ORVESTO 77-II

               SSD 0046

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77-II samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.686 personer
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.686 personer har 1.918
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 18 avflyttade från riket, 48 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 137 på utrikes resa, 132 ej
  svensktalande, 205 okända men skrivna på kommun, 59 under
  sjukhusvård, 408 sjuka i hemmet samt 865 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna våren 1977 uppgår således
  till 11.768 personer varav 3.622, utgörande 31%, ej besvarat
  formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (39%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1977 9.358 personer istället för 8.146 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU 77-II, omfattar 6966 personer eller 85,5% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 11 januari - 28 juni
  1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0046 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemsskap i konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd & Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0046              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0046


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. FEBRUARI 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 6 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 15 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 6407 559
VAR 6 OMGÅNG Loc 16 width 1 Undersökningsomgång Kod: 1 2 3 8 Frek: 1863 1726 1682 1695
VAR 7 AREGION Loc 17 width 2 MD=99 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 1161 33 34 133 66 53 93 74 118 Kod: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Frek: 146 119 26 92 55 39 123 40 29 Kod: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Frek: 46 114 53 74 52 86 59 48 183 Kod: 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Frek: 385 75 42 96 70 609 99 84 154 Kod: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Frek: 73 36 61 37 42 138 41 36 140 Kod: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Frek: 42 40 127 45 18 26 136 39 35 Kod: 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Frek: 37 169 62 55 94 38 24 62 123 Kod: 64 65 66 67 68 69 70 99 Frek: 95 75 36 50 80 29 59 3
VAR 8 DATUMKOD Loc 19 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=6965 Min=0 Max=9 Mean=2.0 St.Dev=2.0
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 20 width 2 MD=99 Födelseår Kod: 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frek: 1 18 60 99 111 99 102 128 113 99 109 Kod: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Frek: 132 115 142 139 128 126 130 135 123 110 122 Kod: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Frek: 118 109 113 127 109 103 116 129 114 135 133 Kod: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Frek: 127 135 160 187 186 190 171 165 183 168 149 Kod: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Frek: 142 157 146 132 150 113 148 128 142 161 76 Kod: 99 Frek: 3
VAR 10 KÖN Loc 22 width 1 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 3507 1. Man 3459 2. Kvinna
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 23 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 1542 1. Ogift 4921 2. Gift eller sammanboende 449 3. Änka/änkling/frånskild 54 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 24 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 557 00. 19 år och yngre 732 01. 20-24 år 812 02. 25-29 år 888 03. 30-34 år 680 04. 35-39 år 581 05. 40-44 år 580 06. 45-49 år 631 07. 50-54 år 730 08. 55-60 år 774 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 26 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 3730 1. Förvärvsarbete,heltid 1129 2. Förvärvsarbete,deltid 905 3. Hemmafru 573 4. Studerande 618 5. Annan sysselsättning 11 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 27 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 2679 00. Folkskola 663 01. Grundskola eller enhetsskola 335 02. Realskola 182 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 468 04. Fackskola 227 05. Flickskola eller folkhögskola 324 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 1157 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 120 08. Seminarium 806 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 5 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 29 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 371 1. Under 200 invånare 766 2. 200-1.999 707 3. 2.000-4.999 596 4. 5.000-9.999 912 5. 10.000-24.999 971 6. 25.000-49.999 859 7. 50.000-99.999 1436 8. 100.000 och däröver 348 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 30 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 769 01. Insatslägenhet 2259 02. Hyrd lägenhet 2615 03. Egen villa 125 04. Hyrd villa 323 05. Eget radhus 68 06. Hyrt radhus 475 07. Jordbruksfastighet 152 08. Inneboende 140 09. Annan bostadsform 40 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 6385 557 17 7
VAR 18 2-6 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5705 1036 204 7 4 10
VAR 19 7-10 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5810 982 153 9 3 9
VAR 20 11-14 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 5605 1160 177 12 2 10
VAR 21 15-19 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 99 Frek: 5198 1365 353 33 3 3 11
VAR 22 20-67 ÅR Loc 42 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Frek: 99 1155 4838 688 142 26 7 2 2 Kod: 99 Frek: 7
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 44 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 6 99 Frek: 6606 270 70 2 1 17
VAR 24 TOTALANTAL Loc 46 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frek: 748 2037 1550 1747 603 192 43 19 15 Kod: 99 Frek: 12
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 48 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 1113 1. Under 10.000 1348 2. 10.000-30.000 1822 3. 30.000-50.000 1572 4. 50.000-70.000 433 5. 70.000-90.000 125 6. 90.000-110.000 96 7. Över 110.000 457 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 49 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 69 1. Under 10.000 379 2. 10.000-30.000 1032 3. 30.000-50.000 1515 4. 50.000-70.000 1354 5. 70.000-90.000 872 6. 90.000-110.000 927 7. Över 110.000 818 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 50 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 1137 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 1470 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 996 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 821 3. Gör mer än hälften av alla inköp 2509 4. Gör alla eller nästan alla inköp 33 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 51 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 4053 1. Ja 2855 2. Nej 58 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 52 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 4912 1. Ja 1898 2. Nej 156 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 53 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 5 6 9 99 Frek: 1317 4338 1111 133 17 5 2 1 42
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 55 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 5307 0. Finns ej 1615 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 56 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5792 0. Finns ej 1131 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 57 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 2805 0. Finns ej 4117 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 58 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 4724 0. Finns ej 2200 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 59 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 5303 0. Finns ej 1621 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 60 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5357 0. Finns ej 1566 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 61 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 5573 0. Finns ej 1350 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 62 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 3987 0. Finns ej 2936 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 63 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 3555 0. Finns ej 3368 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 64 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 1996 0. Finns ej 4926 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 65 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 988 0. Finns ej 5935 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 66 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 5078 0. Finns ej 1845 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 67 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 2115 0. Finns ej 4808 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 2949 0. Finns ej 3975 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 69 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 2280 0. Finns ej 4644 1. Finns 42 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 70 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 4765 0. Finns ej 2158 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 71 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 5459 0. Finns ej 1464 1. Finns 43 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 72 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 5864 0. Finns ej 1058 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 73 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6274 0. Finns ej 648 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 74 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 6173 0. Finns ej 749 1. Finns 44 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 75 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 186 1. Aldrig 412 2. Någon gång/år 265 3. Någon gång/kvartal 846 4. Någon gång/månad 2707 5. 1-2 gånger/vecka 1830 6. 3-4 gånger/vecka 690 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 76 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 2194 1. Aldrig 1682 2. Någon gång/år 1474 3. Någon gång/kvartal 1534 4. Någon gång/månad 44 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 77 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 653 1. Aldrig 840 2. Någon gång/år 1665 3. Någon gång/kvartal 3612 4. Någon gång/månad 149 5. 1-2 gånger/vecka 14 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 78 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 661 1. Aldrig 805 2. Någon gång/år 1530 3. Någon gång/kvartal 3715 4. Någon gång/månad 209 5. 1-2 gånger/vecka 13 6. 3-4 gånger/vecka 4 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 4868 1. Aldrig 537 2. Någon gång/år 734 3. Någon gång/kvartal 774 4. Någon gång/månad 19 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1130 1. Aldrig 1090 2. Någon gång/år 1904 3. Någon gång/kvartal 2728 4. Någon gång/månad 80 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 3 7. Minst 5 gånger/vecka 29 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1168 1. Aldrig 1233 2. Någon gång/år 2090 3. Någon gång/kvartal 2378 4. Någon gång/månad 64 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 2 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 82 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1078 1. Aldrig 1015 2. Någon gång/år 1890 3. Någon gång/kvartal 2834 4. Någon gång/månad 112 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 5 7. Minst 5 gånger/vecka 30 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 83 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 2653 1. Aldrig 2070 2. Någon gång/år 1319 3. Någon gång/kvartal 866 4. Någon gång/månad 24 5. 1-2 gånger/vecka 2 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 31 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 84 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 2905 1. Aldrig 941 2. Någon gång/år 643 3. Någon gång/kvartal 1311 4. Någon gång/månad 899 5. 