 577 3. Någon gång/kvartal 617 4. Någon gång/månad 21 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 7 9. Ej svar
VAR 316 RENGÖRINGSMEDEL Loc 473 width 1 MD=9 F.25g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 293 1. Aldrig 406 2. Någon gång/år 618 3. Någon gång/kvartal 561 4. Någon gång/månad 14 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 317 TVÄTTMEDEL Loc 474 width 1 MD=9 F.25h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 269 1. Aldrig 328 2. Någon gång/år 588 3. Någon gång/kvartal 689 4. Någon gång/månad 17 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 318 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 475 width 1 MD=9 F.25i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> 704 1. Aldrig 596 2. Någon gång/år 384 3. Någon gång/kvartal 205 4. Någon gång/månad 1 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 319 KAFFE Loc 476 width 1 MD=9 F.25j. Jag köper: Kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> 136 1. Aldrig 160 2. Någon gång/år 305 3. Någon gång/kvartal 995 4. Någon gång/månad 291 5. 1-2 gånger/vecka 5 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 320 ATTITYDER: NYA LIVSMEDEL Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Här nedan finner Du ett antal påståenden. Markera för vart och ett av dem om Du instämmer i påståendet eller inte. Försök att bedöma alla påståenden även om det ibland kan verka irriterande att inte kunna svara mera nyanserat. F.26a. När det kommer nya livsmedel är jag bland de första som prövar dem 32 1. Instämmer starkt 280 2. Instämmer delvis 364 3. Varken eller 623 4. Instämmer nog inte 583 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 321 ATTITYDER: NYHETER Loc 478 width 1 MD=9 F.26b. Jag är snabbare att pröva nyheter än mina vänner och bekanta <Se F.26 för fullständig frågetext> 42 1. Instämmer starkt 172 2. Instämmer delvis 476 3. Varken eller 609 4. Instämmer nog inte 584 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 322 ATTITYDER: HÄLSOSAM MAT Loc 479 width 1 MD=9 F.26c. Jag är mycket noga med att den mat jag äter är hälsosam <Se F.26 för fullständig frågetext> 348 1. Instämmer starkt 804 2. Instämmer delvis 347 3. Varken eller 280 4. Instämmer nog inte 110 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 323 ATTITYDER: BOENDE Loc 480 width 1 MD=9 F.26d. Jag vill bosätta mig på landet <Se F.26 för fullständig frågetext> 617 1. Instämmer starkt 509 2. Instämmer delvis 251 3. Varken eller 276 4. Instämmer nog inte 218 5. Instämmer absolut inte 28 9. Ej svar
VAR 324 ATTITYDER: INTRESSEOMR. Loc 481 width 1 MD=9 F.26e. Mina viktigaste intressen har jag utanför jobbet/studierna <Se F.26 för fullständig frågetext> 392 1. Instämmer starkt 566 2. Instämmer delvis 352 3. Varken eller 359 4. Instämmer nog inte 196 5. Instämmer absolut inte 34 9. Ej svar
VAR 325 ATTITYDER: PENGAR Loc 482 width 1 MD=9 F.26f. Det är viktigt för mig att ha mycket pengar att röra mig med <Se F.26 för fullständig frågetext> 217 1. Instämmer starkt 656 2. Instämmer delvis 427 3. Varken eller 474 4. Instämmer nog inte 108 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 326 ATTITYDER: OBEROENDE Loc 483 width 1 MD=9 F.26g. Jag är mera oberoende än de flesta andra människor <Se F.26 för fullständig frågetext> 148 1. Instämmer starkt 500 2. Instämmer delvis 742 3. Varken eller 393 4. Instämmer nog inte 89 5. Instämmer absolut inte 27 9. Ej svar
VAR 327 ATTITYDER: FAMILJEGEMENS Loc 484 width 1 MD=9 F.26h. I vår familj gör vi en massa trevliga saker tillsammans <Se F.26 för fullständig frågetext> 408 1. Instämmer starkt 904 2. Instämmer delvis 337 3. Varken eller 164 4. Instämmer nog inte 60 5. Instämmer absolut inte 26 9. Ej svar
