ORVESTO 77 P-6008

               SSD 0029

  

              Primärforskare:

              Testologen AB
               Box 2050
             191 02 Sollentuna

             Första SSD-upplagan
                1984

        Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
               Box 5048

         Go to variable list
             S-402 21 Göteborg

  
           ANVISNINGAR FöR ANVÄNDAREN.

  Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter
  som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage
  detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber
  därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är
  möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom
  parentes används i tillämpliga fall.)

        Data och (tabeller) i denna (publikation)
        har (delvis) gjorts tillgängliga av Svensk
        Samhällsvetenskaplig Datatjänst.
        Materialet i ORVESTO 77 P-6008 samlades
        ursprungligen in av TESTOLOGEN AB, som ett
        led i företagets regelbundet återkommande
        räckviddsundersökning Sverige Nu.
        Varken SSD eller Testologen AB bär ansvar
        för analyser och tolkningar som presenteras
        i denna (publikation).

  Enligt överenskommelse mellan TESTOLOGEN AB och Svensk
  Samhällsvetenskaplig Datatjänst får ORVESTO-materialet
  förmedlas till och och analyseras av forskare under
  förutsättning att användningen sker i forskningssyfte.
  Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora
  och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK,
  följas i alla tillämpliga delar.

  Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje
  persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd.

  Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall
  insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett
  exemplar till primärforskaren.

  

  Ingemar Lindberg:

  ORVESTO - ett mångsidigt arbetsinstrument........

  (Utdrag ur artikel i rapporten Orvesto 1979 II s.14ff)

  I mitten av 1960-talet introducerade Testologen(inom ramen
  för dåvarande Marknadssociologen), i samverkan med en stor
  grupp annonsörer,en undersökningsform, som vid den tiden var
  internationellt helt ny. Den innebar att målgruppsdata
  (socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav,
  köpavsikter mm) och läsvanedata insamlades i en och samma
  undersökning (s k single-source survey).

  Därmed kunde man för första gången börja analysera dessa
  data direkt mot varandra. Dittills hade de insamlats var för
  sig i olika undersökningar, vilket gjorde media-analyserna
  svåra och otillfredsställande.

  Den nya undersökningsansatsen innebar att en mycket stor
  mängd information skulle insamlas från ett och samma urval.
  Det medförde i sin tur en översyn av undersökningsmetodiken,
  dvs typ av frågor och kontaktform. Jarko Cerha utförde
  därför 1965 ett stort upplagt metodexperiment, i vilket
  effekten av kontaktform i kombination med skaltyp
  undersöktes. Resultatet blev att man valde en 16-gradig
  läsfrekvensskala i kombination med postal kontaktform. (Se
  vidare Cerha J, 1967: Selective Mass Communication, sid
  119-124 och 137-172.)

  Undersökningsansatsen rönte snart stort intresse hos såväl
  annonsörer som förlag, och efter ett par års försöksperiod
  gavs den första ORVESTO-rapporten ut 1969. Själva namnet
  innebar en markering av målsättningen att täcka många
  mediagrupper: OR som i organisations-, VE som i vecko- och
  STO som i storstadspress.

  Sedan starten 1969 har allt som allt 19 rapporter
  presenterats, fr o m 1972 två gånger per år. Rapporterna
  trycks i ca 10.000 ex och distribueras utan kostnad för
  mottagarna till så gott som alla reklamköpare i Sverige och
  i viss utsträckning även utomlands.

  Sedan starten har till dags dato hela 132.529 personer
  besvarat det ganska omfattande frågebatteriet. Efter vissa
  justeringar och kompletteringar omfattar det ordinarie
  ORVESTO-formuläret idag så mycket som 418 fråge-items.
  Därtill kommer individuellt köpta målgruppsfrågor, som
  redovisas enskilt till varje beställare.

  

       ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR: URVAL, BORTFALL.

  Undersökningen utgör en omgång i Testologens kontinuerliga
  konsumentomnibus "Sverige Nu" insamlad genom brevenkät.
  Företaget, Testologen AB, redovisar data beträffande urval,
  bortfall m m enbart beträffande halvårsvisa
  sammanställningar av omnibussar. För en enskild omgång
  saknas därför de exakta uppgifterna, men i allmänhet torde
  man kunna utgå från att vad som gäller för hela serien
  proportionellt sett gäller för en enskild omgång.

  Under första halvåret 1977 genomfördes fyra omgångar
  "Sverige Nu", jämte en sk Skåneundersökning. Totalt
  omfattade urvalet för dessa fem omgångar 13.686 personer   0
  15-67 år upptagna i befolkningsregistret. Urvalet har av SCB
  dragits ur RTBS.

  Av det totala urvalet på 13.686 personer har 1.918
  definierats av företaget som "ej målgruppsaktuella". Här
  ingår 22 avlidna, 18 avflyttade från riket, 48 som vistas
  utomlands, 24 i militärtjänst, 137 på utrikes resa, 132 ej
  svensktalande, 205 okända men skrivna på kommun, 59 under
  sjukhusvård, 408 sjuka i hemmet samt 865 ur gruppen "ej
  anträffbara". Den sistnämda gruppen har definierats med
  utgångspunkt från en specialstudie som utvisat att ca 50% av
  de ej anträffbara ej tillhör målpopulationen för ORVESTO.

  Nettourvalet för de fem omgångarna vintern/våren 1977 uppgår
  således till 11.768 personer varav 3.622, utgörande 31%, ej
  besvarat formuläret.

  Ej besvarat formulär har orsakats av "inget intresse för
  undersökningen" (51%), "tidsbrist" (9%), "ingen kontakt
  trots minst fem kontaktförsök" eller "ej anträffbara" (39%)
  samt "övriga" (1%).

  Undersökningsledningen har beträffande ca en niondel av det
  ursprungliga urvalet genomfört riktade åtgärder för att öka
  svarsbenägenheten. Enligt särskilt urvalsförfarande utväljs
  var tredje person som ej svarat vid en viss tidpunkt och
  erbjuds någon form av uppmuntran för ett inskickat svar. De
  som därvid utväljs representerar två andra individer i
  bortfallet och genom viktning - se variabel för
  bortfallsvikt i meterialet - beräknar undersökningsledningen
  en väsentligt högre svarsfrekvens - beträffande första
  halvåret 1977 9.358 personer istället för 8.146 faktiskt
  insända godkända formulär. Undersökningsledningen beräknar
  därför den viktade svarsfrekvensen till 81% av nettourvalet.

  Föreliggande omgång, av undersökningsledningen benämd
  Sverige NU P-6008, omfattar 1695 personer eller 20,8% av
  totala antalet inkomna godkända formulär under
  halvårsperioden (ovägda tal). Bortfallet av skilda
  kategorier beträffande den aktuella omgången får antas
  utgöra motsvarande proportion av ovanstående redovisade
  siffror. Fältarbetet pågick under tiden 11 januari - 28 mars
  1977.

  Inom Testologen AB har civilekonom Bo Bäckman haft ansvaret
  för administration, fru Ebba Sommar ansvaret för fältarbetet
  samt civilekonom Ingemar Lindberg ansvaret för
  ORVESTO-rapporten ur vilken ovanstående uppgifter är
  hämtade. (ORVESTO 1979-II, utgiven av Testologen AB)

           SSDdokumentation - ORVESTO

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst har för budgetåret
  1983/84 erhållit anslag av RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND för
  tillrättaläggning och dokumentation av ORVESTO-materialet.
  Arbetet bedrivs med hjälp av ett datorbaserat
  dokumentationssystem som ställts till SSDs förfogande av
  Inter-University Consortium for Political and Social
  Research (ICPSR) vid University of Michigan. Systemet kallas
  Guided Interactive Dataset Organisation (GIDO).
Variable list


1 SSDstudie NR 0029 2 SSDupplaga/datering NR 1 3 SSD Delstudieidentifikation 001 4 Id-nummer 5 Bortfallsvikt 6 Undersökningsomgång 7 Regionskod 8 Datumkod 9 Födelseår Demografiska och socioekonomiska uppgifter 10 Kön 11 Civilstånd 12 Ålder 13 Förvärvsarbete/sysselsättning 14 Utbildning 15 Storlek på orten 16 Form av boende 17 Antal hushållsmedlemmar under 2 år 18 Hushållsmedlemmar i åldern 2-6 år 19 Hushållsmedlemmar i åldrarna:7-10 år 20 Hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år 21 Hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år 22 Hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år 23 Hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre 24 Totalt antal personer 25 Din personliga inkomst i kronor per år 26 Hushållets totala inkomst i kronor per år 27 Inköp av dagligvaror:själv Medlemskap i Konsum 28 Medlemsfrekvens för Konsum Körkort 29 Innehav av körkort Innehav av kapitalvaror 30 Hushållets innehav av personbilar 31 Hushållets innehav av fritidshus 32 Hushållets innehav av motor- eller segelbåt 33 Hushållets innehav av bildkamera-typ Instamatic 34 Hushållets innehav av bildkamera-typ systemkamera 35 Hushållets innehav av filmkamera 36 Hushållets innehav av stillbildsprojektor 37 Hushållets innehav av filmprojektor 38 Hushållets innehav av skrivmaskin 39 Hushållets innehav av svart-vit tv 40 Hushållets innehav av färg-tv 41 Hushållets innehav av frysbox/frysskåp 42 Hushållets innehav av diskmaskin 43 Hushållets innehav av tvättmaskin 44 Hushållets innehav av kassettbandspelare 45 Hushållets innehav av stereoanläggning 46 Hushållets innehav av vanlig bandspelare 47 Hushållets innehav av hund 48 Hushållets innehav av katt 49 Hushållets innehav av burfåglar 50 Hushållets innehav av akvariefiskar Köpfrekvenser beträffande kapitalvaror 51 Köpfrekvenser för Matvaror i Butiker 52 Köpfrekvenser för Skönhetsartiklar 53 Köpfrekvenser för Tandkräm 54 Köpfrekvenser för Tvål 55 Köpfrekvenser för Maskindiskmedel 56 Köpfrekvenser för vanligt diskmedel 57 Köpfrekvenser för Rengöringsmedel 58 Köpfrekvenser för Tvättmedel 59 Köpfrekvenser för Golvvårdsmedel 60 Köpfrekvenser för Tuggummi Köpavsikter beträffande kapitalvaroror 61 Avsikt att köpa kapitalvaror1 62 Avsikt att köpa kapitalvaror1 63 Avsikt att köpa kapitalvaror1 64 Avsikt att köpa kapitalvaror1 65 Avsikt att köpa kapitalvaror1 66 Avsikt att köpa kapitalvaror2 67 Avsikt att köpa kapitalvaror2 68 Avsikt att köpa kapitalvaror2 69 Avsikt att köpa kapitalvaror2 70 Avsikt att köpa kapitalvaror2 71 Avsikt att köpa kapitalvaror3 72 Avsikt att köpa kapitalvaror3 73 Avsikt att köpa kapitalvaror3 74 Avsikt att köpa kapitalvaror3 75 Avsikt att köpa kapitalvaror3 Intressen för olika ämnesområden 76 Intresseinriktning:Samhällsdebatt 77 Intresseinriktning:Sociala rättigheter 78 Intresseinriktning:Skattefrågor 79 Intresseinriktning:Lagar och förordningar 80 Intresseinriktning:Samlevnadsfrågor 81 Intresseinriktning:Religions-och trosfrågor 82 Intresseinriktning:Arbetsmarknaden 83 Intresseinriktning:Samhällsplanering 84 Intresseinriktning:Politiska frågor 85 Intresseinriktning:Sport/Idrott 86 Intresseinriktning:Miljövårdsproblem 87 Intresseinriktning:Hälsonyttig mat 88 Intresseinriktning:Sjukdomar och hälsovård 89 Intresseinriktning:Bantningstips 90 Intresseinriktning:Hushålla ekonomiskt 91 Intresseinriktning:Heminredning 92 Intresseinriktning:Modenyheter 93 Intresseinriktning:Matvarunyheter 94 Intresseinriktning:Barnavård 95 Intresseinriktning:Skönhetsvård 96 Intresseinriktning:Villa/eget hem 97 Intresseinriktning:Fritidshus 98 Intresseinriktning:Semesterresor 99 Intresseinriktning:Båtar 100 Intresseinriktning:Personbilar 101 Intresseinriktning:Färg-tv 102 Intresseinriktning:Stereoanläggningar 103 Intresseinriktning:Hushållsmaskiner 104 Intresseinriktning:Fotoutrustning 105 Intresseinriktning:Motorcyklar/mopeder 106 Intresseinriktning:Rakapparater 107 Intresseinriktning:Rengöringsmedel 108 Intresseinriktning:Medel mot mjäll 109 Intresseinriktning:Hundars skötsel 110 Intresseinriktning:Katters skötsel 111 Intresseinriktning:Gör-det-själv 112 Intresseinriktning:Krukväxter 113 Intresseinriktning:Handla mat 114 Intresseinriktning:Laga mat 115 Intresseinriktning:Pröva nya maträtter 116 Intresseinriktning:Baka 117 Intresseinriktning:Pröva nya cigarretter 118 Intresseinriktning:Pröva ny piptobak 119 Intresseinriktning:Pröva nya cigariller 120 Intresseinriktning:Ha gäster 121 Intresseinriktning:Köra bil 122 Intresseinriktning:Jobba med bilen 123 Intresseinriktning:Arbeta i trädgården 124 Intresseinriktning:Fotografera 125 Intresseinriktning:Smalfilma 126 Intresseinriktning:Lyssna på popmusik 127 Intresseinriktning:Lyssna på klassisk musik 128 Intresseinriktning:Gå på teater 129 Intresseinriktning:Gå på konstutställning 130 Intresseinriktning:Skaffa vidareutbildning 131 Intresseinriktning:Läsa böcker 132 Intresseinriktning:Läsa populärtidningar 133 Intresseinriktning:Sy kläder 134 Intresseinriktning:Handarbeta 135 Intresseinriktning:Måla 136 Intresseinriktning:Snickra 137 Intresseinriktning:Motionera 138 Intresseinriktning:Friluftsliv 139 Intresseinriktning:Sportfiska 140 Intresseinriktning:Åka skidor 141 Intresseinriktning:Åka motorbåt 142 Intresseinriktning:Segla 143 Intresseinriktning:Campa 144 Intresseinriktning:Semestra utomlands 145 Intresseinriktning:Semestra i Sverige 146 Intresseinriktning:Gå på föreninsmöten 147 Intresseinriktning:Se på sportevenemang 148 Intresseinriktning:Pröva nya produkter Tidningsläsning:Storstadspress-vardagsnummer 149 Läsfrekvenser:Aftonbladet 150 Läsfrekvenser:Arbetet 151 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter 152 Läsfrekvenser:Expressen 153 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten 154 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen 155 Läsfrekvenser:Kvällsposten 156 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet 157 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet 158 Läsfrekvenser:Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen 159 Läsfrekvenser:Norrköpings Tidningar 160 Läsfrekvenser:Nya Wermlands-Tidningen 161 Läsfrekvenser:Upsala Nya Tidning 162 Läsfrekvenser:Vestmanlands Läns Tidning 163 Läsfrekvenser:Östgöta Correspondenten Tidningsläsning:Storstadspress-söndagsnummer 164 Läsfrekvenser:Aftonbladet(söndagsnummer) 165 Läsfrekvenser:Arbetet(söndagsnummer) 166 Läsfrekvenser:Dagens Nyheter(söndagsnummer) 167 Läsfrekvenser:Expressen(söndagsnummer) 168 Läsfrekvenser:Göteborgs-Posten(söndagsnummer) 169 Läsfrekvenser:GT Kvällstidningen(söndagsnummer) 170 Läsfrekvenser:Kvällsposten(söndagsnummer) 171 Läsfrekvenser:Svenska Dagbladet(söndagsnummer) 172 Läsfrekvenser:Sydsvenska Dagbladet(söndagsnummer) 173 Läsfrekvenser:Skånska Dagbladet(söndagsnummer) 174 Läsfrekvenser:Helsingborgs Dagblad(söndagsnummer) Tidningsläsning:Veckotidningar 175 Läsfrekvenser för Allas Veckotidning 176 Läsfrekvenser för Allers 177 Läsfrekvenser för Damernas Värld 178 Läsfrekvenser för Femina 179 Läsfrekvenser för FIB-Aktuellt 180 Läsfrekvenser för Hemmets Journal 181 Läsfrekvenser för Hemmets Veckotidning 182 Läsfrekvenser för Hennes 183 Läsfrekvenser för Husmodern 184 Läsfrekvenser för Hänt i Veckan 185 Läsfrekvenser för ICA-kuriren 186 Läsfrekvenser för Kalle Anka & Co 187 Läsfrekvenser för Land 188 Läsfrekvenser för Lektyr 189 Läsfrekvenser för Metallarbetaren 190 Läsfrekvenser för Min Värld 191 Läsfrekvenser för NU! 192 Läsfrekvenser för Mitt Livs Novell 193 Läsfrekvenser för Röster i Radio/TV 194 Läsfrekvenser för Saxons Veckotidning 195 Läsfrekvenser för Se 196 Läsfrekvenser för Svensk Damtidning 197 Läsfrekvenser för Veckans Affärer 198 Läsfrekvenser för Vecko-Journalen 199 Läsfrekvenser för Vecko-Revyn 200 Läsfrekvenser för Vi 201 Läsfrekvenser för Vår Kyrka 202 Läsfrekvenser för Året Runt Tidningsläsning:14-dagarstidningar 203 Läsfrekvenser för Kommunalarbetaren 204 Läsfrekvenser för Motor 205 Läsfrekvenser för Motorföraren 206 Läsfrekvenser för Teknikens Värld 207 Läsfrekvenser för Vi Bilägare Tidningsläsning:Månadstidningar 208 Läsfrekvenser för Allt i Hemmet 209 Läsfrekvenser för Bo Nytt 210 Läsfrekvenser för Hem och Fritid 211 Läsfrekvenser för Antik & Auktion 212 Läsfrekvenser för Allt om Mat 213 Läsfrekvenser för Båt-Nytt 214 Läsfrekvenser för Båt för Alla 215 Läsfrekvenser för Vi Båtägare 216 Läsfrekvenser för Foto och Filmteknik 217 Läsfrekvenser för Teknik för Alla 218 Läsfrekvenser för Radio &Television 219 Läsfrekvenser för Det Bästa 220 Läsfrekvenser för Vi Föräldrar 221 Läsfrekvenser för Vår Bostad Tidningsläsning:Råd&Rön 222 Kännedom om Råd&Rön 223 Läsfrekvenser för Råd & Rön 1 224 Läsfrekvenser för Råd & Rön2 Tidningsläsning:Landsortspress 225 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 226 Läsfrekvenser för - A-Pressen 227 Läsfrekvenser för - Förenade Lansortstidningar med 5-dagarsutgivning 228 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning 229 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning 230 Läsfrekvenser för - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning 231 Läsfrekvenser för - Helsingborgs Dagblad (vard) 232 Läsfrekvenser för - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) Administrativ indelning 233 Postnummer Tidningsläsning:Lokalpress 234 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Norr 235 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Nordväst 236 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Lidingö 237 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Syd 238 Läsfrekvenser för - Huvudstadspress Södertidningen 239 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Nord 240 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NO 241 Läsfrekvenser för - DN-bilaga NV 242 Läsfrekvenser för - DN-bilaga Syd 243 Läsfrekvenser för - DN-bilaga SV 244 Läsfrekvenser för - Storstaden 245 Läsfrekvenser för - Skånska Dagbladet (vard) Besöksfrekvenser i butiker,varuhus m.m. 246 Besöksfrekvenser:Hennes/Mauritz 247 Besöksfrekvenser:Kapp-Ahl 248 Besöksfrekvenser:Gulins 249 Besöksfrekvenser:Ikea 250 Besöksfrekvenser:Åhlbergs 251 Besöksfrekvenser:Broddmans 252 Besöksfrekvenser:Daler 253 Besöksfrekvenser:Järnia 254 Besöksfrekvenser:Färgsam 255 Besöksfrekvenser:Pressbyrån 256 Besöksfrekvenser:Annan kiosk 257 Besöksfrekvenser:Tobaksaffär 258 Besöksfrekvenser:Bar/Självservering 259 Besöksfrekvenser:Kafe/Konditori 260 Besöksfrekvenser:Korvkiosk/Gatukök 261 Besöksfrekvenser:Bensinstation 262 Besöksfrekvenser:Postkontor 263 Besöksfrekvenser:Bankkontor 264 Uppmärksamhetsfrekvenser:Affischpelare 265 Uppmärksamhetsfrekvens:Reklamfilm på bio 266 Uppmärksamhetsfrekvenser:Reklam på bussar Administrativ indelning 267 Länskod 268 Länskommunkod Köpfrekvenser:Veckopress 269 Köpfrekvenser för Allers 270 Köpfrekvenser för Femina 271 Köpfrekvenser för Hänt i Veckan Semestervanor:Bil- och färjeresor 272 Semesterresa med bil1 273 Semesterresa med bil2 274 Semesterresa med bil3 275 Semesterresa med bilfärja1 276 Semesterresa med bilfärja2 277 Semesterresa med bilfärja3 Beslutskapacitet:Inköp till hushållet 278 Påverkansgrad för maskindiskmedel 279 Påverkansgrad för tvättmedel 280 Påverkansgrad för kaffe 281 Påverkansgrad för te 282 Påverkansgrad för läskedrycker 283 Påverkansgrad för fil/yoghurt 284 Påverkansgrad för öl 285 Påverkansgrad för vin 286 Påverkansgrad för matfett för bordsbruk 287 Påverkansgrad för såser(burk eller påse) 288 Påverkansgrad för kryddor 289 Påverkansgrad för ost som vardagspålägg 290 Påverkansgrad för ost till ostbricka 291 Påverkansgrad för soppor(burk eller påse) 292 Påverkansgrad för djupfryst fisk 293 Påverkansgrad för hälsokost 294 Påverkansgrad för djupfryst färdigmat 295 Påverkansgrad för juice 296 Påverkansgrad för matbröd 297 Påverkansgrad för huvudvärkstabletter 298 Påverkansgrad för vitaminpreparat 299 Påverkansgrad för halstabletter 300 Påverkansgrad för tvål 301 Påverkansgrad för tandkräm 302 Påverkansgrad för transpirationsmedel 303 Påverkansgrad för hårschampo 304 Påverkansgrad för rakvatten 305 Påverkansgrad för efterrätter(burk eller påse) 306 Påverkansgrad för kakor(påse eller paket) 307 Påverkansgrad för kakmix Inköp i olika affärer 308 Inköpsfrekvenser för Konsum/Domus/Obs