1-2 gånger/vecka 171 6. 3-4 gånger/vecka 50 7. Minst 5 gånger/vecka 46 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 840 00. Fabriksny bil 1722 01. Begagnad bil 146 02. Moped 40 03. Nytt fritidshus 49 04. Begagnat fritidshus 139 05. Ny villa 89 06. Begagnad villa 239 07. Köksfläkt 169 08. Elektrisk spis 158 09. Diskmaskin 1886 10. Ej svar fråga 9 1489 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 2394 00. Frågan ej tillämplig 77 01. Begagnad bil 126 02. Moped 49 03. Nytt fritidshus 55 04. Begagnat fritidshus 149 05. Ny villa 119 06. Begagnad villa 233 07. Köksfläkt 189 08. Elektrisk spis 222 09. Diskmaskin 1885 10. Ej svar fråga 9 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3225 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 10 02. Moped 10 03. Nytt fritidshus 4 04. Begagnat fritidshus 16 05. Ny villa 9 06. Begagnad villa 85 07. Köksfläkt 137 08. Elektrisk spis 117 09. Diskmaskin 1885 10. Ej svar fråga 9 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3467 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 7 07. Köksfläkt 58 08. Elektrisk spis 71 09. Diskmaskin 1885 10. Ej svar fråga 9 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 93 width 2 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 3558 00. Frågan ej tillämplig 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 2 06. Begagnad villa 3 07. Köksfläkt 2 08. Elektrisk spis 46 09. Diskmaskin 1884 10. Ej svar fråga 9 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 695 00. Tvättmaskin 221 01. Frysbox 229 02. Frysskåp 535 03. Fiskeutrustning 429 04. Elektrisk rakapparat 144 05. Portabel skrivmaskin 213 06. Stillbildskamera 173 07. Filmkamera 78 08. Projektorer 182 09. Elektrisk symaskin 2576 10. Ej svar fråga 10 1491 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 1835 00. Frågan ej tillämplig 112 01. Frysbox 77 02. Frysskåp 113 03. Fiskeutrustning 208 04. Elektrisk rakapparat 59 05. Portabel skrivmaskin 138 06. Stillbildskamera 119 07. Filmkamera 129 08. Projektorer 133 09. Elektrisk symaskin 2573 10. Ej svar fråga 10 1470 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2559 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 46 02. Frysskåp 12 03. Fiskeutrustning 45 04. Elektrisk rakapparat 24 05. Portabel skrivmaskin 43 06. Stillbildskamera 50 07. Filmkamera 77 08. Projektorer 67 09. Elektrisk symaskin 2573 10. Ej svar fråga 10 1470 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2806 00. Frågan ej tillämplig 01. Frysbox 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 10 04. Elektrisk rakapparat 5 05. Portabel skrivmaskin 16 06. Stillbildskamera 20 07. Filmkamera 37 08. Projektorer 27 09. Elektrisk symaskin 2572 10. Ej svar fråga 10 1470 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 103 width 2 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 2872 00. Frågan ej tillämplig 1 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 1 05. Portabel skrivmaskin 8 06. Stillbildskamera 7 07. Filmkamera 22 08. Projektorer 15 09. Elektrisk symaskin 2569 10. Ej svar fråga 10 1470 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 483 00. Radio 315 01. Bandspelare 697 02. Stereoanläggning 70 03. Svart/vit TV 598 04. Färg-TV 1189 05. Trädgårdsredskap 175 06. Gräsklippare 286 07. Dammsugare 86 08. Motor- eller segelbåt 36 09. Motionscykel 1543 10. Ej svar fråga 11 1488 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 2208 00. Frågan ej tillämplig 71 01. Bandspelare 142 02. Stereoanläggning 45 03. Svart/vit TV 209 04. Färg-TV 485 05. Trädgårdsredskap 370 06. Gräsklippare 283 07. Dammsugare 99 08. Motor- eller segelbåt 45 09. Motionscykel 1542 10. Ej svar fråga 11 1467 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3368 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 27 02. Stereoanläggning 8 03. Svart/vit TV 39 04. Färg-TV 122 05. Trädgårdsredskap 145 06. Gräsklippare 167 07. Dammsugare 48 08. Motor- eller segelbåt 33 09. Motionscykel 1541 10. Ej svar fråga 11 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3788 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 6 03. Svart/vit TV 10 04. Färg-TV 20 05. Trädgårdsredskap 39 06. Gräsklippare 47 07. Dammsugare 35 08. Motor- eller segelbåt 14 09. Motionscykel 1539 10. Ej svar fråga 11 1468 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 113 width 2 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 3907 00. Frågan ej tillämplig 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 1 04. Färg-TV 5 05. Trädgårdsredskap 6 06. Gräsklippare 25 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 1538 10. Ej svar fråga 11 1467 11. Ej svar fråga 9-11
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 115 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 248 1. Mycket ointresserad 369 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 459 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2337 5. Något intresserad 1926 6. Ganska intresserad 1025 7. Mycket intresserad 177 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 116 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 139 1. Mycket ointresserad 213 2. Ganska ointresserad 281 3. Något ointresserad 290 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2069 5. Något intresserad 2424 6. Ganska intresserad 1422 7. Mycket intresserad 128 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 148 1. Mycket ointresserad 216 2. Ganska ointresserad 330 3. Något ointresserad 308 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1774 5. Något intresserad 2255 6. Ganska intresserad 1778 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 140 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 439 3. Något ointresserad 477 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2249 5. Något intresserad 2069 6. Ganska intresserad 1132 7. Mycket intresserad 213 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 119 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 229 1. Mycket ointresserad 277 2. Ganska ointresserad 440 3. Något ointresserad 695 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2164 5. Något intresserad 1872 6. Ganska intresserad 1089 7. Mycket intresserad 200 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 120 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 1220 1. Mycket ointresserad 885 2. Ganska ointresserad 841 3. Något ointresserad 784 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1666 5. Något intresserad 815 6. Ganska intresserad 601 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 121 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 183 2. Ganska ointresserad 319 3. Något ointresserad 383 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1957 5. Något intresserad 2290 6. Ganska intresserad 1521 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 122 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 200 1. Mycket ointresserad 309 2. Ganska ointresserad 521 3. Något ointresserad 748 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2262 5. Något intresserad 1837 6. Ganska intresserad 877 7. Mycket intresserad 212 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 123 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 389 1. Mycket ointresserad 388 2. Ganska ointresserad 461 3. Något ointresserad 449 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2023 5. Något intresserad 1875 6. Ganska intresserad 1217 7. Mycket intresserad 164 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 461 1. Mycket ointresserad 361 2. Ganska ointresserad 424 3. Något ointresserad 263 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1660 5. Något intresserad 1535 6. Ganska intresserad 2137 7. Mycket intresserad 125 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 125 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 104 1. Mycket ointresserad 161 2. Ganska ointresserad 283 3. Något ointresserad 363 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1967 5. Något intresserad 2198 6. Ganska intresserad 1721 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 126 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 250 1. Mycket ointresserad 380 2. Ganska ointresserad 451 3. Något ointresserad 494 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1732 5. Något intresserad 1801 6. Ganska intresserad 1701 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 127 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 133 1. Mycket ointresserad 237 2. Ganska ointresserad 394 3. Något ointresserad 420 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1933 5. Något intresserad 1986 6. Ganska intresserad 1689 7. Mycket intresserad 174 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 128 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 2164 1. Mycket ointresserad 741 2. Ganska ointresserad 584 3. Något ointresserad 663 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1333 5. Något intresserad 691 6. Ganska intresserad 612 7. Mycket intresserad 178 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 129 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 207 2. Ganska ointresserad 325 3. Något ointresserad 358 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1582 5. Något intresserad 2111 6. Ganska intresserad 2052 7. Mycket intresserad 163 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 130 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 210 1. Mycket ointresserad 265 2. Ganska ointresserad 378 3. Något ointresserad 365 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1899 5. Något intresserad 2015 6. Ganska intresserad 1699 7. Mycket intresserad 135 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 131 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 902 1. Mycket ointresserad 650 2. Ganska ointresserad 684 3. Något ointresserad 476 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2047 5. Något intresserad 1263 6. Ganska intresserad 796 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 132 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 545 1. Mycket ointresserad 558 2. Ganska ointresserad 686 3. Något ointresserad 643 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1996 5. Något intresserad 1476 6. Ganska intresserad 872 7. Mycket intresserad 190 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 133 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 594 1. Mycket ointresserad 392 2. Ganska ointresserad 576 3. Något ointresserad 765 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1692 5. Något intresserad 1469 6. Ganska intresserad 1288 7. Mycket intresserad 190 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 134 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 1448 1. Mycket ointresserad 730 2. Ganska ointresserad 706 3. Något ointresserad 778 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1843 5. Något intresserad 892 6. Ganska intresserad 399 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 135 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 266 1. Mycket ointresserad 192 2. Ganska ointresserad 226 3. Något ointresserad 464 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1119 5. Något intresserad 1592 6. Ganska intresserad 2941 7. Mycket intresserad 166 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 136 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 706 1. Mycket ointresserad 450 2. Ganska ointresserad 489 3. Något ointresserad 884 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1551 5. Något intresserad 1179 6. Ganska intresserad 1460 7. Mycket intresserad 247 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 224 1. Mycket ointresserad 209 2. Ganska ointresserad 293 3. Något ointresserad 295 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1786 5. Något intresserad 1966 6. Ganska intresserad 2024 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 138 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 1535 1. Mycket ointresserad 643 2. Ganska ointresserad 680 3. Något ointresserad 816 