VAR 328 ATTITYDER: NATUREN Loc 485 width 1 MD=9 F.26i. Naturen ger mig sinnesro <Se F.26 för fullständig frågetext> 964 1. Instämmer starkt 716 2. Instämmer delvis 152 3. Varken eller 37 4. Instämmer nog inte 19 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 329 ATTITYDER: KARRIÄREN Loc 486 width 1 MD=9 F.26j. Jag är beredd att satsa hårt för att komma framåt här i livet <Se F.26 för fullständig frågetext> 211 1. Instämmer starkt 650 2. Instämmer delvis 514 3. Varken eller 383 4. Instämmer nog inte 119 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 330 ATTITYDER: KVINN. PLATS Loc 487 width 1 MD=9 F.26k. Kvinnans plats är i hemmet <Se F.26 för fullständig frågetext> 198 1. Instämmer starkt 405 2. Instämmer delvis 219 3. Varken eller 501 4. Instämmer nog inte 565 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 331 ATTITYDER: PRISER Loc 488 width 1 MD=9 F.26l. Jag är mycket prismedveten <Se F.26 för fullständig frågetext> 300 1. Instämmer starkt 838 2. Instämmer delvis 457 3. Varken eller 233 4. Instämmer nog inte 54 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 332 ATTITYDER: STÄDNING Loc 489 width 1 MD=9 F.26m. Det är tacksamt att städa, för det är sånt som folk lägger märke till <Se F.26 för fullständig frågetext> 225 1. Instämmer starkt 595 2. Instämmer delvis 377 3. Varken eller 497 4. Instämmer nog inte 191 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 333 ATTITYDER: BARN Loc 490 width 1 MD=9 F.26n. Barn är det viktigaste i en kvinnas liv <Se F.26 för fullständig frågetext> 328 1. Instämmer starkt 692 2. Instämmer delvis 380 3. Varken eller 360 4. Instämmer nog inte 117 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 334 ATTITYDER: RENT I HUSET Loc 491 width 1 MD=9 F.26o. Jag trivs bara när det är alldeles rent i huset <Se F.26 för fullständig frågetext> 357 1. Instämmer starkt 686 2. Instämmer delvis 283 3. Varken eller 429 4. Instämmer nog inte 129 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 335 ATTITYDER: ARBETET Loc 492 width 1 MD=9 F.26p. För mig är arbetet en hobby <Se F.26 för fullständig frågetext> 169 1. Instämmer starkt 539 2. Instämmer delvis 410 3. Varken eller 517 4. Instämmer nog inte 246 5. Instämmer absolut inte 18 9. Ej svar
VAR 336 ATTITYDER: FÖRENKLINGAR Loc 493 width 1 MD=9 F.26q. Jag är en sån som tycker om att ta genvägar, att förenkla saker och ting <Se F.26 för fullständig frågetext> 195 1. Instämmer starkt 691 2. Instämmer delvis 418 3. Varken eller 463 4. Instämmer nog inte 111 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 337 ATTITYDER: ANNORL. MAT Loc 494 width 1 MD=9 F.26r. Jag tycker om att bjuda på lite annorlunda maträtter <Se F.26 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 745 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 293 4. Instämmer nog inte 110 5. Instämmer absolut inte 20 9. Ej svar
VAR 338 ATTITYDER: IMPULSKÖP Loc 495 width 1 MD=9 F.26s. Jag planerar sällan utan handlar mest på impuls <Se F.26 för fullständig frågetext> 100 1. Instämmer starkt 468 2. Instämmer delvis 264 3. Varken eller 773 4. Instämmer nog inte 277 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 339 ATTITYDER: TITTA I AFFÄR Loc 496 width 1 MD=9 F.26t. Jag går ofta i affärer bara för att se om det finns något nytt <Se F.26 för fullständig frågetext> 109 1. Instämmer starkt 420 2. Instämmer delvis 270 3. Varken eller 593 4. Instämmer nog inte 492 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 340 ATTITYDER: KVAL. VAROR Loc 497 width 1 MD=9 F.26u. Jag köper alltid kvalitetsvaror även om det blir dyrare <Se F.26 för fullständig frågetext> 272 1. Instämmer starkt 847 2. Instämmer delvis 291 3. Varken eller 371 4. Instämmer nog inte 103 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 341 ATTITYDER: KÖPA-SÄLJA Loc 498 width 1 MD=9 F.26v. Jag är intresserad av att köpa och sälja <Se F.26 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 308 2. Instämmer delvis 503 3. Varken eller 528 4. Instämmer nog inte 400 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 342 ATTITYDER: MATLAGNING Loc 499 width 1 MD=9 F.26x. Folk ger mig ofta beröm för min matlagning <Se F.26 för fullständig frågetext> 191 1. Instämmer starkt 623 2. Instämmer delvis 449 3. Varken eller 278 4. Instämmer nog inte 336 5. Instämmer absolut inte 22 9. Ej svar
