SVENSK VALUNDERSÖKNING 1973
               SSD 0040

              Primärforskare
               Bo Särlvik
              Olof Petersson
         Statsvetenskapliga institutionen
            Göteborgs universitet

             Första SSD-upplagan
              December 1984

  

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

       Data (och tabeller) i denna (publikation)
       har delvis gjorts tillgängliga av Svensk
       Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet
       i SVENSK VALUNDERSÖKNING 1973 samlades
       ursprungligen in av valundersökningsprojektet
       vid statsvetenskapliga institutionen vid
       Göteborgs universitet, under ledning av Bo
       Särlvik. Varken SSD eller primärforskaren
       bär ansvar för analyser och tolkningar som
       presenteras i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan Bo Särlvik och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får SVENSK VALUNDERSÖKNING
  1973 förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

               INNEHÅLL

                              Sida

  INLEDNING

      Bakgrund                      I

      Allmänna förutsättningar: urval, bortfall     II

      Kodboksinformation                III

      SSD dokumentation                 IV

  VARIABELBESKRIVNING                    V

  KODBOK                          1

  
                 I

               INLEDNING

               BAKGRUND

  I samband med 1954 års kommunalval genomförde Jörgen
  Westerståhl och Bo Särlvik en lokal väljarundersökning i
  Göteborg och runt Borås. Detta var den första vetenskapliga
  intervjuundersökningen om svenskt väljarbeteende. Två år
  senare genomfördes Svensk valundersökning 1956, den första
  riksomfattande undersökningen kring partival, valdeltagande
  och politisk opinionsbildning inom den svenska valmanskåren
  och detta var den egentliga starten på det svenska
  valforskningsprogrammet. Liknande undersökningar har
  därefter genomförts vid samtliga riksdagsval samt vid 1957
  års folkomröstning i pensionsfrågan och 1980 års
  folkomröstning i kärnkraftsfrågan.

  Valundersökningen 1973 var således den sjätte riksomfattande
  studien i serien undersökningar kring partival,
  valdeltagande och politisk opinionsbildning inom den svenska
  valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Den genomfördes
  i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid
  Göteborgs universitet och statistiska centralbyrån.
  Statistiska centralbyråns utredningsinstitut svarade för
  framtagning av urvalet av intervjupersoner, utförde
  fältarbetet med intervjuer samt verkställde insamling av
  vissa registerdata. Vid statsvetenskapliga institutionen
  genomfördes undersökningen som ett forskningsprojekt med Bo
  Särlvik som projektledare och Olof Petersson som biträdande
  projektledare. Dessa har haft ansvaret för den allmänna
  uppläggningen, utarbetat intervjuformuläret samt svarat för
  databearbetning och redovisning av undersökningsresultatet.

  Genom att ställa frågor till ett för valmanskåren
  representativt urval av individer kan man få upplysningar om
  de intervjuades partisympatier och dessa uppgifter kan sedan
  kombineras med andra uppgifter tex beträffande sociala
  bakgrundsfaktorer såsom yrke, kön, civilstånd, inkomst mm.
  Därigenom kan skillnader med avseende på partiernas relativa
  styrkeförhållanden inom olika befolkningsgrupper på ett mera
  direkt sätt belysas.

  
                 II

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL

  Populationen omfattar den del av den svenska befolkningen
  som var röstberättigad i riksdagsvalet 1973. I 1973 års
  undersökning tillämpades en annan metod för urvalsdragning
  än vid de tidigare undersökningarna. Den tidigare
  användningen av SCB:s sk basurval ersattes med en
  urvalsdragning i ett steg, direkt från SCB:s register över
  totalbefolkningen (RTB), med hjälp av SCB:s standardprogram
  för slumpmässiga urval. Vid urvalsdragningen bortsorterades
  personer som på grund av rösträttshinder ej ingick i
  målpopulationen. I målpopulationen ingår även
  röstberättigade utlandssvenskar. Dessa ingår emellertid ej i
  urvalsramen.

  Liksom varit fallet vid de tidigare valundersökningarna
  sattes vid fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att
  personer över 80 år ej kontaktades för intervju. Det
  egentliga intervjuurvalet omfattar sålunda
  födelseårsklasserna 1893-1953. Andelen genom åldersgränsen
  uteslutna personer utgör 3 procent av totalurvalet.

  I samband med 1973 års valundersökning började man med en ny
  form av panelundersökning, en "rullande" tvåstegspanel.
  Hälften av de som var med i undersökningen 1973
  återintervjuades 1976. Den andra urvalshälften 1976 ersattes
  med nya intervjupersoner, som i sin tur återintervjuades vid
  valundersökningen 1979. Sett över en serie undersökningar
  kommer varje person att intervjuas två gånger.

  ANDEL GENOMFÖRDA INTERVJUER, BORTFALL MM VID
  VALUNDERSÖKNINGEN 1973
                   Antal Procentuell andel
                      av nettourvalet
  Bruttourval, totalt        3295
  Över åldersgränsen för intervju   99
  Avliden               10
  Emigrerat              7

  Nettourval            3179
  Intervjuer            2596    81.7
  Bortfall              583    18.3
  Därav:
  - Ej anträffad           40     1.3
  - Vägrar              455    14.3
  - Intagen för vård, sjukdom,
   Övrigt bortfall          88     2.7

  
  Bruttourvalet vid 1973 års undersökning omfattar totalt 3295
  personer. Av dessa uteslöts 116, nettourvalet kom således
  att omfatta 3179 personer. Antalet intervjuade personer
  uppgår till 2596, 81.7 procent av nettourvalet. Den helt
  dominerande bortfallsanledningen är vägran att medge
  intervju. Bortfallet finns inte medtaget i denna datafil.

  Liksom vid flertalet tidigare valundersökningar delades
  undersökningsurvalet slumpmässigt i två lika stora delar,
  benämnda A- och B-urvalet. Personer i A-urvalet kontaktades
  för intervju före valet, medan B-urvalet intervjuades efter
  valet. Genom denna undersökningsplan kunde man insamla data
  från såväl valrörelsen som från tiden närmast efter
  valdagen, vilket möjliggör studier av korttidsförändringar
  som äger rum i omedelbar anslutning till valet. 91 procent
  av intervjuerna genomfördes under perioden 16 augusti - 16
  oktober.

  Till dem som intervjuades före valet utsändes omedelbart
  efter valet en kort brevenkät med frågor om bla den
  intervjuades definitiva röstningsbeslut. Ett mindre antal
  personer som trots flera påminnelser ej insänt enkäten
  intervjuades till sist per telefon eller, i något fall, vid
  besök. Bortfallet i brevenkäten kunde efter denna
  uppföljning nedbringas till 2.5 procent.

  Ett antal personer i A-urvalet, som kontaktades för intervju
  före valet men som då ej anträffats eller ville medverka,
  kunde intervjuas efter valet. Genom denna uppföljning kom
  sålunda 121 personer som tillhör A-urvalet att intervjuas
  efter valet. För att nedbringa bortfallet utfördes också i
  slutet av fältarbetsperioden sammanlagt 164 intervjuer med
  ett något förkortat formulär. (I detta antal ingår större
  delen av de personer i A-urvalet som intervjuades efter
  valet.) Det förkortade formuläret innehöll inte frågorna:
  4A-B, 16C, 17-36, 38B-39, 42-43, 50A-51 och 55-57. De
  förkortade intervjuerna genomfördes företrädesvis per
  telefon, till skillnad mot övriga intervjuer, vilka
  genomfördes vid besök i den intervjuades hem.

  Från de offentliga röstlängderna har insamlats uppgifter om
  valdeltagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och
  landstingsvalen 1970 och 1973. Dessutom har från SCB:s
  register över totalbefolkningen inhämtats uppgifter om bla
  födelseår, kön, civilstånd och taxerad inkomst.

  
  För ytterligare information om undersökningen se:

  Särlvik, Bo    Rikspolitik och lokalpolitik
  Petersson, Olof  i valet 1973
            Valundersökningar, Rapport 1.
            SCB, Liber, 1975

  Petersson, Olof  Valet 1973 (avsnitt i)
  Särlvik, Bo    SOS, Allmänna valen 1973. Del 3
            Stockholm 1975

  
                 III

             KODBOKSINFORMATION

  I kodboken används koderna 1-8 (01-88) som valida koder för
  de flesta variablerna. Kod 0 (00) används för frågor som ej
  är tillämpliga på grund av undersökningspersonens svar på
  tidigare frågor eller för att frågan endast ställts till
  vissa grupper. "Vet inte"-svar har oftast givits koden 8
  (88). Kod 9 (99) används då uppgift saknas.

  I kodboken används förkortningen UP (undersökningsperson)
  för den intervjuade och LOKO (lokalombud) för den person som
  utförde intervjun. I de fall frågeformuleringen skiljer sig
  mellan förvals- och eftervalsintervjuerna anges båda
  frågeformuleringarna. Om frågan endast ställts till vissa
  grupper anges dessa inom parentes före frågeformuleringen
  eller i särskild anmärkning. I de fall UP har intervjuats
  med det förkortade formuläret har de variabler som bygger på
  frågor ej ställda i detta formulär markerats med FRÅGAN EJ
  STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR. Frågor ställda i
  brevformuläret anges med förkortningen BF.

  Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i
  denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i
  kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som
  följer exemplet.

  ............................................................

  (1) VAR 45   (2) V56045 INTRESSE POL  20    (3) MD=9
    REF 45   (4) LOC 53 WIDTH 1       (5) NUMERIC

   (6) F.19 Skulle Ni vilja beteckna Er som mycket, måttligt,
       eller inte alls intresserad av politik?

   (7) ......................

    (8) (9) (10)
    95  1.  Mycket intresserad
    727  3.  Måttligt intresserad
    296  5.  Inte alls intresserad
     4  8.  Vet inte

     9  9.  Uppgift saknas

  ............................................................

  

  (1) Variabel- och referensnummer. Brukar vanligtvis vara
  identiska. Om kodboken hänvisar till ett subset av en större
  datamängd eller en omorganiserad datamängd anger
  referensnumret den ursprungliga datamängdens variabelnummer.

  (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av
  frågeställningen (max. 24 tecken). I valundersökningarna
  inleds detta alltid med en sex tecken lång kombination där
  första tecknet är ett V eller R. V står för variabel och R
  för registerdata. De följande två siffrorna står för
  undersökningsår och de tre sista för variabelnummer.
  Variabelnamnet avslutas med frågenumret eller REG i de fall
  det rör sig om data hämtad från någon form av register.

  (3) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som
  missing data för den aktuella variabeln.

  (4) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken
  kolumn den startar och hur många positioner den upptar.

  (5) Anger om data är numerisk eller alfabetisk.

  (6) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i
  frågeformuläret eller liknande.

  (7) Eventuella kommentarer eller anmärkningar.

  (8) Det absoluta antalet observationer för varje
  svarskategori.

  (9) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

  (10) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll.

  
                 IV

             SSD DOKUMENTATION

  Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett
  datorbaserat dokumentationssystem som ställts till SSD:s
  förfogande av Inter-University Consortium for Political and
  Social Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet
  kallas Guided Interactive Dataset Organization (GIDO).

  Variable list


1 UP:s ID-nummer 2 LOKO-nummer 3 Formulärversion 4 Intervjumånad 5 Intervjudatum 6 Intervjutid i minuter 7 Födelseår 8 Kön 9 Civilstånd INTRESSE FÖR POLITIK 10 Politiska diskussioner i samband med valet 11 Antal hörda radio- och TV-program 12 Intresse för politik OMDÖME OM SOCIALDEMOKRATISK REGERING 13 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 1 14 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 2 15 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 3 16 Uppskattar hos socialdemokratisk regering 4 17 Ogillar hos socialdemokratisk regering 1 18 Ogillar hos socialdemokratisk regering 2 19 Ogillar hos socialdemokratisk regering 3 20 Ogillar hos socialdemokratisk regering 4 INSTÄLLNING TILL DAGENS SVENSKA SAMHÄLLE 21 Dagens svenska samhälle 22 Förändrad inställning till svenska samhället RIKSPOLITISKA FRÅGOR 23 Angeläget rikspolitiskt område 1 24 Angeläget rikspolitiskt område 2 25 Angeläget rikspolitiskt område 3 26 Angeläget rikspolitiskt område 4 27 Lösning på rikspolitiskt problem 28 Bra förslag från kommunistpartierna 29 Bra förslag från socialdemokraterna 30 Bra förslag från centerpartiet 31 Bra förslag från folkpartiet 32 Bra förslag från moderata samlingspartiet 33 Bra förslag från övriga 34 Felaktig politik av kommunistpartierna 35 Felaktig politik av socialdemokraterna 36 Felaktig politik av centerpartiet 37 Felaktig politik av folkpartiet 38 Felaktig politik av moderata samlingspartiet 39 Felaktig politik av övriga 40 Partiskillnader i riksdagen 41 Ekonomisk utveckling under de närmaste åren KOMMUNALPOLITISKA FRÅGOR 42 Kommunal service 43 Angeläget kommunalpolitiskt område 1 44 Angeläget kommunalpolitiskt område 2 45 Angeläget kommunalpolitiskt område 3 46 Angeläget kommunalpolitiskt område 4 47 Lösning på kommunalt problem 48 Bra förslag från kommunistpartierna 49 Bra förslag från socialdemokraterna 50 Bra förslag från centerpartiet 51 Bra förslag från folkpartiet 52 Bra förslag från moderata samlingspartiet 53 Bra förslag från övriga 54 Felaktig politik av kommunistpartierna 55 Felaktig politik av socialdemokraterna 56 Felaktig politik av centerpartiet 57 Felaktig politik av folkpartiet 58 Felaktig politik av moderata samlingpartiet 59 Felaktig politik av övriga 60 Partiskillnader i kommunfullmäktige AKTIVITETER FÖR FÖRÄNDRING 61 Aktivitet för att åstadkomma förändring 1 62 Aktivitet för att åstadkomma förändring 2 63 Aktivitet för att åstadkomma förändring 3 64 Medlem i organisation som kan agera 1 65 Medlem i organisation som kan agera 2 66 Medlem i organisation som kan agera 3 67 Möjligt att vända sig till partikandidat 68 Politikernas hänsynstagande till krav från lokala organisationer 69 Inställning till aktionsgrupper INTERNATIONELL POLITIK 70 Intresse för internationell politik 71 Oroväckande händelse 1: faktor 72 Oroväckande händelse 1: skådeplats 73 Oroväckande händelse 1: ansvariga agerande stater 74 Oroväckande händelse 1: sammanfattning 75 Oroväckande händelse 2: faktor 76 Oroväckande händelse 2: skådeplats 77 Oroväckande händelse 2: ansvariga agerande stater 78 Oroväckande händelse 2: sammanfattning 79 Oroväckande händelse 3: faktor 80 Oroväckande händelse 3: skådeplats 81 Oroväckande händelse 3: ansvariga agerande stater 82 Oroväckande händelse 3: sammanfattning 83 Oroväckande händelse 4: faktor 84 Oroväckande händelse 4: skådeplats 85 Oroväckande händelse 4: ansvariga agerande stater 86 Oroväckande händelse 4: sammanfattning 87 Land som för en felaktig politik 1 88 Land som för en felaktig politik 2 89 Land som för en felaktig politik 3 90 Land som för en felaktig politik 4 91 Land som för en riktig politik 1 92 Land som för en riktig politik 2 93 Land som för en riktig politik 3 94 Land som för en riktig politik 4 STORMAKTERNA 95 Sovjets politik hot mot världsfreden 96 USA:s politik hot mot världsfreden 97 Kinas politik hot mot världsfreden 98 Sovjets politik förändrad 99 USA:s politik förändrad 100 Kinas politik förändrad 101 Sovjet ett hot mot Sverige 102 USA ett hot mot Sverige 103 Sovjets inrikespolitik 104 USA:s inrikespolitik 105 Kinas inrikespolitik UTRIKESPOLITISKA FRÅGOR 106 Israel-Arabstaterna 107 Vietnam-USA 108 Världen i framtiden 109 U-hjälp 110 Ökning av u-hjälpen PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN 111 Sverige - EG 112 Angeläget att närma Sverige till EG: Kommunistpartierna 113 Angeläget att närma Sverige till EG: Socialdemokraterna 114 Angeläget att närma Sverige till EG: Centerpartiet 115 Angeläget att närma Sverige till EG: Folkpartiet 116 Angeläget att närma Sverige till EG: Moderata samlingspartiet 117 Angeläget att närma Sverige till EG: Övriga alternativ PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL USA 118 Regeringens Vietnampolitik 119 Kritiskt till USA: Kommunistpartierna 120 Kritiskt till USA: Socialdemokraterna 121 Kritiskt till USA: Centerpartiet 122 Kritiskt till USA: Folkpartiet 123 Kritiskt till USA: Moderata samlingspartiet 124 Kritiskt till USA: Övriga alternativ SYSSELSÄTTNING 125 Arbetslöshet 126 Full sysselsättning 127 Sysselsättning med borgerlig regering PARTIERNAS INSTÄLLNING TILL AP-FONDERNAS AKTIEKÖP 128 AP-fonderna och aktieköp 129 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Kommunistpartierna 130 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Socialdemokraterna 131 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Centerpartiet 132 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Folkpartiet 133 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Moderata samlingspartiet 134 Positivt till AP-fondernas aktieköp: Övriga alternativ ÅSIKTER 135 Statligt inflytande minskar arbetslösheten 136 Näringslivet och staten 137 Statlig kontroll över näringslivet 138 Sociala reformer 139 Vilda strejker 140 Demonstration mot myndighet 141 Kan demonstrera för 1 142 Kan demonstrera för 2 143 Kan demonstrera för 3 144 Medias tillförlitlighet 145 Nyheter och artiklar om politik 146 Parti som företräder UP:s intressen 147 Partierna är bara intresserade av röster 148 Riksdagsmännens kontakter med folket 149 Möjlighet att vara med och bestämma genom att rösta 150 Partiernas vallöften 151 Riksdagsmännens hänsyn till vad folk tycker KLASSER OCH GRUPPER 152 UP:s klasstillhörighet 153 Självuppskattad samhällsklass 154 Självuppskattad samhällsklass, annan grupp 155 Arbetarklass eller medelklass 156 Myndigheters behandling av olika grupper i samhället 157 Myndigheters behandling av UP:s egen grupp 158 Regeringspolitiken till fördel för den egna samhällsklassen POLITISK AKTIVITET 159 Politiska diskussioner i familjen och bland bekanta 160 Intresse för diskussioner 161 Aktiv i organisation/förening 1 162 Aktiv i organisation/förening 2 163 Aktiv i organisation/förening 3 VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS 1973 164 Partianhängare 165 Partipreferens 166 Partiidentifikation 167 Bästa parti 168 Näst bästa parti 169 Tredje bästa parti 170 Sämsta parti 171 Vänster-högerskalan: parti 172 Vänster-högerskalan: UP:s placering 173 Förändring av UP:s politiska inställning 174 Avsikt att rösta 1973 175 Parti UP tänker rösta på 176 Parti om UP skulle rösta (före) 177 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 1 178 Bra parti för UP som ej bestämt sig, 2 179 Röstade vid valen 1973 180 Partival vid riksdagsmannavalet 1973 181 Partival vid kommunfullmäktigevalet 1973 182 Partival vid landstingsvalet 1973 183 Tidpunkt för röstbeslut 184 Parti om UP röstat KÄNNEDOM OM NAMN PÅ PARTIERNAS VALSEDLAR 185 Riksdagskandidat för vänsterpartiet kommunisterna 186 Riksdagskandidat för socialdemokraterna 187 Riksdagskandidat för centerpartiet 188 Riksdagskandidat för folkpartiet 189 Riksdagskandidat för moderata samlingspartiet 190 Riksdagskandidat för övriga partier 191 Kommunkandidat för vänsterpartiet kommunisterna 192 Kommunkandidat för socialdemokraterna 193 Kommunkandidat för centerpartiet 194 Kommunkandidat för folkpartiet 195 Kommunkandidat för moderata samlingspartiet 196 Kommunkandidat för övriga partier VALDELTAGANDE OCH PARTIPREFERENS VID TIDIGARE VAL 197 Röstade 1970 198 Partival 1970 199 Partival före 1970 200 Val nästa gång 201 Antal hörda radio- och TV-program (brevformuläret) 202 Brevformuläret VALDELTAGANDE ENLIGT RÖSTLÄNGD 203 Valdeltagande i riksdagsvalet 1973 204 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1973 205 Valdeltagande i landstingsvalet 1973 206 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 207 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1970 208 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 UTBILDNING OCH YRKE 209 Förvärvsarbetande 210 UP tidigare förvärvsarbetande 211 UP:s yrkesgrupp 212 Yrkesområde 213 Yrkesstatus 214 UP:s yrke 215 UP:s självuppskattade yrkesställning 216 Facklig organisationstillhörighet 217 UP:s omdöme om sin fackliga organisation 218 Samarbetet fackförening - företag 219 Allmän grundutbildning 220 Annan utbildning A 221 Annan utbildning B 222 Annan utbildning C 223 Make/maka förvärvsarbetar 224 Make/maka tidigare förvärvsarbetande 225 Makes/makas yrkesgrupp 226 Makes/makas yrkesområde 227 Makes/makas yrkesstatus 228 Makes/makas yrke 229 Makes/makas yrkesställning 230 Makes/makas fackliga organisationstillhörighet 231 Faders yrkesgrupp 232 Faders yrkesområde 233 Faders yrkesstatus 234 Faders yrke 235 Faderns partisympati 236 UP:s uppväxtort 237 SSDstudie NR 0040 238 SSDupplaga/datering NR 1 239 SSD Delstudieidentifikation 001

VAR 1 R73001 ID-NUMMER   REG          Loc 1 width 6


UP:s ID-nummer

  Anm. Ett sexsiffrigt identifikationsnummer.