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1466 5. Något intresserad 828 6. Ganska intresserad 813 7. Mycket intresserad 185 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 493 1. Mycket ointresserad 323 2. Ganska ointresserad 404 3. Något ointresserad 418 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1933 5. Något intresserad 1837 6. Ganska intresserad 1421 7. Mycket intresserad 137 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 140 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 446 1. Mycket ointresserad 347 2. Ganska ointresserad 423 3. Något ointresserad 496 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1891 5. Något intresserad 1721 6. Ganska intresserad 1524 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 141 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 681 1. Mycket ointresserad 425 2. Ganska ointresserad 471 3. Något ointresserad 556 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1871 5. Något intresserad 1559 6. Ganska intresserad 1228 7. Mycket intresserad 175 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 464 1. Mycket ointresserad 441 2. Ganska ointresserad 622 3. Något ointresserad 675 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2191 5. Något intresserad 1506 6. Ganska intresserad 876 7. Mycket intresserad 191 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 143 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 928 1. Mycket ointresserad 618 2. Ganska ointresserad 833 3. Något ointresserad 817 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2045 5. Något intresserad 985 6. Ganska intresserad 542 7. Mycket intresserad 198 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 144 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2839 1. Mycket ointresserad 747 2. Ganska ointresserad 680 3. Något ointresserad 910 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 936 5. Något intresserad 340 6. Ganska intresserad 335 7. Mycket intresserad 179 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 145 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 2616 1. Mycket ointresserad 573 2. Ganska ointresserad 582 3. Något ointresserad 1063 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1185 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 299 7. Mycket intresserad 213 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 724 1. Mycket ointresserad 540 2. Ganska ointresserad 614 3. Något ointresserad 830 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1987 5. Något intresserad 1350 6. Ganska intresserad 765 7. Mycket intresserad 156 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 1827 1. Mycket ointresserad 692 2. Ganska ointresserad 647 3. Något ointresserad 1143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1406 5. Något intresserad 619 6. Ganska intresserad 441 7. Mycket intresserad 191 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 148 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 2443 1. Mycket ointresserad 537 2. Ganska ointresserad 483 3. Något ointresserad 867 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 925 5. Något intresserad 689 6. Ganska intresserad 855 7. Mycket intresserad 167 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 149 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 3017 1. Mycket ointresserad 542 2. Ganska ointresserad 532 3. Något ointresserad 955 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 833 5. Något intresserad 425 6. Ganska intresserad 469 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 150 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 513 1. Mycket ointresserad 253 2. Ganska ointresserad 333 3. Något ointresserad 665 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1670 5. Något intresserad 1741 6. Ganska intresserad 1619 7. Mycket intresserad 172 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 151 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 830 1. Mycket ointresserad 350 2. Ganska ointresserad 406 3. Något ointresserad 465 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1516 5. Något intresserad 1488 6. Ganska intresserad 1795 7. Mycket intresserad 116 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 152 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 292 1. Mycket ointresserad 363 2. Ganska ointresserad 435 3. Något ointresserad 299 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2011 5. Något intresserad 2129 6. Ganska intresserad 1371 7. Mycket intresserad 66 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 153 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 310 1. Mycket ointresserad 320 2. Ganska ointresserad 425 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1718 5. Något intresserad 2107 6. Ganska intresserad 1772 7. Mycket intresserad 71 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 288 1. Mycket ointresserad 262 2. Ganska ointresserad 404 3. Något ointresserad 379 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1690 5. Något intresserad 1921 6. Ganska intresserad 1892 7. Mycket intresserad 130 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 155 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 964 1. Mycket ointresserad 500 2. Ganska ointresserad 632 3. Något ointresserad 547 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1338 5. Något intresserad 1345 6. Ganska intresserad 1501 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 4400 1. Mycket ointresserad 433 2. Ganska ointresserad 379 3. Något ointresserad 866 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 520 5. Något intresserad 122 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 157 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 5030 1. Mycket ointresserad 218 2. Ganska ointresserad 231 3. Något ointresserad 899 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 252 5. Något intresserad 80 6. Ganska intresserad 71 7. Mycket intresserad 185 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 158 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 5115 1. Mycket ointresserad 219 2. Ganska ointresserad 227 3. Något ointresserad 884 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 200 5. Något intresserad 63 6. Ganska intresserad 41 7. Mycket intresserad 217 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 159 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 187 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 219 3. Något ointresserad 278 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2023 5. Något intresserad 2728 6. Ganska intresserad 1277 7. Mycket intresserad 124 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 160 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 791 1. Mycket ointresserad 138 2. Ganska ointresserad 202 3. Något ointresserad 566 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1125 5. Något intresserad 1966 6. Ganska intresserad 2023 7. Mycket intresserad 155 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 161 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 1788 1. Mycket ointresserad 495 2. Ganska ointresserad 577 3. Något ointresserad 777 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1540 5. Något intresserad 922 6. Ganska intresserad 717 7. Mycket intresserad 150 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 162 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 580 1. Mycket ointresserad 291 2. Ganska ointresserad 366 3. Något ointresserad 597 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1615 5. Något intresserad 1723 6. Ganska intresserad 1690 7. Mycket intresserad 104 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 163 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 767 1. Mycket ointresserad 411 2. Ganska ointresserad 546 3. Något ointresserad 609 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2497 5. Något intresserad 1285 6. Ganska intresserad 715 7. Mycket intresserad 136 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 164 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 1980 1. Mycket ointresserad 579 2. Ganska ointresserad 614 3. Något ointresserad 1611 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1124 5. Något intresserad 552 6. Ganska intresserad 321 7. Mycket intresserad 185 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 165 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1827 1. Mycket ointresserad 520 2. Ganska ointresserad 522 3. Något ointresserad 503 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1576 5. Något intresserad 988 6. Ganska intresserad 837 7. Mycket intresserad 193 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 166 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 1341 1. Mycket ointresserad 577 2. Ganska ointresserad 629 3. Något ointresserad 499 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1950 5. Något intresserad 1162 6. Ganska intresserad 664 7. Mycket intresserad 144 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 167 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 919 1. Mycket ointresserad 482 2. Ganska ointresserad 581 3. Något ointresserad 721 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2078 5. Något intresserad 1321 6. Ganska intresserad 735 7. Mycket intresserad 129 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 168 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 1464 1. Mycket ointresserad 728 2. Ganska ointresserad 805 3. Något ointresserad 826 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1663 5. Något intresserad 840 6. Ganska intresserad 483 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 169 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 480 1. Mycket ointresserad 294 2. Ganska ointresserad 500 3. Något ointresserad 904 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2054 5. Något intresserad 1528 6. Ganska intresserad 1036 7. Mycket intresserad 170 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 300 1. Mycket ointresserad 247 2. Ganska ointresserad 443 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1876 5. Något intresserad 1731 6. Ganska intresserad 2003 7. Mycket intresserad 118 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 171 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 690 1. Mycket ointresserad 530 2. Ganska ointresserad 724 3. Något ointresserad 744 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2323 5. Något intresserad 1273 6. Ganska intresserad 520 7. Mycket intresserad 162 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 172 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 2763 1. Mycket ointresserad 496 2. Ganska ointresserad 426 3. Något ointresserad 629 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1071 5. Något intresserad 693 6. Ganska intresserad 749 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 2408 1. Mycket ointresserad 349 2. Ganska ointresserad 320 3. Något ointresserad 511 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 842 5. Något intresserad 930 6. Ganska intresserad 1480 7. Mycket intresserad 126 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 1519 1. Mycket ointresserad 419 2. Ganska ointresserad 510 3. Något ointresserad 746 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1803 5. Något intresserad 1119 6. Ganska intresserad 705 7. Mycket intresserad 145 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 175 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 1431 1. Mycket ointresserad 402 2. Ganska ointresserad 591 3. Något ointresserad 823 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1575 5. Något intresserad 1164 6. Ganska intresserad 823 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 248 1. Mycket ointresserad 172 2. Ganska ointresserad 329 3. Något ointresserad 294 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2122 5. Något intresserad 2112 6. Ganska intresserad 1581 7. Mycket intresserad 108 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 177 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 146 1. Mycket ointresserad 