VAR 1 SSDSTUDIE NR 0029              Loc 1 width 4


Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst studie 0029


VAR 2 SSDUPPLAGA NR 1 Loc 5 width 1 SSDupplaga/datering NR Uppgift om ordningsföljd och utgivningstidpunkt. 1. Januari 1984
VAR 3 DELSTUDIE NR 001 Loc 6 width 3 SSD Delstudieidentifikation Ordningsnummer i en serie på 1 delar.
VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 Id-nummer
VAR 5 BORTFALLSVIKT Loc 13 width 1 Bortfallsvikt Kod: 1 3 Frek: 1552 143
VAR 6 OMGÅNG Loc 14 width 1 Undersökningsomgång
VAR 7 AREGION Loc 15 width 2 MD=71 Regionskod Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frek: 287 9 8 30 19 12 25 16 26 32 28 Kod: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Frek: 8 23 11 11 29 12 4 14 25 13 18 Kod: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Frek: 16 25 13 14 45 95 18 11 27 14 156 Kod: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Frek: 29 17 39 18 12 16 10 10 29 9 7 Kod: 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Frek: 26 8 11 32 14 3 5 37 6 10 9 Kod: 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Frek: 43 19 11 24 11 6 15 25 16 11 6 Kod: 67 68 69 70 71 Frek: 8 20 9 18 2
VAR 8 DATUMKOD Loc 17 width 1 Datumkod Faktiska värdet är kodat. Valid-n=1643 Min=0 Max=8 Mean=2.3 St.Dev=1.7
VAR 9 FÖDELSEÅR Loc 18 width 2 MD=71 Födelseår Kod: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Frek: 9 32 28 23 19 28 23 26 23 22 33 25 28 30 Kod: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Frek: 34 25 37 34 27 29 28 17 31 26 27 32 18 35 Kod: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Frek: 28 28 30 37 42 39 37 46 49 58 45 39 56 33 Kod: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 71 Frek: 37 43 43 33 29 40 21 37 30 29 35 2
VAR 10 KÖN Loc 20 width 1 MD=9 F.1. Personliga uppgifter.När man sammanställer resultat av undersökningar i tabeller brukar man dela upp svaren på olika grupper.Därför skulle vi gärna vilja ha följande uppgifter om Dig själv. F.1a. Kön 876 1. Man 819 2. Kvinna 9. Ej svar
VAR 11 CIVILSTÅND Loc 21 width 1 MD=9 F.1b. Civilstånd <Se F.1 för fullständig frågetext> 348 1. Ogift 1230 2. Gift eller sammanboende 97 3. Änka/änkling/frånskild 20 9. Ej svar
VAR 12 ÅLDER Loc 22 width 2 MD=99 F.1c. Ålder <Se F.1 för fullständig frågetext> 118 00. 19 år och yngre 168 01. 20-24 år 219 02. 25-29 år 229 03. 30-34 år 180 04. 35-39 år 140 05. 40-44 år 131 06. 45-49 år 162 07. 50-54 år 154 08. 55-60 år 193 09. 61 år och äldre 1 99. Ej svar
VAR 13 YRKE Loc 24 width 1 MD=9 F.1d. Förvärvsarbete/sysselsättning.Vilket av nedanstående alternativ passar in på Dig? <Se F.1 för fullständig frågetext> 933 1. Förvärvsarbete,heltid 280 2. Förvärvsarbete,deltid 222 3. Hemmafru 112 4. Studerande 147 5. Annan sysselsättning 1 9. Ej svar
VAR 14 UTBILDNING Loc 25 width 2 MD=99 F.1e. Vilka av nedanstående utbildningsformer har Du genomgått eller genomgår Du för närvarande? <Se F.1 för fullständig frågetext> Utbildning 1 648 00. Folkskola 143 01. Grundskola eller enhetsskola 76 02. Realskola 40 03. Annan jämförbar utbildning Utbildning 2 115 04. Fackskola 66 05. Flickskola eller folkhögskola 92 06. Annan jämförbar utbildning Utbildning 3 291 07. Gymnasium eller annan jämförbar utbildning Utbildning 4 26 08. Seminarium 197 09. Högskola,universitet eller annan hithörande utbildning 1 99. Ej svar
VAR 15 ORTSTORLEK Loc 27 width 1 MD=9 F.1f. Hur stor är den ort där Du bor? <Se F.1 för fullständig frågetext> 97 1. Under 200 invånare 177 2. 200-1.999 187 3. 2.000-4.999 136 4. 5.000-9.999 235 5. 10.000-24.999 243 6. 25.000-49.999 214 7. 50.000-99.999 337 8. 100.000 och däröver 69 9. Ej svar
VAR 16 BOENDEFORM Loc 28 width 2 MD=99 F.1g. Bor Du i: <Se F.1 för fullständig frågetext> 188 01. Insatslägenhet 572 02. Hyrd lägenhet 618 03. Egen villa 31 04. Hyrd villa 81 05. Eget radhus 18 06. Hyrt radhus 106 07. Jordbruksfastighet 41 08. Inneboende 33 09. Annan bostadsform 7 99. Ej svar
VAR 17 UNDER 2 ÅR Loc 30 width 2 MD=99 F.2. Vi skulle vilja veta hur många personer Ditt hushåll normalt består av.Medräkna även sådana,som befinner sig på kortare semester,kortare militärtjänst, tillfälligt på sjukhus m.m. Obs!Räkna även med Dig själv. F.2a. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:under 2 år Kod: 0 1 2 99 Frek: 1551 138 5 1
VAR 18 2-6 ÅR Loc 32 width 2 MD=99 F.2b. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 2-6 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 1383 254 53 2 1 2
VAR 19 7-10 ÅR Loc 34 width 2 MD=99 F.2c. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 7-10 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1407 253 31 3 1
VAR 20 11-14 ÅR Loc 36 width 2 MD=99 F.2d. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 11-14 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 99 Frek: 1370 270 53 1 1
VAR 21 15-19 ÅR Loc 38 width 2 MD=99 F.2e. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 15-19 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 5 99 Frek: 1282 314 88 7 2 2
VAR 22 20-67 ÅR Loc 40 width 2 MD=99 F.2f. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 20-67 år <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 3 4 5 8 99 Frek: 22 271 1203 166 27 4 1 1
VAR 23 68 ÅR ELLER ÄLDRE Loc 42 width 2 MD=99 F.2g. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna 68 år eller äldre <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 0 1 2 99 Frek: 1597 71 23 4
VAR 24 TOTALANTAL Loc 44 width 2 MD=99 F.2h. Antal hushållsmedlemmar i åldrarna:totalt antal personer <Se F.2 för fullständig frågetext> Kod: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 Frek: 167 516 370 426 152 47 9 4 2 2
VAR 25 PERSONLIG INKOMST Loc 46 width 1 MD=9 F.3. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta,som motsvarar den inkomstgrupp Du tillhör samt Ditt hushåll tillhör.Studiemedel,räntor och pensioner räknas till inkomsterna.Uppgifterna bör avse årsinkomsten innan skatt dragits. F.3a. Din personliga inkomst i kronor per år 267 1. Under 10.000 344 2. 10.000-30.000 458 3. 30.000-50.000 378 4. 50.000-70.000 99 5. 70.000-90.000 26 6. 90.000-110.000 20 7. Över 110.000 103 9. Ej svar
VAR 26 HUSHÅLLETS TOTALINKOMST Loc 47 width 1 MD=9 F.3b. Hushållets totala inkomst i kronor per år <Se F.3 för fullständig frågetext> 17 1. Under 10.000 84 2. 10.000-30.000 271 3. 30.000-50.000 387 4. 50.000-70.000 329 5. 70.000-90.000 217 6. 90.000-110.000 195 7. Över 110.000 195 9. Ej svar
VAR 27 DAGLIGVARUINKÖP:SJÄLV Loc 48 width 1 MD=9 F.4. Medlemmar i ett hushåll brukar handla olika mycket.Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv? 266 0. Gör praktiskt taget inga sådana inköp själv 366 1. Gör mindre än hälften av alla inköp 246 2. Gör ungefär hälften av alla inköp 189 3. Gör mer än hälften av alla inköp 617 4. Gör alla eller nästan alla inköp 11 9. Ej svar
VAR 28 MEDLEM I KONSUM Loc 49 width 1 MD=9 F.5. Är Du personligen eller någon annan i Ditt hushåll medlem i Konsum? Om Du inte känner till detta, fråga då de övriga familjemedlemmarna. 992 1. Ja 694 2. Nej 9 9. Ej svar
VAR 29 KÖRKORT Loc 50 width 1 MD=9 F.6. Har Du själv körkort för personbil? 1224 1. Ja 434 2. Nej 37 9. Ej svar
VAR 30 FINNS:PERSONBIL Loc 51 width 2 MD=99 F.7. Vad finns i Ditt hushåll? F.7a. I hushållet finns:...st personbilar Kod: 0 1 2 3 4 99 Frek: 323 1049 273 35 5 10
VAR 31 FINNS:FRITIDSHUS Loc 53 width 1 MD=9 F.7b. I hushållet finns:fritidshus <Se F.7 för fullständig frågetext> 1311 0. Finns ej 373 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 32 FINNS:MOTOR-SEGELBÅT Loc 54 width 1 MD=9 F.7c. I hushållet finns:motor- eller segelbåt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1410 0. Finns ej 275 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 33 FINNS:BILDKAMERA-INST. Loc 55 width 1 MD=9 F.7d. I hushållet finns:bildkamera-typ Instamatic <Se F.7 för fullständig frågetext> 683 0. Finns ej 1001 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 34 FINNS:SYSTEMKAMERA Loc 56 width 1 MD=9 F.7e. I hushållet finns:bildkamera-typ systemkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1131 0. Finns ej 554 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 35 FINNS:FILMKAMERA Loc 57 width 1 MD=9 F.7f. I hushållet finns:filmkamera <Se F.7 för fullständig frågetext> 1281 0. Finns ej 404 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 36 FINNS:STILLBILDSPROJEKT. Loc 58 width 1 MD=9 F.7g. I hushållet finns:stillbildsprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1294 0. Finns ej 391 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 37 FINNS:FILMPROJEKTOR Loc 59 width 1 MD=9 F.7h. I hushållet finns:filmprojektor <Se F.7 för fullständig frågetext> 1350 0. Finns ej 334 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 38 FINNS:SKRIVMASKIN Loc 60 width 1 MD=9 F.7i. I hushållet finns:skrivmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 977 0. Finns ej 707 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 39 FINNS:SVART-VIT TV Loc 61 width 1 MD=9 F.7j. I hushållet finns:svart-vit tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 831 0. Finns ej 854 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 40 FINNS:FÄRG-TV Loc 62 width 1 MD=9 F.7k. I hushållet finns:färg-tv <Se F.7 för fullständig frågetext> 508 0. Finns ej 1176 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 41 FINNS:FRYSBOX/FRYSSKÅP Loc 63 width 1 MD=9 F.7l. I hushållet finns:frysbox/frysskåp <Se F.7 för fullständig frågetext> 248 0. Finns ej 1436 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 42 FINNS:DISKMASKIN Loc 64 width 1 MD=9 F.7m. I hushållet finns:diskmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 1265 0. Finns ej 420 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 43 FINNS:TVÄTTMASKIN Loc 65 width 1 MD=9 F.7n. I hushållet finns:tvättmaskin <Se F.7 för fullständig frågetext> 526 0. Finns ej 1158 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 44 FINNS:KASSETTBANDSPELARE Loc 66 width 1 MD=9 F.7o. I hushållet finns:kassettbandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 803 0. Finns ej 882 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 45 FINNS:STEREOANLÄGGNING Loc 67 width 1 MD=9 F.7p. I hushållet finns:stereoanläggning <Se F.7 för fullständig frågetext> 542 0. Finns ej 1143 1. Finns 10 9. Ej svar
VAR 46 FINNS:VANLIG BANDSPELARE Loc 68 width 1 MD=9 F.7q. I hushållet finns:vanlig bandspelare <Se F.7 för fullständig frågetext> 1189 0. Finns ej 495 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 47 FINNS:HUND Loc 69 width 1 MD=9 F.7r. I hushållet finns:hund <Se F.7 för fullständig frågetext> 1325 0. Finns ej 359 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 48 FINNS:KATT Loc 70 width 1 MD=9 F.7s. I hushållet finns:katt <Se F.7 för fullständig frågetext> 1405 0. Finns ej 279 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 49 FINNS:BURFÅGLAR Loc 71 width 1 MD=9 F.7t. I hushållet finns:burfåglar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1526 0. Finns ej 158 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 50 FINNS:AKVARIEFISKAR Loc 72 width 1 MD=9 F.7u. I hushållet finns:akvariefiskar <Se F.7 för fullständig frågetext> 1499 0. Finns ej 185 1. Finns 11 9. Ej svar
VAR 51 MATVAROR I BUTIKER Loc 73 width 1 MD=9 F.8. Hur ofta köper Du personligen för egen eller för andras räkning nedanstående produkter? Var god svara med ett kryss på varje rad. F.8a. Jag köper: Matvaror i Butiker 40 1. Aldrig 78 2. Någon gång/år 70 3. Någon gång/kvartal 196 4. Någon gång/månad 655 5. 1-2 gånger/vecka 465 6. 3-4 gånger/vecka 186 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 52 SKÖNHETSARTIKLAR Loc 74 width 1 MD=9 F.8b. Jag köper: Skönhetsartiklar <Se F.8 för fullständig frågetext> 526 1. Aldrig 441 2. Någon gång/år 328 3. Någon gång/kvartal 385 4. Någon gång/månad 9 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 53 TANDKRÄM Loc 75 width 1 MD=9 F.8c. Jag köper: Tandkräm <Se F.8 för fullständig frågetext> 133 1. Aldrig 206 2. Någon gång/år 386 3. Någon gång/kvartal 926 4. Någon gång/månad 34 5. 1-2 gånger/vecka 4 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 54 TVÅL Loc 76 width 1 MD=9 F.8d. Jag köper: Tvål <Se F.8 för fullständig frågetext> 140 1. Aldrig 200 2. Någon gång/år 362 3. Någon gång/kvartal 932 4. Någon gång/månad 49 5. 1-2 gånger/vecka 6 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 55 MASKINDISKMEDEL Loc 77 width 1 MD=9 F.8e. Jag köper: Maskindiskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 1173 1. Aldrig 118 2. Någon gång/år 187 3. Någon gång/kvartal 207 4. Någon gång/månad 3 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 56 VANLIGT DISKMEDEL Loc 78 width 1 MD=9 F.8f. Jag köper: Vanligt diskmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 247 1. Aldrig 292 2. Någon gång/år 437 3. Någon gång/kvartal 695 4. Någon gång/månad 18 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 57 RENGÖRINGSMEDEL Loc 79 width 1 MD=9 F.8g. Jag köper: Rengöringsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 265 1. Aldrig 305 2. Någon gång/år 491 3. Någon gång/kvartal 607 4. Någon gång/månad 22 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 58 TVÄTTMEDEL Loc 80 width 1 MD=9 F.8h. Jag köper: Tvättmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 244 1. Aldrig 259 2. Någon gång/år 436 3. Någon gång/kvartal 717 4. Någon gång/månad 33 5. 1-2 gånger/vecka 6. 3-4 gånger/vecka 1 7. Minst 5 gånger/vecka 5 9. Ej svar
VAR 59 GOLVVÅRDSMEDEL Loc 81 width 1 MD=9 F.8i. Jag köper: Golvvårdsmedel <Se F.8 för fullständig frågetext> 632 1. Aldrig 494 2. Någon gång/år 315 3. Någon gång/kvartal 241 4. Någon gång/månad 6 5. 1-2 gånger/vecka 1 6. 3-4 gånger/vecka 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 60 TUGGUMMI Loc 82 width 1 MD=9 F.8j. Jag köper: Tuggummi <Se F.8 för fullständig frågetext> 708 1. Aldrig 249 2. Någon gång/år 151 3. Någon gång/kvartal 338 4. Någon gång/månad 201 5. 1-2 gånger/vecka 29 6. 3-4 gånger/vecka 13 7. Minst 5 gånger/vecka 6 9. Ej svar
VAR 61 AVSER ATT KÖPA1 Loc 83 width 2 F.9. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.9a. Första understrykningen 204 00. Fabriksny bil 373 01. Begagnad bil 26 02. Moped 12 03. Nytt fritidshus 7 04. Begagnat fritidshus 44 05. Ny villa 23 06. Begagnad villa 54 07. Köksfläkt 46 08. Elektrisk spis 36 09. Diskmaskin 494 10. Ej svar fråga 9 376 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 62 AVSER ATT KÖPA1 Loc 85 width 2 MD= 0 F.9b. Andra understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 25 01. Begagnad bil 31 02. Moped 7 03. Nytt fritidshus 13 04. Begagnat fritidshus 39 05. Ny villa 27 06. Begagnad villa 61 07. Köksfläkt 48 08. Elektrisk spis 48 09. Diskmaskin 493 10. Ej svar fråga 9 373 11. Ej svar på fråga 9-11 530 00. Frågan ej tillämplig