VAR 2 R73002 LOKO-NUMMER REG Loc 7 width 5 LOKO-nummer Anm. Identifikation för lokalombudet. Faktiska värdet är kodat. Valid-n=2596 Min=1141 Max=54998 Mean=14865.0 St.Dev=0.0
VAR 3 R73003 FORMULÄR REG Loc 12 width 1 Formulärversion Anm. För att nedbringa bortfallet försökte man få de UP som tidigare vägrat intervju, att gå med på att besvara ett starkt förkortat formulär. 1176 1. A-formulär 1256 2. B-formulär 162 3. Starkt förkortat formulär, telefonintervju 2 4. Starkt förkortat formulär, besöksintervju
VAR 4 R73004 INTERVJUMÅNAD REG Loc 13 width 2 MD=99 Intervjudatum: månad 1 07. Juli 725 08. Augusti 1052 09. September 732 10. Oktober 51 11. November 31 12. December 4 99. Uppgift saknas
VAR 5 R73005 INTERVJUDATUM REG Loc 15 width 4 MD=9999 Intervjudatum De två första sifforna betecknar månad och de två följande dag. 0728. 28 juli . . 1211. 11 december 4 9999. Uppgift saknas Kod: 728 802 803 805 807 808 810 812 816 Frek: 1 1 4 1 1 1 1 2 10 Kod: 817 818 819 820 821 822 823 824 825 Frek: 60 16 8 48 39 37 80 43 12 Kod: 826 827 828 829 830 831 901 902 903 Frek: 16 65 94 72 82 32 11 6 65 Kod: 904 905 906 907 908 909 910 911 912 Frek: 67 54 39 24 17 9 34 34 29 Kod: 913 914 915 917 918 919 920 921 922 Frek: 29 22 8 1 1 10 31 38 24 Kod: 923 924 925 926 927 928 929 930 1001 Frek: 15 95 71 103 112 51 36 16 111 Kod: 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Frek: 84 76 55 29 16 7 50 37 38 Kod: 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 Frek: 36 19 10 5 4 7 12 8 6 Kod: 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Frek: 3 1 14 17 16 7 1 6 1 Kod: 1029 1030 1031 1101 1102 1104 1105 1106 1107 Frek: 27 18 11 8 1 1 10 2 5 Kod: 1108 1109 1110 1112 1113 1114 1115 1116 1118 Frek: 3 1 1 3 7 1 2 2 1 Kod: 1119 1120 1128 1204 1205 1206 1207 1210 1211 Frek: 1 1 1 9 6 6 3 4 3 Kod: 9999 Frek: 4
VAR 6 R73006 INTERVJUTID REG Loc 19 width 3 MD=999 Intervjutid i minuter 005. 5 minuter . . 205. 205 minuter 13 999. Uppgift saknas Kod: 5 10 15 20 25 27 29 30 33 35 40 Frek: 2 6 24 46 33 1 1 46 1 24 22 Kod: 45 50 52 55 56 57 60 65 67 70 72 Frek: 47 101 1 124 1 1 353 162 1 293 1 Kod: 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Frek: 304 193 114 275 87 67 69 30 28 61 14 Kod: 130 135 140 145 150 152 155 159 160 165 170 Frek: 6 12 7 2 8 1 1 1 2 2 1 Kod: 173 175 180 186 205 999 Frek: 1 1 3 1 1 13
VAR 7 R73007 FÖDELSEÅR REG Loc 22 width 2 Födelseår Anm. De två sista siffrorna i födelseåret. Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frek: 28 38 32 41 33 34 28 50 53 54 49 39 38 51 Kod: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 48 39 43 48 37 43 57 63 40 47 45 52 38 32 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Frek: 42 49 34 44 41 30 29 39 36 41 36 41 45 55 Kod: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 90 93 Frek: 59 55 54 81 61 56 50 66 52 45 63 47 1 18 Kod: 94 95 96 97 98 99 Frek: 17 17 19 20 24 29
VAR 8 R73008 KÖN REG Loc 24 width 1 MD=9 Kön 1348 1. Man 1247 2. Kvinna 1 9. Uppgift saknas
VAR 9 R73009 CIVILSTÅND REG Loc 25 width 1 Civilstånd 1714 1. Gift 114 2. Frånskild 187 3. Änka/änkling 520 4. Ogift 61 5. Sammanboende
VAR 10 V73010 POL DISK VALET 01 Loc 26 width 1 MD=0 F.A:1. Har Ni märkt om folk just i samband med det här valet diskuterar politiska frågor mer eller mindre än i vanliga fall, eller tycker Ni att det diskuteras politik ungefär som vanligt? Anm. Frågan endast ställd i Etapp A 452 1. Mer än vanligt 623 3. Ungefär som vanligt 66 5. Mindre än vanligt 38 8. Vet inte/vill ej svara 1417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 11 V73011 ANT HÖRDA PGM 01 Loc 27 width 1 MD=0 F.1. TV och radio hade under sista månaden före valet en hel del program med politiska diskussioner eller utfrågningar av partiledarna. En del lyssnade på många av programmen. Andra hade inte tid eller tyckte inte att programmen var så intressanta att de ville lyssna. Hörde Ni något av de här programmen i TV eller radio? (OM JA:) Ungefär hur många sådana program hörde Ni i TV eller radio under sista månaden före valet? Anm. Variabeln gäller endast fråga ställd i Etapp B. Se även variabel 201. 113 1. Ett program 419 2. Två eller tre program 280 3. Fyra eller fem program 131 4. Sex eller sju program 248 5. Åtta eller flera program 219 7. Nej, lyssnade inte på något program 7 8. Vet inte/vill ej svara 1179 0. Frågan ej tillämplig
VAR 12 V73012 INTRESSE POL 02 Loc 28 width 1 MD=9 F.2. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politik? Vilket av svaren på det här kortet stämmer bäst in på Er själv? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad av politik? 287 1. Mycket intresserad 1062 2. Ganska intresserad 984 3. Inte särskilt intresserad 257 4. Inte alls intresserad 1 8. Vet inte/vill ej svara 5 9. Uppgift saknas
VAR 13 V73013 S-REG POS 1 3A Loc 29 width 3 MD= 0 F.3A. Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga sidor hos den nuvarande regeringen. Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer som Ni särskilt uppskattar hos den socialdemokratiska regeringen? F.3A(1). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 1 UTRIKES- OCH FÖRSVARSPOLITIK. INTERNATIONELLA FRÅGOR 58 100. Nationell säkerhet: försvarspolitik, försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen, försvagning av försvaret, nedrustning, neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt, fred, atlantpaktsanslutning. Internationellt bistånd: u-hjälp. Internationellt samarbete: EEC, handelspolitik, handelsrelationer, EFTA. Utrikes och internationellt i övrigt: ställningstagande till Vietnamkriget och USA. SKATTEPOLITIK 13 200. Skattepolitik: skatter, skattesystemet, sociala avgifter. Statens utgifter: minska eller öka statens utgifter, slöseri med statens medel. Statlig förvaltning och företagsamhet: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn. SOCIALPOLITIK ALLMÄNT 306 311. FÖR: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, socialhjälp, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, för släpphänt, för slösaktig, för generös med sociala förmåner; de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. Tillbakablickande referenser: allt har blivit bättre under deras tid, väldigt uppbyggnadsarbete, kommer ihåg hur det var på 30-talet, hur det var förr i tiden. 315. MOT: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp, slöseri, släpphänthet, missbruk av sociala förmåner, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. FÖR: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. PENSIONÄRER, ÅLDRINGSVÅRD 430 321. FÖR: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar. 325. MOT: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, hemsystrar, ålderdomshem, pensionärsbostäder, gamla och åldringar. FAMILJEPOLITIK, BARN OCH UNGDOM 150 331. FÖR: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar, de unga, ungdomen. 335. MOT: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreformer, vuxenutbildning, yrkesutbildning, de unga, ungdomen. ÖVRIG SOCIALPOLITIK 256 341. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. Arbetsförhållanden, arbetstid, semester. 345. MOT: sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. SPECIFICERADE EKONOMISKT-POLITISKA ÅTGÄRDER SOM INTE KAN HÄNFÖRAS TILL ANNAN KOD. VALUTAPOLITIK, INVESTERINGAR, NÄRINGSPOLITIKEN. 3 410. Konjunkturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandel, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet, investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder, näringspolitiken. SYSSELSÄTTNING, LEVNADSSTANDARD, PRISER 68 411. FÖR: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring, hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, högre löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde. 415. MOT: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring. FÖR: låg levnadsstandard, höga levnadskostnader, lägre löner, högre priser, prisstegringar. BOSTADSPOLITIKEN 4 420. Bostadspolitik: alla referenser till bostadspolitiken (t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem), hyror. REGIONALPOLITIK, LOKALISERINGSPOLITIK, DECENTRALISERING/CENTRALISERING 1 430. Land och stad: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inklusive speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning"), lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv, centralisering (opreciserat), decentralisering (opreciserat). JORDBRUKSPOLITIK 1 440. Stöd till jordbruket, jordbrukare, nedläggning och rationalisering. RÄTTVISA, FRIHET, DEMOKRATI 20 510. Rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla, jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet, frihet, individen, kollektivism, frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes demokrati, diktatur, fri- och rättigheter (inkl. fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv.) SOCIALISM: SOCIALISTISK EKONOMI, SOCIALISTISK IDEOLOGI 104 521. Står till vänster, vänsterpolitik, har gått åt vänster. FÖR: förstatligande (av produktionsmedel), jämlikhet, utjämning av löne- och klasskillnader, jämnare fördelning, minskade löne- och klasskillnader, socialism, socialisering (opreciserat), kommunism, marxism, revolution, klasskamp, de anställdas inflytande, företagsdemokrati, medinflytande, det kollektiva, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande, radikalt, radikala ideer. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, ekonomisk frihet, ägaredemokrati, fri konkurrens, monopolbildning, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, liberalism, liberala ideer, kapitalism, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. LIBERALISM: LIBERAL EKONOMI, LIBERAL/KONSERVATIV IDEOLOGI, FRITT NÄRINGSLIV 1 525. Står till höger, högerpolitik, har gått åt höger. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet, privat äganderätt, ägandedemokrati, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, fri konkurrens, ekonomisk frihet, liberalism, liberala ideer, kapitalism, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. MOT: kollektivism, det kollektiva, förstatligande, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande. STÖD ÅT: ARBETARE, LÖNTAGARE, LÅGINKOMSTTAGARE 97 531. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. STÖD ÅT: FÖRETAGARE, SMÅFÖRETAGARE, MEDELKLASS, HÖGINKOMSTTAGARE 1 535. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. LAG OCH ORDNING, MORAL, KYRKA, KRISTENDOM 9 600. Lag och ordning, stärkt polis, ökad rättstrygghet, kraftigare tag gentemot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet; demonstrationer; kyrkan, stöd till religiösa samfund, kyrka-statfrågan, de troende, de kristna, de (fri)religiösa, kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn, ateism. MILJÖVÅRD 8 710. Miljövård: naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers. KOMMUNIKATIONER 7 720. Kommunikationer, trafik, bilism, vägar. Stadsplanefrågor. ÖVRIGA POLITISKA FRÅGOR OCH POLITISKA ÅTGÄRDER 5 730. Monarki, republik, kvinnlig tronföljd, icke nationella grupper, utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft, konstitutionella frågor, grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt, högre utbildning, forskning, utbildningens innehåll, kulturpolitik, konst, bibliotek, TV- och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitk, övrigt inrikes. ALLMÄNNA OMDÖMEN OM PARTIER OCH POLITIKER 277 810. Stabil, vet var man har den, fast ståndpunkt, står för sina åsikter, hederlig, pålitlig, går att lita på, håller sina löften, håller vad den lovar, lyckas med vad man förutsatt sig, står på jorden, realistisk, måttfull, sansad, effektiv; ej fast målsättning, byter ofta ståndpunkt, saknar egen linje, vänder kappan efter vinden, apar efter, svårt veta var den står, lyckas ej med vad man förutsatt sig, orealistisk, går ej att genomföra i praktiken, brist på sakkunskap, programmet innehåller motsägelser, utelämnar konsekvenser, ohederlig, opålitlig, håller ej sina löften, går inte att lita på, pratar bara, valpropaganda; Uppskattar/ogillar: allt, det mesta, ideerna, ideologin, programmet; grundtanken god; suttit för länge, vill bara sitta kvar, lever på gamla meriter; allmänna referenser: man vet vad man har men inte vad man får, bra folk, föryngrat sig, för gamla. Står nära/motarbetar kommunisterna, maktsugen, maktberusat, maktfullkomlig, förmyndarmentalitet, står nära fackföreningsrörelsen, kollektivanslutningen; Personreferenser. 777 000. Frågan ej tillämplig
VAR 14 V73014 S-REG POS 2 3A Loc 32 width 3 MD= 0 F.3A(2). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 2 <Se F.3A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 1789 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 1789 41 13 77 230 123 173 6 28 Kod: 420 430 431 440 510 521 531 600 710 Frek: 10 5 1 1 9 35 23 2 4 Kod: 720 730 810 Frek: 4 2 20
VAR 15 V73015 S-REG POS 3 3A Loc 35 width 3 MD= 0 F.3A(3). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 3 <Se F.3A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 2353 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 321 331 341 410 411 Frek: 2353 11 5 20 42 53 53 2 11 Kod: 420 430 441 510 521 531 600 710 720 Frek: 10 2 1 2 9 5 6 3 2 Kod: 730 810 Frek: 2 4
VAR 16 V73016 S-REG POS 4 3A Loc 38 width 3 MD= 0 F.3A(4). Uppskattar hos socialdemokratisk regering 4 <Se F.3A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 2539 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 311 321 331 335 341 410 411 Frek: 2539 4 1 4 13 1 12 1 2 Kod: 420 430 510 521 531 600 720 730 Frek: 2 1 1 3 4 4 2 2
VAR 17 V73017 S-REG NEG 1 3B Loc 41 width 3 MD= 0 F.3B. Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer hos den socialdemokratiska regeringen som Ni ogillar? F.3B(1). Ogillar hos socialdemokratisk regering 1 FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 694 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 211 310 311 315 321 325 331 335 Frek: 694 56 425 1 1 272 13 6 35 36 64 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 440 510 521 525 Frek: 10 23 42 7 145 43 93 34 39 117 44 Kod: 531 535 600 710 720 730 810 Frek: 29 12 95 9 8 32 211
VAR 18 V73018 S-REG NEG 2 3B Loc 44 width 3 MD= 0 F.3B(2). Ogillar hos socialdemokratisk regering 2 <Se F.3B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 1665 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 1665 30 165 99 7 4 17 26 50 Kod: 341 345 410 411 415 420 430 440 510 Frek: 6 26 18 7 79 38 61 36 15 Kod: 521 525 531 535 600 710 720 730 810 Frek: 55 10 16 13 58 18 9 28 40
VAR 19 V73019 S-REG NEG 3 3B Loc 47 width 3 MD= 0 F.3B(3). Ogillar hos socialdemokratisk regering 3 <Se F.3B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 13 100. . . 810. 2221 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 325 331 335 341 Frek: 2221 16 53 23 1 12 15 26 4 Kod: 345 410 411 415 420 430 435 440 510 Frek: 15 6 1 38 16 31 1 11 4 Kod: 521 525 531 535 600 710 720 730 810 Frek: 18 2 8 3 27 3 9 16 16
VAR 20 V73020 S-REG NEG 4 3B Loc 50 width 3 MD= 0 F.3B(4). Ogillar hos socialdemokratisk regering 4 <Se F.3B för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARAIBEL 13 100. . . 810. 2462 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 325 331 335 341 Frek: 2462 7 18 6 1 8 6 9 2 Kod: 345 410 415 420 430 440 510 521 525 Frek: 2 3 5 7 10 3 4 1 2 Kod: 535 600 710 720 730 810 Frek: 1 15 6 5 9 4
VAR 21 V73021 DAGENS SV SAMH 5A Loc 53 width 1 MD=9 F.5A. Här kommer en ganska allmän fråga. Vilken är Er inställning i stort till dagens svenska samhälle? Är den: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ? 300 1. Mycket positiv 1721 2. Ganska positiv 437 3. Ganska negativ 60 4. Mycket negativ 77 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 22 V73022 FÖRÄND SV SAMH 5B Loc 54 width 1 F.5B. Har Er inställning till det svenska samhället förändrats under de senaste, låt oss säga, fem åren? Är Ni: mycket mer positiv nu, något mer positiv nu, har Ni samma inställning nu, är Ni något mer negativ nu eller är Ni mycket mer negativ nu? 72 1. Mycket mer positiv nu 335 2. Något mer positiv nu 1267 3. Samma inställning nu 704 4. Något mer negativ nu 141 5. Mycket mer negativ nu 77 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 23 V73023 RIKSPOL OMR 1 6A Loc 55 width 3 MD= 0 F.6A. När det gäller politiken här i landet finns det ju många åsikter om vilka nya saker som bör införas och vad som behöver förändras. Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker den här saken är viktig? Är det något annat som Ni tycker partierna, regering och riksdag skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? F.6A(1). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 1 UTRIKES- OCH FÖRSVARSPOLITIK. INTERNATIONELLA FRÅGOR 23 100. Nationell säkerhet: försvarspolitik, försvarsutgifter, anskaffande av atomvapen, försvagning av försvaret, nedrustning, neutralitet, alliansfrihet, oberoende gentemot främmande makt, fred, atlantpaktsanslutning. Internationellt bistånd: u-hjälp. Internationellt samarbete: EEC, handelspolitik, handelsrelationer, EFTA. Utrikes och internationellt i övrigt: ställningstagande till Vietnamkriget och USA. SKATTEPOLITIK 297 200. Skattepolitik: skatter, skattesystemet, sociala avgifter. Statens utgifter: minska eller öka statens utgifter, slöseri med statens medel. Statlig förvaltning och företagsamhet: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn. SOCIALPOLITIK ALLMÄNT 21 311. FÖR: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, socialhjälp, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, för släpphänt, för slösaktig, för generös med sociala förmåner; de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. 40 315. MOT: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp, slöseri, släpphänthet, missbruk av sociala förmåner, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. FÖR: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. PENSIONÄRER, ÅLDRINGSVÅRD 184 321. FÖR: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar. 2 325. MOT: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, hemsystrar, ålderdomshem, pensionärsbostäder, gamla och åldringar. FAMILJEPOLITIK, BARN OCH UNGDOM 125 331. FÖR: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar, de unga, ungdomen. 8 335. MOT: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreformer, vuxenutbildning, yrkesutbildning, de unga, ungdomen. ÖVRIG SOCIALPOLITIK 126 341. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. Arbetsförhållanden, arbetstid, semester. 1 345. MOT: sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. SPECIFICERADE EKONOMISKT-POLITISKA ÅTGÄRDER SOM INTE KAN HÄNFÖRAS TILL ANNAN KOD. VALUTAPOLITIK, INVESTERINGAR, NÄRINGSPOLITIKEN. 29 410. Konjunkturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandel, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet, investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder, näringspolitiken. SYSSELSÄTTNING, LEVNADSSTANDARD, PRISER 585 411. FÖR: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring, hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, högre löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde. 2 415. MOT: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring. FÖR: låg levnadsstandard, höga levnadskostnader, lägre löner, högre priser, prisstegringar. BOSTADSPOLITIKEN 70 420. Bostadspolitik: alla referenser till bostadspolitiken (t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem), hyror. REGIONALPOLITIK, LOKALISERINGSPOLITIK, DECENTRALISERING/CENTRALISERING 91 430. Land och stad: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inklusive speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning"), lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv, centralisering (opreciserat), decentralisering (opreciserat). JORDBRUKSPOLITIK 25 440. Stöd till jordbruket, jordbrukare, nedläggning och rationalisering. RÄTTVISA, FRIHET, DEMOKRATI 46 510. Rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla, jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet, frihet, individen, kollektivism, frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes demokrati, diktatur, fri- och rättigheter (inkl. fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv.) SOCIALISM: SOCIALISTISK EKONOMI, SOCIALISTISK IDEOLOGI 106 521. FÖR: förstatligande, jämlikhet, utjämning av löne- och klasskillnader, jämnare fördelning, minskade löne- och klasskillnader, socialism, socialisering (opreciserat), kommunism, marxism, revolution, klasskamp, de anställdas inflytande, företagsdemokrati, medinflytande, det kollektiva, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande, radikalt. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, ekonomisk frihet, ägaredemokrati, fri konkurrens, monopolbildning, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, liberalism, kapitalism, det nationella, det fosterländska, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. LIBERALISM: LIBERAL EKONOMI, LIBERAL/KONSERVATIV IDEOLOGI, FRITT NÄRINGSLIV 55 525. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet, privat äganderätt, ägandedemokrati, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, fri konkurrens, ekonomisk frihet, liberalism, liberala ideer, kapitalism, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. MOT: kollektivism, det kollektiva, förstatligande, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande. STÖD ÅT: ARBETARE, LÖNTAGARE, LÅGINKOMSTTAGARE 19 531. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. STÖD ÅT: FÖRETAGARE, SMÅFÖRETAGARE, MEDELKLASS, HÖGINKOMSTTAGARE 14 535. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. LAG OCH ORDNING, MORAL, KYRKA, KRISTENDOM 102 600. Lag och ordning, stärkt polis, ökad rättstrygghet, kraftigare tag gentemot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet; demonstrationer; kyrkan, stöd till religiösa samfund, kyrka-statfrågan, de troende, de kristna, de (fri)religiösa, kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn, ateism. MILJÖVÅRD 113 710. Miljövård: naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers. KOMMUNIKATIONER 14 720. Kommunikationer, trafik, bilism, vägar. Stadsplanefrågor. ÖVRIGA POLITISKA FRÅGOR OCH POLITISKA ÅTGÄRDER 51 730. Monarki, republik, kvinnlig tronföljd, icke nationella grupper, utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft, konstitutionella frågor, grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt, högre utbildning, forskning, utbildningens innehåll, kulturpolitik, konst, bibliotek, TV- och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitk, övrigt inrikes. ALLMÄNNA OMDÖMEN OM PARTIER OCH POLITIKER 25 810. Samlingsregering, omdömen om partiernas sätt att arbeta i landet. 422 000. Nej, ingen sådan fråga; även: vet inte/vill ej svara
VAR 24 V73024 RIKSPOL OMR 2 6A Loc 58 width 3 MD= 0 F.6A(2). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 2 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 100. . . 810. 1297 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 325 331 335 Frek: 1297 26 171 12 32 105 3 133 13 Kod: 341 345 410 411 415 420 421 430 440 Frek: 106 4 30 163 2 54 2 76 15 Kod: 510 521 525 531 535 600 710 720 730 Frek: 30 40 24 11 13 93 68 22 40 Kod: 810 Frek: 11
VAR 25 V73025 RIKSPOL OMR 3 6A Loc 61 width 3 MD= 0 F.6A(3). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 3 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 100. . . 810. 2048 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 311 315 321 331 335 341 Frek: 2048 18 63 3 20 35 53 4 38 Kod: 345 410 411 415 420 430 440 441 510 Frek: 4 9 58 1 35 36 16 2 10 Kod: 521 525 531 535 600 710 720 730 810 Frek: 9 10 4 7 51 29 16 16 1
VAR 26 V73026 RIKSPOL OMR 4 6A Loc 64 width 3 MD= 0 F.6A(4). Partierna, regering och riksdag bör arbeta för 4 <Se F.6A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 23 100. . . 810. 2406 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 200 315 321 331 341 345 410 Frek: 2406 6 27 8 9 21 13 2 3 Kod: 411 420 430 440 510 521 525 531 535 Frek: 12 9 9 8 1 5 3 1 1 Kod: 600 710 720 730 810 Frek: 8 19 9 13 3
VAR 27 V73027 RIKSPOL:LÖSN 6B Loc 67 width 1 MD=0 or GE 9 F.6B. (ANGETT RIKSPOLITISK FRÅGA) Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för att lösa det här problemet/de här problemen under de närmaste åren? Anser Ni det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt troligt eller inte alls troligt? 237 1. Mycket troligt 888 2. Ganska troligt 716 3. Inte särskilt troligt 222 4. Inte alls troligt 122 8. Vet inte/vill ej svara 410 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 28 V73028 RIKSPOL:KOM POS 6 Loc 68 width 1 MD=0 F.6C. (ANGETT RIKSPOLITISK FRÅGA) Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i fråga om just den här saken/de här sakerna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni på då? Är det något mer parti? F.6C(1). Bra förslag i rikspolitiskt fråga: Kommunistpartierna 204 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 2 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 1971 5. Inget av partierna nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 29 V73029 RIKSPOL:S POS 6C Loc 69 width 1 MD=0 F.6C(2). Bra förslag i rikspolitiskt fråga: Socialdemokraterna <Se F.6C för fullständig frågetext> 373 1. Ja 1806 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 30 V73030 RIKSPOL:C POS 6C Loc 70 width 1 MD=0 F.6C(3). Bra förslag i rikspolitisk fråga: Centerpartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> 638 1. Ja 1541 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 31 V73031 RIKSPOL:FP POS 6C Loc 71 width 1 MD=0 F.6C(4). Bra förslag i rikspolitisk fråga: Folkpartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> 237 1. Ja 1942 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 32 V73032 RIKSPOL:M POS 6C Loc 72 width 1 MD=0 F.6C(5). Bra förslag i rikspolitisk fråga: Moderata samlingspartiet <Se F.6C för fullständig frågetext> 320 1. Ja 1859 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 33 V73033 RIKSPOL:ÖVR POS 6 Loc 73 width 1 MD=0 F.6C(6). Bra förslag i rikspolitisk fråga: Övriga alternativ <Se F.6C för fullständig frågetext> 22 1. Ja, kristen demokratisk samling 18 2. Ja, de borgerliga partierna 3 3. Ja, annat parti 39 4. Ja, alla partierna 2097 5. Inget av alternativen nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 34 V73034 RIKSPOL:KOM NEG 6 Loc 74 width 1 MD=0 F.6D. Tycker Ni att det är något av partierna som visar för lite intresse eller för en felaktig politik i den här frågan/de här frågorna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni på då? Är det något mer parti? F.6D(1). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Kommunistpartierna 188 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 3 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 1984 5. Inget av partierna nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 35 V73035 RIKSPOL:S NEG 6D Loc 75 width 1 MD=0 F.6D(2). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Socialdemokraterna <Se F.6D för fullständig frågetext> 652 1. Ja 1527 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 36 V73036 RIKSPOL:C NEG 6D Loc 76 width 1 MD=0 F.6D(3). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Centerpartiet <Se F.6D för fullständig frågetext> 137 1. Ja 2042 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 37 V73037 RIKSPOL:FP NEG 6D Loc 77 width 1 MD=0 F.6D(4). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Folkpartiet <Se F.6D för fullständig frågetext> 187 1. Ja 1992 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 38 V73038 RIKSPOL:M NEG 6D Loc 78 width 1 MD=0 F.6D(5). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Moderata samlingspartiet <Se F.6D för fullständig frågetext> 312 1. Ja 1867 5. Partiet ej nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 39 V73039 RIKSPOL:ÖVR NEG 6 Loc 79 width 1 MD=0 F.6D(6). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i rikspolitisk fråga: Övriga alternativ <Se F.6D för fullständig frågetext> 11 1. Ja, kristen demokratisk samling 6 2. Ja, de borgerliga partierna 1 3. Ja, annat parti 37 4. Ja, alla partierna 2124 5. Inget av alternativen nämnt 417 0. Frågan ej tillämplig