VAR 343 ATTITYDER: FESTER Loc 500 width 1 MD=9 F.26y. Jag tycker om fester där det är en massa musik och prat <Se F.26 för fullständig frågetext> 216 1. Instämmer starkt 658 2. Instämmer delvis 333 3. Varken eller 427 4. Instämmer nog inte 250 5. Instämmer absolut inte 15 9. Ej svar
VAR 344 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 501 width 1 MD=9 F.26z. Fritiden är viktigare än arbetet <Se F.26 för fullständig frågetext> 338 1. Instämmer starkt 610 2. Instämmer delvis 363 3. Varken eller 432 4. Instämmer nog inte 137 5. Instämmer absolut inte 19 9. Ej svar
VAR 345 ATTITYDER: FRITIDEN Loc 502 width 1 MD=9 F.26å. Det finns för lite att göra på fritiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 85 1. Instämmer starkt 232 2. Instämmer delvis 168 3. Varken eller 761 4. Instämmer nog inte 637 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 346 ATTITYDER: TUGGUMMITUGG. Loc 503 width 1 MD=9 F.26ä. Det ser illa ut när folk tuggar tuggummi <Se F.26 för fullständig frågetext> 651 1. Instämmer starkt 549 2. Instämmer delvis 383 3. Varken eller 202 4. Instämmer nog inte 107 5. Instämmer absolut inte 7 9. Ej svar
VAR 347 ATTITYDER: RELIGIÖSA FR. Loc 504 width 1 MD=9 F.26ö. Religiösa frågor ges för lite utrymme i dagens Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 172 1. Instämmer starkt 318 2. Instämmer delvis 665 3. Varken eller 389 4. Instämmer nog inte 341 5. Instämmer absolut inte 14 9. Ej svar
VAR 348 ATTITYDER: ÅSIKTER Loc 505 width 1 MD=9 F.26a1. Jag är nog lite gammaldags i mina åsikter <Se F.26 för fullständig frågetext> 143 1. Instämmer starkt 754 2. Instämmer delvis 314 3. Varken eller 479 4. Instämmer nog inte 198 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 349 ATTITYDER: AVKOPPLING Loc 506 width 1 MD=9 F.26b1. Jag önskar jag kunde koppla av mera <Se F.26 för fullständig frågetext> 262 1. Instämmer starkt 821 2. Instämmer delvis 328 3. Varken eller 385 4. Instämmer nog inte 90 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 350 ATTITYDER: PENGAR Loc 507 width 1 MD=9 F.26c1. Jag har tillräckligt med pengar för det jag önskar mig <Se F.26 för fullständig frågetext> 137 1. Instämmer starkt 644 2. Instämmer delvis 260 3. Varken eller 567 4. Instämmer nog inte 280 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 351 ATTITYDER: LEVNADSSTAND. Loc 508 width 1 MD=9 F.26d1. Jag är beredd att sänka min levnadsstandard för att hjälpa folk i utvecklingsländerna <Se F.26 för fullständig frågetext> 79 1. Instämmer starkt 496 2. Instämmer delvis 558 3. Varken eller 521 4. Instämmer nog inte 228 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 352 ATTITYDER: BILAR Loc 509 width 1 MD=9 F.26e1. Det spelar ingen roll hur den bil jag har ser ut bara den rullar <Se F.26 för fullständig frågetext> 227 1. Instämmer starkt 468 2. Instämmer delvis 217 3. Varken eller 625 4. Instämmer nog inte 345 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 353 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 510 width 1 MD=9 F.26f1. Att ta en öl eller drink är ett bra sätt att slappna av när arbetsdagen är slut <Se F.26 för fullständig frågetext> 90 1. Instämmer starkt 291 2. Instämmer delvis 238 3. Varken eller 578 4. Instämmer nog inte 693 5. Instämmer absolut inte 9 9. Ej svar
VAR 354 ATTITYDER: ANSVAR Loc 511 width 1 MD=9 F.26g1. Jag tycker om att ta stort ansvar <Se F.26 för fullständig frågetext> 192 1. Instämmer starkt 797 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 403 4. Instämmer nog inte 95 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 355 ATTITYDER: FÖRENINGAR Loc 512 width 1 MD=9 F.26h1. Jag tycker om att arbeta i föreningar <Se F.26 för fullständig frågetext> 88 1. Instämmer starkt 371 2. Instämmer delvis 459 3. Varken eller 586 4. Instämmer nog inte 379 5. Instämmer absolut inte 16 9. Ej svar