VAR 63 AVSER ATT KÖPA1 Loc 87 width 2 MD= 0 F.9c. Tredje understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 6 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 1 04. Begagnat fritidshus 5 05. Ny villa 3 06. Begagnad villa 20 07. Köksfläkt 32 08. Elektrisk spis 26 09. Diskmaskin 493 10. Ej svar fråga 9 373 11. Ej svar på fråga 9-11 735 00. Frågan ej tillämplig
VAR 64 AVSER ATT KÖPA1 Loc 89 width 2 MD= 0 F.9d. Fjärde understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 1 03. Nytt fritidshus 04. Begagnat fritidshus 1 05. Ny villa 06. Begagnad villa 4 07. Köksfläkt 12 08. Elektrisk spis 24 09. Diskmaskin 493 10. Ej svar fråga 9 373 11. Ej svar på fråga 9-11 787 00. Frågan ej tillämplig
VAR 65 AVSER ATT KÖPA1 Loc 91 width 2 MD= 0 F.9e. Femte understrykningen <Se F.9 för fullständig frågetext> 01. Begagnad bil 02. Moped 03. Nytt fritidshus 2 04. Begagnat fritidshus 05. Ny villa 06. Begagnad villa 1 07. Köksfläkt 1 08. Elektrisk spis 10 09. Diskmaskin 493 10. Ej svar fråga 9 373 11. Ej svar på fråga 9-11 815 00. Frågan ej tillämplig
VAR 66 AVSER ATT KÖPA2 Loc 93 width 2 F.10. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Stryk under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.10a. Första understrykningen 173 00. Tvättmaskin 67 01. Frysbox 55 02. Frysskåp 124 03. Fiskeutrustning 97 04. Elektrisk rakapparat 37 05. Portabel skrivmaskin 52 06. Stillbildskamera 44 07. Filmkamera 25 08. Projektorer 44 09. Elektrisk symaskin 602 10. Ej svar fråga 10 375 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 67 AVSER ATT KÖPA2 Loc 95 width 2 MD= 0 F.10b. Andra understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 28 01. Frysbox 19 02. Frysskåp 27 03. Fiskeutrustning 53 04. Elektrisk rakapparat 15 05. Portabel skrivmaskin 32 06. Stillbildskamera 26 07. Filmkamera 37 08. Projektorer 30 09. Elektrisk symaskin 601 10. Ej svar fråga 10 373 11. Ej svar på fråga 9-11 454 00. Frågan ej tillämplig
VAR 68 AVSER ATT KÖPA2 Loc 97 width 2 MD= 0 F.10c. Tredje understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 12 02. Frysskåp 3 03. Fiskeutrustning 11 04. Elektrisk rakapparat 7 05. Portabel skrivmaskin 15 06. Stillbildskamera 15 07. Filmkamera 18 08. Projektorer 12 09. Elektrisk symaskin 601 10. Ej svar fråga 10 373 11. Ej svar på fråga 9-11 628 00. Frågan ej tillämplig
VAR 69 AVSER ATT KÖPA2 Loc 99 width 2 MD= 0 F.10d. Fjärde understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 2 04. Elektrisk rakapparat 3 05. Portabel skrivmaskin 6 06. Stillbildskamera 8 07. Filmkamera 11 08. Projektorer 6 09. Elektrisk symaskin 600 10. Ej svar fråga 10 373 11. Ej svar på fråga 9-11 686 00. Frågan ej tillämplig
VAR 70 AVSER ATT KÖPA2 Loc 101 width 2 MD= 0 F.10e. Femte understrykningen <Se F.10 för fullständig frågetext> 01. Frysbox 1 02. Frysskåp 03. Fiskeutrustning 04. Elektrisk rakapparat 05. Portabel skrivmaskin 1 06. Stillbildskamera 3 07. Filmkamera 7 08. Projektorer 2 09. Elektrisk symaskin 599 10. Ej svar fråga 10 373 11. Ej svar på fråga 9-11 709 00. Frågan ej tillämplig
VAR 71 AVSER ATT KÖPA3 Loc 103 width 2 F.11. Din avsikt att köpa nedanstående varor.Nedan finns en mängd varor uppräknade. Läs igenom alla de varor vi räknat upp och stryk samtidigt under de varor Du tror att Du eller Ditt hushåll kommer att köpa inom de närmaste två åren. F.11a. Första understrykningen 118 00. Radio 103 01. Bandspelare 197 02. Stereoanläggning 19 03. Svart/vit TV 135 04. Färg-TV 246 05. Trädgårdsredskap 29 06. Gräsklippare 72 07. Dammsugare 28 08. Motor- eller segelbåt 6 09. Motionscykel 368 10. Ej svar fråga 11 374 11. Ej svar på fråga 9-11
VAR 72 AVSER ATT KÖPA3 Loc 105 width 2 MD= 0 F.11b. Andra understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 24 01. Bandspelare 40 02. Stereoanläggning 12 03. Svart/vit TV 53 04. Färg-TV 108 05. Trädgårdsredskap 79 06. Gräsklippare 67 07. Dammsugare 14 08. Motor- eller segelbåt 7 09. Motionscykel 367 10. Ej svar fråga 11 371 11. Ej svar på fråga 9-11 553 00. Frågan ej tillämplig
VAR 73 AVSER ATT KÖPA3 Loc 107 width 2 MD= 0 F.11c. Tredje understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 10 02. Stereoanläggning 1 03. Svart/vit TV 17 04. Färg-TV 25 05. Trädgårdsredskap 29 06. Gräsklippare 32 07. Dammsugare 10 08. Motor- eller segelbåt 9 09. Motionscykel 366 10. Ej svar fråga 11 372 11. Ej svar på fråga 9-11 824 00. Frågan ej tillämplig
VAR 74 AVSER ATT KÖPA3 Loc 109 width 2 MD= 0 F.11d. Fjärde understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 2 03. Svart/vit TV 3 04. Färg-TV 10 05. Trädgårdsredskap 8 06. Gräsklippare 11 07. Dammsugare 9 08. Motor- eller segelbåt 5 09. Motionscykel 365 10. Ej svar fråga 11 372 11. Ej svar på fråga 9-11 910 00. Frågan ej tillämplig
VAR 75 AVSER ATT KÖPA3 Loc 111 width 2 MD= 0 F.11e. Femte understrykningen <Se F.11 för fullständig frågetext> 01. Bandspelare 02. Stereoanläggning 03. Svart/vit TV 04. Färg-TV 3 05. Trädgårdsredskap 3 06. Gräsklippare 6 07. Dammsugare 1 08. Motor- eller segelbåt 1 09. Motionscykel 365 10. Ej svar fråga 11 371 11. Ej svar på fråga 9-11 945 00. Frågan ej tillämplig
VAR 76 SAMHÄLLSDEBATT Loc 113 width 1 MD=9 F.12. Dina intressen.Människors intressen är olika.Hur stort är Ditt intresse för nedanstående ämnen och aktiviteter. F.12.1. Samhällsdebatt 58 1. Mycket ointresserad 93 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 122 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 465 6. Ganska intresserad 234 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 77 SOCIALA RÄTTIGHETER Loc 114 width 1 MD=9 F.12.2. Sociala rättigheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 29 1. Mycket ointresserad 48 2. Ganska ointresserad 75 3. Något ointresserad 72 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 504 5. Något intresserad 591 6. Ganska intresserad 347 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 78 SKATTEFRÅGOR Loc 115 width 1 MD=9 F.12.3. Skattefrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 34 1. Mycket ointresserad 52 2. Ganska ointresserad 85 3. Något ointresserad 64 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 423 5. Något intresserad 573 6. Ganska intresserad 429 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 79 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Loc 116 width 1 MD=9 F.12.4. Lagar och förordningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 33 1. Mycket ointresserad 65 2. Ganska ointresserad 117 3. Något ointresserad 112 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 558 5. Något intresserad 503 6. Ganska intresserad 253 7. Mycket intresserad 54 9. Ej svar
VAR 80 SAMLEVNADSFRÅGOR Loc 117 width 1 MD=9 F.12.5. Samlevnadsfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 52 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 173 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 545 5. Något intresserad 460 6. Ganska intresserad 243 7. Mycket intresserad 50 9. Ej svar
VAR 81 RELIGIONS-OCH TROSFRÅGOR Loc 118 width 1 MD=9 F.12.6. Religions-och trosfrågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 282 1. Mycket ointresserad 214 2. Ganska ointresserad 206 3. Något ointresserad 194 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 414 5. Något intresserad 210 6. Ganska intresserad 133 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 82 ARBETSMARKNADEN Loc 119 width 1 MD=9 F.12.7. Arbetsmarknaden <Se F.12 för fullständig frågetext> 36 1. Mycket ointresserad 57 2. Ganska ointresserad 79 3. Något ointresserad 95 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 476 5. Något intresserad 563 6. Ganska intresserad 349 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 83 SAMHÄLLSPLANERING Loc 120 width 1 MD=9 F.12.8. Samhällsplanering <Se F.12 för fullständig frågetext> 51 1. Mycket ointresserad 80 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 179 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 579 5. Något intresserad 435 6. Ganska intresserad 205 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 84 POLITISKA FRÅGOR Loc 121 width 1 MD=9 F.12.9. Politiska frågor <Se F.12 för fullständig frågetext> 96 1. Mycket ointresserad 105 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 106 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 516 5. Något intresserad 439 6. Ganska intresserad 288 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 85 SPORT/IDROTT Loc 122 width 1 MD=9 F.12.10. Sport/Idrott <Se F.12 för fullständig frågetext> 105 1. Mycket ointresserad 77 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 76 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 417 5. Något intresserad 370 6. Ganska intresserad 532 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 86 MILJÖVÅRDSPROBLEM Loc 123 width 1 MD=9 F.12.11. Miljövårdsproblem <Se F.12 för fullständig frågetext> 26 1. Mycket ointresserad 41 2. Ganska ointresserad 73 3. Något ointresserad 97 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 495 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 382 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 87 HÄLSONYTTIG MAT Loc 124 width 1 MD=9 F.12.12. Hälsonyttig mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 61 1. Mycket ointresserad 84 2. Ganska ointresserad 116 3. Något ointresserad 115 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 430 5. Något intresserad 454 6. Ganska intresserad 395 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 88 SJUKDOMAR OCH HÄLSOVÅRD Loc 125 width 1 MD=9 F.12.13. Sjukdomar och hälsovård <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 55 2. Ganska ointresserad 94 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 482 5. Något intresserad 471 6. Ganska intresserad 401 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 89 BANTNINGSTIPS Loc 126 width 1 MD=9 F.12.14. Bantningstips <Se F.12 för fullständig frågetext> 533 1. Mycket ointresserad 191 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 165 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 307 5. Något intresserad 188 6. Ganska intresserad 141 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 90 HUSHÅLLA EKONOMISKT Loc 127 width 1 MD=9 F.12.15. Hushålla ekonomiskt <Se F.12 för fullständig frågetext> 39 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 64 3. Något ointresserad 81 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 398 5. Något intresserad 510 6. Ganska intresserad 513 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 91 HEMINREDNING Loc 128 width 1 MD=9 F.12.16. Heminredning <Se F.12 för fullständig frågetext> 45 1. Mycket ointresserad 63 2. Ganska ointresserad 90 3. Något ointresserad 94 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 471 5. Något intresserad 502 6. Ganska intresserad 402 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 92 MODENYHETER Loc 129 width 1 MD=9 F.12.17. Modenyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 216 1. Mycket ointresserad 148 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 131 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 497 5. Något intresserad 315 6. Ganska intresserad 186 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 93 MATVARUNYHETER Loc 130 width 1 MD=9 F.12.18. Matvarunyheter <Se F.12 för fullständig frågetext> 123 1. Mycket ointresserad 124 2. Ganska ointresserad 173 3. Något ointresserad 155 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 375 6. Ganska intresserad 209 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 94 BARNAVÅRD Loc 131 width 1 MD=9 F.12.19. Barnavård <Se F.12 för fullständig frågetext> 137 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 130 3. Något ointresserad 224 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 409 5. Något intresserad 368 6. Ganska intresserad 303 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 95 SKÖNHETSVÅRD Loc 132 width 1 MD=9 F.12.20. Skönhetsvård <Se F.12 för fullständig frågetext> 336 1. Mycket ointresserad 176 2. Ganska ointresserad 164 3. Något ointresserad 202 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 456 5. Något intresserad 224 6. Ganska intresserad 94 7. Mycket intresserad 43 9. Ej svar
VAR 96 VILLA/EGET HEM Loc 133 width 1 MD=9 F.12.21. Villa/eget hem <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 38 2. Ganska ointresserad 53 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 279 5. Något intresserad 400 6. Ganska intresserad 710 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 97 FRITIDSHUS Loc 134 width 1 MD=9 F.12.22. Fritidshus <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 218 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 373 5. Något intresserad 304 6. Ganska intresserad 346 7. Mycket intresserad 55 9. Ej svar
VAR 98 SEMESTERRESOR Loc 135 width 1 MD=9 F.12.23. Semesterresor <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 55 3. Något ointresserad 73 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 410 5. Något intresserad 486 6. Ganska intresserad 534 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 99 BÅTAR Loc 136 width 1 MD=9 F.12.24. Båtar <Se F.12 för fullständig frågetext> 370 1. Mycket ointresserad 137 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 212 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 350 5. Något intresserad 221 6. Ganska intresserad 194 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 100 PERSONBILAR Loc 137 width 1 MD=9 F.12.25. Personbilar <Se F.12 för fullständig frågetext> 112 1. Mycket ointresserad 76 2. Ganska ointresserad 96 3. Något ointresserad 108 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 506 5. Något intresserad 418 6. Ganska intresserad 344 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 101 FÄRG-TV Loc 138 width 1 MD=9 F.12.26. Färg-tv <Se F.12 för fullständig frågetext> 97 1. Mycket ointresserad 83 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 442 6. Ganska intresserad 362 7. Mycket intresserad 23 9. Ej svar
VAR 102 STEREOANLÄGGNINGAR Loc 139 width 1 MD=9 F.12.27. Stereoanläggningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 168 1. Mycket ointresserad 90 2. Ganska ointresserad 104 3. Något ointresserad 148 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 436 5. Något intresserad 396 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 103 HUSHÅLLSMASKINER Loc 140 width 1 MD=9 F.12.28. Hushållsmaskiner <Se F.12 för fullständig frågetext> 101 1. Mycket ointresserad 95 2. Ganska ointresserad 147 3. Något ointresserad 167 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 527 5. Något intresserad 391 6. Ganska intresserad 216 7. Mycket intresserad 51 9. Ej svar