VAR 40 V73040 P-SKILLN RIKSD 07 Loc 80 width 1 MD=9 F.7. Hur stora skillnader tycker Ni rent allmänt det är mellan partierna i riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? (VISA FRÅGEKORT) 195 1. Mycket stora skillnader 821 2. Ganska stora skillnader 1182 3. Inte särskilt stora skillnader 113 4. Mycket små skillnader 283 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 41 V73041 EKON UTVECKLING 8 Loc 81 width 1 F.8. Hur tror Ni att de ekonomiska förhållandena i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste åren? Tror Ni att det kommer att bli mycket bättre, något bättre, ingen förändring, något sämre eller mycket sämre? 90 1. Mycket bättre 869 2. Något bättre 801 3. Ingen förändring 579 4. Något sämre 98 5. Mycket sämre 159 8. Vet inte/vill ej svara
VAR 42 V73042 KOM SERVICE 09 Loc 82 width 1 MD=9 F.9. Nu kommer några frågor som rör den här kommunen. Hur tycker Ni rent allmänt att det är ordnat med den kommunala servicen och planeringen här i kommunen? Tycker Ni att förhållandena är mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga? 280 1. Mycket bra 1596 2. Ganska bra 467 3. Ganska dåliga 113 4. Mycket dåliga 139 8. Vet inte/vill ej svara 1 9. Uppgift saknas
VAR 43 V73043 KOMPOL OMR 1 10A Loc 83 width 3 MD= 0 F.10A. När det gäller förhållandena här i Er kommun finns det väl olika meningar om vilka nya saker som bör införas och vad som behöver förändras. Vad anser Ni personligen att partierna och kommunfullmäktige skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om varför Ni tycker den här saken är viktig? Är det något annat som Ni tycker att partierna och fullmäktige skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren? F.10A(1). Partierna och kommunfullmäktige bör arbeta för 1 SKATTEPOLITIK 43 200. Skattepolitik: skatter, skattesystemet, sociala avgifter. Statens utgifter: minska eller öka statens utgifter, slöseri med statens medel. Statlig förvaltning och företagsamhet: effektiv (statlig) förvaltning, förvaltningens tillväxt, utredningar, byråkrati, offentliga sektorn. SOCIALPOLITIK ALLMÄNT 8 311. FÖR: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, socialhjälp, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. MOT: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, för släpphänt, för slösaktig, för generös med sociala förmåner; de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. 18 315. MOT: sociala reformer, reformpolitik, trygghet, välfärdspolitik, sociala förmåner, sociala bidrag, det sociala, socialhjälp, slöseri, släpphänthet, missbruk av sociala förmåner, understödstagare, socialfall, de som ej vill arbeta. FÖR: kontroll, behovsprövning, minskning av sociala förmåner, de arbetssamma, de dugliga, de skötsamma, de ordentliga. PENSIONÄRER, ÅLDRINGSVÅRD 86 321. FÖR: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, fler hemsystrar, fler och bättre ålderdomshem, fler och bättre pensionärsbostäder, stöd åt gamla och åldringar. 325. MOT: pensioner, stöd åt pensionärer, utbyggd åldringsvård, hemsystrar, ålderdomshem, pensionärsbostäder, gamla och åldringar. FAMILJEPOLITIK, BARN OCH UNGDOM 488 331. FÖR: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreform, vuxenutbildning, yrkesutbildning, ungdomsgårdar, ungdomsverksamhet, idrott, idrottshallar, de unga, ungdomen. 8 335. MOT: familjepolitik, stöd till barnfamiljer, stöd till husmödrar, barnbidrag, fria skolböcker, fria skolmåltider, studiebidrag, studiehjälp, bostadsbidrag, ungdomens utbildningsmöjligheter, skolväsendets utbyggnad, de studerande, skolreformer, vuxenutbildning, yrkesutbildning, de unga, ungdomen. ÖVRIG SOCIALPOLITIK 119 341. FÖR: sjukförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, tandvårdsförsäkring, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. Arbetsförhållanden, arbetstid, semester. 1 345. MOT: sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, fri sjukvård, sjukkassa, fria läkemedel, narkoman- och alkoholistvården, narkomaner, nykterhetspolitiken. SPECIFICERADE EKONOMISKT-POLITISKA ÅTGÄRDER SOM INTE KAN HÄNFÖRAS TILL ANNAN KOD. VALUTAPOLITIK, INVESTERINGAR, NÄRINGSPOLITIKEN. 11 410. Konjunkturer, samhällsekonomisk balans, investeringar, privat sparande, ekonomisk tillväxt, ekonomiska framsteg, produktionsökning, valuta, byteshandel, import-export, devalvering, konkurrens med utlandet, investeringsbanken, ATP-systemet, företagens rätt att låna ur fonder, näringspolitiken. SYSSELSÄTTNING, LEVNADSSTANDARD, PRISER 102 411. FÖR: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring, hög levnadsstandard, låga levnadskostnader, högre löner, lägre priser, undvika prisstegringar, fast penningvärde. 415. MOT: full sysselsättning, minskad arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring. FÖR: låg levnadsstandard, höga levnadskostnader, lägre löner, högre priser, prisstegringar. BOSTADSPOLITIKEN 182 420. Bostadspolitik: alla referenser till bostadspolitiken (t ex referenser till bostadsbyggande, bostadsbrist, hyresreglering, markpolitik, egna hem), hyror. REGIONALPOLITIK, LOKALISERINGSPOLITIK, DECENTRALISERING/CENTRALISERING 238 430. Land och stad: inflyttning till storstäder, storstädernas tillväxt, landsbygdens avfolkning (alla referenser som syftar på att storstäderna gynnas eller landsbygden missgynnas inklusive speciella åtgärder samt uttryck av typen "landsbygdens förbuskning"), lokaliseringspolitik, regionala stödåtgärder mot arbetslöshet och företagsnedläggning, åtgärder för ett mångsidigt näringsliv, centralisering (opreciserat), decentralisering (opreciserat). JORDBRUKSPOLITIK 6 440. Stöd till jordbruket, jordbrukare, nedläggning och rationalisering. RÄTTVISA, FRIHET, DEMOKRATI 2 510. Rättvisare samhälle, rättvisare fördelning, lika chans för alla, jämlikhet mellan könen, lika lön för lika arbete, lika chans för män och kvinnor inom arbetslivet, frihet, individen, kollektivism, frihet (opreciserat), individens frihet, enskildes demokrati, diktatur, fri- och rättigheter (inkl. fri press, yttranderätt, mötesfrihet, tryckfrihet osv.) SOCIALISM: SOCIALISTISK EKONOMI, SOCIALISTISK IDEOLOGI 4 521. FÖR: förstatligande, jämlikhet, utjämning av löne- och klasskillnader, jämnare fördelning, minskade löne- och klasskillnader, socialism, socialisering (opreciserat), kommunism, marxism, revolution, klasskamp, de anställdas inflytande, företagsdemokrati, medinflytande, det kollektiva, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande, radikalt, radikala ideer. MOT: fritt näringsliv, fri företagsamhet, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, ekonomisk frihet, ägaredemokrati, fri konkurrens, monopolbildning, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, liberalism, liberala ideer, kapitalism, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. LIBERALISM: LIBERAL EKONOMI, LIBERAL/KONSERVATIV IDEOLOGI, FRITT NÄRINGSLIV 3 525. FÖR: fritt näringsliv, fri företagsamhet, privat äganderätt, ägandedemokrati, storfinansens, bankers, storföretagens, näringslivets inflytande, fri konkurrens, ekonomisk frihet, liberalism, liberala ideer, kapitalism, individens initiativ, individens ansvar, enskildes insats, det nationella, det fosterländska, konservativa ideer, konservatism, tradition, reaktion, reaktionära ideer, borgerlig politik, borgerliga ideer, mittenpolitik. MOT: kollektivism, det kollektiva, förstatligande, socialisering, statlig och samhällelig kontroll, statlig insyn, statlig dirigering, statligt inflytande. STÖD ÅT: ARBETARE, LÖNTAGARE, LÅGINKOMSTTAGARE 1 531. FÖR: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. MOT: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. STÖD ÅT: FÖRETAGARE, SMÅFÖRETAGARE, MEDELKLASS, HÖGINKOMSTTAGARE 1 535. FÖR: medelklassen, medelinkomsttagare, akademiker, tjänstemän, överklassen, de rika, de högre inkomsttagarna, de besuttna. MOT: arbetare, arbetareklassen, löntagare, låginkomsttagare, småsparare, de fattiga, de små. LAG OCH ORDNING, MORAL, KYRKA, KRISTENDOM 35 600. Lag och ordning, stärkt polis, ökad rättstrygghet, kraftigare tag gentemot brottslighet, brottslingar, ungdomsbrottslighet; demonstrationer; kyrkan, stöd till religiösa samfund, kyrka-statfrågan, de troende, de kristna, de (fri)religiösa, kristendomsundervisning i skolan, sedlighet, moral, normer, abortlagstiftning, kristna ideer, kristna värden, kristna normer, kristen moral, kristen samhällssyn, kristen livssyn, ateism. MILJÖVÅRD 54 710. Miljövård: naturvård, nedsmutsning av vatten och luft, buller, nedskräpning, utsläpp från tankers. KOMMUNIKATIONER 341 720. Kommunikationer, trafik, bilism, vägar. Stadsplanefrågor. ÖVRIGA POLITISKA FRÅGOR OCH POLITISKA ÅTGÄRDER 107 730. Monarki, republik, kvinnlig tronföljd, icke nationella grupper, utlänningar, invandrare, utländsk arbetskraft, konstitutionella frågor, grundlagsändring, enkammarriksdag, rösträttsålder, utlandssvenskars rösträtt, högre utbildning, forskning, utbildningens innehåll, kulturpolitik, konst, bibliotek, TV- och radiomonopolet, eterns frihet, reklamfinansierad radio och TV, programpolitk, övrigt inrikes. ALLMÄNNA OMDÖMEN OM PARTIER OCH POLITIKER 14 810. Samlingsregering, omdömen om partiernas sätt att arbeta i landet. 724 000. Nej, ingen sådan fråga; även: vet inte/vill ej svara
VAR 44 V73044 KOMPOL OMR 2 10A Loc 86 width 3 MD= 0 F.10A(2). Partierna och kommunfullmäktige bör arbeta för 2 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 43 200. . . 810. 1748 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 200 311 315 321 331 335 341 345 Frek: 1748 13 7 10 57 184 6 76 1 Kod: 410 411 420 421 430 440 510 531 535 Frek: 3 34 72 1 89 1 6 1 2 Kod: 600 710 720 730 810 Frek: 29 34 129 88 5
VAR 45 V73045 KOMPOL OMR 3 10A Loc 89 width 3 MD= 0 F.10A(3). Partierna och kommunfullmäktige bör arbeta för 3 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 43 200. . . 810. 2354 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 200 311 315 320 321 331 335 341 Frek: 2354 3 1 2 1 24 50 3 22 Kod: 410 411 420 430 600 710 720 730 810 Frek: 1 11 15 20 9 14 39 22 5
VAR 46 V73046 KOMPOL OMR 4 10A Loc 92 width 3 MD= 0 F.10A(4). Partierna och kommunfullmäktige bör arbeta för 4 <Se F.10A för fullständig frågetext> FÖR FULLSTÄNDIG KODBESKRIVNING SE VARIABEL 43 200. . . 810. 2545 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 200 300 311 315 321 331 335 341 Frek: 2545 1 1 1 3 1 14 1 5 Kod: 410 411 420 430 521 531 535 600 710 Frek: 1 1 5 2 2 1 1 2 3 Kod: 720 730 Frek: 4 2
VAR 47 V73047 KOMPOL:LÖSN 10B Loc 95 width 1 MD=0 or GE 9 F.10B. (ANGETT KOMMUNALPOLITISK FRÅGA) Hur pass troligt anser Ni det är att någonting kommer att göras för att lösa det här problemet/de här problemen under de närmaste åren? Anser Ni det är: mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt troligt eller inte alls troligt? 147 1. Mycket troligt 771 2. Ganska troligt 668 3. Inte särskilt troligt 201 4. Inte alls troligt 94 8. Vet inte/vill ej svara 710 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 48 V73048 KOMPOL:KOM POS Loc 96 width 1 MD=0 F.10C. (ANGETT KOMMUNALPOLITISK FRÅGA) Tycker Ni att det är något av partierna som fört fram bra förslag i frågan om just den här saken/de här sakerna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni då på? Är det något mer parti? F.10C(1). Bra förslag i kommunal fråga: Kommunistpartierna 69 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 2 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 1801 5. Inget av partierna nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 49 V73049 KOMPOL:S POS 10C Loc 97 width 1 MD=0 F.10C(2). Bra förslag i kommunal fråga: Socialdemokraterna <Se F.10C för fullständig frågetext> 273 1. Ja 1601 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 50 V73050 KOMPOL:C POS 10C Loc 98 width 1 MD=0 F.10C(3). Bra förslag i kommunal fråga: Centerpartiet <Se F.10C för fullständig frågetext> 226 1. Ja 1648 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 51 V73051 KOMPOL:FP POS 10C Loc 99 width 1 MD=0 F.10C(4). Bra förslag i kommunal fråga: Folkpartiet <Se F.10C för fullständig frågetext> 135 1. Ja 1739 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 52 V73052 KOMPOL:M POS 10C Loc 100 width 1 MD=0 F.10C(5). Bra förslag i kommunal fråga: Moderata samlingspartiet <Se F.10C för fullständig frågetext> 125 1. Ja 1749 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 53 V73053 KOMPOL:ÖVR POS Loc 101 width 1 MD=0 F.10C(6). Bra förslag i kommunal fråga: Övriga alternativ <Se F.10C för fullständig frågetext> 10 1. Ja, kristen demokratisk samling 4 2. Ja, de borgerliga partierna 13 3. Ja, annat parti 41 4. Ja, alla partierna 1806 5. Inget av alternativen nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 54 V73054 KOMPOL:KOM NEG Loc 102 width 1 MD=0 F.10D. (ANGETT KOMMUNALPOLITISK FRÅGA) Tycker Ni att det är något av partierna som visar för lite intresse eller för en felaktig politik i den här frågan/de här frågorna? (OM JA:) Vilket parti tänker Ni då på? Är det något mer parti? F.10D(1). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Kommunistpartierna 92 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 1777 5. Inget av partierna nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 55 V73055 KOMPOL:S NEG 10D Loc 103 width 1 MD=0 F.10D(2). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Socialdemokraterna <Se F.10D för fullständig frågetext> 288 1. Ja 1586 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 56 V73056 KOMPOL:C NEG 10D Loc 104 width 1 MD=0 F.10D(3). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Centerpartiet <Se F.10D för fullständig frågetext> 109 1. Ja 1765 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 57 V73057 KOMPOL:FP NEG 10D Loc 105 width 1 MD=0 F.10D(4). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Folkpartiet <Se F.10D för fullständig frågetext> 119 1. Ja 1755 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 58 V73058 KOMPOL:M NEG 10D Loc 106 width 1 MD=0 F.10D(5). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Moderata samlingspartiet <Se F.10D för fullständig frågetext> 156 1. Ja 1718 5. Partiet ej nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 59 V73059 KOMPOL:ÖVR NEG Loc 107 width 1 MD=0 F.10D(6). Visar för lite intresse eller för en felaktig politik i kommunal fråga: Övriga alternativ <Se F.10D för fullständig frågetext> 7 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 4 3. Ja, annat parti 47 4. Ja, alla partierna 1816 5. Inget av alternativen nämnt 722 0. Frågan ej tillämplig
VAR 60 V73060 P-SKILLN KOM 11 Loc 108 width 1 MD=9 F.11. Hur stora skillnader tycker Ni att det rent allmänt är mellan partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller deras sätt att ta ställning till politiken? (VISA FRÅGEKORT) 89 1. Mycket stora skillnader 481 2. Ganska stora skillnader 1060 3. Inte särskilt stora skillnader 153 4. Mycket små skillnader 811 8. Vet inte/vill ej svara 2 9. Uppgift saknas
VAR 61 V73061 PÅVERKA 1 12A Loc 109 width 1 MD=0 F.12A. Antag att Ni själv skulle vilja göra någonting för att åstadkomma någon förändring här i landet eller här i kommunen. Kan Ni säga någonting som Ni i så fall skulle kunna göra? (TILLÄGGSFRÅGA:) Är det något mer Ni skulle kunna göra? F.12A(1). Aktivitet för att åstadkomma förändring 1 Anm. Högst tre svar har kodats. 146 1. Aktivitet genom partiorganisation, ta kontakt med riksdagsman. (Ex: Ta upp frågan vid ett möte, delta i opinionsyttring som organiseras av parti, skriva till riksdagsman) 38 2. Aktivitet genom bestämd icke-partipolitisk organisation. (Ex: Aktivitet genom fackföreningen, ta kontakt med ombudsman, organisation som nämns till namnet eller till karaktären) 111 3. Aktivitet genom opinionsbildning i obestämd organisation/grupp eller i informell grupp. (Ex: Möte, petition, namninsamling, demonstration, gå med i förening, påverka/tala med personer) 36 4. Aktivitet genom massmedia. (Skriva artikel/insändare, ringa till tidningen) 25 5. Hänvändelse till domstol, förvaltningsmyndighet eller regeringen. (Ex: Skriva till JO, ta kontakt med kommunalkontoret, skriva en inlaga) 56 6. Inflytande genom rösträtten. (Ex: Rösta för en ny regering, rösta rätt) 12 7. Obestämda former för protest/opinionsbildning. (Ex: Protestera utan närmare precisering) 43 8. Övrigt och oklassificerbart 2129 0. Nej, ingenting; även: vet inte/vill ej svara
VAR 62 V73062 PÅVERKA 2 12A Loc 110 width 1 MD=0 F.12A(2). Aktivitet för att åstadkomma förändring 2 <Se F.12A för fullständig frågetext> Anm. Högst tre svar har kodats 13 1. Aktivitet genom partiorganisation, ta kontakt med riksdagsman. (Ex: Ta upp frågan vid ett möte, delta i opinionsyttring som organiseras av parti, skriva till riksdagsman) 13 2. Aktivitet genom bestämd icke-partipolitisk organisation. (Ex: Aktivitet genom fackföreningen, ta kontakt med ombudsman, organisation som nämns till namnet eller till karaktären) 24 3. Aktivitet genom opinionsbildning i obestämd organisation/grupp eller i informell grupp. (Ex: Möte, petition, namninsamling, demonstration, gå med i förening, påverka/tala med personer) 7 4. Aktivitet genom massmedia. (Skriva artikel/insändare, ringa till tidningen) 10 5. Hänvändelse till domstol, förvaltningsmyndighet eller regeringen. (Ex: Skriva till JO, ta kontakt med kommunalkontoret, skriva en inlaga) 6 6. Inflytande genom rösträtten. (Ex: Rösta för en ny regering, rösta rätt) 1 7. Obestämda former för protest/opinionsbildning. (Ex: Protestera utan närmare precisering) 1 8. Övrigt och oklassificerbart 2521 0. Frågan ej tillämplig
VAR 63 V73063 PÅVERKA 3 12A Loc 111 width 1 MD=0 F.12A(3). Aktivitet för att åstadkomma förändring 3 <Se F.12A för fullständig frågetext> Anm. Högst tre svar har kodats. 1 2. Aktivitet genom bestämd icke-partipolitisk organisation. (Ex: Aktivitet genom fackföreningen, ta kontakt med ombudsman, organisation som nämns till namnet eller till karaktären) 4 3. Aktivitet genom opinionsbildning i obestämd organisation/grupp eller i informell grupp. (Ex: Möte, petition, namninsamling, demonstration, gå med i förening, påverka/tala med personer) 2 4. Aktivitet genom massmedia. (Skriva artikel/insändare, ringa till tidningen) 1 5. Hänvändelse till domstol, förvaltningsmyndighet eller regeringen. (Ex: Skriva till JO, ta kontakt med kommunalkontoret, skriva en inlaga) 2588 0. Frågan ej tillämplig
VAR 64 V73064 ORG PÅVERKA 1 12B Loc 112 width 1 MD=9 F.12B. Är Ni med i någon organisation eller förening, där man t ex skulle kunna ta upp en sådan sak på ett möte eller göra något annat åt saken? (OM JA:) Vilken organisation tänker Ni då på? Någon mer organisation? F.12B(1). Medlem i organisation som kan agera, 1 1969 0. Nej, ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 173 1. Politisk organisation 166 2. Facklig organisation 16 3. Arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisationer 19 4. Jordbrukets organisationer 252 5. Övriga organisationer 1 9. Uppgift saknas
VAR 65 V73065 ORG PÅVERKA 2 12B Loc 113 width 1 MD=0 F.12B(2). Medlem i organisation som kan agera, 2 <Se F.12B för fullständig frågetext> 17 1. Politisk organisation 23 2. Facklig organisation 1 3. Arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisationer 3 4. Jordbrukets organisationer 26 5. Övriga organisationer 2526 0. Frågan ej tillämplig
VAR 66 V73066 ORG PÅVERKA 3 12B Loc 114 width 1 MD=0 F.12B(3). Medlem i organisation som kan agera, 3 <Se F.12B för fullständig frågetext> 1. Politisk organisation 2. Facklig organisation 3. Arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisationer 4. Jordbrukets organisationer 2 5. Övriga organisationer 2594 0. Frågan ej tillämplig
VAR 67 V73067 KAND PÅVERKA 12C Loc 115 width 1 MD=9 F.12C. Är det någon av dem som står på partiernas valsedlar här i valkretsen som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i ett sådant här fall? Anm. Frågan avser valsedlar i både riksdags- och kommunalval. 928 1. Ja 1070 5. Nej 592 8. Vet inte/vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 68 V73068 KRAV ORG/MEDB 13 Loc 116 width 1 MD=9 F.13. Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav som förs fram av t ex lokala organisationer eller grupper av medborgare? (VISA FRÅGEKORT) 164 1. Mycket stor vikt 884 2. Ganska stor vikt 1074 3. Ganska liten vikt 264 4. Mycket liten vikt 206 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 69 V73069 AKTIONSGRUPPER 14 Loc 117 width 1 MD=9 F.14. På senare tid har det bildats en del aktionsgrupper som har demonstrerat för att behålla en del grönområden och motarbetat byggandet av trafikleder. Vilken är Er inställning till dessa grupper? (VISA FRÅGEKORT) 903 1. Mycket positiv 892 2. Ganska positiv 478 3. Inte särskilt positiv 198 4. Inte alls positiv 121 8. Vet inte/vill ej svara 4 9. Uppgift saknas
VAR 70 V73070 INTR VÄRLDSPOL 15 Loc 118 width 1 MD=9 F.15. Vi har talat en hel del om politiken här i landet. Jag tänker nu gå över till att ställa några frågor som gäller förhållandena utanför Sveriges gränser. Hur pass intresserad är Ni i allmänhet av politiska förhållanden ute i världen? Är Ni: mycket intresserad, ganska intresserad, inte särskilt intresserad eller inte alls intresserad? 335 1. Mycket intresserad 1114 2. Ganska intresserad 833 3. Inte särskilt intresserad 293 4. Inte alls intresserad 18 8. Vet inte/vill ej svara 3 9. Uppgift saknas
VAR 71 V73071 ORO 1:FAKTOR 16A Loc 119 width 1 MD=0 F.16A. Är det något särskilt av det som händer ute i världen just nu som Ni tycker är särskilt allvarligt eller oroväckande? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vill Ni säga något mer om detta? Är det något mer ute i världen Ni tycker är särskilt allvarligt? F.16A(1). Oroväckande händelse 1: faktor FATTIGDOM, NÖD 18 1. Naturkatastrofer eller specificerade nödtillstånd i ett bestämt område: naturkatastrofer, missväxt och liknande 119 2. Befolknings- och försörjningsproblem, naturresurser och miljö VÅLD, FÖRTRYCK, HOT MOT LEGITIMITET 1001 3. Förtryck mot folkgrupper (t ex Sydafrika), förtryck genom regimer (t ex Grekland, Chile), terror och sabotage som inte ingår i öppet krig (t ex Nordirland, Cypern, flygplanskapningar och liknande); även illegalitet inom länder (t ex Watergateaffären) KRIG OCH KRIGSRISKER 1080 4. Pågående krig (t ex Indokina), krigshot (allmänt eller i något speciellt område, t ex arabländerna - Israel); även upprustning och atomvapenexperiment ALLMÄNNA OSPECIFICERADE OMDÖMEN 52 7. Allmänna ospecificerade omdömen om att läget i världen är hotfullt 61 8. Oklassificerbart (exkl. kod 7) 265 0. Nej, ingenting; även: vet inte/vill ej svara
VAR 72 V73072 ORO 1: PLATS 16A Loc 120 width 1 F.16A(2). Oroväckande händelse 1: skådeplats <Se F.16A för fullständig frågetext> 775 0. Ospecificerat 32 1. Underutvecklade länder i allmänhet, "tredje världen" 374 2. Östasien (t ex Indokina, även Kina och Japan) 465 3. Västasien (t ex Palestinakonflikten) 62 4. Afrika 622 5. Latinamerika 148 6. USA, även svar av typen "USA:s krigiska utrikespolitik" 84 7. Västeuropa samt övriga "västländer" (exkl USA), även t ex Australien. Även de franska atomvapenproven förs till denna kod. 25 8. Sovjetunionen, "östblocket" (svar som avser konflikten Sovjet-Kina förs till östasien) 9 9. Övrigt
VAR 73 V73073 ORO 1: AKTÖR 16A Loc 121 width 1 F.16A(3). Oroväckande händelse 1: ansvariga agerande stater <Se F.16A för fullständig frågetext> 1225 0. Ospecificerat 44 1. Sovjetunionen och "östblocksländer" 3 2. Kina 304 3. USA 41 4. Både Sovjet/Kina/annat socialistland och USA 58 5. Västländer utom USA 70 6. Övriga länder 802 7. Rena inrikesfrågor, dvs "ansvarig stat" är densamma som "skådeplats" (ex. "Watergate", "ofriheten i Sovjet") 49 8. Övrigt oklassificerbart (som ej hänförs till 0)
VAR 74 V73074 ORO 1:SMFTNG 16A Loc 122 width 3 MD= 0 F.16A(4). Oroväckande händelse 1: sammanfattning <Se F.16A för fullständig frågetext> V74 är en sammanfattande variabel för V71-V73. Hundratalsiffran står för faktor, tiotalssiffran för skådeplats och entalssiffran för agerande stater 100. . . 890. 265 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 110 140 190 200 202 203 208 210 212 Frek: 265 4 2 8 4 76 1 1 1 26 1 Kod: 240 250 277 290 300 301 304 305 307 308 340 Frek: 8 1 1 3 106 1 2 1 1 1 10 Kod: 343 345 346 347 350 351 353 356 357 366 367 Frek: 1 16 4 14 9 2 2 55 552 4 141 Kod: 370 375 376 377 380 381 386 387 390 400 401 Frek: 20 3 4 28 3 4 3 12 2 143 5 Kod: 403 404 405 407 408 413 420 421 422 423 424 Frek: 53 6 1 2 4 1 146 3 1 212 6 Kod: 428 430 431 433 434 435 437 438 460 471 475 Frek: 4 305 24 14 26 10 50 36 1 1 25 Kod: 481 700 701 703 800 801 803 804 805 807 808 Frek: 1 49 1 2 26 1 17 1 1 1 2 Kod: 810 813 820 840 850 860 870 875 881 888 Frek: 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
VAR 75 V73075 ORO 2:FAKTOR 16A Loc 125 width 1 MD=0 F.16A(5). Oroväckande händelse 2: faktor <Se F.16A för fullständig frågetext> FATTIGDOM, NÖD 27 1. Naturkatastrofer eller specificerade nödtillstånd i ett bestämt område: naturkatastrofer, missväxt och liknande 158 2. Befolknings- och försörjningsproblem, naturresurser och miljö VÅLD, FÖRTRYCK, HOT MOT LEGITIMITET 636 3. Förtryck mot folkgrupper (t ex Sydafrika), förtryck genom regimer (t ex Grekland, Chile), terror och sabotage som inte ingår i öppet krig (t ex Nordirland, Cypern, flygplanskapningar och liknande); även illegalitet inom länder (t ex Watergateaffären) KRIG OCH KRIGSRISKER 522 4. Pågående krig (t ex Indokina), krigshot (allmänt eller i något speciellt område, t ex arabländerna - Israel); även upprustning och atomvapenexperiment ALLMÄNNA OSPECIFICERADE OMDÖMEN 10 7. Allmänna ospecificerade omdömen om att läget i världen är hotfullt 48 8. Oklassificerbart (exkl. kod 7) 1195 0. Frågan ej tillämplig
VAR 76 V73076 ORO 2:PLATS 16A Loc 126 width 1 F.16A(6). Oroväckande händelse 2: skådeplats <Se F.16A för fullständig frågetext> 1529 0. Ospecificerat 28 1. Underutvecklade länder i allmänhet, "tredje världen" 238 2. Östasien (t ex Indokina, även Kina och Japan) 178 3. Västasien (t ex Palestinakonflikten) 111 4. Afrika 161 5. Latinamerika 118 6. USA, även svar av typen "USA:s krigiska utrikespolitik" 165 7. Västeuropa samt övriga "västländer" (exkl USA), även t ex Australien. Även de franska atomvapenproven förs till denna kod. 47 8. Sovjetunionen, "östblocket" (svar som avser konflikten Sovjet-Kina förs till östasien) 21 9. Övrigt
VAR 77 V73077 ORO 2:AKTÖR 16A Loc 127 width 1 F.16A(7). Oroväckande händelse 2: ansvariga agerande stater <Se F.16A för fullständig frågetext> 1889 0. Ospecificerat 19 1. Sovjetunionen och "östblocksländer" 3 2. Kina 133 3. USA 18 4. Både Sovjet/Kina/annat socialistland och USA 50 5. Västländer utom USA 442 7. Rena inrikesfrågor, dvs "ansvarig stat" är densamma som "skådeplats" (ex. "Watergate", "ofriheten i Sovjet") 42 8. Övrigt oklassificerbart (som ej hänförs till 0)
VAR 78 V73078 ORO 2:SMFTNG 16A Loc 128 width 3 MD= 0 F.16A(8). Oroväckande händelse 2: sammanfattning <Se F.16A för fullständig frågetext> V78 är en sammanfattande variabel för V75-V77. Hundratalssiffran står för faktor, tiotalssiffran för skådeplats och entalssiffran för agerande stater. 100. . . 890. 1193 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 110 140 170 190 200 208 210 Frek: 1193 12 1 8 2 4 113 1 24 Kod: 220 240 290 300 304 308 310 320 330 Frek: 1 13 6 80 1 1 2 1 1 Kod: 340 345 347 350 352 357 367 370 371 Frek: 14 25 47 12 1 147 116 36 1 Kod: 373 375 377 378 380 381 387 390 400 Frek: 1 8 95 1 1 5 35 5 53 Kod: 401 403 404 408 410 420 422 423 424 Frek: 1 22 3 2 1 130 2 96 4 Kod: 428 430 431 433 434 435 438 440 467 Frek: 2 128 6 3 8 1 30 2 1 Kod: 470 475 478 481 484 488 490 491 498 Frek: 3 16 1 2 1 1 1 1 1 Kod: 600 670 700 800 801 803 804 808 820 Frek: 1 1 10 20 2 11 1 2 2 Kod: 837 840 850 860 880 881 890 Frek: 1 2 1 1 1 1 3
VAR 79 V73079 ORO 3:FAKTOR 16A Loc 131 width 1 MD=0 F.16A(9). Oroväckande händelse 3: faktor <Se F.16A för fullständig frågetext> FATTIGDOM, NÖD 8 1. Naturkatastrofer eller specificerade nödtillstånd i ett bestämt område: naturkatastrofer, missväxt och liknande 56 2. Befolknings- och försörjningsproblem, naturresurser och miljö VÅLD, FÖRTRYCK, HOT MOT LEGITIMITET 339 3. Förtryck mot folkgrupper (t ex Sydafrika), förtryck genom regimer (t ex Grekland, Chile), terror och sabotage som inte ingår i öppet krig (t ex Nordirland, Cypern, flygplanskapningar och liknande); även illegalitet inom länder (t ex Watergateaffären) KRIG OCH KRIGSRISKER 172 4. Pågående krig (t ex Indokina), krigshot (allmänt eller i något speciellt område, t ex arabländerna - Israel); även upprustning och atomvapenexperiment ALLMÄNNA OSPECIFICERADE OMDÖMEN 1 7. Allmänna ospecificerade omdömen om att läget i världen är hotfullt 26 8. Oklassificerbart (exkl. kod 7) 1994 0. Frågan ej tillämplig