133 2. Ganska ointresserad 241 3. Något ointresserad 284 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1787 5. Något intresserad 2091 6. Ganska intresserad 2163 7. Mycket intresserad 121 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 178 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 1706 1. Mycket ointresserad 488 2. Ganska ointresserad 531 3. Något ointresserad 807 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1341 5. Något intresserad 887 6. Ganska intresserad 1058 7. Mycket intresserad 148 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 179 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 930 1. Mycket ointresserad 301 2. Ganska ointresserad 495 3. Något ointresserad 605 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1824 5. Något intresserad 1400 6. Ganska intresserad 1254 7. Mycket intresserad 157 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 180 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 1467 1. Mycket ointresserad 476 2. Ganska ointresserad 607 3. Något ointresserad 926 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1498 5. Något intresserad 977 6. Ganska intresserad 846 7. Mycket intresserad 169 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 181 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 2078 1. Mycket ointresserad 530 2. Ganska ointresserad 616 3. Något ointresserad 1490 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 969 5. Något intresserad 535 6. Ganska intresserad 576 7. Mycket intresserad 172 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 182 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 1309 1. Mycket ointresserad 397 2. Ganska ointresserad 561 3. Något ointresserad 636 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1719 5. Något intresserad 1262 6. Ganska intresserad 928 7. Mycket intresserad 154 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 183 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 640 1. Mycket ointresserad 252 2. Ganska ointresserad 345 3. Något ointresserad 664 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1378 5. Något intresserad 1409 6. Ganska intresserad 2139 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 184 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 129 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1323 5. Något intresserad 2413 6. Ganska intresserad 2583 7. Mycket intresserad 147 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 185 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 1439 1. Mycket ointresserad 720 2. Ganska ointresserad 879 3. Något ointresserad 843 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1738 5. Något intresserad 777 6. Ganska intresserad 388 7. Mycket intresserad 182 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 186 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 784 1. Mycket ointresserad 390 2. Ganska ointresserad 450 3. Något ointresserad 358 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 1598 5. Något intresserad 1408 6. Ganska intresserad 1840 7. Mycket intresserad 138 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 187 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 357 1. Mycket ointresserad 360 2. Ganska ointresserad 512 3. Något ointresserad 967 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 2481 5. Något intresserad 1433 6. Ganska intresserad 717 7. Mycket intresserad 139 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 188 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 2246 00. Aldrig 191 01. 1 gång per år 183 02. 2 gånger per år 281 03. 3 gånger per år 351 04. 1 gång per kvartal 212 05. 2 gånger per kvartal 484 06. 1 gång per månad 293 07. 2 gånger per månad 315 08. 3 gånger per månad 574 09. 1 gång per vecka 380 10. 2 gånger per vecka 302 11. 3 gånger per vecka 192 12. 4 gånger per vecka 157 13. 5 gånger per vecka 788 14. 6 gånger per vecka 17 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 190 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5693 00. Aldrig 141 01. 1 gång per år 90 02. 2 gånger per år 101 03. 3 gånger per år 90 04. 1 gång per kvartal 65 05. 2 gånger per kvartal 136 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 46 10. 2 gånger per vecka 34 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 28 13. 5 gånger per vecka 279 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 192 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 3473 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 207 02. 2 gånger per år 255 03. 3 gånger per år 268 04. 1 gång per kvartal 186 05. 2 gånger per kvartal 312 06. 1 gång per månad 184 07. 2 gånger per månad 188 08. 3 gånger per månad 416 09. 1 gång per vecka 141 10. 2 gånger per vecka 114 11. 3 gånger per vecka 73 12. 4 gånger per vecka 116 13. 5 gånger per vecka 823 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1772 00. Aldrig 111 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 228 03. 3 gånger per år 362 04. 1 gång per kvartal 238 05. 2 gånger per kvartal 518 06. 1 gång per månad 333 07. 2 gånger per månad 349 08. 3 gånger per månad 663 09. 1 gång per vecka 441 10. 2 gånger per vecka 375 11. 3 gånger per vecka 256 12. 4 gånger per vecka 202 13. 5 gånger per vecka 960 14. 6 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 196 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5227 00. Aldrig 145 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 132 03. 3 gånger per år 122 04. 1 gång per kvartal 62 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 63 07. 2 gånger per månad 69 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 47 10. 2 gånger per vecka 42 11. 3 gånger per vecka 32 12. 4 gånger per vecka 30 13. 5 gånger per vecka 616 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5493 00. Aldrig 144 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 151 03. 3 gånger per år 132 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 133 09. 1 gång per vecka 121 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 49 12. 4 gånger per vecka 29 13. 5 gånger per vecka 150 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 200 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5457 00. Aldrig 108 01. 1 gång per år 111 02. 2 gånger per år 131 03. 3 gånger per år 125 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 77 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 160 09. 1 gång per vecka 126 10. 2 gånger per vecka 69 11. 3 gånger per vecka 60 12. 4 gånger per vecka 39 13. 5 gånger per vecka 216 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 5229 00. Aldrig 209 01. 1 gång per år 138 02. 2 gånger per år 157 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 98 05. 2 gånger per kvartal 156 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 81 08. 3 gånger per månad 149 09. 1 gång per vecka 70 10. 2 gånger per vecka 48 11. 3 gånger per vecka 29 12. 4 gånger per vecka 42 13. 5 gånger per vecka 322 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 204 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6037 00. Aldrig 113 01. 1 gång per år 72 02. 2 gånger per år 80 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 35 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 96 09. 1 gång per vecka 23 10. 2 gånger per vecka 20 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 13 13. 5 gånger per vecka 241 14. 6 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 206 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6622 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 16 02. 2 gånger per år 26 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 12 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 6 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 15 13. 5 gånger per vecka 133 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 208 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6668 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 9 05. 2 gånger per kvartal 16 06. 1 gång per månad 8 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 10 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 128 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 210 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6514 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 28 04. 1 gång per kvartal 24 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 26 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 15 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 26 13. 5 gånger per vecka 154 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 212 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6542 00. Aldrig 48 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 25 09. 1 gång per vecka 11 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 18 13. 5 gånger per vecka 127 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 214 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6609 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 19 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 135 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 216 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 6543 00. Aldrig 43 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 35 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 146 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 3116 00. Aldrig 182 01. 1 gång per år 161 02. 2 gånger per år 183 03. 3 gånger per år 279 04. 1 gång per kvartal 195 05. 2 gånger per kvartal 476 06. 1 gång per månad 368 07. 2 gånger per månad 264 08. 3 gånger per månad 1734 09. 1 gång per vecka 8 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6357 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 38 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 67 06. 1 gång per månad 40 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 306 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 4499 00. Aldrig 147 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 146 03. 3 gånger per år 157 04. 1 gång per kvartal 130 05. 2 gånger per kvartal 254 06. 1 gång per månad 183 07. 2 gånger per månad 119 08. 3 gånger per månad 1208 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 2602 00. Aldrig 132 01. 1 gång per år 151 02. 2 gånger per år 192 03. 3 gånger per år 296 04. 1 gång per kvartal 222 05. 2 gånger per kvartal 529 06. 1 gång per månad 457 07. 2 gånger per månad 393 08. 3 gånger per månad 1990 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 226 width 1 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5723 0. Aldrig 80 1. 1 gång per år 55 2. 2 gånger per år 64 3. 3 gånger per år 72 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 101 6. 1 gång per månad 82 7. 2 gånger per månad 58 8. 3 gånger per månad 689 9. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 227 width 2 MD=99 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5923 00. Aldrig 84 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 76 03. 3 gånger per år 82 04. 1 gång per kvartal 79 05. 2 gånger per kvartal 127 06. 1 gång per månad 79 07. 2 gånger per månad 92 08. 3 gånger per månad 352 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 229 width 2 MD=99 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 5812 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 63 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 93 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 90 07. 2 gånger per månad 91 08. 3 gånger per månad 498 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 231 width 1 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6189 0. Aldrig 75 1. 1 gång per år 52 2. 2 gånger per år 42 3. 3 gånger per år 72 4. 1 gång per kvartal 46 5. 2 gånger per kvartal 63 6. 1 gång per månad 40 7. 2 gånger per månad 31 8. 3 gånger per månad 356 9. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 1 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6360 0. Aldrig 43 1. 1 gång per år 47 2. 2 gånger per år 39 3. 3 gånger per år 25 4. 1 gång per kvartal 25 5. 2 gånger per kvartal 37 6. 1 gång per månad 32 7. 