VAR 104 FOTOUTRUSTNING Loc 141 width 1 MD=9 F.12.29. Fotoutrustning <Se F.12 för fullständig frågetext> 221 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 203 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 492 5. Något intresserad 242 6. Ganska intresserad 142 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 105 MOTORCYKLAR/MOPEDER Loc 142 width 1 MD=9 F.12.30. Motorcyklar/mopeder <Se F.12 för fullständig frågetext> 675 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 156 3. Något ointresserad 243 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 228 5. Något intresserad 86 6. Ganska intresserad 77 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 106 RAKAPPARATER Loc 143 width 1 MD=9 F.12.31. Rakapparater <Se F.12 för fullständig frågetext> 609 1. Mycket ointresserad 145 2. Ganska ointresserad 143 3. Något ointresserad 257 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 127 6. Ganska intresserad 64 7. Mycket intresserad 53 9. Ej svar
VAR 107 RENGÖRINGSMEDEL Loc 144 width 1 MD=9 F.12.32. Rengöringsmedel <Se F.12 för fullständig frågetext> 159 1. Mycket ointresserad 132 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 208 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 502 5. Något intresserad 334 6. Ganska intresserad 166 7. Mycket intresserad 44 9. Ej svar
VAR 108 MEDEL MOT MJÄLL Loc 145 width 1 MD=9 F.12.33. Medel mot mjäll <Se F.12 för fullständig frågetext> 437 1. Mycket ointresserad 168 2. Ganska ointresserad 144 3. Något ointresserad 300 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 341 5. Något intresserad 152 6. Ganska intresserad 104 7. Mycket intresserad 49 9. Ej svar
VAR 109 HUNDARS SKÖTSEL Loc 146 width 1 MD=9 F.12.34. Hundars skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 589 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 122 3. Något ointresserad 230 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 230 5. Något intresserad 141 6. Ganska intresserad 214 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 110 KATTERS SKÖTSEL Loc 147 width 1 MD=9 F.12.35. Katters skötsel <Se F.12 för fullständig frågetext> 701 1. Mycket ointresserad 129 2. Ganska ointresserad 136 3. Något ointresserad 241 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 217 5. Något intresserad 105 6. Ganska intresserad 121 7. Mycket intresserad 45 9. Ej svar
VAR 111 GÖR-DET-SJÄLV Loc 148 width 1 MD=9 F.12.36. Gör-det-själv <Se F.12 för fullständig frågetext> 118 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 83 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 398 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 415 7. Mycket intresserad 46 9. Ej svar
VAR 112 KRUKVÄXTER Loc 149 width 1 MD=9 F.12.37. Krukväxter <Se F.12 för fullständig frågetext> 211 1. Mycket ointresserad 81 2. Ganska ointresserad 100 3. Något ointresserad 116 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 371 5. Något intresserad 387 6. Ganska intresserad 398 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 113 HANDLA MAT Loc 150 width 1 MD=9 F.12.38. Handla mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 69 1. Mycket ointresserad 78 2. Ganska ointresserad 106 3. Något ointresserad 74 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 488 5. Något intresserad 540 6. Ganska intresserad 325 7. Mycket intresserad 15 9. Ej svar
VAR 114 LAGA MAT Loc 151 width 1 MD=9 F.12.39. Laga mat <Se F.12 för fullständig frågetext> 67 1. Mycket ointresserad 69 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 66 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 522 6. Ganska intresserad 450 7. Mycket intresserad 16 9. Ej svar
VAR 115 PRÖVA NYA MATRÄTTER Loc 152 width 1 MD=9 F.12.40. Pröva nya maträtter <Se F.12 för fullständig frågetext> 64 1. Mycket ointresserad 53 2. Ganska ointresserad 103 3. Något ointresserad 101 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 385 5. Något intresserad 485 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 27 9. Ej svar
VAR 116 BAKA Loc 153 width 1 MD=9 F.12.41. Baka <Se F.12 för fullständig frågetext> 236 1. Mycket ointresserad 118 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 144 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 325 5. Något intresserad 324 6. Ganska intresserad 375 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 117 PRÖVA NYA CIGARRETTER Loc 154 width 1 MD=9 F.12.42. Pröva nya cigarretter <Se F.12 för fullständig frågetext> 1063 1. Mycket ointresserad 98 2. Ganska ointresserad 84 3. Något ointresserad 223 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 128 5. Något intresserad 38 6. Ganska intresserad 19 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 118 PRÖVA NY PIPTOBAK Loc 155 width 1 MD=9 F.12.43. Pröva ny piptobak <Se F.12 för fullständig frågetext> 1207 1. Mycket ointresserad 49 2. Ganska ointresserad 57 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 69 5. Något intresserad 24 6. Ganska intresserad 16 7. Mycket intresserad 42 9. Ej svar
VAR 119 PRÖVA NYA CIGARILLER Loc 156 width 1 MD=9 F.12.44. Pröva nya cigariller <Se F.12 för fullständig frågetext> 1227 1. Mycket ointresserad 50 2. Ganska ointresserad 46 3. Något ointresserad 231 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 64 5. Något intresserad 22 6. Ganska intresserad 7 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 120 HA GÄSTER Loc 157 width 1 MD=9 F.12.45. Ha gäster <Se F.12 för fullständig frågetext> 43 1. Mycket ointresserad 34 2. Ganska ointresserad 48 3. Något ointresserad 67 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 507 5. Något intresserad 656 6. Ganska intresserad 309 7. Mycket intresserad 31 9. Ej svar
VAR 121 KÖRA BIL Loc 158 width 1 MD=9 F.12.46. Köra bil <Se F.12 för fullständig frågetext> 173 1. Mycket ointresserad 39 2. Ganska ointresserad 54 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 297 5. Något intresserad 476 6. Ganska intresserad 477 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 122 JOBBA MED BILEN Loc 159 width 1 MD=9 F.12.47. Jobba med bilen <Se F.12 för fullständig frågetext> 429 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 150 3. Något ointresserad 196 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 378 5. Något intresserad 227 6. Ganska intresserad 161 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 123 ARBETA I TRÄDGÅRDEN Loc 160 width 1 MD=9 F.12.48. Arbeta i trädgården <Se F.12 för fullständig frågetext> 153 1. Mycket ointresserad 75 2. Ganska ointresserad 88 3. Något ointresserad 138 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 399 5. Något intresserad 434 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 124 FOTOGRAFERA Loc 161 width 1 MD=9 F.12.49. Fotografera <Se F.12 för fullständig frågetext> 178 1. Mycket ointresserad 102 2. Ganska ointresserad 140 3. Något ointresserad 143 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 599 5. Något intresserad 306 6. Ganska intresserad 195 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 125 SMALFILMA Loc 162 width 1 MD=9 F.12.50. Smalfilma <Se F.12 för fullständig frågetext> 468 1. Mycket ointresserad 143 2. Ganska ointresserad 148 3. Något ointresserad 392 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 258 5. Något intresserad 150 6. Ganska intresserad 84 7. Mycket intresserad 52 9. Ej svar
VAR 126 LYSSNA PÅ POPMUSIK Loc 163 width 1 MD=9 F.12.51. Lyssna på popmusik <Se F.12 för fullständig frågetext> 444 1. Mycket ointresserad 130 2. Ganska ointresserad 121 3. Något ointresserad 145 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 374 5. Något intresserad 249 6. Ganska intresserad 184 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 127 LYSSNA PÅ KLASSISK MUSIK Loc 164 width 1 MD=9 F.12.52. Lyssna på klassisk musik <Se F.12 för fullständig frågetext> 313 1. Mycket ointresserad 131 2. Ganska ointresserad 154 3. Något ointresserad 133 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 484 5. Något intresserad 289 6. Ganska intresserad 151 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 128 GÅ PÅ TEATER Loc 165 width 1 MD=9 F.12.53. Gå på teater <Se F.12 för fullständig frågetext> 206 1. Mycket ointresserad 117 2. Ganska ointresserad 134 3. Något ointresserad 192 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 491 5. Något intresserad 327 6. Ganska intresserad 199 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 129 GÅ PÅ KONSTUTSTÄLLNING Loc 166 width 1 MD=9 F.12.54. Gå på konstutställning <Se F.12 för fullständig frågetext> 331 1. Mycket ointresserad 177 2. Ganska ointresserad 210 3. Något ointresserad 233 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 394 5. Något intresserad 203 6. Ganska intresserad 114 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 130 SKAFFA VIDAREUTBILDNING Loc 167 width 1 MD=9 F.12.55. Skaffa vidareutbildning <Se F.12 för fullständig frågetext> 111 1. Mycket ointresserad 66 2. Ganska ointresserad 109 3. Något ointresserad 228 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 513 5. Något intresserad 385 6. Ganska intresserad 245 7. Mycket intresserad 38 9. Ej svar
VAR 131 LÄSA BÖCKER Loc 168 width 1 MD=9 F.12.56. Läsa böcker <Se F.12 för fullständig frågetext> 68 1. Mycket ointresserad 74 2. Ganska ointresserad 108 3. Något ointresserad 57 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 468 5. Något intresserad 413 6. Ganska intresserad 482 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 132 LÄSA POPULÄRTIDNINGAR Loc 169 width 1 MD=9 F.12.57. Läsa populärtidningar <Se F.12 för fullständig frågetext> 172 1. Mycket ointresserad 114 2. Ganska ointresserad 167 3. Något ointresserad 189 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 588 5. Något intresserad 301 6. Ganska intresserad 128 7. Mycket intresserad 36 9. Ej svar
VAR 133 SY KLÄDER Loc 170 width 1 MD=9 F.12.58. Sy kläder <Se F.12 för fullständig frågetext> 665 1. Mycket ointresserad 121 2. Ganska ointresserad 102 3. Något ointresserad 170 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 251 5. Något intresserad 173 6. Ganska intresserad 185 7. Mycket intresserad 28 9. Ej svar
VAR 134 HANDARBETA Loc 171 width 1 MD=9 F.12.59. Handarbeta <Se F.12 för fullständig frågetext> 588 1. Mycket ointresserad 82 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 130 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 191 5. Något intresserad 245 6. Ganska intresserad 365 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 135 MÅLA Loc 172 width 1 MD=9 F.12.60. Måla <Se F.12 för fullständig frågetext> 365 1. Mycket ointresserad 108 2. Ganska ointresserad 126 3. Något ointresserad 200 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 422 5. Något intresserad 275 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 136 SNICKRA Loc 173 width 1 MD=9 F.12.61. Snickra <Se F.12 för fullständig frågetext> 328 1. Mycket ointresserad 104 2. Ganska ointresserad 152 3. Något ointresserad 209 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 367 5. Något intresserad 283 6. Ganska intresserad 223 7. Mycket intresserad 29 9. Ej svar
VAR 137 MOTIONERA Loc 174 width 1 MD=9 F.12.62. Motionera <Se F.12 för fullständig frågetext> 63 1. Mycket ointresserad 40 2. Ganska ointresserad 69 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 543 5. Något intresserad 499 6. Ganska intresserad 380 7. Mycket intresserad 26 9. Ej svar
VAR 138 FRILUFTSLIV Loc 175 width 1 MD=9 F.12.63. Friluftsliv <Se F.12 för fullständig frågetext> 31 1. Mycket ointresserad 37 2. Ganska ointresserad 51 3. Något ointresserad 82 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 433 5. Något intresserad 526 6. Ganska intresserad 510 7. Mycket intresserad 25 9. Ej svar
VAR 139 SPORTFISKA Loc 176 width 1 MD=9 F.12.64. Sportfiska <Se F.12 för fullständig frågetext> 399 1. Mycket ointresserad 112 2. Ganska ointresserad 124 3. Något ointresserad 217 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 349 5. Något intresserad 207 6. Ganska intresserad 250 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 140 ÅKA SKIDOR Loc 177 width 1 MD=9 F.12.65. Åka skidor <Se F.12 för fullständig frågetext> 227 1. Mycket ointresserad 68 2. Ganska ointresserad 114 3. Något ointresserad 161 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 434 5. Något intresserad 347 6. Ganska intresserad 307 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 141 ÅKA MOTORBÅT Loc 178 width 1 MD=9 F.12.66. Åka motorbåt <Se F.12 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 119 2. Ganska ointresserad 141 3. Något ointresserad 258 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 350 5. Något intresserad 235 6. Ganska intresserad 196 7. Mycket intresserad 37 9. Ej svar
VAR 142 SEGLA Loc 179 width 1 MD=9 F.12.67. Segla <Se F.12 för fullständig frågetext> 491 1. Mycket ointresserad 135 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 381 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 243 5. Något intresserad 128 6. Ganska intresserad 131 7. Mycket intresserad 40 9. Ej svar
VAR 143 CAMPA Loc 180 width 1 MD=9 F.12.68. Campa <Se F.12 för fullständig frågetext> 324 1. Mycket ointresserad 96 2. Ganska ointresserad 146 3. Något ointresserad 174 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 390 5. Något intresserad 296 6. Ganska intresserad 228 7. Mycket intresserad 41 9. Ej svar
VAR 144 SEMESTRA UTOMLANDS Loc 181 width 1 MD=9 F.12.69. Semestra utomlands <Se F.12 för fullständig frågetext> 143 1. Mycket ointresserad 56 2. Ganska ointresserad 72 3. Något ointresserad 172 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 334 5. Något intresserad 331 6. Ganska intresserad 548 7. Mycket intresserad 39 9. Ej svar
VAR 145 SEMESTRA I SVERIGE Loc 182 width 1 MD=9 F.12.70. Semestra i Sverige <Se F.12 för fullständig frågetext> 32 1. Mycket ointresserad 19 2. Ganska ointresserad 24 3. Något ointresserad 48 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 329 5. Något intresserad 545 6. Ganska intresserad 666 7. Mycket intresserad 32 9. Ej svar
VAR 146 GÅ PÅ FÖRENINGSMÖTEN Loc 183 width 1 MD=9 F.12.71. Gå på föreningsmöten <Se F.12 för fullständig frågetext> 359 1. Mycket ointresserad 185 2. Ganska ointresserad 198 3. Något ointresserad 204 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 432 5. Något intresserad 178 6. Ganska intresserad 91 7. Mycket intresserad 48 9. Ej svar
VAR 147 SE PÅ SPORTEVENEMANG Loc 184 width 1 MD=9 F.12.72. Se på sportevenemang <Se F.12 för fullständig frågetext> 184 1. Mycket ointresserad 85 2. Ganska ointresserad 115 3. Något ointresserad 75 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 403 5. Något intresserad 338 6. Ganska intresserad 462 7. Mycket intresserad 33 9. Ej svar