VAR 80 V73080 ORO 3:PLATS 16A Loc 132 width 1 F.16A(10). Oroväckande händelse 3: skådeplats <Se F.16A för fullständig frågetext> 2110 0. Ospecificerat 12 1. Underutvecklade länder i allmänhet, "tredje världen" 62 2. Östasien (t ex Indokina, även Kina och Japan) 64 3. Västasien (t ex Palestinakonflikten) 81 4. Afrika 43 5. Latinamerika 45 6. USA, även svar av typen "USA:s krigiska utrikespolitik" 109 7. Västeuropa samt övriga "västländer" (exkl USA), även t ex Australien. Även de franska atomvapenproven förs till denna kod. 57 8. Sovjetunionen, "östblocket" (svar som avser konflikten Sovjet-Kina förs till östasien) 13 9. Övrigt
VAR 81 V73081 ORO 3:AKTÖR 16A Loc 133 width 1 F.16A(11). Oroväckande händelse 3: ansvariga agerande stater <Se F.16A för fullständig frågetext> 2279 0. Ospecificerat 21 1. Sovjetunionen och "östblocksländer" 2. Kina 20 3. USA 2 4. Både Sovjet/Kina/annat socialistland och USA 56 5. Västländer utom USA 201 7. Rena inrikesfrågor, dvs "ansvarig stat" är densamma som "skådeplats" (ex. "Watergate", "ofriheten i Sovjet") 17 8. Övrigt oklassificerbart (som ej hänförs till 0)
VAR 82 V73082 ORO 3:SMFTNG 16A Loc 134 width 3 MD= 0 F.16A(12). Oroväckande händelse 3: sammanfattning <Se F.16A för fullständig frågetext> V82 är en sammanfattande variabel för V79-V81. Hundratalssiffran står för faktor, tiotalssiffran för skådeplats och entalssiffran för agerande stater 100. . . 890. 1994 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 100 140 170 190 200 210 240 250 Frek: 1994 2 3 2 1 34 12 4 1 Kod: 277 290 300 305 308 330 340 345 347 Frek: 1 4 38 2 3 2 6 31 35 Kod: 350 357 367 370 375 377 380 381 387 Frek: 6 35 44 27 4 52 1 17 33 Kod: 390 398 400 403 408 420 423 430 431 Frek: 2 1 18 4 1 49 13 48 1 Kod: 434 435 438 450 470 475 478 480 481 Frek: 2 1 10 1 1 17 1 1 3 Kod: 490 700 800 803 808 840 867 870 875 Frek: 1 1 9 3 1 2 1 3 1 Kod: 880 890 Frek: 2 4
VAR 83 V73083 ORO 4:FAKTOR 16A Loc 137 width 1 MD=0 F.16A(13). Oroväckande händelse 4: faktor <Se F.16A för fullständig frågetext> FATTIGDOM, NÖD 1 1. Naturkatastrofer eller specificerade nödtillstånd i ett bestämt område: naturkatastrofer, missväxt och liknande 24 2. Befolknings- och försörjningsproblem, naturresurser och miljö VÅLD, FÖRTRYCK, HOT MOT LEGITIMITET 118 3. Förtryck mot folkgrupper (t ex Sydafrika), förtryck genom regimer (t ex Grekland, Chile), terror och sabotage som inte ingår i öppet krig (t ex Nordirland, Cypern, flygplanskapningar och liknande); även illegalitet inom länder (t ex Watergateaffären) KRIG OCH KRIGSRISKER 54 4. Pågående krig (t ex Indokina), krigshot (allmänt eller i något speciellt område, t ex arabländerna - Israel); även upprustning och atomvapenexperiment ALLMÄNNA OSPECIFICERADE OMDÖMEN 7. Allmänna ospecificerade omdömen om att läget i världen är hotfullt 12 8. Oklassificerbart (exkl. kod 7) 2387 0. Frågan ej tillämplig
VAR 84 V73084 ORO 4:PLATS 16A Loc 138 width 1 F.16A(14). Oroväckande händelse 4: skådeplats <Se F.16A för fullständig frågetext> 2424 0. Ospecificerat 6 1. Underutvecklade länder i allmänhet, "tredje världen" 23 2. Östasien (t ex Indokina, även Kina och Japan) 16 3. Västasien (t ex Palestinakonflikten) 32 4. Afrika 10 5. Latinamerika 15 6. USA, även svar av typen "USA:s krigiska utrikespolitik" 47 7. Västeuropa samt övriga "västländer" (exkl USA), även t ex Australien. Även de franska atomvapenproven förs till denna kod. 20 8. Sovjetunionen, "östblocket" (svar som avser konflikten Sovjet-Kina förs till östasien) 3 9. Övrigt
VAR 85 V73085 ORO 4:AKTÖR 16A Loc 139 width 1 F.16A(15). Oroväckande händelse 4: ansvariga agerande stater <Se F.16A för fullständig frågetext> 2480 0. Ospecificerat 6 1. Sovjetunionen och "östblocksländer" 13 3. USA 16 5. Västländer utom USA 78 7. Rena inrikesfrågor, dvs "ansvarig stat" är densamma som "skådeplats" (ex. "Watergate", "ofriheten i Sovjet") 3 8. Övrigt oklassificerbart (som ej hänförs till 0)
VAR 86 V73086 ORO 4:SMFTNG 16A Loc 140 width 3 MD= 0 F.16A(16). Oroväckande händelse 4: sammanfattning <Se F.16A för fullständig frågetext> Anm.V86 är en sammanfattande variabel för V83-V85 Hundratalssiffran står för faktor, tiotalssiffran för skådeplats och entalssiffran för agerande stat. 100. . . 890. 2387 000. Frågan ej tillämplig Kod: 0 140 200 201 210 240 263 270 281 Frek: 2387 1 11 1 6 1 1 1 1 Kod: 290 300 340 345 347 350 357 367 370 Frek: 2 7 3 6 19 3 7 14 12 Kod: 375 377 380 381 387 400 420 423 428 Frek: 4 24 1 4 14 8 10 12 1 Kod: 430 438 475 490 800 808 840 Frek: 15 1 6 1 9 1 2
VAR 87 V73087 NEG LAND 1 16B Loc 143 width 2 MD= 0 F.16B. (ANGETT OROVÄCKANDE HÄNDELSE) Är det något särskilt land som för en felaktig felaktig eller farlig politik i den här frågan/de här frågorna? (OM JA:) Vilket land tänker Ni på då? Är det något mer land? F.16B(1). Land som för en felaktig eller farlig politik, 1 9 11. Sverige 1 12. Övriga nordiska länder 7 21. England 30 22. Frankrike 3 23. Västtyskland 80 25. Portugal/Spanien/Grekland 5 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 376 31. Sovjet 3 35. Östeuropeiska länder 738 41. USA 76 45. Latinamerikanska länder 49. Övriga amerikanska länder (t ex Kanada) 21 51. Israel 74 52. Arabländer 8 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 9 61. Kina 11 71. Sydafrika/Rhodesia 54 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 826 90. Nej, inget land för en felaktig politik; även: vet inte/vill ej svara 265 00. Frågan ej tillämplig
VAR 88 V73088 NEG LAND 2 16B Loc 145 width 2 MD= 0 F.16B(2). Land som för en felaktig eller farlig politik, 2 <Se F.16B för fullständig frågetext> 2 11. Sverige 3 12. Övriga nordiska länder 8 21. England 19 22. Frankrike 2 23. Västtyskland 81 25. Portugal/Spanien/Grekland 8 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 11 31. Sovjet 4 35. Östeuropeiska länder 242 41. USA 37 45. Latinamerikanska länder 12 51. Israel 38 52. Arabländer 10 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 21 61. Kina 24 71. Sydafrika/Rhodesia 6 79. Övriga afrikanska länder 11 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 2057 00. Frågan ej tillämplig
VAR 89 V73089 NEG LAND 3 16B Loc 147 width 2 MD= 0 F.16B(3). Land som för en felaktig eller farlig politik, 3 <Se F.16B för fullständig frågetext> 1 11. Sverige 1 12. Övriga nordiska länder 6 21. England 10 22. Frankrike 3 23. Västtyskland 30 25. Portugal/Spanien/Grekland 3 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 2 31. Sovjet 4 35. Östeuropeiska länder 3 41. USA 23 45. Latinamerikanska länder 7 51. Israel 12 52. Arabländer 6 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 47 61. Kina 13 71. Sydafrika/Rhodesia 2 79. Övriga afrikanska länder 5 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 2418 00. Frågan ej tillämplig
VAR 90 V73090 NEG LAND 4 16B Loc 149 width 2 MD= 0 F.16B(4). Land som för en felaktig eller farlig politik, 4 <Se F.16B för fullständig frågetext> 1 10. Norden, Skandinavien, Sverige + ytterligare nordiskt land 1 11. Sverige 10 22. Frankrike 2 23. Västtyskland 13 25. Portugal/Spanien/Grekland 2 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 1 31. Sovjet 1 35. Östeuropeiska länder 1 41. USA 6 52. Arabländer 4 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 3 71. Sydafrika/Rhodesia 1 79. Övriga afrikanska länder 1 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 2549 00. Frågan ej tillämplig
VAR 91 V73091 POS LAND 1 16C Loc 151 width 2 MD= 0 F.16C. (ANGETT OROVÄCKANDE HÄNDELSE) Är det något land som Ni tycker för en riktig politik i den här frågan/de här frågorna? (OM JA:) Vilket land tänker Ni då på? Är det något mer land? F.16C(1). Land som för en riktig politik, 1 68 10. Norden, Skandinavien, Sverige + ytterligare nordiskt land 350 11. Sverige 13 12. Övriga nordiska länder 12 21. England 5 22. Frankrike 29 23. Västtyskland 3 25. Portugal/Spanien/Grekland 16 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 29 31. Sovjet 3 35. Östeuropeiska länder 38 41. USA 8 45. Latinamerikanska länder 1 49. Övriga amerikanska länder (t ex Kanada) 28 51. Israel 4 52. Arabländer 16 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 27 61. Kina 29 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 1652 90. Nej, inget land för en riktig politik; även: vet inte/vill ej svara 265 00. Frågan ej tillämplig
VAR 92 V73092 POS LAND 2 16C Loc 153 width 2 MD= 0 F.16C(2). Land som för en riktig politik, 2 <Se F.16C för fullständig frågetext> 3 10. Norden, Skandinavien, Sverige + ytterligare nordiskt land 15 11. Sverige 2 12. Övriga nordiska länder 4 21. England 2 22. Frankrike 14 23. Västtyskland 9 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 1 31. Sovjet 3 35. Östeuropeiska länder 8 41. USA 1 51. Israel 1 52. Arabländer 6 59. Övriga asiatiska länder (exkl Kina) 4 61. Kina 1 71. Sydafrika/Rhodesia 11 80. Övrigt, okodbart. Även t ex "de demokratiska länderna", "de neutrala staterna". 2511 00. Frågan ej tillämplig
VAR 93 V73093 POS LAND 3 16C Loc 155 width 2 MD= 0 F.16C(3). Land som för en riktig politik, 3 <Se F.16C för fullständig frågetext> 1 11. Sverige 2 22. Frankrike 1 23. Västtyskland 2 29. Övriga europeiska länder (utom östeuropa) 1 35. Östeuropeiska länder 1 61. Kina 2588 00. Frågan ej tillämplig
VAR 94 V73094 POS LAND 4 16C Loc 157 width 2 MD= 0 F.16C(4). Land som för en riktig politik, 4 <Se F.16C för fullständig frågetext> 1 10. Norden, Skandinavien, Sverige + ytterligare nordiskt land 2595 00. Frågan ej tillämplig
VAR 95 V73095 FREDEN SOVJET 17A Loc 159 width 1 MD=0 or GE 9 F.17. Nu kommer några frågor som handlar om stormakterna i världen. Om Ni skulle ge ett omdöme om Sovjet, USA och Kina, vilket av omdömena här på kortet tycker Ni passar bäst in på vart och ett av länderna? (VISA FRÅGEKORT) F.17A. Vi börjar med Sovjet. Vilket av omdömena tycker Ni passar bäst in på Sovjet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 356 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 531 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 983 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 238 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 314 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 96 V73096 FREDEN USA 17B Loc 160 width 1 MD=0 or GE 9 F.17B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 475 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 665 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 765 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 228 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 289 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 97 V73097 FREDEN KINA 17C Loc 161 width 1 MD=0 or GE 9 F.17C. Och slutligen Kina. Vilket av omdömena tycker Ni stämmer bäst? <Se F.17 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 187 1. För en politik som ständigt hotar freden i världen 194 2. Är ofta benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 513 3. Är ibland benäget att försöka lösa konflikter med andra stater med militär makt 623 4. Försöker bevara freden i världen - om det blir krig beror det på andra stater 905 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 98 V73098 FÖRÄND SOVJET 18A Loc 162 width 1 MD=0 or GE 9 F.18. Jag skulle också vilja fråga om Ni tycker att de här staterna har ändrat sin politik på de sista tio-femton åren. F.18A. Jag börjar med Sovjet. Tycker Ni att Sovjets politik har blivit mer eller mindre fredlig eller tycker Ni inte att det är någon skillnad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1237 1. Mer fredlig politik nu 803 3. Ingen skillnad 120 5. Mindre fredlig politik nu 260 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 99 V73099 FÖRÄND USA 18B Loc 163 width 1 MD=0 or GE 9 F.18B. Vad tycker Ni om USA? Tycker Ni att USA:s politik har blivit mer eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 256 1. Mer fredlig politik nu 965 3. Ingen skillnad 975 5. Mindre fredlig politik nu 225 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 100 V73100 FÖRÄND KINA 18C Loc 164 width 1 MD=0 or GE 9 F.18C. Och så Kina. Tycker Ni att Kinas politik blivit mer eller mindre fredlig eller är det ingen skillnad? <Se F.18 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 508 1. Mer fredlig politik nu 937 3. Ingen skillnad 161 5. Mindre fredlig politik nu 814 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 101 V73101 SOVJET->SVER 19A Loc 165 width 1 MD=0 or GE 9 F.19. När det gäller Sovjets och USA:s förhållande till Sverige, i vilken utsträckning anser Ni att Sverige för närvarande är utsatt för ett hot från dessa länder? (VISA FRÅGEKORT) F.19A. Vilket av omdömena här på kortet tycker Ni stämmer bäst på Sovjet? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 106 1. Utgör ett hot mot Sverige 372 2. Ovänlig, men inget direkt hot 1390 3. Ingen ovänskap 428 4. Vänskaplig 127 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 102 V73102 USA->SVERIGE 19B Loc 166 width 1 MD=0 or GE 9 F.19B. Och när det gäller USA, vilket av omdömena tycker Ni passar bäst? <Se F.19 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 80 1. Utgör ett hot mot Sverige 1131 2. Ovänlig, men inget direkt hot 820 3. Ingen ovänskap 261 4. Vänskaplig 130 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 103 V73103 INRPOL SOVJET 20A Loc 167 width 1 MD=0 or GE 9 F.20. Vi har ju talat om den utrikespolitik som förs av Sovjet, USA och Kina. Vilken uppfattning har Ni om förhållandena inom de här tre länderna? (VISA FRÅGEKORT) F.20A. Jag börjar med att fråga om Sovjet. Är Ni: mycket positiv, ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 31 1. Mycket positiv 503 2. Ganska positiv 993 3. Ganska negativ 447 4. Mycket negativ 448 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 104 V73104 INRPOL USA 20B Loc 168 width 1 MD=0 or GE 9 F.20B. Och när det gäller USA, vilken uppfattning har Ni? <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 53 1. Mycket positiv 788 2. Ganska positiv 960 3. Ganska negativ 236 4. Mycket negativ 385 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 105 V73105 INRPOL KINA 20C Loc 169 width 1 MD=0 or GE 9 F.20C. Och vilken uppfattning har Ni om Kina? <Se F.20 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 91 1. Mycket positiv 719 2. Ganska positiv 495 3. Ganska negativ 161 4. Mycket negativ 956 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 106 V73106 ISRAEL-ARABST 21A Loc 170 width 1 MD=0 or GE 9 F.21. Det pågår ju en del konflikter mellan olika länder. Jag skulle vilja veta vad Ni säger om två av dessa. F.21A. När det gäller konflikten mellan Israel och Arabstaterna, vilken av de bägge parterna tycker Ni har mest rätt? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 881 1. Israel har mest rätt 826 3. Ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 159 5. Arabstaterna har mest rätt 557 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 107 V73107 VIETNAM-USA 21B Loc 171 width 1 MD=0 or GE 9 F.21B. Och sedan Vietnamkonflikten. Tycker Ni att det är FNL/Nordvietnam eller USA/Sydvietnam som har mest rätt? <Se F.21 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 813 1. FNL/Nordvietnam har mest rätt 762 3. Ingen av parterna har mest rätt; bägges fel 315 5. USA/Sydvietnam har mest rätt 532 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 108 V73108 FRAMTID VÄRLD 22 Loc 172 width 1 MD=0 or GE 9 F.22. Om Ni försöker se framåt i tiden en tjugo-tjugofem år, tror Ni att världen ser sämre eller bättre ut jämfört med idag? Tror Ni den ser mycket bättre, något bättre, ungefär samma, något sämre eller mycket sämre ut? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 73 1. Mycket bättre 604 2. Något bättre 618 3. Ungefär samma 719 4. Något sämre 266 5. Mycket sämre 142 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 109 V73109 U-HJÄLP 23A Loc 173 width 1 MD=0 or GE 9 F.23A. En del anser att Sverige bör ge hjälp till u-länderna, t ex vissa länder i Asien och Afrika. Andra anser att Sverige inte bör ge någon hjälp. Vilken är Er åsikt om saken? Anser Ni att Sverige bör ge hjälp till u-länderna? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1745 1. Ja 275 2. Ja, med reservation 351 5. Nej 53 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 8 9. Uppgift saknas
VAR 110 V73110 U-HJÄLP ÖKN 23B Loc 174 width 1 MD=0 or GE 9 F.23B. (SVERIGE BÖR GE U-HJÄLP) En del anser att regering och riksdag under de närmaste åren borde genomföra en mycket stor ökning av hjälpen till u-länderna. Instämmer Ni med den uppfattningen? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 560 1. Instämmer 232 2. Instämmer med reservation 1161 5. Instämmer inte 88 8. Vet inte/vill ej svara 546 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 111 V73111 SVERIGE - EG 24A Loc 175 width 1 MD=0 or GE 9 F.24A. Sverige slöt ju för drygt ett år sedan ett handelsavtal med Europeiska Gemenskapen, eller EEC som det kallades tidigare. En del anser att vi skulle anslutit oss ännu närmare till EG, en del tycker att avtalet är bra som det är, medan andra tycker att det vore bättre om Sverige minskade sitt samarbete med EG. Andra återigen har ingen bestämd åsikt om saken. Vad anser Ni i den här frågan? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 323 1. Sverige bör ansluta sig närmare till EG 1069 3. Förhållandet mellan Sverige och EG är bra som det är 147 5. Sverige bör minska sitt samarbete med EG 690 7. Har ingen bestämd åsikt om saken 194 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 112 V73112 EG: KOM POS 24B Loc 176 width 1 MD=0 F.24B. Tycker Ni att det finns några skillnader mellan partierna i fråga om deras inställning till EG? (OM JA:) Vilket eller vilka partier tycker Ni är angelägna att närma Sverige till EG? F.24B(1). Angeläget att närma Sverige till EG: Kommunistpartierna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 19 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 2413 5. Inget av partierna nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 113 V73113 EG: S POS 24B Loc 177 width 1 MD=0 F.24B(2). Angeläget att närma Sverige till EG: Socialdemokraterna <Se F.24B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 92 1. Ja 2340 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 114 V73114 EG: C POS 24B Loc 178 width 1 MD=0 F.24B(3). Angeläget att närma Sverige till EG: Centerpartiet <Se F.24B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 192 1. Ja 2240 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 115 V73115 EG: FP POS 24B Loc 179 width 1 MD=0 F.24B(4). Angeläget att närma Sverige till EG: Folkpartiet <Se F.24B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 326 1. Ja 2106 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 116 V73116 EG: M POS 24B Loc 180 width 1 MD=0 F.24B(5). Angeläget att närma Sverige till EG: Moderata samlingspartiet <Se F.24B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 889 1. Ja 1543 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 117 V73117 EG: ÖVR POS 24B Loc 181 width 1 MD=0 F.24B(6). Angeläget att närma Sverige till EG: Övriga alternativ <Se F.24B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1. Ja, kristen demokratisk samling 8 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 2 4. Ja, alla partierna 2422 5. Inget av alternativen nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 118 V73118 SV VIETNAMPOL 25A Loc 182 width 1 MD=0 or GE 9 F.25A. Sveriges Vietnampolitik har ju diskuterats ganska mycket. En del tycker att regeringen under de senaste åren gick för långt i kritiken av USA, en del tycker att regeringens politik var riktig, medan andra tycker att regeringen tog för mycket hänsyn till relationerna med USA. En del har ingen bestämd åsikt om saken. Vilken är Er inställning? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 761 1. Regeringen gick för långt i kritiken av USA 1105 3. Regeringens politik var riktig 99 5. Regeringen tog för mycket hänsyn till USA 338 7. Har ingen bestämd åsikt om saken 119 8. Vet inte/vill ej svara 165 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 119 V73119 USA: KOM NEG 25B Loc 183 width 1 MD=0 F.25B. Har Ni märkt om det har funnits några skillnader mellan partierna i deras syn på Sveriges Vietnampolitik? (OM JA:) Vilket eller vilka partier tycker Ni har varit kritiska till USA? F.25B(1). Kritiskt till USA: Kommunistpartierna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 812 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 7 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 25 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 1588 5. Inget av partierna nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 120 V73120 USA: S NEG 25B Loc 184 width 1 MD=0 F.25B(2). Kritiskt till USA: Socialdemokraterna <Se F.25B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1140 1. Ja 1292 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 121 V73121 USA: C NEG 25B Loc 185 width 1 MD=0 F.25B(3). Kritiskt till USA: Centerpartiet <Se F.25B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 145 1. Ja 2287 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 122 V73122 USA: FP NEG 25B Loc 186 width 1 MD=0 F.25B(4). Kritiskt till USA: Folkpartiet <Se F.25B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 129 1. Ja 2303 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 123 V73123 USA: M NEG 25B Loc 187 width 1 MD=0 F.25B(5). Kritiskt till USA: Moderata samlingspartiet <Se F.25B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 117 1. Ja 2315 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 124 V73124 USA: ÖVR NEG 25B Loc 188 width 1 MD=0 F.25B(6). Kritiskt till USA: Övriga alternativ <Se F.25B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Ja, kristen demokratisk samling 3 2. Ja, de borgerliga partierna 2 3. Ja, annat parti 18 4. Ja, alla partierna 2407 5. Inget av alternativen nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 125 V73125 ARBETSLÖSHET 26A Loc 189 width 1 MD=0 or GE 9 F.26A. Jag har också ett par frågor om vad Ni anser om den politik som har förts här i landet under senare år. Under de senaste åren har vi ju haft en viss arbetslöshet i en del områden. Anser Ni att det beror mest på regeringens politik eller att det beror mest på andra orsaker? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 903 1. Beror mest på regeringens politik 218 3. Ambivalent svar, t ex "både/och" 1149 5. Beror mest på andra orsaker 144 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 18 9. Uppgift saknas
VAR 126 V73126 FULL SYSSELS 26B Loc 190 width 1 MD=0 or GE 9 F.26B. I stort sett har vi ju ändå haft full sysselsättning här i landet under de senaste tjugo åren. Beror det mest på regeringens politik eller beror det mest på andra orsaker? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 778 1. Beror mest på regeringens politik 237 3. Ambivalent svar, t ex "både/och" 1178 5. Beror mest på andra orsaker 227 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 127 V73127 SYSSELS BORG 26C Loc 191 width 1 MD=0 or GE 9 F.26C. Hur tror Ni att det skulle ha varit med sysselsättningen, om vi i stället hade haft en regering, där bara borgerliga partier, men inte socialdemokraterna varit med? Tror Ni att vi i så fall skulle haft mer arbetslöshet eller mindre arbetslöshet under de senaste åren, eller tror Ni att arbetslösheten skulle ha varit ungefär densamma? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 460 1. Mer arbetslöshet 1226 3. Ungefär densamma 552 5. Mindre arbetslöshet 182 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 128 V73128 AP-FOND AKTIE 27A Loc 192 width 1 MD=0 or GE 9 F.27A. Det allmänna pensionssystemet har ju fonder som placeras på olika sätt. Nu har det beslutats att en av fonderna ska få köpa aktier i enskilda företag för en del av pengarna. Vilken är er åsikt om detta? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 726 1. Pengar från pensionsfonden bör få användas för att köpa aktier i enskilda företag 631 3. Har ingen bestämd åsikt om saken 933 5. Pengar från pensionsfonden bör inte få användas för att köpa aktier i enskilda företag 131 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 129 V73129 AP:KOM POS 27B Loc 193 width 1 MD=0 F.27B. Har Ni märkt om det finns några skillnader mellan partierna i den här frågan? (OM JA:) Vilket eller vilka partier var positiva till beslutet att pensionsfonderna får användas för att köpa aktier? F.27B(1). Positivt till AP-fondernas aktieköp: Kommunistpartierna FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 354 1. Ja, vänsterpartiet kommunisterna 1 2. Ja, kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3. Ja, sveriges kommunistiska parti 1 4. Ja, kombinationer av VPK, KFMLr och SKP 2076 5. Inget av partierna nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 130 V73118 AP:S POS 27B Loc 194 width 1 MD=0 F.27B(2). Positivt till AP-fondernas aktieköp: Socialdemokraterna <Se F.27B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1069 1. Ja 1363 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 131 V73131 AP:C POS 27B Loc 195 width 1 MD=0 F.27B(3). Positivt till AP-fondernas aktieköp: Centerpartiet <Se F.27B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 203 1. Ja 2229 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 132 V73132 AP:FP POS 27 Loc 196 width 1 MD=0 F.27B(4). Positivt till AP-fondernas aktieköp: Folkpartiet <Se F.27B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 71 1. Ja 2361 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 133 V73133 AP:M POS 27B Loc 197 width 1 MD=0 F.27B(5). Positivt till AP-fondernas aktieköp: Moderata samlingspartiet <Se F.27B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 68 1. Ja 2364 5. Partiet ej nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 134 V73134 AP:ÖVR POS 27B Loc 198 width 1 MD=0 F.27B(6). Positiva till AP-fondernas aktieköp: Övriga alternativ <Se F.27B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1 1. Ja, kristen demokratisk samling 2. Ja, de borgerliga partierna 3. Ja, annat parti 2 4. Ja, alla partierna 2429 5. Inget av alternativen nämnt 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 135 V73135 ARBETSLÖSHET 28A Loc 199 width 1 MD=0 or GE 9 F.28. Vi har ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen. Får jag be Er säga vilken inställning Ni har till var och en av de här åsikterna. Välj ett av svaren i rutan till vänster i häftet. (VISA FRÅGEKORT) F.28A. Risken för arbetslöshet blir mindre om staten får mer inflytande på bankernas och företagens handlande. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 298 1. Instämmer helt 696 2. Instämmer i stort sett 672 4. I stort sett motsatt åsikt 440 5. Helt motsatt åsikt 315 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 136 V73136 NÄRINGSLIVET 28B Loc 200 width 1 MD=0 or GE 9 F.28B. Näringslivet fyller bäst sina uppgifter om det slipper inblandning från statens sida. <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 584 1. Instämmer helt 787 2. Instämmer i stort sett 537 4. I stort sett motsatt åsikt 235 5. Helt motsatt åsikt 278 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 137 V73137 STATLIG KONTR 28C Loc 201 width 1 MD=0 or GE 9 F.28C. De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande, om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 533 1. Instämmer helt 893 2. Instämmer i stort sett 477 4. I stort sett motsatt åsikt 166 5. Helt motsatt åsikt 352 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 138 V73138 SOC REFORMER 28D Loc 202 width 1 MD=0 or GE 9 F.28D. Det har gått så långt med sociala reformer här i landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd åt medborgarna. <Se F.28 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 672 1. Instämmer helt 779 2. Instämmer i stort sett 475 4. I stort sett motsatt åsikt 309 5. Helt motsatt åsikt 186 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 139 V73139 VILDA STREJKER 29 Loc 203 width 1 MD=0 or GE 9 F.29. På senare år har det ju förekommit en del så kallade vilda strejker. Vilken är Er åsikt om dessa? Är vilda strejker ofta berättigade, kan de vara berättigade ibland, eller är de aldrig berättigade? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 142 1. Vilda strejker är ofta berättigade 1383 3. Vilda strejker kan vara berättigade ibland 801 5. Vilda strejker är aldrig berättigade 96 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 140 V73140 DEMONSTRERA 30A Loc 204 width 1 MD=0 or GE 9 F.30A. Skulle Ni kunna tänka Er att delta i en demonstration som riktade sig mot myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Ni instämde med? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1381 1. Ja, skulle kunna tänka sig att delta 958 5. Nej, skulle inte kunna tänka sig att delta 80 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 141 V73141 DEMONSTRERA 1 30B Loc 205 width 1 MD=0 F.30B. (KAN DELTA I DEMONSTRATION) Finns det något särskilt som Ni skulle vara beredd att demonstrera för? F.30B(1). Beredd att demonstrera för, 1 FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 68 1. Internationella frågor: fred i världen, mot atomvapen, för ökad u-hjälp, mot krig 155 2. Miljövård, decentralicering: miljöförstöringen, fler grönområden, mot stora städer 158 3. Ekonomiska och fackliga frågor: lägre hyror och skatter, för att få arbete, bort med moms på maten, bättre arbetsmiljö, högre löner, sysselsättning 42 4. Kommunala och landstingskommunala frågor (exkl 2): barndaghem, sjukvård, bättre service i kommunen 54 5. Övriga rikspolitiska sakfrågor: familjepolitik, brottslighet 58 6. Jämlikhet, fri- och rättigheter: för mänskliga rättigheter, likhet mellan män och kvinnor, rättvisa åt den enskilde individen 10 7. Allmän politisk förändring: ändra samhället, för en annan regering, för socialism 58 8. Övrigt och okodbart 778 9. Nej, det finns inget; även: vet inte/vill ej svara 1215 0. Frågan ej tillämplig