VAR 356 ATTITYDER: OTROHET Loc 513 width 1 MD=9 F.26i1. Jag tycker otrohet är helt oförlåtligt <Se F.26 för fullständig frågetext> 455 1. Instämmer starkt 502 2. Instämmer delvis 308 3. Varken eller 466 4. Instämmer nog inte 155 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 357 ATTITYDER: ALKOHOL Loc 514 width 1 MD=9 F.26j1. Jag anser det är förkastligt att dricka vin eller sprit <Se F.26 för fullständig frågetext> 213 1. Instämmer starkt 322 2. Instämmer delvis 273 3. Varken eller 706 4. Instämmer nog inte 372 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 358 ATTITYDER: VECKOTIDN. Loc 515 width 1 MD=9 F.26k1. Jag tycker om att koppla av med att läsa en veckotidning <Se F.26 för fullständig frågetext> 240 1. Instämmer starkt 778 2. Instämmer delvis 321 3. Varken eller 334 4. Instämmer nog inte 213 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 359 ATTITYDER: FRAMTIDEN Loc 516 width 1 MD=9 F.26l1. Jag tar var dag som den kommer och bekymrar mig inte om framtiden <Se F.26 för fullständig frågetext> 138 1. Instämmer starkt 443 2. Instämmer delvis 166 3. Varken eller 810 4. Instämmer nog inte 329 5. Instämmer absolut inte 13 9. Ej svar
VAR 360 ATTITYDER: FESTER Loc 517 width 1 MD=9 F.26m1. Jag har hellre en stilla hemmakväll än att jag går ut på fest <Se F.26 för fullständig frågetext> 466 1. Instämmer starkt 783 2. Instämmer delvis 284 3. Varken eller 289 4. Instämmer nog inte 67 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 361 ATTITYDER: BROTTSLINGAR Loc 518 width 1 MD=9 F.26n1. Samhället är alldeles för släpphänt mot brottslingar <Se F.26 för fullständig frågetext> 730 1. Instämmer starkt 658 2. Instämmer delvis 256 3. Varken eller 174 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 8 9. Ej svar
VAR 362 ATTITYDER: LYX Loc 519 width 1 MD=9 F.26o1. Jag tycker det är skönt att få känna mig lite lyxig ibland <Se F.26 för fullständig frågetext> 388 1. Instämmer starkt 911 2. Instämmer delvis 350 3. Varken eller 192 4. Instämmer nog inte 47 5. Instämmer absolut inte 11 9. Ej svar
VAR 363 ATTITYDER: RISKER Loc 520 width 1 MD=9 F.26p1. Jag aktar mig för att ta några risker <Se F.26 för fullständig frågetext> 271 1. Instämmer starkt 768 2. Instämmer delvis 363 3. Varken eller 429 4. Instämmer nog inte 47 5. Instämmer absolut inte 21 9. Ej svar
VAR 364 ATTITYDER: KÄRNKRAFTVERK Loc 521 width 1 MD=9 F.26q1. Kärnkraftverk borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 578 1. Instämmer starkt 336 2. Instämmer delvis 396 3. Varken eller 363 4. Instämmer nog inte 209 5. Instämmer absolut inte 17 9. Ej svar
VAR 365 ATTITYDER: PORRTIDNINGAR Loc 522 width 1 MD=9 F.26r1. Porrtidningar borde förbjudas <Se F.26 för fullständig frågetext> 569 1. Instämmer starkt 309 2. Instämmer delvis 443 3. Varken eller 417 4. Instämmer nog inte 149 5. Instämmer absolut inte 12 9. Ej svar
VAR 366 ATTITYDER: SNYGGA KLÄDER Loc 523 width 1 MD=9 F.26s1. Att vara snyggt klädd är viktigt <Se F.26 för fullständig frågetext> 375 1. Instämmer starkt 890 2. Instämmer delvis 299 3. Varken eller 252 4. Instämmer nog inte 73 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 367 ATTITYDER: ÖRTMEDICINER Loc 524 width 1 MD=9 F.26t1. Örtmediciner borde användas mera allmänt i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 261 1. Instämmer starkt 647 2. Instämmer delvis 743 3. Varken eller 146 4. Instämmer nog inte 92 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 368 ATTITYDER: PROFFSBOXNING Loc 525 width 1 MD=9 F.26u1. Proffsboxning borde vara tillåten i Sverige <Se F.26 för fullständig frågetext> 330 1. Instämmer starkt 381 2. Instämmer delvis 525 3. Varken eller 271 4. Instämmer nog inte 382 5. Instämmer absolut inte 10 9. Ej svar
VAR 369 MEDLEM I KONSUM Loc 526 width 1 MD=9 F.27. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 1070 1. Ja 816 2. Nej 13 9. Ej svar
VAR 370 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 527 width 1 MD=9 F.28. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Servus/Domus/Obs? 295 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 613 1. Köper inget eller endast liten del i Komsum/Servus/Domus/Obs 350 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 230 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 201 4. Köper mer än hälften i Konsum/Servus/Domus/Obs 184 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Servus/Domus/Obs 26 9. Ej svar