VAR 148 PRÖVA NYA PRODUKTER Loc 185 width 1 MD=9 F.12.73. Pröva nya produkter <Se F.12 för fullständig frågetext> 88 1. Mycket ointresserad 88 2. Ganska ointresserad 128 3. Något ointresserad 248 4. Varken intresserad eller ointresserad-vet ej 597 5. Något intresserad 344 6. Ganska intresserad 167 7. Mycket intresserad 35 9. Ej svar
VAR 149 AFTONBLADET Loc 186 width 2 MD=99 F.13. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.13a. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Aftonbladet? 557 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 62 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 107 06. 1 gång per månad 71 07. 2 gånger per månad 82 08. 3 gånger per månad 132 09. 1 gång per vecka 110 10. 2 gånger per vecka 86 11. 3 gånger per vecka 43 12. 4 gånger per vecka 38 13. 5 gånger per vecka 201 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 150 ARBETET Loc 188 width 2 MD=99 F.13b. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Arbetet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1363 00. Aldrig 31 01. 1 gång per år 31 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 21 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 38 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 15 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 66 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 151 DAGENS NYHETER Loc 190 width 2 MD=99 F.13c. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.13 för fullständig frågetext> 874 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 73 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 89 09. 1 gång per vecka 27 10. 2 gånger per vecka 28 11. 3 gånger per vecka 16 12. 4 gånger per vecka 40 13. 5 gånger per vecka 195 14. 6 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 152 EXPRESSEN Loc 192 width 2 MD=99 F.13d. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Expressen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 448 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 54 03. 3 gånger per år 87 04. 1 gång per kvartal 56 05. 2 gånger per kvartal 133 06. 1 gång per månad 95 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 137 09. 1 gång per vecka 100 10. 2 gånger per vecka 88 11. 3 gånger per vecka 65 12. 4 gånger per vecka 56 13. 5 gånger per vecka 223 14. 6 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 153 GÖTEBORGS-POSTEN Loc 194 width 2 MD=99 F.13e. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1253 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 27 02. 2 gånger per år 38 03. 3 gånger per år 32 04. 1 gång per kvartal 17 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 8 10. 2 gånger per vecka 9 11. 3 gånger per vecka 8 12. 4 gånger per vecka 8 13. 5 gånger per vecka 163 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 154 GT KVÄLLSTIDNINGEN Loc 196 width 2 F.13f. Hur ofta läser Du vardagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1318 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 43 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 20 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka 33 10. 2 gånger per vecka 13 11. 3 gånger per vecka 15 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 46 14. 6 gånger per vecka
VAR 155 KVÄLLSPOSTEN Loc 198 width 2 MD=99 F.13g. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Kvällsposten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1307 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 41 03. 3 gånger per år 36 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 28 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 13 12. 4 gånger per vecka 6 13. 5 gånger per vecka 50 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 156 SVENSKA DAGBLADET Loc 200 width 2 F.13h. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1279 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 36 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 27 05. 2 gånger per kvartal 32 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 12 10. 2 gånger per vecka 11 11. 3 gånger per vecka 12 12. 4 gånger per vecka 11 13. 5 gånger per vecka 73 14. 6 gånger per vecka
VAR 157 SYDSVENSKA DAGBLADET Loc 202 width 2 MD=99 F.13i. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1452 00. Aldrig 29 01. 1 gång per år 19 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 18 04. 1 gång per kvartal 15 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 6 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 7 13. 5 gånger per vecka 60 14. 6 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 158 NERIKES ALLEHANDA/TIDN. Loc 204 width 2 F.13j. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nerikes Allehanda/Nerikes Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1621 00. Aldrig 8 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 7 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 4 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 24 14. 6 gånger per vecka
VAR 159 NORRKÖPINGS TIDNINGAR Loc 206 width 2 F.13k. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Norrköpings Tidningar? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1629 00. Aldrig 10 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 5 03. 3 gånger per år 4 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 1 06. 1 gång per månad 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 1 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 27 14. 6 gånger per vecka
VAR 160 NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Loc 208 width 2 F.13l. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Nya Wermlands-Tidningen? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1594 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 8 02. 2 gånger per år 6 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 3 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 5 13. 5 gånger per vecka 38 14. 6 gånger per vecka
VAR 161 UPSALA NYA TIDNING Loc 210 width 2 MD=99 F.13m. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Upsala Nya Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1592 00. Aldrig 14 01. 1 gång per år 9 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 6 04. 1 gång per kvartal 2 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 25 14. 6 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 162 VESTMANLANDS LÄNS TIDN. Loc 212 width 2 F.13n. Hur ofta läser Du vardagsnummer av Vestmanlands Läns Tidning? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1611 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 5 02. 2 gånger per år 4 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 5 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 30 14. 6 gånger per vecka
VAR 163 ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Loc 214 width 2 F.13o. Hur ofta läser Du vardagsnummer av östgöta Correspondenten? <Se F.13 för fullständig frågetext> 1597 00. Aldrig 11 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 7 03. 3 gånger per år 5 04. 1 gång per kvartal 8 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 2 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 4 09. 1 gång per vecka 4 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 4 13. 5 gånger per vecka 34 14. 6 gånger per vecka
VAR 164 AFTONBLADET(SÖNDAG) Loc 216 width 2 MD=99 F.14. Tidningar Du själv läser.Följande frågor gäller hur ofta Du själv läser vissa tidningar.De flesta människor läser endast en liten del av de uppräknade tidningarna.Vi ber Dig att så noga som möjligt gå igenom och kryssa för samtliga tidningar.I de fall Du inte alls läser en tidning, kryssa för svarsalternativet "Aldrig". F.14a. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Aftonbladet? 757 00. Aldrig 35 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 39 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 113 06. 1 gång per månad 104 07. 2 gånger per månad 58 08. 3 gånger per månad 434 09. 1 gång per vecka 3 99. Ej svar
VAR 165 ARBETET(SÖNDAG) Loc 218 width 2 MD=99 F.14b. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Arbetet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1531 00. Aldrig 12 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 8 03. 3 gånger per år 8 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 18 06. 1 gång per månad 11 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 166 DAGENS NYHETER(SÖNDAG) Loc 220 width 2 MD=99 F.14c. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Dagens Nyheter? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1098 00. Aldrig 33 01. 1 gång per år 29 02. 2 gånger per år 31 03. 3 gånger per år 46 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 49 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 282 09. 1 gång per vecka 2 99. Ej svar
VAR 167 EXPRESSEN(SÖNDAG) Loc 222 width 2 MD=99 F.14d. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Expressen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 663 00. Aldrig 26 01. 1 gång per år 43 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 77 04. 1 gång per kvartal 53 05. 2 gånger per kvartal 137 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 98 08. 3 gånger per månad 448 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 168 GÖTEBORGS-POSTEN(SÖNDAG) Loc 224 width 2 F.14e. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Göteborgs-Posten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 17 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 18 03. 3 gånger per år 19 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 25 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 172 09. 1 gång per vecka
VAR 169 GT KVÄLLSTIDNING(SÖNDAG) Loc 226 width 2 F.14f. Hur ofta läser Du söndagsnummer av GT Kvällstidningen? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1443 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 11 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 23 04. 1 gång per kvartal 21 05. 2 gånger per kvartal 33 06. 1 gång per månad 27 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka
VAR 170 KVÄLLSPOSTEN(SÖNDAG) Loc 228 width 2 F.14g. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Kvällsposten? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1406 00. Aldrig 18 01. 1 gång per år 10 02. 2 gånger per år 20 03. 3 gånger per år 24 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 34 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 124 09. 1 gång per vecka
VAR 171 SV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 230 width 2 F.14h. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Svenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1511 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 16 04. 1 gång per kvartal 10 05. 2 gånger per kvartal 17 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 79 09. 1 gång per vecka
VAR 172 SYDSV.DAGBLADET(SÖNDAG) Loc 232 width 2 F.14i. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Sydsvenska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1545 00. Aldrig 13 01. 1 gång per år 13 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 3 04. 1 gång per kvartal 7 05. 2 gånger per kvartal 11 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 7 08. 3 gånger per månad 78 09. 1 gång per vecka
VAR 173 SKÅNSKA DAGBL.(SÖNDAG) Loc 234 width 2 F.14j. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Skånska Dagbladet? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1662 00. Aldrig 5 01. 1 gång per år 2 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 1 04. 1 gång per kvartal 1 05. 2 gånger per kvartal 3 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 08. 3 gånger per månad 18 09. 1 gång per vecka
VAR 174 HELSINGBORGS DB.(SÖNDAG) Loc 236 width 2 MD=99 F.14k. Hur ofta läser Du söndagsnummer av Helsingborgs Dagblad? <Se F.14 för fullständig frågetext> 1632 00. Aldrig 6 01. 1 gång per år 4 02. 2 gånger per år 2 03. 3 gånger per år 04. 1 gång per kvartal 4 05. 2 gånger per kvartal 6 06. 1 gång per månad 3 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 175 LÄSER ALLAS VECKOTIDNING Loc 238 width 2 MD=99 F.15. Tidningar Du själv läser-Veckotidningar F.15a. Hur ofta läser Du - Allas Veckotidning 1188 00. Aldrig 73 01. 1 gång per år 51 02. 2 gånger per år 58 03. 3 gånger per år 64 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 176 LÄSER ALLERS Loc 240 width 2 MD=99 F.15b. Hur ofta läser Du - Allers <Se F.15 för fullständig frågetext> 975 00. Aldrig 88 01. 1 gång per år 85 02. 2 gånger per år 82 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 44 05. 2 gånger per kvartal 102 06. 1 gång per månad 47 07. 2 gånger per månad 20 08. 3 gånger per månad 150 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 177 LÄSER DAMERNAS VÄRLD Loc 242 width 2 MD=99 F.15c. Hur ofta läser Du - Damernas Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1128 00. Aldrig 87 01. 1 gång per år 62 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 101 04. 1 gång per kvartal 47 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 32 07. 2 gånger per månad 8 08. 3 gånger per månad 70 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 178 LÄSER FEMINA Loc 244 width 2 F.15d. Hur ofta läser Du - Femina <Se F.15 för fullständig frågetext> 1180 00. Aldrig 75 01. 1 gång per år 60 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 102 04. 1 gång per kvartal 38 05. 2 gånger per kvartal 91 06. 1 gång per månad 23 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 47 09. 1 gång per vecka
VAR 179 LÄSER FIB-AKTUELLT Loc 246 width 2 MD=99 F.15e. Hur ofta läser Du - FIB-Aktuellt <Se F.15 för fullständig frågetext> 881 00. Aldrig 44 01. 1 gång per år 83 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 112 04. 1 gång per kvartal 71 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 103 07. 2 gånger per månad 59 08. 3 gånger per månad 108 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 180 LÄSER HEMMETS JOURNAL Loc 248 width 2 MD=99 F.15f. Hur ofta läser Du - Hemmets Journal <Se F.15 för fullständig frågetext> 999 00. Aldrig 79 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 98 06. 1 gång per månad 59 07. 2 gånger per månad 26 08. 3 gånger per månad 161 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 181 LÄSER HEMMETS VECKOTIDN. Loc 250 width 2 MD=99 F.15g. Hur ofta läser Du - Hemmets Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1017 00. Aldrig 62 01. 1 gång per år 74 02. 2 gånger per år 64 03. 3 gånger per år 79 04. 1 gång per kvartal 55 05. 2 gånger per kvartal 100 06. 1 gång per månad 44 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 175 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 182 LÄSER HENNES Loc 252 width 2 F.15h. Hur ofta läser Du - Hennes <Se F.15 för fullständig frågetext> 1412 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 30 02. 2 gånger per år 28 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 25 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 34 09. 1 gång per vecka