VAR 142 V73142 DEMONTRERA 2 30B Loc 206 width 1 MD=0 or GE 9 F.30B(2). Beredd att demonstrera för, 2 <Se F.30B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 5 1. Internationella frågor: fred i världen, mot atomvapen, för ökad u-hjälp, mot krig 19 2. Miljövård, decentralicering: miljöförstöringen, fler grönområden, mot stora städer 14 3. Ekonomiska och fackliga frågor: lägre hyror och skatter, för att få arbete, bort med moms på maten, bättre arbetsmiljö, högre löner, sysselsättning 14 4. Kommunala och landstingskommunala frågor (exkl 2): barndaghem, sjukvård, bättre service i kommunen 6 5. Övriga rikspolitiska sakfrågor: familjepolitik, brottslighet 15 6. Jämlikhet, fri- och rättigheter: för mänskliga rättigheter, likhet mellan män och kvinnor, rättvisa åt den enskilde individen 1 7. Allmän politisk förändring: ändra samhället, för en annan regering, för socialism 8 8. Övrigt och okodbart 2513 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 143 V73143 DEMONSTRERA 3 30 Loc 207 width 1 MD=0 or GE 9 F.30B(3). Beredd att demonstrera för, 3 <Se F.30B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 3 1. Internationella frågor: fred i världen, mot atomvapen, för ökad u-hjälp, mot krig 4 2. Miljövård, decentralicering: miljöförstöringen, fler grönområden, mot stora städer 3. Ekonomiska och fackliga frågor: lägre hyror och skatter, för att få arbete, bort med moms på maten, bättre arbetsmiljö, högre löner, sysselsättning 4. Kommunala och landstingskommunala frågor (exkl 2): barndaghem, sjukvård, bättre service i kommunen 3 5. Övriga rikspolitiska sakfrågor: familjepolitik, brottslighet 2 6. Jämlikhet, fri- och rättigheter: för mänskliga rättigheter, likhet mellan män och kvinnor, rättvisa åt den enskilde individen 7. Allmän politisk förändring: ändra samhället, för en annan regering, för socialism 3 8. Övrigt och okodbart 2580 0. Frågan ej tillämplig 1 9. Uppgift saknas
VAR 144 V73144 MEDIA TROVÄRD 31A Loc 208 width 1 MD=0 or GE 9 F.31A. Sedan skulle jag vilja fråga hur tillförlitligt Ni anser det som sägs i radio, TV och de stora dagstidningarna brukar vara. Jag menar då om Ni tycker att det som sägs brukar vara riktigt och trovärdigt. (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 845 1. I regel är det tillförlitligt 1375 3. Det förekommer ganska ofta att det inte är tillförlitligt 159 5. I allmänhet är det inte tillförlitligt 43 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 145 V73145 NYH/ART POL 31B Loc 209 width 1 MD=0 or GE 9 F.31B. Hur mycket brukar Ni läsa av nyheter och artiklar om politik i dagstidningarna? Vilket av svaren på kortet stämmer bäst in i Ert fall? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 198 1. Läser aldrig nyheter och artiklar om politik 1175 2. Läser nyheter och artiklar om politik någon gång 710 3. Läser ofta nyheter och artiklar om politik 337 4. Läser det som finns i tidningen av nyheter och artiklar om politik varje dag 2 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 146 V73146 FÖRETRÄDER UP 32A Loc 210 width 1 MD=0 or GE 9 F.32. Vi har här ställt samman några åsikter om partier och politik, som man ibland hör att folk har. En del är rätt kritiska. Jag läser upp en sådan åsikt i sänder och ber Er välja ett av svaren på vänstersidan i häftet. Instämmer Ni med åsikten eller tycker Ni den är felaktig? (VISA FRÅGEKORT) F.32A. Det finns åtminstone något parti, som alltid försöker tillvarata mina intressen FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 645 1. Instämmer helt 1342 2. Instämmer i stort sett 196 4. I stort sett motsatt åsikt 108 5. Helt motsatt åsikt 129 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 147 V73147 ENDAST RÖSTER 32B Loc 211 width 1 MD=0 or GE 9 F.32B. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 298 1. Instämmer helt 817 2. Instämmer i stort sett 867 4. I stort sett motsatt åsikt 285 5. Helt motsatt åsikt 150 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 15 9. Uppgift saknas
VAR 148 V73148 RDMÄN KONTAKT 32C Loc 212 width 1 MD=0 or GE 9 F.32C. De riksdagsmän som vi väljer förlorar fort kontakten med vanligt folk <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 505 1. Instämmer helt 902 2. Instämmer i stort sett 563 4. I stort sett motsatt åsikt 199 5. Helt motsatt åsikt 249 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 149 V73149 RÖST PÅVERKA 32D Loc 213 width 1 MD=0 or GE 9 F.32D. Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 737 1. Instämmer helt 1063 2. Instämmer i stort sett 372 4. I stort sett motsatt åsikt 153 5. Helt motsatt åsikt 94 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 150 V73150 VALLÖFTEN 32E Loc 214 width 1 MD=0 or GE 9 F.32E. Man kan aldrig lita på att något av partierna tänker hålla sina löften <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 548 1. Instämmer helt 977 2. Instämmer i stort sett 632 4. I stort sett motsatt åsikt 149 5. Helt motsatt åsikt 112 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 14 9. Uppgift saknas
VAR 151 V73151 RD-MÄN HÄNSYN 32F Loc 215 width 1 MD=0 or GE 9 F.32F. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker <Se F.32 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 422 1. Instämmer helt 860 2. Instämmer i stort sett 784 4. I stort sett motsatt åsikt 213 5. Helt motsatt åsikt 140 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 152 V73152 TILLHÖR KLASS 33A Loc 216 width 1 MD=0 or GE 9 F.33A. Man talar ju ibland om att det finns olika samhällsklasser och samhällsgrupper. Är det någon samhällsklass eller samhällsgrupp, som Ni brukar räkna Er till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1199 1. Ja 1223 5. Nej 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 153 V73153 SAMHÄLLSKLASS 33B Loc 217 width 1 MD=0 or GE 9 F.33B. (RÄKNAR SIG TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Vilken samhällsklass eller samhällsgrupp tänker Ni då på? <Se F.33A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 753 1. Arbetarklass 340 2. Medelklass 12 3. Överklass 79 4. Annan klass eller grupp 16 8. Vet inte/vill ej svara 1391 0. Frågan ej tillämplig 5 9. Uppgift saknas
VAR 154 V73154 ANNAN GRUPP 33B Loc 218 width 1 MD=0 or GE 9 F.33B(2). UP som angivit "annan klass eller grupp" i variabel 153 <Se F.33B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 4 1. Arbetare, jobbare, arbetargruppen 11 2. Underklass, låglönegruppen, de sämst ställda, småfolket, löntagarna, de anställda, svar som omfattar både tjänstemän och arbetare 16 3. Lägre medelklass, högre medelklass, mellangrupp, medelinkomsttagare, tjänstemän, akademiker 7 4. Högre samhällsklass, de bäst ställda, höginkomsttagare, välbärgade 4 5. Företagare, små/mindre företagare, arbetsgivare 20 6. Jordbrukare, bönder, landsbygdsbefolkningen, glesbygdsbefolkningen 19 8. Okodbar klass eller grupp 2512 0. Frågan ej tillämplig 3 9. Uppgift saknas
VAR 155 V73155 ARBKL-MEDELKL 33C Loc 219 width 1 MD=0 or GE 9 F.33C. (RÄKNAR SIG EJ TILL VISS SAMHÄLLSKLASS) Man talar ibland om arbetarklass och medelklass. Vilken av dem anser Ni att Ni skulle kunna räknas till? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 588 1. Arbetarklass 368 2. Medelklass 171 3. Ingen av dessa två 187 8. Vet inte 1270 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 156 V73156 MYND BEHANDL 34A Loc 220 width 1 MD=0 or GE 9 F.34A. Det sägs ibland att olika grupper i samhället blir olika behandlade. Tror Ni att olika grupper i samhället blir olika behandlade av statliga och kommunala myndigheter? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1396 1. Ja 817 5. Nej 207 8. Vet inte 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 157 V73157 MYND-EGEN GR 34B Loc 221 width 1 MD=0 or GE 9 F.34B. Tror Ni att folk i Ert yrke och med Er inkomst blir bättre eller sämre behandlade av statliga och kommunala myndigheter, eller är det ingen skillnad? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 173 1. Bättre behandlade 1629 3. Ingen skillnad 374 5. Sämre behandlade 243 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 158 V73158 FÖRD EG KLASS 34C Loc 222 width 1 MD=0 or GE 9 F.34C. Anser Ni att den politik som förts här i landet under senare år varit till fördel eller till nackdel för dem som tillhör samma grupp i samhället som Ni? (OM TVEKSAM:) Anser Ni att den varit mest till fördel eller mest till nackdel? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1169 1. Till fördel 471 3. Varken till fördel eller nackdel 628 5. Till nackdel 151 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 13 9. Uppgift saknas
VAR 159 V73159 DISK POLITIK 35A Loc 223 width 1 MD=0 or GE 9 F.35A. Hur ofta brukar det förekomma att det diskuteras politik i Er familj eller bland Era bekanta? Brukar det förekomma ofta eller bara vid något enstaka tillfälle eller inte alls? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 560 1. Ofta 1500 3. Bara vid något enstaka tillfälle 355 5. Inte alls 6 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 160 V73160 INTRESSE DISK 35B Loc 224 width 1 MD=0 or GE 9 F.35B. Hur brukar Ni själv göra om Ni är med i ett sällskap, där samtalet kommer in på politik? Vilken av de här beskrivningarna tycker Ni passar bäst in på Er själv? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 169 1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 656 2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 892 3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger ifrån vad jag själv tycker 696 4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 7 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 12 9. Uppgift saknas
VAR 161 V73161 AKTIV ORG 1 36 Loc 225 width 1 MD=0 F.36. Räknar Ni Er till de aktiva i någon organisation eller förening? (OM JA:) Vilken eller vilka organisationer och föreningar är Ni aktiv i? Är Ni aktiv i någon mer organisation eller förening? F.36(1). Aktiv i organisation eller förening FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 75 1. Ja, politisk organisation 70 2. Ja, facklig organisation 5 3. Ja, arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisation 4 4. Ja, jordbrukets organisationer 253 5. Ja, övriga organisationer 2025 6. Nej 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 162 V73162 AKTIV ORG 2 36 Loc 226 width 1 MD=0 F.36(2). (AKTIV I MINST TVÅ ORGANISATIONER) Den andra organisationen eller föreningen UP är aktiv i <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 18 1. Politisk organisation 25 2. Facklig organisation 6 3. Arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisation 4. Jordbrukets organisationer 32 5. Övriga organisationer 2515 0. Frågan ej tillämplig
VAR 163 V73163 AKTIV ORG 3 36 Loc 227 width 1 MD=0 F.36(3). (AKTIV I MINST TRE ORGANISATINER) Den tredje organisationen eller föreningen UP är aktiv i <Se F.36 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 1. Politisk organisation 2 2. Facklig organisation 3. Arbetsgivare-, bransch- och företagareorganisation 1 4. Jordbrukets organisationer 5 5. Övriga organisationer 2586 0. Frågan ej tillämplig
VAR 164 V73164 PARTIANHÄNGARE 37 Loc 228 width 1 MD=9 F.37A. Många känner sig som anhängare av ett bestämt parti. Men det finns ju också många som inte har någon sådan inställning till något av partierna. Brukar Ni själv betrakta Er som t ex folkpartist eller socialdemokrat eller moderat eller centerpartist eller kommunist? Eller har Ni inte någon sådan inställning till något av partierna? 1561 1. Ja, betraktar sig som anhängare av ett bestämt parti 97 3. Vet inte/tveksam 884 5. Nej, betraktar sig inte som anhängare av något parti 48 8. Vill ej svara 6 9. Uppgift saknas
VAR 165 V73165 PARTIPREFERENS 37 Loc 229 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37B. (PARTIANHÄNGARE) Vilket parti tycker Ni bäst om? 50 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3 13. Sveriges kommunistiska parti 876 22. Socialdemokraterna 273 33. Centerpartiet 116 44. Folkpartiet 174 55. Moderata samlingspartiet 20 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 42 88. Vet inte/vill ej svara 1029 00. Frågan ej tillämplig 6 99. Uppgift saknas
VAR 166 V73166 PARTIIDENT 37C Loc 231 width 1 MD=0 or GE 9 F.37C. (PARTIANHÄNGARE SOM ANGETT BÄSTA PARTI) En del är ju starkt övertygade anhängare av sitt parti. Andra är inte så starkt övertygade. Hör Ni själv till de starkt övertygade anhängarna av Ert parti? 796 1. Ja, starkt övertygad 713 5. Nej, inte starkt övertygad 1071 0. Frågan ej tillämplig 16 9. Uppgift saknas
VAR 167 V73167 NÄRMASTE PARTI 37 Loc 232 width 2 MD= 0 or GE 99 F.37D. (EJ PARTIANHÄNGARE) Är det något parti som Ni ändå tycker Er stå närmare än de andra partierna? (Vilket parti?) 41 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 14. Revolutionära marxisters förbund 246 22. Socialdemokraterna 1 24. S+C 236 33. Centerpartiet 72 44. Folkpartiet 78 55. Moderata samlingspartiet 20 66. Kristen demokratisk samling 10 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 2 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 75. Nordiska rikspartiet 319 88. Vet inte/vill ej svara; även: nej, inget parti 1561 00. Frågan ej tillämplig 7 99. Uppgift saknas
VAR 168 V73168 ANDRA PARTI 38A Loc 234 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38A. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni näst bäst om? 256 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 5 13. Sveriges kommunistiska parti 253 22. Socialdemokraterna 777 33. Centerpartiet 317 44. Folkpartiet 168 55. Moderata samlingspartiet 26 66. Kristen demokratisk samling 1 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 413 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 361 00. Frågan ej tillämplig 16 99. Uppgift saknas
VAR 169 V73169 TREDJE PARTI 38B Loc 236 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38B. (ANGETT NÄST BÄSTA PARTI) Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 156 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3 13. Sveriges kommunistiska parti 145 22. Socialdemokraterna 333 33. Centerpartiet 469 44. Folkpartiet 202 55. Moderata samlingspartiet 49 66. Kristen demokratisk samling 1 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 363 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 690 00. Frågan ej tillämplig 182 99. Uppgift saknas
VAR 170 V73170 SÄMSTA PARTI 38C Loc 238 width 2 MD= 0 or GE 99 F.38C. (ANGETT BÄSTA/NÄRMASTE PARTI) Vilket parti tycker Ni sämst om? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 687 11. Vänsterpartiet kommunisterna 234 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 18 13. Sveriges kommunistiska parti 41 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 70 22. Socialdemokraterna 2 23. S+VPK/KFMLr/SKP/RMF 14 33. Centerpartiet 137 44. Folkpartiet 530 55. Moderata samlingspartiet 10 56. M+VPK/KFMLr/SKP/RMF 67 66. Kristen demokratisk samling 1 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 4 75. Nordiska rikspartiet 1 77. M+Fp 3 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 270 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 325 00. Frågan ej tillämplig 182 99. Uppgift saknas
VAR 171 V73171 VH-SKALA:PARTI 39 Loc 240 width 3 MD=999 F.39A. Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter politisk inställning. (VISA FRÅGEKORT) På det här kortet finns ett slags skala. Jag skulle vilja be Er säga var Ni tycker att det parti som Ni tycker bäst om har sin plats på skalan. Om Ni tycker det står långt till vänster kan Ni välja en låg siffra. Om Ni tycker det står långt till höger kan Ni välja en hög siffra. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 000. Längst till vänster . . 049. 845 050. Varken vänster eller höger 051. . . 100. Längst till höger 310 999. Uppgift saknas; även: frågan ej tillämplig Kod: 0 4 10 15 19 20 22 25 26 29 30 Frek: 15 1 49 2 1 150 1 4 1 2 273 Kod: 31 32 35 38 39 40 41 43 44 45 47 Frek: 1 1 7 1 1 280 5 1 1 4 1 Kod: 48 49 50 51 54 55 59 60 65 67 69 Frek: 1 9 845 6 1 2 2 188 2 1 2 Kod: 70 71 75 78 79 80 85 88 90 95 98 Frek: 186 2 13 1 3 121 1 2 35 1 1 Kod: 99 100 999 Frek: 1 58 310
VAR 172 V73172 VH-SKALA:UP 39B Loc 243 width 3 MD=999 F.39B. Var tycker Ni att Ni vill placera Er själv på skalan? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 000. Längst till vänster . . 049. 820 050. Varken vänster eller höger 051. . . 100. Längst till höger 305 999. Uppgift saknas; även: frågan ej tillämplig Kod: 0 1 5 8 10 11 15 17 19 20 21 Frek: 18 1 2 1 51 1 1 1 2 155 1 Kod: 25 29 30 31 35 39 40 41 42 43 44 Frek: 7 2 242 2 5 2 300 3 1 1 1 Kod: 45 48 49 50 51 52 55 59 60 61 62 Frek: 8 2 6 820 6 1 4 2 233 3 2 Kod: 65 69 70 71 74 75 76 77 79 80 81 Frek: 4 1 190 2 2 11 1 1 2 104 2 Kod: 85 88 90 91 95 97 99 100 999 Frek: 1 1 38 1 1 1 1 40 305
VAR 173 V73173 ÄNDR POL INST 39C Loc 246 width 1 MD=0 or GE 9 F.39C. Tycker Ni att Er politiska inställning har ändrats något under de senaste fem åren? Vilken av beskrivningarna här på kortet passar bäst? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 43 1. Mycket mer vänster nu 266 2. Något mer vänster nu 1629 3. Samma inställning nu 363 4. Något mer höger nu 25 5. Mycket mer höger nu 95 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 174 V73174 AVSIKT RÖSTA 40 Loc 247 width 1 MD=0 F.A:40. Tänker Ni rösta vid valet i år? Anm. a) Frågan endast ställd i Etapp A. b) Frågan avser riksdagsvalet. 1118 1. Ja 35 3. Kanske/vet inte säkert 24 5. Nej 1 8. Vägrar svara 1418 0. Frågan ej tillämplig
VAR 175 V73175 PARTI (FÖRE) 41A Loc 248 width 2 MD= 0 F.A:41A. (TÄNKER RÖSTA) Vilket parti tänker Ni rösta på? Anm. a) Frågan endast ställd i Etapp A. b) Frågan avser riksdagsvalet. 34 11. Vänsterpartiet kommunisterna 2 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 1 13. Sveriges kommunistiska parti 1 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 430 22. Socialdemokraterna 189 33. Centerpartiet 79 44. Folkpartiet 117 55. Moderata samlingspartiet 26 66. Kristen demokratisk samling 2 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 237 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 1478 00. Frågan ej tillämplig
VAR 176 V73176 MÖJLIGT PARTI 41B Loc 250 width 2 MD= 0 F.A:41B. (TÄNKER EJ RÖSTA ELLER VET INTE) Om Ni skulle rösta, vilket parti skulle Ni i så fall rösta på? Anm. Frågan endast ställd i Etapp A. 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 17 22. Socialdemokraterna 9 33. Centerpartiet 4 44. Folkpartiet 28 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 2536 00. Frågan ej tillämplig
VAR 177 V73177 BRA PARTI 1 41C Loc 252 width 2 MD= 0 or GE 99 F.A:41C. (TÄNKER RÖSTA MEN HAR INTE BESTÄMT PARTI) Kan Ni möjligen nämna två partier som Ni tycker är bättre än de andra, så att Ni skulle kunna tänka Er att rösta på något av dem? (Vilka partier är det?) F.A:41C(1). Det först nämnda partiet Anm. Frågan endast ställd i Etapp A. 5 11. Vänsterpartiet kommunisterna 60 22. Socialdemokraterna 59 33. Centerpartiet 23 44. Folkpartiet 9 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 90 88. Vet inte/vill ej svara 2343 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 178 V73178 BRA PARTI 2 41C Loc 254 width 2 MD= 0 or GE 99 F.A:41C(2). Det andra partiet <Se F.A:41C för fullständig frågetext> Anm. Frågan endast ställd i Etapp A. 12 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 21 22. Socialdemokraterna 54 33. Centerpartiet 43 44. Folkpartiet 21 55. Moderata samlingspartiet 3 66. Kristen demokratisk samling 1 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 91 88. Vet inte/vill ej svara 2347 00. Frågan ej tillämplig 2 99. Uppgift saknas
VAR 179 V73179 RÖSTADE 1973 40 Loc 256 width 1 MD=0 or GE 9 F.40. Röstade Ni vid årets val? Anm. Frågan endast ställd i Etapp B. 1322 1. Ja 11 3. Ja, men inte i alla valen 79 5. Nej, röstade inte 3 8. Vägrar svara 1177 0. Frågan ej tillämplig 4 9. Uppgift saknas
VAR 180 V73180 PARTI 1973R 41A Loc 257 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41A/BF. (RÖSTADE I RIKSDAGSVALET) Vi hade ju flera val samtidigt i år. Vilket parti röstade Ni på i riksdagsvalet? Anm. UP i Etapp A fick frågan i brevformuläret. 98 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3 13. Sveriges kommunistiska parti 2 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 1050 22. Socialdemokraterna 594 33. Centerpartiet 184 44. Folkpartiet 285 55. Moderata samlingspartiet 45 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 145 88. Vägrar svara; även: röstade blankt 135 00. Frågan ej tillämplig 50 99. Uppgift saknas
VAR 181 V73181 PARTI 1973K 41B Loc 259 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41B/BF. (RÖSTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET) Vilket parti röstade Ni på i valet till kommunfullmäktige? Anm. UP i Etapp A fick frågan i brevformuläret. 99 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 4 13. Sveriges kommunistiska parti 2 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 1025 22. Socialdemokraterna 562 33. Centerpartiet 214 44. Folkpartiet 276 55. Moderata samlingspartiet 56 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 2 73. Lokal borgerlig valsedelsbeteckning för obestämd partikombination; även: borgerlig valsedelsbeteckning för partikombinationen M+Fp+C i kommunalval 3 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 149 88. Vägrar svara; även: röstade blankt 149 00. Frågan ej tillämplig 50 99. Uppgift saknas
VAR 182 V73182 PARTI 1973L 41C Loc 261 width 2 MD= 0 or GE 99 F.41C/BF. (RÖSTADE I LANDSTINGSVALET) Vilket parti röstade Ni på i landstingsvalet? Anm. a) UP i Etapp A fick frågan i brevformuläret b) Frågan ej ställd till UP bosatt i Göteborg, Malmö eller på Gotland (har ej landstingsval). 90 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 12. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 3 13. Sveriges kommunistiska parti 962 22. Socialdemokraterna 541 33. Centerpartiet 177 44. Folkpartiet 255 55. Moderata samlingspartiet 49 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 81. Kommunal valsedelsbeteckning eller kommunal politisk grupp som inte kan förbindas med något riksparti och inte har karaktären av borgerlig samlingslista 128 88. Vägrar svara; även: röstade blankt 332 00. Frågan ej tillämplig 53 99. Uppgift saknas
VAR 183 V73183 TID F BESLUT 41D Loc 263 width 1 MD=0 or GE 9 F.41D/BF. (RÖSTADE) När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta? Anm. UP i Etapp A fick frågan i brevformuläret. 324 1. Under sista veckan före valet 340 2. Tidigare under hösten och sommaren 1735 3. UP visste sedan länge hur UP skulle rösta 11 8. Vet inte/vill ej svara 134 0. Frågan ej tillämplig 52 9. Uppgift saknas
VAR 184 V73184 MÖJLIGT PARTI 42 Loc 264 width 2 MD= 0 or GE 99 F.42. (RÖSTADE INTE VID NÅGOT VAL 1973) Vilket parti skulle Ni ha röstat på, om Ni hade röstat? (OM TVEKSAM:) Vilket parti är det mest troligt att Ni skulle röstat på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 2 11. Vänsterpartiet kommunisterna 24 22. Socialdemokraterna 1 23. S+VPK/KFMLr/SKP/RMF 9 33. Centerpartiet 2 44. Folkpartiet 4 55. Moderata samlingspartiet 1 66. Kristen demokratisk samling 19 88. Vet inte/vill ej svara; även: inget parti 2362 00. Frågan ej tillämplig 172 99. Uppgift saknas
VAR 185 V73185 RD-KAND VPK 43A Loc 266 width 1 MD=0 F.43A. Känner Ni till namnet på någon av dem som står på partiernas valsedlar i den här valkretsen vid valet till riksdagen i år? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vilket parti tillhör han/hon? Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? På vilket partis valsedel? F.43A(1). Känner till namnet på någon på vänsterpartiet kommunisternas valsedel till riksdagen. FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 57 1. Nämner minst ett namn 2375 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 186 V73186 RD-KAND S 43A Loc 267 width 1 MD=0 F.43A(2). Känner till namnet på någon på socialdemokraternas valsedel till riksdagen. <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 490 1. Nämner minst ett namn 1942 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 187 V73187 RD-KAND C 43A Loc 268 width 1 MD=0 F.43A(3). Känner till namnet på någon på centerpartiets valsedel till riksdagen. <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 322 1. Nämner minst ett namn 2110 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 188 V73188 RD-KAND FP 43A Loc 269 width 1 MD=0 F.43A(4). Känner till namnet på någon på folkpartiets valsedel till riksdagen. <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 227 1. Nämner minst ett namn 2205 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 189 V73189 RD-KAND M 43A Loc 270 width 1 MD=0 F.43A(5). Känner till namnet på någon på moderata samlingspartiets valsedel till riksdagen <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 257 1. Nämner minst ett namn 2175 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 190 V73190 RD-KAND ÖVR 43A Loc 271 width 1 MD=0 F.43A(6). Känner till namnet på någon på övriga partiers valsedelar till riksdagen (t ex KDS, KFMLr, SKP) <Se F.43A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 29 1. Nämner ett eller flera namn 23 2. Nämner ett eller flera namn där uppgift om parti saknas 2380 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 191 V73191 KOM-KAND VPK 43B Loc 272 width 1 MD=0 F.43B. Känner Ni till namnet på någon av dem som står på partiernas valsedlar i den här valkretsen vid valet till kommunfullmäktige i år? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Vilket parti tillhör han/hon? Kommer Ni ihåg namnet på någon mer? På vilket partis valsedel? F.43B(1). Känner till namnet på någon på vänsterpartiet kommunisternas valsedel till kommunfullmäktige FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 71 1. Nämner minst ett namn 2361 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 192 V73192 KOM-KAND S 43B Loc 273 width 1 MD=0 F.43B(2). Känner till namnet på någon på socialdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 652 1. Nämner minst ett namn 1780 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 193 V73193 KOM-KAND C 43B Loc 274 width 1 MD=0 F.43B(3). Känner till namnet på någon på centerpartiets valsedel till kommunfullmäktige <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 357 1. Nämner minst ett namn 2075 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 194 V73194 KOM-KAND FP 43B Loc 275 width 1 MD=0 F.43B(4). Känner till namnet på någon på folkpartiets valsedel till kommunfullmäktige <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 314 1. Nämner minst ett namn 2118 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 195 V73195 KOM-KAND M 43B Loc 276 width 1 MD=0 F.43B(5). Känner till namnet på någon på moderata samlingspartiets valsedel till kommunfullmäktige <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 264 1. Nämner minst ett namn 2168 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 196 V73196 KOM-KAND ÖVR 43B Loc 277 width 1 MD=0 F.43B(6). Känner till namnet på någon på övriga valsedlar till kommunfullmäktige (t ex KDS, KFMLr, SKP) <Se F.43B för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 52 1. Nämner ett eller flera namn 29 2. Nämner ett eller flera namn där uppgift om parti saknas 2351 5. Nämner inget namn 164 0. Frågan ej tillämplig