VAR 371 KÖPER TIDN. POSTER Loc 528 width 1 MD=9 F.29. Poster är en bildtidning som utkommer 1 gång/månad. Brukar Du köpa den åt Dig själv? 1852 0. Aldrig 32 1. Ibland 4 2. Oftast 11 9. Ej svar
VAR 372 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 529 width 1 MD=9 F.30. Idag påverkar många på sina arbetsplatser vilka produkter som ska köpas in. Har Du under de senaste 2 åren påverkat inköpen av någon av nedanstående typer av produkter på Din arbetsplats? F.30a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 78 1. Ja mycket 283 2. Ja en del 678 3. Nej inte alls 796 4. Ej aktuellt 64 9. Ej svar
VAR 373 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 530 width 1 MD=9 F.30b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.30 för fullständig frågetext> 50 1. Ja mycket 176 2. Ja en del 750 3. Nej inte alls 854 4. Ej aktuellt 69 9. Ej svar
VAR 374 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 531 width 1 MD=9 F.30c. Bank/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster) <Se F.30 för fullständig frågetext> 32 1. Ja mycket 88 2. Ja en del 780 3. Nej inte alls 920 4. Ej aktuellt 79 9. Ej svar
VAR 375 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 532 width 1 MD=9 F.30d. Maskiner för verkstäder <Se F.30 för fullständig frågetext> 29 1. Ja mycket 129 2. Ja en del 721 3. Nej inte alls 947 4. Ej aktuellt 73 9. Ej svar
VAR 376 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 533 width 1 MD=9 F.30e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.30 för fullständig frågetext> 26 1. Ja mycket 68 2. Ja en del 756 3. Nej inte alls 976 4. Ej aktuellt 73 9. Ej svar
VAR 377 HAR PÅVERKAT INKÖP Loc 534 width 1 MD=9 F.30f. Personbilar för företag/leasing <Se F.30 för fullständig frågetext> 25 1. Ja mycket 59 2. Ja en del 780 3. Nej inte alls 962 4. Ej aktuellt 73 9. Ej svar
VAR 378 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 535 width 1 MD=9 F.31. Tror Du att dina möjligheter att påverka inköpen av nedanstående typer av produkter kommer att öka eller minska i framtiden? F.31a. Kontorsutrustning(skrivmaskiner, möbler) 34 1. Öka mycket 263 2. Öka en del 456 3. Varken eller 17 4. Minska en del 9 5. Minska mycket 1067 6. Ej aktuellt 53 9. Ej svar
VAR 379 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 536 width 1 MD=9 F.31b. Kontorsutrustning(kopieringsmaskiner, bokföringsmaskiner, kontorsdatorer, bildskärmar) <Se F.31 för fullständig frågetext> 63 1. Öka mycket 222 2. Öka en del 442 3. Varken eller 7 4. Minska en del 7 5. Minska mycket 1100 6. Ej aktuellt 58 9. Ej svar
VAR 380 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 537 width 1 MD=9 F.31c. Bank-/försäkringstjänster (leasing/factoring, företagsförsäkringar, banktjänster ) <Se F.31 för fullständig frågetext> 64 1. Öka mycket 200 2. Öka en del 532 3. Varken eller 30 4. Minska en del 5 5. Minska mycket 1006 6. Ej aktuellt 62 9. Ej svar
VAR 381 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 538 width 1 MD=9 F.31d. Maskiner för verkstäder <Se F.31 för fullständig frågetext> 46 1. Öka mycket 176 2. Öka en del 460 3. Varken eller 26 4. Minska en del 7 5. Minska mycket 1123 6. Ej aktuellt 61 9. Ej svar
VAR 382 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 539 width 1 MD=9 F.31e. Lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner <Se F.31 för fullständig frågetext> 45 1. Öka mycket 126 2. Öka en del 478 3. Varken eller 21 4. Minska en del 6 5. Minska mycket 1161 6. Ej aktuellt 62 9. Ej svar
VAR 383 TROR SIG KUNNA PÅVERKA Loc 540 width 1 MD=9 F.31f. Personbilar för företag/leasing <Se F.31 för fullständig frågetext> 48 1. Öka mycket 135 2. Öka en del 475 3. Varken eller 42 4. Minska en del 13 5. Minska mycket 1127 6. Ej aktuellt 59 9. Ej svar