VAR 183 LÄSER HUSMODERN Loc 254 width 2 MD=99 F.15i. Hur ofta läser Du - Husmodern <Se F.15 för fullständig frågetext> 1157 00. Aldrig 78 01. 1 gång per år 54 02. 2 gånger per år 74 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 74 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 184 LÄSER HÄNT I VECKAN Loc 256 width 2 MD=99 F.15j. Hur ofta läser Du - Hänt i Veckan <Se F.15 för fullständig frågetext> 1009 00. Aldrig 74 01. 1 gång per år 68 02. 2 gånger per år 92 03. 3 gånger per år 114 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 124 06. 1 gång per månad 36 07. 2 gånger per månad 25 08. 3 gånger per månad 84 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 185 LÄSER ICA-KURIREN Loc 258 width 2 MD=99 F.15k. Hur ofta läser Du - ICA-kuriren <Se F.15 för fullständig frågetext> 968 00. Aldrig 61 01. 1 gång per år 41 02. 2 gånger per år 57 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 77 06. 1 gång per månad 37 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 295 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 186 LÄSER KALLE ANKA & CO Loc 260 width 2 MD=99 F.15l. Hur ofta läser Du - Kalle Anka & Co <Se F.15 för fullständig frågetext> 1141 00. Aldrig 66 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 76 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 71 06. 1 gång per månad 42 07. 2 gånger per månad 31 08. 3 gånger per månad 101 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 187 LÄSER LAND Loc 262 width 2 MD=99 F.15m. Hur ofta läser Du - Land <Se F.15 för fullständig frågetext> 1240 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 33 02. 2 gånger per år 32 03. 3 gånger per år 34 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 42 06. 1 gång per månad 30 07. 2 gånger per månad 17 08. 3 gånger per månad 216 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 188 LÄSER LEKTYR Loc 264 width 2 F.15n. Hur ofta läser Du - Lektyr <Se F.15 för fullständig frågetext> 1025 00. Aldrig 42 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 48 03. 3 gånger per år 91 04. 1 gång per kvartal 69 05. 2 gånger per kvartal 121 06. 1 gång per månad 98 07. 2 gånger per månad 44 08. 3 gånger per månad 104 09. 1 gång per vecka
VAR 189 LÄSER METALLARBETAREN Loc 266 width 2 MD=99 F.15o. Hur ofta läser Du - Metallarbetaren <Se F.15 för fullständig frågetext> 1394 00. Aldrig 21 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 27 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 62 06. 1 gång per månad 24 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 109 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 190 LÄSER MIN VÄRLD Loc 268 width 2 MD=99 F.15p. Hur ofta läser Du - Min Värld <Se F.15 för fullständig frågetext> 1356 00. Aldrig 32 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 35 04. 1 gång per kvartal 29 05. 2 gånger per kvartal 35 06. 1 gång per månad 28 07. 2 gånger per månad 14 08. 3 gånger per månad 97 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 191 LÄSER NU! Loc 270 width 2 MD=99 F.15q. Hur ofta läser Du - NU! <Se F.15 för fullständig frågetext> 1547 00. Aldrig 27 01. 1 gång per år 24 02. 2 gånger per år 11 03. 3 gånger per år 26 04. 1 gång per kvartal 12 05. 2 gånger per kvartal 14 06. 1 gång per månad 6 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 192 LÄSER MITT LIVS NOVELL Loc 272 width 2 F.15r. Hur ofta läser Du - Mitt Livs Novell <Se F.15 för fullständig frågetext> 1512 00. Aldrig 36 01. 1 gång per år 32 02. 2 gånger per år 19 03. 3 gånger per år 20 04. 1 gång per kvartal 14 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 3 08. 3 gånger per månad 32 09. 1 gång per vecka
VAR 193 LÄSER RÖSTER I RADIO/TV Loc 274 width 2 F.15s. Hur ofta läser Du - Röster i Radio/TV <Se F.15 för fullständig frågetext> 1175 00. Aldrig 90 01. 1 gång per år 89 02. 2 gånger per år 84 03. 3 gånger per år 67 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 51 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 80 09. 1 gång per vecka
VAR 194 LÄSER SAXONS VECKOTIDN. Loc 276 width 2 MD=99 F.15t. Hur ofta läser Du - Saxons Veckotidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1256 00. Aldrig 49 01. 1 gång per år 47 02. 2 gånger per år 49 03. 3 gånger per år 57 04. 1 gång per kvartal 42 05. 2 gånger per kvartal 58 06. 1 gång per månad 33 07. 2 gånger per månad 19 08. 3 gånger per månad 85 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 195 LÄSER SE Loc 278 width 2 MD=99 F.15u. Hur ofta läser Du - Se <Se F.15 för fullständig frågetext> 1022 00. Aldrig 70 01. 1 gång per år 81 02. 2 gånger per år 109 03. 3 gånger per år 120 04. 1 gång per kvartal 74 05. 2 gånger per kvartal 95 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 48 09. 1 gång per vecka 1 99. Ej svar
VAR 196 LÄSER SVENSK DAMTIDNING Loc 280 width 2 F.15v. Hur ofta läser Du - Svensk Damtidning <Se F.15 för fullständig frågetext> 1299 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 39 02. 2 gånger per år 46 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 39 05. 2 gånger per kvartal 66 06. 1 gång per månad 29 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 64 09. 1 gång per vecka
VAR 197 LÄSER VECKANS AFFÄRER Loc 282 width 2 MD=99 F.15w. Hur ofta läser Du - Veckans Affärer <Se F.15 för fullständig frågetext> 1436 00. Aldrig 34 01. 1 gång per år 20 02. 2 gånger per år 30 03. 3 gånger per år 37 04. 1 gång per kvartal 18 05. 2 gånger per kvartal 45 06. 1 gång per månad 19 07. 2 gånger per månad 10 08. 3 gånger per månad 46 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 198 LÄSER VECKO-JOURNALEN Loc 284 width 2 F.15x. Hur ofta läser Du - Vecko-Journalen <Se F.15 för fullständig frågetext> 1412 00. Aldrig 54 01. 1 gång per år 44 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 56 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 27 06. 1 gång per månad 12 07. 2 gånger per månad 11 08. 3 gånger per månad 24 09. 1 gång per vecka
VAR 199 LÄSER VECKO-REVYN Loc 286 width 2 F.15y. Hur ofta läser Du - Vecko-Revyn <Se F.15 för fullständig frågetext> 1243 00. Aldrig 67 01. 1 gång per år 57 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 80 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 18 08. 3 gånger per månad 49 09. 1 gång per vecka
VAR 200 LÄSER VI Loc 288 width 2 MD=99 F.15z. Hur ofta läser Du - Vi <Se F.15 för fullständig frågetext> 1301 00. Aldrig 40 01. 1 gång per år 28 02. 2 gånger per år 42 03. 3 gånger per år 42 04. 1 gång per kvartal 22 05. 2 gånger per kvartal 39 06. 1 gång per månad 21 07. 2 gånger per månad 13 08. 3 gånger per månad 147 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 201 LÄSER VÅR KYRKA Loc 290 width 2 F.15å. Hur ofta läser Du - Vår Kyrka <Se F.15 för fullständig frågetext> 1562 00. Aldrig 23 01. 1 gång per år 15 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 22 04. 1 gång per kvartal 6 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 7 07. 2 gånger per månad 1 08. 3 gånger per månad 23 09. 1 gång per vecka
VAR 202 LÄSER ÅRET RUNT Loc 292 width 2 MD=99 F.15ä. Hur ofta läser Du - Året Runt <Se F.15 för fullständig frågetext> 807 00. Aldrig 56 01. 1 gång per år 66 02. 2 gånger per år 113 03. 3 gånger per år 107 04. 1 gång per kvartal 104 05. 2 gånger per kvartal 93 06. 1 gång per månad 73 07. 2 gånger per månad 48 08. 3 gånger per månad 228 09. 1 gång per vecka 99. Ej svar
VAR 203 LÄSER KOMMUNALARBETAREN Loc 294 width 1 F.16. Tidningar Du själv läser- 14-dagarstidningar F.16a. Hur ofta läser Du - Kommunalarbetaren 1468 0. aldrig 14 1. 1 gång/år 7 2. 2 gånger/år 5 3. 3 gånger/år 13 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 39 6. 1 gång/månad 144 7. 2 gånger/månad
VAR 204 LÄSER MOTOR Loc 295 width 1 MD=9 F.16b. Hur ofta läser Du - Motor <Se F.16 för fullständig frågetext> 1333 0. aldrig 37 1. 1 gång/år 40 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 52 4. 1 gång/kvartal 21 5. 2 gånger/kvartal 50 6. 1 gång/månad 112 7. 2 gånger/månad 9. Ej svar
VAR 205 LÄSER MOTORFÖRAREN Loc 296 width 1 F.16c. Hur ofta läser Du - Motorföraren <Se F.16 för fullständig frågetext> 1522 0. aldrig 31 1. 1 gång/år 17 2. 2 gånger/år 17 3. 3 gånger/år 30 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 28 6. 1 gång/månad 36 7. 2 gånger/månad
VAR 206 LÄSER TEKNIKENS VÄRLD Loc 297 width 1 F.16d. Hur ofta läser Du - Teknikens Värld <Se F.16 för fullständig frågetext> 1263 0. aldrig 62 1. 1 gång/år 50 2. 2 gånger/år 67 3. 3 gånger/år 61 4. 1 gång/kvartal 41 5. 2 gånger/kvartal 78 6. 1 gång/månad 73 7. 2 gånger/månad
VAR 207 LÄSER VI BILÄGARE Loc 298 width 1 MD=9 F.16e. Hur ofta läser Du - Vi Bilägare <Se F.16 för fullständig frågetext> 1082 0. aldrig 39 1. 1 gång/år 51 2. 2 gånger/år 48 3. 3 gånger/år 55 4. 1 gång/kvartal 26 5. 2 gånger/kvartal 110 6. 1 gång/månad 283 7. 2 gånger/månad 1 9. Ej svar
VAR 208 LÄSER ALLT I HEMMET Loc 299 width 1 MD=9 F.17. Tidningar Du själv läser - Månadstidningar F.17a. Hur ofta läser du - Allt i Hemmet 904 0. aldrig 140 1. 1 gång/år 144 2. 2 gånger/år 119 3. 3 gånger/år 126 4. 1 gång/kvartal 55 5. 2 gånger/kvartal 206 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 209 LÄSER BO NYTT Loc 300 width 1 MD=9 F.17b. Hur ofta läser du - Bo Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1530 0. aldrig 49 1. 1 gång/år 22 2. 2 gånger/år 18 3. 3 gånger/år 27 4. 1 gång/kvartal 18 5. 2 gånger/kvartal 31 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 210 LÄSER HEM OCH FRITID Loc 301 width 1 MD=9 F.17c. Hur ofta läser du - Hem och Fritid <Se F.17 för fullständig frågetext> 925 0. aldrig 113 1. 1 gång/år 125 2. 2 gånger/år 86 3. 3 gånger/år 139 4. 1 gång/kvartal 72 5. 2 gånger/kvartal 233 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 211 LÄSER ANTIK & AUKTION Loc 302 width 1 MD=9 F.17d. Hur ofta läser du - Antik & Auktion <Se F.17 för fullständig frågetext> 1601 0. aldrig 38 1. 1 gång/år 15 2. 2 gånger/år 8 3. 3 gånger/år 14 4. 1 gång/kvartal 5 5. 2 gånger/kvartal 13 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 212 LÄSER ALLT OM MAT Loc 303 width 1 MD=9 F.17e. Hur ofta läser du - Allt om Mat <Se F.17 för fullständig frågetext> 1137 0. aldrig 96 1. 1 gång/år 95 2. 2 gånger/år 92 3. 3 gånger/år 86 4. 1 gång/kvartal 54 5. 2 gånger/kvartal 135 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 213 LÄSER BÅT-NYTT Loc 304 width 1 MD=9 F.17f. Hur ofta läser du - Båt-Nytt <Se F.17 för fullständig frågetext> 1409 0. aldrig 72 1. 1 gång/år 55 2. 2 gånger/år 55 3. 3 gånger/år 41 4. 1 gång/kvartal 17 5. 2 gånger/kvartal 46 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 214 LÄSER BÅT FÖR ALLA Loc 305 width 1 MD=9 F.17g. Hur ofta läser du - Båt för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1542 0. aldrig 33 1. 1 gång/år 31 2. 2 gånger/år 26 3. 3 gånger/år 28 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 20 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 215 LÄSER VI BÅTÄGARE Loc 306 width 1 MD=9 F.17h. Hur ofta läser du - Vi Båtägare <Se F.17 för fullständig frågetext> 1500 0. aldrig 51 1. 1 gång/år 35 2. 2 gånger/år 30 3. 3 gånger/år 31 4. 1 gång/kvartal 15 5. 2 gånger/kvartal 33 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 216 LÄSER FOTO OCH FILMTEKN. Loc 307 width 1 MD=9 F.17i. Hur ofta läser du - Foto och Filmteknik <Se F.17 för fullständig frågetext> 1527 0. aldrig 56 1. 1 gång/år 23 2. 2 gånger/år 20 3. 3 gånger/år 15 4. 1 gång/kvartal 14 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 217 LÄSER TEKNIK FÖR ALLA Loc 308 width 1 MD=9 F.17j. Hur ofta läser du - Teknik för Alla <Se F.17 för fullständig frågetext> 1431 0. aldrig 76 1. 1 gång/år 63 2. 2 gånger/år 35 3. 3 gånger/år 37 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 30 6. 1 gång/månad 9. Ej svar
VAR 218 LÄSER RADIO & TELEVISION Loc 309 width 1 MD=9 F.17k. Hur ofta läser du - Radio & Television <Se F.17 för fullständig frågetext> 1527 0. aldrig 52 1. 1 gång/år 24 2. 2 gånger/år 21 3. 3 gånger/år 17 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 42 6. 1 gång/månad 2 9. Ej svar
VAR 219 LÄSER DET BÄSTA Loc 310 width 1 MD=9 F.17l. Hur ofta läser du - Det Bästa <Se F.17 för fullständig frågetext> 1261 0. aldrig 96 1. 1 gång/år 53 2. 2 gånger/år 49 3. 3 gånger/år 50 4. 1 gång/kvartal 28 5. 2 gånger/kvartal 157 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 220 LÄSER VI FÖRÄLDRAR Loc 311 width 1 F.17m. Hur ofta läser du - Vi Föräldrar <Se F.17 för fullständig frågetext> 1355 0. aldrig 71 1. 1 gång/år 46 2. 2 gånger/år 50 3. 3 gånger/år 56 4. 1 gång/kvartal 23 5. 2 gånger/kvartal 94 6. 1 gång/månad
VAR 221 LÄSER VÅR BOSTAD Loc 312 width 1 MD=9 F.17n. Hur ofta läser du - Vår Bostad <Se F.17 för fullständig frågetext> 1256 0. aldrig 55 1. 1 gång/år 49 2. 2 gånger/år 27 3. 3 gånger/år 48 4. 1 gång/kvartal 29 5. 2 gånger/kvartal 230 6. 1 gång/månad 1 9. Ej svar
VAR 222 KÄNNER TILL RÅD&RÖN Loc 313 width 1 MD=9 F.18. Råd & Rön F.18a. Känner Du till en tidning som heter Råd & Rön? 1265 1. Ja 430 2. Nej 9. Ej svar
VAR 223 LÄSER RÅD&RÖN1 Loc 314 width 1 MD=9 F.18b. Hur många nummer av Råd & Rön har Du läst under de senaste 12 månaderna? (10 nummer har utkommit) <Se F.18 för fullständig frågetext> 715 0. Inget nummer 303 1. 1-2 nummer 113 2. 3-4 nummer 48 3. 5-6 nummer 16 4. 7-8 nummer 76 5. 9-10 nummer 420 6. Frågan ej tillämplig 4 9. Ej svar
VAR 224 LÄSER RÅD & RÖN2 Loc 315 width 1 MD=9 F.18c. Hur ofta läser Du Råd & Rön jämfört med för ett år sedan? <Se F.18 för fullständig frågetext> 685 0. Läser varken nu eller för ett år sedan 150 1. Läser mera sällan nu än jag gjorde då 330 2. Läser lika ofta nu som då 29 3. Läser oftare nu 66 4. Har börjat läsa tidningen under året 420 5. Frågan ej tillämplig 15 9. Ej svar
VAR 225 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 316 width 2 MD=99 F.19. Tidningar Du själv läser - Lokaltidningar F.19a. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 6-dagarsutgivning 767 00. aldrig 28 01. 1 gång/år 29 02. 2 gånger/år 42 03. 3 gånger/år 51 04. 1 gång/kvartal 32 05. 2 gånger/kvartal 35 06. 1 gång/månad 32 07. 2 gånger/månad 22 08. 3 gånger/månad 41 09. 1 gång/vecka 25 10. 2 gånger/vecka 43 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka 50 13. 5 gånger/vecka 479 14. 6 gånger/vecka 1 99. Ej svar