VAR 197 V73197 RÖSTADE 1970R 44 Loc 278 width 1 MD=0 or GE 9 F.44. (FÖDD 1950 ELLER TIDIGARE) Röstade Ni vid riksdagsvalet 1970? 2268 1. Ja 9 3. Minns inte säkert, men troligen 147 5. Nej, röstade inte/UP tror inte UP röstade 9 8. Vet inte/vill ej svara 152 0. Frågan ej tillämplig 11 9. Uppgift saknas
VAR 198 V73198 PARTI 1970R 45 Loc 279 width 2 MD= 0 or GE 99 F.45. (RÖSTADE 1970) Vilket parti röstade Ni på vid valet 1970? Anm. Frågan avser riksdagsvalet 1970. 68 11. Vänsterpartiet kommunisterna 3 15. "Kommunisterna" utan ytterligare specificering 1088 22. Socialdemokraterna 405 33. Centerpartiet 274 44. Folkpartiet 215 55. Moderata samlingspartiet 37 66. Kristen demokratisk samling 4 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 181 88. Vägrar svara; även: röstade blankt 308 00. Frågan ej tillämplig 12 99. Uppgift saknas
VAR 199 V73199 PARTI FÖRE -70 46 Loc 281 width 2 MD= 0 or GE 99 F.46. (FÖDD 1947 ELLER TIDIGARE) Vilket parti röstade Ni på senast Ni röstade före 1970? 52 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1099 22. Socialdemokraterna 286 33. Centerpartiet 295 44. Folkpartiet 207 55. Moderata samlingspartiet 18 66. Kristen demokratisk samling 10 71. "Borgerligt parti" utan närmare specificering 1 72. Fp+C, "mittenpartierna" 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 300 88. Vägrar svara; även: röstade blankt 316 00. Frågan ej tillämplig 11 99. Uppgift saknas
VAR 200 V73200 VAL NÄSTA GÅNG 47 Loc 283 width 1 MD=9 F.47. Kommer Ni möjligen ihåg vilket år det skall bli riksdagsval nästa gång? 1807 1. 1976; även: "om tre år" 33 2. 1974; även: "nästa år" (endast B-urvalet) 735 8. Felaktigt svar; även: vet inte/vill ej svara 21 9. Uppgift saknas
VAR 201 V73201 ANT HÖRDA PGM BF Loc 284 width 1 MD=0 or GE 9 F.BF. TV och radio hade en hel del program med politiska diskussioner eller utfrågningar av partiledarna under den sista månaden före valet i år. En del lyssnade på många sådana program. Andra hade inte tid eller tyckte inte de var så intressanta. Hörde Ni på något eller några sådana program i TV eller radio under sista månaden före valet? Anm. Denna variabel gäller endast UP i Etapp A som fick frågan i brevformuläret. Se även variabel 11. 59 1. Ett program 303 2. Två eller tre program 316 3. Fyra eller fem program 154 4. Sex eller sju program 122 5. Åtta eller fler program 156 7. Nej, hörde inget sådant program 1416 0. Frågan ej tillämplig 70 9. Uppgift saknas
VAR 202 V73202 BREVFORMULÄR Loc 285 width 1 MD=0 Brevformulärets besvarande 1029 1. Per brev 92 2. Vid telefonintervju 11 3. Vid besöksintervju 48 5. Ej besvarad 1416 0. Frågan ej tillämplig
VAR 203 V73203 VALDELTAG 1973R Loc 286 width 1 MD=9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2428 1. Röstade 166 5. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 204 V73204 VALDELTAG 1973K Loc 287 width 1 MD=9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2428 1. Röstade 166 5. Röstade inte 2 9. Uppgift saknas
VAR 205 V73205 VALDELTAG 1973L Loc 288 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1973 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2214 1. Röstade 155 5. Röstade inte 225 0. Frågan ej tillämplig (UP bor i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 2 9. Uppgift saknas
VAR 206 V73206 VALDELTAG 1970R Loc 289 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i riksdagsvalet 1970 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2164 1. Röstade 219 5. Röstade inte, men UP var röstberättigad 153 0. Frågan ej tillämplig (UP var ej röstberättigad) 60 9. Uppgift saknas
VAR 207 V73207 VALDELTAG 1970K Loc 290 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i kommunfullmäktigevalet 1970 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 2159 1. Röstade 224 5. Röstade inte, men UP var röstberättigad 153 0. Frågan ej tillämplig (UP var ej röstberättigad) 60 9. Uppgift saknas
VAR 208 V73208 VALDELTAG 1970L Loc 291 width 1 MD=0 or GE 9 Valdeltagande i landstingsvalet 1970 Anm. Uppgiften inhämtad från röstlängden. 1965 1. Röstade 191 5. Röstade inte, men UP var röstberättigad 379 0. Frågan ej tillämplig (ej röstberättigad eller bosatt i Göteborg, Malmö eller på Gotland) 61 9. Uppgift saknas
VAR 209 V73209 FÖRVÄRVSARB 48A Loc 292 width 1 MD=9 F.48A. Har Ni förvärvsarbete? (OM NEJ:) Studerar Ni? 1665 1. Ja 36 2. Ja, men tillfälligt arbetslös 79 4. Nej, studerar 810 5. Nej 6 9. Uppgift saknas
VAR 210 V73210 FD FÖRVÄRVS 48B Loc 293 width 1 MD=0 or GE 9 F.48B. (FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har Ni tidigare haft förvärvsarbete? 698 1. Ja 191 5. Nej 1701 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 211 V73211 YRKESGRUPP 48C Loc 294 width 2 MD=99 F.48C. (FÖRVÄRVSARBETAR ELLER HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Vilket yrke har/hade Ni? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade Ni huvudsakligen med? F.48C(1). Socialgrupp/yrkesgruppskod Anm. Yrkesverksam person kodas efter nuvarande yrke. Ej yrkesverksamma som tidigare varit yrkesverksamma kodas efter sitt tidigare yrke med följande undantag: 1) gifta kvinnor, 2) studerande, 3) änkor, vilkas yrkesverksamhet kan antagas ha avslutats i tidig ålder och vilkas yrke ej kan antagas ha krävt någon längre utbildning. Socialgrupp I 1 01. Godsägare m fl 20 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 47 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 83 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 17 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 146 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare eller dylikt) 11. Arrendatorer 59 13. Hantverkare (företagare) 43 14. Detaljhandlare (bla yrkestiteln köpman) 45 15. Verkmästare och förmän 259 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 89 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 136 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 52 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 6 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 3 21. Högre huslig tjänst 31 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 15 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 2 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 1 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 17 32. Övriga jordbruksarbetare 5 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 37 35. Skogs- och flottningsarbetare 700 36. "Andra arbetare" 159 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 66 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 113 55. Ej yrkesverksam änka som endast kan hänföra till fd makens yrkesgrupp 352 66. Ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som kan hänföras till kod 91, 92 eller 94 48 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 18 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 7 94. Ej yrkesverksam som nyligen avslutat utbildning /sannolikt stud./ (användes bara om UP är född 1951 eller senare) samt helt nyexaminerade personer som ej kan hänföras till avsett yrke 19 99. UP varken är eller har varit yrkesverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 212 V73212 YRKESOMRÅDE 48C Loc 296 width 2 MD=99 F.48C(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.48C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 179 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 128 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 94 03. Pedagogiskt arbete 11 04. Litterärt och konstnärligt arbete 2 05. Biologiskt arbete 18 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 5 07. Personalmän m fl 8 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 4 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 6 11. Religiöst arbete 9 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 6 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (ej ingående i annan grupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 2 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 21 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 35 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 16 21. Bokförings- och kassaarbete 115 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 75 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 43 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 119 32. Affärsbiträden m fl 6 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 48 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 111 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 32 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 43. Viltvård och jakt 40 44. Skogsarbete 2 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 6 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 62 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 14 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 64 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 22 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 59 71. Textil- och sömnadsarbete 8 72. Sko- och läderarbete 21 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 161 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 38 75. Elektroarbete 88 76. Träarbete 26 77. Målnings- och lackeringsarbete 65 78. Mureri- och betongarbete mm 42 80. Livsmedelsarbete 13 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 53 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 27 83. Grov- och diversearbete 38 84. Maskin- och motorskötsel 5 85. Finmekaniskt arbete 14 86. Grafiskt arbete 42 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 4 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 76 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 84 93. Fastighetsskötsel, städning 53 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 9 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 63 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 24 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 10 98. Militärt arbete 270 99. Frågan ej tillämplig
VAR 213 V73213 YRKESSTATUS 48C Loc 298 width 1 MD=9 F.48C(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.48C för fullständig frågetext> FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 80 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå (även företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 250 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 4 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 46 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 187 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 320 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 299 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 1220 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 190 9. Frågan ej tillämplig
VAR 214 V73214 YRKE 48C Loc 299 width 3 MD= 0 or GE 999 F.48C(4). UP:s yrke <Se F.48C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 5 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 68 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 69 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 23 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 4 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 3 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 42 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 28 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 51 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 3 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 32 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 59 036. Klasslärare och övriga lärare 3 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 044. Litterär/konstnärlig yrkesutövare med ställning som chef/avdelningschef eller som konstnärlig ledare 5 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 1 051. Företagare med kvalificerad biologisk utbildning 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 2 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 6 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 10 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 3 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 2 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 5 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 086. Programmerare 2 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 1 094. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: kvalificerat arbete med ledande befattning inom enhet/avdelning 1 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, prost, kyrkoherde 2 115. Övriga präster i statskyrkan 3 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 9 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 5 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 2 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 12 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 9 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 17 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 5 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 13 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 11 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 5 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 1 226. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 109 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 38 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 37 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 1 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 40 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 1 313. Parti- och detaljhandelsföretagare: näringsidkare med ambulerande försäljning 1 316. Parti- och detaljhandelsföretagare: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 326. Affärsbiträden m fl: arbetsledning som förman eller motsvarande 3 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 112 328. Biträdesarbete i affär 1 332. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 5 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 3 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 1 343. Övrigt försäljningsarbete: näringsidkare med ambulerande försäljning 10 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 11 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 17 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 2 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 1 411. Godsägare 101 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 3 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 6 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 1 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 31 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 3 446. Arbetsledare inom skogsbruk 37 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 2 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 3 502. Företagare med mindre företag 3 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 11 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 51 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 8 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 3 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 3 638. Däcksmanskap 2 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 9 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 49 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 4 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 22 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 7 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 1 716. Textil- och sömnadsarbete: förman/arbetsledare 51 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 8 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 3 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 18 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 9 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 4 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 148 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 1 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 37 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 1 766. Träarbete: förman/arbetsledare 83 768. Träarbete: manuellt arbete 1 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 1 776. Målnings- och lackeringsarbete: förman/arbetsledare 24 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 4 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 61 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 2 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 37 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 13 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 2 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 1 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 50 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 1 832. Grov- och diversearbete: företagare med mindre företag 26 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 35 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 2 852. Finmekanikst arbete: företagare med mindre företag 1 856. Finmekaniskt arbete: förman/arbetsledare 2 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 13 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 42 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 9 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 1 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 64 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 2 932. Fastighetsskötsel, städning: företagare med mindre företag 1 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 81 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 13 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 945. Sportledare som är gymnastikdirektör 1 946. Övrigt servicearbete: förman/arbetsledare; även: sportledare som ej är gymnastikdirektör 2 947. Fotograf 36 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 1 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 3 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 4 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 15 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 48 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 3 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare 21 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 2 984. Officerare med befattning som överste eller högre befattning 2 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 3 987. Underbefäl (plutonofficerare) 48 991. Studerande vid universitet eller annan postgymnasial undervisningsanstalt eller kurs 18 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till lämplig yrkesgrupp) 7 994. Ej yrkesverksam som nyligen avslutat utbildning (används bara om UP är född 1954 eller senare) samt helt nyexaminerade personer som ej kan hänföras till avsett yrke 190 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 215 V73215 SJÄLVUPP STAT 49 Loc 302 width 1 MD=0 or GE 9 F.49. (FÖRVÄRVSARBETAR ELLER HAR FÖRVÄRVSARBETAT) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Ni hör/hörde till? (VISA FRÅGEKORT) 763 1. Tjänsteman 1257 2. Arbetare 132 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 175 4. Egen företagare utanför jordbruket 16 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till annan kod 29 8. Vet inte/vill ej svara 218 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 216 V73202 FACKLIG ORG 50A Loc 303 width 3 MD= 0 or GE 999 F.50A. (FÖRVÄRVSARBETAR) Är Ni medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är Ni medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR LO-ANSLUTNA FÖRBUND 29 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 20 101. Beklädnadsarbetareförbundet 3 102. Bleck- och plåtslagareförbundet 2 103. Bokbindareförbundet 85 104. Byggnadsarbetareförbundet 5 106. Elektrikerförbundet 27 107. Fabriksarbetareförbundet 15 108. Fastighetsarbetareförbundet 1 109. Frisörarbetareförbundet 1 110. Försvarsverkens civ. personals förbund 2 111. Försäkringsfunktionärernas förbund 3 112. Gruvindustriarbetareförbundet 39 113. Handelsanställdas förbund 9 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 66 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 98 116. Kommunalarbetareförbundet 7 118. Lantarbetareförbundet 3 119. Litografförbundet 28 120. Livsmedelsarbetareförbundet 134 121. Metallindustriarbetareförbundet 2 122. Musikerförbundet 10 123. Målareförbundet 15 124. Pappersindustriarbetareförbundet 3 125. Postförbundet 6 126. Sjöfolksförbundet 15 128. Skogsarbetareförbundet 1 129. Skorstensfejeriarbetareförbundet 2 132. Teleförbundet 1 133. Textilarbetareförbundet 24 134. Transportarbetareförbundet 38 135. Träindustriarbetareförbundet 10 136. Typografförbundet, även Grafiska förbundet 4 138. Vägarbetareförbundet 2 198. Hamnarbetareförbundet 9 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, Lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 23 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 37 201. Arbetsledareförbundet 2 202. Apoteksteknikerförbundet 10 203. Bankmannaförbundet 16 204. Facklärareförbundet 2 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 7 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 1 207. Fartygsbefälsföreningen 1 208. Folkhögskolans lärareförening 2 209. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet 28 210. Handelstjänstemannaförbundet 27 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 103 212. Industritjänstemannaförbundet 3 213. Journalistförbundet 42 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 23 217. Lärarförbundet 5 219. Maskinbefälsförbundet 4 220. Polisförbundet 29 222. Statstjänstemannaförbundet 1 225. Televerkets tjänstemannaförbund 2 226. Tullmannaförbundet 1 227. Teaterförbundet 1 228. Underbefälsförbundet 1 229. Underofficersförbundet SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 5 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 4 306. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund 14 307. Lärarnas riksförbund 1 308. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 1 309. Skolledarförbundet 3 314. Svenska prästförbundet 9 318. Sveriges civilingenjörsförbund 3 319. Sveriges farmacevtförbund 5 321. Sveriges juristförbund, även Jurist- och samhällsvetareförbundet 1 322. Sveriges jägmästares och forsmästares riksförbund 4 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 4 325. Sveriges psykologförbund 2 327. Sveriges socionomers riksförbund 2 328. Sveriges tandläkareförbund 2 330. Sveriges veterinärförbund 1 331. Universitetslärarförbundet SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 6 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 1 371. Svenska officersförbundet 1 372. Sveriges allmänna tulltjänstemannaförening 56 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) - exkl organisationer som kan hänföras till koderna 500, 610 eller 620 4 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 43 610. Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF); även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 4 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 10 777. Annan organisation 3 888. Vet inte/vill ej svara 1143 000. Frågan ej tillämplig 174 999. Uppgift saknas
VAR 217 V73217 OMDÖME FACKF 50B Loc 306 width 1 MD=0 or GE 9 F.50B. (MEDLEM I FACKLIG ORGANISATION) Om Ni skulle säga hur Er egen organisation tillvaratar medlemmarnas intressen, vilket av de här omdömena tycker Ni då är riktigast? (VISA FRÅGEKORT) FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 340 1. Medlemmarnas intressen tillvaratas bra 653 2. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas de bra 156 3. Det varierar - men i huvudsak tillvaratas de inte bra 74 4. Medlemmarnas intressen tillvaratas inte bra 55 8. Vet inte/vill ej svara 1143 0. Frågan ej tillämplig 175 9. Uppgift saknas
VAR 218 V73218 FACKF SAMARB 51 Loc 307 width 1 MD=0 or GE 9 F.51. När det gäller fackföreningarna så har det diskuterats en del om samarbetet mellan fackföreningar och företag. Vad anser Ni om detta? Anser Ni att fackföreningarna är för positiva till samarbete, är de för negativa till samarbete eller är fackföreningarna varken för positiva eller för negativa till samarbete? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 380 1. För positiva till samarbete 1217 3. Varken för positiva eller för negativa 209 5. För negativa till samarbete 616 8. Vet inte/vill ej svara 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 219 V73219 ALLM GRUNDUTB 52 Loc 308 width 3 MD=999 F.52A. Har Ni någon praktisk eller teoretisk utbildning utöver sex- eller sjuårig folkskola? F.52B. Vilken utbildning? (TILLÄGGSFRÅGOR:) Har Ni någon annan praktisk eller teoretisk utbildning? Kan Ni säga ungefär hur lång tid den utbildningen tog? Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. 0 som huvudgrupp anger ALLMÄN GRUNDUTBILDNING. En särskild kodgrupp för akademisk utbildning har också 100-talssiffran 0, trots att sådan utbildning definitionsmässigt inte räknas som allmän grundutbildning. FÖRGYMNASIAL UTBILDNING 1488 011. Folkskola: 6-7 år 38 012. Folkskola: 6-7 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 136 013. Folkskola: 8 år 4 014. Folkskola: 8 år samt kortare kurser som inte är direkt yrkesutbildande 155 021. Grundskoleutbildning, folkskoleutbildning 9-10 år, enhetsskoleutbildning 241 023. Realexamen, avslutad kommunal mellanskola 68 024. Folkhögskola: 2 år eller kortare tid 12 025. Ej avslutade studier på realskola, flickskola eller kommunal mellanskola 1 028. Annan allmän grundutbildning: 9-10 år inkl folkskola eller motsvarande 97 029. Gymnasial utbildning inom huvudgrupp 1-8 av typ som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-3, men uppgift saknas om allmän grundutb. GYMNASIAL UTBIDNING - HÖGST 2-ÅRIG 23 030. Fackskoleutbildning, allmän (ej ekonomisk eller teknisk) 47 031. Normalskolekompetens (avslutad flickskoleutb.) 6 034. Folkhögskola: längre än 2 år 16 035. Ej avslutade studier på allmänt gymnasium eller fackskola (allmän) 1 038. Annan allmän grundutbildning: högst 2-årig på gymnasial nivå 8 039. Eftergymnasial utbildning (ej akademisk) som normalt förutsätter någon allmän grundutbildning på nivå 2-4, men uppgift saknas om allmän grundutb. GYMNASIAL UTBILDNING - LÄNGRE ÄN 2 ÅR 192 040. Avslutad utbildning vid allmänt gymnasium (ej handels- eller tekniskt gymnasium); även svaret: "studentexamen" SÄRSKILDA KODER FÖR OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER BETRÄFFANDE AKADEMISK UTBILDNING OCH FÖR STUDERANDE VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 33 059. Studerande vid universitet eller högskola (oavsett studieinriktning) som inte avlagt examen; även avbrutna studier vid universitet eller högskola 22 069. Fil mag eller fil kand utbildning utan uppgift om ämnesinriktning 1 079. Forskarutbildning utan uppgift om ämnesutbildning, fil lic, fil dr 7 999. Uppgift saknas