2 gånger per månad 22 8. 3 gånger per månad 336 9. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 233 width 1 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6807 0. Aldrig 21 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 11 3. 3 gånger per år 15 4. 1 gång per kvartal 6 5. 2 gånger per kvartal 16 6. 1 gång per månad 7 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 71 9. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 6726 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 140 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 236 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 4845 00. Aldrig 326 01. 1 gång per år 201 02. 2 gånger per år 226 03. 3 gånger per år 270 04. 1 gång per kvartal 154 05. 2 gånger per kvartal 292 06. 1 gång per månad 154 07. 2 gånger per månad 67 08. 3 gånger per månad 425 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 238 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 3935 00. Aldrig 422 01. 1 gång per år 329 02. 2 gånger per år 335 03. 3 gånger per år 418 04. 1 gång per kvartal 211 05. 2 gånger per kvartal 388 06. 1 gång per månad 193 07. 2 gånger per månad 111 08. 3 gånger per månad 620 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 240 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 4551 00. Aldrig 362 01. 1 gång per år 278 02. 2 gånger per år 307 03. 3 gånger per år 409 04. 1 gång per kvartal 201 05. 2 gånger per kvartal 355 06. 1 gång per månad 141 07. 2 gånger per månad 78 08. 3 gånger per månad 280 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 242 width 2 MD=99 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 4812 00. Aldrig 376 01. 1 gång per år 250 02. 2 gånger per år 287 03. 3 gånger per år 358 04. 1 gång per kvartal 174 05. 2 gånger per kvartal 324 06. 1 gång per månad 109 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 213 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 244 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3692 00. Aldrig 271 01. 1 gång per år 247 02. 2 gånger per år 316 03. 3 gånger per år 462 04. 1 gång per kvartal 313 05. 2 gånger per kvartal 595 06. 1 gång per månad 362 07. 2 gånger per månad 226 08. 3 gånger per månad 473 09. 1 gång per vecka 9 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 246 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 3983 00. Aldrig 332 01. 1 gång per år 307 02. 2 gånger per år 278 03. 3 gånger per år 365 04. 1 gång per kvartal 239 05. 2 gånger per kvartal 404 06. 1 gång per månad 215 07. 2 gånger per månad 118 08. 3 gånger per månad 722 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 248 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 4100 00. Aldrig 309 01. 1 gång per år 283 02. 2 gånger per år 313 03. 3 gånger per år 326 04. 1 gång per kvartal 213 05. 2 gånger per kvartal 365 06. 1 gång per månad 193 07. 2 gånger per månad 124 08. 3 gånger per månad 735 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 250 width 2 MD=99 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 5788 00. Aldrig 247 01. 1 gång per år 121 02. 2 gånger per år 120 03. 3 gånger per år 169 04. 1 gång per kvartal 107 05. 2 gånger per kvartal 168 06. 1 gång per månad 68 07. 2 gånger per månad 49 08. 3 gånger per månad 127 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 252 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 4650 00. Aldrig 344 01. 1 gång per år 243 02. 2 gånger per år 312 03. 3 gånger per år 356 04. 1 gång per kvartal 197 05. 2 gånger per kvartal 291 06. 1 gång per månad 135 07. 2 gånger per månad 79 08. 3 gånger per månad 353 09. 1 gång per vecka 6 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 254 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 4151 00. Aldrig 360 01. 1 gång per år 292 02. 2 gånger per år 392 03. 3 gånger per år 446 04. 1 gång per kvartal 270 05. 2 gånger per kvartal 433 06. 1 gång per månad 181 07. 2 gånger per månad 110 08. 3 gånger per månad 329 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 256 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 3853 00. Aldrig 240 01. 1 gång per år 170 02. 2 gånger per år 255 03. 3 gånger per år 321 04. 1 gång per kvartal 169 05. 2 gånger per kvartal 356 06. 1 gång per månad 178 07. 2 gånger per månad 96 08. 3 gånger per månad 1323 09. 1 gång per vecka 5 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 258 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 4753 00. Aldrig 265 01. 1 gång per år 209 02. 2 gånger per år 270 03. 3 gånger per år 295 04. 1 gång per kvartal 178 05. 2 gånger per kvartal 288 06. 1 gång per månad 168 07. 2 gånger per månad 99 08. 3 gånger per månad 439 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 260 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 5096 00. Aldrig 167 01. 1 gång per år 118 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 144 04. 1 gång per kvartal 67 05. 2 gånger per kvartal 194 06. 1 gång per månad 102 07. 2 gånger per månad 53 08. 3 gånger per månad 897 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 262 width 2 MD=99 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 4256 00. Aldrig 194 01. 1 gång per år 192 02. 2 gånger per år 238 03. 3 gånger per år 391 04. 1 gång per kvartal 263 05. 2 gånger per kvartal 483 06. 1 gång per månad 336 07. 2 gånger per månad 180 08. 3 gånger per månad 429 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 264 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 5763 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 58 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 114 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 453 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 266 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 5595 00. Aldrig 157 01. 1 gång per år 132 02. 2 gånger per år 126 03. 3 gånger per år 135 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 161 06. 1 gång per månad 97 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 384 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 268 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 6528 00. Aldrig 103 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 33 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 13 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 53 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 270 width 1 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 6175 0. Aldrig 153 1. 1 gång per år 103 2. 2 gånger per år 95 3. 3 gånger per år 90 4. 1 gång per kvartal 53 5. 2 gånger per kvartal 95 6. 1 gång per månad 43 7. 2 gånger per månad 17 8. 3 gånger per månad 142 9. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 271 width 2 MD=99 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 4782 00. Aldrig 369 01. 1 gång per år 346 02. 2 gånger per år 363 03. 3 gånger per år 283 04. 1 gång per kvartal 164 05. 2 gånger per kvartal 220 06. 1 gång per månad 69 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 325 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 273 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5091 00. Aldrig 221 01. 1 gång per år 176 02. 2 gånger per år 220 03. 3 gånger per år 222 04. 1 gång per kvartal 174 05. 2 gånger per kvartal 240 06. 1 gång per månad 143 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 386 09. 1 gång per vecka 4 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 275 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 4149 00. Aldrig 351 01. 1 gång per år 365 02. 2 gånger per år 423 03. 3 gånger per år 473 04. 1 gång per kvartal 285 05. 2 gånger per kvartal 415 06. 1 gång per månad 187 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 277 width 2 MD=99 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 5291 00. Aldrig 208 01. 1 gång per år 162 02. 2 gånger per år 216 03. 3 gånger per år 245 04. 1 gång per kvartal 136 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 60 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 279 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 5894 00. Aldrig 128 01. 1 gång per år 105 02. 2 gånger per år 117 03. 3 gånger per år 137 04. 1 gång per kvartal 68 05. 2 gånger per kvartal 183 06. 1 gång per månad 72 07. 2 gånger per månad 35 08. 3 gånger per månad 224 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 281 width 1 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 5777 0. Aldrig 249 1. 1 gång per år 157 2. 2 gånger per år 172 3. 3 gånger per år 197 4. 1 gång per kvartal 87 5. 2 gånger per kvartal 125 6. 1 gång per månad 53 7. 2 gånger per månad 27 8. 3 gånger per månad 122 9. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 282 width 2 MD=99 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 5118 00. Aldrig 295 01. 1 gång per år 230 02. 2 gånger per år 280 03. 3 gånger per år 282 04. 1 gång per kvartal 144 05. 2 gånger per kvartal 226 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 68 08. 3 gånger per månad 226 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 200 LÄSER VI Loc 284 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 5302 00. Aldrig 195 01. 1 gång per år 126 02. 2 gånger per år 157 03. 3 gånger per år 188 04. 1 gång per kvartal 92 05. 2 gånger per kvartal 195 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 38 08. 3 gånger per månad 596 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 286 width 1 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 6427 0. Aldrig 113 1. 1 gång per år 58 2. 2 gånger per år 55 3. 3 gånger per år 88 4. 1 gång per kvartal 26 5. 2 gånger per kvartal 74 6. 1 gång per månad 22 7. 2 gånger per månad 12 8. 3 gånger per månad 91 9. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 287 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 3295 00. Aldrig 263 01. 1 gång per år 284 02. 2 gånger per år 424 03. 3 gånger per år 441 04. 1 gång per kvartal 357 05. 2 gånger per kvartal 459 06. 1 gång per månad 302 07. 2 gånger per månad 177 08. 3 gånger per månad 962 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 289 width 1 MD=9 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 6087 0. Aldrig 46 1. 1 gång per år 33 2. 2 gånger per år 26 3. 3 gånger per år 51 4. 1 gång per kvartal 29 5. 2 gånger per kvartal 151 6. 1 gång per månad 541 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 290 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 5512 0. Aldrig 166 1. 1 gång per år 162 2. 2 gånger per år 169 3. 3 gånger per år 185 4. 1 gång per kvartal 97 5. 2 gånger per kvartal 216 6. 1 gång per månad 457 7. 2 gånger per månad 2 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 291 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 6198 0. Aldrig 115 1. 1 gång per år 75 2. 2 gånger per år 84 3. 3 gånger per år 116 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 127 6. 1 gång per månad 202 7. 2 gånger per månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 292 width 1 MD=9 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 5141 0. Aldrig 242 1. 1 gång per år 237 2. 2 gånger per år 254 3. 3 gånger per år 294 4. 1 gång per kvartal 193 5. 2 gånger per kvartal 308 6. 1 gång per månad 296 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 293 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 4541 0. Aldrig 158 1. 1 gång per år 162 2. 2 gånger per år 189 3. 3 gånger per år 215 4. 1 gång per kvartal 120 5. 2 gånger per kvartal 464 6. 1 gång per månad 1112 7. 2 gånger per månad 5 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 294 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 3743 0. Aldrig 574 1. 1 gång per år 592 2. 2 gånger per år 493 3. 3 gånger per år 561 4. 1 gång per kvartal 241 5. 2 gånger per kvartal 755 6. 1 gång per månad 7 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 295 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 6294 0. Aldrig 207 1. 1 gång per år 116 2. 2 gånger per år 83 3. 3 gånger per år 100 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 114 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 296 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 3740 0. Aldrig 540 1. 