VAR 226 LÄSER A-PRESSEN Loc 318 width 2 F.19b. Hur ofta läser Du - A-Pressen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1037 00. aldrig 30 01. 1 gång/år 21 02. 2 gånger/år 30 03. 3 gånger/år 38 04. 1 gång/kvartal 29 05. 2 gånger/kvartal 52 06. 1 gång/månad 30 07. 2 gånger/månad 37 08. 3 gånger/månad 55 09. 1 gång/vecka 40 10. 2 gånger/vecka 29 11. 3 gånger/vecka 14 12. 4 gånger/vecka 26 13. 5 gånger/vecka 227 14. 6 gånger/vecka
VAR 227 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 320 width 2 F.19c. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 5-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1545 00. aldrig 15 01. 1 gång/år 17 02. 2 gånger/år 8 03. 3 gånger/år 11 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 10 06. 1 gång/månad 8 07. 2 gånger/månad 14 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 4 10. 2 gånger/vecka 3 11. 3 gånger/vecka 2 12. 4 gånger/vecka 47 13. 5 gånger/vecka
VAR 228 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 322 width 2 F.19d. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 4-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1629 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 3 10. 2 gånger/vecka 8 11. 3 gånger/vecka 18 12. 4 gånger/vecka
VAR 229 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 324 width 2 F.19e. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 3-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1561 00. aldrig 11 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 9 03. 3 gånger/år 10 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 12 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka 59 11. 3 gånger/vecka
VAR 230 LÄSER FÖR. LANDSORTSTIDN Loc 326 width 2 F.19f. Hur ofta läser Du - Förenade Landsortstidningar med 2-dagarsutgivning <Se F.19 för fullständig frågetext> 1675 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 1 09. 1 gång/vecka 7 10. 2 gånger/vecka
VAR 231 LÄSER HELSINGB. DAGBLAD Loc 328 width 2 F.19g. Hur ofta läser Du - Helsingborgs Dagblad (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1628 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 3 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 6 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 4 09. 1 gång/vecka 1 10. 2 gånger/vecka 1 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 30 14. 6 gånger/vecka
VAR 232 LÄSER MEL.SKÅNE,N.KRISTB Loc 330 width 2 MD=99 F.19h. Hur ofta läser Du - Mellersta Skåne och Nya Kristianstadsbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1627 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 11 02. 2 gånger/år 5 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 5 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 13. 5 gånger/vecka 24 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 233 POSTNUMMER Loc 332 width 2 MD=99 Postnummer Faktiska värdet är kodat. 1485 99. Uppgift saknas Valid-n=210 Min=7 Max=80 Mean=35.4 St.Dev=15.6
VAR 234 LÄSER HUVUDSTADSPRESS N Loc 334 width 2 F.19i. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Norr <Se F.19 för fullständig frågetext> 1635 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 8 04. 1 gång/kvartal 6 05. 2 gånger/kvartal 9 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 27 09. 1 gång/vecka
VAR 235 LÄSER HUVUDSTADSPRESS NV Loc 336 width 2 F.19j. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Nordväst <Se F.19 för fullständig frågetext> 1673 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 2 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 7 09. 1 gång/vecka
VAR 236 LÄSER HUV.ST.PR. LIDINGÖ Loc 338 width 2 F.19k. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Lidingö <Se F.19 för fullständig frågetext> 1683 00. aldrig 1 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 1 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 08. 3 gånger/månad 5 09. 1 gång/vecka
VAR 237 LÄSER HUVUDSTADSPRESS S Loc 340 width 2 F.19l. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1653 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 6 02. 2 gånger/år 4 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 14 09. 1 gång/vecka
VAR 238 LÄSER HUV.ST.PR.SÖDERT. Loc 342 width 2 F.19m. Hur ofta läser Du - Huvudstadspress Södertidningen <Se F.19 för fullständig frågetext> 1604 00. aldrig 2 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 5 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 4 07. 2 gånger/månad 6 08. 3 gånger/månad 62 09. 1 gång/vecka
VAR 239 LÄSER DN-BILAGA NORD Loc 344 width 2 MD=99 F.19n. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Nord <Se F.19 för fullständig frågetext> 1655 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 1 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 3 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 3 06. 1 gång/månad 1 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 240 LÄSER DN-BILAGA NO Loc 346 width 2 F.19o. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NO <Se F.19 för fullständig frågetext> 1664 00. aldrig 4 01. 1 gång/år 2 02. 2 gånger/år 03. 3 gånger/år 2 04. 1 gång/kvartal 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 17 09. 1 gång/vecka
VAR 241 LÄSER DN-BILAGA NV Loc 348 width 2 F.19p. Hur ofta läser Du - DN-bilaga NV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1654 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 2 07. 2 gånger/månad 2 08. 3 gånger/månad 23 09. 1 gång/vecka
VAR 242 LÄSER DN-BILAGA SYD Loc 350 width 2 MD=99 F.19q. Hur ofta läser Du - DN-bilaga Syd <Se F.19 för fullständig frågetext> 1635 00. aldrig 5 01. 1 gång/år 4 02. 2 gånger/år 1 03. 3 gånger/år 4 04. 1 gång/kvartal 3 05. 2 gånger/kvartal 7 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 3 08. 3 gånger/månad 33 09. 1 gång/vecka 99. Ej svar
VAR 243 LÄSER DN-BILAGA SV Loc 352 width 2 F.19r. Hur ofta läser Du - DN-bilaga SV <Se F.19 för fullständig frågetext> 1658 00. aldrig 3 01. 1 gång/år 02. 2 gånger/år 2 03. 3 gånger/år 1 04. 1 gång/kvartal 1 05. 2 gånger/kvartal 5 06. 1 gång/månad 3 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 21 09. 1 gång/vecka
VAR 244 LÄSER STORSTADEN Loc 354 width 1 F.19s. Hur ofta läser Du - Storstaden <Se F.19 för fullständig frågetext> 1586 0. aldrig 8 1. 1 gång/år 6 2. 2 gånger/år 10 3. 3 gånger/år 16 4. 1 gång/kvartal 10 5. 2 gånger/kvartal 40 6. 1 gång/månad 19 7. 2 gånger/månad
VAR 245 LÄSER SKÅNSKA DAGBLADET Loc 355 width 2 MD=99 F.19t. Hur ofta läser Du - Skånska Dagbladet (vard) <Se F.19 för fullständig frågetext> 1639 00. aldrig 7 01. 1 gång/år 5 02. 2 gånger/år 7 03. 3 gånger/år 6 04. 1 gång/kvartal 4 05. 2 gånger/kvartal 4 06. 1 gång/månad 07. 2 gånger/månad 1 08. 3 gånger/månad 2 09. 1 gång/vecka 2 10. 2 gånger/vecka 11. 3 gånger/vecka 12. 4 gånger/vecka 2 13. 5 gånger/vecka 16 14. 6 gånger/vecka 99. Ej svar
VAR 246 HENNES/MAURITZ Loc 357 width 2 MD=99 F.20. Hur ofta Du besöker affärer m.m.Andra butiker. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.20a. Hur ofta besöker Du Hennes/Mauritz? 669 00. Aldrig 173 01. 1 gång per år 147 02. 2 gånger per år 106 03. 3 gånger per år 161 04. 1 gång per kvartal 120 05. 2 gånger per kvartal 166 06. 1 gång per månad 57 07. 2 gånger per månad 57 08. 3 gånger per månad 21 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 4 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 247 KAPP-AHL Loc 359 width 2 MD=99 F.20b. Hur ofta besöker Du Kapp-Ahl? <Se F.20 för fullständig frågetext> 906 00. Aldrig 308 01. 1 gång per år 137 02. 2 gånger per år 67 03. 3 gånger per år 97 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 61 06. 1 gång per månad 26 07. 2 gånger per månad 12 08. 3 gånger per månad 8 09. 1 gång per vecka 5 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 3 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 248 GULINS Loc 361 width 2 MD=99 F.20c. Hur ofta besöker Du Gulins? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1143 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 59 03. 3 gånger per år 92 04. 1 gång per kvartal 40 05. 2 gånger per kvartal 40 06. 1 gång per månad 16 07. 2 gånger per månad 4 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 249 IKEA Loc 363 width 2 MD=99 F.20d. Hur ofta besöker Du Ikea? <Se F.20 för fullständig frågetext> 736 00. Aldrig 501 01. 1 gång per år 187 02. 2 gånger per år 124 03. 3 gånger per år 68 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 29 06. 1 gång per månad 5 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 250 ÅHLBERGS Loc 365 width 2 MD=99 F.20e. Hur ofta besöker Du Åhlbergs? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1478 00. Aldrig 124 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 16 03. 3 gånger per år 14 04. 1 gång per kvartal 13 05. 2 gånger per kvartal 4 06. 1 gång per månad 1 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 1 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 1 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 251 BRODDMANS Loc 367 width 2 MD=99 F.20f. Hur ofta besöker Du Broddmans? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1418 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 37 02. 2 gånger per år 33 03. 3 gånger per år 30 04. 1 gång per kvartal 23 05. 2 gånger per kvartal 22 06. 1 gång per månad 10 07. 2 gånger per månad 5 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 252 DALER Loc 369 width 2 F.20g. Hur ofta besöker Du Daler? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1497 00. Aldrig 114 01. 1 gång per år 34 02. 2 gånger per år 14 03. 3 gånger per år 9 04. 1 gång per kvartal 11 05. 2 gånger per kvartal 8 06. 1 gång per månad 4 07. 2 gånger per månad 2 08. 3 gånger per månad 2 09. 1 gång per vecka 10. 2 gånger per vecka 11. 3 gånger per vecka 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka
VAR 253 JÄRNIA Loc 371 width 2 MD=99 F.20h. Hur ofta besöker Du Järnia? <Se F.20 för fullständig frågetext> 658 00. Aldrig 197 01. 1 gång per år 171 02. 2 gånger per år 135 03. 3 gånger per år 149 04. 1 gång per kvartal 110 05. 2 gånger per kvartal 135 06. 1 gång per månad 61 07. 2 gånger per månad 42 08. 3 gånger per månad 27 09. 1 gång per vecka 2 10. 2 gånger per vecka 2 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 13. 5 gånger per vecka 2 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 254 FÄRGSAM Loc 373 width 2 MD=99 F.20i. Hur ofta besöker Du Färgsam? <Se F.20 för fullständig frågetext> 1269 00. Aldrig 102 01. 1 gång per år 71 02. 2 gånger per år 60 03. 3 gånger per år 62 04. 1 gång per kvartal 46 05. 2 gånger per kvartal 44 06. 1 gång per månad 20 07. 2 gånger per månad 9 08. 3 gånger per månad 3 09. 1 gång per vecka 1 10. 2 gånger per vecka 3 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 255 PRESSBYRÅN Loc 375 width 2 MD=99 F.20j. Hur ofta besöker Du Pressbyrån? <Se F.20 för fullständig frågetext> 288 00. Aldrig 52 01. 1 gång per år 64 02. 2 gånger per år 69 03. 3 gånger per år 155 04. 1 gång per kvartal 81 05. 2 gånger per kvartal 229 06. 1 gång per månad 138 07. 2 gånger per månad 150 08. 3 gånger per månad 199 09. 1 gång per vecka 84 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 48 12. 4 gånger per vecka 27 13. 5 gånger per vecka 9 14. 6 gånger per vecka 28 15. 7 gånger per vecka 99. Ej svar
VAR 256 ANNAN KIOSK Loc 377 width 2 MD=99 F.20k. Hur ofta besöker Du annan kiosk? <Se F.20 för fullständig frågetext> 316 00. Aldrig 38 01. 1 gång per år 40 02. 2 gånger per år 68 03. 3 gånger per år 86 04. 1 gång per kvartal 63 05. 2 gånger per kvartal 163 06. 1 gång per månad 101 07. 2 gånger per månad 128 08. 3 gånger per månad 286 09. 1 gång per vecka 153 10. 2 gånger per vecka 92 11. 3 gånger per vecka 62 12. 4 gånger per vecka 43 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 41 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 257 TOBAKSAFFÄR Loc 379 width 2 MD=99 F.20l. Hur ofta besöker Du tobaksaffär? <Se F.20 för fullständig frågetext> 606 00. Aldrig 85 01. 1 gång per år 73 02. 2 gånger per år 50 03. 3 gånger per år 81 04. 1 gång per kvartal 61 05. 2 gånger per kvartal 175 06. 1 gång per månad 76 07. 2 gånger per månad 90 08. 3 gånger per månad 200 09. 1 gång per vecka 77 10. 2 gånger per vecka 47 11. 3 gånger per vecka 25 12. 4 gånger per vecka 24 13. 5 gånger per vecka 8 14. 6 gånger per vecka 14 15. 7 gånger per vecka 3 99. Ej svar
VAR 258 BAR/SJÄLVSERVERING Loc 381 width 2 MD=99 F.20m. Hur ofta besöker Du bar/självservering? <Se F.20 för fullständig frågetext> 350 00. Aldrig 69 01. 1 gång per år 96 02. 2 gånger per år 151 03. 3 gånger per år 190 04. 1 gång per kvartal 139 05. 2 gånger per kvartal 214 06. 1 gång per månad 116 07. 2 gånger per månad 94 08. 3 gånger per månad 82 09. 1 gång per vecka 34 10. 2 gånger per vecka 31 11. 3 gånger per vecka 22 12. 4 gånger per vecka 75 13. 5 gånger per vecka 13 14. 6 gånger per vecka 17 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 259 KAFE/KONDITORI Loc 383 width 2 MD=99 F.20n. Hur ofta besöker Du kafe/konditori? <Se F.20 för fullständig frågetext> 423 00. Aldrig 109 01. 1 gång per år 118 02. 2 gånger per år 168 03. 3 gånger per år 178 04. 1 gång per kvartal 128 05. 2 gånger per kvartal 202 06. 1 gång per månad 113 07. 2 gånger per månad 84 08. 3 gånger per månad 72 09. 1 gång per vecka 31 10. 2 gånger per vecka 25 11. 3 gånger per vecka 7 12. 4 gånger per vecka 23 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 260 KORVKIOSK/GATUKÖK Loc 385 width 2 MD=99 F.20o. Hur ofta besöker Du korvkiosk/gatukök? <Se F.20 för fullständig frågetext> 472 00. Aldrig 76 01. 1 gång per år 112 02. 2 gånger per år 130 03. 3 gånger per år 186 04. 1 gång per kvartal 132 05. 2 gånger per kvartal 220 06. 1 gång per månad 115 07. 2 gånger per månad 89 08. 3 gånger per månad 87 09. 1 gång per vecka 38 10. 2 gånger per vecka 19 11. 3 gånger per vecka 9 12. 4 gånger per vecka 3 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 3 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 261 BENSINSTATION Loc 387 width 2 MD=99 F.20p. Hur ofta besöker Du bensinstation? <Se F.20 för fullständig frågetext> 397 00. Aldrig 16 01. 1 gång per år 14 02. 2 gånger per år 23 03. 3 gånger per år 41 04. 1 gång per kvartal 36 05. 2 gånger per kvartal 117 06. 1 gång per månad 191 07. 2 gånger per månad 126 08. 3 gånger per månad 396 09. 1 gång per vecka 215 10. 2 gånger per vecka 63 11. 3 gånger per vecka 28 12. 4 gånger per vecka 17 13. 5 gånger per vecka 5 14. 6 gånger per vecka 9 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 262 POSTKONTOR Loc 389 width 2 MD=99 F.20q. Hur ofta besöker Du postkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 81 00. Aldrig 9 01. 1 gång per år 12 02. 2 gånger per år 17 03. 3 gånger per år 53 04. 1 gång per kvartal 51 05. 2 gånger per kvartal 327 06. 1 gång per månad 355 07. 2 gånger per månad 249 08. 3 gånger per månad 346 09. 1 gång per vecka 103 10. 2 gånger per vecka 37 11. 3 gånger per vecka 18 12. 4 gånger per vecka 20 13. 5 gånger per vecka 11 14. 6 gånger per vecka 4 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 263 BANKKONTOR Loc 391 width 2 MD=99 F.20r. Hur ofta besöker Du bankkontor? <Se F.20 för fullständig frågetext> 116 00. Aldrig 39 01. 1 gång per år 53 02. 2 gånger per år 55 03. 3 gånger per år 119 04. 1 gång per kvartal 76 05. 2 gånger per kvartal 399 06. 1 gång per månad 330 07. 2 gånger per månad 193 08. 3 gånger per månad 215 09. 1 gång per vecka 51 10. 2 gånger per vecka 18 11. 3 gånger per vecka 10 12. 4 gånger per vecka 9 13. 5 gånger per vecka 3 14. 6 gånger per vecka 5 15. 7 gånger per vecka 4 99. Ej svar