VAR 220 V73220 ANNAN UTB A 52 Loc 311 width 3 F.52B(1). Annan utbildning A <Se F.52A, F.52B för fullständig frågetext> Anm. I den tresiffriga utbildningskoden anger första siffran HUVUDGRUPP, andra siffran UTBILDNINGSNIVÅ och den tredje siffran UTBILDNINGSTYP. UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 6 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, utb. till stillbildsfotograf och TV-fotograf etc) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 142. Bild- och formkonstnärlig utbildning 2 143. Musikutbildning (allmän musikteoretisk utb., instrumental utb., organist- och kantorsexamen) 1 144. Religiös utbildning (pastors-, predikant- och missionärsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 3 152. Bild- och formkonstnärlig utbildning (exkl 2-årig utb. vid konstfackskolan eller motsv.) 1 154. Teologisk utbildning (pastors-, predikant- och missionärsutb.) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 161. Scenisk utbildning (Statens skolor för scenisk utb., dans- och koreografutb.) 1 162. Bild- och formkonstnärlig utbildning (utb. vid högre konstindustriella skolor, konsthögskola, Valands konstskola etc.) 2 163. Musikutbildning (utb. vid musikhögskola, musikkonservatorium, operaskolan etc.) 1 164. Bibliotekarieutbildning (folkbibliotekarieutb., biblioteksassistentutb.) 3 165. Teol kand utbildning 1 166. Fil kand- och fil mag utbildning med humanistisk inriktning Forskarutbildning (motsvarande) 1 173. Fil lic utbildning i humanistiska ämnen 1 174. Fil doktorsutbildning i humanistiska ämnen PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 232. Musikpedagogisk utbildning 1 238. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 8 240. Förskollärarutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 251. Slöjd-, textil- och vävlärarutbildning 3 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 1 254. Barnavårdslärarutbildning 2 255. Hushållslärar- och lanthushållslärarutbildning 2 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen 1 259. Ospecificerad högst 2-årig utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 16 260. Lågstadielärarutbildning (småskollärarutb.) 18 261. Mellanstadielärarutbildning (folkskollärarutb.) 1 262. Musikpedagogisk utbildning (musikdirektör, högre organist- och kantorsexamen) 2 263. Speciallärarutbildning (inkl adjunkter/ämneslärare för undervisning av tal-, syn- och hörselskadade). Övningslärare 1 265. Utbildning för lärare i läroämnen. Vidareutb. av folkskollärare till ämneslärare vid grundskolans högstadium. Ämneslärarinneutb. vid Högre lärarinneseminariet. 1 266. Utbildning för lärare i läroämnen. Adjunktsutbildning för folkskollärare för grundskolans högstadium (minst 4 akademiska betyg) 7 267. Utbildning av lärare i läroämnen/adjunktskompetens UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 83 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (orienterande, förberedande och grundläggande kurser i handelslära etc.) 23 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutbildning, kontorssekreterareutb.) 1 332. Kommersiell kontorsutbildning (utb. för inköps- och försäljningsarbete) 3 333. Utbildning i informationsbehandling utb. för stansningsarb., ADB-operatörsutb.) 13 334. Utbildning för bokförings-, redovisning- och kassaarbete (utb. för butiks- och kontorskassörer, kameralkurs A) 2 335. Utbildning för detaljhandelsarbete 4 336. Förvaltningsutbildning (utb. för expeditions- och förvaltningsuppg. inom näringslivet, intresseorganisationer samt inom offentlig förvaltning) 17 337. Företagsekonomisk utbildning (2-årig handelsgymnasieutb. enl äldre stadga, 2-årig handelsinstitututb., allmän företagsek. utb. inom yrkesskola eller motsv fackskola, ekonomisk linje) 1 338. Annan högst 2-årig hithörande utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 3 342. Kommersiell kontorsutbildning (utb. i inköp, reklam, marknadsföring och försäljning) 1 344. Utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete 1 345. Utbildning för detaljhandelsarbete (utb. för arbetsledning och ansvarspersonal) 1 346. Förvaltningsutbildning (utb. för förvaltningsuppg., näringsliv, intresseorganisationer samt inom den offentliga förvaltningen) 26 347. Företagsekonomisk utbildning (3-årigt handelsgymnasium enl äldre stadgan och ettårig eller 3-terminerskurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Holmqvist mfl) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 6 351. Språk- och skrivinriktad utbildning (journalistutb. /studentlinje/, sekreterarutb. med akademiska betyg) 1 352. Kommersiellt inriktad utbildning (utb. i inköpsarbete för tekniker, utb. för marknadsföringsarbete och reklam, utb. i försäljning mm) 1 353. Utbildning i informationsbehandling (tvärutb. i ADB, i programmeringsarbete, systemarbete, adm. rationalisering) 1 354. Detaljhandelsutbildning (utb. för chefsbefattning inom detaljhandeln) 5 355. Förvaltningsutbildning (utb. i förvaltning för näringsliv, organisationer, producent- och konsumentkooperationen, offentlig förvaltning exkl utb. inom affärsdrivande verk samt samfärdsel och kommunikation) 1 356. Samhällsvetenskapligt inriktad utbildning (partiell examen vid fil fakultet, ospecificerat) 4 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (högre företagsek. kurs, företagsek. utb. för ingenjörer och tekniker) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 3 362. Civilekonomutbildning 4 363. Socionomutbildning 6 364. Jur kand utbildning 6 365. Pol mag utbildning (både jur pol mag och fil pol mag) 6 366. Fil kand utbildning med samhällsvetenskapliga ämneskombinationer 2 367. Fil mag utbildning med samhällsvetenskapliga ämneskombinationer Forskarutbildning 1 372. Jur doktorsgrad 2 373. Fil lic utbildning i samhällsvetenskapliga ämnen UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 123 434. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. inkl bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 32 435. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., textilteknisk utb., teknisk biträdesutb., laboratorieutb.) 19 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande 5 437. Fackskoleutbildning, teknisk linje Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 441. Industriell civil verksutbildning (Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket) 51 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. med bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 20 445. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., verkmästarutb., branschspecifik utb., textilteknisk utb., hushållsteknisk utb., laboratorieutb.) 36 446. Ingenjörsutbildning (högre fackkurs vid teknisk skola, utb. vid tekniskt institut och motsvarande) 32 447. Gymnasium, teknisk linje och teknisk gymnasieutb. enl äldre stadga (inkl specialkurs, fd teknisk fackskola vid tekniskt gymnasium och särskild tekn. kurs för studenter samt utb. vid Bergsskolan i Filipstad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 5 455. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb. för ingenjörer, verkmästare och andra med 3-årig gymnasial fackutb.) 13 457. Gymnasium, teknisk linje, 4-årig utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 18 464. Civilingenjörsutbildning inkl arkitekt-, bergs-, mejeri- och lantbruksingenjörsexamen 1 466. Fil kand examen i naturvetenskapliga ämnen Forskarutbildning 1 473. Fil lic utbildning i naturvetenskapliga ämnen 1 474. Fil doktorsgrad i naturvetenskapliga ämnen UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst 2 år 10 531. Utbildning för sjöfart (sjömansutb., grundkurs i sjömansutb., utb. av däcks- och maskinpersonal, fartygselektrikerkurs, skepparutb., skepparkurs av I:a klass, fartygsmekaniker, maskinteknikerutb.) 6 533. Utbildning för järnvägstrafik inkl lokalbanetrafik (J.exp.kurs, Tkl.exp.kurs, Stm/fjex.kurs, servicepersonalutb., fjärrskriftsexpeditörutb., telefonistkurs, trafikförmanskurs, lokförarutb., konduktörsutb.) 2 534. Utbildning för vägtrafik (motorfordonsförar-, trafikbefäls-, transportutb.) 5 535. Utbildning för postbefordran (stationsmästarutb., utb. till postiljon och överpostiljon, postexpeditörsutb., utb. till postkassör) 4 536. Utbildning för telekommunikation (telefonist-, telegraf- och radiotelegrafistutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 3 541. Utbildning för sjöfart (sjöbefälsutb., styrmanskurs, sjöingenjörsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 7 551. Sjökaptensutbildning 2 553. Utbildning för järnvägstrafik (järnvägsassistentutb.) 1 555. Utbildning för postbefordran (postassistent-, arbetsledarutb.) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 562. Trafikledarutbildning (exkl den vid flygvapnet) UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 36 630. Biträdesutbildning inom vårdyrken (utb. till sjukvårdsbiträde, vårdbiträde, förberedande och grundkurser för vårdyrken. Biträdesutb. inom vårdyrken. Utb. av sjukvårdare i hemsjukvård) 9 631. Undersköterskeutbildning 2 632. Medicinsk - teknisk assistentutbildning (utb. till operations-, hörselvårds- och dialysassistent) 2 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 15 634. Barnsköterskeutbildning 5 635. Tandsköterskeutbildning 1 639. Ospecificerad hithörande högst 2-årig utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 22 640. Grundutbildning av sjuksköterskor (5 terminer) 2 641. Laboratorie- och cytologassistentutbildning, laboratorietekniker inom läkemedelstillverkningen 4 643. Anstaltspedagogisk utbildning (utb. för vård av barn och ungdom på barnhem, utb. för vård av psykiskt efterblivna, för vård av fysiskt handikappade, utb. för vård av sjuka och nyfödda barn) 2 644. Ålderdomshemsföreståndareutbildning 2 646. Arbetsterapeututbildning 1 648. Annan hithörande utbildning längre än 2 år Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 6 650. Sjuksköterskeutbildning med specialutb./vidareutb., barnmorskeutbildning 3 651. Sjukgymnastutbildning 1 652. Socialpedagog 3 654. Med kand utbildning, odont kand utbildning 1 655. Receptarieutbildning, tidigare farm kand utbildning 1 658. Annan hithörande högst 2-årig utbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 2 660. Med lic utbildning 2 662. Tandläkarutbildning 2 663. Farm kand.utbildning 2 664. Apotekarutbildning och farm mag utbildning 2 667. Vet med lic utbildning UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK, FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 25 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 6 732. Grundläggande och specialutbildning för trädgård 6 733. Grundläggande och specialutbildning för skogsbruk (företagar-, maskinförar- och förmansutbildning) 1 734. Jaktvårdsutbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 741. Lantbruksförmansutbildning (arbets- och driftsledarutb., ladugårdsförmansutb., kontrollassistentkurs, seminassistentutb.) 4 742. Trädgårdsförmansutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 751. Lantmästarutbildning 1 753. Skogmästarutbildning Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 763. Civiljägmästarutbildning UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 830. Brandförsvarsutbildning (brandmanna- och brandförmanklass) 3 832. Vaktkonstapel-, väktar-, tulltjänstemannautb., polisiär yrkesskoleutbildning 44 833. Utbildning för privathushåll (genomgångna hemtekniska kurser, husmodersskola, lanthushållsutb., kurs för blivande hushållslärare, hemvårdarinne-, hemsyster-, hemsamarit- och barnsamaritutb.) 9 834. Utbildning för storhushåll inkl restaurangkök (kurser för kokerskor, kockar, kallskänkor, utb. av kökspersonal vid restaurangskola, utb. av ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten) 14 836. Utbildning för hygien och skönhetsvård (badmästarutb., dam- och herrfrisörutb., kosmetologutb.) 2 838. Annan hithörande högst 2-årig utbildning Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 840. Brandförsvarsutbildning, brandmästareutbildning 1 841. Poliskonstapelutbildning 5 843. Underbefäls- och militärmusikerutbildning 7 844. Underbefälsutbildning - teknisk (arme- och flygteknikerutb.) 1 846. Utbildning för hygien och skönhetsvård (hälsovårdsinspektörsutb.) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 2 851. Polis- och kriminalassistentutbildning, polis- och kriminalkommissarieutb. 1 852. Tullkammarskrivareutbildning 1 854. Underofficersutbildning - teknisk 1 858. Annan hithörande utbildning högst 2 år Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 860. Polischefsutbildning 6 861. Officersutbildning, obligatorisk militärhögskoleutbildning 1 862. Militär fackutbildning (arme-, mariningenjörsutb., meteorologutb. i flygvapnet, trafikledare-, musikdirektörsutb.) 2 863. Högre vidareutbildning för officerare (tygofficers-, intendenturutb., militärhögskolans högre utb.) 7 999. Uppgift saknas 1592 000. Frågan ej tillämplig
VAR 221 V73221 ANNAN UTB B 52 Loc 314 width 3 MD= 0 or GE 999 F.52B(2). Annan utbildning B <Se F.52A, F.52B för fullständig frågetext> UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH RELIGIÖS VERKSAMHET: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 132. Bild- och formkonstnärlig utbildning (grundläggande bild- och formkonstnärlig utb., utb. med textilkonstnärlig inriktning, utb. för reklam och bokhantverk, utb. till stillbildsfotograf och TV-fotograf etc) 2 133. Musikutbildning (grundläggande musikutb., lägre organist- och kantorsexamen) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 165. Teol kand utbildning PEDAGOGISK UTBILDNING: Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 240. Förskollärarutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 253. Gymnastik- och idrottslärarutbildning 2 258. Utbildning för undervisning i yrkesämnen Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 261. Mellanstadielärarutbildning (folkskollärarutb.) UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 10 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (orienterande, förberedande och grundläggande kurser i handelslära etc.) 1 331. Språk- och skrivinriktad utbildning (stenografi, maskinskrivning, lägre journalistutbildning, kontorssekreterareutb.) 3 334. Utbildning för bokförings-, redovisning- och kassaarbete (utb. för butiks- och kontorskassörer, kameralkurs A) Gymnasial utbildning längre än 2 år 4 347. Företagsekonomisk utbildning (3-årigt handelsgymnasium enl äldre stadgan och ettårig eller 3-terminerskurs för studenter på gymnasium eller Bar-Lock, Holmqvist mfl) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 352. Kommersiellt inriktad utbildning (utb. i inköpsarbete för tekniker, utb. för marknadsföringsarbete och reklam, utb. i försäljning mm) 1 353. Utbildning i informationsbehandling (tvärutb. i ADB, i programmeringsarbete, systemarbete, adm. rationalisering) 2 357. Företagsekonomiskt inriktad utbildning (högre företagsek. kurs, företagsek. utb. för ingenjörer och tekniker) Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 363. Socionomutbildning 1 368. Annan hithörande utbildning längre än 2 år UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 431. Industriell civil verksutbildning (utb. inom Luftfartsverket, SJ, Vägverket, Televerket etc.) 5 434. Yrkesskoleutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. inkl bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 5 435. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., textilteknisk utb., teknisk biträdesutb., laboratorieutb.) 3 436. Teknikerkurs vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsvarande 2 437. Fackskoleutbildning, teknisk lynje Gymnasial utbildning längre än 2 år 5 444. Yrkesutbildning för industri och hantverk (utb. för metall-, elektro-, trä-, byggnads- och anläggningsarb., processarb., grafiskt arb. med bokbinderi, textil- och konfektionsarb., sko- och läderarb., livsmedelsarb. mm) 1 445. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., verkmästarutb., branschspecifik utb., textilteknisk utb., hushållsteknisk utb., laboratorieutb.) 1 447. Gymnasium, teknisk linje och teknisk gymnasieutb. enl äldre stadga (inkl specialkurs, fd teknisk fackskola vid tekniskt gymnasium och särskild tekn. kurs för studenter samt utb. vid Bergsskolan i Filipstad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 452. Naturvetenskaplig civil verksutbildning UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION: Gymnasial utbildning i högst 2 år 3 531. Utbildning för sjöfart (sjömansutb., grundkurs i sjömansutb., utb. av däcks- och maskinpersonal, fartygselektrikerkurs, skepparutb., skepparkurs av I:a klass, fartygsmekaniker, maskinteknikerutb.) 1 534. Utbildning för vägtrafik (motorfordonsförar-, trafikbefäls-, transportutb.) 1 536. Utbildning för telekommunikation (telefonist-, telegraf- och radiotelegrafistutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 2 541. Utbildning för sjöfart (sjöbefälsutb., styrmanskurs, sjöingenjörsutb.) 1 542. Utbildning för luftfart (trafik- och fältflygarutb., marktjänstutb. ospecificerad) Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 551. Sjökaptensutbildning UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 4 630. Biträdesutbildning inom vårdyrken (utb. till sjukvårdsbiträde, vårdbiträde, förberedande och grundkurser för vårdyrken. Biträdesutb. inom vårdyrken. Utb. av sjukvårdare i hemsjukvård) 1 633. Utbildning av skötare i psykiatrisk vård 6 634. Barnsköterskeutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 654. Med kand utbildning, odont kand utbildning UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGSBRUK, FISKE: Gymnasial utbildning i högst 2 år 4 731. Grundläggande och specialinriktad utbildning för lantbruk (utb. för växtodling, husdjursskötsel, seminbiträde, maskinskötsel, företagsekonomi) 2 733. Grundläggande och specialutbildning för skogsbruk (företagar-, maskinförar- och förmansutbildning) UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 6 833. Utbildning för privathushåll (genomgångna hemtekniska kurser, husmodersskola, lanthushållsutb., kurs för blivande hushållslärare, hemvårdarinne-, hemsyster-, hemsamarit- och barnsamaritutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 3 843. Underbefäls- och militärmusikerutbildning Eftergymnasial utbildning i högst 2 år 1 853. Underofficersutbildning (exkl teknisk), militärmusikerutbildning 3 854. Underofficersutbildning - teknisk Eftergymnasial utbildning längre än 2 år 1 860. Polischefsutbildning 2491 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 222 V73222 ANNAN UTB C 52 Loc 317 width 3 MD= 0 or GE 999 F.52B(3). Annan utbildning C <Se F.52A, F.52B för fullständig frågetext> UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KONTOR SAMT EKONOMISK SAMHÄLLSVETENSKAPLIG OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 2 330. Tvärutbildning inom handel och kontor (orienterande, förberedande och grundläggande kurser i handelslära etc.) 1 333. Utbildning i informationsbehandling utb. för stansningsarb., ADB-operatörsutb.) UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 435. Praktisk/teknisk utbildning (arbetsledarutb., textilteknisk utb., teknisk biträdesutb., laboratorieutb.) UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN: Gymnasial utbildning i högst 2 år 1 634. Barnsköterskeutbildning UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILDNING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST: Gymnasial utbildning i högst 2 år 3 833. Utbildning för privathushåll (genomgångna hemtekniska kurser, husmodersskola, lanthushållsutb., kurs för blivande hushållslärare, hemvårdarinne-, hemsyster-, hemsamarit- och barnsamaritutb.) Gymnasial utbildning längre än 2 år 1 841. Poliskonstapelutbildning Eftergymnasial utbildnning i högst 2 år 1 853. Underofficersutbildning (exkl teknisk), militärmusikutbildning 2579 000. Frågan ej tillämplig 7 999. Uppgift saknas
VAR 223 V73223 MA:FÖRVÄRVSARB 53 Loc 320 width 1 MD=0 or GE 9 F.53A. (GIFT) Har Er make/maka förvärvsarbete? Anm. Om maken/makan är tillfälligt arbetslös markeras "ja". 1108 1. Ja 606 5. Nej 876 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 224 V73224 MA:FD FÖRVÄRVS 53 Loc 321 width 1 MD=0 or GE 9 F.53B. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETAR EJ) Har han/hon tidigar haft förvärvsarbete? 452 1. Ja 154 5. Nej 1984 0. Frågan ej tillämplig 6 9. Uppgift saknas
VAR 225 V73255 MAKES YRKESGR 53C Loc 322 width 2 MD= 0 or GE 99 F.53C. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETANDE) Vilket yrke har/hade Er make/maka? (TILLÄGGSFRÅGA:) Vilket slags arbete sysslar/sysslade han/hon huvudsakligen med? F.53C(1). Socialgrupp/yrkesgruppskod Anm. Frågan ställd till UP som är gift eller änka. Socialgrupp I 01. Godsägare mfl 10 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 56 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 46 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 7 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 131 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare eller dylikt) 2 11. Arrendatorer 57 13. Hantverkare (företagare) 40 14. Detaljhandlare (bla yrkestiteln köpman) 41 15. Verkmästare och förmän 211 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 45 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 84 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 37 19. Folkskollärare mfl (klasslärare) 2 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 2 21. Högre huslig tjänst 18 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 10 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare 3 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 3 30. Rättare och motsv. förmän i lantbruk 13 32. Övriga jordbruksarbetare 6 33. Sjömän 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 17 35. Skogs- och flottningsarbetare 398 36. "Andra arbetare" 133 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 46 38. Lägre huslig tjänst 424 77. Makan = ej yrkesverksam gift kvinna; undantag: studerande som ej kan hänföras till kod 91 eller 92 3 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 1 92. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till tillämplig yrkesgrupp) 1 97. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 735 00. Frågan ej tillämplig 14 99. UP:s make/maka varken är eller har varit yrkesverksam och ingen grund finnes att använda annan kod; även: uppgift saknas
VAR 226 V73226 MA:YRKESOMR 53C Loc 324 width 2 MD= 0 F.53C(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.53C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 142 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 94 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 67 03. Pedagogiskt arbete 12 04. Litterärt och konstnärligt arbete 1 05. Biologiskt arbete 14 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 9 07. Personalmän mfl 10 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 4 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 2 11. Religiöst arbete 4 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 2 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (som inte ingår i annan yrkesgrupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete samt övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 15 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 29 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 21. Bokförings- och kassaarbete 96 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 58 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 41 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 87 32. Affärsbiträden mfl 9 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 38 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS- SKOGS- OCH FISKERIARBETE 117 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 22 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 43. Viltvård och jakt 17 44. Skogsarbete 3 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 4 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 39 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 8 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 60 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 15 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 52 71. Textil- och sömnadsarbete 6 72. Sko- och läderarbete 6 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 119 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 22 75. Elektroarbete 40 76. Träarbete 15 77. Målnings- och lackeringsarbete 39 78. Mureri- och betongarbete mm 20 80. Livsmedelsarbete 6 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 34 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 20 83. Grov- och diversearbete 25 84. Maskin- och motorskötsel 4 85. Finmekaniskt arbete 8 86. Grafiskt arbete 16 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 2 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser mfl i yrkesgrupp 95) 43 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 57 93. Fastighetsskötsel, städning 42 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 12 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar mfl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 47 96. Hemsystrar mfl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 14 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 6 98. Militärt arbete 182 99. Alla individer som inte hänförs till yrkesgrupp 735 00. Frågan ej tillämplig
VAR 227 V73227 MA:YRKESST 53C Loc 326 width 1 MD=0 or GE 9 F.53C(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.53C för fullständig frågetext> FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 22 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå (även företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 230 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 2 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 29 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 137 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 263 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t ex yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 234 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 779 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde. 735 0. Frågan ej tillämplig 165 9. Uppgift saknas