1 gång per år 525 2. 2 gånger per år 461 3. 3 gånger per år 572 4. 1 gång per kvartal 245 5. 2 gånger per kvartal 871 6. 1 gång per månad 12 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 297 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 6570 0. Aldrig 153 1. 1 gång per år 57 2. 2 gånger per år 50 3. 3 gånger per år 49 4. 1 gång per kvartal 23 5. 2 gånger per kvartal 62 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 298 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 4633 0. Aldrig 470 1. 1 gång per år 364 2. 2 gånger per år 373 3. 3 gånger per år 351 4. 1 gång per kvartal 202 5. 2 gånger per kvartal 565 6. 1 gång per månad 8 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 299 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 5790 0. Aldrig 295 1. 1 gång per år 182 2. 2 gånger per år 191 3. 3 gånger per år 180 4. 1 gång per kvartal 96 5. 2 gånger per kvartal 229 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 300 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 6286 0. Aldrig 158 1. 1 gång per år 96 2. 2 gånger per år 94 3. 3 gånger per år 125 4. 1 gång per kvartal 73 5. 2 gånger per kvartal 132 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 301 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 6168 0. Aldrig 219 1. 1 gång per år 96 2. 2 gånger per år 100 3. 3 gånger per år 134 4. 1 gång per kvartal 79 5. 2 gånger per kvartal 165 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 302 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 6315 0. Aldrig 221 1. 1 gång per år 95 2. 2 gånger per år 83 3. 3 gånger per år 77 4. 1 gång per kvartal 49 5. 2 gånger per kvartal 123 6. 1 gång per månad 3 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 303 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 5888 0. Aldrig 296 1. 1 gång per år 210 2. 2 gånger per år 180 3. 3 gånger per år 157 4. 1 gång per kvartal 94 5. 2 gånger per kvartal 139 6. 1 gång per månad 2 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 304 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 6342 0. Aldrig 171 1. 1 gång per år 94 2. 2 gånger per år 72 3. 3 gånger per år 91 4. 1 gång per kvartal 64 5. 2 gånger per kvartal 127 6. 1 gång per månad 5 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 305 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 5217 0. Aldrig 390 1. 1 gång per år 241 2. 2 gånger per år 221 3. 3 gånger per år 164 4. 1 gång per kvartal 107 5. 2 gånger per kvartal 619 6. 1 gång per månad 7 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 306 width 1 MD=9 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 5573 0. Aldrig 313 1. 1 gång per år 214 2. 2 gånger per år 203 3. 3 gånger per år 229 4. 1 gång per kvartal 106 5. 2 gånger per kvartal 327 6. 1 gång per månad 1 9. Ej svar
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 307 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 5264 0. Aldrig 231 1. 1 gång per år 170 2. 2 gånger per år 128 3. 3 gånger per år 238 4. 1 gång per kvartal 104 5. 2 gånger per kvartal 822 6. 1 gång per månad 9 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 308 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 1265 1. Ja 430 2. Nej 5271 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 309 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 715 0. Inget nummer 303 1. 1-2 nummer 113 2. 3-4 nummer 48 3. 5-6 nummer 16 4. 7-8 nummer 76 5. 9-10 nummer 420 6. Frågan ej tillämplig 5271 8. Frågan ej ställd 4 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 310 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 685 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 150 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 330 2. Läser lika ofta nu som då 29 3. Läser oftare nu 66 4. Har börjat läsa tidningen under året 420 5. Frågan ej tillämplig 5271 8. Frågan ej ställd 15 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 311 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 3149 00. Aldrig 130 01. 1 gång per år 128 02. 2 gånger per år 196 03. 3 gånger per år 166 04. 1 gång per kvartal 141 05. 2 gånger per kvartal 171 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 107 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 112 10. 2 gånger per vecka 144 11. 3 gånger per vecka 76 12. 4 gånger per vecka 179 13. 5 gånger per vecka 1972 14. 6 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 313 width 2 MD=99 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 4263 00. Aldrig 94 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 161 03. 3 gånger per år 145 04. 1 gång per kvartal 105 05. 2 gånger per kvartal 224 06. 1 gång per månad 136 07. 2 gånger per månad 151 08. 3 gånger per månad 236 09. 1 gång per vecka 150 10. 2 gånger per vecka 123 11. 3 gånger per vecka 71 12. 4 gånger per vecka 116 13. 5 gånger per vecka 894 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 315 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6417 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 52 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 23 08. 3 gånger per månad 28 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 14 12. 4 gånger per vecka 180 13. 5 gånger per vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 317 width 2 MD=99 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6677 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 23 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 21 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 17 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per månad 31 11. 3 gånger per månad 100 12. 4 gånger per månad 3 99. Ej svar
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 319 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6412 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 26 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 33 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 36 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 28 10. 2 gånger per vecka 257 11. 3 gånger per vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 321 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 6889 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 17 10. 2 gånger per vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 323 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 6684 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 25 02. 2 gånger per år 21 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 29 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 115 14. 6 gånger per vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 325 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 6737 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 10 06. 1 gång per månad 14 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 11 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 83 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 327 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 6104 99. Uppgift saknas Valid-n=862 Min=0 Max=80 Mean=35.2 St.Dev=15.4
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 329 width 1 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 6717 0. Aldrig 20 1. 1 gång per år 13 2. 2 gånger per år 16 3. 3 gånger per år 28 4. 1 gång per kvartal 15 5. 2 gånger per kvartal 24 6. 1 gång per månad 12 7. 2 gånger per månad 11 8. 3 gånger per månad 110 9. 1 gång per vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 330 width 1 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 6879 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 7 2. 2 gånger per år 8 3. 3 gånger per år 5 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 9 6. 1 gång per månad 11 7. 2 gånger per månad 8. 3 gånger per månad 31 9. 1 gång per vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 331 width 1 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 6912 0. Aldrig 3 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 6 3. 3 gånger per år 2 4. 1 gång per kvartal 1 5. 2 gånger per kvartal 4 6. 1 gång per månad 5 7. 2 gånger per månad 1 8. 3 gånger per månad 28 9. 1 gång per vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 332 width 1 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 6775 0. Aldrig 15 1. 1 gång per år 19 2. 2 gånger per år 18 3. 3 gånger per år 16 4. 1 gång per kvartal 18 5. 2 gånger per kvartal 22 6. 1 gång per månad 6 7. 2 gånger per månad 9 8. 3 gånger per månad 68 9. 1 gång per vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 333 width 2 MD=99 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 6586 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 7 02. 2 gånger per år 15 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 30 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 250 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 335 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 6768 00. Aldrig 15 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 13 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 19 06. 1 gång per månad 15 07. 2 gånger per månad 6 08. 3 gånger per månad 105 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 337 width 1 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 6835 0. Aldrig 11 1. 1 gång per år 6 2. 2 gånger per år 2 3. 3 gånger per år 8 4. 1 gång per kvartal 7 5. 2 gånger per kvartal 13 6. 1 gång per månad 8 7. 2 gånger per månad 5 8. 3 gånger per månad 71 9. 1 gång per vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 338 width 1 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 6783 0. Aldrig 8 1. 1 gång per år 4 2. 2 gånger per år 9 3. 3 gånger per år 11 4. 1 gång per kvartal 8 5. 2 gånger per kvartal 10 6. 1 gång per månad 15 7. 2 gånger per månad 7 8. 3 gånger per månad 111 9. 1 gång per vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 339 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 6741 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 23 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 134 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 341 width 1 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 6800 0. Aldrig 10 1. 1 gång per år 2 2. 2 gånger per år 5 3. 3 gånger per år 7 4. 1 gång per kvartal 5 5. 2 gånger per kvartal 22 6. 1 gång per månad 11 7. 2 gånger per månad 7 8. 3 gånger per månad 97 9. 1 gång per vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 342 width 1 MD=9 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 6429 0. Aldrig 44 1. 1 gång per år 37 2. 2 gånger per år 50 3. 3 gånger per år 86 4. 1 gång per kvartal 42 5. 2 gånger per kvartal 171 6. 1 gång per månad 106 7. 2 gånger per månad 1 9. Ej svar
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 343 width 2 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 6726 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 24 03. 3 gånger per år 25 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 5 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 56 14. 6 gånger per vecka