VAR 264 AFFISCHPELARE Loc 393 width 2 MD=99 F.21. Hur ofta Du besöker affärer m.m. Nedan finner Du ett antal frågor där Du kan markera Ditt svar på upp till 16 olika sätt:från "aldrig" till "7 ggr/vecka".Ange så noga Du kan HUR OFTA Du besöker olika affärer etc.Svara med ett kryss på varje rad! F.21a. Hur ofta ser Du affischpelare? 520 00. Aldrig 37 01. 1 gång per år 48 02. 2 gånger per år 51 03. 3 gånger per år 69 04. 1 gång per kvartal 45 05. 2 gånger per kvartal 131 06. 1 gång per månad 58 07. 2 gånger per månad 47 08. 3 gånger per månad 189 09. 1 gång per vecka 53 10. 2 gånger per vecka 70 11. 3 gånger per vecka 47 12. 4 gånger per vecka 91 13. 5 gånger per vecka 41 14. 6 gånger per vecka 196 15. 7 gånger per vecka 2 99. Ej svar
VAR 265 REKLAM PÅ BIO Loc 395 width 2 MD=99 F.21b. Hur ofta ser Du reklamfilm på bio? <Se F.21 för fullständig frågetext> 752 00. Aldrig 189 01. 1 gång per år 124 02. 2 gånger per år 111 03. 3 gånger per år 136 04. 1 gång per kvartal 83 05. 2 gånger per kvartal 123 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 37 08. 3 gånger per månad 41 09. 1 gång per vecka 9 10. 2 gånger per vecka 1 11. 3 gånger per vecka 2 12. 4 gånger per vecka 1 13. 5 gånger per vecka 1 14. 6 gånger per vecka 2 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 266 REKLAM PÅ BUSSAR Loc 397 width 2 MD=99 F.21c. Hur ofta ser Du reklam på bussar? <Se F.21 för fullständig frågetext> 461 00. Aldrig 47 01. 1 gång per år 36 02. 2 gånger per år 40 03. 3 gånger per år 73 04. 1 gång per kvartal 37 05. 2 gånger per kvartal 114 06. 1 gång per månad 82 07. 2 gånger per månad 74 08. 3 gånger per månad 148 09. 1 gång per vecka 71 10. 2 gånger per vecka 74 11. 3 gånger per vecka 58 12. 4 gånger per vecka 139 13. 5 gånger per vecka 45 14. 6 gånger per vecka 195 15. 7 gånger per vecka 1 99. Ej svar
VAR 267 LÄNSKOD Loc 399 width 2 MD=99 Kod: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frek: 295 42 55 75 65 40 55 13 34 68 153 Kod: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Frek: 49 152 83 57 51 47 54 61 66 55 25 Kod: 24 25 99 Frek: 33 54 13
VAR 268 LÄNSKOMMUNKOD Loc 401 width 4 MD=9999 Kod: 114 115 120 123 125 126 127 136 138 Frek: 5 2 3 10 3 20 13 10 4 Kod: 139 160 162 163 180 181 182 183 184 Frek: 1 14 6 7 122 14 13 2 10 Kod: 186 187 188 191 192 305 319 360 380 Frek: 8 7 8 7 5 3 2 4 22 Kod: 381 382 428 480 481 482 483 484 486 Frek: 5 6 1 16 2 4 7 20 5 Kod: 509 512 513 560 561 562 563 580 581 Frek: 2 1 1 1 3 5 2 22 24 Kod: 582 583 586 604 662 665 680 682 683 Frek: 2 9 3 2 4 2 22 8 8 Kod: 684 685 686 687 760 761 764 765 767 Frek: 2 7 6 4 3 2 6 2 3 Kod: 780 781 821 834 860 861 862 880 881 Frek: 16 8 3 1 3 3 4 12 5 Kod: 882 883 884 885 980 1060 1080 1081 1082 Frek: 8 12 1 2 13 5 12 6 7 Kod: 1083 1121 1137 1160 1162 1163 1165 1166 1167 Frek: 4 2 2 1 5 3 1 6 3 Kod: 1168 1180 1181 1182 1183 1214 1230 1231 1233 Frek: 3 18 6 9 9 4 3 5 5 Kod: 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1280 Frek: 2 6 4 2 3 3 3 3 49 Kod: 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1315 1380 Frek: 18 5 21 4 4 6 3 2 22 Kod: 1381 1382 1383 1384 1401 1402 1407 1415 1419 Frek: 2 9 6 8 5 8 1 3 2 Kod: 1421 1427 1430 1435 1480 1481 1482 1484 1485 Frek: 3 3 2 3 90 10 5 3 12 Kod: 1486 1504 1521 1524 1527 1552 1560 1561 1563 Frek: 2 1 4 8 2 4 2 2 2 Kod: 1565 1566 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1622 Frek: 3 2 8 7 9 25 3 1 1 Kod: 1623 1637 1643 1660 1661 1662 1663 1680 1681 Frek: 1 2 3 5 2 2 1 5 7 Kod: 1682 1683 1684 1685 1686 1715 1730 1737 1761 Frek: 4 10 2 4 8 2 3 2 4 Kod: 1763 1764 1766 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Frek: 2 3 2 11 6 4 3 4 5 Kod: 1861 1862 1863 1864 1880 1881 1882 1883 1884 Frek: 2 2 2 2 19 3 2 7 4 Kod: 1885 1904 1907 1917 1960 1961 1980 1981 1982 Frek: 2 1 4 1 1 3 24 4 2 Kod: 1983 1984 2021 2023 2026 2029 2031 2034 2039 Frek: 10 4 1 2 2 4 4 2 2 Kod: 2061 2062 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2101 Frek: 4 3 12 12 2 3 2 6 3 Kod: 2104 2121 2161 2180 2181 2182 2183 2184 2260 Frek: 2 3 5 24 8 10 5 6 3 Kod: 2262 2280 2281 2282 2283 2284 2303 2309 2313 Frek: 4 5 17 6 6 14 1 3 4 Kod: 2321 2326 2361 2380 2401 2409 2417 2422 2460 Frek: 1 1 3 12 1 1 3 1 2 Kod: 2462 2463 2480 2481 2482 2505 2506 2510 2514 Frek: 2 2 12 1 8 2 1 1 4 Kod: 2518 2521 2523 2560 2580 2581 2582 2583 2584 Frek: 2 2 7 3 14 3 5 2 8 Kod: 9999 Frek: 17
VAR 269 KÖPER ALLERS Loc 405 width 1 F.22. Tidningsköp.Hur regelbundet köper Du för egen räkning nedanstående tidningar? Var vänlig svara med ett kryss på varje rad! F.22a. Hur ofta köper Du Allers? FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1695 5. Frågan ej ställd
VAR 270 KÖPER FEMINA Loc 406 width 1 F.22b. Hur ofta köper Du Femina? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1695 5. Frågan ej ställd
VAR 271 KÖPER HÄNT I VECKAN Loc 407 width 1 F.22c. Hur ofta köper Du Hänt i Veckan? <Se F.22 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG 0. Köper aldrig 1. Köper något enstaka nummer 2. Ganska regelbunden köpare 3. Mycket regelbunden köpare 4. Prenumererar för egen räkning 1695 5. Frågan ej ställd
VAR 272 BILRESA1 Loc 408 width 1 MD=9 F.23. Bilresa.Har Du under de senaste tolv månaderna gjort någon semesterresa med bil utanför Sverige,Norge,Finland? F.23a. Första markeringen 1453 0. Nej Ja,till: 18 1. England 69 2. Jylland 67 3. Övriga Danmark 79 4. Kontinenten 9 9. Ej svar
VAR 273 BILRESA2 Loc 409 width 1 MD=9 F.23b. Andra markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2 2. Jylland 13 3. Övriga Danmark 27 4. Kontinenten 1653 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 274 BILRESA3 Loc 410 width 1 MD=9 F.23c. Tredje markeringen <Se F.23 för fullständig frågetext> 0. Nej Ja,till: 1. England 2. Jylland 3. Övriga Danmark 4. Kontinenten 1695 5. Frågan ej tillämplig 9. Ej svar
VAR 275 BILFÄRJA1 Loc 411 width 2 MD=99 F.24. Om ja på föregående fråga:Vilken färjförbindelse åkte Du med från Sverige till utlandet? F.24a. Första markeringen 37 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 31 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 12 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 4 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 9 04. Göteborg-England med Tor Line 2 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 3 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 25 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 68 08. Skåne-Danmark 18 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 4 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1482 12. "Nej" fråga 23 99. Ej svar
VAR 276 BILFÄRJA2 Loc 413 width 2 MD=99 F.24b. Andra markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 2 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 4 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 2 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 1 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 5 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 10 08. Skåne-Danmark 6 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 4 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 1452 12. "Nej" fråga 23 209 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 277 BILFÄRJA3 Loc 415 width 2 MD=99 F.24c. Tredje markeringen <Se F.24 för fullständig frågetext> 00. Göteborg-Frederikshavn med Stena Line 01. Göteborg-Frederikshavn med Sessanlinjen 02. Göteborg-Kiel med Stena Line 03. Göteborg-Travemunde med Sessanlinjen 04. Göteborg-England med Tor Line 05. Göteborg-England med Svenska Lloyd 06. Göteborg-Amsterdam med Tor Line 07. Varberg-Grenå med Europafärjan 08. Skåne-Danmark 09. Skåne-Västtyskland(Travemunde) 10. Skåne-Östtyskland/Polen 11. Annan färjförbindelse 12. "Nej" fråga 23 1695 13. Frågan ej tillämplig 99. Ej svar
VAR 278 MASKINDISKMEDEL Loc 417 width 2 F.25. Din påverkan på märket på produkter som köps.Valet av märke på de produkter,som köps i ett hushåll,blir ofta beroende av synpunkter och önskemål från andra i hushållet än den som gör själva inköpet.För att försöka få en bild av vilka som påverkar märkesvalet för olika produkter ber vi Dig göra följande:1.Gå igenom nedanstående varulista och markera vilka produkter som brukar köpas i Ditt hushåll. 2.Bedöm sedan i hur hög grad Dina synpunkter och önskemål påverkar märkesvalet på var och en av de aktuella produkterna.Om Du inte alls lägger Dig i märkesvalet skall Du ringa in "0:an".Om Dina önskemål väger tungt ringar Du in en hög siffra,o.s.v.Försök på detta sätt att gradera Ditt inflytande på märkesvalet,jämfört med andra i hushållet. F.25a. Mitt inflytande på val av märke vid köp av maskindiskmedel FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 279 TVÄTTMEDEL Loc 419 width 2 F.25b. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvättmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 280 KAFFE Loc 421 width 2 F.25c. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kaffe <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 281 TE Loc 423 width 2 F.25d. Mitt inflytande på val av märke vid köp av te <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 282 LÄSKEDRYCKER Loc 425 width 2 F.25e. Mitt inflytande på val av märke vid köp av läskedrycker <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 283 FIL/YOGHURT Loc 427 width 2 F.25f. Mitt inflytande på val av märke vid köp av fil/yoghurt <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 284 ÖL Loc 429 width 2 F.25g. Mitt inflytande på val av märke vid köp av öl <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 285 VIN Loc 431 width 2 F.25h. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vin <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 286 MATFETT FÖR BORDSBRUK Loc 433 width 2 F.25i. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matfett för bordsbruk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 287 SÅSER(BURK EL.PÅSE) Loc 435 width 2 F.25j. Mitt inflytande på val av märke vid köp av såser(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 288 KRYDDOR Loc 437 width 2 F.25k. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kryddor <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 289 OST SOM VARDAGSPÅLÄGG Loc 439 width 2 F.25l. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost som vardagspålägg <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 290 OST TILL OSTBRICKA Loc 441 width 2 F.25m. Mitt inflytande på val av märke vid köp av ost till ostbricka <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 291 SOPPOR(BURK EL.PÅSE) Loc 443 width 2 F.25n. Mitt inflytande på val av märke vid köp av soppor(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 292 DJUPFRYST FISK Loc 445 width 2 F.25o. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst fisk <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 293 HÄLSOKOST Loc 447 width 2 F.25p. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hälsokost <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 294 DJUPFRYST FÄRDIGMAT Loc 449 width 2 F.25q. Mitt inflytande på val av märke vid köp av djupfryst färdigmat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 295 JUICE Loc 451 width 2 F.25r. Mitt inflytande på val av märke vid köp av juice <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 296 MATBRÖD Loc 453 width 2 F.25s. Mitt inflytande på val av märke vid köp av matbröd <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 297 HUVUDVÄRKSTABLETTER Loc 455 width 2 F.25t. Mitt inflytande på val av märke vid köp av huvudvärkstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 298 VITAMINPREPARAT Loc 457 width 2 F.25u. Mitt inflytande på val av märke vid köp av vitaminpreparat <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 299 HALSTABLETTER Loc 459 width 2 F.25v. Mitt inflytande på val av märke vid köp av halstabletter <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 300 TVÅL Loc 461 width 2 F.25w. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tvål <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 301 TANDKRÄM Loc 463 width 2 F.25x. Mitt inflytande på val av märke vid köp av tandkräm <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 302 TRANSPIRATIONSMEDEL Loc 465 width 2 F.25y. Mitt inflytande på val av märke vid köp av transpirationsmedel <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 303 HÅRSCHAMPO Loc 467 width 2 F.25z. Mitt inflytande på val av märke vid köp av hårschampo <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 304 RAKVATTEN Loc 469 width 2 F.25å. Mitt inflytande på val av märke vid köp av rakvatten <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 305 EFTERRÄTTER Loc 471 width 2 F.25ä. Mitt inflytande på val av märke vid köp av efterrätter(burk eller påse) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 306 KAKOR Loc 473 width 2 F.25ö. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakor(påse eller paket) <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 307 KAKMIX Loc 475 width 2 F.25a1. Mitt inflytande på val av märke vid köp av kakmix <Se F.25 för fullständig frågetext> FRÅGAN EJ STÄLLD I DENNA OMGÅNG Brukar köpas i hushållet 12. Nej 13. Ja,utan angivande av grad av inflytande Mitt inflytande på val av märke 00. Inget 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. Fullständigt 1695 11. Frågan ej ställd
VAR 308 INKÖP HOS KOOPERATIONEN Loc 477 width 1 MD=9 F.26. Hur stor del av Ditt hushålls inköp av livsmedel och andra varor för dagligt bruk gör Du själv för närvarande i Konsum/Domus/Obs? 256 0. Gör praktiskt taget inga inköp av livsmedel o. dyl. själv 482 1. Köper inget eller endast liten del i Konsum/Domus/Obs 335 2. Köper mindre än hälften i Konsum/Domus/Obs 222 3. Köper ungefär hälften i Konsum/Domus/Obs 181 4. Köper mer än hälften i Konsum/Domus/Obs 201 5. Köper allt eller nästan allt i Konsum/Domus/Obs 18 9. Ej svar