VAR 228 V73228 MAKES YRKE 53C Loc 327 width 3 MD= 0 or GE 999 F.53C(4). Makes/makas yrke <Se F.53C för fullständig frågetext> NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 4 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 14 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 63 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 48 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 13 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 022. Hälso- och sjukvårdsarbete: övriga företagare (sjukgymnast och liknande med egen praktik, innehavare av privat vårdhem, homeopat) 2 025. Kvalificerat farmakologiskt, hälsovårdsinspekterande arbete 31 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 17 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 43 028. Biträdespersonal vid sjukvårdsanstalt 1 032. Innehavare av bilskola 21 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 45 036. Klasslärare och övriga lärare 2 042. Litterärt och konstnärligt arbete: företagare (som själva deltar i konstnärlig verksamhet) 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 4 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 047. Rutinmässigt tekniskt (biträdes)arbete inom litterärt och konstnärligt arbete 1 052. Kvalificerat biologiskt arbete: forskning, rådgivning, vård 3 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet/avdelning 1 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 9 066. Socialvårdstjänsteman ("socialarbetare") vid sociala institutioner 2 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 7 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 1 084. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: kvalificerat arbete såsom chef för enhet/avdelning eller i ledande befattning 6 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 2 086. Programmerare 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 3 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 1 114. Biskop, prost, kyrkoherde 1 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. 1 137. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: biträdesarbete ADMINISTRATIVT ARBETE 1 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 5 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 9 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 9 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 5 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 15 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 5 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 2 222. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: företagare 94 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 38 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 20 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 41 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 85 328. Biträdesarbete i affär 9 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 6 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 4 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 20 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 4 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 107 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 1 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 9 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 1 422. Företagare/företagsledare inom djuruppfödning 2 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 19 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 17 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 3 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 2 502. Företagare med mindre företag 2 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 10 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 1 616. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: förman 28 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 1 632. Företagare med mindre fartyg 1 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 5 638. Däcksmanskap 8 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 45 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 7 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 2 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 13 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 3 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 49 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 6 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 6 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 11 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 107 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 3 752. Elektroarbete: företagare med mindre företag 1 756. Elektroarbete: förman/arbetsledare 18 758. Elektroarbete: manuellt arbete 4 762. Träarbete: företagare med mindre företag 36 768. Träarbete: manuellt arbete 5 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 10 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 2 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 37 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 3 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 1 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 16 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 6 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 5 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 2 826. Övrigt tillverkningsarbete: förman/arbetsledare 27 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 20 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 2 842. Maskin- och motorskötsel: företagare med mindre företag 3 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 20 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 3 852. Finmekanikst arbete: företagare med mindre företag 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 1 862. Grafiskt arbete: företagare med mindre företag 7 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 16 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 6 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 35 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 3 936. Fastighetsskötsel, städning: förman/arbetsledare 54 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 11 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 1 947. Fotograf 30 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 1 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 8 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 7 967. Hemsyster, barnsköterska vid daghem/barnhem (utbildad) 40 968. Hemsamarit, åldringsvårdarinna 14 978. Annan serveringspersonal; även: barbiträde MILITÄRT ARBETE 3 985. Övriga officerare (befattning under överste) 3 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 3 991. Studerande vid universitet eller annan postgymnasial undervisningsanstalt eller kurs 1 992. Övriga som är under utbildning (praktikanter förs dock till lämplig yrkesgrupp) 13 997. Oklassificerbar uppgift 735 000. Frågan ej tillämplig 165 999. Uppgift saknas
VAR 229 V73229 MAKES YRKESST 54 Loc 330 width 1 MD=0 or GE 9 F.54. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETANDE) Skulle Ni också vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna, som Er make/maka hör/hörde till? (VISA FRÅGEKORT) Anm. Frågan ställd till UP som är gift eller änka. 611 1. Tjänsteman 791 2. Arbetare 113 3. Jordbrukare med eget jordbruk eller arrende 147 4. Egen företagare utanför jordbruket 1 5. Fri yrkesutövare 15 7. Speciell kategori som ej kan hänföras till kod med lägre nummer 18 8. Vet inte/vill ej svara 891 0. Frågan ej tillämplig 9 9. Uppgift saknas
VAR 230 V73230 MA:FACKL ORG 55 Loc 331 width 3 MD= 0 or GE 999 F.55. (MAKE/MAKA FÖRVÄRVSARBETANDE) Vet Ni om Er make/maka är medlem av någon facklig organisation eller organisation för företagare eller någon annan yrkesorganisation? (OM JA:) Vilken organisation är han/hon medlem av? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR LO-ANSLUTNA FÖRBUND 14 100. Landsorganisationen (LO) utan uppgift om förbund; även "FCO" utan ytterligare uppgift 17 101. Beklädnadsarbetareförbundet 39 104. Byggnadsarbetareförbundet 3 106. Elektrikerförbundet 9 107. Fabriksarbetareförbundet 8 108. Fastighetsarbetareförbundet 1 109. Frisörarbetareförbundet 3 112. Gruvindustriarbetareförbundet 35 113. Handelsanställdas förbund 6 114. Hotell- och restauranganställdas förbund 40 115. Järnvägsmannaförbundet, även Statsanställdas förbund 82 116. Kommunalarbetareförbundet 4 118. Lantarbetareförbundet 10 120. Livsmedelsarbetareförbundet 86 121. Metallindustriarbetareförbundet 1 122. Musikerförbundet 4 123. Målareförbundet 4 124. Pappersindustriarbetareförbundet 2 125. Postförbundet 3 126. Sjöfolksförbundet 1 127. Sko- och läderarbetarnas förbund 3 128. Skogsarbetareförbundet 1 132. Teleförbundet 4 133. Textilarbetareförbundet 9 134. Transportarbetareförbundet 10 135. Träindustriarbetareförbundet 5 136. Typografförbundet; även Grafiska förbundet 1 138. Vägarbetareförbundet 1 198. Hamnarbetareförbundet 5 199. Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC); även syndikalisterna, Lokal samorganisation eller federation inom SAC TCO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 26 200. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) utan uppgift om förbund 25 201. Arbetsledareförbundet 2 202. Apoteksteknikerförbundet 6 203. Bankmannaförbundet 10 204. Facklärareförbundet 2 205. Försvarets civila tjänstemannaförbund 2 206. Försäkringstjänstemannaförbundet 2 209. Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet 12 210. Handelstjänstemannaförbundet 12 211. Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 72 212. Industritjänstemannaförbundet 2 213. Journalistförbundet 23 214. Kommunaltjänstemannaförbundet 11 217. Lärarförbundet 1 218. Lantbrukstjänstemannaförbundet 1 219. Maskinbefälsförbundet 5 220. Polisförbundet 3 221. Postverkets tjänstemannaförbund 11 222. Statstjänstemannaförbundet 2 223. Småskollärarförbundet 1 225. Televerkets tjänstemannaförbund 2 226. Tullmannaförbundet 1 227. Teaterförbundet 1 228. Underbefälsförbundet 2 229. Underofficersförbundet SACO-ANSLUTNA ORGANISATIONER 7 300. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) utan uppgift om förbund 1 302. Föreningen civilekonomer i allmän tjänst 14 307. Lärarnas riksförbund 1 308. SACO:s allmänna tjänstemannaförbund 1 310. Svenska arkitekters riksförbund 2 314. Svenska prästförbundet 4 318. Sveriges civilingenjörsförbund 5 319. Sveriges farmacevtförbund 2 323. Sveriges läkarförbund (inkl Sveriges yngre läkares förening) 1 324. Sveriges naturvetareförbund 2 327. Sveriges socionomers riksförbund 2 328. Sveriges tandläkareförbund 1 330. Sveriges veterinärförbund 1 331. Universitetslärarförbundet SR-ANSLUTNA ORGANISATIONER 4 350. Statstjänstemännens riksförbund (SR) utan uppgift om förbund 1 371. Svenska officersförbundet 40 400. Företagare- eller arbetsgivareorganisation (med eller utan specificering av organisationsnamn) exkl organisationer som kan hänföras till koderna 500, 610 och 620 1 500. Icke-facklig organisation för fria yrkesutövare och/eller personer med viss kvalificerad yrkesutbildning 35 610. Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF); även Jordbrukareungdomens Förbund (JUF) 1 620. Organisation inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse; även hushållningssällskap 3 777. Annan organisation 21 888. Ej medlem; även: vet inte/vill ej svara 1626 000. Frågan ej tillämplig 172 999. Uppgift saknas
VAR 231 V73231 FADER YRKESGR 56A Loc 334 width 2 MD=99 F.56A. Nu när vi har talat om yrken, skulle jag också vilja fråga vilket yrke Er far har/hade? F.56A(1). Socialgrupp/yrkesgruppskod FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR Socialgrupp I 01. Godsägare m fl 33 02. Större företagare och företagsledare vid större företag 47 03. Högre förvaltningspersonal i enskild tjänst 52 04. Tjänstemän av högre grad i allmän tjänst 16 05. Fria yrken tillhörande socialgrupp I 06. Hyresfastighetsägare (endast om detta är huvudyrke) 07. Övriga tillhörande socialgrupp I (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare) Socialgrupp II 621 10. Hemmansägare (inkl alla med yrkestitel jordbrukare, lantbrukare el dyl) 6 11. Arrendatorer 105 13. Hantverkare (företagare) 74 14. Detaljhandlare (bla yrkestiteln köpman) 81 15. Verkmästare och förmän 117 16. Kontorspersonal (enskild tjänst); (även yrkestiteln tjänsteman) 16 17. Handelsanställda (affärsbiträden) 40 18. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp II (allmän tjänst) 19 19. Folkskollärare m fl (klasslärare) 16 20. Fartygsbefäl (enskild tjänst) 1 21. Högre huslig tjänst 12 22. Fria yrken tillhörande socialgrupp II 17 23. Näringsidkare (dvs ej anställda personer) som icke förs till 13 eller 14 24. Övriga tillhörande socialgrupp II (exkl kategori 25); (till denna grupp förs icke personer som i stället kan föras till någon kategori av yrkesutövare 1 25. Fiskare som är egna företagare (äger båt/är delägare i båt) Socialgrupp III 9 30. Rättare och motsvarande förmän i lantbruk 62 32. Övriga jordbruksarbetare 11 33. Sjömän 14 34. Fiskare (som icke förs till kategori 25) 65 35. Skogs- och flottningsarbetare 857 36. "Andra arbetare" 87 37. Tjänstemän av lägre grad tillhörande socialgrupp III 38. Lägre huslig tjänst 39. Övriga tillhörande socialgrupp III (hit förs icke personer som kan föras till någon kategori av yrkesutövare) 1 91. Studerande vid eftergymnasial skola/kurs 1 97. Oklassificerbar uppgift om yrke/sysselsättning 215 99. Uppgift saknas
VAR 232 V73232 FAR YRKESOMR 56A Loc 336 width 2 F.56A(2). Yrkesområde och yrkesgrupp - yrkeskodens två första siffror <Se F.56A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 150 01. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete 5 02. Hälso- och sjukvårdsarbete (exkl läkare) 35 03. Pedagogiskt arbete 3 04. Litterärt och konstnärligt arbete 05. Biologiskt arbete 7 06. Medicinskt och psykologiskt arbete; socialvårdsarbete 5 07. Personalmän m fl 4 08. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete, samt juridiskt arbete som ej hör till yrkesgrupp 09 5 09. Domstolsjurister, åklagare, högre polistjänstemän, advokater 9 11. Religiöst arbete 4 12. Journalister; programtjänstemän i radio/TV 1 13. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete (som inte ingår i annan yrkesgrupp), biblioteks-, arkiv- och museiarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet ADMINISTRATIVT ARBETE 2 15. Administrativt arbete i statlig eller kommunal förvaltning inom områdena: hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning 9 16. Administrativt arbete i statlig och kommunal förvaltning: övrig förvaltning, affärsdrivande verk 47 17. Administrativt arbete inom enskilt näringsliv, organisationer mm; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 6 21. Bokförings- och kassaarbete 1 22. Stenografi- och maskinskrivningsarbete 34 23. Annat kontorsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet KOMMERSIELLT ARBETE 76 31. Parti- och detaljhandelsföretagare 11 32. Affärsbiträden m fl 10 33. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete 28 34. Övrigt försäljningsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet LANTBRUKS- SKOGS- OCH FISKERIARBETE 650 41. Lantbruks-, skogs- och trädgårdsledning 73 42. Jordbruks- och trädgårdsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet som ej hänförs till annan yrkesgrupp 43. Viltvård och jakt 66 44. Skogsarbete 16 45. Fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 21 50. Gruv- och stenbrytningsarbete TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 55 61. Motorfordonsförare, spårvägsförare 30 63. Sjöbefälsarbete, däck- och maskinmanskapsarbete 68 64. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg 21 65. Övrigt transport- och kommunikationsarbete; även: övrigt arbete inom yrkesområdet TILLVERKNINGSARBETE 26 71. Textil- och sömnadsarbete 20 72. Sko- och läderarbete 55 73. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 130 74. Verkstads- och byggnadsmetallarbete 25 75. Elektroarbete 173 76. Träarbete 43 77. Målnings- och lackeringsarbete 72 78. Mureri- och betongarbete mm 51 80. Livsmedelsarbete 20 81. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete 93 82. Övrigt tillverkningsarbete (exkl yrkesgrupper med högre nummer) 89 83. Grov- och diversearbete 24 84. Maskin- och motorskötsel 1 85. Finmekaniskt arbete 7 86. Grafiskt arbete 24 87. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri-, lager- och förrådsarbete SERVICEARBETE 5 91. Civilt bevaknings- och skyddsarbete (exkl poliser m fl i yrkesgrupp 95) 6 92. Husligt arbete, portierarbete mm; (exkl yrken som förs till yrkesgrupp 96) 13 93. Fastighetsskötsel, städning 7 94. Övrigt servicearbete (övrigt inom yrkesområdet) exkl yrken som förs till grupp med högre nummer 21 95. Polismän, tullbevakningspersonal, vaktkonstaplar m fl (endast vaktpersonal i allmän tjänst) 96. Hemsystrar m fl (endast yrkesutövare i allmän tjänst) 2 97. Serveringsarbete MILITÄRT ARBETE 20 98. Militärt arbete 217 99. Frågan ej tillämplig
VAR 233 V73233 FAR:YRKESSTAT 56A Loc 338 width 1 F.56A(3). Yrkesstatus - yrkeskodens tredje siffra <Se F.56A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR FÖRETAGARE OCH ANDRA SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE 69 1. Företagare med större företag. Företagsledare vid större enskilda företag. Exempel: direktör, verkställande direktör. Yrkesutövare med kvalificerad utbildning som har egen praktik eller byrå. Exempel: privatpraktiserande läkare, advokat/arkitekt med egen byrå (även företagsledare vid större enskilda företag även om de inte äger företaget). Exempel: verkställande direktör i aktiebolag. 798 2. Företagare med mindre företag. Exempel: affärsinnehavare, köpman, hantverkare med eget företag. 2 3. Övriga yrkesutövare som producerar verk för försäljning eller försäljer varor utan att i vanlig mening driva ett företag. ANSTÄLLDA 49 4. Chefer för större enhet eller avdelning inom enskilda företag och liknande. Exempel: försäljningschef, överingenjör, ekonomidirektör. Chefer för avdelningar eller verk i statlig eller kommunal förvaltning: hit räknas personer med tjänst som byråchef eller motsvarande högre tjänst. 127 5. Yrkesutövare med kvalificerad yrkesutbildning (vanligen akademisk utbildning eller liknande). Exempel: ingenjörer, arkitekter, leg läkare. Vissa fria yrkesutövare. Exempel: skådespelare. Anställda i enskilda företag med självständiga/planerande uppgifter närmast under yrkesutövare med kod 1 eller 4. Exempel: bankkamrer. 204 6. Tekniker med yrkestitel som verkmästare eller förman. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande i praktiskt vårdarbete (ofta i förening med förmansuppgifter). Exempel: sjuksköterska, socialarbetare. Yrkesutövare som tillämpar teoretisk utbildning på "mellannivå" eller liknande under ledning av t.ex. yrkesutövare med kod 5. Exempel: ritare på arkitektkontor. Yrkesutövare som utför kvalificerat men rutinmässigt kontorsarbete eller har förmansställning vid kontor eller liknande. Exempel: privatsekreterare, bokförare, kontors-/kansliskrivare. 297 7. Yrkesutövare med allmänt kontorsarbete. Exempel: kontorist, maskinskriverska. Försäljningsarbete som erfordrar viss teoretisk fackkunskap. Exempel: bokhandelsmedhjälpare, maskinförsäljare. Vissa statstjänstemän med rutinmässiga uppgifter. Exempel: polisman. Rutinmässigt biträdesarbete i tekniskt arbete eller liknande. Exempel: laboratoriebiträde. 1050 8. Manuellt tillverkningsarbete. Försäljnings- och servicearbete, som inte hänförs till annan kategori. Exempel: affärsbiträde.
VAR 234 V73234 FADERS YRKE 56A Loc 339 width 3 MD=999 F.56A(4). Faders yrke <Se F.56A för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR NATURVETENSKAPLIGT, TEKNISKT SAMT SOCIALVETENSKAPLIGT, HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT ARBETE 29 011. Tekniskt, kemiskt och fysikaliskt arbete: företagare/företagsledare 15 014. Arkitekt- eller "egentligt ingenjörsarbete" såsom chef för enhet eller avdelning 40 015. Övrigt arkitekt-, "egentligt ingenjörs-" och forskningsarbete 64 016. Tekniker (närmast under ingenjörsnivå) 2 017. Biträdespersonal (rutinmässigt tekniskt arbete såsom biträde åt ingenjör, tekniker el dylikt) 1 026. "Sjukvårdstekniskt" arbete närmast under läkare/tandläkare/apotekare 4 027. Biträdespersonal med rutinmässigt "sjukvårdstekniskt" arbete och manuellt arbete 7 034. Pedagogiskt arbete som innefattar chefskap för undervisningsanstalt eller enhet 10 035. Ämneslärare med akademisk eller motsvarande utbildning, lärare i postgymnasial utbildning 18 036. Klasslärare och övriga lärare 2 043. Utövare av konstnärligt etc yrke, som normalt inte är anställd men inte heller driver företag i vanlig mening 1 045. Övriga med litterär/konstnärlig yrkesutövning 4 061. Företagare med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 064. Kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete såsom chef för enhet eller avdelning 2 065. Övriga med kvalificerat medicinskt/psykologiskt arbete 1 075. Personalman i företag eller myndighet, som ansvarar för (avdelning för) personalfrågor 4 076. Personalman som är assistent eller kurator vid företag eller myndighet 1 081. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: företagare med kvalificerad kompetens 3 085. Revisionsarbete, ekonomiskt-statistiskt utredningsarbete, rationaliseringsarbete: övriga med kvalificerat arbete 1 091. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: företagare med kvalificerad kompetens 4 095. Domstolsjurister, åklagare, advokater, högre polistjänstemän: övriga med kvalificerat arbete 2 114. Biskop, prost, kyrkoherde 5 115. Övriga präster i statskyrkan 2 116. Pastorer/predikanter i frikyrkosamfund/officer i frälsningsarmen 4 125. Journalister, programtjänstemän i radio/TV 1 135. Forsknings- och kvalificerat beräkningsarbete, biblioteks-, arkiv- och museiarbete: övrigt arbete som fordrar vetenskaplig kompetens/akademisk utb. ADMINISTRATIVT ARBETE 1 154. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete som chef för förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 1 155. Hälso- och sjukvård, socialvård, utbildning: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 3 164. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete som chef för; förvaltningsmyndighet eller avdelning (byrå) inom myndighet 5 165. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: administrativt arbete närmast under avdelnings/byråchefsnivå 1 166. Övrig förvaltning, affärsdrivande verk: rutinmässigt administrativt arbete 23 171. Enskilt näringsliv och organisationer: företagare som inte hör till annat yrkesområde; även företagsledare med självständig ledning av företag 7 174. Enskilt näringsliv och organisationer: administrativt arbete som chef för enhet eller avdelning inom (större) företag 17 175. Enskilt näringsliv och organisationer: kamrer KAMERALT OCH KONTORSTEKNISKT ARBETE 3 216. Bokförings- och kassaarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 3 217. Bokförings- och kassaarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 1 227. Stenografi- och maskinskrivningsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete 28 236. Annat kontorsarbete: kvalificerat kontorsarbete; förmansfunktion; förrådsman 6 237. Annat kontorsarbete: maskinskrivning och annat allmänt kontorsarbete KOMMERSIELLT ARBETE 8 311. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 68 312. Parti- och detaljhandelsföretagare: företagare/företagsledare med mindre företag 2 327. Affärsbiträden m fl: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare (agent) för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 9 328. Biträdesarbete i affär 10 336. Partiförsäljning genom kundbesök, agenturarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 2 341. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med större handelsföretag och övriga företag i yrkesområdet 1 342. Övrigt försäljningsarbete: företagare/företagsledare med mindre företag 9 344. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköpsarbete som chef för större enhet/avdelning; även chef för marknadsföring/reklamavdelning 3 345. Övrigt försäljningsarbete: försäljnings/inköps/marknadsföringsarbete på nivå närmast under kategori 344 11 346. Övrigt försäljningsarbete: arbetsledning som förman eller motsvarande 1 347. Övrigt försäljningsarbete: bokhandelsmedhjälpare, detaljhandelsförsäljare för kapitalvaror (t ex symaskiner), bilförsäljare, demonstratör 1 348. Övrigt försäljningsarbete: biträdesarbete i affär LANTBRUKS-, SKOGS- OCH FISKERIARBETE 628 412. Företagare/företagsledare inom lantbruk 3 415. Kvalificerat jordbruks-/skogsbefälsarbete 19 416. Arbetsledare/tekniker inom skogsbruk etc 10 426. Arbetsledare/tekniker inom jordbruk 63 428. Manuellt arbete inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 1 446. Arbetsledare inom skogsbruk 65 448. Manuellt arbete inom skogsarbete 1 452. Företagare/företagsledare inom fiskeriarbete 1 456. Arbetsledare/tekniker inom fiskeriarbete 14 458. Manuellt arbete inom fiskeriarbete GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE 21 508. Manuellt arbete inom yrkesområdet TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE 14 612. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: företagare med mindre företag 41 618. Motorfordonsförare, spårvagnsförare: övriga inom yrkesgruppen 3 632. Företagare med mindre fartyg 16 635. Sjöbefäl med kvalificerade uppgifter 1 636. Övrigt sjöbefäl och arbetsledare/tekniker 10 638. Däcksmanskap 3 644. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: chef för större enhet/avdelning 5 646. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: förman/arbetsledare 42 647. Telefonist, konduktör, brevbärare, lokförare 18 648. Transport- och kommunikationsarbete inom post, telegraf, järnväg och flyg: manuellt arbete som inte förs till annan kod 1 656. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: förman/arbetsledare; även arbete på "teknikernivå" 20 658. Övrigt transport- och kommunikationsarbete: manuellt arbete TILLVERKNINGSARBETE 6 712. Textil- och sömnadsarbete: företagare med mindre företag 20 718. Textil- och sömnadsarbete: manuellt arbete 3 722. Sko- och läderarbete: företagare med mindre företag 17 728. Sko- och läderarbete: manuellt arbete 3 732. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: företagare med mindre företag 1 736. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: förman/arbetsledare 51 738. Järnbruks-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete: manuellt arbete 10 742. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: företagare med mindre företag 1 746. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: förman/arbetsledare 119 748. Verkstads- och byggnadsmetallarbete: manuellt arbete 25 758. Elektroarbete: manuellt arbete 16 762. Träarbete: företagare med mindre företag 157 768. Träarbete: manuellt arbete 12 772. Målnings- och lackeringsarbete: företagare med mindre företag 31 778. Målnings- och lackeringsarbete: manuellt arbete 5 782. Mureri- och betongarbete: företagare med mindre företag 67 788. Mureri- och betongarbete: manuellt arbete 13 802. Livsmedelsarbete: företagare med mindre företag 4 806. Livsmedelsarbete: förman/arbetsledare 34 808. Livsmedelsarbete: manuellt arbete 20 818. Kemiskt och cellulosatekniskt arbete: manuellt arbete 10 822. Övrigt tillverkningsarbete: företagare med mindre företag 83 828. Övrigt tillverkningsarbete: manuellt arbete 89 838. Grov- och diversearbete: manuellt arbete 1 846. Maskin- och motorskötsel: förman/arbetsledare 23 848. Maskin- och motorskötsel: manuellt arbete 1 858. Finmekaniskt arbete: manuellt arbete 7 868. Grafiskt arbete: manuellt arbete 1 876. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: förman/arbetsledare 23 878. Paketerings- och emballagearbete samt stuveri- och lager- och förrådsarbete: manuellt arbete SERVICEARBETE 1 914. Bevaknings- och skyddsarbete som chef för enhet eller större avdelning 1 916. Förman/arbetsledare inom bevaknings/skyddsarbete 1 917. Brandman 2 918. Övrig bevakningspersonal 2 922. Företagare med mindre företag inom husligt arbete (t ex pensionats- och kafeinnehavare) 1 926. Husligt arbete, portierarbete: förman/arbetsledare 2 927. Portier, trafik/flygvärdinna, barnsköterska 1 928. Husligt arbete, portierarbete: (manuellt) biträdesarbete 13 938. Fastighetsskötsel, städning: (manuellt) servicearbete 3 942. Övrigt servicearbete: företagare med mindre företag 2 947. Fotograf 2 948. Övrigt (manuellt) servicearbete 2 955. Kvalificerat polisbefälsarbete 3 956. Övrigt polisbefäl och tullbevakningsbefäl, arbetsledare/förman vid fångvårdsanstalt 13 957. Poliskonstapel, tulluppsyningsman, vaktkonstapel vid fångvårdsanstalt 3 958. Vaktpersonal i allmän tjänst som inte är polismän, vaktkonstaplar eller tulltjänstemän 2 976. Serveringsarbete: förman/arbetsledare MILITÄRT ARBETE 9 985. Övriga officerare (befattning under överste) 9 986. Underofficerare (kompaniofficerare) 2 987. Underbefäl (plutonofficerare) 1 991. Studerande vid universitet eller annan postgymnasial undervisningsanstalt eller kurs 216 999. Uppgift saknas
VAR 235 V73235 FADERS PARTI 56B Loc 342 width 2 MD=99 F.56B. Vet Ni vilket parti Er far brukar/brukade rösta på? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 29 11. Vänsterpartiet kommunisterna 1 13. Sveriges kommunistiska parti 22 15. Partikombinationer av VPK, KFMLr, SKP, RMF. Även: "kommunisterna" utan närmare specificering 865 22. Socialdemokraterna 3 23. S+VPK/KFMLr/SKP/RMF 285 33. Centerpartiet 210 44. Folkpartiet 251 55. Moderata samlingspartiet 8 66. Kristen demokratisk samling 11 71. M+Fp+C eller M+Fp+C+KDS, även: "borgerliga partier" eller "borgerligt parti" utan närmare specificering 2 72. Fp+C samt "mittenpartierna" och annan valsedelsbeteckning för samverkan mellan dessa två partier 1 76. M+C 1 77. M+Fp 1 87. "Annat parti" eller "annan politisk grupp" 726 88. Vet inte/vill ej svara; även: röstade blankt 180 99. Uppgift saknas
VAR 236 V73236 UPPVÄXTORT 57 Loc 344 width 1 MD=0 or GE 9 F.57. När Ni växte upp, bodde Ni då på ren landsbygd eller i ett samhälle på landsbygden eller i en stad? (OM STAD:) Bodde Ni i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö? FRÅGAN EJ STÄLLD TILL UP MED FÖRKORTAT FORMULÄR 1187 1. Ren landsbygd 463 2. Samhälle 473 3. Stad (men ej storstad) 299 4. Stockholm, Göteborg, Malmö 164 0. Frågan ej tillämplig 10 9. Uppgift saknas
VAR 237 SSDSTUDIE NR 0040 Loc 345 width 4 Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0040
VAR 238 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 349 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. December 1984
VAR 239 DELSTUDIE NR 001 Loc 350 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.