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 345 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 2733 00. Aldrig 762 01. 1 gång per år 545 02. 2 gånger per år 446 03. 3 gånger per år 643 04. 1 gång per kvartal 435 05. 2 gånger per kvartal 650 06. 1 gång per månad 278 07. 2 gånger per månad 241 08. 3 gånger per månad 143 09. 1 gång per vecka 39 10. 2 gånger per vecka 24 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 8 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 347 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3825 00. Aldrig 1200 01. 1 gång per år 532 02. 2 gånger per år 302 03. 3 gånger per år 400 04. 1 gång per kvartal 197 05. 2 gånger per kvartal 289 06. 1 gång per månad 96 07. 2 gånger per månad 56 08. 3 gånger per månad 39 09. 1 gång per vecka 13 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 349 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 4733 00. Aldrig 859 01. 1 gång per år 389 02. 2 gånger per år 222 03. 3 gånger per år 302 04. 1 gång per kvartal 149 05. 2 gånger per kvartal 174 06. 1 gång per månad 62 07. 2 gånger per månad 34 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 10 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 351 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 3071 00. Aldrig 2049 01. 1 gång per år 796 02. 2 gånger per år 429 03. 3 gånger per år 317 04. 1 gång per kvartal 137 05. 2 gånger per kvartal 103 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 3 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 353 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 6081 00. Aldrig 535 01. 1 gång per år 148 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 63 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 355 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 5819 00. Aldrig 468 01. 1 gång per år 176 02. 2 gånger per år 133 03. 3 gånger per år 128 04. 1 gång per kvartal 84 05. 2 gånger per kvartal 76 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 24 08. 3 gånger per månad 13 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 357 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 6212 00. Aldrig 417 01. 1 gång per år 120 02. 2 gånger per år 70 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 30 05. 2 gånger per kvartal 24 06. 1 gång per månad 9 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 6 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 359 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2754 00. Aldrig 806 01. 1 gång per år 651 02. 2 gånger per år 608 03. 3 gånger per år 694 04. 1 gång per kvartal 412 05. 2 gånger per kvartal 528 06. 1 gång per månad 232 07. 2 gånger per månad 144 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 19 10. 2 gånger per vecka 12 11. 3 gånger per vecka 6 12. 4 gånger per vecka 2 13. 5 gånger per vecka 4 14. 6 gånger per vecka 6 15. 7 gånger per vecka 6 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 361 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 5155 00. Aldrig 465 01. 1 gång per år 291 02. 2 gånger per år 253 03. 3 gånger per år 273 04. 1 gång per kvartal 156 05. 2 gånger per kvartal 197 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 33 08. 3 gånger per månad 36 09. 1 gång per vecka 7 10. 2 gånger per vecka 10 11. 3 gånger per vecka 5 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 363 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1170 00. Aldrig 214 01. 1 gång per år 251 02. 2 gånger per år 352 03. 3 gånger per år 554 04. 1 gång per kvartal 341 05. 2 gånger per kvartal 915 06. 1 gång per månad 571 07. 2 gånger per månad 554 08. 3 gånger per månad 920 09. 1 gång per vecka 400 10. 2 gånger per vecka 288 11. 3 gånger per vecka 168 12. 4 gånger per vecka 118 13. 5 gånger per vecka 49 14. 6 gånger per vecka 90 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 365 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1234 00. Aldrig 150 01. 1 gång per år 179 02. 2 gånger per år 223 03. 3 gånger per år 358 04. 1 gång per kvartal 263 05. 2 gånger per kvartal 715 06. 1 gång per månad 483 07. 2 gånger per månad 514 08. 3 gånger per månad 1232 09. 1 gång per vecka 583 10. 2 gånger per vecka 398 11. 3 gånger per vecka 223 12. 4 gånger per vecka 181 13. 5 gånger per vecka 76 14. 6 gånger per vecka 149 15. 7 gånger per vecka 5 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 367 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 2633 00. Aldrig 312 01. 1 gång per år 226 02. 2 gånger per år 224 03. 3 gånger per år 354 04. 1 gång per kvartal 222 05. 2 gånger per kvartal 692 06. 1 gång per månad 366 07. 2 gånger per månad 311 08. 3 gånger per månad 798 09. 1 gång per vecka 337 10. 2 gånger per vecka 184 11. 3 gånger per vecka 107 12. 4 gånger per vecka 94 13. 5 gånger per vecka 48 14. 6 gånger per vecka 43 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 369 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1446 00. Aldrig 257 01. 1 gång per år 394 02. 2 gånger per år 640 03. 3 gånger per år 810 04. 1 gång per kvartal 567 05. 2 gånger per kvartal 904 06. 1 gång per månad 472 07. 2 gånger per månad 365 08. 3 gånger per månad 333 09. 1 gång per vecka 169 10. 2 gånger per vecka 143 11. 3 gånger per vecka 97 12. 4 gånger per vecka 264 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka 54 15. 7 gånger per vecka 17 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 371 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1620 00. Aldrig 433 01. 1 gång per år 494 02. 2 gånger per år 652 03. 3 gånger per år 844 04. 1 gång per kvartal 511 05. 2 gånger per kvartal 856 06. 1 gång per månad 440 07. 2 gånger per månad 331 08. 3 gånger per månad 357 09. 1 gång per vecka 150 10. 2 gånger per vecka 98 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 76 13. 5 gånger per vecka 18 14. 6 gånger per vecka 26 15. 7 gånger per vecka 12 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 373 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1845 00. Aldrig 337 01. 1 gång per år 414 02. 2 gånger per år 571 03. 3 gånger per år 754 04. 1 gång per kvartal 520 05. 2 gånger per kvartal 883 06. 1 gång per månad 493 07. 2 gånger per månad 416 08. 3 gånger per månad 374 09. 1 gång per vecka 173 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 39 12. 4 gånger per vecka 22 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 11 15. 7 gånger per vecka 15 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 375 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1632 00. Aldrig 63 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 89 03. 3 gånger per år 152 04. 1 gång per kvartal 118 05. 2 gånger per kvartal 447 06. 1 gång per månad 738 07. 2 gånger per månad 620 08. 3 gånger per månad 1736 09. 1 gång per vecka 794 10. 2 gånger per vecka 283 11. 3 gånger per vecka 107 12. 4 gånger per vecka 64 13. 5 gånger per vecka 32 14. 6 gånger per vecka 44 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 377 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 301 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 85 03. 3 gånger per år 232 04. 1 gång per kvartal 214 05. 2 gånger per kvartal 1501 06. 1 gång per månad 1390 07. 2 gånger per månad 953 08. 3 gånger per månad 1433 09. 1 gång per vecka 381 10. 2 gånger per vecka 139 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 77 13. 5 gånger per vecka 59 14. 6 gånger per vecka 24 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 379 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 508 00. Aldrig 180 01. 1 gång per år 214 02. 2 gånger per år 224 03. 3 gånger per år 492 04. 1 gång per kvartal 323 05. 2 gånger per kvartal 1597 06. 1 gång per månad 1262 07. 2 gånger per månad 812 08. 3 gånger per månad 936 09. 1 gång per vecka 208 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 33 12. 4 gånger per vecka 57 13. 5 gånger per vecka 7 14. 6 gånger per vecka 25 15. 7 gånger per vecka 14 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 381 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 2014 00. Aldrig 206 01. 1 gång per år 168 02. 2 gånger per år 206 03. 3 gånger per år 280 04. 1 gång per kvartal 168 05. 2 gånger per kvartal 459 06. 1 gång per månad 252 07. 2 gånger per månad 232 08. 3 gånger per månad 854 09. 1 gång per vecka 256 10. 2 gånger per vecka 254 11. 3 gånger per vecka 172 12. 4 gånger per vecka 381 13. 5 gånger per vecka 157 14. 6 gånger per vecka 896 15. 7 gånger per vecka 11 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 383 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 3121 00. Aldrig 764 01. 1 gång per år 520 02. 2 gånger per år 423 03. 3 gånger per år 510 04. 1 gång per kvartal 335 05. 2 gånger per kvartal 550 06. 1 gång per månad 313 07. 2 gånger per månad 176 08. 3 gånger per månad 158 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 6 14. 6 gånger per vecka 23 15. 7 gånger per vecka 7 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 385 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 1907 00. Aldrig 198 01. 1 gång per år 150 02. 2 gånger per år 176 03. 3 gånger per år 283 04. 1 gång per kvartal 165 05. 2 gånger per kvartal 461 06. 1 gång per månad 251 07. 2 gånger per månad 312 08. 3 gånger per månad 673 09. 1 gång per vecka 280 10. 2 gånger per vecka 296 11. 3 gånger per vecka 230 12. 4 gånger per vecka 532 13. 5 gånger per vecka 192 14. 6 gånger per vecka 856 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 387 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Frek: 1192 192 209 339 279 162 228 54 124 Kod: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Frek: 249 622 191 607 328 219 234 224 214 Kod: 20 21 22 23 24 25 99 Frek: 246 260 216 123 206 216 32
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 389 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 24 10 10 47 17 56 58 42 23 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 9 44 20 36 497 56 51 19 36 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 33 28 32 23 19 8 5 22 111 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 26 20 6 52 13 16 30 72 20 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 7 3 4 7 10 22 7 103 113 Kod: 582 583 586 604 617 662 665 680 682 Frek: 5 40 18 4 7 18 13 96 28 Kod: 683 684 685 686 687 760 761 763 764 Frek: 30 13 28 23 18 11 9 14 17 Kod: 765 767 780 781 821 834 840 860 861 Frek: 11 13 61 26 9 4 12 15 11 Kod: 862 880 881 882 883 884 885 980 1060 Frek: 12 54 22 26 37 14 9 54 16 Kod: 1080 1081 1082 1083 1121 1137 1160 1162 1163 Frek: 46 26 20 16 13 7 10 13 14 Kod: 1165 1166 1167 1168 1180 1181 1182 1183 1214 Frek: 5 17 10 11 61 19 30 39 13 Kod: 1230 1231 1233 1260 1261 1262 1263 1264 1265 Frek: 15 16 17 8 20 13 6 7 13 Kod: 1266 1267 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 Frek: 9 10 211 61 30 86 17 20 24 Kod: 1287 1315 1380 1381 1382 1383 1384 1401 1402 Frek: 23 10 70 15 31 38 27 21 24 Kod: 1407 1415 1419 1421 1427 1430 1435 1480 1481 Frek: 8 10 10 10 8 8 9 383 40 Kod: 1482 1484 1485 1486 1504 1507 1521 1524 1527 Frek: 18 10 42 6 5 4 13 23 5 Kod: 1552 1560 1561 1562 1563 1565 1566 1580 1581 Frek: 10 8 8 8 23 4 9 29 36 Kod: 1582 1583 1584 1585 1602 1622 1623 1637 1643 Frek: 26 94 14 9 4 5 4 6 7 Kod: 1660 1661 1662 1663 1680 1681 1682 1683 1684 Frek: 23 7 12 8 21 27 16 36 6 Kod: 1685 1686 1715 1730 1737 1760 1761 1762 1763 Frek: 12 24 6 11 12 4 12 4 8 Kod: 1764 1765 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 12 4 12 60 27 12 11 21 18 Kod: 1860 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 Frek: 4 13 12 8 5 97 15 11 31 Kod: 1884 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1962 1980 Frek: 10 16 3 12 9 6 15 3 98 Kod: 1981 1982 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 Frek: 16 12 29 11 7 9 8 15 8 Kod: 2034 2039 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 Frek: 5 8 10 15 41 49 9 15 23 Kod: 2085 2101 2104 2121 2132 2161 2180 2181 2182 Frek: 24 5 11 10 6 19 85 42 31 Kod: 2183 2184 2260 2262 2280 2281 2282 2283 2284 Frek: 21 29 7 9 14 78 23 24 61 Kod: 2303 2305 2309 2313 2321 2326 2361 2380 2401 Frek: 7 8 9 15 5 7 14 58 7 Kod: 2404 2409 2417 2421 2422 2460 2462 2463 2480 Frek: 6 8 12 6 4 11 8 5 63 Kod: 2481 2482 2505 2506 2510 2513 2514 2518 2521 Frek: 13 63 8 5 5 4 15 4 12 Kod: 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 9999 Frek: 20 10 52 28 22 5 26 45
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 393 width 1 MD=9 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? 1408 0. Köper aldrig 230 1. Köper något enstaka nummer 20 2. Ganska regelbunden köpare 38 3. Mycket regelbunden köpare 28 4. Prenumererar för egen räkning 5240 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 394 width 1 MD=9 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1468 0. Köper aldrig 214 1. Köper något enstaka nummer 16 2. Ganska regelbunden köpare 6 3. Mycket regelbunden köpare 20 4. Prenumererar för egen räkning 5240 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 395 width 1 MD=9 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> 1451 0. Köper aldrig 229 1. Köper något enstaka nummer 15 2. Ganska regelbunden köpare 25 3. Mycket regelbunden köpare 4 4. Prenumererar för egen räkning 5240 8. Frågan ej ställd 2 9. Ej svar
VAR 272 BILRESA1 Loc 396 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 3061 0. Nej Ja,till: 42 1. England 138 2. Jylland 142 3. Övriga Danmark 160 4. Kontinenten 3408 8. Frågan ej ställd 15 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 397 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 8 2. Jylland 34 3. Övriga Danmark 43 4. Kontinenten 3473 5. Frågan ej tillämplig 3408 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 398 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 1 3. Övriga Danmark 8 4. Kontinenten 3549 5. Frågan ej tillämplig 3408 8. Frågan ej ställd 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 399 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 73 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 57 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 24 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 7 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 18 04. Göteborg-England med Tor Line 5 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 4 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 51 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 148 08. Skåne-Danmark 50 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10 10. Skåne-Östtyskland/Polen 1 11. Annan färjförbindelse 3108 12. "Nej" fråga 23 3408 88. Frågan ej ställd 2 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 401 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 6 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 6 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 3 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 2 04. Göteborg-England med Tor Line 1 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 1 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 7 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 19 08. Skåne-Danmark 14 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 8 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 3057 12. "Nej" fråga 23 432 13. Frågan ej tillämplig 3408 88. Frågan ej ställd 2 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 403 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 4 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1603 12. "Nej" fråga 23 1948 13. Frågan ej tillämplig 3408 88. Frågan ej ställd 2 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 405 width 2 MD=99 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel Brukar köpas i hushållet 1038 11. Nej 34 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 309 00. Inget 19 01. 25 02. 22 03. 17 04. 40 05. 12 06. 17 07. 32 08. 14 09. 134 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 407 width 2 MD=99 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 39 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 532 00. Inget 35 01. 62 02. 65 03. 54 04. 147 05. 39 06. 56 07. 89 08. 47 09. 422 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 280 KAFFE Loc 409 width 2 MD=99 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 36 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 304 00. Inget 49 01. 47 02. 69 03. 51 04. 252 05. 65 06. 78 07. 138 08. 92 09. 402 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 17 99. Ej svar
VAR 281 TE Loc 411 width 2 MD=99 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 122 11. Nej 117 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 332 00. Inget 44 01. 61 02. 71 03. 70 04. 209 05. 83 06. 89 07. 117 08. 76 09. 321 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 413 width 2 MD=99 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 253 11. Nej 122 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 298 00. Inget 42 01. 91 02. 117 03. 89 04. 264 05. 87 06. 61 07. 94 08. 39 09. 156 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 415 width 2 MD=99 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 322 11. Nej 88 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 428 00. Inget 59 01. 45 02. 77 03. 59 04. 187 05. 46 06. 50 07. 64 08. 42 09. 242 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 17 99. Ej svar
VAR 284 ÖL Loc 417 width 2 MD=99 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 296 11. Nej 96 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 301 00. Inget 46 01. 64 02. 73 03. 44 04. 191 05. 56 06. 58 07. 105 08. 70 09. 312 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 285 VIN Loc 419 width 2 MD=99 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 538 11. Nej 61 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 197 00. Inget 32 01. 39 02. 47 03. 40 04. 185 05. 63 06. 69 07. 109 08. 70 09. 261 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 15 99. Ej svar
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 421 width 2 MD=99 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 158 11. Nej 109 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 345 00. Inget 32 01. 56 02. 72 03. 55 04. 198 05. 76 06. 67 07. 126 08. 52 09. 367 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 423 width 2 MD=99 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1014 11. Nej 40 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 245 00. Inget 21 01. 33 02. 36 03. 20 04. 91 05. 21 06. 24 07. 32 08. 18 09. 117 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 288 KRYDDOR Loc 425 width 2 MD=99 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 66 11. Nej 140 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 449 00. Inget 56 01. 63 02. 77 03. 68 04. 158 05. 64 06. 76 07. 105 08. 74 09. 317 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 427 width 2 MD=99 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 37 11. Nej 116 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 205 00. Inget 21 01. 54 02. 82 03. 71 04. 277 05. 112 06. 129 07. 181 08. 104 09. 324 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 429 width 2 MD=99 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 557 11. Nej 66 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 181 00. Inget 23 01. 29 02. 54 03. 53 04. 186 05. 66 06. 62 07. 99 08. 72 09. 265 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 431 width 2 MD=99 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 448 11. Nej 88 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 270 00. Inget 34 01. 77 02. 90 03. 69 04. 159 05. 75 06. 78 07. 72 08. 41 09. 211 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 433 width 2 MD=99 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 220 11. Nej 104 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 312 00. Inget 48 01. 70 02. 79 03. 72 04. 194 05. 97 06. 75 07. 120 08. 62 09. 259 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 435 width 2 MD=99 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 1014 11. Nej 47 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 207 00. Inget 22 01. 27 02. 30 03. 14 04. 71 05. 31 06. 22 07. 20 08. 33 09. 175 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 437 width 2 MD=99 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 919 11. Nej 38 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 209 00. Inget 23 01. 37 02. 50 03. 43 04. 114 05. 43 06. 41 07. 48 08. 23 09. 124 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 295 JUICE Loc 439 width 2 MD=99 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 197 11. Nej 102 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 310 00. Inget 49 01. 71 02. 86 03. 69 04. 238 05. 98 06. 70 07. 92 08. 69 09. 261 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 296 MATBRÖD Loc 441 width 2 MD=99 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 124 11. Nej 114 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 211 00. Inget 22 01. 61 02. 78 03. 74 04. 263 05. 116 06. 116 07. 146 08. 97 09. 291 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 443 width 2 MD=99 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 286 11. Nej 100 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 401 00. Inget 48 01. 55 02. 72 03. 47 04. 168 05. 60 06. 49 07. 71 08. 44 09. 312 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 13 99. Ej svar
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 445 width 2 MD=99 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 848 11. Nej 55 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 267 00. Inget 31 01. 49 02. 35 03. 29 04. 88 05. 32 06. 20 07. 45 08. 26 09. 187 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 14 99. Ej svar
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 447 width 2 MD=99 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 386 11. Nej 95 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 279 00. Inget 41 01. 79 02. 78 03. 62 04. 223 05. 66 06. 66 07. 84 08. 48 09. 204 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 15 99. Ej svar
VAR 300 TVÅL Loc 449 width 2 MD=99 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 20 11. Nej 126 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 331 00. Inget 41 01. 62 02. 60 03. 69 04. 246 05. 87 06. 104 07. 122 08. 82 09. 361 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 15 99. Ej svar
VAR 301 TANDKRÄM Loc 451 width 2 MD=99 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 32 11. Nej 121 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 254 00. Inget 34 01. 41 02. 79 03. 70 04. 273 05. 87 06. 116 07. 123 08. 92 09. 389 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 15 99. Ej svar
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 453 width 2 MD=99 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 267 11. Nej 85 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 262 00. Inget 31 01. 59 02. 56 03. 55 04. 210 05. 74 06. 72 07. 92 08. 75 09. 371 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 17 99. Ej svar
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 455 width 2 MD=99 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 57 11. Nej 119 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 238 00. Inget 31 01. 48 02. 51 03. 71 04. 254 05. 108 06. 108 07. 141 08. 87 09. 397 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 16 99. Ej svar
VAR 304 RAKVATTEN Loc 457 width 2 MD=99 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 551 11. Nej 77 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 314 00. Inget 25 01. 30 02. 33 03. 37 04. 95 05. 50 06. 46 07. 72 08. 50 09. 330 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 16 99. Ej svar
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 459 width 2 MD=99 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 526 11. Nej 73 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 284 00. Inget 29 01. 52 02. 88 03. 86 04. 167 05. 61 06. 72 07. 69 08. 35 09. 168 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 16 99. Ej svar
VAR 306 KAKOR Loc 461 width 2 MD=99 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 516 11. Nej 77 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 326 00. Inget 49 01. 65 02. 72 03. 55 04. 166 05. 61 06. 57 07. 71 08. 29 09. 166 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 16 99. Ej svar
VAR 307 KAKMIX Loc 463 width 2 MD=99 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> Brukar köpas i hushållet 936 11. Nej 46 12. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 302 00. Inget 38 01. 36 02. 29 03. 26 04. 68 05. 25 06. 22 07. 31 08. 14 09. 130 10. Fullständigt 5240 88. Frågan ej ställd 23 99. Ej svar
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 465 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 1111 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 2050 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 1337 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 863 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 765 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 741 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 99 9. Ej svar